^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii" name="description"> ^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii">

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS"

Transcriptie

1 * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii Wetenschappeu, AfdeeliiiK,fatviirkunde, rfde Reeks lleel VIll w. A.MSTERÜAM, O. (;. VAN DEK POrt I ê3 ' ^ \ JJf^ is-fvr- 5

2 7n--.vraBT«W!SHSEWWK>«e?3'r~^^ - ".'^ t,

3 OVER DE DEÜKKINQ, WAARONDKR HET GAS DOOR GAS-BIUNDERS GEVOERD MOET WORDEN, DOOK p. L. E IJ K E. Volgens het proces-verbaa] vau de vergadering der afdeeli»g Natuurkimde der Koniuklijke Akademie van Wetenschappen op 28 Pebr. 1874, heeft de heer STASIKART zich de vraag gesteld, //Hoeveel drukking wordt er voor het minst gevorderd, opdat, //ook zonder meter, door ieder gasbraader ongeveer 140 d 150 //liter gas per anr gevoerd worden?" en is het antwoord geweest: //volgens de verklaring van den heer TH. VAN DOESBURGH, //in overeenstemming met proeven in deszelfs fabriek bijge- //woond, en volgens eigen waarnemingen, was daartoe ongeveer //0,7 Eng. duim of 1? a 18 mm. als minimum drukking //noodig." -, j 11 Ik kan niet onderstellen, dat de Heer STAMKARÏ de drukking heeft wiuen bepalen, die vereischt werd om 140 k 150 liters gas per uur te drijven door branders, ingericht, om er minder dan 140 ^ 150 liters per uur mede te verbruiken. Zoodanig onderzoek ware toch geheel doeuoos geweest. Ik moet dus aannemen, dat de Heer STAMKART geëxperimenteerd heeft met gewone branders, die voor het genoemde gasverbruik bestemd

4 ( 2 ) waren, en het is tegen het beweren, dat deze 17 a 18 millimeters drukking behoeven, dat ik meen te moeten opkomen. Men weet, dat, wanneer een gasmeter, volgens de bepalingen der Engelsche wet beproefd wordt, de uitlaat in gemeenschap staat met eene gasgeleiding, op welke men eenige branders aansteekt, om zich te vergewissen, dat de meter behoorlijk licht geeft, en dat, wordt dit licht onvoldoende bevonden, het werktuig moet worden afgewezen. Nu is de werkelijke drukking in den gashouder 0,5 Eng. duim, dat is 12,7 millimeters. Trekt men daarvan af de drukking, noodig om de wrijving in de gasgeleiding, alsmede in den meter te overwinnen, dan vindt men, dat het gas voor de branders moet staan met eene drukking, die ongeveer de helft is van die, welke, volgens den Heer STAMKART, vereischt wordt, en neemt men dit met den Heer STAMKART aan, dan komt men tot deze gevolgtrekking: bij elk der in Engeland beproefde gasmeters, die bij duizendtallen geteld worden, heeft men bij de beproeving getracht behoorlijk licht te verkrijgen dat licht is nimmer verkregen geworden, want zulks was onder de gegeven omstandigheden onmogelijk en toch heeft men er nooit iets van gemerkt; de "lichtsterkte is altijd voldoende bevonden' In de verordening, die de Regeering mij verzocht had te ontwerpen, wenschte ik natuurlijk zooveel mogelijk ronde getallen in metrieke maat op te nemen en daarom, in plaats van 12,7 millimeters, 10 millimeters voor de werkelijke drukking, waaronder de beproeving zou geschieden, voor te stellen. Vooraf echter heb ik zeker willen zijn, dat die drukking van 10 millimeters in de praktijk zou voldoen, en daarom, tijdens mijn verblijf in Engeland, aan verschillende deskundigen gevraagd, of men het met die drukking bij de beproeving zoo nauw moest nemen, of er des noods niet één tiende duim af zou kunnen genomen worden. Yan allen heb ik hetzelfde antwoord ont-=vangen: zi] zagen daarin geenerlei bezwaar. Zou nu, ware de in Engeland aangenomen drukking te zwak bevonden, het antwoord niet een geheel ander geweest zijn? Zoowel vóór als gedurende de enquête hier te lande, heeft geen der geraadpleegde belanghebbenden tegen de drukking van 10 millimeters eenige bedenking geopperd. Hoe is die terug»

5 ( 3 ) houding te verklaren, zoo eene drukking van 17 a 18 millimeters (in den gashouder) nog niet voldoende is? Doch er is meer. Heeft de heer STAMKART inderdaad eene zoo aanzienlijke drukking noodig gehad om i40 a 150 liters gas per uur door zijne branders te voeren, dan kan men met grond beweren, dat hij geëxperimenteerd heeft met voor den gebruiker schadelijke toestellen, die maar een gedeelte van het licht gaven, dat met beter ingerichte branders te verkrijgen is- Ik zal zulks bewijzen. Verscheidene jaren geleden is er in ïrankrijk eene commissie benoemd om uitspraak te doen omtrent moeilijkheden, gerezen tusschen de stad Parijs aan den eenen en de Compagnie Parisienne pour V eclair age et Ie chauffage par Ie gas aan den anderen kant. Nadat deze commissie een gedeelte van hare taak had volbracht, zijn twee harerieden, de H. DUMAS en REGNAULT uitgenoodigd, het onderzoek verder alleen voort te zetten. Deze hebben aan dit verzoek voldaan, en later de HH. AUDOUIN en BÉRARD, die hen bij hunne werkzaamheden behulpzaam waren geweest, gemachtigd de verkregen uitkomsten in den jaargang 1862 der Annales de Chimie et de Physique openbaar te maken. Dat een arbeid, waaraan de naam van REGNAULT verbonden was, dadelijk groot gezag moest erlangen, was natuurlijk. Wie zou op experimenteel gebied als zijns gelijke durven op treden? Het stuk heeft dan ook spoedig zoodanige classieke waarde gekregen, dat het als hoogste aatoriteit door ieder deskundige wordt ingeroepen. En wat leeren nu de genomen proeven omtrent de quaestie die ons bezig houdt? Het volgende: 1», Er bestaat voor eiken brander eene drukking, waarbij het gas op de meest voordeelige wijze verbruikt wordt. 2". Vergelijkt men onderling de uitkomsten, verkregen met verschiuende branders, die onder de voor hen meest voordeelige drukking gewerkt hebben, dan vindt men, dat tot het verkrijgen van dezelfde lichtintensiteit, met de branders ivaarbij het gas onder eene drukking van 2 a 3 millimeters stond, de MINSTE hoeveelheid gas vereischt werd. Het zal wellicht niet overbodig zijn hieromtrent in eenige nadere bijzonderheden te treden.

6 . ( 4 ) Ik zal in de eerste plaats eenige uitkomsten meedeelen, die met zoogenaamde v/eérmiusbranders verkregen zijn. Ze zijn in de onderstaande tabel vervat. Men vindt in de eerste kolom de breedte van de spleten der branders, in de tweede de drukking, waaronder men het gas telkens moest brengen, om een gasdoorvoer van 140 liters per uur te verkrijgen, in de laatste kolom de bereikte lichtsterkte, waarbij die met de spleet 0,7 millimeter breed verkregen, als éénheid is aangenomen. Breedte der spleet. Drukking. Lichtsterkte. 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,S millimeters. // n 30,3 12,6 6, ,S 2,5 2,0 millim. // n 0,31 0,57 0,72 0,91 0,97 1,00 0,98 0,9 'I \ 1,1 " I 0^96 1,0 // '1,0 " j»,95 Men ziet, dat, worden er met deze soort van branders 14i) ters gas per uur, onder eene drukking van 17 a 18 millimeters verbruikt, men nog niet de helft bekomen zal van het licht, dat met eene drukking van 2 a 3 millimeters te verkrijgen is. Aan de vlammen van was/caarsbranders (fcecs bougies), die zooveel mogelijk moeten overeenkomen met de vlammen van wezenlijke waskaarsen, kan men bezwaarlijk eene grootere lengte dan van 100 millimeters geven. É'aadpleegt men nu de volgende tabel, dan vindt men, dat, hoe geringer de drukking is, waaronder het gas door den brander wordt gevoerd, des te geringer de hoeveelheid gas is, noodig om eene hoeveelheid licht gelijk aan die eener Carcellamp, die 42 grammen olie per uur verbraiult, te verkrijgen.

7 ( 5 ) HOOGTE DER VLAM 100 MILLIMETERS. Middellijn van de openiüg van den brander. 1 millimeter. 1,5 // 2 '/ 2,5 n Berekende hoeveelheid gas noodig om de lichtsterkte een er Gareellamp te verkiijgeo. 264 liters. 211 '/ 161 '/ 155 Drukking. 11 millimeters. 6 2 // 1 // Overeenkomstige resultaten zijn verkregen met Argandsche branders, waarbij het gas, zooals bekend is, vloeit uit eene ringvormige reeks van kleine openingen. De volgende tabel bevat de uitkomsten van proeven die genomen zijn met branders, voorzien van openingen, waarvan de middellijnen respectieveliik 0,6, 0,7, 0,9 en 1,1 millimeters groot waren. AANTAL OPENINGEN 20. Middeilijn der openingen. Berekeade hoeveelhi;id gas noodig om de lichtsterkte een er Gareel lamp te verkrijgen. Drukking. Aanmerkingen. 0,6 millimeter i 155 liters 5 0,7 // ,9 1,1 // ; ff H \ 0 de vlam " walmt' Uit de aangevoerde proeven blijkt, dunkt mij, op afdoende wijze, dat, zal men met eene per uur te verbruiken hoeveelheid gas de voordeeligste uitwerking verkrijgen, de openingen der branders altijd zoodanige wijdte moeten hebben, dat er geene

8 ( 6 ) grootere drukking, dan van 3 a 3 millimeters behoeft aangewend te worden om het gas met de noodige snelheid te doen uitvloeien. Nu weet ik wel dat men met gas, dat rijker is aan zwaar koolwaterstofgas, de voordeeligste werking bij eene eenigzins hoogere drukking te verwachten heeft, maar niemand zal beweren dat het verschil 14 a 15 millimeters kan bedragen. Men verlieze ook niet uit het oog dat, wanneer er meer zwaar koolwaterstofgas aanwezig is, men eene mindere hoeveelheid gas behoeft om dezelfde lichtintensiteit te verkrijgen. -*

9

10 f 1 1 I t

11

12

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

! VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS OMTRENT HET WETSONTWERP HOUDENDE VASTSTELLING ^ YAN NADERE AYETTELUKE BEPALINGEN BBTRBPT'BNDE BRIEF AAN EEN

! VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS OMTRENT HET WETSONTWERP HOUDENDE VASTSTELLING ^ YAN NADERE AYETTELUKE BEPALINGEN BBTRBPT'BNDE BRIEF AAN EEN '4 / I HET! VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS OMTRENT HET WETSONTWERP HOUDENDE VASTSTELLING ^ YAN NADERE AYETTELUKE BEPALINGEN V BBTRBPT'BNDE IDBIsr IJ-K -^J^IST G-.A.S3V^ETEI^S. BRIEF AAN EEN LID

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal.

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal. ^, Aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Den len Maart jl. werden door Zijne Excellentie den Minister van Justitie bij Uwe Vergadering ingediend wetsontwerpen, betreffende de inrichting en het rechtsgebied

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Overzicht rekenstrategieën

Overzicht rekenstrategieën Overzicht rekenstrategieën Groep 3 erbij tot tien Groep 3 eraf tot tien Groep 4 erbij tot twintigt Groep 4 eraf tot twintigt Groep 4 erbij tot honderd Groep 4 eraf tot honderd Groep 4 en 5 tafels tot tien

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

REKENTECHNIEKEN - OPLOSSINGEN

REKENTECHNIEKEN - OPLOSSINGEN REKENTECHNIEKEN - OPLOSSINGEN 1] 3,52 m + 13,6 cm =? 3,52 m 3,52 m - 2 13,6 cm 0,136 m - 3 3,656 m eindresultaat 3,66 m 2 cijfers na komma en afronden naar boven 3,52 m 352 cm - 0 13,6 cm 13,6 cm - 1 365,6

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

BEZUINIGING OP MARINE

BEZUINIGING OP MARINE '1^^ BEZUINIGING OP MARINE }:J' -'.iuircr^^i ' -V " UITGAVE VAN ÓE CE t]^ate êömmissie VOOR BEZUINIGING DER NEDERLANDS CHE MAAT SCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL.^^Jy I ^ "^mm Overdruk uit Maatschappij-Belang-en"

Nadere informatie

IETS OVEF( CENTRALE VERWARMING,

IETS OVEF( CENTRALE VERWARMING, IETS OVEF( CENTRALE VERWARMING, in het bijzonder van woonhuizen, hotels enz. DOOR J. S. C. VAN DE WALL. INLEIDING. De vooruitgang op elk gebied tot nut en gemak der menschelijke zamenleving is wel nooit

Nadere informatie

Bijlagen. 61. 1. Tweede Kamer, i

Bijlagen. 61. 1. Tweede Kamer, i Bijlagen. 61. 1. Tweede Kamer, i Regeling van de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen voor het lager onderwijs, enz. 01. 1. VERSLAG. (De vroegere stukken zijn gedrukt onder n. 371 der Zitting

Nadere informatie

PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING

PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING Er is een dringend tekort aan grondstoffen voor de Nederlandsche industrie en het Nederlandsche ambacht. Voor het herstellen van beschadigde huizen is hout, glas,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- [Met de scheepvaartcontrole belaste dienst] REGISTER VAN LAAD- EN LOSGEREI

KONINKRIJK BELGIE --- [Met de scheepvaartcontrole belaste dienst] REGISTER VAN LAAD- EN LOSGEREI III. Certificaten en register voor laad- en losgerei 1. Register van laad- en losgerei (Omslagblad) MOD 1 Register nr...... Naam van het schip... Roepnaam... Thuishaven... Naam van de eigenaar... KONINKRIJK

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

GOUD OF ZILVER. noor. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD. VAN 22 FEliiiUARI.I '1871-. AMSTERDAM,

GOUD OF ZILVER. noor. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD. VAN 22 FEliiiUARI.I '1871-. AMSTERDAM, \ fe^ tljk^ijtieti GOUD OF ZILVER. noor M". F. S. VAN N I E R O P, i> I K i; e T K r ii i) E i: A 5t s T K K» A M S C II E IS \ N K. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD VAN 22

Nadere informatie

News Update Labour & Employment

News Update Labour & Employment In deze News Update: Klik op de titel om door te gaan naar het hele artikel Uitsluiting van een OR lid mogelijk?... 1 Bij afwijken wettelijke opzegtermijn werknemer automatisch langere opzegtermijn werkgever?...

Nadere informatie

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876.

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876. r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, s HAARLEM, Julij 1876. ADRES DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne

Nadere informatie

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK", 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877.

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK, 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877. 9 DE STOOMKETELS VAÏJ DE ^ PRINS HENDRIK", DOOE 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 December 1877. 5 DE STOOMKETELS TAN DE PRINS HENDRIK", DOOR \-' ID.

Nadere informatie

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor:

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Lyy^j^s,. ^ «In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Er zijn er in den lande, vooral onder de rechterlijke ambtenaren en jongere rechtsgeleerden, die het der

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Bijlagen. 109. 1. Tweede Kamer, i

Bijlagen. 109. 1. Tweede Kamer, i Bijlagen. 109. 1. Tweede Kamer, i 109. 1. VOOELOOPIG VEESLAG. (De vroegere stukken zijn gedrukt onder n. 382 der Zitting 1936 1937.) De vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, in wier handen dit wetsontwerp

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2 Bericht op ^jjnnj^n van ƒ ^^^éitgelieve bij het antwoord VC 'T^^ *&r^ dagteekeninsr dagteekening 6 ö en nummer van dit schrijven te vermelden.

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage. ONDERWIJSRAAD. N. 1750 A. Bericht op schrijven van 5 Januari 192Ö N. 4926 Afdeeling H. O. Betreffende: Distributie van leerstoelen aan de universiteiten. Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlagen. 146. 4. Tweede Kamer. B

Bijlagen. 146. 4. Tweede Kamer. B Bijlagen. 146. 4. Tweede Kamer. B Herziening der voorschriften nopens de toelating om kosteloos te proeedeeren. 146. 4. VOOELOOPIG VERSLAG. De vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, in wier handen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Brede verstraler 5/11/2015 Brede LED verstraler 18W 0.5m Brede LED verstraler 18W 1m

Brede verstraler 5/11/2015 Brede LED verstraler 18W 0.5m Brede LED verstraler 18W 1m Brede verstraler 5/11/2015 Een led bredeverstraler is ideaal voor buitengebruik. Door haar waterbestendigheid (IP65) is de verstraler ideaal als buiten verlichting om bijvoorbeeld uw woning of de tuin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (No. 19.) BESLUIT van den 31sten Januari 1824, rakende de vergunningen ter oprigting van sommige fabrijken en trafijken. WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, koning

Nadere informatie

TEKST van de Gedistilleerdverordening 1908 (P.B. 1908, no. 34), zoals deze luidt na wijzigingen, het laatst bij Landsverordening van de 8 ste

TEKST van de Gedistilleerdverordening 1908 (P.B. 1908, no. 34), zoals deze luidt na wijzigingen, het laatst bij Landsverordening van de 8 ste TEKST van de Gedistilleerdverordening 1908 (P.B. 1908, no. 34), zoals deze luidt na wijzigingen, het laatst bij Landsverordening van de 8 ste november 2002 (P.B. 2002, no. 109). HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement

Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement Den Haag, 18 oktober 1907 Overwegende dat, hoezeer ook naar de middelen gezocht wordt om den vrede te waarborgen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

244. 3. 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931).

244. 3. 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931). 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931). 244. 3. MEMOEIE VAN TOELICHTING. De Internationale Arbeidseonferentie stelde

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer;

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I Griffie 3050/81 Type: ev HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; GEZIEN het beroepschrift van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur

Nadere informatie

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer Bij verschillende gelegenheden in de afgelopen maanden heeft onze vereniging zich beijverd om te komen tot een verbetering van ommuring en terrein

Nadere informatie

4.] Tweede kamer,.-< Algemeene beschouwingen. dei wet tot regeling van het lager onderwijs. Wijziging en aanvulling van enkele bepalingen

4.] Tweede kamer,.-< Algemeene beschouwingen. dei wet tot regeling van het lager onderwijs. Wijziging en aanvulling van enkele bepalingen Bijlagen. I.W. Wijziging en aanvulling van enkele bepalingen 4.] Tweede kamer,.-< dei wet tot regeling van het lager onderwijs. (158. 4.) VOORLOOPIG VERSLAG. wy's vanwege den Staat, welk stelsel huns inziens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^':=^-ï_ /^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ DE MUNTKWESTIE IXlOl üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_ \v. Vi. P. VAX STOCKITM & ZOOX 18.S3 ' -'r^:-: ^r^ac^'-y^y-::'/^ '.-'t*'/,.j

Nadere informatie

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014.

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-028 d.d. 23 september 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.P. Peijster en mr. J.B.B.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Bijlagen. Vel 107. 425

Bijlagen. Vel 107. 425 Bijlagen. Vel 107. 425 N. V.) (Ontwerpen van wet betrekkelijk Titel XI en XII.) in eene der beide opgaande liniën, behalve den vader of de moeder (van welk geval bij het volgende artikel wordt gehandeld),

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Hoofdstuk 5 5A Grote getallen Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Miljoen 6 getallen achter de komma 230 miljoen

Nadere informatie

OPMP:RKINGEN. I! I TIM I\K rt JTK ONZER MARINE. NAAR AANLEIDING VAN BENE BESCHOUWING IN ITET TIJDSCHRIFT DE GIDS" 18G8, N".

OPMP:RKINGEN. I! I TIM I\K rt JTK ONZER MARINE. NAAR AANLEIDING VAN BENE BESCHOUWING IN ITET TIJDSCHRIFT DE GIDS 18G8, N. 1 IS ju'u'^ïür.i I Z'' OPMP:RKINGEN I! I TIM I\K rt JTK "^51 i Mmmmi m ONZER MARINE. NAAR AANLEIDING VAN BENE BESCHOUWING IN ITET TIJDSCHRIFT DE GIDS" 18G8, N". 10 EN 11, -VV/IAAATUWAAAA/V/^ 'S GTtAVENIIAGE,

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger)

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger) Ethica van Spinoza (vertaald door D. Burger) Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Aan liet Bestuur van het Pensioen-Verbond.

Aan liet Bestuur van het Pensioen-Verbond. j O^oorgelezen in de buitengewone algemeene vergadering Tan het Pensioen-verbond te Utrecht, den 21 April 1877.) Aan liet Bestuur van het Pensioen-Verbond. Ingevolge Uwe opdragt heb ik de eer hiermede

Nadere informatie

2. Conclusie Op grond van al het vorenstaande kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. Wij verzoeken Uw Raad daarom de uitspraak van het Hof te

2. Conclusie Op grond van al het vorenstaande kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. Wij verzoeken Uw Raad daarom de uitspraak van het Hof te i. Cassatiemiddelen l.i. Eerste middel Schending van het Nederlandse recht, met name van artikel 27, lid 5, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: de Wet) (tekst tot en met 1996), van artikel 13a, lid 1,

Nadere informatie

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang 1882. 1907 Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang van DE VRIEND DES HUIZES" IT verwacht geen poëtische ont- U boezeming van mij en dat is maar goed ook, want in den hoofdredacteur zit geen dichter. U verwacht

Nadere informatie

GEMEENTE-INSTELLINGEN TE AMSTERDAM,

GEMEENTE-INSTELLINGEN TE AMSTERDAM, GEMEENTE-INSTELLINGEN TE AMSTERDAM, DOOR E. W. D E J O N G. I. DE TELEPHOON. Ongeveer vijftien millioen gulden [ Met dit eerbiedwaardig cijfer sluit de begrooting van Amsterdam voor 1897, die voor enkele

Nadere informatie

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004.

In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. Procesreglement alimentatieprocedure In werking getreden op 1 april 2002. Laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 april 2004. 1. Algemeen 1.1. Van alle berichten aan de rechtbank dient tegelijkertijd een

Nadere informatie

84 [107. 21.J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte

84 [107. 21.J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte 8 [07. 2.J Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagen scholen over 899 900. (Bijlage S.) (U>7. 2.) BIJLAGE S. VERSAG DBB COMMISSIE, in 899 lebui mei hei exanineeren van hen die terne akte ten

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

EXPLOITATIE-KOSTEN VAN SPOORWEGEN OP JAVA, DOOE

EXPLOITATIE-KOSTEN VAN SPOORWEGEN OP JAVA, DOOE J'-^z ^^^-d>c^^ d^c^-^?^^/i c^^t-^-r^^y^ 1/ -r'^'ta'-i^'^ '>/ '/ r \^' r EXPLOITATIE-KOSTEN VAN SPOORWEGEN OP JAVA, DOOE ^^^^^ J. P. DÊ BORDES, V^ W- - \V L. K. Inst. I. (Ovcrgedrukt uit de Notulen der

Nadere informatie

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

DATUM: 9/01/2012 VAN: BRUNO@ACAZA.BE 09 298 04 17 SPECIFICATIONS SHEET: MADE TO-ORDER / FOTOKADERS OP MAAT

DATUM: 9/01/2012 VAN: BRUNO@ACAZA.BE 09 298 04 17 SPECIFICATIONS SHEET: MADE TO-ORDER / FOTOKADERS OP MAAT DATUM: 9/01/2012 VAN: BRUNO@ACAZA.BE 09 298 04 17 SPECIFICATIONS SHEET: MADE TO-ORDER / FOTOKADERS OP MAAT Algemeen: Het doel van de made-to-order functionaliteit is om een bijkomende functionaliteit toe

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING

VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING VERKLARING COMPLEX ONROERENDE ZAKEN MET WOZ-BESCHIKKING De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) over elektriciteit en gas moeten worden berekend per aansluiting van de energieverbruiker

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1

Aanvulling hoofdstuk 1 Natuur-Scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd VMBO- Tl2 H. Aelmans SG Groenewald 1.

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN LOKALEN VOOR DE VOLKSSCHOOL,

DE INRICHTING VAN LOKALEN VOOR DE VOLKSSCHOOL, .^./i%/(. ïj^^^'' DE INRICHTING VAN LOKALEN VOOR DE VOLKSSCHOOL, UKStJHOrWI) DUOH itr AJ/iEMEEI^R ()Nl)ERWIJZRRS-VKREE]\^TGINfi, gevestigd te Kotterdam, ROTTERDAM. I)..1. P. STOEM LOT'/. 1877. .^^ DE

Nadere informatie

KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS

KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS Correctiesleutel 2.06-2.07 KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS 1 Geef telkens telkens het kenmerkend deel, het aantal kenmerkende cijfers en de meetnauwkeurigheid. [De volgorde van opgaven en oplossingen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE.

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. In dit jaarboekje mag, volgens den redacteur, niet ontbreken een herinnering aan de opdracht, gegeven door het Gemeentebestuur aan den heer A. C. Burgdorffer

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden De Drechtcycle algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden 1. M.b.t. het vervoer van goederen: de laatst

Nadere informatie

: Het kopen en verkopen van automobielen via een elektronisch bied/management-systeem op internet, het beheer hiervan

: Het kopen en verkopen van automobielen via een elektronisch bied/management-systeem op internet, het beheer hiervan FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

Gebruik van dit aanvullingskatern Maten en gewichten is alleen toegestaan aan gebruikers van NOI-uitgaven voor (bedrijfs)rekenen.

Gebruik van dit aanvullingskatern Maten en gewichten is alleen toegestaan aan gebruikers van NOI-uitgaven voor (bedrijfs)rekenen. 19 19 matenengewichten Gebruik van dit aanvullingskatern Maten en gewichten is alleen toegestaan aan gebruikers van NOI-uitgaven voor (bedrijfs)rekenen. NOI 1.9 1 INLEIDING In het dagelijkse leven wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. T OT DE

HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. T OT DE HET AFRIKAANSCH BIJ DRAGE T OT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA. HET AFRIKAANSCH B IJ DRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE T AAL IN ZUID-AFRIKA DOOR D. C. HESSELING UITGEGEVEN

Nadere informatie

De electrische stroom als een bewegingsverschijnsel deel I

De electrische stroom als een bewegingsverschijnsel deel I De electrische stroom als een bewegingsverschijnsel deel I Prof. Dr. H. A. Lorentz Den Haag, 1890 Voor een zeer talrijk publiek hield in Diligentia de Leidsche hoogleeraar dr. Lorentz eene door helderheid

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink

Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink 1.1 De navolgend voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten

Nadere informatie

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/.

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. i^/cx^^/ rc'^'^l-. COPIJ. a^ ^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. De ondergeteekenden, meelfabrikanten te Roermond, nemen eerbiediglijk de vrijheid UEdelmogenden kennis te geven, dat hunne industrie,

Nadere informatie

STICHTING NATIONAALTEHUIS"

STICHTING NATIONAALTEHUIS STICHTING NATIONAALTEHUIS" 3e BOUWJAAR (1 JULI 1940-30 APRIL 1941) AAN TE BIEDEN AAN LID/BEGUNSTIGER: 102649 25-7-40 Verzocht wordt deze brochure, waarin opgenomen een opbouwkaart, waarop de bouwzegels

Nadere informatie