Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0

2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING Bestuur en Toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Zorgbrede Governance Code 3.2 Bedrijfsvoering 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Zorg Op Noord Gezondheidscentrum Ommoord Gezondheidscentrum Zevenkamp Gezondheidscentrum Charley Toorop Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs Gezondheidscentrum Nesselande Noord Gezondheidscentrum Nieuwe Westen Apotheken Zorg Op Noord ICT Facilitair Bedrijf ZON-Advies 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3 Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten Klachten 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers Personeelsbeleid Ondernemingsraad Zorg op Noord 4.5 Financieel beleid BIJLAGEN aantallen medewerkers 2. organogram Zorg Op Noord 2

3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Het maatschappelijk verslag betreft de Stichting Zorg Op Noord, statutair gevestigd te Rotterdam en de aan deze stichting gelieerde entiteiten en heeft betrekking op het afgelopen boekjaar, te weten de periode van 1 januari tot en met 31 december Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Stichting Zorg Op Noord en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In dit maatschappelijk verslag wordt ingegaan op: - het profiel van de organisatie (hoofdstuk 2); - het bestuur, toezicht en de bedrijfsvoering (hoofdstuk 3); - het beleid, de inspanningen en de prestaties (hoofdstuk 4); 3

4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de algemene identificatiegegevens (paragraaf 2.1); - de structuur van het concern (paragraaf 2.2); - de kerngegevens (paragraaf 2.3); - de belanghebbenden (paragraaf 2.4). 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorg Op Noord Adres Roer MC Capelle aan den IJssel Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie - Stichting Zorg Op Noord is de overkoepelende entiteit van een groep ondernemingen in concernverband. De stichting is enig aandeelhouder van de holding, die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van de andere vennootschappen. De Raad van Toezicht van de stichtingen is ingericht en functioneert conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code. De ZON-groep bestaat per ultimo 2011 uit de volgende entiteiten: - Stichting Zorg Op Noord - ZON Holding B.V. - Gezondheidscentrum Ommoord B.V. - Gezondheidscentrum Nieuwe Westen B.V. - Gezondheidscentrum Nesselande Noord B.V. - Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs B.V - Briand Apotheek B.V. - Apotheek Nesselande B.V. - ZON Facilitair Bedrijf B.V. - Zorg Op Noord ICT B.V. - Gezondheidscentrum Charley Toorop B.V. In bijlage 2 is het organogram per 31 december 2011 opgenomen Kerngegevens Kernactiviteiten Missie: Stichting Zorg Op Noord heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg, teneinde te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar c.q. behoefte aan een optimale en efficiënte zorgverlening van patiënten als onderdeel van hun directe leefomgeving en het waarborgen van de toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg. Visie: De zorg wordt op locatie georganiseerd, uitgaande van de behoefte van de inwoners in het werkgebied van het centrum en is gebaseerd op de professionele standaarden van de beroepsgroepen. De centrale organisatie is ondersteunend aan deze zorgverlening op 4

5 locatie en draagt zorg voor een optimale bedrijfsvoering, een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid en het bewaken van de toegankelijkheid. Van belang is verder om voldoende ruimte te behouden voor de eigen cultuur en identiteit van de centra, die in de loop van de jaren tot stand is gekomen. In een gezondheidscentrum worden minimaal de volgende zorgfuncties aangeboden: huisartsenzorg, fysiotherapie, praktijkondersteuning, wijkverpleging, maatschappelijk werk en eerstelijns GGZ. Deze disciplines zijn in loondienst of verrichten als vrijgevestigd zorgverlener op basis van formele samenwerkingsovereenkomsten activiteiten ten behoeve van de ingeschreven patiënten. Afhankelijk van lokale omstandigheden is het zorgaanbod uitgebreid met o.a. diëtetiek, verloskunde, eerstelijns psychologie en een huisartsenlaboratorium. Zorg Op Noord ICT verleent dienstverlening op het gebied van automatisering aan de gezondheidscentra, apotheken en het Facilitair Bedrijf, maar ook aan externe relaties, primair in de eerstelijns gezondheidszorg. Het Facilitair Bedrijf biedt niet-zorggebonden activiteiten aan de centra aan, zoals administratie, huisvesting, inkoop en logistiek, personeelszaken, en directie. De afdeling ZON-Advies binnen het Facilitair Bedrijf ondersteunt de interne beleidsontwikkeling en verricht advieswerkzaamheden voor verschillende projecten en partijen in de eerstelijn in de regio Cliënten, Personeel Patiëntenaantallen centrum per 31 december 2011 Gezondheidscentrum Ommoord Gezondheidscentrum Nesselande Noord Gezondheidscentrum Nieuwe Westen Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs Gezondheidscentrum Oude Noorden Gezondheidscentrum Charley Toorop 0 Totaal Medewerkers in loondienst per 31 december 2011 aantal Gezondheidscentrum Ommoord 39 Gezondheidscentrum Zevenkamp 1 Gezondheidscentrum Nesselande Noord* 19 Gezondheidscentrum Nieuwe Westen 11 Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs 12 Gezondheidscentrum Charley Toorop 0 Briand Apotheek 8 Zon Facilitair Bedrijf 15 St. Zorg Op Noord 1 ZON ICT 6 Totaal 112 *Incl. Apotheek Nesselande Werkgebieden De Stichting Zorg Op Noord heeft als werkgebied de regio Rijnmond. De gezondheidscentra en apotheken richten zich op de noordrand van de regio; de andere onderdelen richten zich op de gehele regio. 2.4 Belanghebbenden De Stichting Zorg Op Noord is vertegenwoordigd in: - Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rijnmond, - Stichting OSER, samenwerkende gezondheidscentra Rotterdam, 5

6 - Landelijke werkgroep ontwikkeling indicatoren eerstelijnszorg i.s.m. Achmea - Geriatrisch Netwerk Rotterdam (Genero) - Landelijke Vereniging voor Georganiseerde Eerstelijn, kamer Gezondheidscentra - Stuurgroep Van Klacht Naar Kracht/Beweegkracht Rotterdam, - Adviesraad opleiding tot Master Advanced Nurse Practitioner, HRO Rotterdam, - Stichting Transmurale Zorg Rijnmond Noord-Oost, - Stichting Ketenzorg Rijnmond, - Stichting De Witte Bollen, Rotterdam - Gezondheidscentrum Zevenkamp B.V. Met andere zorgaanbieders in de regio zoals Thuiszorg Rotterdam, Vierstroom/Zorgring, Buurtzorg Nederland, Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, ParnassiaBavo/Indigo en GGD Rotterdam zijn formele overeenkomsten gesloten teneinde de samenwerking in de centra vast te leggen. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten teneinde de geleverde zorg te kunnen declareren. Achmea is hierbij de belangrijkste partner. Ongeveer 50% van onze patiënten is verzekerd bij deze verzekeraar en maakt dat de relatie met deze partij van cruciaal belang is. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van de maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de zorgsector, is het belangrijk om een constructieve relatie met hen te onderhouden. 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bestuur en toezicht (paragraaf 3.1) en de bedrijfsvoering van Stichting Zorg Op Noord (paragraaf 3.2). 3.1 Bestuur en toezicht De statuten van de Stichting Zorg Op Noord voorzien in een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De Raad van Toezicht van de Stichting Zorg Op Noord is belast met het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad houdt in het bijzonder toezicht op de realisatie van de doelstellingen alsook op de continuïteit van het bestuur van de organisatie. Bij het uitoefenen van zijn functie laat de Raad zich leiden door de principes van Zorgbrede Governance Code, welke in 2010 is herzien Raad van Bestuur De Raad van Bestuur werkt volgens een reglement dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In dit reglement is opgenomen hoe de Raad van Bestuur is samengesteld en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Ook wordt in dit reglement vermeld hoe besluitvorming en verantwoording plaatsvinden. De Raad van Toezicht heeft besloten om een eenhoofdige Raad van Bestuur aan te stellen. De aanstelling van de Raad van Bestuur is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. Daarbij bewaakt de Raad van Toezicht zorgvuldig een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van Bestuur voor wat de visie en strategie betreft en hanteert goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over de jaarrekening, de begroting (inclusief het daarbij behorende (meerjaren)beleidsplan en de meerjarenbegroting) en belangrijke kapitaalinvesteringen van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet tevens toe op de wijze waarop de Raad van Bestuur invulling geeft aan zijn rol als werkgever, de positie van de professionals en de vraag of de Raad van Bestuur een adequaat personeelsbeleid hanteert. De Raad van Toezicht houdt daarnaast ook toezicht op het functioneren en presteren van rechtspersonen waarmee de organisatie in een juridische groep is verbonden, op 6

7 structurele samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede op die rechtspersonen die nauw zijn gelieerd aan de organisatie op grond van bestuurlijke verbindingen of anderszins. Indien de Raad van Toezicht over onvoldoende kennis beschikt om een oordeel te vellen over de financiële risicobeheersing en verslaggeving, laat hij zich bijstaan door interne en/of externe deskundigen. Ook in 2011 heeft de Raad van Toezicht zich bij laten staan door PricewaterhouseCoopers Accountants. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie aan de hand van het door de NVTZ ontwikkelde model, wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Bestuur is bij het deel van deze vergadering dat betrekking heeft op de evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur van tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De portefeuillehouder financiën, de heer De Jong, is na de bespreking van de jaarrekening in juni 2011 vertrokken. Zijn opvolger, de heer J.W. versluis, was reeds eind 2010 benoemd. Per 31 december 2011 is de voorzitter van de Raad, mevrouw E. Hallensleben, vertrokken i.v.m. beëindiging van haar termijn. Om diezelfde reden is de heer A. den Exter per 31 december 2011 vertrokken. Lid van de Raad, de heer M. Schoon, heeft het voorzitterschap overgenomen. In maart heeft een delegatie van de Raad het overleg van Ondernemingsraad van de Zorg Op Noord-groep met de bestuurder bijgewoond. De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2011 uit de volgende leden: Naam functie Achtergrond M. Schoon Voorzitter Onderwijs/management Mevr. G.M. Janse Lid Overheid/farmacie Mevr. J.N. Belo Lid Medisch J.W. Versluis Portefeuillehouder financiën Accountancy De Raad van Toezicht heeft op 6 januari, 22 februari, 19 april, 28 juni, 4 oktober en 24 november vergaderd. In juni werden de jaarstukken besproken. In november werd besloten om de begroting voor het komende jaar in januari 2012 te bespreken, omdat nog veel bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid en de zorgverzekeraars onduidelijk waren. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht. Gezien de druk op de financiële middelen is in 2011 besloten om de honorering niet stapsgewijs te verhogen naar NVTZ-niveau en derhalve te bevriezen op het niveau van Ten behoeve van het toezicht is een toezichtplan 2011 opgesteld. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: - Begroting Evaluatie Verslag functioneringsgesprek bestuurder - Strategisch beleidsplan - Jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen stichtingen in aanwezigheid van PwC 7

8 - Managementsrapportages, resultaten interimcontrole AO/IC - Kwartaalcijfers - Jaarverslag Prestatie-indicatoren - Ontwikkelingen farmacie - Vennootschapsbelasting - Samenwerking OSER - Omzetting Stichting GC Nesselande Noord en GZ 3B - Ontvlechting GC Zevenkamp en GC Charley Toorop - Toezichtplan Tijdens de jaarlijkse beleidsmiddag in juni is het onderwerp E-health gepresenteerd door de heer R. Mooij van TNO. De heer A. van Gorp heeft een incompany training financiën gegeven aan de Raad van Toezicht en de financiële commissie van de OR Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht onderschrijft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad wordt expliciet aandacht besteed aan de Code en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Medezeggenschap De Zorg Op Noord-groep heeft sinds 2010 een Ondernemingsraad ten behoeve van de gehele organisatie. In de Ondernemingsraad zijn alle disciplines uit de organisatie vertegenwoordigd door middel van kiesgroepen. Juridische structuur In vervolg op eerdere ontwikkelingen is in 2010 besloten om de Stichtingen GC Nesselande en GZ 3B, die door middel van een personele unie op toezichts- en bestuursniveau verbonden zijn met Zorg Op Noord, om te zetten in de Besloten Vennootschapsvorm en te incorporeren in de bestaande holdingstructuur. Dit is in 2011 uitgevoerd. 8

9 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Zorg Op Noord Basis voor de organisatie is en blijft het aanbieden van goede eerstelijnszorg aan de ingeschreven patiënten van de gezondheidscentra. Naast het leveren van deze reguliere zorg heeft Zorg Op Noord ook in 2011 weer veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de zorg aan patiënten met een chronische aandoening als Diabetes Mellitus, COPD of Cardiovasculaire problemen. De aandacht hiervoor is te verklaren uit het gegeven dat 70% van de kosten te maken hebben met deze aandoeningen. Verder wordt steeds duidelijker dat extra aandacht voor patiënten met chronische aandoeningen tot gevolg heeft dat minder complicaties gaan optreden, patiënten beter in staat zijn de regie over hun leven te voeren en de zorgvraag en daarmee de toenemende kosten kunnen worden beheerst. Het is dan ook spijtig te moeten constateren dat preventie door de overheid nauwelijks als speerpunt wordt onderkend. Zo zijn het programma stoppen met roken en leefstijladviestrajecten inmiddels uit de basisverzekering geschrapt. Dit terwijl juist de meeste winst te behalen is bij het voorkomen van ziekten. Vanuit de zorgverzekeraars worden voor de onderbouwing van de extra financiën die de gezondheidscentra krijgen, verantwoordingseisen gesteld. Deze indicatoren hebben betrekking op kwaliteit van zorg, doelmatigheid en service en patiëntvriendelijkheid. Voor de kwaliteit van zorg zijn indicatoren opgesteld voor de chronische aandoeningen, voor de doelmatigheid dient informatie over o.a. het voorschrijven van geneesmiddelen en gebruik van de huisartsenposten te worden aangeleverd en service en patiëntvriendelijkheid dient te worden onderbouwd met gegevens over openstelling, bereikbaarheid en patiëntentevredenheid. Ondanks dat de focus vooral op de zorg voor patiënten met een chronische aandoening is, zijn er ook effecten op de zorg voor alle patiënten. De registratie en verslaglegging wordt over de gehele linie verbeterd, de voorschrijfindicatoren beslaan een breder terrein en de gebruikersvriendelijkheid van het gehele centrum neemt toe. POH GGZ Vanwege de ontwikkelingen binnen de GGZ, o.a. budgetkortingen en de verwachte verhoging van de eigen bijdragen, is de verwachting dat veel patiënten zich voor psychische en sociaal-maatschappelijk ondersteuning (weer) tot de huisarts zullen wenden. Daarnaast is het beeld dat activiteiten op het gebied van GGZ in de huisartsenpraktijk ook tot de prestatie-indicatoren van de GEZ-module zullen gaan behoren. Om deze redenen zijn in 2011 de voorbereidingen gestart om per 1 januari 2012 te kunnen starten met deze nieuwe functie binnen de organisatie. Managementinformatie Het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie, de indicatoren voor de GEZmodule en de aangekondigde bezuinigingen voor 2012, maken het noodzakelijk dat er steeds meer informatie beschikbaar komt over het presteren van de organisatie en haar onderdelen. Veel tijd en energie is gestoken in het ontwikkelen van informatiesystemen voor zowel zorginhoudelijke parameters als de financiën. Door middel van een eigen portal wordt het mogelijk om per centrum de meest relevante indicatoren te zien. Ook zijn de financiële rapportages en statistische overzichten verfijnd en verbeterd. Belangrijk is ook dat zorgverzekeraars steeds meer gaan beschikken over informatie over de gezondheidscentra. Zo heeft Achmea de Praktijkstatus ontwikkeld waarbij per centrum een overzicht gemaakt is van zowel zorginhoudelijk aspecten als de vertaling van de geleverde zorg in kosten. Verder wordt daarin een vergelijking gemaakt met omliggende praktijken. De komende jaren zal deze informatie alleen nog maar aangescherpt gaan worden. EPD/LSP Helaas is de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de koppeling van de verschillende systemen aan het Landelijk Schakelpunt (LSP), niet doorgegaan. 9

10 Ondanks dat het inhoudelijk een goede ontwikkeling zou zijn, hebben onvoldoende deelnemers zich bereid verklaard om een doorstart mogelijk te maken. Onduidelijk is hoe de verdere afstemming gaat. Wel worden op regionaal niveau activiteiten op dit gebied ontplooid. Zo wordt in de regio Rijnmond gewerkt aan het zorgportaal Rijnmond, dat moet gaan dienen als digitaal platform voor zowel patiënten/burgers als zorgverleners. Een van de componenten is het ontwikkelen van een kerndossier voor iedere burger in de regio waarbij dan een minimale set van data wordt vastgelegd en de burger bepaalt wie toegang tot deze informatie. De ontwikkeling hiervan is een langdurig traject, maar is voor ons een interessant model om in ieder geval van dichtbij te volgen. Vinex-regeling De gezondheidscentra Berkel en Rodenrijs en Nesselande maken gebruik van de regeling voor aanvullende bekostiging voor centra in VINEX-gebieden. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Ministerie van VWS. Voor 2011 hebben beide centra al wel meegedaan in het hele traject van prestatiebekostiging van de zorgverzekeraars, omdat op termijn de centra moeten gaan voldoen aan de voorwaarden voor GEZ-bekostiging. De resultaten van beide centra geven vertrouwen dat ook zij goed mee kunnen komen in die nieuwe structuur, waarbij de groei van het aantal patiënten wel van groot belang blijft. Ook in 2011 was de bevoorschotting vanuit VWS uitermate behoudend. Gelukkig was Achmea bereid een substantieel bedrag wel op voorhand beschikbaar te stellen, zodat de liquiditeit gewaarborgd bleef. Regionale samenwerking Al jaren wordt tussen de verschillende organisaties van gezondheidscentra in de regio overlegd en op onderdelen samengewerkt in Stichting Oser. In 2011 is de bewustwording over het intensiveren van die samenwerking aanzienlijk vergroot. Aanleiding hiervoor waren o.a. het project Zichtbare Schakels, de afvloeiing van een aantal centra en de bewustwording dat de ontwikkelingen in de zorg vragen om een stevige bedrijfsmatige en professioneel georganiseerde eerstelijn. Substitutie van 2 e naar 1 e lijns zorg, de overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de druk op de financiële bedrijfsvoering, zijn maar een aantal van die ontwikkelingen. Eind 2011 is besloten om met ondersteuning van een extern adviseur een verkenning naar die verdieping van de samenwerking uit te voeren. In 2012 zal dit verder zijn beslag gaan krijgen. Actiedag Huisartsen Op 6 oktober heeft een deel van de huisartsen deelgenomen aan de landelijk actiedag in de RAI in Amsterdam. De acties waren gericht tegen de aangekondigde bezuinigingen voor de huisartsen. Op deze dag waren de praktijken gesloten en konden patiënten terecht op de huisartsposten Gezondheidscentrum Ommoord Algemeen Om de toenemende werkdruk te verminderen en om aan de gestelde eisen inzake de (telefonische) bereikbaarheid te voldoen, is in april gestart met het werken via een front/backoffice systeem. Eén balie is geopend voor de ontvangst van patiënten, de overige twee balies zijn ingericht als callcenter. De formatie assistenten is in september uitgebreid, zodat de behandelkamer de hele dag van 8.00 uur tot uur open kan zijn voor de patiënten. Griepvaccinatie De griepcampagne is uitstekend verlopen. Patiënten konden dit jaar niet alleen op twee werkdagen terecht, maar ook op een zaterdag. 10

11 Open dag Op initiatief van de fysiotherapeuten in Gezondheidscentrum Ommoord hebben alle afdelingen en huurders gezamenlijk een open dag georganiseerd op zaterdag 5 november 2011 waarbij meerdere doelen gesteld waren: - Het werven van nieuwe patiënten. - Patiënten bekend maken met alle disciplines binnen het gezondheidscentrum. - Huidige patiënten werven voor Mijngezondheid.net. - Medische gegevens van huidige patiënten inventariseren voor het CVRMproject. - Patiënten de mogelijkheid bieden om op deze zaterdag de griepvaccinatie te halen. Door de enthousiaste inzet van alle medewerkers werd de open dag een groot succes. Praktijkondersteuners Huisartsen De POH s zijn in 2011 gestart met het oproepen van CVRM-patiënten. Voorts hebben zij veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de registratie en protocollen. Dit heeft tot goede resultaten geleid. Huisartsen De huisartsengroep is ongewijzigd en bestond ook in 2011 uit 10 huisartsen. Patiënttevredenheidsonderzoek In april/mei hebben HRO-studenten een enquête gehouden onder patiënten. Daarna is er nog apart gesproken met een focusgroep van patiënten. Uit het onderzoek bleek dat de telefonische bereikbaarheid verbeterd kon worden en dat er behoefte is aan flexibelere openingstijden, zoals een avondspreekuur. Opleiding van arts assistenten en co-assistenten In 2011 werden door enkele huisartsen twee aios opgeleid vanuit de Huisartsopleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kortdurend waren er verschillende coassistenten aanwezig. Primeur De afdeling Huisartsgeneeskunde van de EUR is gestart met Primeur: een groep huisartspraktijken die zich Academisch Centrum mag noemen en meedoet aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding. In maart is de huisartsgroep een Academisch Centrum geworden. Dit betekent dat de bestaande contacten worden geïntensiveerd, gebruikgemaakt kan worden van recente onderzoeken en dat informatie beschikbaar gesteld wordt uit de IPCI-databank. Mijn Gezondheid.net In het huisartsinformatiesysteem is een programma ontwikkeld waarmee patiënten een deel van hun dossier kunnen inzien, digitaal afspraken bij hun arts kunnen maken, herhaalrecepten kunnen bestellen en vragen kunnen stellen. Het programma is in het voorjaar gestart en een paar honderd patiënten hebben zich ingeschreven. Tot nu toe is het concrete gebruik ervan nog beperkt. Themamiddag samenwerking Op 11 oktober was er een themamiddag over samenwerking voor de huisartsen en de assistentes. De middag werd geleid door het bureau OPPassessment en inhoudelijk lag de nadruk op verschillen en overeenkomsten tussen karakters. Veilig Incident Melden (VIM) Eind 2010 hebben de huisartsen kennisgemaakt met VIM-model. Hierbij worden incidenten en bijna-incidenten gemeld, geanalyseerd en verbetermaatregelen 11

12 voorgesteld. Begin 2011 is dit programma ook aan de assistentes uitgelegd en is een VIM-week gehouden. Project Kwetsbare Ouderen Een van de huisartsen, tevens Kaderarts Ouderen, is gestart met een project Kwetsbare Ouderen. Voor dit project is subsidie ontvangen, waarmee een verpleegkundige is aangetrokken. Op wetenschappelijke wijze worden de kwetsbare ouderen in kaart gebracht. Het project maakt deel uit van GENERO, Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving, met coördinatie vanuit het EMC. Bijeenkomsten Casuïstiekbesprekingen en Farmacotherapeutisch overleg De huisartsen hebben vijfmaal een casuïstiekbesprekingen gehad. Naast het bespreken van opvallende casuïstiek, protocollen en standaarden wordt soms een gastspreker uitgenodigd. Dit jaar kwamen Mindfulness en Palliatieve zorg aan de orde. Samen met de andere huisartsen en met alle apotheken uit Ommoord werd vijfmaal een farmacotherapeutisch overleg georganiseerd. Strategie-overleg 8 december Tijdens de jaarlijkse beleidsdag werd de huisartsendiscipline uitgebreid besproken en werd een SWOT-analyse opgesteld. Geconcludeerd werd dat de huidige structuur onvoldoende in staat was om alle ontwikkelingen in- en extern en zorginhoudelijk/organisatorisch op te vangen. Derhalve werd een externe adviseur gevraagd ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een nieuwe structuur. Fysiotherapie De afdeling fysiotherapie is van de 2 e verdieping verhuisd naar de begane grond. Na de verbouwing kan beschikt worden over een grote trainingsruimte met veel trainingsapparatuur, waardoor groepen van maximaal acht personen kunnen trainen. De uitbreiding van de ruimte heeft geleid tot een gestage groei van het aantal patiënten. Met name de vraag naar medische trainingstherapie nam toe. De formatie is uitgebreid met één fysiotherapeut. Men heeft de beschikking over zeven volledige toegeruste behandelkamers en een kleine extra kamer. Patiënteninformatie Om patiënten te informeren, is een nieuwe brochure opgesteld. Voorts werd de website volledig vernieuwd en aangepast. Audit Achmea-verslaglegging Begin 2011 is besloten om een Achmea Plus praktijk te worden. Om aan alle gestelde eisen te voldoen, werd veel tijd en inzet van de fysiotherapeuten gevergd. Begin 2012 hoopt men te slagen voor de audit. Werktijden De openingstijden zijn verruimd van uur. Op donderdagavond is de afdeling geopend tot uur. Overige disciplines in het centrum Begin dit jaar is een podotherapeute gestart in het gezondheidscentrum. Tevens zijn diëtisten, verloskundigen en Schoonenberg Hoorcomfort in het centrum aanwezig. Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) MDA biedt individuele, systeemgerichte en contextgerichte hulpverlening en dienstverlening aan alle inwoners van de deelgemeente Prins Alexander. Het aanbod bestaat uit informatie, advies, bemiddeling en hulpverlening en bestaat uit de diensten: - VraagWijzer, voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 12

13 - Algemeen en outreachend maatschappelijk werk, gericht op kansarme en kwetsbare groepen waaronder veel zorgmijders: - School maatschappelijk werk - Sociaal juridische hulpverlening; - Informele Zorg, verzorgt de werving en selectie, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. - Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers De maatschappelijk werkers zijn actief in de wijken en in de ketenzorg. In de gezondheidscentra Ommoord en Nesselande zijn medewerkers van MDA aanwezig. Thuiszorg Rotterdam Vanuit Gezondheidscentrum Ommoord verlenen thuiszorgmedewerkers alle zorg die buurtbewoners nodig hebben op het gebied van verpleging en verzorging. TZR en Aafje hebben een fusie overwogen wat uiteindelijk niet is doorgegaan. Dit heeft echter wel behoorlijk wat onrust bij de medewerkers veroorzaakt. TZR is er in geslaagd om de continuïteit bij de klant en de kwaliteit van zorg te verhogen en te behouden. Parnassia Bavo 2011 werd een bewogen jaar door het besluit van het ministerie van VWS om in 2012 een eigen bijdrage voor de GGZ in te voeren. Dit bracht weer nieuwe uitdagingen binnen Indigo en men is gaan werken aan andere constructies, waardoor de personele bezetting in Gezondheidscentrum Ommoord verminderd is Gezondheidscentrum Zevenkamp In 2011 wonen in de wijk Zevenkamp ongeveer Rotterdammers. De meeste wijkbewoners hebben een leeftijd tussen de 35 en 55 jaar. 58% is autochtoon. Alhoewel Zevenkamp formeel niet de status heeft van achterstandsgebied, gaat de wijk de laatste jaren in economische en sociaal opzicht achteruit. Het doel van gezondheidscentrum Zevenkamp is het bieden van hoogwaardige geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Daartoe hebben in 2011 de volgende disciplines intensief met elkaar samen gewerkt: huisartsen, centrumassistentes, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, thuiszorg, psycholoog, een SPV-er, maatschappelijk werkster, verloskundigen, logopedisten, diëtiste, ergotherapeut, podotherapeut en een leefstijladviseur. Vanwege de veranderingen in de bekostiging van gezondheidscentra en als gevolg daarvan aanzienlijk toegenomen financiële risico s voor Zorg op Noord, is in overleg met de maatschap Huisartsen besloten de aandelen van Gezondheidscentrum Zevenkamp B.V. per 1 juli 2011 over te dragen aan de maatschap. Naast deze formele scheiding werden wel diensten vanuit ZON aan het gezondheidscentrum aangeboden, maakte de centrummanager deel uit van het Managementteam van ZON en is de bestuurder van ZON, aangesteld als statutair directeur van de B.V. De centrumassistentes en praktijkondersteuners zijn per 1 januari 2011 in dienst gekomen van de huisartsenmaatschap van gezondheidscentrum Zevenkamp. De centrummanager is in dienst van Gezondheidscentrum Zevenkamp B.V. De overige disciplines vormen een zelfstandige maatschap of werken op detacheringsbasis in het centrum. Huisartsenpraktijk De huisartsenpraktijk bestaat uit vijf huisartsen, die samen een maatschap vormen. Op 1 januari 2011 bestond de praktijk uit 7998 patiënten. Op 1 januari 2012 waren er ongeveer

14 Bereikbaarheid In 2011 is de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Zevenkamp zowel telefonisch als fysiek bereikbaar van 8.00 tot uur. Fysiotherapie De maatschap fysiotherapie bestaat uit zes maten. De maatschap heeft een algemene fysiotherapeut, een kinderfysiotherapeut en een assistente in loondienst. De fysiotherapeuten bieden beweegprogramma s aan voor patiënten met COPD en DM. Ook leveren zij een wezenlijke bijdrage aan het programma Leefstijladvies. Certificering De maatschap huisartsen heeft voor 2011 drie nieuwe verbeterplannen vastgesteld om aan NHG-eisen te voldoen. De maatschap fysiotherapie heeft in 2011 de HKZcertificering behaald en bereidt zich nu voor op de status van Plus Praktijk. Personeel In 2011 zijn om heel uiteenlopende redenen een aantal doktersassistentes vertrokken. Opleiden In 2011 zijn twee stagiaires opgeleid. Het betrof een derdejaars stagiaire en een stagiaire van de verkorte opleiding voor doktersassistente van het Albedacollega in Rotterdam. Nascholing Begin 2011 hebben alle BHV-ers een herhalingscursus gevolgd. De assistentes volgen regelmatig de interne bijscholing die bij toerbeurt door de huisartsen geboden wordt. De scholing heeft betrekking op vragen die rechtstreeks voortvloeien uit de triage. Deze vorm van scholing biedt naast deskundigheidsbevordering tegelijkertijd de gelegenheid om het beleid goed af te stemmen. In het voorjaar van 2011 hebben de assistentes gezamenlijk een cursus telefoneren gevolgd die in company georganiseerd is. Ook volgen alle medewerkers in het centrum jaarlijks een AED-cursus. LSA In september 2011 is gestart met het leefstijlcoachingsproject van Achmea. Een van de praktijkverpleegkundigen houdt zich hier specifiek mee bezig. Externe instanties In 2011 is met een groot aantal externe instanties samengewerkt, bijvoorbeeld de Hagro Zevenkamp, apotheek Zevenkamp, (gezondheidscentra verbonden aan) ZON en het IJsselland Ziekenhuis Gezondheidscentrum Charley Toorop Na een intensief traject dat eind 2010 gestart is tussen huisartsen en Zorg Op Noord, is besloten om de samenwerking medio 2011 te beëindigen. Zowel op organisatorisch, financieel als beleidsmatig terrein, bestonden er teveel verschillen om een zinvolle samenwerking te kunnen continueren. Met ingang van 1 juli 2011 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen van het centrum overgedragen aan de nieuw opgerichte maatschap huisartsen Charley Toorop. De Besloten Vennootschap zal na afhandeling van alle formaliteiten worden opgeheven. Dit is inmiddels per maart 2012 gerealiseerd. De beëindiging/overdracht is vastgelegd in een formele overeenkomst Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs De huisartsenpraktijk is in 2011 gegroeid met circa 680 patiënten. Op 31 december 2011 stonden 5654 patiënten ingeschreven. Een van de huisartsen is dit jaar vertrokken en er zijn twee nieuwe huisartsen bij het team gekomen. 14

15 Clienttevredenheid: In de periode april t/m juni is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek had betrekking op openingstijden, telefonische bereikbaarheid en wachttijd en wensen ten aanzien van (uitbreiding van) de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Voor de gegevensverzameling is gebruikgemaakt van een schriftelijke vragenlijst aangevuld met twee focusgroep gesprekken. Dat zijn wat uitgebreidere interviews met een kleine groep cliënten van het centrum (maximaal 8 personen). Uit de ingevulde vragenlijsten is gebleken dat de patiënten in het algemeen zeer tevreden zijn over het gezondheidscentrum. Gemiddeld geven zij hun huisartsenpraktijk een 8. De belangrijkste aandachtspunten die uit het schriftelijke onderzoek en de gesprekken naar voren kwamen zijn: Privacy rond de balie is niet voldoende; Een redelijk deel van de cliënten vinden de telefonische bereikbaarheid onvoldoende, o.a. de snelheid waarmee de telefoon wordt beantwoord; De website is nog niet echt bekend. Er zijn uiteenlopende wensen ten aanzien van uitbreiding van het spreekuur. Er zijn inmiddels enkele maatregelen getroffen. Privacy is een continu aandachtspunt. De huisartsenpraktijk is van 8.00 tot uur telefonisch bereikbaar. De website van ons gezondheidscentrum is in juni 2011 vernieuwd. Scholing Huisartsen, doktersassistenten en POH hebben de diverse na- en bijscholingen gevolgd. De huisartsen nemen deel aan farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de overige huisartsen van Berkel en Rodenrijs en de apothekers. Personeel De formatie huisartsen is 3,05 FTE. De formatie doktersassistente is 2,24 FTE. Praktijkondersteuner 0, 71 FTE. Opleiden 1 doktersassistente in opleiding van het Albeda college heeft stage gelopen. Diverse co-assistenten van de Erasmus Universiteit hebben hun 4 weken co-schap gedaan. BHV- en ontruimingsplan Er is begin van het jaar een ontruimingsoefening geweest en alle BHV-ers zijn op herhalingsoefening geweest. Tevens is een van de assistentes opgeleid tot beheerder Brandmeldinstallatie (BMI). Samenwerking andere disciplines: In maart is een consulente van Care for Women gestart in het gezondheidscentrum. Zij richt zich op vrouwenproblemen en brengt een eigen klantenbestand mee. Tevens is er een vrijgevestigd psychiater gestart. Er zijn diverse presentaties gehouden voor alle gebruikers van het gezondheidscentrum Met enige regelmaat ontmoeten medewerkers van het gezondheidscentrum, de apotheek en het Sint Franciscus Gasthuis elkaar informeel tijdens een lunch Gezondheidscentrum Nesselande Noord De huisartsenpraktijk is dit jaar gegroeid met 634 patiënten. Het aantal ingeschreven patiënten per 31 december 2011 is

16 Huisvesting Tot tevredenheid van alle medewerkers en patiënten is in een aantal ruimten een koelinstallatie geplaatst. Clienttevredenheid: In de periode april t/m juni is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek had betrekking op openingstijden, telefonische bereikbaarheid en wachttijd en wensen ten aanzien van (uitbreiding van) de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Voor de gegevensverzameling is gebruikgemaakt van een schriftelijke vragenlijst aangevuld met twee focusgroep gesprekken. Dat zijn wat uitgebreidere interviews met een kleine groep cliënten van het centrum (maximaal 8 personen). Uit de ingevulde vragenlijsten is gebleken dat de patiënten in het algemeen zeer tevreden zijn over het gezondheidscentrum. Gemiddeld geven zij hun huisartsenpraktijk een 8,4. De respondenten zijn tevreden over de telefonische bereikbaarheid. Er is een duidelijke verbetering met de situatie twee jaar geleden. De belangrijkste aandachtspunten die uit het schriftelijke onderzoek en de gesprekken naar voren kwamen zijn: Privacy rond de balie is nog niet voldoende; in de wachtkamer kan men geregeld horen wat er gezegd wordt aan de balie; De toegankelijkheid van het gezondheidscentrum kan beter, vooral voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De website wordt (nog) niet actief gebruikt. Een redelijk deel van de cliënten zou afspraken via internet willen maken. Er zijn uiteenlopende wensen ten aanzien van uitbreiding van het spreekuur. Er zijn inmiddels al enkele aantal maatregelen getroffen. Privacy is een continu aandachtspunt voor de assistentes. Sinds oktober 2010 hebben de huisartsen een avondspreekuur op dinsdag van tot uur. De ervaringen zijn positief. De website van het gezondheidscentrum is in juni 2011 vernieuwd. Onderzocht worden de mogelijkheden voor het maken van afspraken via internet en eventuele uitbreiding van het spreekuur. Scholing Huisartsen, doktersassistenten en POH hebben de diverse na- en bijscholingen gevolgd. De huisartsen regelen zelf hun nascholing en farmacotherapeutisch overleg (FTO). Opleiden Een doktersassistente in opleiding heeft stage gelopen. Vier co-assistenten van de Erasmus Universiteit hebben hun 4 weken co-schap gedaan. Samenwerkingsverbanden: Circa 4 x per jaar is er een gebruikersoverleg geweest met alle partijen binnen het gezondheidscentrum. Er zijn werkafspraken gemaakt rondom COPD tussen huisarts, apotheek, POH, fysiotherapeut, diëtiste en het IJsselland Ziekenhuis. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een multidisciplinair zorgprotocol. Jaarlijks zal dit geëvalueerd worden en zonodig worden bijgesteld. BHV-en calamiteitenplan Er is een BHV-team geformeerd met alle partijen in het gebouw. Het BHV- en calamiteitenplan is vastgesteld. Alle BHV-ers hebben een scholing gehad. 16

17 Diversen In september is er een informatieavond voor diabetespatiënten georganiseerd door de apotheek, huisartsen, diëtiste en een vertegenwoordiging van het IJsselland Ziekenhuis. De avond is goed bezocht en gewaardeerd door patiënten GC Nieuwe Westen De enige huisarts in het centrum is 5 dagen per week gaan werken. Er wordt nog steeds gezocht naar een vrouwelijke huisarts voor 1 of 2 dagen. De physician assistent is begonnen aan het laatste deel van zijn studie. Zowel de assistentes als de praktijkondersteuner hebben stagiaires begeleid. De telefonische bereikbaarheid is sinds mei van uur. De praktijk werd in september voor de 4 e maal geaccrediteerd. Patiënten konden dit jaar voor het eerst ook op een zaterdag tegen griep gevaccineerd worden. Die dag kon men tevens terecht voor een gezondheidscheck. Enkele medewerkers zijn op BHV-training geweest. De fysiotherapeuten zijn met ingang van april gestopt. Beiden wilden op een locatie gaan werken. Er wordt gezocht naar een nieuwe samenwerking met fysiotherapeuten die ook Plus Praktijk zijn of worden. De samenwerking met opvanghuis Pension Maaszicht en particulier verzorgingshuis De Magistraat is voortgezet. De assistentes hebben zich aangemeld in het kwaliteitsregister Apotheken Huisvesting Eind 2011 is besloten de eigen bereidingen in Apotheek Nesselande te stoppen en deze in te kopen bij een gespecialiseerd bedrijf. In overleg met het gezondheidscentrum kijkt het management van ZON en de apotheek kritisch naar een goede, zinvolle bestemming voor de specifieke bereidingsruimte. Voor de Briand Apotheek bleek na diverse berekeningen van de kosten en baten central filling door Apotheek Nesselande niet de meest ideale oplossing. In 2012 zal een ander concept gestart worden in nauwe samenwerking met de groothandel, namelijk Smart Filling. Daarvoor zullen intern in de apotheek en aanpalende ruimte enkele aanpassingen uitgevoerd moeten worden. In de Briand Apotheek wordt de informatieruimte een aantal dagdelen per week gebruikt als Achmea Service Punt. Dit brengt enerzijds extra inkomsten, maar heeft als nadeel dat de ruimte op die momenten niet beschikbaar is voor het geven van advies en voorlichting door medewerkers van de apotheek. Aantal patiënten Ultimo 2011 was het aantal ingeschreven patiënten in de Briand Apotheek circa 3325 en in Apotheek Nesselande 8889 patiënten. De Briand Apotheek heeft een redelijk stevige positie verworven in de wijk Ommoord, hoewel de concurrentie met de drie Mediq apotheken een substantiële groei wel bemoeilijkt. Diverse cliënten betrekken hun medicatie bij meerdere apotheken. Door de koppeling van de apotheeksystemen is de medicatiebewaking wel gewaarborgd. 17

18 De organisatie van de farmaceutische zorg De apotheken hebben een belangrijke plek verworven in het aanbod van geïntegreerde zorg in respectievelijk Ommoord en Nesselande. Kwaliteit, zorgvuldigheid en doelmatigheid gaan daarbij hand in hand. Afstemming met huisartsen en specialisten over doelmatig voorschrijven vindt plaats via het periodieke FTO, maar zeker ook via andere overleggen tussen betrokkenen. De apothekers zijn beiden goed bereikbaar en hebben een goed contact opgebouwd met de voorschrijvers in 1 e en 2 e lijn. In Nesselande is het daarbij zeker een voordeel dat hier ook een polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis is gevestigd. De apotheken nemen deel aan de dienstregeling van Rotterdam Oost. De dienstapotheek verzorgt 7 dagen per week de avond- en nachtdiensten van tot 8.00 uur. Eén keer per 12 weken heeft iedere apotheek weekenddienst op zaterdag en zondag van 8.00 uur tot uur. De Briand Apotheek draait haar dienst in Apotheek Nesselande. Certificering Voor de apotheken is het van groot belang dat de kwaliteit aantoonbaar is. Ook zorgverzekeraars als Achmea stellen de voorwaarde dat apotheken gecertificeerd zijn. In juni 2011 heeft de eerste opvolgingsaudit plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door KIWA. Net als in de eerste externe audit scoorden de apotheken op alle onderdelen (beduidend) hoger dan het gemiddelde van de door KIWA gecertificeerde apotheken. Kern van HKZ is het werken volgens de kwaliteitscirkel Plan-do-check-act. De check en act zijn niet volledig aantoonbaar geïmplementeerd in alle processen. Dit vergt ook enige tijd. Het leermoment zit in het beter aantoonbaar maken van (trend)analyses. Onderdeel van kwaliteitszorg is ook het meten van klanttevredenheid. De apotheken zetten hiervoor de volgende middelen in: ook in 2011 namen de apotheken deel aan het landelijke Mystery Guest onderzoek van het AMP (Apotheek Monitoring Program); de apotheken worden 6 keer per jaar bezocht door een mystery guest en vervolgens via een benchmark vergeleken met enkele honderden andere deelnemende apotheken; algemeen resultaat: - Briand Apotheek scoort op de onderdelen (net) onder het landelijk gemiddelde, maar heeft voldoende aanknopingspunten voor verbeteringen vooral t.a.v. analyse van de zorgvraag en voorlichting en advies; - Apotheek Nesselande hoort bij de beste 25% van Nederland; CQ-vragenlijst die cliënten van de apotheek online kunnen invullen en die eveneens in een landelijke benchmark worden verwerkt: - Briand Apotheek: door circa 100 patiënten ingevuld, score gemiddeld 8,1; - Apotheek Nesselande: door circa 100 patiënten ingevuld, score gemiddeld 8,4. Verbeterpunten worden in 2012 door de apotheken individueel opgepakt. Samenwerking De apotheken werken nauw samen op het gebied van o.a. personeelsbeleid, farmaceutisch beleid, kwaliteitsbeleid (HKZ), inkoop en logistiek. De apothekers nemen zoals vermeld onder organisatie deel aan een Farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de lokale huisartsen. De apotheken hebben in 2011 zich samen met de huisartsen o.a. gericht op het verder verbeteren van het doelmatig voorschrijfbeleid. Dit gebeurde op basis van de voorschrijfindicatoren die het minst goed scoorden. Binnen gezondheidscentra is sprake van geïntegreerde zorg. De apotheken werken dan ook samen met de verschillende zorgaanbieders, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. De zorg voor chronisch zieken wordt multidisciplinair ingevuld, in het bijzonder Diabetes Mellitus type 2 en COPD. In november 2011 hebben beide apotheken met collega zorgverleners uit het gezondheidscentrum, het IJsselland Ziekenhuis en de DVN regio Rotterdam een voorlichtingsbijeenkomst voor cliënten met Diabetes Mellitus type 2 georganiseerd. Deze is zeer goed bezocht door circa 180 mensen in Ommoord en 80 in Nesselande en werd bijzonder gewaardeerd. 18

19 In het najaar 2011 hebben de betrokken zorgverleners in GC Nesselande, waaronder ook de apotheek, een multidisciplinair zorgprotocol COPD vastgesteld. Deze is gebaseerd op de landelijke COPD standaard. De Medicatiecheck waarbij de patiënt zelf ook een duidelijke rol heeft is een concreet voorbeeld van afstemming van zorg tussen huisarts en apotheek. In Apotheek Nesselande is deze voor een kleine 50 patiënten uitgevoerd. Apotheek Nesselande werkt goed samen met de specialisten van de buitenpolikliniek van het IJsselland Ziekenhuis dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. Met een aantal regionale apotheken hebben de apotheken periodiek overleg om vooral zorginhoudelijk de farmaceutische zorg af te stemmen. Personeel Voldoende bezetting blijft een aandachtspunt. De personeelsformatie was in 2011 gemiddeld als volgt: Apotheek Nesselande: 1 FTE beherend apotheker en 4 FTE apothekersassistenten; Briand Apotheek: 1 FTE beherend apotheker en 3,25 FTE apothekersassistenten; het aantal FTE assistenten is hoger dan in 2010 mede door een langdurig zieke. De waarneming van de apotheker tijdens haar zwangerschapsverlof is goed opgevangen door een ervaren apotheker. De apotheken hebben gezamenlijk een bezorger in dienst. Met ingang van 2011 is de functie van manager apotheken vervallen. Vanuit ZON Advies is gemiddeld 4 tot 6 uur per week aan ondersteuning en advisering ingezet voor de apotheken, o.a. voor beleid, samenwerking met derden en kwaliteit (HKZ). Scholing/opleiden De apothekers hebben diverse (zorginhoudelijke) cursussen gevolgd. De assistenten van beide apotheken hebben diverse (online) cursussen gevolgd. Er is gewerkt aan een opleidingsplan. Besloten is dat de apotheker van Briand Apotheek vanaf 2012 de (vernieuwde) opleiding tot openbaar apotheker specialist gaat volgen. Deze opleiding duurt 2 jaar. Zij wordt hierin begeleid door een erkend apotheker-opleider ZON ICT In 2011 is het aantal klanten van ZON ICT gestabiliseerd. Voornaamste reden hiervan is de personele bezetting; in 2011 heeft ZON ICT te maken gehad met een hoog ziekteverzuim. Desondanks is de omzet niet verminderd en is een hogere winst gerealiseerd dan voorgaande jaren. Tevens is gewerkt aan een aantal nieuwe producten en is een nieuwe website voor Zorg Op Noord gelanceerd. ZON Desktop is een van deze nieuwe producten en is door zowel Zorg Op Noord als door externe klanten goed ontvangen. Inmiddels zijn de eerste klanten voorzien van deze nieuwe vorm van automatisering Facilitair Bedrijf De frequent veranderende voorstellen voor de bekostigingsstructuur van de eerstelijn en het soms wispelturige beleid van de overheid, maken het lastig om een gedegen beleid uit te stippelen. Juist dan is het van belang om continu inzicht te hebben in de stand van zaken van de organisatie op financieel gebied. Ook in 2011 is verder gewerkt aan het verbeteren van de rapportages. De ontvlechting van de centra Charley Toorop en Zevenkamp heeft grote impact gehad op het Facilitair Bedrijf. Aan Zevenkamp worden diensten geleverd; Charley Toorop heeft ervoor gekozen geen diensten meer af te nemen. Getracht is de negatieve financiële gevolgen van de ontvlechting tot een minimum te beperken door het inkrimpen van formatie, starten van nieuwe projecten en ontwikkelen van nieuwe diensten. Een van de nieuwe projecten waar ZON FB in heeft geparticipeerd is het pilotproject POH-B (Praktijk Ondersteuner Huisartsen - Bedrijfsvoering van het Fonds AchterstandsWijken (FAW). Een project waarbij de POH-B de huisarts ondersteunt in hun bedrijfsvoering zodat huisartsen zich meer kunnen richten op hun kerntaken: het contact 19

20 met de patiënten. ZON FB nam de uitvoerende taak voor haar rekening en leverde de POH-B ers. Als nieuwe diensten heeft ZON FB het clusterbeheer en ZON In Praktijk ontwikkeld. Bij de dienst Clusterbeheer neemt ZON FB alle uitvoerende taken op rond het clusterbeheer van Pharmacom en Medicom. Met ZON In Praktijk is een Business Intelligencesysteem ontwikkeld op de extracties van Medicom waarmee sturingsinformatie gegenereerd kan worden voor directie en management Zon-Advies De activiteiten van de medewerkers van ZON Advies bestonden in 2011 uit drie onderdelen, te weten Organisatie en financiën, Zorg en Bouw. Per onderdeel worden de belangrijkste projecten en activiteiten toegelicht. In het kader van de kostenreductie is de functie van projectondersteuner per 1 juli 2011 niet meer ingevuld. ZON Advies heeft als doel voor 2012 meer diensten aan externe klanten (buiten ZON) te leveren, de beoogde verdeling is 50 % interne klanten en 50 % externe klanten. De vulling van de portefeuille heeft voor korte en middellange termijn alle aandacht. Sinds 2009 is meer tijd en energie gestoken in zorginhoudelijke advisering en ondersteuning. Deze inspanning lijkt nu zijn vruchten af te werpen, want ZON Advies wordt in toenemende mate gevraagd om zorginhoudelijke projecten te leiden en te ondersteunen Organisatie en financiën Subsidieaanvragen voor ZON en derden ZonMW programma Op Eén Lijn In 2011 zijn in totaal drie projectideeën bij ZONMw ingediend in het kader van het programma Op één lijn. Twee hiervan heeft ZON Advies op verzoek van Zorgimpuls ingediend. Eén idee is positief beoordeeld. Dit idee kon uitgewerkt worden tot een volledige subsidieaanvraag. Het betreft de ontwikkeling van en onderzoek naar een algemeen toepasbaar model voor een eerstelijns Inloop Centrum. Echter, omdat een meerjaren begroting met meerdere varianten in geen enkel scenario een positief resultaat liet zien en de risico s voor ZON verbonden aan dit project tamelijk groot waren, is besloten geen verdere aanvraag in te dienen. ZON Advies heeft naast de eigen aanvragen ook de huisartsen uit Krimpen en het IJsselland ondersteund bij hun gezamenlijke aanvraag. Stichting Theia - Het project Kwalitatieve zorgverbetering door ondersteuning implementatie en feedback is per 1 januari 2012 afgerond. - Een subsidie is toegekend voor het project Kwetsbare ouderen GC Ommoord in beeld voor de periode van 1 mei 2011 tot 1 mei Voor de inhoud van de projecten wordt verwezen naar de volgend paragraaf Zorg. De adviseurs zijn ook door derden benaderd voor advies en ondersteuning bij het indienen van subsidieaanvragen, zoals hierboven genoemd Zorgimpuls, maar ook andere zorgverleners in de 1 e en 2 e lijn. Apotheken Met ingang van 1 januari 2011 is de functie van manager apotheken vervallen. ZON Advies ondersteunt en adviseert de bestuurder op beleidsmatig niveau ten aanzien van de eigen apotheken en nieuwe initiatieven op het gebied van farmaceutische zorg. De Briand Apotheek en Apotheek Nesselande worden desgewenst projectmatig begeleid op het gebied van logistiek, inkoop, kwaliteit in het bijzonder HKZ en samenwerking in de keten marketing, communicatie en personeel. 20

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord. Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord. Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag juni 2010 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag mei 2013 versie 1.6 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 Stichting Zorg Op Noord Roer 266 3908 MC Capelle a/d IJssel Juni versie 4 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Juni 2014 versie 6 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2015

Maatschappelijk jaarverslag 2015 Maatschappelijk jaarverslag 2015 Stichting Zorg Op Noord Roer 266 3908 MC Capelle a/d IJssel Maart, versie 2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg 18 juni 2009 Vilans Barend Voskuilen; b.voskuilen@pantein.nl; 0610671792 - gezonde burgers in een vitale regio - - mensgerichte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie