Voor u ligt het jaarplan Dit is het vierde jaarplan op basis van ons ondernemingsplan Werken aan een Vitaal Vierluik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarplan 2014. Dit is het vierde jaarplan op basis van ons ondernemingsplan 2011-2014 Werken aan een Vitaal Vierluik."

Transcriptie

1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan Dit is het vierde jaarplan op basis van ons ondernemingsplan Werken aan een Vitaal Vierluik. Het decor We schrijven dit jaarplan op het moment dat er net een akkoord is gesloten tussen het kabinet en Aedes. Vertrekpunt van dit akkoord is dat voor deze kabinetsperiode de verhuurdersheffing moet worden geaccepteerd als een politiek voldongen feit. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over het taakgebied van de corporaties, de huursombenadering, een stimuleringsbijdrage voor energiebesparende maatregelen. Het akkoord leidt maatschappelijk tot veel discussie over de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van de sociale huursector. Ook lokaal komt dit thema sterk op de agenda. In 2013 is de woningmarkt nog nauwelijks in beweging gekomen. We merken dit aan den lijve met de stagnerende woningverkoop in Zonnetij en Waterpoort en de moeizame verkoop van gronden. Echter voor het eerst sinds jaren worden voor de koopmarkt weer lichtpositieve signalen afgegeven, met name voor starters. Het afgelopen jaar is de regionale samenwerking tussen de gemeenten op de agenda gekomen ten gevolge van de decentralisatie van rijkstaken naar het lokale bestuur. Het kabinet stuurt aan op een ontwikkeling naar gemeenten met een minimale omvang van inwoners. De Provincie Noord Brabant stuurt aan op versterking van de bestuurskracht door intensivering van de regionale samenwerking. Helmond en de omliggende gemeenten willen hun samenwerking intensiveren onder de noemer Peelgemeenten 6.1. Het SRE gaat door deze ontwikkeling verdwijnen. Er is een parlementaire enquête gestart naar het functioneren van en het toezicht op de woningcorporaties. Strategische keuze De ontwikkelingen die vanuit de markt en maatschappij op ons afkomen, zijn voor ons reden geweest om eens fundamenteel stil te staan bij de consequenties voor de koers en de positie van de organisatie. Medio 2013 hebben wij een SWOT-analyse gemaakt. Op basis daarvan zijn we tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om een traject naar fusie in te slaan. De belangrijkste overwegingen hiertoe vloeien voort uit de regionalisering van het openbaar bestuur, de versterking van de organisatie met betrekking tot de transformatieopgave van de vastgoedportefeuille en de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens. Nadat we voor onszelf hebben bepaald wat we met deze fusie willen bereiken, zijn we met wocom een verkenningsfase gestart. 1

2 Perspectief voor 2014 In 2014 staat de koerswijziging richting een fusie centraal. Als de verkenningsfase met wocom positief wordt afgerond, gaan we aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe organisatie, de besluitvorming met alle belanghebbende partijen en het implementeren van de samenvoeging. Voor wat betreft de governance krijgen we te maken met de implementatie van de Herzieningswet en laten we ons voor de tweede keer visiteren. In beleidsmatig opzicht gaan we het strategisch voorraadbeleid weer verder aanscherpen met betrekking tot de wensportefeuille, de aanpak van de F-labels en de betaalbaarheid van het wonen voor de laagste inkomens. De cultuur van de organisatie is inmiddels sterk gericht op de horizontale samenwerking ten behoeve van het beheersen van de klantgerichte primaire processen. Op dit fundament gaan we in 2014 verder om de zorg voor kwaliteit en efficiëntie te verbeteren. De productie die we willen realiseren ten aanzien van nieuwbouw, sloop, herontwikkeling en verkoop is reeds eerder beschreven in het Trendrapport. Tot slot De opgave die wij onszelf voor 2014 hebben gesteld, vraagt veel van onze medewerkers. Een fusie is met name voor hen een zeer ingrijpend proces. Het brengt weer de nodige onzekerheden met zich mee, terwijl we net stabiliteit hebben ontwikkeld ten aanzien van het klantgericht en procesmatig werken. Als ik echter zie hoe de organisatie de afgelopen jaren met verandering is omgegaan dan geeft mij dat volop vertrouwen dat we in 2014 de ingeslagen weg succesvol kunnen voortzetten. Toine Brosens, directeurbestuurder december

3 Inhoud Pag. 1 Werken aan fusie en good governance 4 2. Werken aan de agenda van Laarbeek 6 3. Werken aan de agenda van de klant 8 4. Werken aan woonkwaliteit en energiebesparing Bedrijfsvoering 13 Index Bij de diverse dossiers is een balk opgenomen waaruit de voortgang van het dossier valt af te lezen. Hieronder vindt u de betekenis van de kleuren. Thema gestopt Fase afgerond In uitvoering Dit jaar gepland In de rechterkolom treft u aan wie vanuit de organisatie belast is met de uitwerking van een bepaald dossier. Hieronder vindt u de beschrijving van de afkortingen. BM BRL DB MT PE PO PU RvC TF TV TW Beleidsmedewerker Bewonersraad Laarbeek Directeurbestuurder Managementteam Proceseigenaar Projectleider ontwikkeling Projectleider uitvoering Raad van Commissarissen Teamleider Financiën Teamleider Vastgoed Teamleider Wonen 3

4 1. Werken aan fusie en good governance Woningstichting Laarbeek heeft de strategische keuze gemaakt om een traject naar fusie in te zetten. Dit vraagstuk gaat in 2014 de agenda in belangrijke mate bepalen. Daarnaast willen wij met overtuiging voldoen aan de vereisten die in deze tijd aan maatschappelijke instellingen worden gesteld ten aanzien van good governance. De belangrijkste ontwikkeling voor 2014 ligt in de implementatie van de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting Fusietraject uitwerken DB/RvC Doel We hebben besloten om een fusietraject in te gaan. Hiertoe is met wocom een verkenningsfase gestart. Aan de hand van de uitkomst wordt het verdere traject uitgewerkt. Planning: Verkenningsfase Q1/2014 afgerond. St.v.z. Initiatief Voorbereiding Uitvoering Besluitvorming 1.02 Herzieningswet implementeren DB/MT Doel De Herzieningswet is medio 2012 door de Tweede Kamer aangenomen. Eind 2013 legt minister Blok een novelle neer bij de Raad van State. De afspraak met Aedes vormt hiertoe de basis. De volgende zaken komen op ons af: Statuten in overeenstemming brengen. Administratieve scheiding doorvoeren voor DAEB/niet-DAEB. Als we woningen willen overhevelen van de categorie DAEB naar de categorie niet-daeb dan moet hiertoe binnen 3 maanden een verzoek bij de Minister worden ingediend. Interne regelingen en reglementen (treasury, klachten, sloop, etc.) in overeenstemming brengen met de voorschriften van de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Jaarlijks een 5 jaren investeringsplan voorleggen aan bewonersraad en gemeente. Met de gemeente prestatieafspraken maken met betrekking tot de eerste jaarschijf. Planning: Nog niet duidelijk. St.v.z Initiatief Voorbereiding Ontwerp Besluitvorming 1.03 Investeringsstatuut operationaliseren DB/TF Doel In 2014 wordt het investeringsstatuut aangepast aan de ratio s die door het WSW worden gesteld op basis van haar nieuwe beoordelingsmethodiek. Daarnaast gaan we de ontwikkeling van het financieel dashboard afronden zodat we de investeringsvoornemens kunnen sturen vanuit het effect op kasstroom, vermogen, rendement en risico. Planning: Eind Q1/2014 operationeel. St.v.z. Initiatief Voorbereiding Uitvoering Besluitvorming 4

5 1.04 Visitatie uitvoeren DB/BM Doel Conform de Governancecode laat de corporatie zich een keer per vier jaar visiteren. Met deze visitatie wordt een gestructureerd oordeel gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. In 2010 is Woningstichting Laarbeek voor de eerste keer gevisiteerd. In 2014 wordt daarom de volgende visitatie uitgevoerd. Planning: Eind Q1/2104 gereed. St.v.z. Initiatief Voorbereiding Uitvoering Besluitvorming 5

6 2. Werken aan de agenda van Laarbeek Woningstichting Laarbeek wil dé lokale woningcorporatie zijn. Om dit te realiseren willen wij ons beleidsproces in een open dialoog met de lokale belanghouders vorm en inhoud geven. Op basis hiervan werken wij aan een geleidelijke transformatie van onze woningportefeuille zodat deze optimaal blijft voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld vanuit de lokale volkshuisvestingsopgave. Deze opgave vloeit voort uit de sterke vergrijzing van Laarbeek en het perspectief van krimp in het volgende decennium Wensportefeuille bepalen DB/TW Doel In het Trendrapport hebben we in hoofdlijnen de ontwikkelingsrichting met betrekking tot de woningportefeuille beschreven. Ook de kernvoorraad hebben we in beeld. Wat nog ontbreekt, is een scherp gekwantificeerd en gekwalificeerd beeld van de wensportefeuille. Planning: Q3/ Kernvisies opstellen TW Doel Voor de verdere aanscherping van het strategisch voorraadbeleid willen we per woonkern een kernvisie opstellen. Voor Mariahout en Lieshout zijn de kernvisies gereed. In 2014 worden de kernvisies voor Aarle-Rixtel en Beek en Donk opgesteld. Planning: Gereed Q3/ Transformatieprogramma uitvoeren DB Doel Onze voornemens ten aanzien van het transformatieprogramma voor de komende jaren zijn apart beschreven in het Trendrapport. Ten opzichte van deze visie is als gevolg van de begroting een aantal ingrijpende keuzes gemaakt. Ten eerste is de verkoop van de nieuwbouwwoningen getemporiseerd. Ten tweede is besloten om investeringsvoornemens voor nieuwbouw en herontwikkeling uit de begroting te halen om het vermogen te herstellen. Planning: Proces (her)ontwikkelen en bouwen DB Doel Uit de evaluatie van dit proces kwam naar voren dat we met name de ontwikkelfase op een aantal punten moeten verbeteren, zoals: de toepassing van de BEX (bedrijfsexploitatie), de relatie met het investeringsstatuut, de samenwerking met wonen en vastgoed met betrekking toekomstig beheer, de afronding van fases. Planning: Q1/

7 2.05 Integrale wijkaanpak continueren BM Doel Integrale wijkaanpak in De Voorbeemd. In samenwerking met een groep wijkbewoners is medio 2013 een nulmeting gehouden en een Plan van Aanpak opgesteld. Dit wordt in 2014 uitgevoerd. Planning: eind Risico - 7

8 3. Werken aan de agenda van de klant Wij rekenen de woningzoekenden, de huurders en de maatschappelijke instellingen voor begeleid wonen tot onze klant. Vanuit onze sociale doelstelling willen wij de slaagkans voor de primaire doelgroep (huishoudinkomen tot ,-) vergroten en specifieke huisvestingsvormen bieden voor bijzondere aandachtsgroepen. Onze bijdrage aan de vitaliteit van de woonkernen zit vooral in het vergroten van de slaagkans voor ouderen en jongeren om in hun kern (zelfstandig) te kunnen blijven wonen. Voor de huurders staat centraal dat wij hen een kwalitatief goede woning willen bieden tegen een betaalbare prijs. Door het beheersen en verbeteren van onze primaire bedrijfsprocessen ontwikkelen wij ons van een op vastgoed georiënteerde beheerder naar een op klant gerichte dienstverlener. Samen met andere partijen werken wij aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving Woning zoeken TW Doel Voorsorteren op regionalisering. In 2014 brengen we in beeld welke stappen nodig zijn om in 2015 het woonruimteverdelingssysteem onder te brengen bij Wooniezie, het regionale woningzoekendensysteem voor Helmond en omstreken. Tevens verkennen wij de mogelijkheden van WoningNet als een alternatief voor Wooniezie. Planning: eind 2014 gereed Woning verlaten TW Doel Procesverbetering: We gaan het proces rondom de eerste inspecties en eindinspecties in de woning beter vormgeven. De opzichters moeten in de woning de technische staat digitaal kunnen opnemen en de huurder ter plekke in gebreke stellen. Dan maken we een efficiencyslag; er zijn nu teveel administratieve handelingen. De opnamemodule voor de opzichters samen met de mutatiemodule MPM implementeren. Planning: Q2/ Woning betrekken TW Doel Procesverbetering: Wij willen de kandidaat-huurder beter informeren over de woning bij de woningaanbieding. Dit in de vorm van een aantrekkelijke leaflet. Deze informatievoorziening moet uit de woningcartotheek (Intrawis) gehaald kunnen worden. Planning: Q1/

9 3.04 Huur betalen TW Doel Conform ons huurprijsbeleidskader gaan wij de inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren. Planning: beleidsvoorstel gereed vóór 1 mei vanwege aanzegging huurverhoging Woning verkopen TW Doel Begin 2014 schrijven we alle huurders aan waarvan de woning een verkooplabel heeft. In dit schrijven maken we mensen nogmaals attent op de mogelijkheid om hun woning te kopen. De huizenprijzen zijn inmiddels gedaald waardoor het voor sommige mensen misschien gunstiger wordt om te kopen in plaats van te huren. Planning: Q1/ Huisvesting arbeidsmigranten TW Doel In 2013 hebben wij een notitie geschreven over het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Laarbeek. Uit deze verkenning is een aantal vervolgstappen naar voren gekomen. Samen met de gemeente Laarbeek worden deze vervolgstappen verder uitgewerkt. Planning: Woonwagencentra in eigen beheer nemen TW Doel De intentie is om in 2015 de woonwagencentra in eigen beheer te gaan nemen. De huurincasso gaat per 1/1/2014 al over in eigen beheer. Medio 2014 bekijken of eigen beheer haalbaar is of niet. Planning: voor 1 oktober duidelijk of we met Nijbod verder gaan Opgaan voor het KWH participatielabel BM Doel Begin 2103 bleek dat we het participatielabel net niet hadden behaald. We zijn voortvarend aan de slag gegaan met de verbeterpunten. We denken dat we klaar zijn om in 2014 een herexamen te doen. Planning: Tweede helft /

10 4. Werken aan woonkwaliteit en energiebesparing Wij stellen ons ten doel om onze producten (woning, woonomgeving en services) kwalitatief goed te onderhouden en te verbeteren. Voor het aanpassen of moderniseren van de woning willen wij de wensen van de klant veel ruimte geven. Het is per slot van rekening hun woonsituatie. Individuele keuzes worden geboden tegen een kostendekkende huurverhoging. Daarnaast willen wij samen met de huurders werken aan verhoging van het wooncomfort en verlaging van de woonlasten door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Op dit punt willen wij graag voldoen aan het Nationaal Akkoord Energiebesparing ofwel in 2020 een gemiddelde energie-index van 1,25 (label B) en alle woningen groen (label A,B,C) Reparatie uitvoeren TV Doel Procesverbetering Voor de klant is dit een zeer kritisch proces. Wij hebben daarom de ambitie om de waardering volgens KWH op minimaal een 8 te houden. Om de efficiëntie van het proces te bevorderen, hebben we ingevoerd dat de klant voor kleine reparaties rechtstreeks contact kan opnemen met de aannemer. Hier wordt door de huurder nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Dit punt wordt opgepakt in het kader van de verbetering van de telefonische bereikbaarheid. Bij enkele aannemers kunnen bewoners reparaties melden via internet. We gaan deze ontwikkeling ook bij de andere aannemers stimuleren. In 2014 gaan de aannemers waarmee we raamovereenkomsten hebben afgesloten ook reparatieonderhoud uitvoeren bij onze woonwagens in Beek en Donk en Lieshout. De reparatiemeldingen gaan nog wel via Nijbod. Planning: begin 2014 invoeren Mutatieonderhoud uitvoeren TV Doel Procesverbetering Bij woningen van voor 1994 laten we standaard een asbestinventarisatie uitvoeren om de kans op asbestbesmettingen te beperken. Systeem In 2014 willen we een verbetering realiseren ten aanzien van de administratieve verwerking van de technische opname in de woning. Dit wordt meegenomen met de implementatie MPM module. Planning: eind 2014 gereed. 10

11 4.03 Woning veranderen TV Doel Procesverbetering In 2013 hebben we een proef opgezet om aangebrachte veranderingen (ZAV, Wmo en individuele geriefsverbeteringen) te archiveren/registreren in Intrawis. In 2014 maken we de afweging om het in deze vorm te implementeren. Planning: Q1 implementatie gereed Woning planmatig onderhouden TV/MV Doel Productie Zie onderhoudsbegroting Procesverbetering: Uit KWH blijkt dat we meer aandacht moeten gaan besteden aan het toetsen van de bewonerstevredenheid met betrekking tot het werk van onze aannemers. We zullen ons in deze rol meer zichtbaar maken door middel van toezicht, aanscherping opleverprotocol en aftersales. Planning: uitvoering onderhoudswerkzaamheden eind 2014 gereed Woning projectmatig onderhouden en verbeteren TV/PU Doel Productie: In 2014 gaan we bij 84 woningen groot onderhoud uitvoeren (zie onderhoudsbegroting 2014). Proces/systeem Aandachtspunten voor de verbetering van het proces zijn: een goede tijdsplanning waarmee de verschillende fasen rustiger doorlopen worden; werken met het rekenmodel voor de BEX; bewonersparticipatie conform de eisen van het KWH label. Planning: productie eind 2014 gereed Inkopen en aanbesteden TV Doel Ieder jaar worden de contractpartijen geëvalueerd alvorens nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten. Voor cv-onderhoud wordt nagegaan of het beter is om over te stappen op een abonnement contract. Planning: evaluatie aannemers voor 1 oktober Energiebesparingsprogramma uitrollen TV Doel De uitrol van het energiebesparingsprogramma loopt. In 2014 willen we extra aandacht schenken aan de lagere energielabels. Deze 11

12 labels komen voornamelijk voor in complexen die niet in de planning staan voor groot onderhoud. Bij deze complexen onderzoeken we tegelijkertijd de aanwezigheid van asbest. Een werkgroep is samengesteld om hiervoor voorstellen te ontwikkelen. Planning: voor 1 oktober gereed Asbestbeleid uitvoeren TV Doel In 2013 is het asbestbeleid geactualiseerd. In 2014 gaan we het beleid implementeren. Voornaamste punten hieruit zijn dat we gaan inventariseren waar het asbest zit en dat we hierover communiceren met de bewoners. Planning: per 1 januari Risico Calamiteiten en reputatie Visie uitwerken op keuzevrijheid tijdstip groot onderhoud DB/TV Doel In het woonsatisfactieonderzoek wordt door 60% van de huurders aangegeven dat zij meer inspraak wil over het tijdstip waarop groot onderhoud wordt uitgevoerd. In 2013 hebben we hiervoor nieuw beleid ontwikkeld. In 2014 gaan we dit voorstel met de bewonersraad verder uitwerken. Planning: overleg en uitwerking Q1 gereed. 12

13 5. Bedrijfsvoering 5.01 HRM DB/MT Doel ARBO plan uitvoeren RI&E ten aanzien van agressie en geweld uitvoeren. Huisregels voor de klant opstellen Facilitaire zaken TF Doel ARBO plan uitvoeren ICT MT Doel Implementatie MPM module en opnamemodule Implementeren woningcartotheek Implementeren BIS NOA reporting 5.04 PR en communicatie BM Doel Website vernieuwen. 13

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Nieuwe aanbesteding- samenwerkingsvormen heeft een aanbod van zo n 13.500 huurwoningen; Actief is zorg (5% van de totale portefeuille); Beperkte BOG portefeuille;

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015 Herziene Woningwet Stappenplan implementatie Mei 2015 Datum Juni 2015 Postbus 1086 2302 BB LEIDEN Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN T. (071) 572 75 55 www.hofmeier.nl Inleiding Woningcorporaties moeten zich

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 Voortgang per 07-05-2015 0 Aanbevelingen en acties 1. Samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden De visitatiecommissie beveelt aan dat WEL de samenwerking verbetert met

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Peter Boelhouwer 3-12-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Novelle herzieningswet toegelaten instellingen Rol gemeenten

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK

Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK 1. Achtergrond De minister van Wonen Wijken en Integratie verplicht woningcorporaties om ten minste

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie Startnotitie Actualisatie Woonvisie April 2012: Sector Grondgebied 1 Inleiding De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties Gastheer: Bart Jansen, Atrivé i.s.m. Aedes vereniging van woningcorporaties Programma: 15.30-15.45 Energietrends voor corporaties Bart Jansen, Atrivé 15.45-16.00

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

GOVERNANCE CORPORATIES

GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE SEMI-PUBLIEKE SECTOR Bert Keijts Breukelen, 4 november 2013 GOVERNANCE CORPORATIES 1. Overzicht governance corporatiestelsel 2. Laatste ontwikkelingen versterking governance

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1

Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1 Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1 We will make Solar electricity so cheap that only the rich will burn fossil fuels Ronald Franken, Proefschrift 2006 We will make electricity so cheap

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

POORT6. Poort6, corporatie in ontwikkeling

POORT6.  Poort6, corporatie in ontwikkeling POORT6 www.poort6.nl Poort6, corporatie in ontwikkeling Gemeenteraad Gorinchem, 22 september 2016 Onderwerpen Poort6 2012-heden Terugblik langs strategische pijlers Speelveld binnen nieuwe Woningwet Bod

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Jaarverslag Bewonersraad Laarbeek

Jaarverslag Bewonersraad Laarbeek Jaarverslag Bewonersraad Laarbeek - Doel De Bewonersraad Laarbeek (BRL) behartigt de belangen van de huurders en woningzoekenden van de Woningstichting Laarbeek (WSL) die huurders heeft in Aarle- Rixtel,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie