Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers."

Transcriptie

1 Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012

2 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september De regio De regio Hart van Brabant kenmerkt zich door een gemengde economie met een breed scala aan midden- en kleinbedrijven. De regio wil zich in de toekomst profileren op de volgende thema's: I. Leisure II. Logistics III. Aerospace en maintenance IV. Life Sciences /Care De ambities voor de regio kunnen worden vertaald in de volgende doelen die corresponderen met economische sleutelopgaven voor de regio, in combinatie met gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: 1. Uitbouwen vrijetijdseconomie, media en entertainmentcluster in de vorm van een levensechte, herkenbare en verbindende leisure Boulevard van Tilburg via Waalwijk tot aan s-hertogenbosch (N261). 2. Versterken van de positie van de regio op het vlak van duurzaam goederenvervoer en slimme logistiek (logistics region), met inbegrip van verbetering van de doorstroming op oost-westverbindingen (o.a. A58 en A59) tussen de internationale kennisas (A2) en de logistieke as van het havencomplex (A16). Verbetering van de multimodaliteit in bijzonder vervoer over water via de Maas met havenfaciliteiten in Waalwijk biedt enorme kansen en oplossingen voor de toekomstige toename van het goederenvervoer. 3. Versterken van het cluster van zorgservices, medische innovatie en life sciences met inbegrip van campusontwikkeling. 4. Werken naar een klimaatneutrale regio op basis van slimme toepassingen van energietechnologie en het hanteerbaar maken van duurzaamheidvraagstukken, met inbegrip van de gebiedsontwikkeling rondom de A59 met opheffen van barrières en ontwikkeling van landschapsecologische verbindingen tussen de Maas en de Belgische Kempen en N65 als parkavenue met poorten naar het Groene Woud.. 5. Bevorderen van clustervorming in services voor de luchtvaart en het logistiek onderhoud (aerospace & maintenance) via kennisplatform en werklandschapsontwikkeling. De metaalsector in Heusden, Metal Valley, is daarbij een welkome aanvulling Er is in de regio Hart van Brabant, inclusief de Langstraat, een stevige basis in de ambachtelijke traditie gewortelde industriële bedrijvigheid. Die basis van MBK-bedrijven kan goed dienen om nieuwe economische ambities waar te maken. Voor het realiseren van deze ambities is een goed functionerende regionale arbeidsmarkt - nu en in de toekomst - van groot belang. Hoe zorgen we er voor dat de arbeidsmarkt van de regio Hart van Brabant niet de achilleshiel wordt van onze economie en welvaart? Van belang is dat ondernemers over de juiste mensen, met de juiste vaardigheden op het juiste moment en in de juiste aantallen kunnen beschikken. Bestuurders, ondernemers en kennisinstellingen van de regio Hart van Brabant hebben gekozen voor het thema Hart van Brabant, regio van Social Innovation als leidraad voor de gezamenlijke strategische gebiedsontwikkeling. Social Innovation staat daarbij in brede zin voor innovaties in de manier waarop we zaken organiseren, van de zoektocht naar nieuwe producten en diensten, tot en met meer duurzame verbindingen tussen stad en land, een aantrekkelijker woon en werkomgeving, effectievere modellen van regionaal bestuur, mobiliserende vormen van maatschappelijk en economisch leiderschap. De regio wil zich de komende tijd rondom dit thema (inter)nationaal gaan profileren. De wijze waarop we de arbeidsmarkt met elkaar ontwikkelen zal ook vanuit dit perspectief aandacht krijgen de komen-

3 de jaren. Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september

4 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Actuele situatie SER Brabant heeft de adviesnotitie Brabantse arbeidsmarkt: bottleneck of bron van innovatie en vernieuwing? uitgebracht. Deze notitie schetst een aantal ontwikkelingen en tendensen waarmee Noord-Brabant de komende tien jaar wordt geconfronteerd: - Een sterk krimpende beroepsbevolking door ontgroening en vergrijzing. - Een economische groei van 1,75% - 2% per jaar. - Een dreigende mismatch op de arbeidsmarkt door een gebrekkige aansluiting van het initieel beroepsonderwijs op de vraag in de markt. - Als gevolg van bovenstaande: een tekort in 2015 van tussen de en arbeidskrachten, oplopend tot een tekort van in In dezelfde adviesnotitie signaleert SER Brabant de volgende veranderingen op de Brabantse arbeidsmarkt: - Er komt in ernstigere mate krapte op de Brabantse arbeidsmarkt dan in andere delen van Nederland (meer vergrijzing en meer ontgroening). Deze gaat onze economische ontwikkeling en welvaart hinderen. - De Brabantse arbeidsmarkt wordt flexibeler en dynamischer; dit stelt hogere eisen aan de employability van werknemers en het aanpassingsvermogen van werkgevers én werknemers. - De vraag naar laaggeschoold werk stabiliseert. - Een te laag percentage vrouwen, ouderen, allochtonen en laagopgeleiden participeert op de Brabantse arbeidsmarkt, dit percentage moet omhoog om de ontstane krapte (ten dele) op te vangen. - De langere termijn vraagt strategische personeelsplanning op regionaal of clusterniveau, waarin de vraag en aanbod van arbeid meer duurzaam op elkaar worden afgestemd. Vergelijken we bovenstaande analyse voor Noord-Brabant met de actuele situatie in de regio Hart van Brabant, dan zien we dat als gevolg van de economische crisis het aantal faillissementen in de regio Hart van Brabant de afgelopen jaren is toegenomen, het aantal openstaande vacatures is afgenomen en het aantal werkloos werkzoekenden is opgelopen naar Momenteel is het slecht op de arbeidsmarkt. De enige sector die groeit is de zorgsector. Voor de rest zijn er wel wat vervangingsvacatures, maar we zien dat deze eigenlijk alleen ingevuld worden door NWW die korter dan 6 maanden werkloos zijn. Voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn momenteel niet veel mogelijkheden. De werkloosheid onder de beroepsbevolking in de regio Hart van Brabant is desondanks de afgelopen maanden licht gedaald met 0,9% naar 5,4%. Dit steekt gunstig af tegen het landelijk gemiddelde (5,9%). Tegelijkertijd is het wel zo dat bijna 60% van de werkloos werkzoekenden in de regio geen startkwalificatie heeft, 60% langer dan zes maanden werkloos is en ruim 30% ouder is dan 50 jaar. Het aantal openstaande vacatures in de regio Hart van Brabant ligt bijna 28% lager dan een jaar eerder en lijkt de laatste maanden te stabiliseren op dat niveau. Er is een mismatch tussen de gevraagde kennis en vaardigheden bij openstaande vacatures enerzijds en de kwaliteiten van de NWW anderzijds. In dit verband zien we de volgende ontwikkelingen: De meeste vacatures zitten op middelbaar niveau, terwijl het meeste aanbod op lager en elementair niveau zit. Het aanbod van vacatures op elementair niveau neemt sterk af. Op hoger niveau is er wel aansluiting met de arbeidsmarkt.

5 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Er is veel vraag naar MBO niveau 4 verpleegkundige. Er is krimp in de sector openbaar bestuur, echter hier komt nog wel behoorlijk wat vervangingsvraag. De sector techniek krimpt ook, maar ook hier een behoorlijke vervangingsvraag bestaat. De sector zorg groeit enorm. Door de verwachte economische krimp en daardoor daling van de consumptie door huishoudens woorden de branches horeca, detailhandel en bouw het hardst getroffen. In de techniek (werktuigbouw/procestechniek) momenteel op lager niveau met name werk is. 3. Accenten voor de regio De economie van de regio Hart van Brabant is een gemengde, met een grote diversiteit aan MKB activiteiten, een omvangrijke zorgsector en een Leisure markt. In z n algemeenheid wordt op dit moment de arbeidsmarkt als zeer ruim gedefinieerd, er zijn veel direct beschikbare werkzoekenden maar op dit moment relatief weinig banen. Als we echter op specifieke sectoren inzoomen, zien we een ander beeld. Bijvoorbeeld in de zorgsector zien we nu al een duidelijke krapte ontstaan. Het niet kunnen invullen van de banen heeft onder andere te maken hebben met een mismatch tussen vraag en aanbod. Van de NWW-en in de regio heeft meer dan de helft geen startkwalificatie, terwijl de vraag zich concentreert in de lagere, middelbare en hogere functies. Het belangrijkste risico voor onze arbeidsmarkt op (middel)lange termijn is en blijft dat de concurrentiekracht en productiviteit van onze bedrijven in gevaar komt door het ontbreken van voldoende mensen met de juiste vaardigheden op het juiste tijdstip. We zouden nu met werkgevers moeten kijken naar de toekomst en hier afspraken over moeten maken. De regio Hart van Brabant denkt met onderstaand programma tot en met 2015 een belangrijke aanvulling te leveren op de acties die reeds via het regionale arbeidsmarktprogramma de Regio Werkt! zijn ingezet. Samen vormen ze een pakket maatregelen die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt en een gezonde economische concurrentiepositie voor de in de regio aanwezige ondernemers. In relatie tot de thema's die worden genoemd in de uitvoeringsagenda van het Brabants Arbeidsmarktakkoord legt het programma van Hart van Brabant het accent met dit subsidieverzoek op: - Een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. - Het genereren van voldoende instroom van goed geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus in de clusters. 4. Ondernemersakkoord Hart van Brabant 2012 Van experiment naar een breed gedragen offensief Deze regio wil naar een serieus commitment van ondernemers en overheden en onderwijsinstellingen en wil de uitvoering van een groot deel van de projecten in die samenwerking positioneren en uitvoeren. Het afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt door de partijen in de regio om invulling te geven aan dit gezamenlijk commitment.

6 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september In 2011 ondertekenden ondernemers en overheden samen het Werkgeversakkoord. Dit akkoord uit 2011 is nu rijp voor een volgende fase waarbij een groeiend netwerk zich sterk maakt voor het scheppen van banen via onconventionele aanpakken. Het akkoord is onderdeel van het geheel aan lopende initiatieven in de regio Hart van Brabant, die onze regionale economie en arbeidsmarkt toekomstbestendig maken. Met dit nieuwe Ondernemersakkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen werkgelegenheid voor de minder kansrijke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Naast de maatschappelijke winst (betaalbare sociale zekerheid en een goed functionerende arbeidsmarkt) ligt binnen deze samenwerking een win-win situatie aan de basis: publieke partijen reduceren uitkeringsuitgaven terwijl bedrijven toegang hebben tot kwalitatief de best beschikbare mensen uit de betreffende groep goed personeel en daarnaast een (klein) financieel voordeel en weinig risico op het moment dat het nodig is. Daarmee wordt voortgebouwd op het Werkgeversakkoord uit De Provincie en de regio Door het Brabants Arbeidsmarkt akkoord (BAA) hebben de Brabantse regio s van de Provincie de mogelijkheid gekregen om aanspraak te maken op middelen uit het Economisch Programma De regio s zijn uitgenodigd een plan in te dienen met initiatieven die aansluiten bij het Brabants Arbeidsmarktakkoord. Zoals aangegeven is de regio Hart van Brabant de afgelopen jaren al actief geweest met nieuwe initiatieven, zoals het regionaal actieprogramma De regio Werkt, Het Werkgeversakkoord en de ontwikkeling van een gecoördineerde werkgeversbenadering. Het hier voorliggend plan is een uitwerking waarin die activiteiten en projecten worden weergegeven die samenhangen met de uitgangspunten uit het BAA en waar financiële steun op wordt aangevraagd. Om een plan te kunnen indienen waar draagvlak voor is zijn de afgelopen maanden een aantal stappen gezet. Allereerst is er een interviewronde gehouden met de partners in de regio (gemeenten, ondernemersvertegenwoordiging, onderwijs) om input te verzamelen voor dit regionale plan. De aldus verzamelde bouwstenen voor het plan zijn voorgelegd, verder uitgewerkt en aangevuld tijdens een werkbijeenkomst van 6 september in Oisterwijk. Deelnemers waren vooral wethouders, beleidsmedewerkers en een enkele manager van de Hart van Brabant gemeenten. De meeste gemeenten waren vertegenwoordigd. Tevens waren de directeuren van beide ROC s aanwezig. Werkgevers namen niet deel, vooral omdat zij hun plannen in het kader van het BAA in eerste instantie op Brabantse schaal willen insteken en daarna willen vertalen naar de regionale plannen. Als sluitstuk is het plan ten finale beoordeling op 20 september 2012 voorgelegd aan de bestuurders in het Hart van Brabant. Dit proces heeft geresulteerd in een samenhangend plan, dat bestaat uit 3 bouwstenen: 1. Stimuleringsfonds voor ondernemers 2. Innovatie aansluiting onderwijs onderkant arbeidsmarkt 3. Ondersteuning gecoördineerde werkgeversdienstverlening Belangrijke aspecten die meegenomen gaan worden bij de verdere uitwerking van de verschillende activiteiten en projecten zijn: Sluit aan bij sectoren, heb aandacht voor kleine bedrijven, regelvrij werken geeft energie, let op (bestuurlijke ) continuïteit, hou het praktisch, waak voor luchtfietserij. Daarnaast zetten we stevig in op het concurrerend houden van de regio. Door ondernemers te prikkelen nieuwe werkvormen te ontwikkelen voor de doelgroep, en zo mede in te spelen

7 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september op toekomstige krapte. Instrumenten die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: HRM+adviseur voor het MKB en een Mutual Learning System. 1. Stimuleringsfonds ondernemers Relatie BAA: Iedereen doet mee / Social inclusive Inhoud: Wanneer ondernemers ideeën hebben over nieuwe vormen van re-integratie in de praktijk, opent het stimuleringsfonds nieuwe wegen om ze in de praktijk te brengen. Innovatieve werkvormen, meer zeggenschap bij ondernemers, minder regels en minder overheid zijn hierin de uitgangspunten. We hebben een groot belang bij meer betrokkenheid van ondernemers bij de opname van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen binnen de landelijke beleidsvorming sociale zekerheid versterken dat belang, omdat ook daar uitgegaan wordt van een toenemende verantwoordelijkheid voor ondernemers als het gaat om een kwantitatief en kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Naar de toekomst toe zet Hart van Brabant vanuit dit belang langs een aantal sporen een offensief naar ondernemers in. Het organiseren van een stimuleringsfonds voor ondernemers is een concrete uitwerking van deze lijn. Ondernemers (groot en klein) worden gestimuleerd om met vernieuwende aanpakken te komen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. Werkgevers kunnen aanspraak maken op dit fonds als ze voldoen aan een aantal criteria, namelijk: - Verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij ondernemers zelf. De ondernemer geeft de garantie dat werkzoekenden regulier aan het werk gaan en tenminste een jaar lang geen beroep doen op een uitkering. - Ondernemers moeten zelf het project initiëren, naar eigen inzicht inrichten en sturen. - Er is sprake van tijdelijke financiering van twee jaar, met een plafond van euro per aanvraag. - Cofinanciering vanuit ondernemers, dan wel branchemiddelen. - Namens werkgevers kunnen ook intermediairs een aanvraag indienen. - Gemeenten bieden ondersteuning bij het indienen van de aanvraag. Doelstelling: - Het stimuleren van ondernemers uit speersectoren om zelf het heft in handen te nemen bij de inschakeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. - Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de uitkering. Plan van aanpak: a) Concretisering plan ( oktober-december 2012) b) Beoordelingscommissie aanvragen triple helix ( oktober-december 2012) c) Eerste samenwerkingsverband/community wordt opgezet ( januari-maart 2013, feitelijke start april 2013) d) Elke drie maanden start nieuw community/samenwerkingsverband ( totaal 4 in 2013) e) Communicatieplan f) Etc.

8 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Partners: a) Ondernemers uit de regio ( met name uit speerpuntsectoren), in beginsel ondertekenaars/ambassadeurs uit Ondernemersakkoord 2.0 b) Lokale overheid c) UWV Financiering: Op basis van de huidige inzichten over een mogelijke uitwerking: tijdelijke financiering per project maximaal ,- waarbij in de projectopzet sprake is van een revolving fund - gedachte. Uitgaande van 11 projecten in 2013 gaat het om een bedrag van ,- en 7 projecten in 2014 voor een bedrag van ,-. In totaal gaat het om 18 projecten in 2 jaar, dus maximaal ,-. Dit is exclusief ,- per jaar voor projectondersteuning aan bedrijven. De gemeente Tilburg en de Langstraat gemeenten hebben in totaal al ,= in het vooruitzicht gesteld.

9 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september a. Innovatie aansluiting onderwijs-onderkant arbeidsmarkt Relatie BAA: Voldoende gediplomeerde instroom sterke Brabantse clusters (optimale afstemming onderwijs Arbeidsmarkt, maar ook zij-instroom) Inhoud: Aangepast leerprogramma in speerpuntsector Hart van Brabant. Een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van essentieel belang voor voldoende goed geschoold personeel nu en in de toekomst. Opleidingseisen (bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal) zijn voor jongeren en langdurig werklozen dusdanig hoog dat er sprake is van veel uitval, waardoor het aantal vakmensen in de toekomst zal dalen. Een nieuw te ontwikkelen aangepast leerprogramma komt tegemoet aan de eisen die ondernemers stellen en houdt rekening met de mogelijkheden van de doelgroep In enkele speerpuntsectoren van Hart van Brabant is er momenteel sprake van moeilijk vervulbare vacatures. In de toekomst zal deze krapte alleen maar toenemen onder invloed van economische groei en vergrijzing. De arbeidsmarkt innoveert daarnaast steeds sneller. Chemie wordt biochemie; zorg wordt steeds meer hightech; energie wordt steeds meer elektriciteit. Voor het onderwijs is het lastig om hier actuele en aansprekende programmalijnen op aan te laten sluiten. Voor bedrijven ligt er een uitdaging de competenties voor de toekomst helder te krijgen. Wij denken dat het mogelijk is om de talenten die nu aan de onderkant van de arbeidsmarkt onbenut blijven, direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze situatie. Onder andere door zij-instroom naar en doorstroom binnen de vraagsectoren te creëren. Daarvoor is het wel van belang dat werkgevers, relevante onderwijsinstellingen en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden een op maat gericht scholing- en werkervaringsprogramma ontwikkelen dat enerzijds past bij de vraag van de toekomst in een branche/sector, anderzijds aansluit bij de leercapaciteit van de moeilijk te ontsluiten doelgroep. Dit kan met betrekking tot het vraagstuk een aantal voordelen opleveren: Vanuit de betrokkenheid van werkgevers voldoende massa op voorhand voor een onderwijsinstelling om ook de ontwikkeling financierbaar te krijgen/te verantwoorden Ontwikkeling van aangepast leerprogramma voor onderkant arbeidsmarkt (die nu veelal uitvalt of niet kan profiteren van krapte op de arbeidsmarkt) (gericht op praktijkgericht leren, gericht op competenties i.p.v. diploma's, gericht op volwassenen (niet klassiek BBL) Directere betrokkenheid van en invloed door werkgevers De vorm waar binnen de verbeterde programma s tot uiting kunnen komen zijn bijvoorbeeld sectorspecifieke praktijkleercentra die mee kunnen bewegen met de veranderende vraag. Doelstelling: Ontwikkelen van scholing- en werkervaringsprogramma dat: - enerzijds past bij de vraag van de toekomst in een branche/sector, - anderzijds aansluit bij de leercapaciteit van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

10 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Plan van aanpak: a) Start haalbaarheidsonderzoek ( januari juni 2013) b) Opzet eerste pilot voor een sector/branche ( september 2013-augustus 2014) Partners: a) Onderwijsinstelling ( ROC Tilburg). b) Lokale bedrijfsleven c) Lokale gemeenten Financiering: Voor het haalbaarheidsonderzoek, wat een sterk proceskarakter kent, wordt ,- begroot in Daarnaast reserveren wij op voorhand voor projectontwikkeling en projectuitvoering, afhankelijk van de uitkomsten van de business case ,-.

11 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september b. Innovatie aansluiting onderwijs-onderkant arbeidsmarkt: Jeugdwerkloosheid Relatie BAA: 1. Voldoende gediplomeerde instroom sterke Brabantse clusters (optimale afstemming onderwijs Arbeidsmarkt, maar ook zij-instroom) 2. Stimuleren nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit (behoud vakmanschap / talenten voor de regio) 3. Iedereen doet mee / Social inclusive Inhoud: Opnieuw is er sprake van een stijging van de werkloosheid onder jongeren. De inspanningen in Brabant van de afgelopen jaren hebben hun nut bewezen. Maar de aanhoudende economische problemen zorgen er voor dat grote groepen jongeren weer zonder werk zitten en dat daarnaast een groot aantal leerlingen vanwege het ontbreken van leerbanen/stages zijn opleiding niet af kan maken. Deze ontwikkeling zet een grote druk op perspectieven van jongeren op de korte termijn en op de arbeidsmarkt van de toekomst waar behoefte zal zijn aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Vandaar ook de samenhang met de verschillende hoofdlijnen uit het BAA. Momenteel wordt in de regio al een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de in de afgelopen jaren in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerde projecten. Deze vormen belangrijke input om voor de regio Hart van Brabant vervolgstappen te ontwikkelen. Doelstelling: Terugdringen jeugdwerkloosheid door de inzet van bewezen effectieve instrumenten. Plan van aanpak: a) Uitvoeren evaluatie Aanpak Jeugdwerkloosheid in de regio Hart van Brabant ( afgerond eind 2012). b) Opzetten concrete projecten op basis van bewezen effectiviteit. Partners: a) Regio gemeenten voor evaluatie. b) Andere partners afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en uit te voeren projecten. Financiering: Voor projectondersteuning tbv de organisatie van vervolg op de aanpak regionale jeugdwerkeloosheid zullen afhankelijk van de evaluatie kosten gemaakt worden. Middelen voor projectopzet en projectuitvoering is nodig ,-. Een deel van de middelen wordt gevonden bij financiering vanuit ESF. Op basis van de huidige ESF-aanvraag verwachten wij in 2014 een bedrag van ,- voor bestrijding van jeugdwerkeloosheid in de regio in te zetten.. Het definitieve bedrag is afhankelijk van de eindbeschikking op lopende trajecten.

12 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Ondersteuning gecoördineerde werkgeversdienstverlening Relatie BAA: 1. HRM-agenda/ Sociale innovatie (ondersteunen & ontzorgen MKB) Inhoud: De SUWI-wetgeving vraagt van publieke dienstverleners als gemeenten, UWV Werkbedrijf en WSW-bedrijven meer samenhang in de werkgeversbenadering aan te brengen. Ondernemers vragen hier ook om. De revenuen liggen voor de hand: door meer informatie met elkaar te delen is de kans groter dat openstaande vacatures in de regio sneller en met een kwalitatief betere match worden vervult. Daarnaast draagt een betere onderlinge informatiestroom bij aan minder dubbele contacten met ondernemers. Het feit dat ondernemers door meerdere partijen worden benaderd zal overigens met een betere coördinatie tussen publieke dienstverleners niet helemaal weggenomen worden. Een belangrijk deel van de contacten wordt namelijk door de private markt (o.a. uitzendwezen) ingezet. De wijze waarop we deze intermediairs verbinden met de publieke dienstverlening is dan ook eveneens een aandachtspunt. Werkgevers geven al jaren aan dat ze toe willen naar een gecoördineerde benadering vanuit de publieke dienstverlening. Tegelijkertijd komt het nog te vaak voor dat (werk)kansen voor werkzoekenden niet worden opgepakt omdat publieke organisaties onvoldoende samenwerken en/of dingen dubbel doen in de dienstverlening naar werkgevers. In Hart van Brabant is daarom recentelijk een proces van samenwerking ingezet om de dienstverlening richting het bedrijfsleven efficiënt en professioneel te coördineren. Met deze samenwerking is de basis gelegd om vanuit een praktisch proces te groeien in de gecoördineerde dienstverlening. We realiseren ons dat een goed functionerende publiek private gecoördineerde werkgeversdienstverlening een gefaseerde aanpak vraagt. De uitdaging is te komen tot een werkbaar concept waarin regionale afstemming hand in hand gaat met lokaal maatwerk, en de garantie dat de werkgever een herkenbaar aanspreekpunt heeft. Een dergelijke proces moet werkende weg nader vorm krijgen. Zodanig dat organisatiedoelen en bestuurlijke betrokkenheid niet ondersneeuwen in de regionale aanpak. Belangrijke vertrekpunten in de uitwerking naar meer samenhang in de regio op het terrein van werkgeversbenadering zijn: Start vanuit de werkzaamheden die nu in de praktijk draaien en heb oog voor lokale initiatieven. Borg sectorspecifiek maatwerk. Hou het praktisch en werkbaar en voorkom energieverlies in de bestaande ondernemersbenadering door te veel aandacht te schenken aan de onderlinge afstemming. Veranker meer betrokkenheid en invloed van ondernemers. Doelstelling: 1. Betere dienstverlening aan de klant, werkgever. 2. Snellere en betere vervulling openstaande vacatures.

13 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Plan van aanpak: a) Systematisch blijven voortbouwen aan het realiseren van gezamenlijk draagvlak voor een optimaal werkende gecoördineerde werkgeversbenadering, waarbij de werkbare praktijk het uitgangspunt is. De vraag is: hoe vanuit de bestaande samenwerking tussen partijen, ISD ML, Tilburg, Diamantgroep en UWV, de ambitie van regionale werkgeversbenadering en de individuele wens van gemeenten voor maatwerk samen kunnen komen in een samenhangend proces? b) We voeren een laagdrempelig CRM-systeem in waarin we volledig inzicht geven in elkaars bedrijfscontacten. ISD ML, gemeente Tilburg, UWV en Diamantgroep werken reeds samen met een dergelijk systeem, andere gemeenten en partijen in de regio kunnen hier op aansluiten. c) We organiseren Markttafels waarin vacatures/leerwerkarrangementen met elkaar delen en passende klanten hierop voorstellen. Ook hier is reeds samenwerking tot stand gekomen tussen bovengenoemde partijen en kunnen andere partijen uit de regio aansluiten. Belangrijk aandachtspunt aan deze markttafels is de aansluiting met sectorspecifieke vragen en de bijbehorende vertaalslag. Partners: a) Gemeenten en publieke dienstverleners (ISD ML, UWV en SW bedrijven). b) In latere fase ook private dienstverleners. c) Partijen op Brabant brede schaal betrokken bij de opzet van een gecoördineerde werkgeversdienstverlening. d) Provincie in haar rol van lobbyist naar partijen zoals Rijk en UWV om ruimte te krijgen voor een werkgeversdienstverlening passend bij de Brabantse insteek. Financiering: Om een verdergaande samenhang en samenwerking in de werkgeversbenadering te bevorderen wordt ingezet op een externe procesbegeleider ( ,=). Baanbrekers, Diamantgroep, gemeente Tilburg en het UWV nemen in dit proces het voortouw om regionaal meer samenhang in de werkgeversbenadering te realiseren. In samenspraak met regiogemeenten en andere partners wordt in dit proces ook een verdere concretiseringsslag (het standpunt naar meer regionale samenhang, maar wel ruimte voor 'couleur locale' vraagt om een verdere verdiepingsslag/nadere uitwerking) gemaakt in de wijze waarop voor alle partners in de regio het wenselijk en mogelijk wordt om actief mee te doen in dit proces dat moet leiden naar meer samenhang. Afhankelijk van de uitkomsten van het advies van deze procesbegeleider ramen wij op voorhand ,= in 2013 en in 2014 om dit proces verder te faciliteren. Wij denken dan op voorhand aan randvoorwaarden als bijvoorbeeld: deskundigheidsbevordering, ontwikkelen ondersteunend ICT-systeem, faciliteren bedrijfsadviseurs,

14 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september

15 6. Begroting en aanvraag provinciale middelen* Activiteiten Deelactiviteiten Financiering Bijdrage partners Stimuleringsfonds ondernemers Projectondersteuning Faciliteren innovatiegroep , , ,- Provincie Provincie Ondersteuning bedrijven/administratie ,- incl evaluatie Ureninzet BZW ,- Promo/bijeenkomsten ,- Middelen voor de projecten , ,- Gemeente Tilburg ,- Provincie ,- Langstraat -gemeenten pm Regiogemeenten (afh van deelnemers achteraf) pm Aandeel revolving afh van oorspronkelijke financiering pm Bijdrage werkgevers/branches (wordt duidelijk uit de project voorstellen) pm Bijdrage werkgevers/branches (wordt duidelijk uit de project voorstellen) Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Procesbegeleider samenhangende werkgeversbenadering , ,-- Provincie ,-- partners (UWV, Baanbrekers, gemeente Tilburg en Diamantgroep)

16 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Vervolg: Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Nader onderzoek aansluiting regio (uitwerking meer samenhang werkgeversbenadering en couleur locale) , ,- Inzet uren gemeenten (standpuntbepaling) Borgen randvoorwaarden: - Faciliteren team tijdens proces - Randvoorwaarden die volgen uit advies structurele inrichting samenwerking medio , ,-- Provincie ,- Provincie Jeugdwerkeloosheid Projectondersteuning Organisatie van vervolg op aanpak regionale jeugdwerkeloosheid afhankelijk van evaluatie plan en uitkomsten regionale conferentie hierover pm,- pm,- In ieder geval cofinanciering door ureninzet in projectstructuur pm,- Middelen voor projecten Mede afhankelijk van evaluatie jeugdwerkeloosheid en uitkomsten regionale conferentie hierover ,-- Realisatie ESF-financiering ,-- regiogemeenten (nog onduidelijk definitieve beschikt ESFbedrag agentschap SZW) Realisatie ESF financiering ,-- regiogemeenten (voorlopige doorkijk in omvang realisatie in 2014) ,-- Bijdrage provincie pm, Evt aanvullende bijdragen regiogemeenten? Innovatie onderkant arbeidsmarkt Haalbaarheidsonderzoek/opstellen businesscase Inhuur externe advies/procesbegeleiding , ,- Bijdrage provincie Projectondersteuning/uitvoering Afhankelijk van uitkomsten businesscase , ,- Bijdrage provincie Algehele projectverantwoording Projectverantwoording/administratie subsidie Provincie , ,- Bijdrage Provincie ,- Bijdrage Provincie

17 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Jaarschijf 2013 Jaarschijf 2014 Totaal Bijdrage provincie , , ,-- Cofinanciering partners ,-- (minimaal) ,-- (minimaal) ,-- (minimaal)

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Regionale Arbeidsmarkt Monitor en arbeidsmarkt flyers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van 1. de inhoud van de arbeidsmarkt monitor,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Thema s en speerpunten Arbeidsmarktbeleid 2011-2015

Thema s en speerpunten Arbeidsmarktbeleid 2011-2015 Thema s en speerpunten Arbeidsmarktbeleid 2011-2015 De arbeidsmarkt is in beweging. We hebben te maken met ingrijpende overheidsbezuinigingen, nieuwe wet en regelgeving, en veel onzekerheid over de economie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek

Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek Willem de Vries Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek your company logo 1 Gezonde sector, gezond personeel Instroom Ontwikkelingen in de sector BBL traject Sectorplan transport en logistiek

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders RIS298217 TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST 2014-2020 AAN DE PROJECTEN EEN INSTRUMENT VAN EN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN IN DE BOUW (KVW-00122) EN KIEZEN VOOR KANSEN DEN HAAG (KVW-00146).

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober 2011 Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT Individueel of collectief regelen? Intersectorale mobiliteit vanuit twee standpunten

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR 24-02-2015. Participatie en werkgelegenheid V. Tax. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR 24-02-2015. Participatie en werkgelegenheid V. Tax. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Motie Startersbeurs team SLSTA RIB nummer 2015 2015-14 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 24-02-2015 Participatie en werkgelegenheid V.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie