Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6."

Transcriptie

1 REGIO RIVIERENLAND

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit 9 Onderwijs en arbeidsmarkt 10 Toekomst arbeidsmarkt Zuid- & West Gelderland 12 Neem voor meer informatie contact op met WZW: of Uitgave september 2016 Bijlagen 14 2 REGIO RIVIERENLAND

3 Voorwoord Voor u ligt de WZW arbeidsmarktmonitor 2016 regio Rivierenland. Dit rapport is onderdeel van de vier regionale arbeidsmarktrapporten die WZW jaarlijks voor u uitbrengt. De sector Zorg en Welzijn heeft een turbulente tijd achter de rug en we hebben nog vele uitdagingen voor de boeg. De afgelopen jaren hebben we zowel mee moeten buigen met de stelselwijzigingen als een sterke visie op de toekomst gehouden. Een integraal en duurzaam personeelsbeleid is dan van groot belang. Een van de opdrachten en taken van WZW is om u van relevante arbeidsmarktinformatie te voorzien. In dit rapport vindt u daarom trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in uw regio. Het geeft u een actueel beeld van de sector Zorg en Welzijn, voor nu en de toekomst. Kortom, het is een effectief hulpmiddel bij het formuleren van uw strategisch beleid. Wat in de monitor opvalt zijn de verschillen tussen branches. Waar de ene organisatie op zoek is naar nieuwe medewerkers, heeft de andere organisatie te maken met een overschot. Uitwisseling van medewerkers is niet altijd een op een mogelijk. Intensieve samenwerking en innovatie zijn de sleutel, zowel door organisaties samen als met het onderwijs en de overheid. Dit doen we actiegericht, lerend en werkend. Arno Spitters Directeur WZW 3 REGIO RIVIERENLAND

4 Ontwikkelingen beroepsbevolking De Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Ook in de regio Rivierenland neemt het aantal jongeren licht af tot Daarna zal dit aantal weer iets stijgen. Het aantal ouderen neemt gestaag toe. In 2025 zal zo n 22 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Ondanks deze vergrijzing zal de beroepsbevolking niet afnemen. Dit komt omdat de pensioenleeftijd wordt verhoogd en omdat sinds 2015 de internationale definitie van beroepsbevolking wordt gehanteerd. Conform deze definitie omvat de beroepsbevolking iedereen van 15 tot 75 jaar die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is maar wel beschikbaar en geen werk heeft (werkloze beroepsbevolking). Uitgaande van deze internationale definitie zal de beroepsbevolking in de periode in de regio Rivierenland stijgen en na 2020 weer gaan dalen. Tussen 2015 en 2025 zal de stijging is het sterkst zijn in de gemeente Neerijnen. In Buren daarentegen zal de beroepsbevolking in die periode afnemen (tabel 1). Tabel 1 Omvang beroepsbevolking per gemeente trend Buren % Culemborg % Geldermalsen % Lingewaal % Maasdriel % Neder-Betuwe % Neerijnen % Tiel % Zaltbommel % Totaal regio % Figuur 1 Trend beroepsbevolking (benchmark met andere regio s) +10% +6% +3% +4% 4 REGIO RIVIERENLAND

5 Ontwikkelingen beroepsbevolking De vergrijzing in de regio Rivierenland neemt toe. Deze demografische ontwikkeling zien we ook op landelijk niveau. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland de vergrijzing van de sector Zorg en Welzijn veel sterker is dan in de andere sectoren (figuur 2). In de regio Rivierenland is deze trend zichtbaar in de verschillende branches binnen Zorg en Welzijn. Tussen 2012 en 2015 is hier het aantal 55-plussers in bijna alle branches toegenomen (figuur 3). Vergrijzing vraagt onder andere aandacht op gebied van: Inzet op duurzame inzetbaarheid Strategische Personeelsplanning, kwantitatief en kwalitatief Uit onderzoek van WZW is samenwerking met de HAN blijkt dat het werkvermogen van medewerkers 55+ goed is. Om uitval te voorkomen is een actief levensfasebewust beleid met inzet van meerdere HR-instrumenten de sleutel (WZW themarapport Werkvermogen medewerkers 55+ Zorg en Welzijn). * Aantallen zijn te klein om betrouwbare percentages te berekenen. 36% 30% 24% 18% 12% 6% 0% Figuur 2 Percentage 55-plussers, landelijke trend % 25% 20% 15% 10% 5% in Zorg & Welzijn in alle sectoren prognose Zorg & Welzijn prognose alle sectoren Figuur 3 Percentage 55-plussers naar branche, 2012 en onv. gegevens* onv. gegevens* ZKH V&V Thuiszorg GGZ GHZ Welzijn Jeugdzorg KOV 5 REGIO RIVIERENLAND

6 Werkgelegenheid en werkloosheid Zorg en Welzijn is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in de regio Rivierenland. De sector neemt 11 procent van alle banen in de regio voor zijn rekening (figuur 4). De sector is de laatste jaren wel gekrompen. In veel organisaties in Zorg en Welzijn zijn de bezuinigingen en hervormingen ten koste gegaan van de flexibele schil. Dit is zichtbaar in figuur 5. Vooral in de Gehandicaptenzorg en Verpleging & Verzorging is het percentage flexibele contracten flink afgenomen.* Figuur 4 Aandeel Zorg en Welzijn in werkgelegenheid (benchmark met andere regio s) 16% De krimp van flexibele contracten in Zorg en Welzijn is wellicht een tijdelijke reactie op de bezuinigingen en hervormingen in de sector. De laatste jaren is in Nederland de omvang van de flexibele schil in andere sectoren namelijk juist sterk gegroeid. Sterker nog dan in de rest van Europa (Rapport Werkgroep Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid, 2016). 11% 26% 15% Uit onderzoek van TNO (2014) blijkt dat werkgevers in Zorg en Welzijn verwachten dat de flexibele schil in hun organisatie tot zeker 2020 weer significant zal groeien. Naar verwachting zal vanaf 2020 meer dan een derde van alle contracten in Zorg en Welzijn flexibel zijn. * Met flexibele contracten wordt bedoeld de categorie oproepkrachten (medewerkers met nul-uren contracten); een min-max contract wordt beschouwd als een vast contract. ** Aantallen zijn te klein om betrouwbare percentages te berekenen. 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 5 Percentage flexibele contracten naar branche, 2012 en 2015* onv. gegevens** onv. gegevens** ZKH V&V Thuiszorg GGZ GHZ Welzijn Jeugdzorg KOV 6 REGIO RIVIERENLAND

7 Werkgelegenheid en werkloosheid De grootste branche binnen Zorg en Welzijn in de regio Rivierenland is Verpleging en Verzorging met 32 procent van alle banen (figuur 6). In sommige branches daalde de werkgelegenheid, in andere branches bleef zij ongeveer gelijk. In de Thuiszorg is een flinke stijging van het aantal medewerkers waarneembaar (figuur 7) ZKH Figuur 7 Aantallen werknemers in Zorg en Welzijn per branche, * V&V Thuiszorg GGZ Figuur 6 Verdeling werkgelegenheid over branches Zorg en Welzijn, 2015 GHZ 9% Welzijn 2% KOV 10% Ziekenhuizen 18% GHZ Welzijn Jeugdzorg KOV V&V 32% Thuiszorg 29% * Onder werknemers worden ook gerekend: medewerkers met een nul-uren contract of een min-max contract en artsen die in dienst zijn van een instelling. 7 REGIO RIVIERENLAND

8 Werkgelegenheid en werkloosheid Hoewel veel overheidsmaatregelen - bedoeld om de stijgende kosten voor de zorg beheersbaar te houden - pas per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd, waren zorginstellingen hier al jaren op aan het voorsorteren. Veel zorginstellingen hebben tijdelijke contracten niet verlengd, personeel moeten ontslaan of waren zelfs genoodzaakt hun deuren te sluiten (uit: UWV Zorg Sectorbeschrijving, 16 juni 2015). Figuur 8 laat dan ook zien dat het aantal nieuw aangevraagde WW-uitkeringen is gestegen met 72 procent (van 574 in 2012 naar 990 in 2015). Vanaf 2014 is deze stijging echter weer afgevlakt. Figuur 8 Toename van nieuwe WW-uitkeringen t.o.v % 60% 40% 20% Zorg & Welzijn Nederland Zorg & Welzijn Regio Rivierenland Alle sectoren Regio Rivierenland Vanaf 2017 zal de werkgelegenheid weer groeien. In totaal groeit de werkgelegenheid in de zorgsector volgens de prognoses met ruim 2 procent (gemiddeld bijna 1 procent per jaar) tussen 2017 en Dit betekent een netto uitbreiding van ruim 26 duizend banen tussen 2017 en Prognoses geven aan dat de werkgelegenheid in 2020 ongeveer gelijk zal zijn aan de situatie in 2011 (Zorg Sectorbeschrijving, UWV, 16 juni 2015) Figuur 9 Toename van nieuwe WW-uitkeringen (benchmark met andere regio s) +66% +50% +72% +54% 8 REGIO RIVIERENLAND

9 Mobiliteit Om zicht te krijgen hoe de arbeidsmarkt beweegt zijn in figuur 10 en 11 de in- en uitstroom naar branche uitgesplitst. In figuur 6 was reeds te zien dat de werkgelegenheid in de Thuiszorg in Rivierenland was gestegen. Dit is tevens zichtbaar in de aanzienlijke instroom in de Thuiszorg in 2015 (figuur 10). De rode balken in figuur 11 geven de uitstroom uit de sector weer. Dat is inclusief de uitstroom richting werkloosheid. Niet alle werklozen vinden weer werk in de sector Zorg en Welzijn. Uit landelijke gegevens van het UWV blijkt dat zij ook weer werk vinden in sectoren zoals Onderwijs en Financiële en Zakelijke dienstverlening (Zorg Sectorbeschrijving, UWV, 16 juni 2015). ZKH V&V Thuiszorg GGZ GHZ Welzijn Jeugdzorg KOV Figuur 10 Instroom per branche naar herkomst, Binnen de branche Binnen sector Z&W Herintreder Buiten sector Z&W (o.a. uit opleidingen) ZKH V&V Thuiszorg GGZ GHZ Welzijn Jeugdzorg KOV Figuur 11 Uitstroom per branche naar bestemming, Binnen de branche Binnen sector Z&W Buiten sector Z&W (incl. werkloosheid) Pensioen 9 REGIO RIVIERENLAND

10 Onderwijs en arbeidsmarkt Er is al jaren een afname van de instroom in de opleidingen in Zorg en Welzijn. In 2015 zien we opnieuw een lichte afname, bij zowel het MBO als HBO (figuur 12). Het Kans op Werk overzicht van SBB laat verder zien dat - ook in de regio Rivierenland - vooral MBO-leerlingen die in 2016 instromen op niveau 3 of 4 weer goede kansen maken op werk. Over HBO-opleidingen is uit landelijke gegevens bekend dat vooral verpleegkundigen niveau 5 goede kansen hebben (Zorg, sectorbeschrijving, UWV, 16 juni 2015). Leerlingen op niveau 2 maken nauwelijks meer kans op werk, evenals leerlingen van een aantal opleidingen in Welzijn. Jaarlijks studeren 82 leerlingen af op niveau 2 (zie bijlage 2). Figuur 12 Instroom opleidingen Zorg en Welzijn, ROC Rivor MBO - BBL MBO - BOL HAN Tabel 2 Indicatie kans op werk MBO-opleidingen, instroom in 2015 Goede/voldoende kansen: Agogisch medewerker GGZ (niveau 4) Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3) Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4) Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) MBO-verpleegkundige (niveau 4) Verzorgende-IG (niveau 3) Praktijkopleider (niveau 4) Matige kansen: Medewerker facilitaire dienstverlening (niveau 2) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) Sociaal-cultureel werker (niveau 4) Sociaal maatschappelijk dienstverlener (niveau 4) Geringe kansen: Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) Medewerker sport en recreatie (niveau 2) Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) Onderwijsassistent (niveau 4) HBO - Gezondheidszorg HBO - Gedrag en maatschappij 10 REGIO RIVIERENLAND

11 Onderwijs en arbeidsmarkt Uit het vacature overzicht blijkt dat er alleen vraag is naar niveau MBO-3 en hoger (figuur 13). Figuur 14 laat zien dat bijna een kwart van de medewerkers in Zorg en Welzijn een functie uitoefent dat van een lager niveau is dan het niveau van hun opleiding. Met name binnen de Verzorging en Verpleging, de Gehandicaptenzorg en binnen Welzijn is er onbenut potentieel aanwezig. Figuur 13 Vacatures naar opleidingsniveau, januari-juni 2016 WO 9% MBO-3 39% Bij enkele opleidingen vinden bijna alle afgestudeerden een baan op hun niveau: Mbo-verpleegkundige (3% heeft een verticale mismatch), Apothekersassistent (5%) en Doktersassistent (7%). Binnen de opleidingssector Gedrag en Maatschappij zien we dat bij alle onderscheiden beroepsopleidingen minimaal 20 procent van de werkzame gediplomeerden onder het eigen niveau werkzaam is. De verticale mismatch is het grootst met 21 procent bij Pedagogisch Werk en Medewerker sociale zekerheid (Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015, ROA, 2016). ZKH UMC's GGZ VVT GHZ HA Overige zorg Totaal zorg HBO 33% MBO-4 18% Figuur 14 Verhouding functie- ten opzichte van opleidingsniveau WMD Jeugdzorg KOV Totaal welzijn 11 REGIO RIVIERENLAND 0% 20% 40% 60% 80% 100% Functieniveau is lager gelijk hoger

12 Toekomst arbeidsmarkt Zuid- & West Gelderland In tabellen 3 en 4 worden de prognoses gepresenteerd van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Er is uitgegaan van een grotere regionale schaal (regio Zuid- & West Gelderland), omdat een kleinere regionale schaal de betrouwbaarheid van de prognoses kunnen aantasten. Deze prognoses zijn een zo goed mogelijke benadering van de waarheid. Ze zijn opgesteld om inzicht te geven in de trends op de arbeidsmarkt. Prognoses voor niveau 1 en 2 zijn niet opgenomen. Een deel van de professionals op niveau 1 en 2 zijn inmiddels werkzaam in andere sectoren met vergelijkbaar werk (zoals schoonmaaksector). De (uitbreidings)vraag naar lager gekwalificeerde medewerkers in de zorg is erg laag (figuur 13), echter er blijft wel jaarlijkse instroom op deze niveaus (bijlage 2). De zorgvraag wordt complexer waardoor de vraag naar hoger opgeleide medewerkers groter wordt. Momenteel is er een tekort aan HBO- Verpleegkundigen en dit tekort zal in de komende jaren groeien. In Zuid- & West Gelderland is er een klein overschot aan MBO-4 verpleegkundigen, terwijl er in Midden Gelderland in dezelfde periode juist een tekort aan deze verpleegkundigen zal zijn. Vanaf 2017 zal ook het overschot aan verzorgenden omslaan naar een tekort. In de jaren hiervoor zullen sommige branches al te maken krijgen met wervingsproblemen. Er is een overschot aan pedagogen op HBO niveau en op MBO-3 niveau. Dit overschot blijft constant. Er is daarentegen wel een tekort aan pedagogen op MBO-4 niveau. We zullen hier verschuivingen zien van medewerkers die of op lager niveau gaan werken of zich gaan omscholen naar een hoger niveau. Tabel 3 Ontwikkeling arbeidsmarkt naar kwalificatie, Aantal werknemers Overschot en tekort per kwalificatie Verpleegkundige, HBO Verpleegkundige, MBO Verzorgende Sociaal pedagogisch hulpverlener Pedagogiek, HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening Culturele en maatschappelijke vorming Pedagogisch werker, MBO Pedagogisch werker, MBO Sociaal cultureel werk Sociaal dienstverlener Medew. maatschappelijke zorg, MBO Medew. maatschappelijke zorg, MBO REGIO S RIVIERENLAND & NIJMEGEN

13 Toekomst arbeidsmarkt Zuid- & West Gelderland In tabel 3 was te zien dat er gaandeweg meer tekorten zullen ontstaan aan medewerkers voor specifieke functies in Zorg en Welzijn. Dit is ook zichtbaar op brancheniveau waar de omvang van de overschotten zullen afnemen. Deze afname is echter niet voor alle branches even sterk. Gemiddeld genomen is deze trend sterker bij branches in de zorg dan bij branches in welzijn. Enkel de kinderopvang wijkt sterk af van deze trend en behoudt de komende jaren in de regio Zuid- & West Gelderland overschotten. Waar de laatste jaren de focus sterk lag op overschot zal dit vanaf komend jaar rap afnemen en voor de meeste branches toegaan naar een evenwicht of zelfs tekorten. Tabel 4 Ontwikkeling arbeidsmarkt naar branche, Aantal werknemers Overschot en tekort per branche UMC's Algemene en categoriale ziekenhuizen GGZ VVT Thuiszorg Gehandicaptenzorg Overige zorg WMD Jeugdzorg Kinderopvang Totaal REGIO S RIVIERENLAND & NIJMEGEN

14 Bijlage 1 Bronnen & begrippenlijst Bronnen Begrippenlijst Tabel 1 Provincie Gelderland/PRIMOS ABF, Beroepsbevolking Figuur 1 Provincie Gelderland/PRIMOS ABF, Beroepsbevolking Figuur 2 CBS, Statline, april 2016 gegevens bewerkt door WZW Figuur 3 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 4 CBS, Statline, juni 2016 Figuur 5 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 6 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 7 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 8 UWV, uitvraag data door WZW, juni 2016 Figuur 9 UWV, uitvraag data door WZW, juni 2016 Figuur 10 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 11 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2016 Figuur 12 Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van OCW, Databestanden Onderwijs Figuur 13 Werkeninzorgenwelzijn.nl, augustus 2016 Figuur 14 Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015, ROA, 2016 Tabel 3 Tabel 4 Bijlage 2 E,til, gegevens bewerkt door WZW E,til, gegevens bewerkt door WZW Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van OCW, Databestanden Onderwijs CBS BBL BOL CMV GGZ GHZ KOV MD MMZ NWW PFZW RegioPlus SAW SPH UWV VOV VVT V&V WMD ZKH Centraal Bureau voor de Statistiek Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Culturele en Maatschappelijke Vorming Geestelijke Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Kinderopvang Maatschappelijke Dienstverlening Medewerker Maatschappelijke Zorg Niet-Werkende Werkzoekenden Pensioenfonds Zorg & Welzijn Stichting RegioPlus is het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn Sociaal Agogisch Werk Sociaal Pedagogische Hulpverlening Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Verpleging, Opvoedkundig en Verzorgend Verpleeghuiszorg, Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg Verpleging en Verzorging Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziekenhuizen 14 REGIO RIVIERENLAND

15 Bijlage 2 Overzicht gediplomeerden Gediplomeerden ROC Rivor, 2015 ZORG MBO-Verpleegkundige 42 Verzorgende IG 39 Zorghulp 2 Helpende 82 WELZIJN Gespec. Pedagogisch medewerker kinderopvang 16 Medewerker maatschappelijke zorg 7 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 9 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 3 Pedagogisch medewerker kinderopvang 22 Pedagogisch medewerker jeugdzorg 8 Onderwijsassistent 14 Gediplomeerden Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014 GEZONDHEIDSZORG Management in de Zorg 39 Medische hulpverlening 12 Mondzorgkunde 36 Opleiding tot Fysiotherapeut 155 Opleiding tot Verpleegkundige 192 Opleiding voor Ergotherapie 97 Opleiding voor Logopedie 116 Sport, Gezondheid en Management 143 Voeding en Dietetiek 136 Advanced Nursing Practice 30 Physician Assistant 31 GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ Creatieve therapie 73 Culturele en maatschappelijke vorming 76 Human Recource Management 66 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 187 Pedagogiek 210 Sociaal Pedagogische Hulpverlening 369 Sport en Bewegingseducatie 80 Toegepaste Psychologie 50 Social Work REGIO RIVIERENLAND

16 Bijlage 3 Regio indeling Gemeenten per WZW regio Rivierenland Nijmegen Arnhem Ede Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen 16 REGIO RIVIERENLAND

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte uitstroom

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3 REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO NIJMEGEN Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO EDE Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO ARNHEM Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014 ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN juli 2014 Colofon De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn juli 2014 is een uitgave van ViaZorg. Tekst en vormgeving Redactie Eindredactie Redactieadres

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Regio Zaanstreek & Waterland

Regio Zaanstreek & Waterland Regio Zaanstreek & Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Aantal inwoners 2014 en prognose bevolkingsgroei 2010-2030 (in %) 7% 9% Edam - Volendam Oostzaan Zaanstad Landsmeer Beemster 28.585

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Binnen de sector worden drie

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord Facts & Figures Regio Noord- Holland Noord Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Krimp en vergrijzing 22% In het noorden van Noord-Holland groeide in de jaren 70 de bevolking met zo n 12.000

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn Bijlage 1 Regioportret Haaglanden Onderzoeksbureau Etil, www.etil.nl, in opdracht van RegioPlus. Voor deze regionale rapportage zijn o.a. gegevens gebruikt vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Erik Keppels Nijmegen, 19 januari 2012 Deelrapportage 1 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen

Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen Regio, Diemen & Amstelveen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers... Potentiële beroepsbevolking zal -in tegenstelling tot - de komende jaren nog toenemen. 22% 33% 2009 2014 2019 574.382 599.200

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt mln.

Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt mln. Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt 1.2 mln. werknemers in de sector Zorg en Welzijn (verpleging, verzorging, onderzoek/academisch patiëntgebonden, management/staf)

Nadere informatie

Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004

Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Auteurs : Jop van Amelsvoort, Pascale Heuts, Geertje Röling, Marieke Politiek copyright september 2004 OVDB, Bunnik Pagina

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie