Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk"

Transcriptie

1 Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk Ann Goeman Coördinator psychosociale aspecten Gemeenschappelijke preventiedienst GO!

2 Inhoud Wettelijke context en begrippenkader Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Betrokken actoren rollen en statuut bij preventiebeleid Interne procedure actiemogelijkheden op individueel niveau Concrete preventie Bijkomende informatie

3 Wettelijke context en begrippenkader

4 Wettelijke bepalingen rond psychosociale risico s op het werk Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werk nemers bij de uitvoering van hun werk Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk : Preventie van psychosociale risico s op het werk waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

5 Focus is verruimd Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Pesterijen Geweld Ongewenst seksueel gedrag + Conflicten Stress Burn-out

6 Definitie Psychosociale risico s op het werk De kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de 5 A s waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden

7 Definitie Psychosociale risico s de 5 A s Psychosociale risico s evalueren volgens de 5 A s Arbeidsrelaties Arbeidsvoorwaarden Arbeidsinhoud Arbeidsorganisatie Arbeidsomstandigheden

8 Definitie Ongewenst Gedrag op het Werk (OGW) Geweld Ongewenst seksueel gedrag op het werk Pesterijen Onrechtmatig geheel Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen Precisering discriminatiegronden Cfr. Art 32 ter Welzijnswet 1996

9 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk

10 Betrokken actoren welzijnsbeleid In de toepassing van het welzijnsbeleid 1. De werkgever (= algemeen directeur) 2. De leden hiërarchische lijn (HL) 3. De personeelsleden In de ondersteuning van het welzijnsbeleid 4. Interne preventieadviseur - Gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) 5. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) Preventieadviseur arbeidsgeneesheer (PA AG) 6. Specifiek voor PSR: de vertrouwenspersoon (VP)

11 Betrokken actoren welzijnsbeleid Sociaal overleg in welzijnsbeleid 7. BC (basiscomité), TC (tussencomité) en/of TCCN (tussencomité van het centrale niveau) (cfr. Comité voor preventie en bescherming op het werk) Controle op toepassing welzijnsbeleid 7. Toezicht Welzijn op het werk (TWW) 8. Bevoegde rechtbank

12 Focus op preventie Werkgever is verplicht een beleid te voeren met als doel het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden Welzijnswelzijnsbeleid obv principe Risicoanalyse (RA) Passende preventiemaatregelen obv risicoanalyse Risico s voorkomen, schade voorkomen, schade beperken (preventiehiërarchie) Ook het preventiebeleid psychosociale risicco s moet steunen op de algemene preventiebeginselen De psychosociale risico s (PSR) op het werk maken deel uit van de algemene risicoanalyse

13 Preventie = Kwaliteitszorg - PDCA-cyclus Welzijn Tijd

14 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse a priori De werkgever voert uit Wat? Identificatie van situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s (stress, burnout, conflicten, geweld, pesterijen en OSGW) Evaluatie van psychosociale risico s op basis gevaren verbonden aan de 5 A s Preventiemaatregelen Passende maatregelen volgens preventiehiërarchie en na advies PAPA en bevoegd comité Specifieke bepalingen mbt psychologische opvang personeelsleden die slachtoffer zijn van geweld door derden Aandacht voor nazorg traumatische gebeurtenissen noodprocedures posttraumatische stress Procedures mbt verzoeken (in)formele psychosociale interventie Enkel wanneer werkgever impact heeft op het gevaar Opname preventiemaatregelen in GPP/JAP )

15 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse a priori Wie wordt betrokken/geïnformeerd? RA a priori samen met de personeelsleden en met PAPA PAPA moet betrokken worden als intern Met externe PAPA wanneer de complexiteit van de analyse het vereist PAPA steeds betrekken voor advies preventiemaatregelen Resultaten risicoanalyse meedelen aan bevoegd comité Bevoegd comité advies vragen aan over de collectieve maatregelen die voortvloeien uit risicoanalyse a priori en volgens preventiehiërarchie Personeelsleden en HL informeren over resultaten RA a priori en de toepasselijke maatregelen

16 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie Als in een specifieke arbeidssituatie een gevaar wordt vastgesteld Hoofdzakelijk betrekking op risico s op collectief niveau Doel Individuele en collectieve maatregelen om gevaar te beheersen Individuele verzoeken tot interventie voor een gelijkaardig probleem voorkomen Wordt uitgevoerd op initiatief van De werkgever Een lid van de hiërarchische lijn Ten minste 1/3e van de werknemersvertegenwoordigers in het comité Als zij een gevaar vaststellen of hiervan op de hoogte worden gebracht 5 A s

17 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie Preventiemaatregelen door werkgever collectief en individueel voor zover werkgever impact heeft op gevaar Volgens preventiehiërarchie Na advies PAPA en bevoegd comité Opname preventiemaatregelen in GPP/JAP Wie wordt betrokken? RA samen met de personeelsleden en met PAPA PAPA moet betrokken worden als intern Met externe PAPA wanneer de complexiteit van de analyse het vereist PAPA steeds betrekken voor advies preventiemaatregelen De resultaten RA specifieke arbeidssituatie worden anoniem meegedeeld aan werkgever )

18 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie Werkgever informeert verzoeker, betrokken PA s, andere nuttige personen over De resultaten RA anoniem De preventiemaatregelen - volledig Werkgever informeert bevoegd comité (als deze geen RAinitiatief nam) over gebeuren van RA specifieke arbeidssituatie en houdt resultaten RA ter beschikking Werkgever zorgt voor nodige informatie en opleiding over RA specifieke arbeidssituatie aan Leden HL Leden bevoegd comité personeelsleden

19 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Risicoanalyse onrechtmatige gedragingen door derden Specifieke aandacht voor personeelsleden die in contact komen met derden Derden zijn personen extern aan de scholengroep of onderwijsinstelling (leerlingen zijn derden) Contact met derden aanschouwd als bijkomende risicofactor voor PSR Register voor feiten van derden Preventiedocument Risico s door contact met derden identificeren en evalueren door werkgever Basis voor maatregelen en opvolging slachtoffers Informatie door werkgever aan personeelsleden over gebruik ervan

20 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Register van feiten van derden Register bevat Unieke nummering van voorvallen Beschrijving van feiten van geweld, pesterijen of OSGW Data van de feiten Identiteit van het personeelslid die feiten meemaakte (mits zijn/haar akkoord) Niet gelijk aan een verzoek tot formele psychosociale interventie. De werknemer geniet dus geen bescherming tegen represailles.

21 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Register van feiten door derden Bewaring Vertrouwenspersoon (VP) of PAPA PA belast met de leiding van IDPBW (indien PAPA extern is en er geen VP is) Verklaringen gedurende 5 jaar bewaard Toegang Vertrouwenspersoon PAPA PA belast met de leiding van IDPBW (= interne PA GPD GO!) Werkgever Inspecteurs TWW

22 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Ondersteuning slachtoffers geweld door derden Risico posttraumatische stress passende psychologische ondersteuning voor slachtoffers door gespecialiseerde dienst Aanduiding door werkgever na advies PAPA Kosten interventies voor werkgever indien niet ten laste van sociale zekerheid Werkgever geeft informatie en opleiding aan het bevoegd comité, de HL en de personeelsleden over recht personeelslid om een verklaring te laten optekenen in register van feiten van derden; de gespecialiseerde dienst(en) waarop een beroep wordt gedaan voor ondersteuning aan personeelsleden die het slachtoffer werden van geweld door derden.

23 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Evaluatie van het preventiebeleid Aanpassingen aan wijzigingen die psychosociale risico s beïnvloeden 1x per jaar Werkgever voert uit samen met PAPA PAPA moet betrokken worden als intern Met externe PAPA wanneer de complexiteit het vereist Houdt rekening met volgende elementen Verzoeken tot RA van een specifieke arbeidssituatie Verzoeken tot formele psychosociale interventie Informatie van de PA-arbeidsgeneesheer Conclusies uit incidenten bij herhaling én die voorwerp waren van een informele psychosociale interventie Feiten ten aanzien van derden (register) Gegevens jaarverslag

24 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Evaluatie van het preventiebeleid PAPA deelt min. 1 keer/jaar conclusies uit incidenten bij herhaling én die voorwerp waren van een informele psychosociale interventie VP moet hiervoor min. 1 keer per jaar de door hem behandelde incidenten die zich bij herhaling voordoen schriftelijk meedelen aan PAPA Werkgever Licht bevoegd comité in over resultaten evaluatie beleid Vraagt advies over collectieve preventiemaatregelen die hieruit voortvloeien Informeert HL en personeelsleden over de resultaten van het beleid

25 Preventiebeleid psychosociale risico s op het werk Documenten van het preventiebeleid GPP en JAP resultaten RA a priori Maatregelen RA a priori Het register van feiten van derden Het preventieregister Intern noodplan Het jaarverslag van de GPD geeft overzicht van getroffen collectieve preventiemaatregelen Verzoeken RA specifieke arbeidssituatie Verschillende vormen van psychosociale interventie PAPA, VP en interne PA leveren de nodige anonieme gegevens aan werkgever

26 Betrokken actoren Rollen en statuut bij het preventiebeleid

27 Betrokken actoren bij het preventiebeleid PSR Overzicht Werkgever PA arbeidsgeneesheer Personeelslid en HL Interne PA Comité VP PAPA

28 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid De werkgever Eindverantwoordelijke welzijnsbeleid preventie PSR Beslist welke maatregelen worden genomen volgens preventiehiërarchie a priori op basis van de risicoanalyse a posteriori na de evaluatie van de preventiemaatregelen die reeds werden genomen wanneer een gevaar werd vastgesteld op het niveau van een specifieke arbeidssituatie op basis van een verzoek tot interventie van een personeelslid. Enkel wanneer hij een impact heeft op het gevaar

29 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid De werkgever Wettelijke specifieke preventiemaatregelen zoals het voorzien van een interne procedure, het verstrekken van psychologische ondersteuning aan slachtoffers van geweld door derden, de voorlichting van de personeelsleden door middel van het arbeidsreglement, het register van feiten van derden, Voorziet Informatie en opleiding over de resultaten van de risicoanalyse a priori; de resultaten van de evaluatie van de preventiemaatregelen; de dienst die psychologische ondersteuning biedt aan slachtoffers van geweld door derden de toepasselijke preventiemaatregelen; de procedures die toegankelijk zijn voor de personeelsleden; het verzoek tot risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie; het recht om een verklaring te doen acteren in het register van feiten van derden; de verplichting zich te onthouden van onrechtmatig gedrag (cfr engagementsverklaring model GO!)

30 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Personeelsleden meewerken aan de uitwerking van preventiebeleid PSR zich onthouden van elk vorm van grensoverschrijdend gedrag (cfr. Engagementsverklaring model GO!) zich onthouden van misbruik van de procedures de informatie en opleiding die ze krijgen preventiebeleid PSR kunnen interpreteren en kennen.

31 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Leden van de hiërarchische lijn Praktische uitvoering welzijnsbeleid Verzekering en controle naleving welzijnsbeleid Voorbeeldfunctie Preventiemaatregelen voorstellen en adviezen verstrekken aan werkgever over de toepassing van deze maatregelen; Incidenten van psychosociale aard onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden; Waken over de naleving van de instructies die werden gegeven aan de personeelsleden; Nagaan dat personeelsleden de inlichtingen die zij gekregen hebben goed begrijpen en in praktijk brengen; Problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk opsporen en waken over de tijdige behandeling ervan met het oog op het voorkomen van schade. Dit betekent niet dat de leden van de hiërarchische lijn zelf alle leed verbonden aan het werk moeten oplossen.

32 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Vertrouwenspersoon Bevoegdheid voor alle psychosociale risico s maar enkel voor het informele luik geen formele verzoeken Niet verplicht Onverenigbaarheden Geen werkgevers- werknemersvertegenwoordiger in ondernemingsraad of comité Geen lid van de vakbondsafvaardiging, geen kandidaten voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden Niet behoren tot het leidinggevend personeel Geen PA-arbeidsgeneesheer

33 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Vertrouwenspersoon Aanstelling Op vraag van de werkgever Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in het comité Aanstelling door het bevoegde comité Verwijdering uit functie Op initiatief werkgever (mits voorafgaand akkoord alle leden van werknemersvertegenwoordigers in comité) Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in comité (akkoord van WG blijft nodig)

34 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Vertrouwenspersoon Opleiding van 5 dagen (binnen 2 jaar na aanstelling) Uitzondering: zij die al aangesteld zijn als VP en al opleiding gevolgd hebben Jaarlijkse supervisie ter verbetering van kennis en vaardigheden Verplicht Netwerk VP GO! Overlegt regelmatig met de PAPA Uitnodiging op bevoegd comité wanneer preventiebeleid PSR op agenda staat

35 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Vertrouwenspersoon Rechten vertrouwenspersoon - bescherming Geen nadeel van activiteiten VP Geen druk uitoefenen op VP Procedure voor verwijdering uit functie Beroep doen op PAPA Verzoek heeft betrekking op werkgever zelf of lid hiërarchische lijn Interventie kan zijn autonomie in gedrang brengen Interventie kan hem nadeel berokkenen Beroepsgeheim

36 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Vertrouwenspersoon Als geen expliciete aanduiding van vertrouwenspersoon en geen Interne PAPA worden de informatieopdrachten vervuld door Preventieadviseur van de interne dienst (GPD GO!) behalve als Werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent = organisatie met minder dan 20 personeelsleden Betrokkene dit weigert Het comité dit weigert = informatie verstrekken over mogelijke interventies

37 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Preventieadviseur psychosociale aspecten Bevoegdheid voor alle psychosociale risico s Bijkomende onverenigbaarheid : Geen lid zijn van het leidinggevend personeel Individueel dossier Ter beschikking van TWW Ter beschikking van OM op voorwaarde dat voor verklaringen toestemming is van gehoorde persoon

38 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Preventieadviseur psychosociale aspecten Noodzakelijke info uitwisselen met PA-arbeidsgeneesheer met het oog op geschikte maatregelen voor personeelslid (mits akkoord) Overleg met VP voor vervullen opdrachten (info betreffende interventies) Anonieme gegevens aan PA interne dienst voor jaarverslag

39 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer 1 x per jaar aan werkgever en PAPA elementen meedelen als gevolg van gezondheidstoezicht die nuttig zijn voor evaluatie van preventiebeleid aantasting van de gezondheid personeelslid Personeelslid informeren over mogelijkheid van interventie door PAPA of vertrouwenspersonen Mits akkoord van personeelslid Kan zelf PAPA informeren Overleg met PAPA over mogelijkheid van ander werk of aanpassing van de werkpost indien nodig ingevolge psychosociale risico s Kan advies van PAPA ontvangen 39

40 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid PA interne dienst PBW (GPD GO!) Ondersteunen de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de personeelsleden in het welzijnsbeleid (o.a. jaarverslag, GPP, JAP ) Deelname aan de analyse van de oorzaken van psychosociale risico s Kennis nemen van en advies verlenen over de elementen van de 5 A s die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s (werkgever informeert over wijzigingen) Uitoefening informatieopdracht VP Register van feiten van derden bijhouden indien geen VP en externe PAPA Onderzoek van EAO: rekening houden met oorzaken van psychosociale aard!!

41 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid BC, TC, TCCN (het bevoegde comité) advies geven over Elementen van de 5 A s op het werk die aanleiding kunnen geven tot PSR. Dit advies is beperkt tot de aspecten van deze elementen die betrekking hebben op het welzijn van de personeelsleden; De collectieve preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse a priori; De collectieve preventiemaatregelen die voortvloeien uit de evaluatie van het preventiebeleid; de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die tot doel hebben elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen; de keuze om de opdrachten van de PAPA te laten uitvoeren door een interne of een externe dienst; de dienst die psychologische ondersteuning biedt aan slachtoffers van geweld door derden; de wijze waarop een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter zal behandeld worden en het gevolg dat aan het verzoek zal gegeven worden

42 Rol en statuut betrokken actoren preventiebeleid BC, TC, TCCN (het bevoegde comité) Voorafgaand akkoord geven over De modaliteiten van de interne procedure; De aanstelling van de interne preventieadviseur psychosociale aspecten (indien van toepassing); de aanstelling van de vertrouwenspersoon; de verwijdering van de vertrouwenspersoon uit zijn functie. Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie Informatie en opleiding

43 Interne procedure Actiemogelijkheden op individueel niveau

44 Actiemiddelen op individueel niveau Van klacht naar verzoek Vóór 1 september 2014: (in)formele klacht Sinds 1 september 2014 (in)formele klacht wordt verzoek klager wordt verzoeker )

45 Actiemiddelen op individueel niveau Een personeelslid met een probleem i n t e r n e x t e r n Actiemiddelen van een personeelslid De gewone sociale verhoudingen De interne procedure Verzoek tot informele psychosociale interventie Verzoek tot formele psychosociale interventie De inspectie van het toezicht welzijn op het werk (TWW) Bemiddeling Rechtbank De strafrechtelijke procedure De burgerrechtelijke procedure

46 Actiemiddelen op individueel niveau Een personeelslid met een probleem Focus op interne actiemiddelen Personeelslid kan zich richten tot de persoon in kwestie (collega, leidinggevende) de werkgever een lid van de hiërarchische lijn een lid van het bevoegde comité of een vakbondsafgevaardigde de vertrouwenspersoon kan een beroep doen op de interne procedure Bij de vertrouwenspersoon (VP) van de scholengroep/onderwijsinstelling Bij de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) Preventieadviseur GPD (informatieopdracht)

47 Actiemiddelen op individueel niveau Interne procedure verzoek tot psychosociale interventie Eerste contact Informeel verzoek tot psychosociale interventie Formeel verzoek tot psychosociale interventie Vertrouwenspersoon of PAPA PAPA Verzoek tot psychosociale interventie )

48 Actiemiddelen op individueel niveau Interne procedure verzoek tot psychosociale interventie Informeel verzoek tot psychosociale interventie Formeel verzoek tot psychosociale interventie Gesprekken Interventie bij personeelslid of lid hiërarchische lijn Bemiddeling Collectief karakter Werkgever vraagt advies comité Eventueel RA door PAPA Maatregelen door werkgever pesten geweld OSGW Individueel karakter PSR's Onderzoek PAPA Maatregelen door werkgever

49 FORMEEL VERZOEK MET HOOFDZAKELIJK COLLECTIEF KARAKTER VERZOEK MET COLLECTIEF KARAKTER OK PAPA communiceert aan de WG de risicosituatie die werd beschreven Max 3 maanden Indien noodzakelijk, communiceren van voorlopige preventiemtg elen De werkgever communiceert zijn beslissing (indien CPBW, eerst advies vragen) - Schriftelijk - Aan PAPA - Aan Interne PA - Aan CPBW of syndicale deligatie Werkgever voert de collectieve maategelen uit Werkgever voert de collectieve maatregelen niet uit NOK PAPA informeert de WG schriftelijk VERZOEK MET INDIVIDUEEL KARAKTER 49

50 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek tot informele interventie bij VP of PAPA verzoeker vraagt aan vertrouwenspersoon/papa om op een informele manier te zoeken naar een oplossing Voor alle vormen van psychosociaal leed 3 types van interventies Gesprek(ken): actief luisteren en advies geven Interventie bij de hiërarchische lijn of een andere persoon van de scholengroep/onderwijsinstelling Bemiddelingsgesprek(ken) - voorwaarde: akkoord van betrokken partijen )

51 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek tot formele interventie bij PAPA Wanneer? Het personeelslid wenst geen informele interventie De informele interventie leidt niet tot een oplossing Indiening verzoek alleen bij PAPA na verplicht voorafgaand gesprek Weigering of aanvaarding door PAPA Weigering: als de situatie geen psychosociale risico s op het werk inhoudt

52 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek tot formele interventie bij PAPA 3 soorten Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter buiten geweld, pesterijen en OSGW Verzoek (met een hoofdzakelijk individueel karakter) voor feiten van geweld, pesterijen of OSGW op het werk Analyse PAPA: verzoek betreft hoofdzakelijk collectieve of individuele risico s Verschillend behandeld )

53 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter Collectief? PAPA bezorgt verzoek aan werkgever deelt identiteit verzoeker NIET mee aan werkgever Werkgever deelt verzoek mee aan comité en vraagt advies over wijze van behandeling verzoek gevolg dat aan verzoek gegeven wordt beslist welk gevolg hij geeft aan het verzoek kan risicoanalyse uitvoeren van specifieke arbeidssituatie )

54 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter Beslissing werkgever over gevolg Schriftelijke mededeling van gemotiveerde beslissing aan PAPA die de verzoeker informeert Comité Termijnen Max. 3 maanden vanaf mededeling door PAPA Max. 6 maanden (ter verlengen na 3 maanden) indien risicoanalyse specifieke arbeidssituatie Werkgever voert maatregelen uit )

55 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter Bewarende maatregelen Maatregelen tijdens behandeling verzoek Ter voorkoming van ernstige aantasting gezondheid verzoeker Op advies van PAPA (schriftelijk bezorgen aan werkgever) Werkgever voert deze uit of treft maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau )

56 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter PAPA Licht werkgever in over het verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter én deelt identiteit van verzoeker mee Verzoek pesten, geweld en OSGW: verzoeker is beschermd tegen represailles Onderzoekt de arbeidssituatie onpartijdig Kan personen horen en rekening houden met die informatie Verzoek pesten, geweld en agressie: getuigen zijn beschermd tegen represailles Stelt een advies op voor de werkgever met voorstellen van maatregelen- ook wanneer verzoeker niet meer werkt in onderneming Binnen de drie maanden vanaf aanvaarding verzoek (1 verlenging van max. drie maand mogelijk) Stelt bij verzoek voor pesten, geweld en OSGW indien nodig bewarende maatregelen voor

57 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter Werkgever Deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan PAPA, de verzoeker, andere rechtstreeks betrokken perso(o)n(en)/aangeklaagde Binnen de twee maanden na het advies van de PAPA Voert de beslissing uit, neemt maatregelen Wanneer de werkgever individuele maatregelen overweegt t.a.v. een personeelslid Vooraf en schriftelijk meedelen aan dat personeelslid Termijn: binnen één maand na advies van de PAPA

58 Actiemiddelen op individueel niveau Van collectief verzoek naar individueel verzoek wanneer? Werkgever voert geen risicoanalyse uit van een specifieke arbeidssituatie of deze werd niet uitgevoerd samen met PAPA en één van volgende situaties zich voordoet: Geen gemotiveerde beslissing werkgever binnen termijn Werkgever beslist om geen maatregelen te treffen Verzoeker meent dat de maatregelen niet aangepast zijn aan zijn situatie Akkoord van de verzoeker is steeds nodig!

59 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek voor pesterijen, geweld en OSGW Verzoek voor pesten, geweld en OSGW is altijd individueel Regels van individuele verzoek gelden ook hier, maar bijkomende regels zijn van toepassing

60 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek voor pesterijen, geweld en OSGW PAPA Brengt werkgever op de hoogte van feit dat verzoek werd ingediend, identiteit verzoeker en bescherming verzoeker Kan bewarende maatregelen voorstellen indien nodig Onderzoekt feiten onpartijdig (getuigen: bescherming) Geeft advies aan werkgever met voorstellen van maatregelen Binnen de drie maanden vanaf aanvaarding verzoek 1 verlenging van max. drie maand mogelijk mits rechtvaardiging Ook wanneer verzoeker niet meer werkt in organisatie Verdere verloop = bij verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter buiten geweld, pesterijen en OSGW

61 Actiemiddelen op individueel niveau Verzoek voor pesterijen, geweld en OSGW Verplicht beroep op TWW door PAPA wanneer Vóór advies PAPA: werkgever geen (geschikte) bewarende maatregelen treft Na advies PAPA: werkgever geen (geschikte) maatregelen treft en één van volgende situaties doet zich voor: Er is een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het personeelslid(schade gaat zich onmiddellijk voordoen en de eerste schade is al aanwezig) Aangeklaagde is de werkgever zelf of een lid van het leidinggevend personeel

62 Actiemiddelen op individueel niveau Bescherming tegen represailles Wat? Arbeidsverhouding niet beëindigen Geen nadelige maatregel tijdens of na einde arbeidsverhouding Behalve om redenen vreemd aan verzoek of getuigenverklaring Niet nadelig redelijke en proportionele maatregel om einde te maken aan feiten Wie? Een personeelslid dat een aanvaard verzoek tot psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of OSGW op het werk indient + getuigen een rechtsvordering instelt wegens feiten van geweld, pesterijen of OSGW + getuigen

63 Concrete preventie

64 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen Het register voor feiten door derden (primaire preventie) Aandacht voor werknemers die in contact komen met derden psychologische ondersteuning bij feiten van geweld verplicht advies PAPA Centrum voor PTS ( Pobos, Trauma Centrum Rode Kruis, EDPBW) intern noodplan Moet bijgehouden worden door VP, indien geen VP door interne PA WG kan regelmatig inzien Als ernstige feiten, verantwoordelijkheid VP om te melden bij PAPA en WG om de nodige maatregelen te treffen (schriftelijk spoor) Incidenten: datum, concrete omschrijving van de feiten, naam scholengroep/onderwijsinstelling, naam dader Uniek genummerd Moet in het Nederlands

65 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen Informeren en sensibiliseren personeel (primaire preventie) Schriftelijk spoor Rol en verantwoordelijkheden betrokken partijen welzijnsbeleid (WG, HL, bevoegd comité, contactpersoon veiligheid, interne PA, GPD, EDPBW - PAPA en PA arbeidsgeneesheer) Resultaten RA PSR en bijhorende maatregelen Jaarlijkse evaluatie beleid PSR en bijhorende maatregelen Psychologische ondersteuning bij geweld door derden Kennis en toepassing van de preventiemaatregelen PSR, procedures PSR, gebruik Register, onthouding onrechtmatig gedrag (cfr. Engagementsverklaring respectvol gedrag, model GO!) Contactgegevens VP, PAPA, PA arbeidsgeneesheer, contactpersoon veiligheid, PA intern (uithangen ad valvas)

66 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen Aanduiden psychosociale preventieadviseur en vertrouwensperso(o)n(en) Schriftelijk spoor Akkoord bevoegd comité De vertrouwenspersoon Opleiding en jaarlijkse supervisie (papieren bewijs) Voldoende tijd om voor uitoefening opdrachten regelmatig overleg hebben met PAPA Schriftelijk spoor aanlevering gegevens voor jaarverslag incidenten die zich bij herhaling voordoen Akkoord comité (papieren bewijs)

67 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen Arbeidsreglementen voor alle functiegroepen preventiemaatregelen PSR procedures PSR Register voor feiten door derden Centrum voor PTS na feiten van geweld (advies PAPA) onthouding onrechtmatig gedrag (cfr. Engagementsverklaring) Contactgegevens VP, PAPA, PA arbeidsgeneesheer, contactpersoon veiligheid, PA intern, FOD WASO Akkoord comité (papieren bewijs)

68 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen RA PSR conform wetgeving Meedelen aan personeel (schriftelijk spoor) Maatregelen na advies PAPA en bevoegd comité (schriftelijk spoor) Maatregelen in GPP en JAP RA PSR - om de 5 jaar als geen spanningen, geen formele verzoeken PSR, wel jaarlijks knipperlichtentool (niet van toepassing indien grote veranderingen zoals fusie)

69 Concrete preventie Primaire maatregelen om PSR te voorkomen Evaluatie beleid PSR jaarlijks PAPA levert aan WG nodige gegevens PSR (aandacht voor incidenten bij herhaling) PA arbeidsgeneesheer levert aan WG en PAPA nodige gegevens Intern noodplan en PSR Procedures en maatregelen PTS (KB Beleid) Centrum voor PTS (advies PAPA)

70 Concrete preventie Risicofactoren voor het psychosociaal welzijn 5 A s Arbeidsrelaties Negatieve invloed Inefficiënte manier van leidinggeven, te weinig medezeggenschap Verstoorde onderlinge relaties op het werk Onvoldoende sociale ondersteuning op het werk Ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie Mogelijke verbeteracties Procedures en gedragscodes rond OGG, discriminatie, alcohol- en ander drugsmisbruik Voldoende inspraak en overleg Communicatie Aandacht voor werksfeer en onderlinge relaties

71 Concrete preventie Risicofactoren voor het psychosociaal welzijn 5 A s Arbeidsvoorwaarden Negatieve invloed Werk- en rusttijdregeling Overwerk Verloning Weinig loopbaanmogelijkheden Werkonzekerheid, precaire contractvormen Mogelijke verbeteracties Een goede selectie- en aanwervingsprocedure Verpozingruimte

72 Concrete preventie Risicofactoren voor het psychosociaal welzijn 5 A s Arbeidsinhoud Negatieve invloed Teveel werk, te hoog werktempo Te moeilijk werk, te veel verantwoordelijkheid Te eenvoudig werk of te weinig werk, verveling Onduidelijke, tegenstrijdige taakeisen Mogelijke verbeteracties Duidelijke taakeisen, functieomschrijving en planning Duidelijke en evenwichtige bijkomende opdrachten Aangepaste opvolging van personeelsleden zowel functioneel als relationeel Opleiding

73 Concrete preventie Risicofactoren voor het psychosociaal welzijn 5 A s Arbeidsomstandigheden Negatieve invloed Chemische stoffen, straling, besmettingsgevaar, lawaai, verlichting, temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid Gevaarlijke situaties, zwaar werk, onvoldoende hygiëne Ontbreken van hulpmiddelen en/of van persoonlijke beschermingsmiddelen Werkhouding Mogelijke verbeteracties Gezonde, hygiënische en veilige werkomgeving creëren Ergonomische hulpmiddelen, CBM s en PBM s Beperking van chemische stoffen, straling, lawaai,

74 Concrete preventie Risicofactoren voor het psychosociaal welzijn 5 A s Arbeidsorganisatie Negatieve invloed Structuur organisatie organogram Herstructureringen Personeelsbezetting Inspraak beslissingsbevoegdheid Informatie en werkoverleg Mogelijke verbeteracties Zichtbaarheid verhogen Communicatie! Ook al is het een slecht nieuws boodschap Personeelsvergaderingen om plannen en beslissingen toe te lichten Onthaalbeleid

75 Bijkomende informatie

76 Bijkomende informatie

77 Bedankt voor uw aandacht!

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be Voorstelling werking Wettelijk

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014 Studiedag Prebes Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventiedeskundige psychosociale aspecten Inhoudsopgave Opfrissing regelgeving Inleiding Nieuwe

Nadere informatie

De nieuwe pestwetgeving

De nieuwe pestwetgeving De nieuwe pestwetgeving Wat u er zeker over moet weten! Team Psychosociaal Welzijn Brugge: 050/47.47.35 Herentals: 014/84.94.93 Inhoudstafel 1. Wettelijk kader 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving?

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1. Wettelijke

Nadere informatie

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 Het gaat om twee wetten en 1 KB De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet 4 augustus 1996 betreffende het

Nadere informatie

OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014

OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014 OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur Regionale directie TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving Psychosociale cel Nieuwe psychosociale wetgeving Wettelijk kader Wet 28/02/2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW Indien persoonlijk onderhoud: op verzoek van de Wn document ter bevestiging van dit

Nadere informatie

KB preventie van psychosociale risico s op het werk

KB preventie van psychosociale risico s op het werk KB preventie van psychosociale risico s op het werk Bevindingen 1 jaar later Frank Van der Elst Preventieadviseur Psychosociale Aspecten inhoud Deel 1: Stand van zaken wetgeving Omschrijving psychosociale

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent te lijden op het werk als gevolg van psychosociale risico s, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving Brussel, 12 mei 2014 PSYCHOSOCIALE RISICO S Nota over de wetgeving Deze nota vat de drie teksten met betrekking tot psychosociale risico s samen die verschenen zijn op 28.04.2014 en van kracht worden op

Nadere informatie

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015)

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid

Nadere informatie

Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s

Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s Pieter Bolle Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie

Nadere informatie

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Preventie van psychosociale risico s op het werk waaronder STRESS, GEWELD, PESTERIJEN, ONGEWENST SEXUEEL GEDRAG PRINCIPE De werkgever heeft de wettelijke verplichting om iedere werknemer te beschermen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen Gemeenschappelijke preventiedienst Psychosociale risico s Advies Onderwijsorganisatie Preventie van psychosociale risico s op het werk Bijlage bij typeprocedure in AR Preventie van psychosociale risico

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE IN HET KADER VAN EEN VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER I. FASE VOORAFGAAND AAN HET VERZOEK FASE

Nadere informatie

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 281 - Principe Daden die psychosociale risico s

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen Art. I.3-1. In het kader van

Nadere informatie

Addendum arbeidsreglement

Addendum arbeidsreglement Addendum arbeidsreglement Procedure voor psychosociale risico s Ter vervanging van hoofdstuk 9 van het Arbeidsreglement dat werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van 24/07/2014 1. Doel, definities en toepassingsgebied

Nadere informatie

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk Wet van 28.02.2014, BS 28.04.2014 / Wet van 28.03.2014, BS 28.04.2014 / Koninklijk Besluit van 10.04.2014,

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft,

Nadere informatie

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Gegevens verwijderen WERKGEVER: (HOOFDZETEL): (Naam en adres): Telefoon: E-mail:... AFDELINGS- OF EXPLOITATIEZETEL(S) :. AARD VAN DE BEDRIJVIGHEID: - Hoofdactiviteit: - Bijkomende activiteit: PARITAIR

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Afkortingen AD HUA: Algemene Diensten Humanisering van

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Dit zou een titel kunnen zijn van een persbericht dezer dagen.

Nadere informatie

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Unité de Valorisation des Ressources Humaines Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 1 Arbeidsongevallen

Nadere informatie

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK 1 2 Dienst Psychosociale zorg Bij de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA/PSY) van de dienst Psychosociale Zorg kan je terecht voor alle vormen

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Meten van psychosociaal welzijn

Meten van psychosociaal welzijn Meten van psychosociaal welzijn Welzijn meten op verschillende niveau s: verschillende doelstellingen Wettelijk verplicht Objectiveren en evalueren Dynamisch beleid 2 3 golven in analyse psychosociaal

Nadere informatie

Consensus Psychosociale risico s

Consensus Psychosociale risico s Consensus Psychosociale risico s Versie : 23-09-2016 Inhoud Wettelijke basis 3 Afkortingen 3 Consensus 4 1) Wat is de aanpak van de EDPB naar aanleiding van, of voorafgaand aan, een verzoek tot informele

Nadere informatie

Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13

Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13 Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13 1. Wetgeving 2. Preventie a. Preventief luik b. Reactief luik - Informele procedure - Formele procedure 3. Beroepsgeheim 4. In de praktijk? 2 Wet van

Nadere informatie

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1.

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1. PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 19 juni 2017. GENDERNEUTRALITEIT In voorliggend document is het gebruik van de mannelijke vorm gemeenslachtig. Voor de leesbaarheid

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Programma 1. Onthaal en verwelkoming 2. Psychosociale risico

Nadere informatie

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Toepassingsgebied

Nadere informatie

Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress

Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress Pascale Swinnen Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Limburg Vlaams-Brabant FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nadere informatie

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Departement Psychosociale aspecten Preventie van psychsociale risico s op het werk (Wet van 4 augustus 1996 aangepast door de Wet van 28 februari 2014 en 28 maart 2014, KB van 10 april 2014)... engageert

Nadere informatie

Procedures inzake psychosociale interventies op school

Procedures inzake psychosociale interventies op school DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 18 november 2014 contact : (VVKBaO) Sarah Walschot, sarah.walschot@vsko.be, 02 507 06 58 (VVKSO) Maarten Balthau, maarten.balthau@vsko.be, 02 507 06 44 (VVKSO) An De

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Art. 2 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Art. 2 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 1/15 BIJLAGE I: MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK (Wet van 04.08.1996, gewijzigd door de Wet van 28.02.2014; Wet van 28.03.2014 en KB van 10.04.2014) Art. 1 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak In de beperking toont zich eerst de ware meester (Goethe) Inhoud BURN OUT: DEFINITIE NIEUWIGHEDEN IN DE WETGEVING 3 PREVENTIEVE AANPAK 4 AZERTIE: INTEGRALE AANPAK

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Klachten Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk Evolutie in cijfers Slide 2 % personen dat te maken

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Neerlegging-Dépôt: 25/03/2015 Regist.-Enregistr.: 29/04/2015 N : 126756/CO/301.02 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2015 tot wijziging van de collectieve

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk

Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk NEWSLETTER, 2 JUNI 2014 Inhoudstafel Beste lezers, 1 Aanpassing definities... 3 2 Preventieve maatregelen aangepast... 4 3 Finetuning

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele P+O-congres Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele (paps@igean.be) Aan de slag met de psychosociale risicoanalyse (RA PSY) Vragen Waaraan moet een RA PSY voldoen? Wie mag de RA PSY uitvoeren? Hoe

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) AD Humanisering van de Arbeid Meer dan 20 jaar evolutie in de wetgeving

Nadere informatie

preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids

preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de website van de FOD:

Nadere informatie

Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk. Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA

Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk. Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA Maart 2013 Werkbaar werk Definitie werkbaarheid: (bron Ervaringsfonds) Evenwicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1 Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen

Nadere informatie

Art. 1 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Art. 1 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk BIJLAGE I: MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK (Wet van 28/2/14, BS 28/4/14; Wet van 28/3/14, BS 28/4/14 en Koninklijk Besluit van 10/4/14, BS 28/4/14) Art. 1 Preventie van

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. 1. Wettelijk? Hoe oprichten van een GID? WW: Art. 33.- 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert 25, 26 november 2009 Inleiding 2008: Jubileumjaar - 10 jaar IDPBW en EDPBW - Symposium Co-prev. - Toekomstvisie in 10 krachtlijnen

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk p. 24 Wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (ongewenst grensoverschrijdend gedrag) worden NIET getolereerd binnen

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Brussel, 23 april 2013 BESTENDIGE ONDERRICHTING N 4 voor de Nederlandstalige onderwijsinstellingen Betreft: De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave, voorzitter Kristof Sels, burgemeeszter Knegtel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Infosessie mediation/stress en zelfzorg

Infosessie mediation/stress en zelfzorg Infosessie mediation/stress en zelfzorg Omgaan met stress op de werkvloer Dienst psychosociaal welzijn BRUGGE: 050/47 47 35 HERENTALS: 014/84 94 93 Inhoudstafel 1. Een aantal cijfers 2. Motieven 3. Inzicht

Nadere informatie

van hun werk. van hun werk;

van hun werk. van hun werk; KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2002 BETREFFENDE DE BESCHERMING TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK AFDELING I.- TOEPASSINGSGEBIED EN DE- FINITIES. KONINKLIJK BESLUIT VAN 17

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) 11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

Consensus wetgeving grensoverschrijdend gedrag Doc. GP rub 5

Consensus wetgeving grensoverschrijdend gedrag Doc. GP rub 5 I. Wettelijke basis - Welzijnswet Hoofdstuk V bis bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ; - KB van 11.7.02 betreffende de bescherming tegen geweld,

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 1 Vormen van pesterijen Communicatiemogelijkheden Sociale relaties Waardering slachtoffer Kwaliteit beroepsleven

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij?

Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij? Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij? Het belang van een preventieve aanpak op het werk Anne Fornoville-Dubois 1 Samenvatting De HR-Manager moet ervoor zorgen dat de werkgever aan

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 10 JANUARI 2007 Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Wegwijs in... DE PREVENTIE VAN DE PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK: STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG.

Wegwijs in... DE PREVENTIE VAN DE PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK: STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG. Wegwijs in... DE PREVENTIE VAN DE PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK: STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG April 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure is gratis

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? ir. Pieter Bolle Attaché Sociaal Inspecteur TWW RD West-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Nadere informatie

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen Psychosociale risico s regelmatig in kaart brengen is belangrijk voor het mentale welzijn van een onderneming. U kan uw eigen psychosociale risico s in kaart brengen door onderstaande checklist in te vullen.

Nadere informatie