Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014"

Transcriptie

1 Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

2 Samenvatting 2014 Voor u ligt de Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Hierin vindt u actuele cijfers over de onderwijssituatie in het beroepsonderwijs voor zorg- en welzijnsopleidingen in onze regio. Het doel van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is om actuele regionale onderwijsgegevens te verstrekken aan werkgevers, onderwijs en overheid als onderlegger voor een betere inhoudelijke discussie over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Hierna volgen enkele relevante uitkomsten voor deze discussie. MBO Na een gestegen instroom in 2011 en 2012 kennen regionale ROC s inmiddels een dalende instroom bij relevante zorg- en welzijnsopleidingen. Het laatste jaar is die daling vooral toe te delen aan een dalende instroom in de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. De grootste daling van de welzijnsopleidingen Pedagogisch Werk, Sociaal-cultureel werk en Sociaal-maatschappelijke dienstverlening heeft plaatsgevonden in 2012 en Bij Maatschappelijke Zorg verschilt het beeld per niveau; een stabiel beeld op niveau 4 en een stijgende instroom op niveau 3. De arbeidsmarkt vraagt om relatief hoger opgeleid personeel ten opzichte van vorige jaren. Deze andere vraag heeft echter nog niet geleid tot een andere instroom in het onderwijs; de verhoudingen tussen niveau 1 en 2 enerzijds en niveau 3 en 4 anderzijds blijven onveranderd binnen het onderwijs. De doorstroom van niveau 2 (Helpende Zorg en Welzijn) naar niveau 3 is beperkt en door de invoering van een ander financieringsmodel (waarbij ROC s minder krijgen bij een langere verblijfsduur van een student) wordt de doorstroom ook vanuit deze hoek niet gestimuleerd. Uitstroomredenen kunnen, mits goed gemeten, een indicatie geven op welke manier het rendement van de maatschappelijke investering vergroot kan worden. Uit de uitgevoerde analyses blijkt allereerst dat bij de registratie nog stappen te zetten zijn. Verder lijken de uitkomsten erop te duiden dat vooral bij de opleidingen Maatschappelijke Zorg, MBO-Verpleegkundige en Verzorgende-IG de te hoge moeilijkheidsgraad en persoonlijke omstandigheden/gezondheid meer dan gemiddeld meespelen bij het besluit van de student om te stoppen. Een betere selectie vooraf of begeleiding tijdens met name deze opleidingen zou het rendement kunnen vergroten. HBO Het belang van het HBO voor de sector Zorg en Welzijn is groot; meer dan een vierde van het VOV-personeel (verpleegkundig, sociaal agogisch, verzorgend personeel) heeft immers een HBO-kwalificatie. Branches met een beduidend hoger percentage medewerkers met een HBO-kwalificatie zijn de Jeugdzorg, Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening en de Geestelijke Gezondheidszorg. De Haagse Hogeschool kent in 2013 vooral veel studenten aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Opleiding tot Verpleegkundige, Voeding en Diëtiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Opvallend is dat de welzijnsopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening toch nog groeit in aantal deelnemers en eerstejaars. Dit ondanks de verslechterde arbeidsmarktsituatie. Het beeld voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is stabiel. In omliggende hogescholen is het beeld overigens eerder omgekeerd; daar gaat het relatief beter bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening dan Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Wat betreft de Opleiding tot Verpleegkundige stopt de stijging in 2014, zowel landelijk als bij de Haagse Hogeschool. Er is zelfs sprake van een daling van een kwart in het aantal eerstejaars. De exacte oorzaak is ombekend, maar zou te maken kunnen hebben door de (bijna landelijk) ingevoerde loting.

3 Voorwoord: Werkgevers hebben opleiders nodig (en andersom) Waarom een werkgeversvereniging een regionale onderwijsrapportage publiceert? Goede actuele kennis is noodzakelijk om de samenwerking met het onderwijs aan te gaan. Juist onderwijs kan (mede) zorgdragen voor kwalitatief goed personeel in de toekomst; de voorwaarde voor goede dienstverlening. De vormende rol van het onderwijs ligt mij als voormalig leraar ook persoonlijk na aan het hart. Het onderwijs kan echter ook niet zonder werkgevers. Juist contacten met werkgevers maken duidelijk voor welke groepen er geen of nog wel arbeidsmarktkansen zijn. Zo is op dit moment de positie van onder andere Zorghulpen, Helpenden Zorg en Welzijn, Pedagogisch Werkers op de arbeidsmarkt lastig. Aangepaste communicatie, bepalen van de maximale instroom, het aanpassen van de opleidingen door specifieke keuzedelen en het bevorderen van doorstroom van studenten zijn enkele van de instrumenten die het onderwijs kan inzetten om de arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen te vergroten. Het doet me deugd in onze regio al een aantal maatregelen terug te zien. Ook de huidige afstemming van het beperkte aantal stageplekken op vooral de lagere niveaus in de VVT is een stap in de goede richting. Kansen genoeg, toch? Wij wensen u veel leesplezier! Rick ter Stege Directeur werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Deze rapportage wordt u aangeboden door werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. Zorgen welzijnorganisaties uit de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord worden door ons ondersteund in hun samenwerking om te komen tot een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en een adequate personeelsvoorziening. Een goed beeld van de regionale onderwijssituatie is hiervoor volgens ons van groot belang.

4 Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Inhoudsopgave 12. Uitstroomredenen naar opleiding 13. Positie op de arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn 14. Vernieuwing kwalificatiedossiers; nieuwe keuzedelen 1. Onderwijs in het nieuws 2. Dataverzameling MBO 3. MBO-deelnemers naar opleiding 4. MBO-deelnemers naar BOL/BBL en naar niveau 5. MBO-instroom naar opleiding 6. MBO-eerstejaars in Helpende Zorg en Welzijn: Opleiden voor werkloosheid? 8. Ontwikkeling MBO-gediplomeerden naar opleiding 9. Jaarresultaat MBO 10. VSV ers als percentage van het totaal aantal deelnemers 11. Redenen ongediplomeerde uitstroom HBO 15. Percentage HBO ers van het VOV-personeel 16. HBO-deelnemers naar opleiding 17. Eerstejaars HBO naar opleiding 18. HBO-diploma s naar opleiding

5 1. Onderwijs in het nieuws Kwaliteit van het onderwijs of (als afgeleide) de kwaliteit van zorgverleners komt regelmatig in het nieuws. Hierna enkele recente voorbeelden: De moeilijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De SER concludeert daarover in de recent door haar georganiseerde dialoog: Zij (toevoeging redactie: de werkgevers) achten het onderwijs niet in staat arbeidsmarktontwikkelingen bij te benen. Zij stellen voor een deel van het onderwijsbudget aan bedrijven te verstrekken zodat zij zelf personeel kunnen opleiden (2014). De huidige Subsidieregeling praktijkleren wordt onvoldoende gevonden. Ook het onderwijs zelf geeft aan dat werkgevers onvoldoende kennis hebben van bijvoorbeeld de opleidingseisen. De (veronderstelde) afnemende kwaliteit van zorgpersoneel als oorzaak voor incidenten binnen de langdurige zorg. Of zoals Bert Keizer het aangeeft in de Trouw: Vroeger sparde ik met verzorgenden, nu niet meer. Collegaverpleeghuisartsen zien hetzelfde. Inhoud rapportage: In deze rapportage staat de regionale situatie voor het beroepsonderwijs in zorg en welzijn in de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord centraal. Wij kijken in het bijzonder naar: het aantal deelnemers, eerstejaars en gediplomeerden om de ontwikkeling te duiden en als indicatie van de afstemming tussen vraag en aanbod; het jaarresultaat en uitstroomredenen voor het MBO. Deze geven meer inzicht in de doorstroom in en tussen de opleidingen. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in zorg en welzijn is regelmatig in het nieuws Focus in deze rapportage op eerstejaars, gediplomeerden, jaarresultaat en uitstroomredenen

6 2. Dataverzameling De belangrijkste databron is de open onderwijsdata vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanvullend is het ID-College en ROC Mondriaan, de belangrijkste ROC s in de regio, gevraagd naar gegevens over jaarresultaten, uitstroomredenen en aantallen eerstejaars in Het aantal eerstejaars bij de Opleiding tot Verpleegkundige is ook nagevraagd aan de Haagse Hogeschool. Dit is nodig omdat het DUO pas volgend jaar cijfers publiceert over Het DUO hanteert als peildatum 1 oktober van het betreffende jaar. Arbeidsmarkt HBO Om inzicht te krijgen in de HBO-instroom worden niet alleen gegevens getoond van de Haagse Hogeschool, maar ook van scholen die meer in de randen van de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord hun opleidingen aanbieden, zoals Hogeschool Rotterdam, Hogeschool INHolland en Hogeschool Leiden. Hiervoor is gekozen omdat werknemers met een hoger opleidingsniveau een grotere woon-werkafstand accepteren (vooral in een slechtere arbeidsmarkt) en daardoor ook relevant zijn voor deze regio. Overzicht bronnen Een overzicht van alle gebruikte bronnen staan in de literatuuropgave. Naast de netgenoemde databestanden zijn ook verscheidene bestaande rapporten en artikelen gebruikt. Selectie van MBO-opleidingen per niveau In bijlage 1 vindt u een overzicht van de geanalyseerde opleidingen per niveau. Dit niveau is ook mede bepalend voor de standaard duur van de opleiding. Zo ligt de studieduur bij de opleiding Zorghulp (niveau 1) onder het jaar, bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) op 2 jaar en bij de opleiding Pedagisch werk 4 (niveau 4) op de vier jaar. Databronnen: DUO (t/m 1 okt 2013) Eigen uitvraag ROC Mondriaan, ID- College en Haagse Hogeschool Bestaande rapporten en artikelen

7 MBO

8 3. MBO-deelnemers naar opleiding Stijging: Verzorgende Lichte stijging: Verpleegkundige (vanaf 2012), Helpende Zorg en Welzijn, Maatschappelijke Zorg 4, Pedagogisch Werk 4, Zorghulp Dalend aantal deelnemers: Pedagogisch Werk 3 (vanaf 2012) Het totaal aantal deelnemers aan het MBO-onderwijs is na een lichte dip in 2010 tussen 2009 en 2013 gestegen van tot deelnemers. De opleidingen Verzorgende, Verpleegkundige, Helpende Zorg en Welzijn en Zorghulp laten ook een stijging zien, maar vooral bij Pedagogisch Werk 3 (vanaf 2012) is een daling van het totaal aantal deelnemers zichtbaar. Vanaf studiejaar is de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk gesplitst in Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. De inschrijvingen Sociaal Pedagogisch Werk worden opgeteld bij de opleidingsrichting Pedagogisch werk. Door deze splitsing wordt het aantal deelnemers in bovenstaande figuur voor Maatschappelijke Zorg voor met name 2009 onderschat en voor Pedagogisch werk overschat. Let op: splitsing Sociaal Pedagisch Werk in Maatschappelijk Zorg en Pedagigisch Werk vanaf

9 4. MBO-deelnemers zorg en welzijn naar BOL/BBL en niveau BBL 38% 33% 30% 30% 29% BOL deeltijd 1% 1% 1% 1% 0% BOL voltijd 61% 66% 69% 69% 71% De verhouding tussen de BOL en de BBL binnen zorg en welzijn is aan het verschuiven ten gunste van de BOLopleiding. Was in 2009 nog 38 procent van de deelnemers bezig met de BBL, in 2013 is dit nog 29 procent (zie ook ECBO, 2013). De overige deelnemers volgen vaak de voltijd BOL. In vergelijking met andere sectoren kent de sector zorg en welzijn nog altijd een hoog percentage deelnemers aan de BBL. Zo is het percentage BBL ers in de regio ongeacht opleiding 24 procent in BBL 1 2% 1% 1% 2% 1% 2 8% 6% 8% 9% 6% 3 51% 54% 52% 50% 55% 4 39% 39% 39% 39% 38% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% BOL voltijd 1 2% 2% 2% 2% 4% 2 21% 21% 19% 19% 21% 3 36% 37% 34% 32% 31% 4 41% 40% 45% 46% 44% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Leerweg naar niveau De BBL wordt vooral gevolgd op niveau 3 (55 procent in 2013) en de BOL op niveau 4 (44 procent in 2013). Hoewel werkgevers, zo blijkt uit de Arbeidsmarktrapportage Haaglanden, meer nadruk leggen op hoger gekwalificeerd personeel, is de verhouding tussen niveau 1 en 2 versus niveau 3 en 4 de afgelopen vijf jaar zowel bij de BBL als de BOL niet fundamenteel gewijzigd (ZorgZijn Werkt, 2014). Dit zou kunnen duiden op een grotere kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Percentage BBL ers gedaald tot 29 procent Nog steeds hoger percentage BBL ers in zorg en welzijn dan onder alle sectoren Andere arbeidsmarktvraag heeft nog niet geleid tot andere verhoudingen tussen de niveaus 1 en 2 enerzijds en de niveaus 3 en 4 anderzijds BBL = Beroeps Begeleide Leerweg BOL = Beroeps Opleidende Leerweg Enkel opleidingstypen zoals getoond op de vorige pagina

10 5. MBO-instroom naar opleiding De totale instroom van eerstejaars begint in 2009 met studenten en stijgt tot in Daarna stabiliseert het aantal in 2012 en daalt het aantal eerstejaars weer in 2013 tot personen. Een stijgende instroom is zichtbaar bij de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn (behalve in het laatste jaar), Maatschappelijke Zorg (bij niveau 4 behalve het laatste jaar), Mbo-Verpleegkunde en Zorghulp. Een daling in instroom is zichtbaar bij Pedagogisch Werk, Sociaal-cultureel werker en Verzorgende-IG Toekomstige ontwikkeling aantal deelnemers Zoals we in de volgende pagina zullen zien, zet de ingezette daling van de instroom in 2013 van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende-IG door in Deze verdere daling heeft waarschijnlijk bij bijvoorbeeld gelijkblijvend jaarresultaat en aantal zittenblijvers een dalend aantal deelnemers tot gevolg. Bij Maatschappelijke Zorg 4 zet de gesignaleerde daling in 2013 niet door. Stijging instroom: Mbo- Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg, Zorghulp Dalende instroom: Sociaal- cultureel werker en vooral Pedagogisch Werk De instroom in de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende-IG daalt in 2013 en deze daling zet door in 2014 (zie paragraaf 6)

11 6. MBO-eerstejaars in 2014 ROC Mondriaan en ID-College is ook gevraagd naar de instroom in Deze data is pas medio 2015 beschikbaar via DUO. De (voorlopige) instroomcijfers staan in de naastgelegen figuur. De totale instroom is overigens gedaald van naar Het opvallendste is de daling van de instroom van studenten in 2014 ten opzichte van 2013 in de opleidingen: Helpende Zorg en Welzijn (van 998 naar 770 studenten); Verzorgende-IG (van 930 naar 835 studenten); Mbo-Verpleegkundige (van 731 naar 671 studenten). De instroom is gestegen bij de opleidingen Maatschappelijke Zorg 3, Pedagogisch Werk 4 en Apothekersassistent. Voorlopige cijfers Nieuwe instroom 2014 in zorg- en welzijnopleidingen bij het ID-College en ROC Mondriaan Daling in instroom Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende Instroom in overige opleidingen behalve de opleiding tot Apothekersassistent daalt of blijft gelijk Het deel studenten dat een opleiding niveau volgt ten opzichte van de gehele instroom blijkt in de afgelopen periode ongeveer gelijk gebleven, met een lichte piek overigens in Inclusief Assistent dienstverlening en zorg; daardoor niet te vergelijken met vorig jaar.

12 7. Helpende Zorg en Welzijn: opleiden voor werkloosheid? Zorgenwelzijnplein.nl, 2014 Ondanks recente daling toch nog forse instroom in de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, zeker gezien het beperkte arbeidsmarktperspectief Bevorderen doorstroom als belangrijk instrument Bekijkjetoekomst.nu, 2014 Op dit moment lijkt de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn beperkt. Stageplekken en werk zijn schaars (zie bovenstaande figuren: v.l.n.r: Bekijkjetoekomst.nu, 2014; Zorgenwelzijnplein.nl, 2014). Nu daalt de instroom in de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn wel, maar nog steeds is de instroom in absolute zin beduidend (zie vorige paragrafen). De vraag is dan ook of de instroom vanuit arbeidsmarktperspectief niet sterker moet dalen. In haar reactie op deze opmerking wijst het onderwijs vaak op haar maatschappelijke functie. Namelijk het bieden van kansen voor personen met een lagere opleiding en/of het bevorderen van doorstroom. Om dit laatste te nuanceren; van alle gediplomeerde Helpende Zorg en Welzijn is in 2012 in 2013 slechts 25 procent doorgestroomd naar een andere MBO-opleiding (UWV en SBB, 2014). Mogelijk liggen bij het stimuleren van de doorstroom nog kansen, natuurlijk afhankelijk van de leerbaarheid van de studenten in kwestie. Een complicerende factor is de nieuwe manier waarop het MBO gefinancieerd wordt (MBO15, 2015). Deze nieuwe manier lijkt het stapelen van opleidingen door studenten namelijk niet te bevorderen (Rijksoverheid, 2014).

13 8. Ontwikkeling MBO-gediplomeerden naar opleiding Het aantal gediplomeerden is gestegen van in 2009 tot in Waarbij de stijging vooral in de eerste jaren heeft plaatsgevonden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de opleiding Helpende Zorg en Welzijn; deze is gestegen van 486 in 2009 tot 890 in Het aantal diploma s zal in de toekomst waarschijnlijk verder dalen door de recent dalende instroom Verder opvallende uitkomsten zijn: Een daling diploma s MBO-Verpleegkundige en Verzorgende vanaf 2011; de veranderde instroom zorgt (bij gelijkblijvend jaarresultaat, zittenblijvers, e.d.) in de nabije toekomst allereerst voor een lichte stijging van het aantal diploma s MBO-Verpleegkunde en een daling van Verzorgende-IG. In de toekomst daalt het aantal gediplomeerden Pedagogisch Werk door de dalende instroom waarschijnlijk verder. Daling vanaf 2011 van het aantal diploma s bij Mbo- Verpleegkundige en Verzorgende. Het laatste jaar is aan de stijging van het aantal gediplomeerden Helpende Zorg & Welzijn een eind gekomen De splitsing van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk in Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk leidt vooral in 2009 tot een overschatting van het aantal gediplomeerden Pedagisch Werk en een onderschatting Maatschappelijk Zorg.

14 9. Jaarresultaat MBO Het jaarresultaat is één van de indicatoren die gehanteerd wordt om de kwaliteit te bepalen van de opleiding. Hoe hoger het jaarresultaat (maximaal 100 procent), hoe hoger het aantal gediplomeerden in de uitstroom. Opvallende uitkomsten: De grote verschillen tussen de opleidingen, waarbij de laagste score gehaald wordt door de opleiding van Verzorgende-IG (met als één van de mogelijke oorzaken : hoog (=>75%) / midden / laag (<=50%) Apothekersassistent 81% 81% 75% Hoog Doktersassistent 64% 64% 62% Midden Helpende Zorg & Welzijn 83% 86% 89% Hoog Maatschappelijke Zorg 3 28% 50% 56% Midden Maatschappelijke Zorg 4 73% 73% 83% Hoog MBO-Verpleegkundige 45% 57% 71% Midden Pedagogisch Werk 3 70% 51% 58% Midden Pedagogisch Werk 4 87% 87% 90% Hoog Sociaal-cultureel werker 31% 55% 60% Midden Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 74% 78% 79% Hoog Verzorgende-IG 44% 53% 38% Laag Zorghulp 88% 83% 94% Hoog dat pas laat in de opleiding aan studenten de grote verantwoordelijkheid die hoort bij de functie van Verzorgende duidelijk wordt gemaakt); De grote verschillen tussen de jaren. Een gedeelte van de lage scores in kan teruggevoerd worden op een stijgende instroom, bijvoorbeeld door het starten van een opleiding, waardoor de gediplomeerde uitstroom beperkt is. Grote verschillen tussen opleidingen: van laag (Verzorgende-IG) tot hoog Jaarresultaat = Het aantal gediplomeerden (voor de betreffende opleiding) in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar Jaarresultaat als ongewogen gemiddelde van het jaarresultaat van het ROC Mondriaan en het ID-College

15 10. VSV ers als percentage van het totaal aantal deelnemers 25% 20% 15% VSV = voortijdig schoolverlaters Jaar = 2012/2013 Enkel relevante zorgen welzijnopleidingen (zie bijlage 1) 10% 5% 316 VSV ers in de regio Regionale ROC s doen het iets beter dan gemiddeld in Nederland 0% Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC Mondriaan & ID-College Totaal Een voortijdig schoolverlater (VSV er) is een deelnemer jonger dan 22 jaar die vertrekt zonder startkwalificatie (MBO niveau 2 diploma). In bovenstaande figuur staat het aantal VSV ers weergegeven als percentage van het totaal aantal deelnemers per niveau van ROC Mondriaan en het ID- College van relevante zorg- en welzijnopleidingen (zie bijlage 1). In absolute aantallen gaat het over 316 VSV ers. Uitkomsten De regionale ROC s doen het op niveau 1 t/m 3 iets beter dan het landelijk gemiddelde; ook al is het verschil niet groot. Opvallend is dat ook op niveau 4 zo n 5 procent van de deelnemers het ROC verlaat zonder startkwalificatie.

16 11. Redenen ongediplomeerde uitstroom De manier waarop op dit moment de uitstroomreden bijgehouden wordt, levert slechts zeer beperkt informatie op over de manier waarop de de ongediplomeerde uitstroom door ROC s verminderd kan worden. Van bijna de helft van de uitstroom is de reden namelijk Onbekend. Ook de andere categorieën blinken niet uit in duidelijkheid. Wel is duidelijk dat voor 9 procent van de ongediplomeerde uitstroom de opleiding te hoog gegrepen is geweest. Het Reden ongediplomeerde uitstroom Onbekend (o.a. Gaat opleiding bij andere ROC volgen ) 45,8% Persoonlijke omstandigheden/gezondheid (o.a. psychosociale problemen, werk/privé balans, zwanger, fysieke klachten) Opleiding te moeilijk 9,0% Ingeschreven voor specifiek opleidingsonderdeel 6,8% Geen arbeidsovereenkomst/praktijkovereenkomst 6,1% Geen contact meer mee te krijgen 5,3% Gaat werken 3,3% Motivatieproblemen 2,4% Verhuisd/gaat verhuizen 1,9% Advies/maatregel onderwijsinstelling 0,5% Overig 0,3% Opleiding te makkelijk 0,1% 18,5% daadwerkelijke percentage ligt waarschijnlijk hoger (en valt nu bijvoorbeeld onder de categorie die elders een andere opleiding gaat volgen). Andere opvallende uitkomsten: Met 5 procent van de studenten is geen contact te krijgen; Met (in ieder geval) 6 procent heeft de werkgever een rol gespeeld, door het ontbreken stageplek/bbl-plek. Bijna de helft van de vertrekredenen zijn Onbekend ; betere registratie bijvoorbeeld per aspect is wenselijk Reden wel bekend: Voor bijna 1/10 van alle ongediplomeerde uistroom Is de opleiding te moeilijk Met 5 procent is geen contact meer te krijgen De uitstroomredenen voor en zijn samengenomen

17 12. Uitstroomredenen naar opleiding 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De vertrekredenen bij de ongediplomeerde uitstroom verschillen tussen de opleidingen (achter de opleidingen staan de meer dan gemiddeld genoemde redenen): 1. Helpenden Zorg & Welzijn: Geen contact mee te krijgen ; 2. Verzorgende-IG: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk, Ingeschreven voor specifieke certificaten ; Helpende Zorg & Welzijn Maatschappelijke Zorg Mbo-Verpleegkundige Pedagogisch Werk Sociaal-cultureel werker Verzorgende IG 3. MBO-Verpleegkundige: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk, 4. Maatschappelijke Zorg: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk. Deze resultaten geven aangrijpingspunten om het lage jaarresultaat te verbeteren. Moeilijk: Maatschappelijke Zorg, MBO- Verpleegkunde, Verzorgende-IG Geen contact meer mee: Helpende Zorg & Welzijn Opleidingen worden alleen getoond wanneer het aantal redenen groter is dan 90 Geen onderscheid is mogelijk naar niveau bij Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk Overig redenen: Opleiding te makkelijk, Overig, Advies/maatregel onderwijsinstelling, Verhuisd/gaat verhuizen, Gaat werken.

18 13. Positie op de arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn 13.1 Arbeidsmarktpositie 1 maand na diplomering Gemiddelde per jaar over t/m 09-10, > 50 afgestudeerden % Werk > 12 uur % Uitkering Apothekersassistent 100% 0% Doktersassistent 100% 0% Helpende Zorg & Welzijn 81% 4% Mbo-Verpleegkundige 97% 0% Pedagogisch Werk 3 85% 3% Pedagogisch Werk 4 92% 0% Verzorgende-IG 95% 0% 13.2 Mobiliteit vanuit WW okt 2014 Haaglanden, < 27 jaar, mei t/m aug, UWV & SBB, 2014 Recente cijfers moeilijk te vinden In het (recente) verleden vond bijna iedereen 1 maand na diplomering een baan van meer dan 12 uur per week (81 t/m 100 procent) Rond de 30 procent van de WW ers uit zorg en welzijn, onder de 27 jaar, stroomt uit naar werk In de periode 2007/08 t/m 2009/10 hebben bijna alle afstudeerders direct na afstuderen een baan gevonden voor meer dan 12 uur per week vonden (zie tabel 13.1). Helaas kunnen we de effecten van de recente bezuinigingen en reorganisaties nog niet staven met cijfers over de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden. Om een indruk te geven van de arbeidsmarktpositie van jonge werknemers uit zorg en welzijn is gekeken naar de uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering (zie tabel 13.2). De arbeidsmarktpositie lijkt ten opzichte van vorig jaar enigszins verbeterd, in die zin dat een iets groter gedeelte vanuit WW doorstroomt naar werk. Het verschil is echter te klein om te spreken van een duidelijke verbetering. Andere redenen om de WW te verlaten zijn bijvoorbeeld het stopzetten van de WW of het hebben van andere activiteiten zoals het volgen van een opleiding.

19 14. Vernieuwing kwalificatiedossiers; nieuwe keuzedelen De aandacht voor zelfredzaamheid is terug te vinden op de website van ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl) Nieuw: keuzedelen Vanaf 1 augustus 2016 gelden er nieuwe kwalificatiedossiers voor zorg- en welzijnopleidingen (te downloaden via: Een belangrijk onderdeel van de nieuwe kwalificatiedossier zijn de keuzedelen. Het keuzedeel is een aanvulling op een profiel uit het dossier. Hiermee kan een MBOstudent zich verbreden of verdiepen. Elke student moet keuzedelen volgen; deze beslaan 15% van de opleidingstijd, aldus Calibris. Vanaf 2016 zijn de keuzedelen verplicht in elke MBO-opleiding. Een overzicht van de keuzedelen staat op: De procedure wordt helder beschreven op: ning/keuzedelen/veel%20gestelde%20vragen%20over %20keuzedelen%20(september%202014).pdf. Ook in onze regio zijn ROC s druk bezig met het treffen van voorbereidingen om in 2016 de nieuwe kwalificatiedossiers in te voeren Specifieke aandacht krijgen daarbij de regionale keuzedelen en de voorkeuren van werkgevers Tot slot wordt aandacht besteed aan een potentieel relevante ontwikkeling voor de regionale aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, namelijk het aanbieden van regionale keuzedelen. Een ROC, zoals het ROC Mondriaan en het ID-College, kunnen namelijk door het aanbieden van specifieke keuzedelen hun opleidingen beter afstemmen op de specifieke regionale arbeidsmarktsituatie (zie bovenstaand kader). Om dit verder vorm te geven heeft ROC Mondriaan eind 2014 verschillende sessies georganiseerd met werkgevers om input te verzamelen over de voorkeuren van werkgevers voor bepaalde keuzedelen per opleiding. Deze voorkeur wordt in overleg verder uitgewerkt. Voorbeelden van genoemde opties zijn: Mensen met MS/Parkinson/Huntington/ALS en Het voeren van huishouden: kleinschalig wonen en koken voor de opleiding Verzorgende IG en Indicatiestelling voor Verpleegkundige IG.

20 HBO

21 15. Percentage HBO ers van het VOV-personeel 27 Procent van het verpleegkundig, sociaal agogisch en verzorgend personeel (VOVpersoneel) in zorg en welzijn heeft een HBOkwalificatie (niveau 5, zie azwinfo.nl, 2014). Tussen de verschillende branches verschilt het percentage wel, namelijk met 51 procent in de GGZ, 85 procent in de Jeugdzorg en 10 procent in de VVT (zie figuur 15.1). Meer zicht op de regionale instroom van HBO ers op de arbeidsmarkt is dus zeker van groot belang voor zorg- en welzijnwerkgevers. Dit hoofdstuk gaat over hogescholen in en (net) buiten de regio Haaglanden/Nieuwe Waterweg Noord. De focus ligt echter op de Haagse Hogeschool. De overige hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en INHolland, worden in de rapportage benoemd als de omliggende hogescholen. De keuze om ook de omliggende hogescholen mee te nemen in deze rapportage ligt in de gemiddeld grotere reisbereidheid van HBO ers ten opzichte van MBO ers. Verklaring afkortingen: M = Master B = Bachelor Ad = Associate degree (zie verder: Opleidingsniveau VOV-personeel 2013, azwinfo.nl HBO MBO Academische ziekenhuizen 36% 64% Algemene en categorale ziekenhuizen 24% 76% Gehandicaptenzorg 29% 71% GGZ 51% 49% Jeugdzorg 84% 16% Kinderopvang 23% 77% Overige zorg 48% 52% VVT 10% 90% WMD 60% 40% Totaal 27% 73% Meer dan een vierde van het VOVpersoneel (verpleegkundig, social agogisch, verzorgend) heeft een HBO-kwalificatie Duidelijke verschillen tussen de branches (zie figuur)

22 16. HBO-deelnemers naar opleiding Het aantal deelnemers op de Haagse Hogeschool en de omliggende hogescholen is tussen 2009 en 2013 gestegen. De betreffende figuren staan op de volgende pagina s. De Haagse Hogeschool De grootste stijgers aan de Haagse Hogeschool zijn: Sport en Bewegen, Huidtherapie, Opleiding tot Verpleegkundige, Voeding en Diëtiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze laatste twee opleidingen zijn in 2013 ook de opleidingen met de meeste deelnemers. Andere opleidingen met een groot aantal deelnemers zijn: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Opleiding tot Verpleegkundige. De Opleiding tot Verpleegkundige laat overigens pas de laatste twee jaar een stijging zien in het aantal deelnemers. Bij de overige opleidingen met een stijgend aantal deelnemers is de stijging meer gelijkmatig verdeeld over de gehele periode. Omliggende hogescholen Ook bij de omliggende hogescholen is een stijging van het aantal deelnemers aan de Opleiding tot Verpleegkundige te zien. De stijging van het aantal deelnemers van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool is echter niet terug te zien bij de omliggende hogescholen. De opleidingen Huidtherapie en Voeding en Diëtiek worden er niet aangeboden. Het stabiele beeld van de Haagse Hogeschool met betrekking tot het aantal deelnemers aan de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Human Resource Management en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is niet terug te zien bij de omliggende hogescholen. Zo stijgt daar het aantal deelnemers Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en daalt het bij Culturele en Maatschappelijke Vorming en Human Resource Management. N.B. Dit jaar is er een daling zichtbaar in de instroom van de Opleiding tot Verpleegkundige (zie verder paragraaf 17). Stijgend aantal deelnemers HBO Grootste opleidingen aan de Haagse Hogeschool: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Opleiding tot Verpleegkundige, Sociaal Pedagogische Hulpverlening Stijging van het aantal deelnemers aan de Opleiding tot Verpleegkundige zet zich waarschijnlijk niet door (zie paragraaf 17)

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013 Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Inhoudsopgave Management samenvatting... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van 20 september 2005 AP/AOM/2005/36897 Onderwerp nota Werken in het Onderwijs 2006 Hierbij

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie