Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014"

Transcriptie

1 Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

2 Samenvatting 2014 Voor u ligt de Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Hierin vindt u actuele cijfers over de onderwijssituatie in het beroepsonderwijs voor zorg- en welzijnsopleidingen in onze regio. Het doel van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is om actuele regionale onderwijsgegevens te verstrekken aan werkgevers, onderwijs en overheid als onderlegger voor een betere inhoudelijke discussie over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Hierna volgen enkele relevante uitkomsten voor deze discussie. MBO Na een gestegen instroom in 2011 en 2012 kennen regionale ROC s inmiddels een dalende instroom bij relevante zorg- en welzijnsopleidingen. Het laatste jaar is die daling vooral toe te delen aan een dalende instroom in de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. De grootste daling van de welzijnsopleidingen Pedagogisch Werk, Sociaal-cultureel werk en Sociaal-maatschappelijke dienstverlening heeft plaatsgevonden in 2012 en Bij Maatschappelijke Zorg verschilt het beeld per niveau; een stabiel beeld op niveau 4 en een stijgende instroom op niveau 3. De arbeidsmarkt vraagt om relatief hoger opgeleid personeel ten opzichte van vorige jaren. Deze andere vraag heeft echter nog niet geleid tot een andere instroom in het onderwijs; de verhoudingen tussen niveau 1 en 2 enerzijds en niveau 3 en 4 anderzijds blijven onveranderd binnen het onderwijs. De doorstroom van niveau 2 (Helpende Zorg en Welzijn) naar niveau 3 is beperkt en door de invoering van een ander financieringsmodel (waarbij ROC s minder krijgen bij een langere verblijfsduur van een student) wordt de doorstroom ook vanuit deze hoek niet gestimuleerd. Uitstroomredenen kunnen, mits goed gemeten, een indicatie geven op welke manier het rendement van de maatschappelijke investering vergroot kan worden. Uit de uitgevoerde analyses blijkt allereerst dat bij de registratie nog stappen te zetten zijn. Verder lijken de uitkomsten erop te duiden dat vooral bij de opleidingen Maatschappelijke Zorg, MBO-Verpleegkundige en Verzorgende-IG de te hoge moeilijkheidsgraad en persoonlijke omstandigheden/gezondheid meer dan gemiddeld meespelen bij het besluit van de student om te stoppen. Een betere selectie vooraf of begeleiding tijdens met name deze opleidingen zou het rendement kunnen vergroten. HBO Het belang van het HBO voor de sector Zorg en Welzijn is groot; meer dan een vierde van het VOV-personeel (verpleegkundig, sociaal agogisch, verzorgend personeel) heeft immers een HBO-kwalificatie. Branches met een beduidend hoger percentage medewerkers met een HBO-kwalificatie zijn de Jeugdzorg, Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening en de Geestelijke Gezondheidszorg. De Haagse Hogeschool kent in 2013 vooral veel studenten aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Opleiding tot Verpleegkundige, Voeding en Diëtiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Opvallend is dat de welzijnsopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening toch nog groeit in aantal deelnemers en eerstejaars. Dit ondanks de verslechterde arbeidsmarktsituatie. Het beeld voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is stabiel. In omliggende hogescholen is het beeld overigens eerder omgekeerd; daar gaat het relatief beter bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening dan Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Wat betreft de Opleiding tot Verpleegkundige stopt de stijging in 2014, zowel landelijk als bij de Haagse Hogeschool. Er is zelfs sprake van een daling van een kwart in het aantal eerstejaars. De exacte oorzaak is ombekend, maar zou te maken kunnen hebben door de (bijna landelijk) ingevoerde loting.

3 Voorwoord: Werkgevers hebben opleiders nodig (en andersom) Waarom een werkgeversvereniging een regionale onderwijsrapportage publiceert? Goede actuele kennis is noodzakelijk om de samenwerking met het onderwijs aan te gaan. Juist onderwijs kan (mede) zorgdragen voor kwalitatief goed personeel in de toekomst; de voorwaarde voor goede dienstverlening. De vormende rol van het onderwijs ligt mij als voormalig leraar ook persoonlijk na aan het hart. Het onderwijs kan echter ook niet zonder werkgevers. Juist contacten met werkgevers maken duidelijk voor welke groepen er geen of nog wel arbeidsmarktkansen zijn. Zo is op dit moment de positie van onder andere Zorghulpen, Helpenden Zorg en Welzijn, Pedagogisch Werkers op de arbeidsmarkt lastig. Aangepaste communicatie, bepalen van de maximale instroom, het aanpassen van de opleidingen door specifieke keuzedelen en het bevorderen van doorstroom van studenten zijn enkele van de instrumenten die het onderwijs kan inzetten om de arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen te vergroten. Het doet me deugd in onze regio al een aantal maatregelen terug te zien. Ook de huidige afstemming van het beperkte aantal stageplekken op vooral de lagere niveaus in de VVT is een stap in de goede richting. Kansen genoeg, toch? Wij wensen u veel leesplezier! Rick ter Stege Directeur werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Deze rapportage wordt u aangeboden door werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. Zorgen welzijnorganisaties uit de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord worden door ons ondersteund in hun samenwerking om te komen tot een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en een adequate personeelsvoorziening. Een goed beeld van de regionale onderwijssituatie is hiervoor volgens ons van groot belang.

4 Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Inhoudsopgave 12. Uitstroomredenen naar opleiding 13. Positie op de arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn 14. Vernieuwing kwalificatiedossiers; nieuwe keuzedelen 1. Onderwijs in het nieuws 2. Dataverzameling MBO 3. MBO-deelnemers naar opleiding 4. MBO-deelnemers naar BOL/BBL en naar niveau 5. MBO-instroom naar opleiding 6. MBO-eerstejaars in Helpende Zorg en Welzijn: Opleiden voor werkloosheid? 8. Ontwikkeling MBO-gediplomeerden naar opleiding 9. Jaarresultaat MBO 10. VSV ers als percentage van het totaal aantal deelnemers 11. Redenen ongediplomeerde uitstroom HBO 15. Percentage HBO ers van het VOV-personeel 16. HBO-deelnemers naar opleiding 17. Eerstejaars HBO naar opleiding 18. HBO-diploma s naar opleiding

5 1. Onderwijs in het nieuws Kwaliteit van het onderwijs of (als afgeleide) de kwaliteit van zorgverleners komt regelmatig in het nieuws. Hierna enkele recente voorbeelden: De moeilijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De SER concludeert daarover in de recent door haar georganiseerde dialoog: Zij (toevoeging redactie: de werkgevers) achten het onderwijs niet in staat arbeidsmarktontwikkelingen bij te benen. Zij stellen voor een deel van het onderwijsbudget aan bedrijven te verstrekken zodat zij zelf personeel kunnen opleiden (2014). De huidige Subsidieregeling praktijkleren wordt onvoldoende gevonden. Ook het onderwijs zelf geeft aan dat werkgevers onvoldoende kennis hebben van bijvoorbeeld de opleidingseisen. De (veronderstelde) afnemende kwaliteit van zorgpersoneel als oorzaak voor incidenten binnen de langdurige zorg. Of zoals Bert Keizer het aangeeft in de Trouw: Vroeger sparde ik met verzorgenden, nu niet meer. Collegaverpleeghuisartsen zien hetzelfde. Inhoud rapportage: In deze rapportage staat de regionale situatie voor het beroepsonderwijs in zorg en welzijn in de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord centraal. Wij kijken in het bijzonder naar: het aantal deelnemers, eerstejaars en gediplomeerden om de ontwikkeling te duiden en als indicatie van de afstemming tussen vraag en aanbod; het jaarresultaat en uitstroomredenen voor het MBO. Deze geven meer inzicht in de doorstroom in en tussen de opleidingen. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in zorg en welzijn is regelmatig in het nieuws Focus in deze rapportage op eerstejaars, gediplomeerden, jaarresultaat en uitstroomredenen

6 2. Dataverzameling De belangrijkste databron is de open onderwijsdata vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanvullend is het ID-College en ROC Mondriaan, de belangrijkste ROC s in de regio, gevraagd naar gegevens over jaarresultaten, uitstroomredenen en aantallen eerstejaars in Het aantal eerstejaars bij de Opleiding tot Verpleegkundige is ook nagevraagd aan de Haagse Hogeschool. Dit is nodig omdat het DUO pas volgend jaar cijfers publiceert over Het DUO hanteert als peildatum 1 oktober van het betreffende jaar. Arbeidsmarkt HBO Om inzicht te krijgen in de HBO-instroom worden niet alleen gegevens getoond van de Haagse Hogeschool, maar ook van scholen die meer in de randen van de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord hun opleidingen aanbieden, zoals Hogeschool Rotterdam, Hogeschool INHolland en Hogeschool Leiden. Hiervoor is gekozen omdat werknemers met een hoger opleidingsniveau een grotere woon-werkafstand accepteren (vooral in een slechtere arbeidsmarkt) en daardoor ook relevant zijn voor deze regio. Overzicht bronnen Een overzicht van alle gebruikte bronnen staan in de literatuuropgave. Naast de netgenoemde databestanden zijn ook verscheidene bestaande rapporten en artikelen gebruikt. Selectie van MBO-opleidingen per niveau In bijlage 1 vindt u een overzicht van de geanalyseerde opleidingen per niveau. Dit niveau is ook mede bepalend voor de standaard duur van de opleiding. Zo ligt de studieduur bij de opleiding Zorghulp (niveau 1) onder het jaar, bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) op 2 jaar en bij de opleiding Pedagisch werk 4 (niveau 4) op de vier jaar. Databronnen: DUO (t/m 1 okt 2013) Eigen uitvraag ROC Mondriaan, ID- College en Haagse Hogeschool Bestaande rapporten en artikelen

7 MBO

8 3. MBO-deelnemers naar opleiding Stijging: Verzorgende Lichte stijging: Verpleegkundige (vanaf 2012), Helpende Zorg en Welzijn, Maatschappelijke Zorg 4, Pedagogisch Werk 4, Zorghulp Dalend aantal deelnemers: Pedagogisch Werk 3 (vanaf 2012) Het totaal aantal deelnemers aan het MBO-onderwijs is na een lichte dip in 2010 tussen 2009 en 2013 gestegen van tot deelnemers. De opleidingen Verzorgende, Verpleegkundige, Helpende Zorg en Welzijn en Zorghulp laten ook een stijging zien, maar vooral bij Pedagogisch Werk 3 (vanaf 2012) is een daling van het totaal aantal deelnemers zichtbaar. Vanaf studiejaar is de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk gesplitst in Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. De inschrijvingen Sociaal Pedagogisch Werk worden opgeteld bij de opleidingsrichting Pedagogisch werk. Door deze splitsing wordt het aantal deelnemers in bovenstaande figuur voor Maatschappelijke Zorg voor met name 2009 onderschat en voor Pedagogisch werk overschat. Let op: splitsing Sociaal Pedagisch Werk in Maatschappelijk Zorg en Pedagigisch Werk vanaf

9 4. MBO-deelnemers zorg en welzijn naar BOL/BBL en niveau BBL 38% 33% 30% 30% 29% BOL deeltijd 1% 1% 1% 1% 0% BOL voltijd 61% 66% 69% 69% 71% De verhouding tussen de BOL en de BBL binnen zorg en welzijn is aan het verschuiven ten gunste van de BOLopleiding. Was in 2009 nog 38 procent van de deelnemers bezig met de BBL, in 2013 is dit nog 29 procent (zie ook ECBO, 2013). De overige deelnemers volgen vaak de voltijd BOL. In vergelijking met andere sectoren kent de sector zorg en welzijn nog altijd een hoog percentage deelnemers aan de BBL. Zo is het percentage BBL ers in de regio ongeacht opleiding 24 procent in BBL 1 2% 1% 1% 2% 1% 2 8% 6% 8% 9% 6% 3 51% 54% 52% 50% 55% 4 39% 39% 39% 39% 38% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% BOL voltijd 1 2% 2% 2% 2% 4% 2 21% 21% 19% 19% 21% 3 36% 37% 34% 32% 31% 4 41% 40% 45% 46% 44% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Leerweg naar niveau De BBL wordt vooral gevolgd op niveau 3 (55 procent in 2013) en de BOL op niveau 4 (44 procent in 2013). Hoewel werkgevers, zo blijkt uit de Arbeidsmarktrapportage Haaglanden, meer nadruk leggen op hoger gekwalificeerd personeel, is de verhouding tussen niveau 1 en 2 versus niveau 3 en 4 de afgelopen vijf jaar zowel bij de BBL als de BOL niet fundamenteel gewijzigd (ZorgZijn Werkt, 2014). Dit zou kunnen duiden op een grotere kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Percentage BBL ers gedaald tot 29 procent Nog steeds hoger percentage BBL ers in zorg en welzijn dan onder alle sectoren Andere arbeidsmarktvraag heeft nog niet geleid tot andere verhoudingen tussen de niveaus 1 en 2 enerzijds en de niveaus 3 en 4 anderzijds BBL = Beroeps Begeleide Leerweg BOL = Beroeps Opleidende Leerweg Enkel opleidingstypen zoals getoond op de vorige pagina

10 5. MBO-instroom naar opleiding De totale instroom van eerstejaars begint in 2009 met studenten en stijgt tot in Daarna stabiliseert het aantal in 2012 en daalt het aantal eerstejaars weer in 2013 tot personen. Een stijgende instroom is zichtbaar bij de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn (behalve in het laatste jaar), Maatschappelijke Zorg (bij niveau 4 behalve het laatste jaar), Mbo-Verpleegkunde en Zorghulp. Een daling in instroom is zichtbaar bij Pedagogisch Werk, Sociaal-cultureel werker en Verzorgende-IG Toekomstige ontwikkeling aantal deelnemers Zoals we in de volgende pagina zullen zien, zet de ingezette daling van de instroom in 2013 van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende-IG door in Deze verdere daling heeft waarschijnlijk bij bijvoorbeeld gelijkblijvend jaarresultaat en aantal zittenblijvers een dalend aantal deelnemers tot gevolg. Bij Maatschappelijke Zorg 4 zet de gesignaleerde daling in 2013 niet door. Stijging instroom: Mbo- Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg, Zorghulp Dalende instroom: Sociaal- cultureel werker en vooral Pedagogisch Werk De instroom in de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende-IG daalt in 2013 en deze daling zet door in 2014 (zie paragraaf 6)

11 6. MBO-eerstejaars in 2014 ROC Mondriaan en ID-College is ook gevraagd naar de instroom in Deze data is pas medio 2015 beschikbaar via DUO. De (voorlopige) instroomcijfers staan in de naastgelegen figuur. De totale instroom is overigens gedaald van naar Het opvallendste is de daling van de instroom van studenten in 2014 ten opzichte van 2013 in de opleidingen: Helpende Zorg en Welzijn (van 998 naar 770 studenten); Verzorgende-IG (van 930 naar 835 studenten); Mbo-Verpleegkundige (van 731 naar 671 studenten). De instroom is gestegen bij de opleidingen Maatschappelijke Zorg 3, Pedagogisch Werk 4 en Apothekersassistent. Voorlopige cijfers Nieuwe instroom 2014 in zorg- en welzijnopleidingen bij het ID-College en ROC Mondriaan Daling in instroom Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende Instroom in overige opleidingen behalve de opleiding tot Apothekersassistent daalt of blijft gelijk Het deel studenten dat een opleiding niveau volgt ten opzichte van de gehele instroom blijkt in de afgelopen periode ongeveer gelijk gebleven, met een lichte piek overigens in Inclusief Assistent dienstverlening en zorg; daardoor niet te vergelijken met vorig jaar.

12 7. Helpende Zorg en Welzijn: opleiden voor werkloosheid? Zorgenwelzijnplein.nl, 2014 Ondanks recente daling toch nog forse instroom in de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, zeker gezien het beperkte arbeidsmarktperspectief Bevorderen doorstroom als belangrijk instrument Bekijkjetoekomst.nu, 2014 Op dit moment lijkt de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn beperkt. Stageplekken en werk zijn schaars (zie bovenstaande figuren: v.l.n.r: Bekijkjetoekomst.nu, 2014; Zorgenwelzijnplein.nl, 2014). Nu daalt de instroom in de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn wel, maar nog steeds is de instroom in absolute zin beduidend (zie vorige paragrafen). De vraag is dan ook of de instroom vanuit arbeidsmarktperspectief niet sterker moet dalen. In haar reactie op deze opmerking wijst het onderwijs vaak op haar maatschappelijke functie. Namelijk het bieden van kansen voor personen met een lagere opleiding en/of het bevorderen van doorstroom. Om dit laatste te nuanceren; van alle gediplomeerde Helpende Zorg en Welzijn is in 2012 in 2013 slechts 25 procent doorgestroomd naar een andere MBO-opleiding (UWV en SBB, 2014). Mogelijk liggen bij het stimuleren van de doorstroom nog kansen, natuurlijk afhankelijk van de leerbaarheid van de studenten in kwestie. Een complicerende factor is de nieuwe manier waarop het MBO gefinancieerd wordt (MBO15, 2015). Deze nieuwe manier lijkt het stapelen van opleidingen door studenten namelijk niet te bevorderen (Rijksoverheid, 2014).

13 8. Ontwikkeling MBO-gediplomeerden naar opleiding Het aantal gediplomeerden is gestegen van in 2009 tot in Waarbij de stijging vooral in de eerste jaren heeft plaatsgevonden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de opleiding Helpende Zorg en Welzijn; deze is gestegen van 486 in 2009 tot 890 in Het aantal diploma s zal in de toekomst waarschijnlijk verder dalen door de recent dalende instroom Verder opvallende uitkomsten zijn: Een daling diploma s MBO-Verpleegkundige en Verzorgende vanaf 2011; de veranderde instroom zorgt (bij gelijkblijvend jaarresultaat, zittenblijvers, e.d.) in de nabije toekomst allereerst voor een lichte stijging van het aantal diploma s MBO-Verpleegkunde en een daling van Verzorgende-IG. In de toekomst daalt het aantal gediplomeerden Pedagogisch Werk door de dalende instroom waarschijnlijk verder. Daling vanaf 2011 van het aantal diploma s bij Mbo- Verpleegkundige en Verzorgende. Het laatste jaar is aan de stijging van het aantal gediplomeerden Helpende Zorg & Welzijn een eind gekomen De splitsing van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk in Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk leidt vooral in 2009 tot een overschatting van het aantal gediplomeerden Pedagisch Werk en een onderschatting Maatschappelijk Zorg.

14 9. Jaarresultaat MBO Het jaarresultaat is één van de indicatoren die gehanteerd wordt om de kwaliteit te bepalen van de opleiding. Hoe hoger het jaarresultaat (maximaal 100 procent), hoe hoger het aantal gediplomeerden in de uitstroom. Opvallende uitkomsten: De grote verschillen tussen de opleidingen, waarbij de laagste score gehaald wordt door de opleiding van Verzorgende-IG (met als één van de mogelijke oorzaken : hoog (=>75%) / midden / laag (<=50%) Apothekersassistent 81% 81% 75% Hoog Doktersassistent 64% 64% 62% Midden Helpende Zorg & Welzijn 83% 86% 89% Hoog Maatschappelijke Zorg 3 28% 50% 56% Midden Maatschappelijke Zorg 4 73% 73% 83% Hoog MBO-Verpleegkundige 45% 57% 71% Midden Pedagogisch Werk 3 70% 51% 58% Midden Pedagogisch Werk 4 87% 87% 90% Hoog Sociaal-cultureel werker 31% 55% 60% Midden Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 74% 78% 79% Hoog Verzorgende-IG 44% 53% 38% Laag Zorghulp 88% 83% 94% Hoog dat pas laat in de opleiding aan studenten de grote verantwoordelijkheid die hoort bij de functie van Verzorgende duidelijk wordt gemaakt); De grote verschillen tussen de jaren. Een gedeelte van de lage scores in kan teruggevoerd worden op een stijgende instroom, bijvoorbeeld door het starten van een opleiding, waardoor de gediplomeerde uitstroom beperkt is. Grote verschillen tussen opleidingen: van laag (Verzorgende-IG) tot hoog Jaarresultaat = Het aantal gediplomeerden (voor de betreffende opleiding) in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar Jaarresultaat als ongewogen gemiddelde van het jaarresultaat van het ROC Mondriaan en het ID-College

15 10. VSV ers als percentage van het totaal aantal deelnemers 25% 20% 15% VSV = voortijdig schoolverlaters Jaar = 2012/2013 Enkel relevante zorgen welzijnopleidingen (zie bijlage 1) 10% 5% 316 VSV ers in de regio Regionale ROC s doen het iets beter dan gemiddeld in Nederland 0% Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC Mondriaan & ID-College Totaal Een voortijdig schoolverlater (VSV er) is een deelnemer jonger dan 22 jaar die vertrekt zonder startkwalificatie (MBO niveau 2 diploma). In bovenstaande figuur staat het aantal VSV ers weergegeven als percentage van het totaal aantal deelnemers per niveau van ROC Mondriaan en het ID- College van relevante zorg- en welzijnopleidingen (zie bijlage 1). In absolute aantallen gaat het over 316 VSV ers. Uitkomsten De regionale ROC s doen het op niveau 1 t/m 3 iets beter dan het landelijk gemiddelde; ook al is het verschil niet groot. Opvallend is dat ook op niveau 4 zo n 5 procent van de deelnemers het ROC verlaat zonder startkwalificatie.

16 11. Redenen ongediplomeerde uitstroom De manier waarop op dit moment de uitstroomreden bijgehouden wordt, levert slechts zeer beperkt informatie op over de manier waarop de de ongediplomeerde uitstroom door ROC s verminderd kan worden. Van bijna de helft van de uitstroom is de reden namelijk Onbekend. Ook de andere categorieën blinken niet uit in duidelijkheid. Wel is duidelijk dat voor 9 procent van de ongediplomeerde uitstroom de opleiding te hoog gegrepen is geweest. Het Reden ongediplomeerde uitstroom Onbekend (o.a. Gaat opleiding bij andere ROC volgen ) 45,8% Persoonlijke omstandigheden/gezondheid (o.a. psychosociale problemen, werk/privé balans, zwanger, fysieke klachten) Opleiding te moeilijk 9,0% Ingeschreven voor specifiek opleidingsonderdeel 6,8% Geen arbeidsovereenkomst/praktijkovereenkomst 6,1% Geen contact meer mee te krijgen 5,3% Gaat werken 3,3% Motivatieproblemen 2,4% Verhuisd/gaat verhuizen 1,9% Advies/maatregel onderwijsinstelling 0,5% Overig 0,3% Opleiding te makkelijk 0,1% 18,5% daadwerkelijke percentage ligt waarschijnlijk hoger (en valt nu bijvoorbeeld onder de categorie die elders een andere opleiding gaat volgen). Andere opvallende uitkomsten: Met 5 procent van de studenten is geen contact te krijgen; Met (in ieder geval) 6 procent heeft de werkgever een rol gespeeld, door het ontbreken stageplek/bbl-plek. Bijna de helft van de vertrekredenen zijn Onbekend ; betere registratie bijvoorbeeld per aspect is wenselijk Reden wel bekend: Voor bijna 1/10 van alle ongediplomeerde uistroom Is de opleiding te moeilijk Met 5 procent is geen contact meer te krijgen De uitstroomredenen voor en zijn samengenomen

17 12. Uitstroomredenen naar opleiding 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De vertrekredenen bij de ongediplomeerde uitstroom verschillen tussen de opleidingen (achter de opleidingen staan de meer dan gemiddeld genoemde redenen): 1. Helpenden Zorg & Welzijn: Geen contact mee te krijgen ; 2. Verzorgende-IG: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk, Ingeschreven voor specifieke certificaten ; Helpende Zorg & Welzijn Maatschappelijke Zorg Mbo-Verpleegkundige Pedagogisch Werk Sociaal-cultureel werker Verzorgende IG 3. MBO-Verpleegkundige: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk, 4. Maatschappelijke Zorg: Persoonlijke omstandigheden, Opleiding te moeilijk. Deze resultaten geven aangrijpingspunten om het lage jaarresultaat te verbeteren. Moeilijk: Maatschappelijke Zorg, MBO- Verpleegkunde, Verzorgende-IG Geen contact meer mee: Helpende Zorg & Welzijn Opleidingen worden alleen getoond wanneer het aantal redenen groter is dan 90 Geen onderscheid is mogelijk naar niveau bij Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk Overig redenen: Opleiding te makkelijk, Overig, Advies/maatregel onderwijsinstelling, Verhuisd/gaat verhuizen, Gaat werken.

18 13. Positie op de arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn 13.1 Arbeidsmarktpositie 1 maand na diplomering Gemiddelde per jaar over t/m 09-10, > 50 afgestudeerden % Werk > 12 uur % Uitkering Apothekersassistent 100% 0% Doktersassistent 100% 0% Helpende Zorg & Welzijn 81% 4% Mbo-Verpleegkundige 97% 0% Pedagogisch Werk 3 85% 3% Pedagogisch Werk 4 92% 0% Verzorgende-IG 95% 0% 13.2 Mobiliteit vanuit WW okt 2014 Haaglanden, < 27 jaar, mei t/m aug, UWV & SBB, 2014 Recente cijfers moeilijk te vinden In het (recente) verleden vond bijna iedereen 1 maand na diplomering een baan van meer dan 12 uur per week (81 t/m 100 procent) Rond de 30 procent van de WW ers uit zorg en welzijn, onder de 27 jaar, stroomt uit naar werk In de periode 2007/08 t/m 2009/10 hebben bijna alle afstudeerders direct na afstuderen een baan gevonden voor meer dan 12 uur per week vonden (zie tabel 13.1). Helaas kunnen we de effecten van de recente bezuinigingen en reorganisaties nog niet staven met cijfers over de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden. Om een indruk te geven van de arbeidsmarktpositie van jonge werknemers uit zorg en welzijn is gekeken naar de uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering (zie tabel 13.2). De arbeidsmarktpositie lijkt ten opzichte van vorig jaar enigszins verbeterd, in die zin dat een iets groter gedeelte vanuit WW doorstroomt naar werk. Het verschil is echter te klein om te spreken van een duidelijke verbetering. Andere redenen om de WW te verlaten zijn bijvoorbeeld het stopzetten van de WW of het hebben van andere activiteiten zoals het volgen van een opleiding.

19 14. Vernieuwing kwalificatiedossiers; nieuwe keuzedelen De aandacht voor zelfredzaamheid is terug te vinden op de website van ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl) Nieuw: keuzedelen Vanaf 1 augustus 2016 gelden er nieuwe kwalificatiedossiers voor zorg- en welzijnopleidingen (te downloaden via: Een belangrijk onderdeel van de nieuwe kwalificatiedossier zijn de keuzedelen. Het keuzedeel is een aanvulling op een profiel uit het dossier. Hiermee kan een MBOstudent zich verbreden of verdiepen. Elke student moet keuzedelen volgen; deze beslaan 15% van de opleidingstijd, aldus Calibris. Vanaf 2016 zijn de keuzedelen verplicht in elke MBO-opleiding. Een overzicht van de keuzedelen staat op: De procedure wordt helder beschreven op: ning/keuzedelen/veel%20gestelde%20vragen%20over %20keuzedelen%20(september%202014).pdf. Ook in onze regio zijn ROC s druk bezig met het treffen van voorbereidingen om in 2016 de nieuwe kwalificatiedossiers in te voeren Specifieke aandacht krijgen daarbij de regionale keuzedelen en de voorkeuren van werkgevers Tot slot wordt aandacht besteed aan een potentieel relevante ontwikkeling voor de regionale aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, namelijk het aanbieden van regionale keuzedelen. Een ROC, zoals het ROC Mondriaan en het ID-College, kunnen namelijk door het aanbieden van specifieke keuzedelen hun opleidingen beter afstemmen op de specifieke regionale arbeidsmarktsituatie (zie bovenstaand kader). Om dit verder vorm te geven heeft ROC Mondriaan eind 2014 verschillende sessies georganiseerd met werkgevers om input te verzamelen over de voorkeuren van werkgevers voor bepaalde keuzedelen per opleiding. Deze voorkeur wordt in overleg verder uitgewerkt. Voorbeelden van genoemde opties zijn: Mensen met MS/Parkinson/Huntington/ALS en Het voeren van huishouden: kleinschalig wonen en koken voor de opleiding Verzorgende IG en Indicatiestelling voor Verpleegkundige IG.

20 HBO

21 15. Percentage HBO ers van het VOV-personeel 27 Procent van het verpleegkundig, sociaal agogisch en verzorgend personeel (VOVpersoneel) in zorg en welzijn heeft een HBOkwalificatie (niveau 5, zie azwinfo.nl, 2014). Tussen de verschillende branches verschilt het percentage wel, namelijk met 51 procent in de GGZ, 85 procent in de Jeugdzorg en 10 procent in de VVT (zie figuur 15.1). Meer zicht op de regionale instroom van HBO ers op de arbeidsmarkt is dus zeker van groot belang voor zorg- en welzijnwerkgevers. Dit hoofdstuk gaat over hogescholen in en (net) buiten de regio Haaglanden/Nieuwe Waterweg Noord. De focus ligt echter op de Haagse Hogeschool. De overige hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en INHolland, worden in de rapportage benoemd als de omliggende hogescholen. De keuze om ook de omliggende hogescholen mee te nemen in deze rapportage ligt in de gemiddeld grotere reisbereidheid van HBO ers ten opzichte van MBO ers. Verklaring afkortingen: M = Master B = Bachelor Ad = Associate degree (zie verder: Opleidingsniveau VOV-personeel 2013, azwinfo.nl HBO MBO Academische ziekenhuizen 36% 64% Algemene en categorale ziekenhuizen 24% 76% Gehandicaptenzorg 29% 71% GGZ 51% 49% Jeugdzorg 84% 16% Kinderopvang 23% 77% Overige zorg 48% 52% VVT 10% 90% WMD 60% 40% Totaal 27% 73% Meer dan een vierde van het VOVpersoneel (verpleegkundig, social agogisch, verzorgend) heeft een HBO-kwalificatie Duidelijke verschillen tussen de branches (zie figuur)

22 16. HBO-deelnemers naar opleiding Het aantal deelnemers op de Haagse Hogeschool en de omliggende hogescholen is tussen 2009 en 2013 gestegen. De betreffende figuren staan op de volgende pagina s. De Haagse Hogeschool De grootste stijgers aan de Haagse Hogeschool zijn: Sport en Bewegen, Huidtherapie, Opleiding tot Verpleegkundige, Voeding en Diëtiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze laatste twee opleidingen zijn in 2013 ook de opleidingen met de meeste deelnemers. Andere opleidingen met een groot aantal deelnemers zijn: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Opleiding tot Verpleegkundige. De Opleiding tot Verpleegkundige laat overigens pas de laatste twee jaar een stijging zien in het aantal deelnemers. Bij de overige opleidingen met een stijgend aantal deelnemers is de stijging meer gelijkmatig verdeeld over de gehele periode. Omliggende hogescholen Ook bij de omliggende hogescholen is een stijging van het aantal deelnemers aan de Opleiding tot Verpleegkundige te zien. De stijging van het aantal deelnemers van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool is echter niet terug te zien bij de omliggende hogescholen. De opleidingen Huidtherapie en Voeding en Diëtiek worden er niet aangeboden. Het stabiele beeld van de Haagse Hogeschool met betrekking tot het aantal deelnemers aan de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Human Resource Management en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is niet terug te zien bij de omliggende hogescholen. Zo stijgt daar het aantal deelnemers Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en daalt het bij Culturele en Maatschappelijke Vorming en Human Resource Management. N.B. Dit jaar is er een daling zichtbaar in de instroom van de Opleiding tot Verpleegkundige (zie verder paragraaf 17). Stijgend aantal deelnemers HBO Grootste opleidingen aan de Haagse Hogeschool: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Opleiding tot Verpleegkundige, Sociaal Pedagogische Hulpverlening Stijging van het aantal deelnemers aan de Opleiding tot Verpleegkundige zet zich waarschijnlijk niet door (zie paragraaf 17)

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Keuzes binnen MBO en HBO

Keuzes binnen MBO en HBO Keuzes binnen MBO en HBO Auteur: Marlies Rosenbrand, mei 2017 Voor u ligt de samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de mening van opleiders 1 voor de inrichting van een specifiek

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie. Jaarrapport 2013-2014. Calibris. Kenniscentrum voor leren in de praktijk. in zorg, welzijn en sport.

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie. Jaarrapport 2013-2014. Calibris. Kenniscentrum voor leren in de praktijk. in zorg, welzijn en sport. Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Jaarrapport 2013-2014 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6.

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren.

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Rivierenland --- In-, door- en uitstroom. Erik Keppels m.m.v. Paul den Boer. Nijmegen, 19 januari 2012.

Zorg & Welzijn Rivierenland --- In-, door- en uitstroom. Erik Keppels m.m.v. Paul den Boer. Nijmegen, 19 januari 2012. Zorg & Welzijn Rivierenland --- In-, door- en uitstroom Erik Keppels m.m.v. Paul den Boer Nijmegen, 19 januari 2012 Deelrapportage 2 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35388 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2017, kenmerk MEVA-1148375-164938,

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13756 29 maart 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 2016, kenmerk 943161-148314-MEVA,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Verkenning op basis van de registraties van DUO Oktober 2016 Jaap-Jan Bakker DUO 1 Inleiding Naar aanleiding van een bericht in de media over

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn Bijlage 1 Regioportret Haaglanden Onderzoeksbureau Etil, www.etil.nl, in opdracht van RegioPlus. Voor deze regionale rapportage zijn o.a. gegevens gebruikt vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Themabijeenkomst Onderwijsresultaten. 15 februari 2017

Themabijeenkomst Onderwijsresultaten. 15 februari 2017 Themabijeenkomst Onderwijsresultaten 15 februari 2017 Inhoud Gebied Onderwijsresultaten Definities indicatoren Normering Illustratie Werkwijze voorjaar 2017 In groepen uiteen voor vragen en verdieping

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3 REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie

Regio Zaanstreek & Waterland

Regio Zaanstreek & Waterland Regio Zaanstreek & Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Aantal inwoners 2014 en prognose bevolkingsgroei 2010-2030 (in %) 7% 9% Edam - Volendam Oostzaan Zaanstad Landsmeer Beemster 28.585

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie