De preventie van psychosociale risico s op het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De preventie van psychosociale risico s op het werk"

Transcriptie

1 De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg E. Blerotstraat, 1070 Brussel

2 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities Overzicht 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen 4. De interne procedure: het verzoek tot psychosociale interventie 5. Uitwisseling van informatie 6. Bescherming tegen represailles 7. Rol van de verschillende partijen 8. De externe procedures 9. Overgangsbepalingen

3 1. Wettelijke bepalingen

4 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico s betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft = hoofdstuk Vbis welzijnswet Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Belgisch Staatsblad van 28 april 2014

5 Inwerkingtreding 1 september 2014 BEHALVE artikel 80 KB Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk op te nemen in het jaarverslag van de interne dienst => 1 januari 2015

6 2. Definities

7 Psychosociale risico s Kans voor één of meerdere werknemers Psychische schade door blootstelling Kan samen met lichamelijke schade Elementen - Arbeidsorganisatie - Arbeidsinhoud - Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsomstandigheden - Interpersoonlijke relaties Objectief gevaar Werkgever heeft impact op elementen

8 Arbeidsorganisatie: Elementen structuur van de organisatie (horizontaal verticaal) wijze waarop de taken worden verdeeld werkprocedures de managementstijl algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd - Arbeidsinhoud: aard van de taak complexiteit en variatie van de taken contact met derden psychische belasting lichamelijke belasting duidelijkheid van de taken Arbeidsvoorwaarden: aard van de overeenkomst type werkrooster opleidingsmogelijkheden loopbaanbeheer evaluatieprocedures - Arbeidsomstandigheden: inrichting van de arbeidsplaatsen arbeidsmiddelen lawaai verlichting gebruikte stoffen werkhoudingen Interpersoonlijke relaties: interne relaties (collega s, HL, directe chef) relaties met derden (klanten, leerlingen) communicatie

9 Onrechtmatig geheel Pesterijen Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen Precisering discriminatiegronden Leeftijd, Burgerlijke staat, Geboorte, Vermogen, Geloof of levensbeschouwing, Politieke of syndicale overtuiging, Taal, Huidige of toekomstige gezondheidstoestand, Handicap, Fysieke of genetische eigenschap, Sociale afkomst, Nationaliteit, Zogenaamd ras, Huidskleur, Afkomst, Nationale of etnische afstamming, Geslacht, Seksuele geaardheid, Genderidentiteit, Genderexpressie

10 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

11 Risicoanalyse a priori Identificatie van situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s Stress/burn-out Conflicten Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Evaluatie van de risico s (= 5 A s) Samen met werknemers Samen met PAPA interne dienst Indien geen PAPA interne dienst en analyse is complex: samen met PAPA externe dienst

12 Preventiemaatregelen Algemene preventiebeginselen Impact op gevaar Risico s voorkomen, schade voorkomen, schade beperken Materiële en organisatorische maatregelen Specifieke maatregelen in verband met derden Verplichtingen hiërarchische lijn Informatie en opleiding werknemers en informatie comité = advies comité Procedures = akkoord comité Collectieve arbeidsovereenkomst

13 Specifiek element: derden (1) Register van feiten van derden Verklaringen: - Beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag - Data van de feiten - Identiteit enkel wanneer werknemer akkoord Bijgehouden door: - Vertrouwenspersoon of PAPA - PA belast met de leiding van de interne dienst wanneer PAPA extern en geen VP

14 Specifiek element: derden (2) Toegang: - Werkgever - Vertrouwenspersoon en PAPA - PA belast met de leiding van de interne dienst Ter beschikking houden van TWW Bewaring gedurende 5 jaar

15 Risicoanalyse specifieke arbeidssituatie (1) Initiatief: Werkgever Lid van de hiërarchische lijn 1/3 werknemersvertegenwoordigers in comité PBW Uitgevoerd: Samen met werknemers Samen met PAPA interne dienst Indien geen PAPA interne dienst en situatie is complex: samen met PAPA externe dienst Gegevens worden anoniem meegedeeld aan werkgever

16 Risicoanalyse specifieke arbeidssituatie (2) Preventiemaatregelen: Collectief en individueel Impact op gevaar Hiërarchie preventiemaatregelen Advies PAPA indien betrokken bij risicoanalyse Werkgever informeert: Verzoeker Betrokken preventieadviseurs Andere personen die nuttig kunnen zijn Preventiemaatregelen : volledig Resultaten van de risicoanalyse : anonieme gegevens

17 Evaluatie van het beleid Aanpassing aan wijzigingen die blootstelling aan psychosociale risico s beïnvloeden Evaluatie 1 x per jaar Door werkgever met PAPA interne dienst Indien geen PAPA interne dienst en evaluatie is complex: samen met PAPA externe dienst Elementen Verzoek risicoanalyse specifieke arbeidssituatie Verzoek formele psychosociale interventie Informatie van de arbeidsgeneesheer Conclusies van incidenten bij herhaling en voorwerp van informele psychosociale interventie Feiten ten aanzien van derden Gegevens jaarverslag Advies Comité over collectieve preventiemaatregelen

18 4. De interne procedure: het verzoek tot psychosociale interventie

19 Verzoek psychosociale interventie Geen afbreuk aan mogelijkheid om beroep te doen op: Werkgever Lid hiërarchische lijn Lid comité PBW of vakbondsafgevaardigde Interne procedure voor werknemer die meent psychische schade te ondervinden door psychosociale risico s Informele psychosociale interventie Formele psychosociale interventie

20 Fase voorafgaand aan verzoek Eerste contact 10 kalenderdagen Vertrouwenspersoon of PAPA: Hoort de werknemer Informeert de werknemer over mogelijkheden tot interventie Indien persoonlijk onderhoud Document dat onderhoud bevestigt Indien gevraagd door de werknemer Werknemer maakt keuze omtrent type interventie

21 Informele psychosociale interventie = op informele wijze zoeken naar een oplossing door verzoeker en vertrouwenspersoon of PAPA Gesprek Onthaal, actief luisteren Advies Interventie bij andere persoon onderneming Hiërarchische lijn Verzoening tussen betrokken personen Akkoord van partijen Type interventie wordt opgenomen in document

22 Formele psychosociale interventie = werknemer VRAAGT aan werkgever = gepaste COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE maatregelen = op basis van: Analyse van specifieke arbeidssituatie Voorstellen van de PAPA opgenomen in advies Specifieke toepassing : Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk

23 In welk geval? Indiening verzoek (1) Werknemer wenst geen informele interventie De informele interventie leidt niet tot resultaat => Uitdrukkelijke wilsuiting bij PAPA Hoe? Verplicht persoonlijk onderhoud met PAPA Binnen 10 kalenderdagen na wilsuiting PAPA bevestigt in document dat persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden Kopie van document aan werknemer

24 Document Indiening verzoek (2) Beschrijving van problematische arbeidssituatie Verzoek aan werkgever om passende maatregelen te treffen Gedateerd en ondertekend door verzoeker Bezorgd aan PAPA of externe dienst PBW Persoonlijk of verzonden bij brief: ondertekening van kopie die geldt als ontvangstbewijs Of verzonden bij aangetekende brief Weigering door PAPA Situatie houdt kennelijk geen psychosociale risico s in Kennisgeving binnen 10 kalenderdagen na in ontvangst nemen verzoek Geen kennisgeving: het verzoek is aanvaard

25 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (1) PAPA informeert werkgever en verzoeker over Feit dat een verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter werd ingediend Wijze van behandeling van het verzoek De datum waarop de werkgever een beslissing moet treffen over het gevolg dat hij geeft aan het verzoek De risicosituatie beschreven door de verzoeker (enkel werkgever) Identiteit verzoeker NIET meedelen aan werkgever

26 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (2) Werkgever beslist over gevolg Kan risicoanalyse uitvoeren van specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) Overleg met comité of vakbondsafvaardiging Informatie over de risicosituatie beschreven door de verzoeker (zonder identiteit) Advies over wijze van behandeling van het verzoek Resultaten van risicoanalyse van specifieke risicosituatie Advies over gevolgen aan het verzoek

27 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (3) Beslissing van de werkgever over gevolg Mededeling van de gemotiveerde beslissing over het gevolg Aan PAPA die verzoeker informeert Aan preventieadviseur interne dienst indien PAPA externe dienst Aan comité of de vakbondsafvaardiging Termijn: Drie maanden vanaf mededeling door PAPA aan werkgever Zes maanden indien risicoanalyse specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) Werkgever voert beslissing uit

28 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (4) Tijdens behandeling van verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter Binnen de drie maanden vanaf de mededeling door PAPA aan werkgever Bepaalt PAPA Preventiemaatregelen met eventueel bewarend karakter Ter voorkoming van ernstige aantasting van de gezondheid van de verzoeker Werkgever voert deze maatregelen uit of treft maatregelen met gelijkwaardig beschermingsniveau

29 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (5) Toch onderzoek zoals voor een verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter Indien werkgever geen risicoanalyse van de specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) uitvoert of Deze niet werd uitgevoerd samen met de PAPA EN Geen gemotiveerde beslissing van de werkgever binnen de gestelde termijn De werkgever beslist geen preventiemaatregelen te treffen De verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn situatie => Akkoord van de verzoeker!

30 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (6) Termijn Inontvangstneming verzoek door PAPA of externe dienst Aanvaarding verzoek max. 10 kalenderdagen zo snel mogelijk PAPA informeert werkgever over collectief karakter van verzoek max. 3 maanden (verlengbaar met max. 3 maanden indien Werkgever deelt gemotiveerde beslissing mee risicoanalyse artikel 6 KB)

31 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (1) PAPA informeert werkgever Over indiening van het verzoek Hoofdzakelijk individueel karakter ervan Identiteit van de verzoeker Schriftelijk PAPA onderzoekt de arbeidssituatie Volledig onpartijdig Kan personen horen en rekening houden met informatie door hen verstrekt Kan opgenomen worden in gedateerde en ondertekende verklaring (kopie aan gehoorde personen)

32 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (2) PAPA stelt advies op Beschrijving van het verzoek en context Identificatie van gevaren voor Verzoeker Geheel van werknemers Elementen met positieve of negatieve invloed op situatie Eventueel voorafgaande stappen Voorstellen van collectieve en individuele preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie en verantwoording Voorstellen van collectieve preventiemaatregelen om herhaling in andere situaties te voorkomen en verantwoording

33 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (3) PAPA deelt advies mee Aan werkgever Met akkoord van verzoeker: aan vertrouwenspersoon die informeel is opgetreden Binnen de drie maanden vanaf aanvaarding van het verzoek Kan 1x verlengd worden met maximum drie maanden Rechtvaardiging door PAPA Schriftelijk meedelen van redenen aan de werkgever, verzoeker en andere betrokkenen Ook advies wanneer de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming tijdens het verloop van de interventie

34 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (4) PAPA informeert Verzoeker en andere betrokken persoon over Datum van mededeling advies aan werkgever De voorstellen van preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie + verantwoording om De situatie gemakkelijker te begrijpen De afloop van de procedure te aanvaarden Preventieadviseur interne dienst (als PAPA extern is) over De voorstellen van preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie en om herhaling te voorkomen + verantwoording om - Coördinatieopdracht te kunnen uitvoeren

35 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (5) Beslissing werkgever Indien individuele maatregelen ten aanzien van werknemer Voorafgaand en schriftelijk Binnen één maand na ontvangen advies van de PAPA Indien individuele maatregelen die arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen Kopie van het advies van de PAPA Horen van de werknemer Bijstand aan de werknemer door persoon naar keuze

36 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (6) Mededeling van beslissing werkgever PAPA Verzoeker Andere betrokken persoon PA interne dienst, wanneer PAPA behoort tot externe dienst Over gevolgen gegeven aan het verzoek Binnen twee maanden na ontvangen advies van de PAPA Werkgever voert beslissing uit

37 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (7) Termijn Inontvangstneming verzoek door PAPA of externe dienst Aanvaarding verzoek max. 10 kalenderdagen Advies PAPA aan werkgever max. 3 maanden (1x verlengbaar) max. 1 maand Werkgever informeert werknemer over individuele maatregelen max. 2 maanden Werkgever deelt gemotiveerde beslissing mee

38 Specifieke regels ivm grensoverschrijdend gedrag (1) Verzoek inhoud Beschrijving van de feiten constitutief voor geweld, pesterijen en OSGW Ogenblik en plaats van de feiten Identiteit aangeklaagde Verzoek aan de werkgever Geschikte maatregelen nemen Om einde te stellen aan feiten Inontvangstneming van het verzoek Persoonlijk door PAPA of externe dienst Kopie als ontvangstmelding Per aangetekend schrijven

39 Specifieke regels ivm grensoverschrijdend gedrag (2) Weigering van het verzoek door PAPA Situatie houdt kennelijk geen geweld, pesterijen of OSGW in Binnen 10 kalenderdagen na in ontvangst nemen verzoek Geen kennisgeving: verzoek is aanvaard PAPA informeert werkgever dat verzoeker de ontslagbescherming geniet Onderzoek door PAPA Aan aangeklaagde feiten meedelen die ten laste worden gelegd Personen horen Getuigen horen en aan werkgever meedelen dat directe getuige ontslagbescherming geniet

40 Specifieke regels ivm grensoverschrijdend gedrag (3) Bewarende maatregelen Ernst van de feiten Vóór opstellen advies Werkgever informeert PAPA over gemotiveerde beslissing in verband met bewarende maatregelen Advies meedelen Centrum gelijkheid van kansen en racismebestrijding Instituut gelijkheid vrouwen en mannen Schriftelijk verzoek Akkoord werknemer Verbod om advies aan werknemer mee te delen

41 Specifieke regels ivm grensoverschrijdend gedrag (4) Verplicht beroep op TWW door PAPA Voor advies PAPA: werkgever treft geen (geschikte) bewarende maatregelen Na advies PAPA: werkgever treft geen (geschikte) maatregelen en Er is ofwel een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer Ofwel is de aangeklaagde de werkgever of een lid van het leidinggevend personeel

42 5. Uitwisseling van informatie

43 Individueel dossier Informatief onderhoud (eventueel) Type informele psychosociale interventie Verplicht persoonlijk onderhoud vóór verzoek formele interventie Verzoek formele interventie Weigering/aanvaarding verzoek (eventueel) Informatie aan werkgever over indiening verzoek Informatie aan verzoeker over collectief karakter verzoek Verklaringen van gehoorde personen Verlenging termijn onderzoek Advies PAPA Datum mededeling advies PAPA aan werkgever Mededeling van advies PAPA en voorstellen van preventiemaatregelen aan andere personen Gemotiveerde beslissing werkgever Voorstellen van preventiemaatregelen om ernstige aantasting van de gezondheid van de verzoeker te voorkomen (eventueel) Behandeling verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter door PAPA (eventueel)

44 Bijhouden dossier (1) Door PAPA 20 jaar vanaf indiening van het verzoek Bewaring op elektronische drager mogelijk Ter beschikking van de inspectie TWW Verklaringen mogen door TWW of PAPA enkel meegedeeld worden aan openbaar ministerie indien gevraagd en betrokkene voorafgaand toestemt

45 Bijhouden dossier (2) Regeling van dossieroverdracht bij verandering van externe dienst PBW - Dossier in behandeling: Oude PAPA informeert verzoeker en andere betrokken persoon over verandering externe dienst Werkgever deelt aan oude PAPA (op verzoek) coördinaten mee van nieuwe externe dienst Oude PAPA deelt dossier mee aan nieuwe PAPA Nieuwe PAPA informeert verzoeker en andere betrokken persoon over overname behandeling - Afgesloten dossier: kopie van individueel dossier aan nieuwe PAPA wanneer noodzakelijk voor uitvoeren opdrachten

46 Informatie-uitwisseling Beperkt door beroepsgeheim en bescherming van het privéleven Extra beperking: wetten betreffende de openbaarheid van bestuur - Wettelijke regeling noodzakelijk - Toepassing wetten openbaarheid van bestuur uitgesloten Kopie van het advies van de PAPA Documenten van het dossier in bezit van de inspectie

47 Arbeidsreglement Coördinaten PAPA of dienst waarvoor hij zijn opdrachten uitvoert Coördinaten VP Toepasselijke procedures => Termijn voor aanpassing arbeidsreglement: tot 1 maart 2015

48 6. Bescherming tegen represailles

49 Omvang van de bescherming Arbeidsverhouding niet beëindigen Geen nadelige maatregel na het einde van de arbeidsverhouding Behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring Geen nadelige maatregel tijdens de arbeidsverhouding In verband met verzoek, klacht, rechtsvordering of getuigenverklaring Is niet nadelig : maatregel getroffen om einde te stellen aan feiten die proportioneel en redelijk is

50 Personen die beschermd zijn (1) Werknemer die verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag indient Werknemer die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag Directe getuigen of getuige in rechte

51 Personen die beschermd zijn (2) Werknemer die klacht bij inspectie indient: Werkgever heeft geen PAPA aangeduid Werkgever heeft geen procedure voorzien Verzoek heeft volgens de werknemer niet geleid tot een einde van de feiten De procedure wordt volgens de werknemer niet wettig toegepast Werknemer die klacht bij politie, arbeidsauditeur of onderzoeksrechter indient: Idem + Interne procedure is niet geschikt gelet op de ernst van de feiten

52 Start van de bescherming Verzoek: voorwaarde = aanvaarding Bescherming (retroactief) vanaf in ontvangst nemen van het verzoek door PAPA of externe dienst Getuige: vanaf afleggen getuigenverklaring of oproeping/dagvaarding om te getuigen in rechte Klacht bij inspectie, politie, openbaar ministerie of onderzoeksrechter: vanaf inontvangstneming klacht Rechtsvordering: vanaf betekening dagvaarding of neerlegging verzoekschrift

53 7. Rol van de verschillende partijen

54 Tussenkomende partijen Werkgever Werknemer Hiërarchische lijn Comité PBW Preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) Vertrouwenspersoon Preventieadviseur interne dienst PBW Arbeidsgeneesheer

55 Hiërarchische lijn Opsporen van problemen van psychosociale aard via indicatoren (bijv. ziekte, turnover, informatie van werknemers, ) En waken over de tijdige behandeling ervan ( zelf oplossen) Bijv. risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie vragen (artikel 6)

56 Het Comité PBW (1) Voorafgaand advies geven over: - Elementen van 5 A s die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk - Collectieve preventiemaatregelen om herhaling te voorkomen die opgenomen zijn in advies PAPA Deelname vertrouwenspersonen aan vergaderingen Comité

57 Preventieadviseur psychosociale aspecten (1) Idem als vroeger, maar bevoegdheid uitgebreid tot alle psychosociale risico s Bijkomende onverenigbaarheid : Geen lid zijn van het leidinggevend personeel = personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming of instelling, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen.

58 Preventieadviseur psychosociale Individueel dossier: - Ter beschikking van TWW aspecten (2) - Ter beschikking van OM MAAR voor verklaringen is toestemming gehoorde persoon nodig! Noodzakelijke informatie uitwisselen met arbeidsgeneesheer met oog op geschikte maatregelen voor werknemer (mits akkoord) Overleg met VP voor vervullen opdrachten (informatie betreffende interventies) Anonieme gegevens aan PA interne dienst met oog op jaarverslag

59 Vertrouwenspersoon (1) Bevoegdheid uitgebreid tot alle psychosociale risico s MAAR enkel informeel! Aanstelling Op initiatief van de werkgever Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in het comité PBW Procedure Aanstelling: zoals vroeger Verwijdering uit de functie : Op initiatief van de werkgever en na akkoord alle werknemersvertegenwoordigers in het comité PBW Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in het comité en na akkoord van de werkgever

60 Vertrouwenspersoon (2) Ten minste één vertrouwenspersoon moet behoren tot personeel onderneming indien PAPA behoort tot externe dienst en werkgever stelt meer dan 20 werknemers te werk Onverenigbaarheden Geen werkgevers- of werknemersvertegenwoordiger in ondernemingsraad of comité PBW Geen lid van de vakbondsafvaardiging Geen kandidaat voor verkiezingen personeelsafgevaardigden Niet behoren tot het leidinggevend personeel Geen preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

61 Vertrouwenspersoon (3) Indien geen expliciete aanduiding van vertrouwenspersoon worden opdrachten vervuld door: Preventieadviseur psychosociale aspecten Preventieadviseur van de interne dienst behalve indien: Werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent = onderneming met minder dan 20 werknemers Betrokkene dit weigert Het comité PBW dit weigert => informatie verstrekken over mogelijke interventies!! Niet verplicht opleiding te volgen

62 Vertrouwenspersoon (4) Rechten vertrouwenspersoon Oefent functie volledig autonoom uit Hangt functioneel af van interne dienst en heeft toegang tot persoon belast met dagelijks beheer Geen nadeel ondervinden van functie Beschikt over nodige tijd en passend lokaal Werkgever verstrekt hem de pertinente informatie voor vervullen opdrachten Beroep doen op PAPA Verzoek heeft betrekking op werkgever zelf of lid hiërarchische lijn en - Interventie kan zijn autonomie in gedrang brengen - Of interventie kan hem nadeel berokkenen

63 Vertrouwenspersoon (5) Beschikken over vaardigheden en kennis Opleiding binnen twee jaar na aanstelling Verbetering van kennis door supervisies (1 x per jaar) Opleiding Georganiseerd door instellingen die aan wettelijke criteria moeten voldoen Instellingen kunnen zich laten opnemen op lijst website FOD WASO

64 Vertrouwenspersoon (6) Opleiding inhoud: minimum 5 dagen - 3 uur (1/2 d.) : wettelijk kader over rol en statuut vertrouwenspersoon - 3 uur (1/2 d.): psychosociale risico s op het werk - 6 uur (1 d.): gesprekstechnieken - 18 uur (3 d.): psychosociale interventie: beheersen van probleemsituaties

65 Vertrouwenspersoon (7) Opleiding : overgangsregeling Personen die reeds opleiding hebben gevolgd Functie mag verder uitgeoefend worden Personen die nog geen opleiding hebben gevolgd Opleiding volgen binnen twee jaar vanaf 1 september 2014 Nuttige ervaring van 5 jaar als vertrouwenspersoon kunnen aantonen op 1 september 2014

66 Preventieadviseur interne dienst PBW Deelname aan de analyse van de oorzaken van psychosociale risico s Kennis nemen van en advies verlenen over de elementen van de 5 A s die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s (werkgever informeert over wijzigingen) Uitoefening informatieopdrachten VP Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen: rekening houden met oorzaken van psychosociale aard

67 Arbeidsgeneesheer 1 x per jaar aan werkgever en PAPA elementen meedelen als gevolg van gezondheidstoezicht die nuttig zijn voor evaluatie van preventiebeleid Aantasting van de gezondheid werknemer Werknemer informeren over mogelijkheid van interventie door PAPA of vertrouwenspersonen Mits akkoord van werknemer Kan zelf de PAPA informeren Overleg met PAPA over mogelijkheid van ander werk of aanpassing van de werkpost indien nodig ingevolge psychosociale risico s Kan advies van PAPA ontvangen

68 8. De externe procedures

69 Schadevergoeding Dader van feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Herstel van materiële en morele schade Vergoeding Werkelijk geleden schade te bewijzen Forfaitair bedrag 3 maanden brutoloon 6 maanden brutoloon indien discriminatie gezagsrelatie tussen dader en slachtoffer ernst van de feiten

70 Schadevergoeding Beperking loongrens arbeidsongevallenwet = 2.911,07 euro per maand op 1/1/2014 Berekening loon zelfstandigen Bruto-belastbaar inkomen aanslagbiljet personenbelasting gedeeld door 12 Niet van toepassing op derden die in het kader van hun privésfeer slachtoffer zijn van feiten vanwege een werknemer

71 9. Overgangsbepalingen

72 Met redenen omklede klachten ingediend voor 1 september 2014 Toepassing van de vroegere procedure en ontslagbescherming MAAR: - Verklaringen toegankelijk voor inspectie - Openbaarheid van bestuur niet van toepassing op Advies PAPA Documenten in bezit inspectie - Toepassing bewaringstermijn individueel dossier Getuigenverklaring afgelegd of rechtsvordering ingesteld voor 1 september 2014 Toepassing van de vroegere ontslagbescherming

73

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie