HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen)."

Transcriptie

1 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren arm, die aan het vrije uiteinde cirkel- of zwaluwstaartvormig verbreed is, dan wel naar dat uiteinde verbreed uitloopt en daar rond is afgesneden en met des nachts één licht. Sein 11. Onveilig. De trein moet vóór den seinpaal of vóór het seinlicht tot stilstand gebracht worden. De arm waterpas. Een rood licht (de arm als des daags). Toepassingsvoorschriften. 43 HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 25. Indien voor den trein of voor het rangeerdeel door storing een onveilig sein getoond wordt, mag de plaats, waar dit sein gegeven wordt, alleen voorbijgereden worden met inachtneming van de in het L.T.R. gegeven voorschriften [zie ook sein 7 oprijden" T.V.S. 17j. Hoofdseinpalen. 26. De hoofdseinpalen worden onderscheiden in: innj-, uitnj-, spoor-, afstands-, nchtmgs-, blok- en herhalingssempalen (en aanwijspalen). 27. (1) Een tioofdsempaal geeft aan, of het gedeelte van den spoorweg, dat door dezen seinpaal beveiligd wordt, al of niet bereden mag worden. (2) De hoofdseinpalen gelden uitsluitend voor treinen. (3) Waar dit voorgeschreven is, gelden de hoofdseinpalen zoowel voor treinen als voor rangeerdeelen [T.V.S. 54 (2)]. Deze hoofdseinpalen behoeven niet in een der in T.V.S. 26 genoemde sempalen onderscheiden te worden. (4) In de plaats van hoofdseinpalen kunnen draaisemborden toegepast worden [T.V.S. 51 (3)]. (5) Zoo noodig wordt eene voorgeschreven snelheidsbeperking op het spoor voorbij den hoofdseinpaal aan den machinist in herinnering gebracht door een aan den betreffenden seinpaal aangebracht bord (snelheidsbord), waarop de toegelaten snelheid m km m het uur m zwart is aangegeven. Deze borden kunnen ook afzonderlijk geplaatst worden. (6) Voor zoover op stations, welke zoodanig zijn ingericht, dat treinen zoowel op kopsporen als op doorgaande sporen kunnen worden binnengelaten, de aankomst op een kopspoor door een afzonderlijken hoofdseinpaal wordt kenbaar gemaakt, wordt deze seinpaal zoo noodig voorzien van een lantaren, die een waterpassen gelen balk op een melk-wit veld toont en des nachts verlicht wordt. Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 11 niet getoond door een seinpaal met een arm doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door een rood licht (dag-hchtsem). 28. (1) Aan een hoofdseinpaal wordt normaal sein 11 onveilig" getoond; slechts in bijzondere gevallen mag, indien dit voorgeschreven is, normaal sein 12 veilig" getoond worden.

2 44 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 45 De arm onder een hoek van ongeveer 45 naar boven gericht. -.- ;ï^$w-, - Air$. -'4 /- "! V-&i. Sein 12. Veilig. De trein mag doorrijden. Een groen licht (de arm als des daags). Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 12 niet getoond door een seinpaal met een arm doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door een groen licht (dag-lichtsein). (2) Op baanvakken met dubbel spoor en zelfwerkend blokstelsel wordt aan den zelfwerkenden blokseinpaal normaal.sein 12 veilig" getoond; in de onderstaande gevallen toont deze blokseinpaal sein 11 onveilig": a. zoodra de locomotief of bij geduwde treinen het voorste rijtuig den blokseinpaal is voorbijgereden; b. zoolang het door den seinpaal beveiligde blok bezet is; c. bij storing. 29. (1) Waar dit noodig is, wordt eene vertakking van het spoor aangeduid (zie bijlage). De hoofdseinpalen, welke te zamen het vertakkingsseinbeeld vormen, worden naast elkaar op een bordespaal of op een seinbrug geplaatst en tot eene bijzondere groep vereenigd. De armen dezer seinpalen zijn aan het vrije uiteinde zwaluwstaartvormig verbreed in tegenstelling met niet tot een vertakkingsseinbeeld behoorende hoof dseinpaalarmen, welke aan het vrije uiteinde cirkelvormig verbreed zijn. Het aangeven van eene snelheidsbeperking bij eene vertakking geschiedt op de wijze als in T.V.S. 27 (5) omschreven. Komen echter in een vertakkingsseinbeeld seinpalen van verschillende hoogten voor, dan geeft sein 12 veilig" aan den laagsten seinpaal, of aan een der laagste seinpalen, zonder meer steeds aan, dat de aftakking met eene snelheid van ten hoogste 45 km in het uur mag worden bereden. In dit geval worden deze seinpalen voorafgegaan door een voorseinpaal, waaraan de seinen 13 b langzaam rijden", 14 b veilig" en 15 waarschuwing" worden gegeven. Komen in een vertakkingsseinbeeld uitsluitend seinpalen van gelijke hoogte voor, waarvan elke seinpaal geldt voor een spoor, dat met eene snelheid van ten hoogste 45 km in het uur mag worden bereden, dan worden deze seinpalen voorafgegaan door een voorseinpaal, waaraan de seinen 135 langzaam rijden" en 15 waarschuwing" worden gegeven. (2) De armen aan hoofdseinpalen, welke te zamen op de wijze als onder (1) aangegeven een vertakkingsseinbeeld vormen, zijn aan het vrije uiteinde cirkelvormig verbreed. (3) Eene vertakking van het spoor wordt aangeduid door de hoofdsemarrnen, welke te zamen het vertakkingsseinbeeld vormen boven elkaar aan één hoofdsempaal aan te brengen. Daarbij geldt de bovenste arm (het bovenste licht) voor het meest naar links, de onderste arm (het onderste licht) voor het meest naar rechts leidende spoor, terwijl daartusschen aangebrachte armen (lichten) op tusschengelegen sporen betrekking hebben. De armen zijn aan het vrije uiteinde cirkelvormig verbreed; de arm, welke geldt voor de aftakking, waarvoor de toegelaten snelheid ten hoogste 45 km m het uur bedraagt, is korter dan die, welke op het doorgaande spoor betrekking heeft.

3 46 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften (1) De hoofdsempalen worden des nachts zoolang verlicht als er treinen rijden, voor welke die scmpalen gelden. (2) Wanneer de sempalen in den normalen stand sein 12 veilig" toonen, mag in bijzondere gevallen, indien dit uitdrukkelijk aan het personeel bekend gemaakt is, van het bovenstaande worden afgeweken. (3) Hoofdseinpalen, die tot eene groep behooren, moeten te zelfder tijd verlicht zijn, opdat het geheele nachtseinbeeld steeds volledig zij. 31. Waar des nachts aan de achterzijde moet kunnen worden waargenomen of de sempaal verlicht is, wordt aan die zijde alleen wit sterlicht bij sein 11 onveilig" getoond. 32. (1) Inrijsempalen geven aan, of een trein al dan met een station, een kruisspoor of een mhaalspoor mag binnenrijden. (2) Een inrijsempaal wordt voorafgegaan door een voorsempaal en door een baak. Een inrijsempaal kan voorafgegaan worden door een voorseinpaal en door een baak. (3) De afstand van den inrijsempaal tot het te beschermen punt bedraagt: ten minste 100 m en indien, ingevolge het bepaalde onder (4), geen voorseinpaal aanwezig is, ten minste 300 m. (4) Van het bepaalde onder (2) mag slechts afgeweken worden, indien zulks door plaatselijke omstandigheden wordt gewettigd. ten minste 300 m indien geen voorseinpaal aanwezig is en ten minste 100 m indien dit wel het geval is. In het eerstbedoelde geval moet de inrijsempaal bij normale weersgesteldheid voor den machinist zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 400 m. 33. (1) Uitrijseinpalen dienen om op de stations aan te geven, of de trein mag uitrijden.

4 48 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 49 (2) Een uitrijseinpaal van een Een uitrijseinpaal van een spoor, spoor, waarover treinen kunnen waarover treinen kunnen doorrijden, doorrijden, wordt door een kan door een voorseinpaal voorafvoorseinpaal voorafgegaan. gegaan worden. (3) Van het bepaalde onder (2) mag slechts afgeweken worden, indien zulks door plaatselijke omstandigheden wordt gewettigd. (4) Het bepaalde in T.V.S. 34 (3) geldt ook voor de uitrijseinpalen, ten aanzien van de sporen, waarvan de treinen moeten vertrekken. 34. (1) Spoorseinpalen geven op de stations aan voor zoover zulks niet door andere seinpalen geschiedt het spoor (sporengroep), waarop de trein moet binnenrijden. (2) Van een spoorseinpaal kan ook gebruik gemaakt worden om een trein daarvoor tot stilstand te brengen. (3) Worden op een station, waar treinen kunnen doorrijden, spoorseinpalen geplaatst, dan worden de armen (lichten), welke gelden voor de doorgaande hoofdsporen waarop de treinen met eene snelheid van meer dan 45 km in het uur mogen binnenkomen, hooger geplaatst, dan de tot dezelfde groep behoorende armen (lichten), welke voor de andere sporen gelden. 35. (1) Afstandsseinpalen dienen ter beveiliging van kruisingen, aansluitingen van spoorwegtakken, beweegbare bruggen en wissels, welke buiten de stations in de hoofdsporen gelegen zijn. (2) Het bepaalde in T.V.S. 32 (2), (3) en (4) geldt ook voor afstandsseinpalen. 36. Richtingsseinpalen dienen om op stations de richting aan te geven, waarin de trein zich naar een volgend station moet bewegen. 37. (1) Blokseinpalen dienen ter beveiliging van een blok, d.i. een der op elkaar volgende gedeelten, waarin een spoorweg, met het oog op de treinopvolging, verdeeld is.

5 50 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 51 (2) Een blokseinpaal op de vrije baan wordt voorafgegaan door een voorseinpaal en door een baak. Indien geen voorseinpaal aanwezig is, moet de blokseinpaal bij normale weersgesteldheid voor den machinist zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 650 m. (3) Van het bepaalde onder (2) mag slechts afgeweken worden, indien zulks door plaatselijke omstandigheden wordt gewettigd. Een blokseinpaal op de vrije baan kan voorafgegaan worden door een voorseinpaal en door een baak. Indien geen voorseinpaal aanwezig is, moet de blokseinpaal bij normale weersgesteldheid voor den machinist zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 400 m. 38. Wanneer de aan een sempaal gegeven seinen door een anderen seinpaal worden herhaald, noemt men dezen herhalingssempaal. Voorseinpalen. Een voorseinpaal bestaat uit een paal, hetzij met één naar rechts uitstekenden draaibaren arm, die aan het vrije uiteinde rechthoekig is afgesneden en met des nachts één licht, hetzij met twee dergelijke armen, welke een gemeenschappelijk draaipunt hebben en met des nachti twee lichten. 39. Indien aangegeven moet worden voor welk spoor een naast twee of meer m dezelfde richting bereden sporen opgestelde seinpaal geldt, wordt naast het spoor, waarop deze seinpaal geen betrekking heeft, een paal zonder arm (aanwijspaal) geplaatst. Aan dezen paal worden des nachts twee melkwitte lichten getoond, welke een schuinen stand ten opzichte van elkander innemen. Voorseinpalen. 40. Een voorseinpaal geeft op zekeren afstand vóór den hoofdseinpaal of vóór de hoofdsempalen, waarop de voorseinpaal betrekking heeft aan, welk hoofdsein verwacht moet worden. 41. (1) Aan een voorseinpaal wordt normaal sein 13 a of 13 i langzaam rijden" getoond. (2) Tusschen den voorseinpaal en den bijbehoorenden hoofdseinpaal bestaat eene zoodanige afhankelijkheid, dat: of de bij elkaar behoorende seinen aan voor- en hoofdseinpalen niet anders dan gelijktijdig getoond kunnen worden; of de seinen 14 a of 14 b veilig" en 15 waarschuwing" aan den voorseinpaal eerst dan gegeven kunnen worden, wanneer vooraf aan den hoofdseinpaal sein 12 veilig" getoond wordt en sein 13 a of 13 i langzaam rijden" aan den voorseinpaal getoond

6 52 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 53 Sein 13. Langzaam rijden. Aan den hoofdseinpaal of aan de hoofdseinpalen, waarop de voorseinpaal betrekking heeft, is sein 11 onveilig" te verwachten. De arm onder een hoek van ongeveer 45 naar beneden gericht. 13 a. Een geel licht (de arm als des daags). moet worden, vóór dat aan den hoofdseinpaal inplaats van sein 12 veilig" weder sein 11 onveilig" wordt getoond. (3) Om aan te geven, dat aan den hoofdseinpaal of aan één der hoofdseinpalen, waarop de voorseinpaal betrekking heeft, sein 12 veilig" te verwachten is voor eene aftakking, welke met eene snelheid van ten hoogste 45 km in het uur mag bereden worden, wordt ook gebruik gemaakt van sein 14a veilig". 42. (1) Voorseinpalen worden geplaatst in de gevallen, genoemd in de T.V.S. 33 (2), 37 (2) en T.V.S. 32 (2), 34 (2) en 35 (2). (2) Voorseinen kunnen ook getoond worden aan hoofdseinpalen en wel onder de hoofdseinarmen (lichten). 43. (1) De afstand van den voorseinpaal tot den bijbehoorenden hoofdseinpaal bedraagt zoo mogelijk 700 m, doch ten minste 500 m; de voorseinpaal moet bij normale weersgesteldheid voor den machinist zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 850 m vóór den hoofdseinpaal. (2) Indien dit voor de duidelijkheid noodig wordt geacht, wordt het bij het uitrijsein behoorende voorsein [zie T.V.S. 33 (2)] aan of bij den inrijseinpaal gegeven en wel onmiddellijk onder den hoofdseinarm (licht) voor het spoor, waarop het uitrijsein betrekking heeft. (3) Van de bepaling onder (1) mag slechts afgeweken worden, indien zulks door plaatselijke omstandigheden wordt gewettigd. 44. (1) De Voorseinpalen worden des nachts zoolang verlicht, als er treinen rijden, voor welke die seinpalen gelden. (2) Indien Voorseinpalen met hoofdseinpalen één groep vormen, moeten alle seinpalen te zelfder tijd verlicht zijn, opdat het geheele nachtseinbeeld steeds volledig zij. Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 13 a niet getoond door een seinpaal met een arm doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door een geel licht (dag-lichtsein). 45. Waar des nachts aan de achterzijde moet kunnen worden waargenomen, of de seinpaal verlicht is, wordt aan die zijde wit sterlicht getoond.

7 54 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften b. Indien aan den voorseinpaal ook sein 15 waarschuwing" kan worden gegeven, wordt sein 13 i langzaam rijden" getoond als volgt: Des daags; Een arm onder een hoek van ongeveer 45 naar beneden en een tweede arm loodrecht naar boven gericht. Twee gele lichten op dezelfde hoogte naast elkander (de armen als des daags). Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 13 b niet getoond door een seinpaal met twee armen doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door twee gele lichten op dezelfde hoogte naast elkander (dag-lichtsein).

8 56 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 57 Sein 14. Veilig. Aan den hoofdseinpaal of aan één der hoofdseinpalen, waarop de voorseinpaal betrekking heeft, is sein 12 veilig" te Verwachten. 14a. De arm onder een hoek van ongeveer 45 naar boven gericht. Een groen licht (de arm als des daags). Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 14 a niet getoond door een seinpaal met een arm doch, zoowel des daags als des nachts> uitsluitend door een groen licht (dag-lichtsein).

9 58 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften b. Indien aan den voorsempaal ook sein 15 waarschuwing" kan worden gegeven, wordt sein 14 b veilig" getoond als volgt: Een arm onder een hoek van ongeveer 45 en een tweede arm loodrecht naar boven gericht. Twee groene lichten op dezelfde hoogte naast elkander (de armen als des daags). Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 14 b niet getoond door een seinpaal met twee armen doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door twee groene lichten op dezelfde hoogte naast elkander (dag-lichtsein).

10 60 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 61 Sein 15. Waarschuwing. Aan één der hoofdseinpalen, Waarop de Voorseinpaal betrekking heeft, is sein 12 Veilig" te verwachten voor eene aftakking, welke met eene snelheid van ten hoogste 45 km in het uur mag bereden worden. Twee armen, waarvan de eene onder een hoek van ongeveer 45 naar boven en de andere onder een hoek van ongeveer 45 naar beneden gericht. Een groen licht rechts en een geel licht links op dezelfde hoogte naast elkander (de armen als des daags). Waar dit voorgeschreven is, wordt sein 15 niet getoond door een seinpaal met twee armen doch, zoowel des daags als des nachts, uitsluitend door een groen licht rechts en een geel licht links op dezelfde hoogte naast elkander (dag-lichtsein).

11 1 62 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 63 Baken. Sein 16. Geeft acht. De trein is den hoofdseinpaal of de hoo/dseinpalen, waarbij de baak behoort, tot een afstand Van ongeveer 850 m genaderd. Rechts van het spoor twee achter elkaar geplaatste oploopende schuin liggende planken, welke wit en zwart gekleurd zijn (het einde van de tweede plank op den vereischten afstand van den hoofdseinpaal). Baken. Sein (1) De baak dient om de aandacht van den machinist te vestigen op de nadering van een hoofdsempaal met bijbehoorenden voorseinpaal. (2) Sein 16 geeft acht" wordt toegepast, indien de inrij-, de afstandsof de bloksempaal door een voorseinpaal wordt voorafgegaan. (3) Indien door bijzondere omstandigheden het voorsein op meer dan 700 m vóór den hoofdseinpaal wordt getoond, wordt de baak op 150 m vóór den voorseinpaal geplaatst. (4) Een baak blijft achterwege: l. indien het voorsein aan een voorgelegen hoofdseinpaal getoond wordt; 2. indien zulks door plaatselijke omstandigheden gewettigd is. (5) Met inachtneming van het in (3) bepaalde mag van den voorgeschreven afstand van 850 m slechts worden afgeweken, indien zulks door plaatselijke omstandigheden wordt vereischt. In dit geval wordt de afstand van de baak tot den hoofdseinpaal op duidelijke wijze aangegeven op de baak. 1 (6) In de plaats van sein 16 kan gebruik gemaakt worden van de in het Aanhangsel opge- l nomen baken (sein 101). '

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen.

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. 146 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK VIII. Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. Sein 59. Langzaam rijden.

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven.

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. 110 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. Seinen op treinen. (Treinseinen). Bij treinen, waarvan het voorste en het achterste

Nadere informatie

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT.

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. t i j d e l i j k e Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. / ngevolge D ie n st or (for No. 442G. 1". Voor de veilighoid van het vorkeer op hot station VugIU, golilt Tijdclijk Locaalcoor- schrift

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7834 30 november 2015 Besluit tot vaststelling van het Tram Reglement Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr.

Nadere informatie

Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel

Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel NS Railinfrabeheer P. Middelraad Noot: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3

nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 Vragenset wegexamen 33A Den Haag Centraal Binckhorst vice versa v13-11-2014 nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 1 Dienstregelingspunten: De machinist kan op basis van de afkortingen

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

Vragenset wegexamens 07A Ledn-Hfd v

Vragenset wegexamens 07A Ledn-Hfd v Vragenset wegexamens 07A Ledn-Hfd v15-07-2015 nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 1 Dienstregelingspunten: De machinist kan op basis van de afkortingen de dienstregelingspunten benoemen

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Haarlem-Leiden v

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Haarlem-Leiden v Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Haarlem-Leiden v11-05-2016 Nr. crit. criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 Richtlijn 2007/59 EU bijlage VI, punt 3 Kennis van de lijn,

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Zwolle-Amersfoort v

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Zwolle-Amersfoort v Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn baanvak Zwolle-Amersfoort v11-05-2016 Nr. crit. criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 Richtlijn 2007/59 EU bijlage VI, punt 3 Kennis van de

Nadere informatie

Wegbekendheid/kennis van de lijn machinist

Wegbekendheid/kennis van de lijn machinist Wegbekendheid/kennis van de lijn machinist Invulinstructie Traject.. vice versa SAP trajectcode(s).. Let op! Om eenduidige en duidelijke wegkennisdocumenten te realiseren voor machinisten is een aantal

Nadere informatie

INHOUD: VII V VI VIII. (Hoofdstuk I Algemene bepalingen) Wett. grondslag. Hoofdstuk II III. Bijlage van afl. Hoofdstuk IV IV IV IV IV

INHOUD: VII V VI VIII. (Hoofdstuk I Algemene bepalingen) Wett. grondslag. Hoofdstuk II III. Bijlage van afl. Hoofdstuk IV IV IV IV IV INHOUD: Alt No. Bladz. ONDERWERP 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9 13 17 21 25 33 39 41 42 43 Wett. grondslag. Hoofdstuk II III Bijlage van afl. Hoofdstuk IV...... IV IV IV IV V VI VII VIII (Hoofdstuk I Algemene bepalingen)

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL TUCHTREGLEMENT

ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL TUCHTREGLEMENT ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL 550 - TUCHTREGLEMENT BIJLAGE III BESTRAFFING VAN DE FOUTEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN HET VERKEER. A. INBREUKEN OP DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift (BVS) Post T Wijlre. Emplacement Wijlre Post T Van Schin op Geul op spoor 1

Bedieningsvoorschrift (BVS) Post T Wijlre. Emplacement Wijlre Post T Van Schin op Geul op spoor 1 Emplacement Van Schin op Geul op spoor 1 1 T legt handels om in veld 7, 10, 5 2 T legt krukje om in veld 9 3 T bedient venster (wordt wit) in veld 9 Vrij (wit) wordt venster in veld 12 4 T sluit overweg

Nadere informatie

Formulierenboek. Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf. Herman Tijsma. Definitief. Van Auteurs. Projectleider

Formulierenboek. Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf. Herman Tijsma. Definitief. Van Auteurs. Projectleider Formulierenboek Van Auteurs Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf Projectleider Herman Tijsma Versie 1.0 Datum 24 mei 2012 Status Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beheer 3 2.1

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

1 van 11 30-12-2013 22:12

1 van 11 30-12-2013 22:12 1 van 11 30-12-2013 22:12 Regeling spoorverkeer (Tekst geldend op: 30-12-2013) Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken

Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 23-04-13) Versie 2.0 Na review (HB 05-05-13) Versie 2.1 Na review (TT 15-05-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening experts

Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening experts Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening 1 Lichtseinen: 1.1 hoofdseinen Hoog groen 1 201 x Groen knipper 2; 3 202 Groen knipper/laag

Nadere informatie

Vragenset wegexamen 17 Barneveld aansluiting Ede Wageningen vice versa

Vragenset wegexamen 17 Barneveld aansluiting Ede Wageningen vice versa Vragenset wegexamen 17 Barneveld aansluiting Ede Wageningen vice versa 23-03-2015 nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 1 Dienstregelingspunten: De machinist kan op basis van de afkortingen

Nadere informatie

De spoorweg en het rollend materieel.

De spoorweg en het rollend materieel. HOOFDSTUK i. De spoorweg en het rollend materieel. 1. Het rijden over de spoorbaan. Het spoorwegbedrijf vormt een onderdeel van het groote verkeersapparaat, waarover de menschheid beschikt. Het verkeer,

Nadere informatie

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen (Tekst geldend op: 30-12-2008) Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Vragenset wegexamen 33 E Harmelen aansluiting Utrecht centraal vice versa v

Vragenset wegexamen 33 E Harmelen aansluiting Utrecht centraal vice versa v Vragenset wegexamen 33 E Harmelen aansluiting Utrecht centraal vice versa v22-04-2015 nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 1 Dienstregelingspunten: De machinist kan op basis van de

Nadere informatie

De seinen die we gebruiken zijn naar Duits voorbeeld, zoals gebruikt door de Deutsche Bundesbahn. De volgende seinen zijn al in bezit van MSZ:

De seinen die we gebruiken zijn naar Duits voorbeeld, zoals gebruikt door de Deutsche Bundesbahn. De volgende seinen zijn al in bezit van MSZ: Seinen De seinen die we gebruiken zijn naar Duits voorbeeld, zoals gebruikt door de Deutsche Bundesbahn. De volgende seinen zijn al in bezit van MSZ: klaar (in doos of op de baan) te maken totaal bloksein

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn Leiden-Haarlem v

Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn Leiden-Haarlem v Vakbekwaamheidseisen (VBE) Kennis van de lijn Leiden- v24-04-2016 nr criterium Vraagvariant 1 Vraagvariant 2 Vraagvariant 3 19 Bijzonderheden baanvak: kan bijzonderheden van het baanvak noemen voor een

Nadere informatie

11 Seinprinten Complexe seinen Seinprint SDU (Duits) informatieblad 11.3 SDU complexe Duitse seinen versie 1.0

11 Seinprinten Complexe seinen Seinprint SDU (Duits) informatieblad 11.3 SDU complexe Duitse seinen versie 1.0 Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van het bestuur van de HCCM is beperkt als omschreven in informatieblad 1 11 Seinprinten In het echte spoorbedrijf informeren seinen de machinist of hij

Nadere informatie

Vragenset open vragen PB lijst kennis van de lijn/wegexamen V4 Traject:A-B vice versa Naam PEX: Naam kandidaat: Datum:

Vragenset open vragen PB lijst kennis van de lijn/wegexamen V4 Traject:A-B vice versa Naam PEX: Naam kandidaat: Datum: Vragenset open vragen PB lijst kennis van de lijn/wegexamen V4 Traject:A-B vice versa Naam PEX: Naam kandidaat: Datum: VVRV vult vooraf (eenmalig) de lettercodes in. Opdracht aan computer: Kies uit de

Nadere informatie

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Binnenapp. en schema's) Aflevering 2 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

Nadere informatie

Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie. Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie

Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie. Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie Colofon Titel Beveiligingssystemen Au teu r Erik Scholten Vormgevin g Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie U itgever Save - Scholten Advies Veiligheidsbewustzijn Educatie D atu m 1 e dru

Nadere informatie

Thematische veiligheidsaffiches

Thematische veiligheidsaffiches MODULE 5 Thematische veiligheidsaffiches De veiligheidsaffiches zijn ingedeeld per thema en brengen op een leuke en speelse manier de veiligheidsregels in beeld: aan een overweg, in het station en langs

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer) (Tekst geldend op: 30-12-2008) Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet

Nadere informatie

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 Machinist 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 2 Gebieden: gebied verantwoordelijk bestaat uit de sporen - WZ, vanaf sein 2;

Nadere informatie

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001 Assetmanagement Gebruiksvoorschrift INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement Manager Treinbeveiligingssystemen Definitief

Nadere informatie

Je leven is een omweg waard Sensibilisering over de spoorveiligheid

Je leven is een omweg waard Sensibilisering over de spoorveiligheid Je leven is een omweg waard Sensibilisering over de spoorveiligheid KOM, DE TREIN IS VOORBIJGEREDEN, WE KUNNEN OVERSTEKEN! WACHT TOTDAT DE SLAGBOMEN OMHOOG ZIJN EN HET SEIN WIT WORDT. MISSCHIEN KOMT ER

Nadere informatie

Montagehandleiding Speeldroom

Montagehandleiding Speeldroom Stap 1-2 balken van 4,5 x 9 x 180 cm - 2 balken van 4,5 x 9 x 111 cm - 8 schroeven van 6 x 100 mm 1. Leg de balken neer zoals op de tekening is aangegeven. 2. Teken met een potlood de balken van 180 cm

Nadere informatie

Voorschriften voor de bediening van wissel- en seininrichtingen

Voorschriften voor de bediening van wissel- en seininrichtingen Seinwezen C 5504/I-C Voorschriften voor de bediening van wissel- en seininrichtingen Deel I Algemeen Aanhangsel C November 2004 Vrijgegeven Beherende instantie: ProRail: B&I Basisgegevens Inhoudverantwoordelijke

Nadere informatie

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen Deel IX Vastgelegde wissels, spoorafsluitingen en brugbeveiligingsinrichtingen 1976 Beherende instantie: RIB B&I I&C Inhoudverantwoordelijke

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 24-02-13) Versie 1.1 Revisie (MD en MdW 28-02-13) Versie 2.0 Na review (TT 01-03-13) Versie

Nadere informatie

Stap 1. M o n t a g e h a n d l e i d i n g S p e e l J u w e e l

Stap 1. M o n t a g e h a n d l e i d i n g S p e e l J u w e e l Stap 1 Benodigdheden: - 2 balken van 4,5 x 9 x 180 cm - 2 balken van 4,5 x 9 x 171 cm - 4 schroeven van 6 x 100 mm Uitleg: 1. Leg de balken neer zoals op de tekening is aangegeven. 2. Schroef in elke hoek

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

SPECIAL. Afleve 3. märklin magazin

SPECIAL. Afleve 3. märklin magazin ALLES OVER Afleve 3 SEINEN 30 märklin magazin 4.2017 ZIN IN SEINEN, AFLEVERING 3 Natuurgetrouw Duidelijk geval: seinen langs het spoor moeten natuurgetrouw zijn opgebouwd. Er moet echter ook rekening worden

Nadere informatie

Het gebruik van tellers in WinDigipet (versie ProX.3)

Het gebruik van tellers in WinDigipet (versie ProX.3) Het gebruik van tellers in WinDigipet (versie ProX.3) Door: Bob vermeulen Versie: 1.4 Datum: 25-02-2009 2009-02-25 1 van 15 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Project omschrijving... 3 3 De componenten... 4 3.1

Nadere informatie

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 13

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 13 Spoor op Vleugels Nieuwsbulletin Nr 13 Er wordt gereden.. Het is al weer enige tijd geleden dat het Nieuwsbulletin 12 is verschenen, maar nu ziet 13 dan het licht Door drukke werkzaamheden is het uitbrengen

Nadere informatie

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04 Montage- en gebruikshandleiding Blitz steiger 05-07- 04 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. De Layher Blitz-steiger is voor de gebruiker van frame systemen het steigersysteem bij uitstek. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Mijn spelboek over spoorveiligheid

Mijn spelboek over spoorveiligheid Mijn spelboek over spoorveiligheid FromScratch www.fromscratch.agency Tel. +32 2 263 20 52 Inhoudstafel Wie is Infrabel? 1 De grote spoorveiligheidsquiz 2-3 Op het perron 4 De verkeersborden bij een overweg

Nadere informatie

2. 2. PERMISSIEF SEIN:

2. 2. PERMISSIEF SEIN: Seinen Signaux Signale vademecum De signalisatie bij de NMS verklaard voor modelbouwers 1. 1. INLEIDING: ij de spoorwegen wordt het verkeer geregeld d.m.v. lichtseinen en snelheidsborden,zowat als op de

Nadere informatie

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE.

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. In dit jaarboekje mag, volgens den redacteur, niet ontbreken een herinnering aan de opdracht, gegeven door het Gemeentebestuur aan den heer A. C. Burgdorffer

Nadere informatie

Regeling spoorverkeer

Regeling spoorverkeer Regeling spoorverkeer Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Deze regeling strekt ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer. Het gaat hier om

Nadere informatie

Regeling spoorverkeer

Regeling spoorverkeer VW Regeling spoorverkeer Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer) 15 december 2004/Nr. HDJZ/ S&W/2004-3093 Hoofddirectie

Nadere informatie

Gebruikers Voorschrift

Gebruikers Voorschrift Assetmanagement Gebruikers Voorschrift Bediening van infra-elementen t.b.v. diverse treinbeveiligingsinstallaties Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement AS / Systemen

Nadere informatie

De locomotor. II km/h; IV km/h. HOOFDSTUK IV.

De locomotor. II km/h; IV km/h. HOOFDSTUK IV. HOOFDSTUK IV. De locomotor. 9. De benaming. Een locomotor is een kleine, door een verbrandingsmotor voortbewogen locomotief, welke hoofdzakelijk voor rangeerdoeleinden gebruikt wordt en zoo noodig ook

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Brancherichtlijn Oversteken van sporen

Brancherichtlijn Oversteken van sporen Brancherichtlijn Oversteken van sporen vijf veel voorkomende situaties Behoort bij VVW-Trein Brancherichtlijn Oversteken van sporen 1.3 dec 14 1 Brancherichtlijn Oversteken van sporen 1.3 dec 14 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

borden en diversen 13 maart 2017

borden en diversen 13 maart 2017 borden en diversen 13 maart 2017 vraag 1) Zeilend met een lelievlet, ziet je het hierboven getekende bord staan. Het bord is vierkant en blauw met daarop tegen elkaar indraaiende witte pijlen. Dit is voor

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Seinenboek NS Reizigers

Seinenboek NS Reizigers NS Reizigers Concernveiligheid Safety Seinenboek NS Reizigers 11 juli 2011 pagina 1/68 Bijgewerkte wijzigingsbladen nr. datum auteur opm. 0 2005 NSR Spoorwegveiligheid en Regelgeving 1 2007 NSR Spoorwegveiligheid

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2009 - I

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2009 - I en benadering van een nulpunt Voor elke positieve startwaarde 0 is een rij 0,, 2, gegeven door de volgende recursievergelijking: n+ = 2 n +. n Deze recursievergelijking kunnen we ook schrijven als n+ =

Nadere informatie

Brancherichtlijn Eenduidige Werktreininstructie (WTI) Stichting railalert

Brancherichtlijn Eenduidige Werktreininstructie (WTI) Stichting railalert Brancherichtlijn Eenduidige Werktreininstructie (WTI) Stichting railalert V-WKREG00010 v.001 25-5-2010 BR Eenduidige WTI 1/8 Scope Veel risico s in de railinfra kunnen in het voortraject van een project

Nadere informatie

INRICHTINGEN TER VERZEKERING VAN DE WISSELSTAND

INRICHTINGEN TER VERZEKERING VAN DE WISSELSTAND N.V. NEDERLÀNDSCHB SPOORWEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Buítenapparatuur) Aflevering 9 Cursus uoor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) INRICHTINGEN TER VERZEKERING VAN DE

Nadere informatie

Beste Trainsimmers nr

Beste Trainsimmers nr Zaterdag 1 februari clubdag v.a. 11.00 tot 16.00 uur. Beste Trainsimmers nr. 2-2014 In deze Nieuwsbrief (5 blz.) Rail 2014 in Houten VSM-route COHA nl-seinen. Modelspoorinfo Voor in uw agenda Rail 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4831 14 maart 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/23596, tot

Nadere informatie

Seinenboek NS Reizigers

Seinenboek NS Reizigers NS Reizigers 1 mei 2013 pagina 1/69 Bijgewerkte wijzigingsbladen nr. datum auteur opm. 0 2005 NSR Spoorwegveiligheid en Regelgeving 1 2007 NSR Spoorwegveiligheid en Regelgeving 2 9 juni 2011 NSR Publicatie

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

SPOORWEGEi^ EXPLOITATII. ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën. j. Cl, Spoorwegen. ^_.' 'i < ' -' PH. J. WA] L. K. lust.

SPOORWEGEi^ EXPLOITATII. ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën. j. Cl, Spoorwegen. ^_.' 'i < ' -' PH. J. WA] L. K. lust. j I ^_.' 'i < ' -' EXPLOITATII VAN SPOORWEGEi^ DOOR PH. J. WA] L. K. lust. (Ovcrgedrukt uit de Notulen der Ver Instituut van ingenieurs van TE 'SGHAVENHAl BIJ GEBR. J. & IL VAN L I ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën.

Nadere informatie

N.V. IffiDERLiSJDSE SPOORWEGEF Utrecht, september ^^64 Dienst van Personeelzaken :- afdelingi2;:c.:. Bedrijfsopleidingen

N.V. IffiDERLiSJDSE SPOORWEGEF Utrecht, september ^^64 Dienst van Personeelzaken :- afdelingi2;:c.:. Bedrijfsopleidingen N.V. IffiDERLiSJDSE SPOORWEGEF Utrecht, september ^^64 Dienst van Personeelzaken :- afdelingi2;:c.:. Bedrijfsopleidingen : : ;.Het seinreglement (tob.ov. cursus Seinwezenkennis deel A ). I. : Algemene'

Nadere informatie

Vertragingen op het spoor op het spoor

Vertragingen op het spoor op het spoor Middagsymposium Betrouwbare, Veilige en Milieuvriendelijke Mobiliteit Vertragingen op het spoor op het spoor 21 juni 2007 Dr. Rob M.P. Goverde Technische Universiteit Delft Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 5, INTEGRAAL ONTWERPEN. Prof.dr.ir. C. Esveld

College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 5, INTEGRAAL ONTWERPEN. Prof.dr.ir. C. Esveld College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 5, INTEGRAAL ONTWERPEN Prof.dr.ir. C. Esveld www.rail.tudelft.nl 1 INTEGRAAL ONTWERPPROCES Het FPVE bevat: Snelheden per spoor Treinlengte per spoor

Nadere informatie

WISKUNDE-ESTAFETTE KUN 2003 60 Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 500

WISKUNDE-ESTAFETTE KUN 2003 60 Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 500 WISKUNDE-ESTAFETTE KUN 2003 60 Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 500 1 (20 punten) Gekleurde sokken Op de planeet Swift B6 wonen de Houyhnhnms. Ze lijken sprekend op paarden;

Nadere informatie

Rijweginstelling en roodseinpassages

Rijweginstelling en roodseinpassages Datum Rijweginstelling en roodseinpassages 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel en doelgroep 4 1.3 Aanpak 4 2 Begrippenkader 5 3 Inspectieresultaten 7 3.1 Hengelo 7 3.2 Enschede

Nadere informatie

Gedragsregels en veiligheid

Gedragsregels en veiligheid Gedragsregels en veiligheid Neem altijd je lidmaatschapskaart mee van de Fietsgroep. Hierop staan je contactgegevens. Zet verder in je mobiel bij ICE (In Case of Emergency) het nummer waar in geval van

Nadere informatie

Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015

Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015 Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015 Gelijk aan de versie van 1 juni 2016, alleen examenstof is verduidelijkt

Nadere informatie

Rijweginstelling en roodseinpassages

Rijweginstelling en roodseinpassages Rapport Datum 9 april 2008 Rijweginstelling en roodseinpassages Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel en doelgroep 4 1.3 Aanpak 4 2 Begrippenkader 6 3 Inspectieresultaten 8 3.1 Hengelo

Nadere informatie

STATIONSNAAMBORDEN OP DE PERRONS

STATIONSNAAMBORDEN OP DE PERRONS ADVIES 06/12 14 maart 2006 STATIONSNAAMBORDEN OP DE PERRONS SYNTHESE De onprettige ervaring van reizigers die vanuit de trein hun station van bestemming niet herkennen bij gebrek aan duidelijke naamborden

Nadere informatie

DE INGENIEUR V. VERKEER EN VERKEERSTECHNIEK 6.

DE INGENIEUR V. VERKEER EN VERKEERSTECHNIEK 6. DE INGENIEUR V. VERKEER EN VERKEERSTECHNIEK 6. 's Hertogenbosch: De eerste N-X spoorwegbeveiliging door ir J. H. VERSTEGEN Summary: 's-hertogenbosch: The first N.-X. interlocking system of the Netherlands

Nadere informatie

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen max. 4,25 m max. 16,5 m Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. 18 max. 4,25 m max. 12 m max.

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 120

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 120 34 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 120 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement

Nadere informatie

Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015

Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015 Overzicht van seinen voor het theorie-examen rangeerder Gebaseerd op de Regeling Spoorverkeer, bijlage 4 bij artikel 24, juli 2015 (nummering conform Seinenboek) Naam Nrs bijlage 4 Examenstof 2 Lichtseinen:

Nadere informatie

ARTILLERISTISCHE OPGAVEN

ARTILLERISTISCHE OPGAVEN ARTILLERISTISCHE OPGAVEN DOOR H. J. J. W. DÜRST BRITT Kapitein 2 R.V.A. Alvorens de beantwoording te geven van de vorige opgave wordt medegedeeld, dat, ingevolge L.O. 1939 No. 292, zijn verschenen: Tweede

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade: tweede ronde

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade: tweede ronde Vlaamse Wiskunde Olympiade: tweede ronde De eerste ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen Het quoteringssysteem werkt als volgt: per goed antwoord krijgt de deelnemer punten, een blanco antwoord bezorgt

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen.

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/GDF-02 Datum : 07/83 Uitgave : 4 Betreft : Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2012

Nieuwsbrief augustus 2012 Nieuwsbrief augustus 2012 Modelbouwvereniging Hoekse Waard Achterzeedijk 1b 2991 SB Barendrecht Nieuwsbrief augustus 2012 Barendrecht, 21-08-2012 Beste abonnees, Hierbij de nieuwsbrief van de Modelbouwvereniging

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

Borden en diversen 13 maart 2017

Borden en diversen 13 maart 2017 Borden en diversen 13 maart 2017 vraag 1) Zeilend met een lelievlet, ziet je het hierboven getekende bord staan. Het bord is vierkant en blauw met daarop tegen elkaar indraaiende witte pijlen. Dit is voor

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoeksrapport

Veiligheidsonderzoeksrapport Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor Veiligheidsonderzoeksrapport BOTSING TUSSEN EEN REIZIGERSTREIN EN EEN WERKTREIN DIEGEM - 14 NOVEMBER 2008 December 2013 Elk gebruik van dit

Nadere informatie

N160vzw MODULENORMEN. 1. Doelstelling

N160vzw MODULENORMEN. 1. Doelstelling N160vzw MODULENORMEN 1. Doelstelling Beschrijven van de normen die N160vzw hanteert voor het ontwerpen van hun modules. Hierbij geven wij eenieder de mogelijkheid om aan de hand van volgende normen modules

Nadere informatie

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING N.V. NEDERLANDSCHE SPOOR\MEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Buitenapparatuur ) Aflevering 6 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) BEDIENINGSTOESTELLEN Aanvankeli;k

Nadere informatie