Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ===========================

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ==========================="

Transcriptie

1 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave, voorzitter Kristof Sels, burgemeeszter Knegtel Dirk, De Boeck Bart, Devriendt Marie-Thérèse, Marnef Wim, Op de Beeck Guido, Robbens Conny, Vercraeye OdetteVan Goethem Annick, Van Rompaey Paul, Van der Auwera Annita - leden Staes Marc, secretaris 01: OPEN VERGADERING 01.01: Verslag open vergadering Het verslag van de voorgaande vergaderingen dd. 21 januari en 18 februari 2015, aan de leden overgemaakt met de agenda van heden, wordt eenparig goedgekeurd en gehandtekend. Raadslid Paul Van Rompaey meldt dat hij verontschuldigd was maar wel in het verslag als aanwezig is opgenomen. De secretaris past dit staande de vergadering aan : Evaluatie huurwaarborgen Gelet op de vraag van de voorzitter om een evaluatie te maken van het werken met huurwaarborgen op de sociale dienst; Gelet op een eerste bespreking in de vergadering van 18 februari 2015 waaruit bleek dat de sociale dienst én de financieel beheerder nogal sterk verschilden van mening; Overwegende de vraag om bijkomende informatie te verzamelen bij andere besturen; Gelet op de bespreking tijdens de vergadering van het vast bureau dd. 10 februari 2015 waaruit bleek dat de sociale dienst het advies van de financieel beheerder wenste te volgen; BESLUIT: De raad voor maatschappelijk welzijn is akkoord om het huidige systeem van huurwaarborgen te bewaren. Ter informatie voegen wij de voorbereidende nota aan de notulen. De financieel beheerder maakte volgende opmerkingen Principieel zien wij het nieuwe huurwaarborgsysteem via de bank wel zitten op de financiële dienst, maar wel onder de volgende twee voorwaarden: - er wordt bij de bank GEEN rekening Wedersamenstelling van huurwaarborg geopend, want het geld moet naar het ocmw komen. - er is een schriftelijk afbetalingsplan tussen de cliënt en het ocmw, ondertekend door de cliënt. De afbetaling moet dus gebeuren op een rekening op naam van het ocmw. Dan kunnen wij als ocmw een opbrengst aanmaken die we ook nog in het systeem van de afbetalingen kunnen opvolgen en bij wanbetaling de deurwaarder inschakelen. - Indien er toch gewerkt wordt met een rekening Wedersamenstelling van huurwaarborg op naam van de cliënt, dan is het aan de sociale dienst om dit op te volgen. Belfius zelf doet niets om dit op te volgen. - Blijft natuurlijk dat het een dure procedure is omdat de prijs gelijk loopt met het aangaan van een lening voor hetzelfde bedrag. En voor de rest zijn we geen stap vooruit. Een slechte terugbetaler blijft immers een slechte terugbetaler. Het is gewoon een tijdelijke verschuiving van het probleem totdat de huurders beginnen te vertrekken, want dan zal het ocmw aan de bank moeten betalen. We willen bij deze opmerkingen de volgende toelichting geven:

2 1. Wedersamenstelling van de huurwaarborg De opmerking van de financieel beheerder is correct. Er moet geen aparte rekening wedersamenstelling geopend worden bij Belfius als we de cliënt aan het OCMW laten betalen. Dit laat de financiële dienst toe om de betalingen van de cliënt op te volgen volgens de standaard procedure, en zodra het bedrag van de waarborg volledig werd samengesteld kan de bankwaarborg worden opgezegd en vervangen door een gewone huurwaarborgrekening op naam van de huurder. 2. Kostprijs De opmerking over de kostprijs is ook gemaakt in het verslag over de huurwaarborgen. Doordat de volledige huurwaarborg niet meer moet worden vooruitbetaald door het OCMW is er op korte termijn een besparing voor het OCMW: in plaats van het volledig bedrag van de waarborg betaalt het OCMW in eerste instantie alleen de commissie ten bedrage van 29,75 euro per dossier per jaar. Het bedrag van de commissie word echter nooit gerecupereerd door het OCMW en blijft verworven door Belfius. We schreven daarom in het verslag over de huurwaarborgen: Wanneer we 30 waarborgen per jaar toekennen en 1/3 van de dossiers na 2 jaar onbetaald blijft, bedraagt de kostprijs: Eerste jaar: 30 x 29,75 = 892,50 euro Tweede jaar: 30 x 29, x 29,75 = euro Derde jaar: 30 x 29, x 29,75 + 1/3 x (30 x 29.75) = 2.082,50 euro (d.i. in de optimistische schatting dat 2/3 van de gebruikers stipt terugbetaalde) Vierde jaar: 30 x 29, x 29,75 + 1/3 x (30 x 29.75) + 1/3 x (30 x 29.75)= euro Vijfde jaar: 1 BESLUIT: Voor de sociale dienst is het belangrijk dat cliënten die een huurwaarborg niet zelf kunnen betalen op een discrete wijze kunnen geholpen worden om de waarborg te plaatsen zonder dat de verhuurder vooraf twijfels zou krijgen bij de kredietwaardigheid van de kandidaat huurder. Dat kan met de huidige werkwijze (OCMW betaalt de waarborg op huurwaarborgrekening op naam van huurder), maar kan in sommige gevallen ook via een Belfius bankwaarborg. De keuze om al dan niet met de Belfius bankwaarborg te werken in plaats van de waarborg zelf vooruit te betalen betreft uiteindelijk een louter financiële keuze; welke optie is voor het OCMW de goedkoopste? 01.03: Nieuw WZC stavaza De voorzitter licht dit punt toe. Er is geen beweging in het dossier naar subsidies toe. Wel is Zorgnet Vlaanderen aan de bel gaan hangen. Naar aanleiding van dit feit is de voorzitter gecontacteerd door de pers en is er een artikel verschenen over onze situatie. Raadslid Devriendt vreest dat we niet in een goed daglicht komen in verband met de driepersoonskamers. De voorzitter deelt mede dat de exploitatie van deze kamers formeel is toegezegd door én de minister én de administratie. 1 Hoe verder we vooruit trachten te kijken, hoe moeilijker het wordt om een realistische schatting te maken. Wanneer een huurwaarborg wordt opgeëist moet het OCMW de openstaand saldo zelf financieren, maar vervalt van dan af uiteraard de verschuldigde commissie.

3 01.04: Regularisatie gesco-contingent Gelet op het feit dat het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (gesco s) bij lokale besturen vanaf 1 april 2015 geregulariseerd zullen worden; Overwegende dat het regeerakkoord in eerste instantie dus de gewone gesco-statuten (contingent-gesco s) viseert en dat de gesco s uit de projectovereenkomsten zullen in een latere fase worden bekeken; Gelet op het feit dat het een verplichte regularisatie is; Gelet op de gevolgen van deze regularisatie die concreet betekent dat 95% van de loonsubsidie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering overgedragen worden aan het personeelsbudget van het betrokken lokaal bestuur; Overwegende dat de betrokken gesco zelf zijn statuut verliest, en voortaan een gewone contractuele wordt; Overwegende dat op vanaf 1 april 2015 alle gesco-contingent-overeenkomsten vervallen en wij een addendum aan de arbeidsovereenkomst moeten opstellen en overmaken aan de betrokkene zo niet wordt dit beschouwd alsof er geen overeenkomst meer is tussen personeelslid en bestuur, en dus is het personeelslid niet langer in dienst; Gelet op het advies van de secretaris om de betrokken personeelsleden in dienst te houden en een addendum op te stellen bij hun arbeidsovereenkomst; Gelet op het protocol van HOC en BOC dd. 03 maart 2015; Gelet op het advies van het vast bureau dd. 10 maart 2015; Gelet op de tussenkomst van raadslid Van Rompaey die stelt dat in de voorbereiding van dit agendapunt er geen vraag wordt gesteld naar de aanpassing van het personeelskader. Hij vraagt tevens een overzicht van het personeel te kunnen krijgen. Overwegende dat deze aanpassing wordt voorbereid en naar een volgende vergadering; BESLUIT: 1) De raad voor maatschappelijk welzijn regulariseert de huidige gesco werknemers. 2) De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het feit dat een aanpassing van het personeelskader een volgende vergadering wordt besproken : Aanpassing arbeidsreglement met de nieuwe regelgeving aangaande het welzijn op het werk. Gelet op de wet van 28 februari 2014 houdende de aanvulling op de wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat preventie van psychosociale risico s betreft, waaronder geweld, pestrijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Gelet op het KB dd. 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk; Gelet op de wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de et van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft; Gelet op het voorliggende voorstel tot aanpassing van het arbeidsreglement; Gelet op de protocol van het HOC en BOC dd. 03 maart 2015; Gelet op het gunstig advies van het vast bureau dd. 10 maart 2015; BESLUIT: 1) De raad voor maatschappelijk welzijn is unaniem akkoord om het arbeidsreglement aan te passen met bijgevoegd voorstel. PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO S

4 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene wijze om psychosociale risico s te beheersen aan Definities Afkortingen - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: OGGW - Preventieadviseur psychosociale aspecten: PAPS - Vertrouwenspersoon: VP - Arbeidsgeneesheer: AG - Interne preventieadviseur veiligheid: IPA - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: EDPBW Psychosociaal risico Een psychosociaal risico is de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. Binnen het risico op gezondheidsschade onderscheiden we risico s die te maken hebben met pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag en risico s die te maken hebben met zaken als stress, burnout en conflicten Informele en formele procedure Informeel verzoek / informele interventie - De essentie van de informele procedure is: een onderlinge oplossing zoeken voor psychosociale risico s in de werksituatie. - De informele procedure kan in vertrouwelijkheid ten opzichte van de werkgever / leidinggevende verlopen zonder dat deze er weet van heeft of tussenkomt. - Indien de werkgever of een leidinggevende ook op de hoogte is van het probleem, dan zal de VP of de PAPS bespreken in welke mate overleg met de WG nodig is om een sereen kader te scheppen voor een interventie. Formeel verzoek / formele interventie - De essentie van een formeel verzoek is dat een werknemer zich op schriftelijke wijze, via een bijzondere procedure, tot de werkgever richt en hem vraagt om tussen te komen bij een psychosociaal risico. - De essentie van de formele interventie van de PAPS is de werkgever, die verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, na analyse in te lichten over de risico s die aanwezig zijn en hem advies te verstrekken over de maatregelen die kunnen getroffen worden om gezondheidsschade te voorkomen. - Binnen de formele interventie kan eveneens met oplossingsgericht overleg en bemiddeling worden gewerkt, waarvan verslag in het adviesrapport aan de werkgever wordt gegeven Toepassingsgebied - De procedures voor psychosociale risico s zijn van toepassing voor iedere werknemer die meent hinder of schade te ondervinden van psychosociale risico s of die schade wil voorkomen.

5 - De procedures zijn ook van toepassing op derden die werk verrichten in de onderneming, onder bepaalde voorwaarden. - Bij OGGW vanwege derden kan een werknemer een verklaring laten opnemen in een register Ongewenste feiten vanwege derden dat wordt bijgehouden door de VP of IPA. 2. Beginselverklaring over de algemene wijze van omgaan met psychosociale risico s Art. 1. Onze onderneming waardeert een verscheidenheid aan werknemers en streeft naar werken in een sfeer van welzijn. Deze sfeer bereiken we als alle werknemers beleefd en respectvol met elkaar omgaan. Wij verwachten dat ieder zich daarvoor inzet en OGGW achterwege laat. We roepen op om dit gedrag bij anderen niet aan te moedigen of te tolereren maar om het aan te pakken en op te lossen. Ook kleinere conflicten worden constructief aangepakt en zo snel mogelijk opgelost. Art. 2. Ieder zet zich in om situaties aan te pakken die kunnen leiden tot stress of burnout. Art. 3. De werkgever engageert zich, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, passende preventiemaatregelen te nemen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade te voorkomen of om ze te beperken. 3. Bijzondere procedures voor psychosociale risico s 3.1. Tussenkomende partijen Art. 4. Voorafgaand aan bijzondere procedures kan ieder zich rechtstreeks richten tot de werkgever of een leidinggevende voor hulp. Art. 5. Ieder die last heeft van een psychosociaal risico waarvoor het gewone overleg geen oplossing biedt, kan gaan spreken met de VP (in de eerste plaats) en de PAPS over wat is er aan de hand is, wat er al gedaan is, wat er nog kan worden gedaan en wat iemand daarbij nodig heeft. Art. 6. Men kan ook met de AG of de IPA vertrouwelijk gaan spreken, die zullen informeren, adviseren en doorverwijzen Twee soorten bijzondere procedures Art. 7. Voor alle psychosociale risico s zijn er twee procedures: (1) het verzoek tot informele psychosociale interventie; (2) het verzoek tot formele psychosociale interventie Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie Art. 8. Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de VP of de PAPS de werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie. De werknemer kiest na deze raadpleging het type interventie waarvan hij gebruik wil maken. 4. Verzoek tot informele psychosociale interventie Art. 9. De informele psychosociale interventie bestaat uit het op een informele wijze zoeken naar een oplossing door de verzoeker en de VP of de PAPS, door middel van: (1) Gesprekken die onthaal (de verwachtingen van de verzoeker bespreken en uitleg verstrekken over het kader waarbinnen gewerkt wordt), luisteren en advies omvatten ; (2) een interventie om hulp te zoeken bij een andere persoon in de onderneming, bijvoorbeeld een leidinggevende ; (3) gesprekken gericht op verzoening tussen de betrokkenen voor zover zij akkoord gaan. 5. Verzoek tot formele psychosociale interventie Art. 10. Het verzoek tot formele psychosociale interventie omvat drie zaken: (1) de

6 werknemer vraagt aan de werkgever om gepaste collectieve en/of individuele maatregelen te nemen, (2) op basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie door de PAPS en (3) op basis van een advies met voorstellen van maatregelen door de PAPS Art. 11. Indien de werknemer geen gebruik wil maken van de informele psychosociale interventie of indien deze niet tot een oplossing leidt, kan de werknemer aan de PAPS zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen. Art. 12. De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de PAPS alvorens zijn verzoek in te dienen. Art. 13. Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de verzoeker gedateerd en ondertekend document met (1) de beschrijving van de problematische arbeidssituatie en (2) het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen. Art. 14. Dit document wordt bezorgd aan de PAPS of aan EDPBW waarvoor de PAPS zijn opdrachten vervult. Art. 15. De PAPS kan de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie weigeren wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale risico's op het werk inhoudt. 6. Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter Art.16. Dit verzoek tot interventie heeft meer betrekking op een organisatorisch probleem dan op een individueel probleem en meer dan één persoon loopt risico op schade. Art.17. De PAPS brengt de werkgever en de verzoeker op de hoogte van de indiening en de te volgen procedure en van de risicosituatie zoals ze werd beschreven. Art.18. De werkgever beslist welk gevolg hij aan het verzoek geeft. Art.19. Binnen 3 maanden vanaf de mededeling, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee (1) aan de PAPS die (2) de verzoeker ervan op de hoogte brengt en (3) aan de IPA. Art.20. De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen. Art.21. Indien nodig stelt de PAPS aan de werkgever bewarende maatregelen voor om te voorkomen dat de gezondheid van een betrokkene ernstig wordt aangetast. 7. Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter voor psychosociale risico s buiten OGGW Art.22. De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend en dat dit verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker mee. Art.23. De PAPS onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de situatie rekening houdend met de informatie van de personen die hij nuttig acht te horen. Art.24. Het adviesrapport van de PAPS bevat: (1) De beschrijving van het verzoek en de context. (2) De identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de werknemers. (3) De elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, op niveau van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. (4) De voorafgaande stappen die werden genomen om het gevaar uit te schakelen en de schade te beperken. (5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die voor de specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen. (6) De voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die kunnen toegepast

7 worden om herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen. Art.25. Binnen de 3 maanden stelt de PAPS een advies op en deelt het mee: (1) aan de werkgever, (2) met het akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op informele wijze is tussengekomen. Art.26. De PAPS brengt de verzoeker en de andere betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van: (1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd ; (2) de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. Art.27. Gelijktijdig brengt de PAPS de IPA schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording, om de IPA toe te laten zijn coördinatieopdrachten uit te voeren. Art.28. Twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: (1) Aan de PAPS; (2) aan de verzoeker en aan de andere betrokken persoon ; (3) aan de IPA. Art.29. De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen. Art.30. Zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de instelling tijdens het verloop van de interventie, deelt de PAPS zijn advies mee aan de werkgever 8. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor OGGW Art.31. Er is een verplicht persoonlijk onderhoud voorafgaand aan het verzoek. Art.32. Het verzoek wordt ingediend met een gedateerd en ondertekend document dat de volgende gegevens bevat: (1) De nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. (2) Het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan. (3) De identiteit van de aangeklaagde. (4) Het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken aan de feiten. Art.33. De PAPS kan de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt. Art.34. De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd ingediend. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker mee. Art.35. De PAPS brengt, als hij het verzoek aanvaardt, de werkgever op de hoogte van het feit dat de verzoeker een bepaalde bescherming geniet vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd genomen. Art.36. Verloop van het onderzoek: (1) De PAPS deelt zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten schriftelijk mee die hem worden ten laste gelegd. (2) De PAPS hoort de betrokken personen, getuigen of anderen die hij nuttig oordeelt. (3) Hij onderzoekt het verzoek op volledig onpartijdige wijze. (4) Hij brengt onmiddellijk de werkgever op de hoogte van het feit dat een getuige een bescherming geniet en deelt hem de identiteit van de getuige mee. (5) De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en ondertekende verklaringen. (6) Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de PAPS bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen. De

8 werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de PAPS zijn gemotiveerde beslissing mee over welk gevolg hij aan het voorstel voor bewarende maatregelen zal geven. (7) Indien nuttig kunnen oplossingsgerichte gesprekken tussen betrokkenen worden georganiseerd, waarvan verslag wordt gegeven in het adviesrapport. Art.37. Het adviesrapport van de PAPS bevat: (1) De beschrijving van het verzoek en de context ervan. (2) De identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de werknemers. (3) De elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, op niveau van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. (4) De voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken. (5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen. (6) De voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die kunnen toegepast worden om herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen. (7) Het eventueel verslag van oplossingsgerichte gesprekken tijdens de formele interventie. Art.38. Het adviesrapport wordt binnen een termijn van 3 maanden bezorgd aan: (1) aan de werkgever, (2) met het akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op informele wijze tussenkwam. Art.39. Na de overhandiging en toelichting van het adviesrapport aan de werkgever, brengt de PAPS de verzoeker en de andere rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van : (1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd; (2) de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. Art.40. Gelijktijdig brengt de PAPS de IPA schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording, om hem toe te laten zijn coördinatieopdrachten uit te voeren. Art.41. De werkgever beoordeelt op zijn beurt het probleem en maakt een actieplan met maatregelen. Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk een maand na ontvangst van het advies. Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever een afschrift van het advies mee en hoort hij deze werknemer die zich kan laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. Art.42. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft : (1) aan de PAPS, (2) aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon en (3) aan de IPA. Art.43. De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen. Art.44. De PAPS deelt zijn advies mee aan de werkgever, zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de instelling tijdens het verloop van de interventie. 9. Wedertewerkstelling na afwezigheid Werknemers die feiten van OGGW ondervonden, krijgen begeleiding bij hun wedertewerkstelling na afwezigheid door ziekte of andere redenen. De leidinggevende

9 overlegt met de betrokkene om de begeleiding af te spreken. Ook de arbeidsgeneesheer, de VP, de PAPS kunnen hierbij helpen. 10.Slotbepaling Voor alles wat niet is vermeld in dit arbeidsreglement, gelden de regelgevende bepalingen en de bedrijfsinterne preventiedocumenten. 11.Coördinaten van vertrouwenspersoon en de psychosociaal preventieadviseur Coördinaten van de vertrouwenspersoon (VP) Naam: Gerda VAN ZEEBROECK Functie: maatschappelijk assistente Telefoon: : 015/ Coördinaten en bevoegdheid van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS) Voor psychosociale risico s op het werk waaronder OGGW zijn de PAPSEN van de discipline Psychosociale Aspecten van GROEP IDEWE bevoegd. IDEWE is regionaal georganiseerd. Om de dienstverlening te verzekeren, kunnen zij samenwerken met of worden vervangen door collega s, zo mogelijk in samenspraak met de aanvrager. Alle PAPSEN van Idewe zijn bevoegd om alle voorziene opdrachten uit te voeren. De wet voorziet dat PAPSEN geleidelijk kennis, ervaring en kwalificaties bij verwerven. De PAPSEN die nog niet alle kwalificaties hebben verworven, werken onder de verantwoordelijkheid van volledig gekwalificeerde PAPSEN. De PAPSEN van Idewe regio Mechelen zijn toegewezen aan de onderneming. Algemeen telefoonnummer (onthaal) Idewe regio Mechelen: 015/ Mailadres van het PAPSEN team van regio Mechelen: 03: HOOGDRINGENDE MELDINGEN 1) De volgende vergadering is gepland op 15 april 2015 om 20u. 2) De vergadering eindigde te 20u30. namens de raad voor maatschappelijk welzijn Marc Staes secretaris Dave Van Oosterwyck voorzitter

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW Indien persoonlijk onderhoud: op verzoek van de Wn document ter bevestiging van dit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER Meer dan tien jaar geleden werd in elke Vlaamse gemeente de Lokale Adviescommissie (LAC) in het leven geroepen. Sinds de start van de LAC s groeide het aantal dossiers gestaag. De liberalisering van de

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie