Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0

2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING Bestuur en Toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Zorgbrede Governance Code 3.2 Bedrijfsvoering 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Zorg Op Noord Gezondheidscentrum Ommoord Gezondheidscentrum Zevenkamp Gezondheidscentrum Charley Toorop Gezondheidszorg 3B Gezondheidscentrum Nesselande Noord Gezondheidscentrum Nieuwe Westen Apotheken Zorg Op Noord ICT Facilitair Bedrijf ZON-Advies 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3 Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten Klachten 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers Personeelsbeleid Ondernemingsraad Zorg op Noord 4.5 Financieel beleid BIJLAGEN aantallen medewerkers 2. organogram Zorg Op Noord 2

3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Het maatschappelijk verslag betreft de Stichting Zorg Op Noord, statutair gevestigd te Rotterdam en de aan deze stichting gelieerde entiteiten en heeft betrekking op het afgelopen boekjaar, te weten de periode van 1 januari tot en met 31 december Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Stichting Zorg Op Noord en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In dit maatschappelijk verslag wordt ingegaan op: - het profiel van de organisatie (hoofdstuk 2); - het bestuur, toezicht en de bedrijfsvoering (hoofdstuk 3); - het beleid, de inspanningen en de prestaties (hoofdstuk 4); Vanaf het begin van het jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van de prestatieindicatoren voor de onderbouwing van de module Geïntegreerde Eerstelijnszorg. Dit betekende naast de continue aandacht voor de patiëntenzorg een aanzienlijke werkbelasting. Vanwege de complexiteit van zowel de inhoud als de techniek is het niet gelukt om een definitief model met de zorgverzekeraars af te stemmen; dat zal een vervolg in 2011 gaan krijgen. Wel is duidelijk dat de nieuwe vorm van bekostiging in belangrijke mate gebaseerd zal zijn op de wijze waarop gezondheidscentra scoren op de onderdelen kwaliteit, service en doelmatigheid. Deze drie thema s zijn dan ook het gehele jaar prominent in beeld geweest. Organisatiebreed is naar de (telefonische) bereikbaarheid gekeken en waar nodig zijn technische en/of organisatorische aanpassingen doorgevoerd. De effecten worden medio 2011 gemeten. In alle centra is of wordt gewerkt aan het verkrijgen van NHG-accreditatie en wordt in samenwerking met de betrokken apotheken het farmaciebeleid doorgenomen. Met de Centrale Huisartsenposten Rijnmond is een beknopt onderzoek gedaan naar het gebruik van deze functionaliteit door burgers en of dit in enige mate te beïnvloeden is. Een optie hierbij is het verruimen van de openingstijden. In één centrum is hier reeds goede ervaring opgedaan. De aan het einde van 2009 door VWS en de NZA doorgevoerde maatregelen van de korting van 60 miljoen en het aanpassen van het kostenbestanddeel in de tarieven, hebben een forse invloed gehad op de financiën. Met name voor de centra met huisartsen in vrijgevestigde praktijken, is mede hierdoor duidelijk geworden dat de huidige systematiek met o.a. afdracht kostenbestanddeel geen stabiele en gedegen bedrijfsvoering mogelijk maakt. Vanaf medio 2010 is dan ook met deze centra het overleg gestart om de samenwerking op een andere basis in te vullen. De gevolgen hiervan voor de organisatie zijn in beeld gebracht en waar nodig zijn maatregelen genomen. De groei van het aantal patiënten in de VINEX-centra is ondanks de malaise op de huizenmarkt niet tegengevallen. Wel is de robuustheid van de subsidieregeling voor centra in dergelijke gebieden een punt van zorg. Doordat de uitvoering van deze regeling is overgeheveld van het College voor Zorgverzekeringen naar het Ministerie van VWS, lijkt het er op dat de uitvoering niet die prioriteit heeft die noodzakelijk is. Onze brancheorganisatie blijft hier volop mee bezig. Voor de overige centra geldt dat de populatie stabiel blijft. De financiële resultaten over 2010 staan onder druk. Weliswaar is een bescheiden positief resultaat behaald, maar een steviger basis is noodzakelijk om voldoende in staat te zijn om de (financiële) risico s te kunnen managen. Peter Kamsteeg, bestuurder 3

4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de algemene identificatiegegevens (paragraaf 2.1); - de structuur van het concern (paragraaf 2.2); - de kerngegevens (paragraaf 2.3); - de belanghebbenden (paragraaf 2.4). 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorg Op Noord Adres Roer MC Capelle aan den IJssel Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Stichting Zorg Op Noord is de overkoepelende entiteit van een groep ondernemingen in concernverband. De stichting is enig aandeelhouder van de holding, die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van de andere vennootschappen. De Raad van Toezicht van de stichtingen is ingericht en functioneert conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code. De stichtingen Gezondheidszorg 3B en Nesselande Noord zijn aan Zorg Op Noord verbonden door middel van een personele unie op zowel Raad van Toezicht- als Raad van Bestuur-niveau. De ZON-groep bestaat uit de volgende entiteiten: - Stichting Zorg Op Noord - ZON Holding B.V. - Gezondheidscentrum Ommoord B.V. - Gezondheidscentrum Zevenkamp B.V. - Gezondheidscentrum Charley Toorop B.V. - Gezondheidscentrum Nieuwe Westen B.V. - ZON Facilitair Bedrijf B.V. - Zorg Op Noord ICT B.V. - Briand Apotheek B.V. - Apotheek Nesselande B.V. - Stichting Gezondheidscentrum Nesselande Noord - Stichting Gezondheidszorg 3B In bijlage 2 is het organogram per 31 december 2010 opgenomen Kerngegevens Kernactiviteiten Missie: Stichting Zorg Op Noord heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg, teneinde te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar c.q. behoefte aan een optimale en efficiënte zorgverlening van patiënten als onderdeel van hun directe leefomgeving en het waarborgen van de toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg. 4

5 Visie: De zorg wordt op locatie georganiseerd, uitgaande van de behoefte van de inwoners in het werkgebied van het centrum en is gebaseerd op de professionele standaarden van de beroepsgroepen. De centrale organisatie is ondersteunend aan deze zorgverlening op locatie en draagt zorg voor een optimale bedrijfsvoering, een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid en het bewaken van de toegankelijkheid. Van belang is verder om voldoende ruimte te behouden voor de eigen cultuur en identiteit van de centra, die in de loop van de jaren tot stand is gekomen. In een gezondheidscentrum worden minimaal de volgende zorgfuncties aangeboden: huisartsenzorg, fysiotherapie, praktijkondersteuning, wijkverpleging, maatschappelijk werk en eerstelijns GGZ. Deze disciplines zijn in loondienst of verrichten als vrijgevestigd zorgverlener op basis van formele samenwerkingsovereenkomsten activiteiten ten behoeve van de ingeschreven patiënten. Afhankelijk van lokale omstandigheden is het zorgaanbod uitgebreid met o.a. diëtetiek, verloskunde, eerstelijns psychologie en een huisartsenlaboratorium. Zorg Op Noord ICT verleent dienstverlening op het gebied van automatisering aan de gezondheidscentra, apotheken en het Facilitair Bedrijf, maar ook aan externe relaties, primair in de eerstelijns gezondheidszorg. Het Facilitair Bedrijf biedt alle niet-zorggebonden activiteiten aan aan de centra, zoals administratie, huisvesting, inkoop en logistiek, personeelszaken en directie. De afdeling ZON-Advies binnen het Facilitair Bedrijf ondersteunt de interne beleidsontwikkeling en verricht advieswerkzaamheden voor verschillende projecten en partijen in de eerstelijn in de regio Cliënten, Personeel Patiëntenaantallen centrum per 31 december 2010 Gezondheidscentrum Ommoord Gezondheidscentrum Zevenkamp Gezondheidscentrum Charley Toorop Gezondheidscentrum Nesselande Noord Gezondheidscentrum Nieuwe Westen Gezondheidszorg 3B Gezondheidscentrum Oude Noorden Totaal Medewerkers in loondienst per 31 december 2010 aantal Gezondheidscentrum Ommoord 36 Gezondheidscentrum Zevenkamp 10 Gezondheidscentrum Charley Toorop 12 Gezondheidscentrum Nesselande Noord* 17 Gezondheidscentrum Nieuwe Westen 9 Gezondheidszorg 3B 9 Briand Apotheek 7 Zon Facilitair Bedrijf 15 St. ZON 1 ZON ICT 3 Totaal 119 * inclusief Apotheek Nesselande 5

6 2.3.3 Werkgebieden De Stichting Zorg Op Noord heeft als werkgebied de regio Rijnmond. De gezondheidscentra en apotheken richten zich op de noordrand van de regio; de andere onderdelen richten zich op de gehele regio. 2.4 Belanghebbenden De Stichting Zorg Op Noord is vertegenwoordigd in: - Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rijnmond, - Stichting OSER, samenwerkende gezondheidscentra Rotterdam, - Landelijke werkgroep ontwikkeling indicatoren eerstelijnszorg i.s.m. Achmea - Geriatrisch Netwerk Rotterdam (Genero). - Landelijke Vereniging voor Georganiseerde Eerstelijn - Commissie Arbeidsvoorwaarden LVG - Stuurgroep Van Klacht Naar Kracht - Adviesraad opleiding tot Master Advanced Nurse Practitioner, HRO Rotterdam - Stichting Transmurale Zorg Rijnmond Noord-Oost, - Stichting Ketenzorg Rijnmond, Met andere zorgaanbieders in de regio zoals Thuiszorg Rotterdam, Vierstroom/Zorgring, Buurtzorg Nederland, Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, ParnassiaBavo/Indigo en GGD Rotterdam zijn formele overeenkomsten gesloten teneinde de samenwerking in de centra vast te leggen. Met Zorgimpuls, de regionale ondersteuningsstructuur voor de eerstelijn, wordt intensief samengewerkt op verschillende beleidsterreinen. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten om de geleverde zorg te kunnen declareren. Achmea is hierbij de belangrijkste partner. Ongeveer 50% van onze patiënten is verzekerd bij deze verzekeraar en maakt dat de relatie met deze partij van cruciaal belang is. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van de maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de zorgsector, is het belangrijk om een constructieve verhouding met hen te onderhouden. 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bestuur en toezicht (paragraaf 3.1) en de bedrijfsvoering van Stichting Zorg Op Noord (paragraaf 3.2). 3.1 Bestuur en toezicht De statuten van de Stichting Zorg Op Noord voorzien in een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De Raad van Toezicht van de Stichting Zorg Op Noord is belast met het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad houdt in het bijzonder toezicht op de realisatie van de doelstellingen alsook op de continuïteit van het bestuur van de organisatie. Bij het uitoefenen van zijn functie laat de Raad zich leiden door de principes van Zorgbrede Governance Code, welke in 2009 is herzien Raad van Bestuur De Raad van Bestuur werkt volgens een reglement dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In dit reglement is opgenomen hoe de Raad van Bestuur is samengesteld en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Ook wordt in dit reglement vermeld hoe besluitvorming en verantwoording plaatsvinden. De Raad van Toezicht heeft besloten om een eenhoofdige Raad van Bestuur aan te stellen. De aanstelling van de Raad van Bestuur is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. Daarbij bewaakt de Raad van Toezicht zorgvuldig een efficiënte en effectieve 6

7 bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van Bestuur voor wat de visie en strategie betreft en hanteert goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over de jaarrekening, de begroting (inclusief het daarbij behorende (meerjaren)beleidsplan en de meerjarenbegroting) en belangrijke kapitaalinvesteringen van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet tevens toe op de wijze waarop de Raad van Bestuur invulling geeft aan zijn rol als werkgever, de positie van de professionals en de vraag of de Raad van Bestuur een adequaat personeelsbeleid hanteert. De Raad van Toezicht houdt daarnaast ook toezicht op het functioneren en presteren van rechtspersonen waarmee de organisatie in een juridische groep is verbonden, op structurele samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede op die rechtspersonen die nauw zijn gelieerd aan de organisatie op grond van bestuurlijke verbindingen of anderszins. Indien de Raad van Toezicht over onvoldoende kennis beschikt om een oordeel te vellen over de financiële risicobeheersing en verslaggeving, laat hij zich bijstaan door interne en/of externe deskundigen. Ook in 2010 heeft de Raad van Toezicht zich bij laten staan door PricewaterhouseCoopers Accountants. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie aan de hand van het door de NVTZ ontwikkelde model, wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Bestuur is bij deze vergadering of in elk geval bij het deel van deze vergadering dat betrekking heeft op de evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur van tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. In 2010 is één nieuw lid benoemd met een medisch-inhoudelijke achtergrond. Voorts is eind 2010 een opvolger voor de heer De Jong benoemd. De heer De Jong vertrekt na de bespreking van de jaarrekening in In april heeft een delegatie van de Raad kennisgemaakt met de nieuwe Ondernemingsraad van de Zorg Op Noord-groep. De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2010 uit de volgende leden: Naam functie Achtergrond Mevr. E. Hallensleben Voorzitter Openbaar bestuur W. de Jong Portefeuillehouder financiën/vice-vz. Accountancy Mevr. T. Janse Lid Overheid/farmacie A. den Exter Lid Onderwijs/wetenschap M. Schoon Lid Onderwijs/management Mevr. J. Belo Lid Medisch J.W. Versluis Lid Accountancy De Raad van Toezicht heeft op 25 januari, 25 februari, 13 april, 28 juni, 14 september en 23 november vergaderd. In juni werden de jaarstukken besproken. In november werd het jaarplan besproken en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht. In 2009 heeft de Raad van Toezicht besloten om de honorering te verhogen naar 6.000,- per jaar voor een lid, 7.500,- per jaar voor de portefeuillehouder financiën en 9.000,- per jaar voor de voorzitter, overeenkomstig het advies van de NVTZ. Gezien de 7

8 druk op de financiële middelen is besloten om de honorering stapsgewijs, afhankelijk van de resultaten, in 3 jaren te verhogen naar NVTZ-niveau. Ten behoeve van het toezicht is een toezichtplan 2010 opgesteld. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: - Exploitatie en liquiditeit 2010 ZON-groep - Resultaten patiënttevredenheidsonderzoek Totstandkoming Ondernemingsraad - Juridische procedure Mediq Ommoord/Briand - Jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen stichtingen in aanwezigheid van PwC - Managementsrapportages, resultaten interimcontrole AO/IC - Integrale bekostiging - Goedkeuring omzetting Stichting GC Nesselande Noord en GZ 3b - Ontvlechting GC Charley Toorop en GC Zevenkamp - Benoeming twee nieuwe RvT-leden - Concept strategisch en financieel beleidsplan - Toezichtplan Tijdens de jaarlijkse beleidsmiddag in september is het onderwerp Regionale Samenwerking gepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van STAR- MDC, de heer T. Veerman. De ZON-medewerkers mevrouw A. Martin en de heer H. Kramers presenteerden het onderwerp Taakdelegatie. Zij vertelden over hun respectievelijke opleidingen tot Nurse Practitioner en Physician Assistant Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht onderschrijft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad wordt expliciet aandacht besteed aan de Code en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Landelijk is de Zorgbrede Governance Code op onderdelen aangepast. Deze wijzigingen zijn o.a.: het expliciteren van de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor kwaliteit en veiligheid; het opnemen van een klokkenluidersregeling; de beperking van het aantal commissariaten van een Raad van Toezichtlid; de regel dat tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg; meer aandacht voor scholing van leden van de Raad van Toezicht; In het reglement dat is opgesteld voor de Raad zijn deze aanbevelingen verwerkt. Medezeggenschap Met ingang van 2010 is een Ondernemingsraad geïnstalleerd ten behoeve van de gehele organisatie. In de Ondernemingsraad zijn alle disciplines uit de organisatie vertegenwoordigd door middel van kiesgroepen. Juridische structuur In vervolg op eerdere ontwikkelingen is besloten om de Stichtingen GC Nesselande en GZ 3B, die door middel van een personele unie op toezichts- en bestuursniveau verbonden zijn met Zorg Op Noord, om te zetten in de Besloten Vennootschapsvorm en te incorporeren in de bestaande holdingstructuur. Besluitvorming heeft in 2010 plaatsgevonden, uitvoering zal begin 2011 plaatsvinden. Statutair is vastgelegd dat eventuele overschotten van de Gezondheidscentra- BV s niet ter beschikking staan van de algemene vergadering van aandeelhouders, maar exploitatieoverschotten moeten worden gereserveerd ten behoeve van de exploitatie. 8

9 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Zorg Op Noord Prestatiebekostiging, zorgprogramma s en Integrale Bekostiging Rode draad in het beleid is de ontwikkeling van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Als belangrijke factor voor de onderbouwing van de toekomstige bekostiging van gezondheidscentra, is het onontbeerlijk om hier veel tijd en energie in te steken. Was het aanvankelijk de verwachting dat deze zorg volledig op basis van Diagnose Behandelcombinaties zou worden vergoed, inmiddels is duidelijk dat de Module Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ-module) vooralsnog gecontinueerd wordt als aanvullende bekostiging voor gezondheidscentra. Het beleid van de overheid zoals dat onder het vorige Kabinet is ingezet, wordt daarmee aangepast. Het beleid van Achmea is inmiddels dat er zeker niet op basis van DBC s zal worden gecontracteerd. Men heeft de overtuiging dat de zorgkosten van deze methodiek hoger zullen zijn, zonder dat daar aantoonbare betere zorg mee wordt bereikt. Oorspronkelijk was het idee van VWS om in de integrale kostprijzen van de zorgprogramma s ook de farmaceutische zorg en de diagnostiek op te nemen. Door alle discussie over de DBC s is hier nog niets van gerealiseerd. Wel hebben wij intern, mede op basis van LVG-modellen, een aantal kostprijsberekeningen gemaakt. Naast de bestaande zorgprogramma s voor Diabetes Mellitus II en COPD, is gewerkt aan het ontwikkelen van zorgprogramma s voor Kwetsbare Ouderen en Cardio Vasculair Risicomanagement. Veel tijd en energie is gaan zitten in het uniform registreren van de zorgactiviteiten in de elektronische dossiers. Enerzijds om tegemoet te komen aan de strenger wordende eisen van o.a. de beroepsgroep en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, anderzijds om het aanleveren van data ten behoeve van de prestatie-indicatoren te verbeteren. Vanuit de ZON-breed ingestelde registratiecommissie zijn afspraken/voorstellen gemaakt om dit op eenduidige wijze te realiseren. Vervolgens is het aan de verschillende hulpverleners de opdracht om dit in de dagelijkse praktijk op te pakken. De ervaring heeft geleerd dat dit laatste een lastig traject kan zijn. Begeleiding hierbij en periodieke terugkoppeling van de resultaten is van groot belang. Inmiddels beschikken wij over de mogelijkheden om goede rapportages aan te leveren. Op de andere onderdelen van de driehoek Service, Kwaliteit en Doelmatigheid, zijn eveneens forse stappen gezet. Inmiddels is het bij alle centra standaard dat men van uur geopend is. Men kan dan zowel fysiek als telefonisch terecht. Daarvoor moesten per centrum soms aanzienlijke technische en/of organisatorische aanpassingen worden gedaan. Op basis van de door de verschillende apotheken aangeleverde spiegelinformatie, is per centrum gesproken over het voorschrijfbeleid. Ook de uitkomsten van de rapportages van de St. Farmaceutische Kengetallen (SFK) worden meegenomen bij de bepaling van de GEZ-module. Beweegprogramma s komen zeer waarschijnlijk niet per 2011 in het basispakket van de Zorgverzekering in verband met relatief hoge kosten en beperkte (aangetoonde) effectiviteit. Echter, bewegen blijft een fundamenteel onderdeel van nagenoeg ieder zorgprogramma. De afdelingen fysiotherapie zijn dan ook volop bezig met het aanbieden van beweegactiviteiten voor de verschillende patiëntengroepen. Belangrijk om te constateren dat patiënten bijzonder enthousiast zijn over deze diensten en zelfs bereid zijn om een eigen bijdrage te betalen. Ook het leefstijladviesprogramma Van Klacht naar Kracht lijkt niet structureel bekostigd te gaan worden, net als de Beweegkuur. In alle centra zijn leefstijladviseurs actief die een tijdelijke aanstelling hebben op basis van de projectfinanciering. In overleg met de GGD en Achmea wordt onderzocht of bekostiging op een andere wijze mogelijk is. EPD/LSP 9

10 De voorbereidingen voor de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de koppeling van de verschillende systemen aan het Landelijk Schakelpunt (LSP), hebben enorm veel tijd gekost. Voor alle medewerkers zijn de verplichte UZI-passen (Unieke Zorgverleners Identificatie) aangevraagd en verwerkt. Deze passen zijn noodzakelijk omdat een hulpverlener anders geen toegang krijgt tot de benodigde digitale informatie. De door de overheid beschikbaar gestelde subsidie dekte maar een fractie van de werkelijk gemaakte kosten. Teleurstellend is dan ook om te moeten constateren dat die energie nagenoeg geen rendement heeft opgeleverd. Zeker omdat er wel degelijk goede kanten zitten aan het LSP, bijvoorbeeld op het vlak van de beveiligde communicatie. Praktijkondersteuning Op basis van de beschikbare parameters is een plan ontwikkeld om de productiviteit van de praktijkondersteuners in beeld te krijgen en waar mogelijk te verhogen naar gemiddeld 3 contacten per uur. Naast de gebruikelijke consulten en visites is hierbij gekeken naar verrichtingen als het maken van ECG s, ambulante bloeddrukmeting en het afnemen van MMSE. De verwachtingen zijn niet helemaal waargemaakt, omdat veel aandacht besteed moest worden aan de zorgprogramma s en het op orde krijgen van de registratie. Inmiddels is de bekostiging van de praktijkondersteuning aanzienlijk gewijzigd met als gevolg dat er veel minder flexibiliteit bestaat om de inkomsten te verhogen. Vinex-regeling De gezondheidscentra Berkel en Nesselande maakten in het verleden gebruik van de regeling voor aanvullende bekostiging voor centra in VINEX-gebieden, uitgevoerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Nadat besloten is om de regeling niet langer door het CVZ te laten uitvoeren, is na intensief overleg met de LVG en contact met de politiek door de Minister van VWS besloten om een regeling te treffen om deze subsidie aan Gezondheidscentra in Vinex-locaties voort te zetten. Daarna moet in samenwerking met Zorgverzekeraars een lange termijnoplossing worden gevonden. Dit betekent dat voor Nesselande en Berkel voor 2010 en 2011 in ieder geval de aanvullende financiering verzekerd is. Helaas heeft de concrete uitwerking van de regeling c.q. uitbetaling erg lang op zich laten wachten zodat een forse druk op de liquiditeit ontstond. Patiëntentevredenheidsonderzoek Eind 2009 is in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, een patiëntentevredenheidsonderzoek in alle gezondheidscentra gehouden. Op basis van het model van de CQ-index huisartsenzorg zijn vragenlijsten uitgedeeld met het verzoek deze ingevuld te retourneren en werden door de studenten met een beperkt aantal patiënten diepte-interviews gehouden. De uitkomsten van alle centra waren onverdeeld positief, waarbij per centrum uiteraard wel punten voor verbetering zijn aangedragen. Een van de meest voorkomende aandachtspunten was de telefonische bereikbaarheid. Dit in combinatie met factor bereikbaarheid uit de indicatoren heeft geleid tot de eerder beschreven aanpassingen Gezondheidscentrum Ommoord Algemeen In 2010 is veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het centrum en een efficiëntere werkwijze van de assistentes, twee zaken die nauw verband houden met elkaar. De aanschaf van een nieuwe telefooncentrale en de stapsgewijs veranderde manier van werken, hebben bijgedragen aan een betere bereikbaarheid. Het gezondheidscentrum is sinds het najaar van 2010 van 8.00 tot uur continu bereikbaar, zonder antwoordapparaat. Aan het einde van het jaar werden voorbereidingen getroffen om via een front-backofficesysteem te gaan werken. Een administratieve kracht werd ingezet om de assistentes bij te staan en hun taak te verlichten. 10

11 NHG Het werken aan de verbetering van de bereikbaarheid vormde ook onderdeel van een verbeterplan voor de NHG-accreditatie. In het kader van die accreditatie werd ook gewerkt aan het opzetten en implementeren van Veilig Incident Melden (VIM) en het opzetten en in de praktijk brengen van een CVRM-protocol. Huisartsen Het beter registreren in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is gedurende het gehele jaar steeds een punt van aandacht geweest. Aan twee onderzoeken vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het EMC is medewerking verleend door aan patiënten te vragen mee te doen met een onderzoek, één naar heupklachten en één naar enkelletsel. Aan het einde van het jaar is besloten om deel te gaan nemen aan het Academisch Netwerk Primeur, een netwerk van gezondheidscentra dat nauw gaat samenwerken met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het EMC, in het kader van opleiding, onderwijs en onderzoek, wat ook kan leiden tot betere zorg en snellere toepassing van nieuw inzichten. Het verlenen van medewerking aan het ERGO-onderzoek, vanuit de afdeling epidemiologie van het EMC, blijft hiernaast voortbestaan. Een van de huisartsen is gestart met een project voor beter gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen. De huisartsengroep heeft zesmaal een casuïstiekbespreking gehad, waarin casussen besproken zijn, nieuwe ontwikkelingen etc. Bij een van deze bijeenkomsten waren ook de fysiotherapeuten aanwezig. Meerdere keren heeft de huisartsengroep samen met de andere huisartsengroep in Ommoord en alle apothekers in Ommoord een FTO (farmacotherapeutisch overleg) gehad. Alle artsen volgden cursussen om voldoende bij te blijven in het vak en hierdoor hun registratie te kunnen verlengen. Ook in 2010 hebben meerdere co-assistenten in het centrum meegelopen en waren er meestal 1 of 2 aios (huisartsen in opleiding) aanwezig. Naar aanleiding van enkele ervaringen met agressie hebben een aantal artsen en alle assistenten een cursus agressiviteittraining gevolgd. Dit is als bijzonder succesvol ervaren. Griepcampagne De griepvaccinatie verliep dit jaar rustiger dan het vorige jaar, doordat er nu maar één prikronde was, omdat de vaccinatie voor het H1N1-virus (Mexicaanse griep) in het vaccin was opgenomen. De assistentes werden bijgestaan door huisartsen en collega s van andere disciplines, waardoor de campagne vlekkeloos verliep. Fysiotherapie Het jaar 2010 is voor de afdeling fysiotherapie een druk jaar geweest, niet alleen door het grote aantal patiënten dat aanklopte voor hulp, maar ook door allerlei organisatorische veranderingen. Begin 2010 is de afdeling fysiotherapie overgegaan op een nieuw computerprogramma Fysiomanager voor de patiëntenadministratie. Het kostte veel tijd en moeite om te leren werken met het nieuwe systeem. De aanleiding om over te stappen op Fysiomanager was de wens om op termijn een Achmea Plus-praktijk te worden. De patiëntenadministratie en praktijkorganisatie moeten daarvoor aan hoge eisen voldoen, wat alleen met een nieuw computerprogramma te realiseren was. Als tweede stap op weg naar Achmea Plus is eind 2010 een proefaudit uitgevoerd, waarna een verbetertraject gestart is dat doorloopt in

12 Begin 2010 is deelgenomen aan de landelijke kwaliteitsindicatoren fysiotherapie Kwalify, waarin de kwaliteit van de afdeling fysiotherapie in een aantal facetten wordt gemeten en landelijk vergeleken wordt met andere praktijken. Hierin bleek de fysiotherapie in GC Ommoord in het algemeen goed te scoren. In 2010 is het aantal fitnessgroepen gegroeid naar negen groepen. Patiënten trainen in de fitnessgroepen aansluitend op de behandeling, op groepstarief of op strippenkaart. De trainingen vinden altijd plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. De vraag naar deze trainingsmogelijkheid blijkt erg groot te zijn. Daarnaast bestaan specifieke groepen zoals een depressiegroep, een diabetesgroep en een groep Samen Sportief Afvallen. In 2010 zijn daar twee COPD-groepen bijgekomen. Door de uitbreiding van de groepen bleek het praktisch steeds lastiger om met individuele patiënten de oefenzaal en de trainingsapparatuur te kunnen gebruiken, terwijl de vraag om uitbreiding van het aantal groepen onverminderd toenam. De behoefte om de oefenzaal te vergroten werd dan ook steeds groter, waardoor naar een mogelijkheid tot uitbreiding gezocht is. Dit bleek op de 2 e verdieping echter niet te realiseren. Daarom is onderzocht of de fysiotherapie naar de begane grond kon verhuizen. Eind van het jaar werd duidelijk dat de verhuizing naar beneden hoogstwaarschijnlijk te realiseren is. Het aantal specialisaties binnen de afdeling is in 2010 niet verder uitgebreid. De specialisaties zijn: - manuele therapie, - psychosomatische fysiotherapie, - bekkenfysiotherapie, - geriatriefysiotherapie. De vraag naar gespecialiseerde fysiotherapie was in 2010 onverminderd groot. Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een instantie die gratis haar diensten biedt aan alle inwoners van de Deelgemeente Alexander. MDA biedt de volgende diensten: Vraagwijzerloket, voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Van maandag t/m vrijdag inloopspreekuren van uur. Ook spreekuren in de Stadswinkel. Algemeen maatschappelijk werk en outreachend maatschappelijk werk, het outreachend maatschappelijk werk richt zich op mensen die zorg mijden Sociaal juridische hulpverlening Administratieve Thuis Ondersteuning (ATO), biedt hulp aan huis bij het ordenen en bijhouden van de financiële administratie en budgetbeheer Steunpunt informele zorg, werft vrijwilligers, zet vrijwilligers in en begeleidt hen. Tevens biedt het steunpunt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers Schoolmaatschappelijk werk en voorschools-maatschappelijk werk De medewerkers van MDA zijn actief in de wijken en in de ketenzorg. De belangrijkste ketenpartners zijn: Gezondheidscentra; huisartsen; Centrum voor Jeugd en Gezin; Lokaal Zorgnetwerk; Team Huiselijk Geweld; scholen; buiten -en voorschoolse opvang: diverse vrijwilligersorganisaties waaronder MOTTO; sociaal cultureel werk; opbouwwerk; de Kredietbank Rotterdam; SoZaWe. In de gezondheidscentra Ommoord, Zevenkamp, Charley Toorop en Nesselande zijn maatschappelijk werkers van MDA op locatie aanwezig. De hulpvragen hadden betrekking op: Relatie- en/of echtscheidingsproblematiek Financiën en/of materiële zaken/huisvesting 12

13 Gezins- en/of familieproblematiek Problemen met andere instanties Overige psychosociale problematiek o.a.: rouwverwerking; overbelasting; assertiviteit; depressie; eenzaamheid Verwevenheid van problematieken; multi-probleem situaties, multiprobleemgezinnen. Thuiszorg Rotterdam Vanuit het gezondheidscentrum werken 2 teams wijkverpleging en 2 teams verzorging. In 2010 is gestart met het invoeren van een nieuwe werkwijze onder de naam Zorg in de Buurt. Deze teams verlenen alle zorg die buurtbewoners nodig hebben. Eén team bestaat uit twaalf tot vijftien zorgverleners die zoveel mogelijk zelfstandig werken. Met elkaar plannen ze de zorg en houden contact met de huisarts en andere zorg- en dienstverleners in de buurt. Het grote voordeel voor de cliënt is dat deze met minder zorgverleners te maken krijgt. Daarmee wil Thuiszorg Rotterdam de zorg persoonlijker en vertrouwder maken Gezondheidscentrum Zevenkamp Het doel van gezondheidscentrum Zevenkamp is het bieden van hoogwaardige geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Daartoe hebben in 2010 de volgende disciplines intensief met elkaar samen gewerkt: huisartsen, centrumassistentes, praktijkondersteuner, fysiotherapeuten, thuiszorg, eerstelijns psycholoog, een SPV-er, maatschappelijk werk, verloskundigen, logopedisten, diëtiste en een leefstijladviseur. De centrumassistentes, praktijkondersteuner en centrummanager zijn in dienst van Gezondheidscentrum Zevenkamp BV. De overige disciplines vormen een zelfstandige maatschap of werken op detacheringbasis in het centrum. Huisvesting In april 2010 is gezondheidscentrum Zevenkamp verhuisd van de Imkerstraat 31 naar Aar 55 in Rotterdam. Het centrum is nu gehuisvest in de benedenverdieping van zorgcentrum de Aarhof. Het beschikt daardoor over meer en grotere ruimtes waardoor een nog grotere diversiteit aan zorgaanbieders gehuisvest kan worden en ook de fitness in een goede accommodatie is ondergebracht. Huisartsenpraktijk In 2010 bestaat de huisartsenpraktijk uit zes huisartsen. Twee van hen werken fulltime, de andere vier parttime. Zij vormen samen een maatschap. Op 1 januari 2010 bestond de praktijk uit 7958 patiënten. Op 1 januari 2011 waren dat 7972 patiënten. 51% van hen is verzekerd bij Achmea. De leeftijdscategorie van 19 tot 65 jaar betreft 65% van de totale praktijk. Bereikbaarheid In 2010 is de bereikbaarheid van gezondheidscentrum Zevenkamp uitgebreid. Het centrum is nu van 8.00 tot uur bereikbaar. Er wordt daarbij geen gebruikgemaakt van een bandje. Patiënten kunnen zowel telefonisch als aan de balie hun medische vragen stellen of een afspraak maken. Fysiotherapie De maatschap fysiotherapie bestaat uit zes maten. De maatschap heeft een algemene fysiotherapeut, een kinderfysiotherapeut en een assistente in loondienst. De fysiotherapeuten bieden beweegprogramma s aan voor patiënten met COPD en DM. Ook leveren zij een wezenlijke bijdrage aan het programma Leefstijladvies. De grote oefenzaal in het nieuwe centrum biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling van de beweegprogramma s. 13

14 Certificering De maatschap huisartsen heeft in 2008 de NHG accreditatie behaald. In 2009 is gezondheidscentrum voor de tweede keer bezocht door de accrediteur en in 2010 voor de derde keer. Bij dat bezoek zijn alle verbeterplannen en minimum kwaliteitseisen van 2010 beoordeeld en goed bevonden. Voor 2011 zijn drie nieuwe verbeterplannen vastgesteld. Zij hebben betrekking op het installeren van het AED apparaat, een verschoonplank, het opzetten van een VIM-procedure en een protocol voor de controle van zorgprogramma's. De maatschap fysiotherapie heeft veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de HKZ-certificering en verwacht die in 2011 te behalen. Personeel In begin 2010 heeft een doktersassistente elders een baan gevonden. Voor haar is een opvolgster gevonden. Haar tijdelijke contract is in september niet verlengd. In september is voor haar ook weer een opvolgster gevonden. Een van de assistentes is met zwangerschapsverlof gegaan. Voor haar is een waarneemster gevonden. Door krapte op de arbeidsmarkt is het in 2010 moeilijk gebleken om geschikte doktersassistentes te vinden. Nascholing Begin 2010 zijn vijf medewerkers opgeleid voor het bieden van bedrijfshulpverlening. De assistentes volgen regelmatig de interne bijscholing die bij toerbeurt door de huisartsen geboden wordt. De scholing heeft betrekking op vragen die rechtstreeks voortvloeien uit de triage. Deze vorm van scholing biedt naast deskundigheidsbevordering tegelijkertijd de gelegenheid om het beleid goed af te stemmen. BHV In 2009 is in gezondheidscentrum Zevenkamp een RI&E uitgevoerd. Dat is in beperkte mate gebeurd i.v.m. de verhuizing in 2010 naar een nieuw pand. Op basis van deze RI&E is een ontruimingsplan gemaakt dat bij de medewerkers bekend is gemaakt. In januari 2010 is ten behoeve van de bedrijfshulpverlening door vijf medewerkers van het centrum een cursus gevolgd. Leefstijladviseur Het beweegprogramma van Klacht naar Kracht is na het vierde jaar in 2010 afgesloten. Na drie jaar pionieren en bouwen aan de keten is GC Zevenkamp in 2010 verder gegaan met subsidie van het NISB met het beweegprogramma de Beweegkuur. Het bleef daarnaast mogelijk om mensen die binnen de doelgroep depressie en psychosomatische klachten vallen in te laten stromen met een extra subsidie van de GGD Rotterdam Rijnmond. Zorgimpuls had daar een aparte overeenkomst voor opgesteld. Ook de extra financiering van SoZaWe bleef gewoon geldig. Sinds juni 2010 vervult een diëtiste van Health Risk Control de functie van leefstijladviseur in gezondheidscentrum Zevenkamp. Na de nodige wisselingen wordt het project nu door haar uitgevoerd. De projectgroep leefstijladvies bestaande uit een huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, leefstijladviseur en de centrummanager evalueren regelmatig onder begeleiding van ZorgImpuls of de gestelde doelen worden gehaald Gezondheidscentrum Charley Toorop De formatie huisartsen en assistenten is gedurende het gehele jaar redelijk stabiel gebleven. Ook het aantal bij de huisartsenpraktijken ingeschreven patiënten blijft stabiel, maar lijkt licht te dalen en bedraagt per eind Eind 2009 is nog een mailing verspreid om nieuwe patiënten te werven met een bescheiden resultaat van enkele tientallen nieuwe inschrijvingen. Helaas is de uitwerking van de opgestelde verbeterplannen in het kader van de NHGaccreditering niet voldoende uit de verf gekomen, zodat nog de nodige inspanningen 14

15 geleverd moesten worden als voorbereiding op visitatie voor het tweede jaar, welke uiteindelijk toch succesvol kon worden afgerond. Samenwerking Huisartsen en fysiotherapeuten; De samenwerking met de fysiotherapeuten verloopt goed. In het kader van de zorgprogramma s is een fysiotherapeut direct betrokken bij de invulling en uitvoering van het COPD-project. Daarnaast is zij in het kader van het beweegprogramma Van Klacht naar Kracht voor één dag per week werkzaam als leefstijladviseur. Apotheek Servicepunt Zevenkamp (ASZ) De samenwerking met Apotheek Zevenkamp via het ASZ is verder ontwikkeld. Patiënten zijn uitermate tevreden over de service. Voor een aantal veel gebruikte geneesmiddelen geldt dat patiënten deze gelijk mee kunnen nemen in plaats van op de andere locatie afhalen. Overige eerstelijnsdisciplines De samenwerking met de SPV-ers en psychologe van ParnassiaBavo en de twee vrijgevestigde psychiaters is op dezelfde goede basis voortgezet. Met het maatschappelijk werk, de verloskundigen en logopedisten is de samenwerking goed verlopen. Met Buurtzorg is een samenwerking aangegaan als vervanger voor de Vierstroom als thuiszorgorganisatie. Buurtzorg is nieuwe speler op het gebied van thuiszorg en is vooral voor patiënten en medewerkers aantrekkelijk. De samenwerking met de huisartsen loopt ook voorspoedig. ParnassiaBavo heeft per december de huur opgezegd van de ruimtes die men vanaf 2005 heeft gehuurd. De destijds bedachte opzet voor groepsbehandelingen is nimmer uit de verf gekomen. Wel blijft men ruimtes huren voor de eerstelijns GGZ. Praktijkondersteuning Eind 2009 is een van de praktijkondersteuners gestart met de opleiding tot Nurse Practitioner. Hiermee wordt een nieuwe functie geïntroduceerd tussen de huisarts en de praktijkondersteuner, die meer zelfstandig patiëntenzorg kan bieden. De komende jaren zal in samenwerking met de huisartsen uitgewerkt gaan worden hoe die samenhang het beste vorm kan krijgen Stichting Gezondheidszorg 3B Algemeen De huisartsenpraktijk is gegroeid met circa 900 patiënten tot 4975 per 31 december Als gevolg hiervan is de werkbelasting voor de huisartsen behoorlijk toegenomen. De overgang naar een nieuw huisartseninformatiesysteem (HIS) heeft de nodige inspanning gevergd en nog steeds werkt het niet naar volle tevredenheid. Bereikbaarheid Per september is de toegankelijkheid en de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk uitgebreid. Patiënten kunnen van 8.00 tot uur bellen en aan de balie te woord gestaan worden. Scholing Alle doktersassistenten hebben een bijscholing oncologie gevolgd in het Sint Franciscus Gasthuis. De praktijkondersteuner heeft de Caspir en Langerhans-cursus gevolgd samen met een huisarts. De BLS/AED-training is door iedereen gevolgd. De bedrijfshulpverleners hebben een scholing gehad. De huisartsen hebben diverse nascholingen gevolgd en nemen deel aan farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de overige huisartsen van Berkel en Rodenrijs en de apothekers. 15

16 Personeel De formatie huisartsen is 2,5 FTE. De formatie doktersassistente is 2,24 FTE. Praktijkondersteuner 0,47 FTE. Een van de huisartsen is eind september met zwangerschapsverlof gegaan. Zij is vervangen door een waarnemend huisarts. Eén doktersassistente in opleiding van het Albeda college heeft stage gelopen. Diverse coassistenten van de Erasmus Universiteit hebben hun 4 weken co-schap gedaan. Samenwerkingsverbanden Een werkgroep bestaande uit huisarts, apotheek, POH, fysiotherapeut, diëtiste en internist vanuit het Sint Franciscus Gasthuis heeft de afspraken rondom diabeteszorg op maat gemaakt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en worden jaarlijks geëvalueerd. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige vanuit Parnassia/BAVO draait vanaf november 1 dag in de week spreekuur tot tevredenheid van de huisartsen. Er zijn diverse presentaties gehouden voor alle gebruikers van het gezondheidscentrum. De GGD Rotterdam heeft een presentatie verzorgd over het advies- en meldpunt huiselijk geweld. Een van de logopedisten heeft verteld over dyslexie. De organisatie MEE heeft een presentatie gegeven over licht verstandelijk gehandicapten en niet aangeboren hersenletsel en de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lansingerland heeft verteld over wat men van dit centrum kan verwachten Gezondheidscentrum Nesselande Noord Algemeen Het aantal ingeschreven patiënten per 31 december 2010 is Huisvesting De Kristal is een schitterend gebouw, maar de klimaatbeheersing laat te wensen over. In de zomer is het te warm en in de winter is de lucht te droog. De huisartsenpraktijk bezint zich op maatregelen. Met name de BackOffice en de wachtkamer zijn een probleem. Twee huurders van het gezondheidscentrum hebben op eigen kosten een airconditioning aan laten leggen. Bereikbaarheid Per september is de toegankelijkheid en de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk uitgebreid. Patiënten kunnen van 8.00 tot uur bellen en aan de balie te woord gestaan worden. Met ingang van oktober is er een avondspreekuur gestart (Eén avond in de week van tot uur). Dit spreekuur wordt goed gewaardeerd door de patiënten. Personeel De personele formatie huisartsen is 3,1 FTE. De formatie doktersassistente is 3,07 FTE. Praktijkverpleegkundige 0,67 FTE en administratief medewerker voor 0,67 FTE. AED-training is door iedereen gevolgd. De POH en assistentes hebben diverse scholingen gevolgd. De huisartsen regelen zelf hun nascholing en farmacotherapeutisch overleg (FTO). Een doktersassistente in opleiding heeft stage gelopen. Vier co-assistenten van de Erasmus Universiteit hebben hun 4 weken co-schap gedaan. Samenwerkingsverbanden Circa 5 x per jaar is er een gebruikersoverleg geweest met alle partijen binnen het gezondheidscentrum. De onderwerpen varieerden van presentatie van eigen organisatie tot casusbespreking. 16

17 Risico-inventarisatie Er is een BHV-team geformeerd met alle partijen binnen de Kristal. Het BHV- en ontruimingsplan is aangepast. Een ontruimingsoefening wordt in 2011 gedaan. In november is een informatieavond voor COPD-patiënten georganiseerd door de apotheek, huisartsen en longarts van het IJsselland ziekenhuis. De avond is goed gewaardeerd door patiënten GC Nieuwe Westen De formatie is in 2010 gewijzigd. Het contract van één huisarts is per september niet verlengd. De andere huisarts is een dag meer gaan werken. Een dag in de week wordt er gewerkt met een waarnemer. Dit heeft wel effect gehad op de het aantal ingeschreven patiënten, dit is namelijk licht gedaald. Er wordt nog gezocht naar een stabiele oplossing. Bijscholingen zijn georganiseerd op het gebied van reanimatie en BHV. Diverse stagiaires zijn gedurende het jaar begeleid. De physician assistant is bezig met het 2 de jaar van de opleiding en heeft 10 weken stage mogen lopen in het centrum. Hij heeft in samenwerking met apotheek Erasmus gekeken naar het medicatiegebruik binnen het verzorgingshuis de Magistraat. Zijn afstudeeropdracht zal ook gaan over polyfarmacie. Vanaf september is de praktijk van tot telefonisch bereikbaar. In het centrum zijn de volgende disciplines aanwezig: Fysiotherapie, Thuiszorg Rotterdam, een diëtiste, algemeen maatschappelijk werk, een sociaal verpleegkundige en het Besnijdeniscentrum Nederland. Samenwerkingverbanden De praktijk biedt één dagdeel in de week reguliere huisartsenzorg in het particuliere verzorgingshuis De Magistraat. De Physician Assistant houdt dit spreekuur elke week. Met een project voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren, Maaszicht, wordt overlegd of het centrum de eerstelijns zorg kan bieden. NHG In maart is het centrum voor de 3 e keer geaccrediteerd. Gehaalde verbeterplannen: - COPD: gold status registreren/ en zorgroute vastgesteld - Dm: jaarcontroles uitvoeren volgens protocol - Werkoverleg - Patiënteninformatie Van Klacht naar Kracht De POH is een dagdeel per week bezig als leefstijladviseur. De gestelde doelen hiervoor zijn gehaald. Ook mochten dit jaar externe patiënten via SoZaWe instromen. Dit project zal in 2011 ook voortgezet worden Apotheken Juridische procedure Apotheekketen Mediq heeft een kort geding aangespannen tegen Briand Apotheek en GC Ommoord vanwege vermeende onrechtmatige samenwerking/belangenverstrengeling. De rechter oordeelde dat daar geen sprake van is en dat de huidige constructie binnen de regelgeving past. Naast de concrete relevantie voor ZON is het verder een belangrijke uitspraak voor gezondheidscentra waar tevens een apotheek is gevestigd. Huisvesting In 2010 zijn de Briand Apotheek en Apotheek Nesselande gestaag gegroeid. Mede door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, loopt de Briand Apotheek tegen de grens aan van de beschikbare ruimte. Samenwerking op logistiek gebied met Apotheek 17

18 Nesselande heeft in 2010 beperkt vorm gekregen, en dan met name op het gebied van bereidingen (door Apotheek Nesselande) en de gezamenlijke bezorgservice. Inmiddels is de zogenaamde Central Filling module elders in het land steeds verder ontwikkeld, zowel door samenwerking tussen apotheken als door diverse groothandelsorganisaties. Deze kennis en ervaring zullen de apotheken in 2011 gaan benutten voor het wel of niet uitvoeren van Central Filling vanuit de robot in Apotheek Nesselande. In de Briand Apotheek wordt de informatieruimte een aantal dagdelen per week gebruikt als Achmea Service Punt. Dit brengt enerzijds extra inkomsten, maar heeft als nadeel dat de ruimte op die momenten niet beschikbaar is voor het geven van advies en voorlichting door de apotheker of assistenten aan de cliënten van de apotheek. Aantal patiënten Ultimo 2010 was het aantal ingeschreven patiënten in de Briand Apotheek circa 2500 en in Apotheek Nesselande circa 8000 patiënten. De omstandigheden voor beide apotheken zijn net als in 2009 geheel verschillend. Dit heeft te maken met de lokale situatie in de wijk Ommoord met 3 Mediq Apotheken in de nabijheid. Veel cliënten zijn nog ingeschreven bij een van deze apotheken, maar betrekken wel een deel van hun medicatie (en bijbehorend advies) van de Briand Apotheek. De cliënt kiest te allen tijde zelf bij welke apotheek hij ingeschreven wil worden. Door de koppeling van de apotheeksystemen is de medicatiebewaking wel gewaarborgd. Het is een positief gegeven dat het aantal ingeschreven cliënten bij Apotheek Nesselande hoger is dan bij het gezondheidscentrum. Reden is dat ook inwoners van Zevenhuizen en de wijk Nesselande Zuid zich inschrijven bij de apotheek. De organisatie van de farmaceutische zorg De apotheken hebben een belangrijke plek verworven in het aanbod van geïntegreerde zorg in respectievelijk Ommoord en Nesselande. Kwaliteit, zorgvuldigheid en doelmatigheid gaan daarbij hand in hand. Afstemming met huisartsen en specialisten over doelmatig voorschrijven vindt plaats via het periodieke FTO, maar zeker ook via andere overleggen tussen betrokkenen. De apothekers zijn beiden goed bereikbaar en hebben een goed contact opgebouwd met de voorschrijvers. De apotheken nemen deel aan de dienstregeling van Rotterdam Oost. De dienstapotheek verzorgt 7 dagen per week de avond- en nachtdiensten van tot 8.00 uur. Eén keer per 12 weken heeft iedere apotheek weekenddienst op zaterdag en zondag van 8.00 uur tot uur. De Briand Apotheek draait haar dienst in Apotheek Nesselande. Certificering Voor de apotheken is het van groot belang dat de kwaliteit aantoonbaar is. Ook zorgverzekeraars als Achmea stellen de voorwaarde dat apotheken gecertificeerd zijn. Een intensief traject, dat in mei 2009 startte, om te komen tot een gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem conform de huidige HKZ-normen, heeft geresulteerd in HKZ-certificering van de apotheken in juni De apotheekteams hebben een bijzonder goede prestatie geleverd, zoals werd bevestigd in de Externe Audit van KIWA. Op alle onderdelen scoorden de apotheken (beduidend) hoger dan het gemiddelde van de door KIWA gecertificeerde apotheken. Kern van HKZ is het werken volgens de kwaliteitscirkel Plan-do-check-act. De check en act zijn niet volledig aantoonbaar geïmplementeerd in alle processen, wat verklaard kan worden door het feit dat de apotheken relatief kort open zijn. Het leermoment zit in het beter aantoonbaar maken van (trend)analyses. Onderdeel van kwaliteitszorg is ook het meten van klanttevredenheid. De apotheken zetten hiervoor de volgende middelen in: vanaf begin 2010 liggen door de apotheken zelf ontwikkelde meningkaartjes op de balie, waarin de waardering wordt gevraagd m.b.t. vriendelijkheid, wachttijd, kwaliteit en sfeer; 18

19 vanaf mei 2010 nemen de apotheek deel aan het landelijke Mystery Guest onderzoek van het AMP (Apotheek Monitoring Program); de apotheken worden 6 keer per jaar bezocht door een mystery guest en vervolgens via een benchmark vergeleken met enkele honderden andere deelnemende apotheken; CQ-vragenlijst die cliënten van de apotheek online kunnen invullen en die eveneens in een landelijke benchmark worden verwerkt. De waardering via de kaartjes is voor beide apotheken bijzonder goed te noemen. Door het toenemende aantal recepten en daarmee toenemende drukte in de apotheken is het een voortdurende uitdaging positief te blijven scoren op de service, bejegening en wachttijd. Van de landelijke programma s is relatief nog weinig feedback ontvangen in 2010 vanwege de start medio dit jaar. Daar waar verbeterpunten zijn aangedragen, worden deze door de apotheken opgepakt. Samenwerking De apotheken werken nauw samen op het gebied van o.a. personeelsbeleid, farmaceutisch beleid, kwaliteitsbeleid (HKZ), inkoop en logistiek. De apothekers nemen zoals vermeld onder organisatie deel aan een Farmacotherapeutisch overleg (FTO) met de lokale huisartsen. In Ommoord nemen naast de Briand Apotheek ook andere apotheken deel aan het FTO. Binnen gezondheidscentra is sprake van geïntegreerde zorg. De apotheken werken dan ook samen met de verschillende zorgaanbieders, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. De zorg voor chronisch zieken wordt multidisciplinair ingevuld, in het bijzonder Diabetes Mellitus type 2 en COPD. In november 2010 hebben beide apotheken met collega zorgverleners uit het centrum en de 2 de lijn een voorlichtingsavond voor cliënten met COPD georganiseerd. Dit is zeer goed gewaardeerd. De Medicatiecheck waarbij de patiënt zelf ook een duidelijke rol heeft - is een concreet voorbeeld van afstemming van zorg tussen huisarts en apotheek. Apotheek Nesselande werkt goed samen met de specialisten van de buitenpolikliniek van het IJsselland Ziekenhuis dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. Met een aantal regionale apotheken hebben de apotheken periodiek overleg om vooral zorginhoudelijk de farmaceutische zorg af te stemmen. Personeel De beide teams zijn op sterkte met een goede combinatie van jongere en meer ervaren assistenten. Door de gestage groei van de apotheken is de personeelsbezetting continu aandachtspunt. De personeelsformatie was in 2010 gemiddeld als volgt: Apotheek Nesselande: 1 FTE beherend apotheker en 3,5 FTE apothekersassistenten; Briand Apotheek: 1 FTE beherend apotheker en 4,2 FTE apothekersassistenten; het aantal FTE assistenten is hoger dan in 2009, mede door vervanging tijdens zwangerschapsverlof en een langdurig zieke. De apotheken hebben gezamenlijk een bezorger in dienst. Vanuit Zorg Op Noord was in 2010 een manager apotheken gemiddeld 16 uren per week werkzaam voor de apotheken. Scholing/opleiden De apothekers hebben diverse (zorginhoudelijke) cursussen gevolgd. De assistenten van beide apotheken hebben diverse (online) cursussen gevolgd, o.a. een cursus inhalatieinstructie samen met andere zorgverleners ZON ICT Om de visie en strategie van ZON ICT te verwezenlijken, was volume nodig. Inmiddels heeft het aantal klanten (eigen centra en derden) voldoende omvang om ZON-ICT rendabel te kunnen exploiteren. In 2010 was de (technische) ontwikkeling het speerpunt. Een toenemende aantal gezondheidscentra en apotheken van Capelle aan den IJssel tot Delft kan tot de klantenkring van ZON-ICT gerekend worden. 19

20 Facilitair Bedrijf De frequent veranderende voorstellen voor de bekostigingsstructuur van de eerstelijn en het soms wispelturige beleid van de overheid, maken het lastig om een gedegen beleid uit te stippelen. Juist dan is het van belang om continu inzicht te hebben in de stand van zaken van de organisatie op financieel gebied. Ook in 2010 is verder gewerkt aan het verbeteren van de rapportages. Het financieel beleid van Zorg Op Noord is verder gericht op een gezonde financiële organisatie met een degelijke solvabiliteits- en liquiditeitspositie. De groei in de afgelopen jaren maakt het noodzakelijk om de AO/IC voortdurend te blijven professionaliseren. Kern van het financieel beleid is het beheersen van risico s en de optimalisatie van het rendement. Dit beleid is gebaseerd op een aantal elementen: - Een goed ingerichte AO/IC, waarbij een heldere scheiding is tussen beschikkende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies. - Een gestructureerd financieel beleid; hoe wordt de verhouding tussen korte en lange financiering bepaald, hoe wordt omgegaan met liquiditeitsoverschotten en tekorten, welke renterisico mag de organisatie lopen en hoe wordt met beleggingsvraagstukken omgegaan. - Tijdige en adequate informatie voor de verschillende onderdelen van de organisatie Zon-Advies De activiteiten van de medewerkers van ZON Advies bestonden ook in 2010 weer uit drie onderdelen, te weten Organisatie en financiën, Zorg en Bouw Integrale bekostiging In vervolg op de in 2009 ingezette activiteiten is ZON Advies ook in 2010 weer nauw betrokken geweest bij de verdere invoering van de processen van Integrale Bekostiging. De accenten lagen in 2010 op de registratie van zorgprocessen en het implementeren van zorgprogramma s. Omdat Achmea in 2010 geen verdere stappen heeft gezet op weg naar een nieuwe financiering van zorgprogramma s, is er relatief weinig tijd besteed aan het verder ontwikkelen van DBC s of Koptarieven. Wel zijn er in 2010, evenals in het voorgaande jaar, een paar maal per centrum informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij werden alle medewerkers in de gezondheidscentra door de bestuurder en projectleider nader geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Bekostiging. Registratie In 2010 is voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de uniforme registratie. Dat betekent dat iedere huisarts en praktijkondersteuner de gegevens op dezelfde wijze in het HIS registreert. De centrummanagers spelen hierbij een cruciale rol. ZON Advies ondersteunt de centrummanagers, o.a. door het verstrekken van zoveel mogelijk informatie over de stand van zaken betreffende de uniforme registratie. Daarnaast zijn de huisartsen nauw betrokken bij het vaststellen van de correcte wijze van registreren in die gevallen waar mogelijk onduidelijkheid over zou kunnen bestaan. Op deze wijze krijgt het belang van een uniforme registratie ook draagvlak bij de huisartsen en de praktijkondersteuners. Om dit te stroomlijnen is de registratie commissie opgericht, die onder voorzitterschap van Rob van Staveren ook in 2010 weer veel onduidelijkheden betreffende de registratie heeft verhelderd en opgelost. De commissie heeft dit vertaald in praktische en pragmatische protocollen, die ZON-breed zijn verspreid. Tot genoegen van de commissie worden deze ook daadwerkelijk gehanteerd. 20

Stichting Zorg Op Noord. Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord. Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2009 Maatschappelijk verslag juni 2010 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag mei 2013 versie 1.6 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad.

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad. Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad www.pauwendaal.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitsbeleid 3. Klachtenregeling 4. Terugblik

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 Stichting Zorg Op Noord Roer 266 3908 MC Capelle a/d IJssel Juni versie 4 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013 Informatiebijeenkomst Basis GGZ 14 mei 2013 Welkom Femke Gronheid, directeur ZorgImpuls Programma 17.30 Welkom en programma Deel 1 17.40 Presentatie Basis GGZ 18.30 Vragen en dialoog 18.55 Einde deel 1

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in Beweging Uitgangspunt hierbij is dat de beroepsgroep zelf bepaalt wat kwaliteit is en dat we het landelijk uniforme

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Organisatie...2 Financiën...3 Contracten en ketenpartners...4 Dataset...4 Terugkomdag en nascholingen...5 Kwaliteitsbeleid...5 Klachtenregeling...6

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Juni 2014 versie 6 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht. Amsterdam Zuidoost

Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht. Amsterdam Zuidoost Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg 2018 In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht Amsterdam Zuidoost Linda Timmer Huisarts Gezondheidscentrum Holendrecht Stichting GAZO 6 gezondheidscentra

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie