Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers."

Transcriptie

1 Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012

2 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september De regio De regio Hart van Brabant kenmerkt zich door een gemengde economie met een breed scala aan midden- en kleinbedrijven. De regio wil zich in de toekomst profileren op de volgende thema's: I. Leisure II. Logistics III. Aerospace en maintenance IV. Life Sciences /Care De ambities voor de regio kunnen worden vertaald in de volgende doelen die corresponderen met economische sleutelopgaven voor de regio, in combinatie met gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: 1. Uitbouwen vrijetijdseconomie, media en entertainmentcluster in de vorm van een levensechte, herkenbare en verbindende leisure Boulevard van Tilburg via Waalwijk tot aan s-hertogenbosch (N261). 2. Versterken van de positie van de regio op het vlak van duurzaam goederenvervoer en slimme logistiek (logistics region), met inbegrip van verbetering van de doorstroming op oost-westverbindingen (o.a. A58 en A59) tussen de internationale kennisas (A2) en de logistieke as van het havencomplex (A16). Verbetering van de multimodaliteit in bijzonder vervoer over water via de Maas met havenfaciliteiten in Waalwijk biedt enorme kansen en oplossingen voor de toekomstige toename van het goederenvervoer. 3. Versterken van het cluster van zorgservices, medische innovatie en life sciences met inbegrip van campusontwikkeling. 4. Werken naar een klimaatneutrale regio op basis van slimme toepassingen van energietechnologie en het hanteerbaar maken van duurzaamheidvraagstukken, met inbegrip van de gebiedsontwikkeling rondom de A59 met opheffen van barrières en ontwikkeling van landschapsecologische verbindingen tussen de Maas en de Belgische Kempen en N65 als parkavenue met poorten naar het Groene Woud.. 5. Bevorderen van clustervorming in services voor de luchtvaart en het logistiek onderhoud (aerospace & maintenance) via kennisplatform en werklandschapsontwikkeling. De metaalsector in Heusden, Metal Valley, is daarbij een welkome aanvulling Er is in de regio Hart van Brabant, inclusief de Langstraat, een stevige basis in de ambachtelijke traditie gewortelde industriële bedrijvigheid. Die basis van MBK-bedrijven kan goed dienen om nieuwe economische ambities waar te maken. Voor het realiseren van deze ambities is een goed functionerende regionale arbeidsmarkt - nu en in de toekomst - van groot belang. Hoe zorgen we er voor dat de arbeidsmarkt van de regio Hart van Brabant niet de achilleshiel wordt van onze economie en welvaart? Van belang is dat ondernemers over de juiste mensen, met de juiste vaardigheden op het juiste moment en in de juiste aantallen kunnen beschikken. Bestuurders, ondernemers en kennisinstellingen van de regio Hart van Brabant hebben gekozen voor het thema Hart van Brabant, regio van Social Innovation als leidraad voor de gezamenlijke strategische gebiedsontwikkeling. Social Innovation staat daarbij in brede zin voor innovaties in de manier waarop we zaken organiseren, van de zoektocht naar nieuwe producten en diensten, tot en met meer duurzame verbindingen tussen stad en land, een aantrekkelijker woon en werkomgeving, effectievere modellen van regionaal bestuur, mobiliserende vormen van maatschappelijk en economisch leiderschap. De regio wil zich de komende tijd rondom dit thema (inter)nationaal gaan profileren. De wijze waarop we de arbeidsmarkt met elkaar ontwikkelen zal ook vanuit dit perspectief aandacht krijgen de komen-

3 de jaren. Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september

4 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Actuele situatie SER Brabant heeft de adviesnotitie Brabantse arbeidsmarkt: bottleneck of bron van innovatie en vernieuwing? uitgebracht. Deze notitie schetst een aantal ontwikkelingen en tendensen waarmee Noord-Brabant de komende tien jaar wordt geconfronteerd: - Een sterk krimpende beroepsbevolking door ontgroening en vergrijzing. - Een economische groei van 1,75% - 2% per jaar. - Een dreigende mismatch op de arbeidsmarkt door een gebrekkige aansluiting van het initieel beroepsonderwijs op de vraag in de markt. - Als gevolg van bovenstaande: een tekort in 2015 van tussen de en arbeidskrachten, oplopend tot een tekort van in In dezelfde adviesnotitie signaleert SER Brabant de volgende veranderingen op de Brabantse arbeidsmarkt: - Er komt in ernstigere mate krapte op de Brabantse arbeidsmarkt dan in andere delen van Nederland (meer vergrijzing en meer ontgroening). Deze gaat onze economische ontwikkeling en welvaart hinderen. - De Brabantse arbeidsmarkt wordt flexibeler en dynamischer; dit stelt hogere eisen aan de employability van werknemers en het aanpassingsvermogen van werkgevers én werknemers. - De vraag naar laaggeschoold werk stabiliseert. - Een te laag percentage vrouwen, ouderen, allochtonen en laagopgeleiden participeert op de Brabantse arbeidsmarkt, dit percentage moet omhoog om de ontstane krapte (ten dele) op te vangen. - De langere termijn vraagt strategische personeelsplanning op regionaal of clusterniveau, waarin de vraag en aanbod van arbeid meer duurzaam op elkaar worden afgestemd. Vergelijken we bovenstaande analyse voor Noord-Brabant met de actuele situatie in de regio Hart van Brabant, dan zien we dat als gevolg van de economische crisis het aantal faillissementen in de regio Hart van Brabant de afgelopen jaren is toegenomen, het aantal openstaande vacatures is afgenomen en het aantal werkloos werkzoekenden is opgelopen naar Momenteel is het slecht op de arbeidsmarkt. De enige sector die groeit is de zorgsector. Voor de rest zijn er wel wat vervangingsvacatures, maar we zien dat deze eigenlijk alleen ingevuld worden door NWW die korter dan 6 maanden werkloos zijn. Voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn momenteel niet veel mogelijkheden. De werkloosheid onder de beroepsbevolking in de regio Hart van Brabant is desondanks de afgelopen maanden licht gedaald met 0,9% naar 5,4%. Dit steekt gunstig af tegen het landelijk gemiddelde (5,9%). Tegelijkertijd is het wel zo dat bijna 60% van de werkloos werkzoekenden in de regio geen startkwalificatie heeft, 60% langer dan zes maanden werkloos is en ruim 30% ouder is dan 50 jaar. Het aantal openstaande vacatures in de regio Hart van Brabant ligt bijna 28% lager dan een jaar eerder en lijkt de laatste maanden te stabiliseren op dat niveau. Er is een mismatch tussen de gevraagde kennis en vaardigheden bij openstaande vacatures enerzijds en de kwaliteiten van de NWW anderzijds. In dit verband zien we de volgende ontwikkelingen: De meeste vacatures zitten op middelbaar niveau, terwijl het meeste aanbod op lager en elementair niveau zit. Het aanbod van vacatures op elementair niveau neemt sterk af. Op hoger niveau is er wel aansluiting met de arbeidsmarkt.

5 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Er is veel vraag naar MBO niveau 4 verpleegkundige. Er is krimp in de sector openbaar bestuur, echter hier komt nog wel behoorlijk wat vervangingsvraag. De sector techniek krimpt ook, maar ook hier een behoorlijke vervangingsvraag bestaat. De sector zorg groeit enorm. Door de verwachte economische krimp en daardoor daling van de consumptie door huishoudens woorden de branches horeca, detailhandel en bouw het hardst getroffen. In de techniek (werktuigbouw/procestechniek) momenteel op lager niveau met name werk is. 3. Accenten voor de regio De economie van de regio Hart van Brabant is een gemengde, met een grote diversiteit aan MKB activiteiten, een omvangrijke zorgsector en een Leisure markt. In z n algemeenheid wordt op dit moment de arbeidsmarkt als zeer ruim gedefinieerd, er zijn veel direct beschikbare werkzoekenden maar op dit moment relatief weinig banen. Als we echter op specifieke sectoren inzoomen, zien we een ander beeld. Bijvoorbeeld in de zorgsector zien we nu al een duidelijke krapte ontstaan. Het niet kunnen invullen van de banen heeft onder andere te maken hebben met een mismatch tussen vraag en aanbod. Van de NWW-en in de regio heeft meer dan de helft geen startkwalificatie, terwijl de vraag zich concentreert in de lagere, middelbare en hogere functies. Het belangrijkste risico voor onze arbeidsmarkt op (middel)lange termijn is en blijft dat de concurrentiekracht en productiviteit van onze bedrijven in gevaar komt door het ontbreken van voldoende mensen met de juiste vaardigheden op het juiste tijdstip. We zouden nu met werkgevers moeten kijken naar de toekomst en hier afspraken over moeten maken. De regio Hart van Brabant denkt met onderstaand programma tot en met 2015 een belangrijke aanvulling te leveren op de acties die reeds via het regionale arbeidsmarktprogramma de Regio Werkt! zijn ingezet. Samen vormen ze een pakket maatregelen die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt en een gezonde economische concurrentiepositie voor de in de regio aanwezige ondernemers. In relatie tot de thema's die worden genoemd in de uitvoeringsagenda van het Brabants Arbeidsmarktakkoord legt het programma van Hart van Brabant het accent met dit subsidieverzoek op: - Een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. - Het genereren van voldoende instroom van goed geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus in de clusters. 4. Ondernemersakkoord Hart van Brabant 2012 Van experiment naar een breed gedragen offensief Deze regio wil naar een serieus commitment van ondernemers en overheden en onderwijsinstellingen en wil de uitvoering van een groot deel van de projecten in die samenwerking positioneren en uitvoeren. Het afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt door de partijen in de regio om invulling te geven aan dit gezamenlijk commitment.

6 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september In 2011 ondertekenden ondernemers en overheden samen het Werkgeversakkoord. Dit akkoord uit 2011 is nu rijp voor een volgende fase waarbij een groeiend netwerk zich sterk maakt voor het scheppen van banen via onconventionele aanpakken. Het akkoord is onderdeel van het geheel aan lopende initiatieven in de regio Hart van Brabant, die onze regionale economie en arbeidsmarkt toekomstbestendig maken. Met dit nieuwe Ondernemersakkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen werkgelegenheid voor de minder kansrijke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Naast de maatschappelijke winst (betaalbare sociale zekerheid en een goed functionerende arbeidsmarkt) ligt binnen deze samenwerking een win-win situatie aan de basis: publieke partijen reduceren uitkeringsuitgaven terwijl bedrijven toegang hebben tot kwalitatief de best beschikbare mensen uit de betreffende groep goed personeel en daarnaast een (klein) financieel voordeel en weinig risico op het moment dat het nodig is. Daarmee wordt voortgebouwd op het Werkgeversakkoord uit De Provincie en de regio Door het Brabants Arbeidsmarkt akkoord (BAA) hebben de Brabantse regio s van de Provincie de mogelijkheid gekregen om aanspraak te maken op middelen uit het Economisch Programma De regio s zijn uitgenodigd een plan in te dienen met initiatieven die aansluiten bij het Brabants Arbeidsmarktakkoord. Zoals aangegeven is de regio Hart van Brabant de afgelopen jaren al actief geweest met nieuwe initiatieven, zoals het regionaal actieprogramma De regio Werkt, Het Werkgeversakkoord en de ontwikkeling van een gecoördineerde werkgeversbenadering. Het hier voorliggend plan is een uitwerking waarin die activiteiten en projecten worden weergegeven die samenhangen met de uitgangspunten uit het BAA en waar financiële steun op wordt aangevraagd. Om een plan te kunnen indienen waar draagvlak voor is zijn de afgelopen maanden een aantal stappen gezet. Allereerst is er een interviewronde gehouden met de partners in de regio (gemeenten, ondernemersvertegenwoordiging, onderwijs) om input te verzamelen voor dit regionale plan. De aldus verzamelde bouwstenen voor het plan zijn voorgelegd, verder uitgewerkt en aangevuld tijdens een werkbijeenkomst van 6 september in Oisterwijk. Deelnemers waren vooral wethouders, beleidsmedewerkers en een enkele manager van de Hart van Brabant gemeenten. De meeste gemeenten waren vertegenwoordigd. Tevens waren de directeuren van beide ROC s aanwezig. Werkgevers namen niet deel, vooral omdat zij hun plannen in het kader van het BAA in eerste instantie op Brabantse schaal willen insteken en daarna willen vertalen naar de regionale plannen. Als sluitstuk is het plan ten finale beoordeling op 20 september 2012 voorgelegd aan de bestuurders in het Hart van Brabant. Dit proces heeft geresulteerd in een samenhangend plan, dat bestaat uit 3 bouwstenen: 1. Stimuleringsfonds voor ondernemers 2. Innovatie aansluiting onderwijs onderkant arbeidsmarkt 3. Ondersteuning gecoördineerde werkgeversdienstverlening Belangrijke aspecten die meegenomen gaan worden bij de verdere uitwerking van de verschillende activiteiten en projecten zijn: Sluit aan bij sectoren, heb aandacht voor kleine bedrijven, regelvrij werken geeft energie, let op (bestuurlijke ) continuïteit, hou het praktisch, waak voor luchtfietserij. Daarnaast zetten we stevig in op het concurrerend houden van de regio. Door ondernemers te prikkelen nieuwe werkvormen te ontwikkelen voor de doelgroep, en zo mede in te spelen

7 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september op toekomstige krapte. Instrumenten die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: HRM+adviseur voor het MKB en een Mutual Learning System. 1. Stimuleringsfonds ondernemers Relatie BAA: Iedereen doet mee / Social inclusive Inhoud: Wanneer ondernemers ideeën hebben over nieuwe vormen van re-integratie in de praktijk, opent het stimuleringsfonds nieuwe wegen om ze in de praktijk te brengen. Innovatieve werkvormen, meer zeggenschap bij ondernemers, minder regels en minder overheid zijn hierin de uitgangspunten. We hebben een groot belang bij meer betrokkenheid van ondernemers bij de opname van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen binnen de landelijke beleidsvorming sociale zekerheid versterken dat belang, omdat ook daar uitgegaan wordt van een toenemende verantwoordelijkheid voor ondernemers als het gaat om een kwantitatief en kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Naar de toekomst toe zet Hart van Brabant vanuit dit belang langs een aantal sporen een offensief naar ondernemers in. Het organiseren van een stimuleringsfonds voor ondernemers is een concrete uitwerking van deze lijn. Ondernemers (groot en klein) worden gestimuleerd om met vernieuwende aanpakken te komen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. Werkgevers kunnen aanspraak maken op dit fonds als ze voldoen aan een aantal criteria, namelijk: - Verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij ondernemers zelf. De ondernemer geeft de garantie dat werkzoekenden regulier aan het werk gaan en tenminste een jaar lang geen beroep doen op een uitkering. - Ondernemers moeten zelf het project initiëren, naar eigen inzicht inrichten en sturen. - Er is sprake van tijdelijke financiering van twee jaar, met een plafond van euro per aanvraag. - Cofinanciering vanuit ondernemers, dan wel branchemiddelen. - Namens werkgevers kunnen ook intermediairs een aanvraag indienen. - Gemeenten bieden ondersteuning bij het indienen van de aanvraag. Doelstelling: - Het stimuleren van ondernemers uit speersectoren om zelf het heft in handen te nemen bij de inschakeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. - Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de uitkering. Plan van aanpak: a) Concretisering plan ( oktober-december 2012) b) Beoordelingscommissie aanvragen triple helix ( oktober-december 2012) c) Eerste samenwerkingsverband/community wordt opgezet ( januari-maart 2013, feitelijke start april 2013) d) Elke drie maanden start nieuw community/samenwerkingsverband ( totaal 4 in 2013) e) Communicatieplan f) Etc.

8 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Partners: a) Ondernemers uit de regio ( met name uit speerpuntsectoren), in beginsel ondertekenaars/ambassadeurs uit Ondernemersakkoord 2.0 b) Lokale overheid c) UWV Financiering: Op basis van de huidige inzichten over een mogelijke uitwerking: tijdelijke financiering per project maximaal ,- waarbij in de projectopzet sprake is van een revolving fund - gedachte. Uitgaande van 11 projecten in 2013 gaat het om een bedrag van ,- en 7 projecten in 2014 voor een bedrag van ,-. In totaal gaat het om 18 projecten in 2 jaar, dus maximaal ,-. Dit is exclusief ,- per jaar voor projectondersteuning aan bedrijven. De gemeente Tilburg en de Langstraat gemeenten hebben in totaal al ,= in het vooruitzicht gesteld.

9 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september a. Innovatie aansluiting onderwijs-onderkant arbeidsmarkt Relatie BAA: Voldoende gediplomeerde instroom sterke Brabantse clusters (optimale afstemming onderwijs Arbeidsmarkt, maar ook zij-instroom) Inhoud: Aangepast leerprogramma in speerpuntsector Hart van Brabant. Een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van essentieel belang voor voldoende goed geschoold personeel nu en in de toekomst. Opleidingseisen (bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal) zijn voor jongeren en langdurig werklozen dusdanig hoog dat er sprake is van veel uitval, waardoor het aantal vakmensen in de toekomst zal dalen. Een nieuw te ontwikkelen aangepast leerprogramma komt tegemoet aan de eisen die ondernemers stellen en houdt rekening met de mogelijkheden van de doelgroep In enkele speerpuntsectoren van Hart van Brabant is er momenteel sprake van moeilijk vervulbare vacatures. In de toekomst zal deze krapte alleen maar toenemen onder invloed van economische groei en vergrijzing. De arbeidsmarkt innoveert daarnaast steeds sneller. Chemie wordt biochemie; zorg wordt steeds meer hightech; energie wordt steeds meer elektriciteit. Voor het onderwijs is het lastig om hier actuele en aansprekende programmalijnen op aan te laten sluiten. Voor bedrijven ligt er een uitdaging de competenties voor de toekomst helder te krijgen. Wij denken dat het mogelijk is om de talenten die nu aan de onderkant van de arbeidsmarkt onbenut blijven, direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze situatie. Onder andere door zij-instroom naar en doorstroom binnen de vraagsectoren te creëren. Daarvoor is het wel van belang dat werkgevers, relevante onderwijsinstellingen en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden een op maat gericht scholing- en werkervaringsprogramma ontwikkelen dat enerzijds past bij de vraag van de toekomst in een branche/sector, anderzijds aansluit bij de leercapaciteit van de moeilijk te ontsluiten doelgroep. Dit kan met betrekking tot het vraagstuk een aantal voordelen opleveren: Vanuit de betrokkenheid van werkgevers voldoende massa op voorhand voor een onderwijsinstelling om ook de ontwikkeling financierbaar te krijgen/te verantwoorden Ontwikkeling van aangepast leerprogramma voor onderkant arbeidsmarkt (die nu veelal uitvalt of niet kan profiteren van krapte op de arbeidsmarkt) (gericht op praktijkgericht leren, gericht op competenties i.p.v. diploma's, gericht op volwassenen (niet klassiek BBL) Directere betrokkenheid van en invloed door werkgevers De vorm waar binnen de verbeterde programma s tot uiting kunnen komen zijn bijvoorbeeld sectorspecifieke praktijkleercentra die mee kunnen bewegen met de veranderende vraag. Doelstelling: Ontwikkelen van scholing- en werkervaringsprogramma dat: - enerzijds past bij de vraag van de toekomst in een branche/sector, - anderzijds aansluit bij de leercapaciteit van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

10 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Plan van aanpak: a) Start haalbaarheidsonderzoek ( januari juni 2013) b) Opzet eerste pilot voor een sector/branche ( september 2013-augustus 2014) Partners: a) Onderwijsinstelling ( ROC Tilburg). b) Lokale bedrijfsleven c) Lokale gemeenten Financiering: Voor het haalbaarheidsonderzoek, wat een sterk proceskarakter kent, wordt ,- begroot in Daarnaast reserveren wij op voorhand voor projectontwikkeling en projectuitvoering, afhankelijk van de uitkomsten van de business case ,-.

11 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september b. Innovatie aansluiting onderwijs-onderkant arbeidsmarkt: Jeugdwerkloosheid Relatie BAA: 1. Voldoende gediplomeerde instroom sterke Brabantse clusters (optimale afstemming onderwijs Arbeidsmarkt, maar ook zij-instroom) 2. Stimuleren nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit (behoud vakmanschap / talenten voor de regio) 3. Iedereen doet mee / Social inclusive Inhoud: Opnieuw is er sprake van een stijging van de werkloosheid onder jongeren. De inspanningen in Brabant van de afgelopen jaren hebben hun nut bewezen. Maar de aanhoudende economische problemen zorgen er voor dat grote groepen jongeren weer zonder werk zitten en dat daarnaast een groot aantal leerlingen vanwege het ontbreken van leerbanen/stages zijn opleiding niet af kan maken. Deze ontwikkeling zet een grote druk op perspectieven van jongeren op de korte termijn en op de arbeidsmarkt van de toekomst waar behoefte zal zijn aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Vandaar ook de samenhang met de verschillende hoofdlijnen uit het BAA. Momenteel wordt in de regio al een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de in de afgelopen jaren in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerde projecten. Deze vormen belangrijke input om voor de regio Hart van Brabant vervolgstappen te ontwikkelen. Doelstelling: Terugdringen jeugdwerkloosheid door de inzet van bewezen effectieve instrumenten. Plan van aanpak: a) Uitvoeren evaluatie Aanpak Jeugdwerkloosheid in de regio Hart van Brabant ( afgerond eind 2012). b) Opzetten concrete projecten op basis van bewezen effectiviteit. Partners: a) Regio gemeenten voor evaluatie. b) Andere partners afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en uit te voeren projecten. Financiering: Voor projectondersteuning tbv de organisatie van vervolg op de aanpak regionale jeugdwerkeloosheid zullen afhankelijk van de evaluatie kosten gemaakt worden. Middelen voor projectopzet en projectuitvoering is nodig ,-. Een deel van de middelen wordt gevonden bij financiering vanuit ESF. Op basis van de huidige ESF-aanvraag verwachten wij in 2014 een bedrag van ,- voor bestrijding van jeugdwerkeloosheid in de regio in te zetten.. Het definitieve bedrag is afhankelijk van de eindbeschikking op lopende trajecten.

12 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Ondersteuning gecoördineerde werkgeversdienstverlening Relatie BAA: 1. HRM-agenda/ Sociale innovatie (ondersteunen & ontzorgen MKB) Inhoud: De SUWI-wetgeving vraagt van publieke dienstverleners als gemeenten, UWV Werkbedrijf en WSW-bedrijven meer samenhang in de werkgeversbenadering aan te brengen. Ondernemers vragen hier ook om. De revenuen liggen voor de hand: door meer informatie met elkaar te delen is de kans groter dat openstaande vacatures in de regio sneller en met een kwalitatief betere match worden vervult. Daarnaast draagt een betere onderlinge informatiestroom bij aan minder dubbele contacten met ondernemers. Het feit dat ondernemers door meerdere partijen worden benaderd zal overigens met een betere coördinatie tussen publieke dienstverleners niet helemaal weggenomen worden. Een belangrijk deel van de contacten wordt namelijk door de private markt (o.a. uitzendwezen) ingezet. De wijze waarop we deze intermediairs verbinden met de publieke dienstverlening is dan ook eveneens een aandachtspunt. Werkgevers geven al jaren aan dat ze toe willen naar een gecoördineerde benadering vanuit de publieke dienstverlening. Tegelijkertijd komt het nog te vaak voor dat (werk)kansen voor werkzoekenden niet worden opgepakt omdat publieke organisaties onvoldoende samenwerken en/of dingen dubbel doen in de dienstverlening naar werkgevers. In Hart van Brabant is daarom recentelijk een proces van samenwerking ingezet om de dienstverlening richting het bedrijfsleven efficiënt en professioneel te coördineren. Met deze samenwerking is de basis gelegd om vanuit een praktisch proces te groeien in de gecoördineerde dienstverlening. We realiseren ons dat een goed functionerende publiek private gecoördineerde werkgeversdienstverlening een gefaseerde aanpak vraagt. De uitdaging is te komen tot een werkbaar concept waarin regionale afstemming hand in hand gaat met lokaal maatwerk, en de garantie dat de werkgever een herkenbaar aanspreekpunt heeft. Een dergelijke proces moet werkende weg nader vorm krijgen. Zodanig dat organisatiedoelen en bestuurlijke betrokkenheid niet ondersneeuwen in de regionale aanpak. Belangrijke vertrekpunten in de uitwerking naar meer samenhang in de regio op het terrein van werkgeversbenadering zijn: Start vanuit de werkzaamheden die nu in de praktijk draaien en heb oog voor lokale initiatieven. Borg sectorspecifiek maatwerk. Hou het praktisch en werkbaar en voorkom energieverlies in de bestaande ondernemersbenadering door te veel aandacht te schenken aan de onderlinge afstemming. Veranker meer betrokkenheid en invloed van ondernemers. Doelstelling: 1. Betere dienstverlening aan de klant, werkgever. 2. Snellere en betere vervulling openstaande vacatures.

13 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Plan van aanpak: a) Systematisch blijven voortbouwen aan het realiseren van gezamenlijk draagvlak voor een optimaal werkende gecoördineerde werkgeversbenadering, waarbij de werkbare praktijk het uitgangspunt is. De vraag is: hoe vanuit de bestaande samenwerking tussen partijen, ISD ML, Tilburg, Diamantgroep en UWV, de ambitie van regionale werkgeversbenadering en de individuele wens van gemeenten voor maatwerk samen kunnen komen in een samenhangend proces? b) We voeren een laagdrempelig CRM-systeem in waarin we volledig inzicht geven in elkaars bedrijfscontacten. ISD ML, gemeente Tilburg, UWV en Diamantgroep werken reeds samen met een dergelijk systeem, andere gemeenten en partijen in de regio kunnen hier op aansluiten. c) We organiseren Markttafels waarin vacatures/leerwerkarrangementen met elkaar delen en passende klanten hierop voorstellen. Ook hier is reeds samenwerking tot stand gekomen tussen bovengenoemde partijen en kunnen andere partijen uit de regio aansluiten. Belangrijk aandachtspunt aan deze markttafels is de aansluiting met sectorspecifieke vragen en de bijbehorende vertaalslag. Partners: a) Gemeenten en publieke dienstverleners (ISD ML, UWV en SW bedrijven). b) In latere fase ook private dienstverleners. c) Partijen op Brabant brede schaal betrokken bij de opzet van een gecoördineerde werkgeversdienstverlening. d) Provincie in haar rol van lobbyist naar partijen zoals Rijk en UWV om ruimte te krijgen voor een werkgeversdienstverlening passend bij de Brabantse insteek. Financiering: Om een verdergaande samenhang en samenwerking in de werkgeversbenadering te bevorderen wordt ingezet op een externe procesbegeleider ( ,=). Baanbrekers, Diamantgroep, gemeente Tilburg en het UWV nemen in dit proces het voortouw om regionaal meer samenhang in de werkgeversbenadering te realiseren. In samenspraak met regiogemeenten en andere partners wordt in dit proces ook een verdere concretiseringsslag (het standpunt naar meer regionale samenhang, maar wel ruimte voor 'couleur locale' vraagt om een verdere verdiepingsslag/nadere uitwerking) gemaakt in de wijze waarop voor alle partners in de regio het wenselijk en mogelijk wordt om actief mee te doen in dit proces dat moet leiden naar meer samenhang. Afhankelijk van de uitkomsten van het advies van deze procesbegeleider ramen wij op voorhand ,= in 2013 en in 2014 om dit proces verder te faciliteren. Wij denken dan op voorhand aan randvoorwaarden als bijvoorbeeld: deskundigheidsbevordering, ontwikkelen ondersteunend ICT-systeem, faciliteren bedrijfsadviseurs,

14 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september

15 6. Begroting en aanvraag provinciale middelen* Activiteiten Deelactiviteiten Financiering Bijdrage partners Stimuleringsfonds ondernemers Projectondersteuning Faciliteren innovatiegroep , , ,- Provincie Provincie Ondersteuning bedrijven/administratie ,- incl evaluatie Ureninzet BZW ,- Promo/bijeenkomsten ,- Middelen voor de projecten , ,- Gemeente Tilburg ,- Provincie ,- Langstraat -gemeenten pm Regiogemeenten (afh van deelnemers achteraf) pm Aandeel revolving afh van oorspronkelijke financiering pm Bijdrage werkgevers/branches (wordt duidelijk uit de project voorstellen) pm Bijdrage werkgevers/branches (wordt duidelijk uit de project voorstellen) Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Procesbegeleider samenhangende werkgeversbenadering , ,-- Provincie ,-- partners (UWV, Baanbrekers, gemeente Tilburg en Diamantgroep)

16 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Vervolg: Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Nader onderzoek aansluiting regio (uitwerking meer samenhang werkgeversbenadering en couleur locale) , ,- Inzet uren gemeenten (standpuntbepaling) Borgen randvoorwaarden: - Faciliteren team tijdens proces - Randvoorwaarden die volgen uit advies structurele inrichting samenwerking medio , ,-- Provincie ,- Provincie Jeugdwerkeloosheid Projectondersteuning Organisatie van vervolg op aanpak regionale jeugdwerkeloosheid afhankelijk van evaluatie plan en uitkomsten regionale conferentie hierover pm,- pm,- In ieder geval cofinanciering door ureninzet in projectstructuur pm,- Middelen voor projecten Mede afhankelijk van evaluatie jeugdwerkeloosheid en uitkomsten regionale conferentie hierover ,-- Realisatie ESF-financiering ,-- regiogemeenten (nog onduidelijk definitieve beschikt ESFbedrag agentschap SZW) Realisatie ESF financiering ,-- regiogemeenten (voorlopige doorkijk in omvang realisatie in 2014) ,-- Bijdrage provincie pm, Evt aanvullende bijdragen regiogemeenten? Innovatie onderkant arbeidsmarkt Haalbaarheidsonderzoek/opstellen businesscase Inhuur externe advies/procesbegeleiding , ,- Bijdrage provincie Projectondersteuning/uitvoering Afhankelijk van uitkomsten businesscase , ,- Bijdrage provincie Algehele projectverantwoording Projectverantwoording/administratie subsidie Provincie , ,- Bijdrage Provincie ,- Bijdrage Provincie

17 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september Jaarschijf 2013 Jaarschijf 2014 Totaal Bijdrage provincie , , ,-- Cofinanciering partners ,-- (minimaal) ,-- (minimaal) ,-- (minimaal)

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie