OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014"

Transcriptie

1 OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur Regionale directie TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie

2 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities Inhoud 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen 4. De interne procedure: het verzoek tot psychosociale interventie 5. Rol van de verschillende partijen 6. Uitwisseling van informatie 7. Bescherming tegen represailles 8. Externe procedures 9. Overgangsbepalingen 2

3 Gebruikte afkortingen AA: arbeidsauditeur AG: arbeidsgeneesheer AO: arbeidsovereenkomst AR: arbeidsreglement CPBW: comité preventie en bescherming op het werk EAO: ernstig arbeidsongeval EDPBW: externe dienst preventie en bescherming op het werk GPOSGW: geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk IDPBW: interne dienst preventie en bescherming op het werk OM: openbaar ministerie OR: onderzoeksrechter RA: risicoanalyse PA: preventieadviseur veiligheid PAPS: preventieadviseur psychosociale aspecten TWW: toezicht op het welzijn op het werk VP: vertrouwenspersoon WN: werknemer WG: werkgever 3

4 1. Wettelijke bepalingen 4

5 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico s betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft = hoofdstuk Vbis Welzijnswet Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Verschenen in Belgisch Staatsblad van 28 april

6 Inwerkingtreding 1 september 2014 BEHALVE artikel 80 KB Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk op te nemen in het jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk 1 januari

7 2. Definities 7

8 Psychosociale risico s Kans voor één of meerdere werknemers Psychische schade door blootstelling Samen met lichamelijke schade Elementen Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Interpersoonlijke relaties op het werk Objectief gevaar Werkgever heeft impact op elementen 8

9 Arbeidsorganisatie: Elementen Structuur van de organisatie (horizontaal-verticaal) wijze waarop de taken worden verdeeld - werkprocedures-managementstijl - algemeen beleid dat in de onderneming wordt uitgevoerd -. Arbeidsinhoud: Aard van de taak - complexiteit van variatie van de taken - contact met derden - psychische belasting lichamelijke belasting - duidelijkheid van de taken -. Arbeidsvoorwaarden: Aard van de overeenkomst type werkrooster- opleidingsmogelijkheden loopbaanbeheer evaluatieprocedures -. Arbeidsomstandigheden: Inrichting van de arbeidsplaatsen arbeidsmiddelen lawaai verlichting gebruikte stoffen werkverhoudingen - Interpersoonlijke relaties: Interne relaties (collega s, HL, directe chef) relaties met derden (klanten, leerlingen) -communicatie 9

10 Onrechtmatig geheel Pesterijen Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen Precisering discriminatiegronden Leeftijd, Burgerlijke staat,geboorte, Vermogen, Geloof of levensbeschouwing, Politieke of syndicale overtuiging, Taal, Huidige of toekomstige gezondheidstoestand, Handicap, Fysieke of genetische eigenschap, Sociale afkomst, Nationaliteit, Zogenaamd ras, Huidskleur, Afkomst, Nationale of etnische afstamming, Geslacht,Seksuele geaardheid, Genderidentiteit, Genderexpressie 10

11 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen 11

12 Risicoanalyse a priori Identificatie van situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s Stress / Burn out Conflicten Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Evaluatie van de risico s (= 5 A s) Samen met werknemers Samen met PAPS IDPBW Indien geen PAPS IDPBW en analyse is complex: samen met PAPS EDPBW 12

13 Preventiemaatregelen Algemene preventiebeginselen Impact op gevaar Risico s voorkomen, schade voorkomen, schade beperken Materiële en organisatorische maatregelen Specifieke maatregelen in verband met derden Verplichtingen hiërarchische lijn Informatie en opleiding werknemers en informatie CPBW = advies CPBW Procedures = akkoord CPBW Collectieve arbeidsovereenkomst 13

14 Specifiek element : derden Register van feiten van derden Verklaringen: Beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag Data van de feiten Identiteit enkel wanneer WN akkoord is Bijgehouden door: Vertrouwenspersoon of PAPS PA IDPBW wanneer PAPS extern en geen VP 14

15 Specifiek element : derden (2) Toegang: WG VP en PAPS PA IDPBW Ter beschikking houden van TWW Bewaring gedurende 5 jaar 15

16 Risicoanalyse specifieke arbeidssituatie Initiatief: Werkgever Lid hiërarchische lijn 1/3 WN-vertegenwoordiging in CPBW Uitgevoerd Samen met WN Samen met PAPS IDPBW Indien geen PAPS IDPBW en situatie is complex: samen met PAPS EDPBW Gegevens worden anoniem meegedeeld aan WG 16

17 Risicoanalyse specifieke arbeidssituatie (2) Preventiemaatregelen: Collectief en individueel Impact op het gevaar Hiërarchie preventiemaatregelen Advies PAPS indien betrokken bij risicoanalyse Werkgever informeert: Verzoeker Betrokken preventieadviseurs Andere personen die nuttig kunnen zijn Preventiemaatregelen: volledig Resultaten van de Risicoanalyse: anonieme gegevens 17

18 Evaluatie van het beleid Aanpassing aan wijzigingen die psychosociale risico s beïnvloeden Evaluatie 1 x per jaar Door werkgever met PAPS IDPBW Indien geen PAPS IDPBW en evaluatie is complex samen met PAPS EDPBW Elementen o Verzoek risicoanalyse specifieke arbeidssituatie o Verzoek formele psychosociale interventie o Informatie van de arbeidsgeneesheer o Conclusies van incidenten bij herhaling en voorwerp van informele psychosociale interventie o Feiten ten aanzien van derden o Gegevens jaarverslag IDPBW Advies CPBW over collectieve preventiemaatregelen 18

19 4. De interne procedure: het verzoek tot psychosociale interventie 19

20 Verzoek psychosociale interventie Geen afbreuk aan mogelijkheid om beroep te doen op: Werkgever Lid hiërarchische lijn Lid CPBW of vakbondsafgevaardigde Interne procedure voor werknemer die meent psychische schade te ondervinden door psychosociale risico s Informele psychosociale interventie Formele psychosociale interventie 20

21 Fase voorafgaand aan verzoek Eerste contact 10 kalenderdagen Vertrouwenspersoon of PAPS: Hoort de werknemer Informeert de werknemer over mogelijkheden Persoonlijk onderhoud Document dat onderhoud bevestigt Indien gevraagd door de werknemer Werknemer maakt keuze omtrent type interventie 21

22 Informele psychosociale interventie = op informele wijze zoeken naar een oplossing door verzoeker en vertrouwenspersoon of PAPS Gesprek Onthaal, actief luisteren Advies Interventie bij andere persoon onderneming Hiërarchische lijn Verzoening tussen betrokken personen Akkoord van partijen Type interventie wordt opgenomen in document 22

23 Formele psychosociale interventie = werknemer VRAAGT aan werkgever = gepaste COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE maatregelen = op basis van: Analyse van specifieke arbeidssituatie Voorstellen van de PAPS opgenomen in advies Specifieke toepassing : Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 23

24 Indiening verzoek In welk geval? Werknemer wenst geen informele interventie De informele interventie leidt niet tot resultaat Uitdrukkelijke wilsuiting bij PAPS Hoe? Persoonlijk onderhoud met PAPS Binnen 10 kalenderdagen na wilsuiting PAPS bevestigt in document dat persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden Kopie van document aan werknemer 24

25 Document Indiening verzoek (2) Gedateerd en ondertekend door verzoeker Beschrijving van problematische arbeidssituatie Verzoek aan WG om passende maatregelen te treffen Bezorgd aan PAPS of EPBW Persoonlijk of verzonden bij brief: ondertekening van kopie die geldt als ontvangstbewijs Of verzonden bij aangetekende brief Weigering door PAPS Situatie houdt kennelijk geen psychosociale risico s in Kennisgeving binnen 10 kalenderdagen na in ontvangst nemen verzoek Geen kennisgeving: het verzoek is aanvaard 25

26 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter PAPS informeert werkgever en verzoeker over Feit dat een verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter werd ingediend Wijze van behandeling van het verzoek De datum waarop de werkgever een beslissing moet treffen over het gevolg dat hij geeft aan het verzoek De risicosituatie beschreven door de verzoeker (enkel werkgever) Identiteit verzoeker NIET meedelen aan de werkgever 26

27 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (2) Werkgever beslist over gevolg Kan risicoanalyse uitvoeren van specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) Overleg met CPBW of vakbondsafvaardiging Informatie over de risicosituatie beschreven door de verzoeker Advies over wijze van behandeling van het verzoek Resultaten van risicoanalyse van specifieke risicosituatie Advies over gevolgen aan het verzoek 27

28 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (3) Beslissing van de werkgever over gevolg Mededeling van de gemotiveerde beslissing over het gevolg Aan PAPS die verzoeker informeert Aan PA IDPBW indien PAPS EDPBW Aan CPBW of de vakbondsafvaardiging Termijn : Drie maanden vanaf mededeling door PAPS aan WG Zes maanden indien risicoanalyse specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) Werkgever voert beslissing uit 28

29 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (4) Tijdens behandeling van verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter Binnen de drie maanden vanaf de mededeling door PAPS aan WG Bepaalt PAPS Preventiemaatregelen met eventueel bewarend karakter Ter voorkoming van ernstige aantasting van de gezondheid van de verzoeker Werkgever voert deze maatregelen uit of treft maatregelen met gelijkwaardig beschermingsniveau 29

30 Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (5) Toch onderzoek zoals voor een verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter Indien WG geen risicoanalyse van de specifieke risicosituatie (volgens artikel 6 KB) uitvoert of Deze niet werd uitgevoerd samen met de PAPS EN Geen gemotiveerde beslissing van de werkgever binnen de gestelde termijn De WG beslist geen preventiemaatregelen te treffen De verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn situatie Akkoord van de verzoeker 30

31 Termijn Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter (6) In ontvangstneming verzoek door PAPS of EDPBW max.10 kalenderdagen Aanvaarding verzoek zo snel mogelijk PAPS informeert WG over collectief karakter van het verzoek max. 3 maanden (max. 3 maanden verlengbaar indien RA art. 6 KB) Werkgever deelt gemotiveerde beslissing mee 31

32 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter PAPS informeert werkgever Over indiening van het verzoek Hoofdzakelijk individueel karakter ervan Identiteit van de verzoeker Schriftelijk PAPS onderzoekt de arbeidssituatie Volledig onpartijdig Kan personen horen en rekening houden met informatie door hen verstrekt Kan opgenomen worden in gedateerde en ondertekende verklaring (kopie aan gehoorde personen) 32

33 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (2) PAPS stelt advies op Beschrijving van het verzoek en context Identificatie van gevaren voor Verzoeker Geheel van werknemers Elementen met positieve of negatieve invloed op situatie Eventueel voorafgaande stappen Voorstellen van collectieve en individuele preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie en verantwoording Voorstellen van collectieve preventiemaatregelen om herhaling in andere situaties te voorkomen en verantwoording 33

34 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (3) PAPS deelt advies mee Aan werkgever Met akkoord van verzoeker: aan de VP die informeel is opgetreden Binnen de 3 maanden vanaf aanvaarding van het verzoek Kan 1X verlengd worden met maximum 3 maanden Rechtvaardiging door PAPS Schriftelijk meedelen van redenen aan de WG, verzoeker en andere betrokkenen Ook advies wanneer de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming tijdens het verloop van de interventie 34

35 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (4) PAPS informeert Verzoeker en andere betrokken persoon over Datum van mededeling advies aan WG De voorstellen van preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke situatie + verantwoording om De situatie gemakkelijker te begrijpen De afloop van de procedure te aanvaarden Preventieadviseur IDPBW (als PAPS extern is) De voorstellen van preventiemaatregelen ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie en om herhaling te voorkomen + verantwoording Coördinatieopdracht 35

36 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (5) Beslissing werkgever Individuele maatregelen ten aanzien van werknemer Voorafgaand en schriftelijk Binnen één maand na ontvangen het advies PAPS Individuele maatregelen die arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen Kopie van het advies van de PAPS Horen van de werknemer Bijstand aan de werknemer door persoon naar keuze 36

37 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (6) Mededeling van beslissing werkgever PAPS Verzoeker Andere betrokken persoon PA IDPBW, wanneer PAPS behoort tot EDPBW Over gevolgen gegeven aan het verzoek Binnen twee maanden na het advies van de PAPS Werkgever voert beslissing uit 37

38 Termijn Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter (7) In ontvangstneming verzoek door PAPS of EDPBW max. 10 kalenderdagen Aanvaarding verzoek max. 3 maanden (1X verlengbaar) Advies PAPS aan WG (max. 1 maand) WG informeert WN over individuele maatregelen max. 2 maanden WG deelt gemotiveerde beslissing mee 38

39 Specifieke regels i.v.m. grensoverschrijdend gedrag Verzoek inhoud Beschrijving van de feiten constitutief voor GPOSGW Ogenblik en plaats van de feiten Identiteit aangeklaagde Verzoek aan de werkgever Geschikte maatregelen nemen Om einde te stellen aan feiten Inontvangstneming van het verzoek Persoonlijk door PAPS of EDPBW Kopie als ontvangstmelding Per aangetekend schrijven 39

40 Specifieke regels i.v.m. grensoverschrijdend gedrag (2) Weigering van het verzoek door PAPS Situatie houdt kennelijk geen GPOSGW in Binnen 10 kalenderdagen na in ontvangst nemen verzoek Geen kennisgeving: verzoek is aanvaard PAPS informeert WG dat verzoeker de ontslagbescherming geniet Onderzoek door PAPS Aan aangeklaagde feiten meedelen die ten laste worden gelegd Personen horen Getuigen horen en aan werkgever meedelen dat getuige ontslagbescherming geniet 40

41 Specifieke regels i.v.m. grensoverschrijdend gedrag (3) Bewarende maatregelen Ernst van de feiten Vóór opstellen advies WG informeert PAPS over gemotiveerde beslissing in verband met bewarende maatregelen Advies opstellen Advies meedelen Centrum gelijkheid van kansen en racismebestrijding Instituut gelijkheid vrouwen en mannen Schriftelijk verzoek Akkoord werknemer Verbod om advies aan werknemer mee te delen 41

42 Specifieke regels i.v.m. grensoverschrijdend gedrag (4) Verplicht beroep op TWW door PAPS Voor advies PAPS : WG treft bewarende maatregelen niet Na het advies PAPS: WG treft geen (geschikte) maatregelen en Er is ofwel een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer Ofwel is de aangeklaagde werkgever of een lid van het leidinggevend personeel 42

43 5. Rol van de verschillende partijen 43

44 Tussenkomende partijen Werkgever Werknemer Hiërarchische lijn CPBW Preventieadviseur psychosociale aspecten Vertrouwenspersoon Preventieadviseur IPBW Arbeidsgeneesheer 44

45 Werknemers Op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid in het kader van ongewenste gedragingen Zich onthouden van elke vorm van ongewenste gedragingen Geen misbruik maken van de procedure Informatie en opleiding : idem hiërarchische lijn 45

46 Hiërarchische lijn Opsporen van problemen van psychosociale aard en waken over de tijdige behandeling Informatie en opleiding: Verzoek tot RA van specifieke arbeidssituatie Procedures Register voor feiten van derden Diensten of instellingen waarop beroep kan gedaan worden in geval van geweld Verplichting zich te onthouden van grensoverschrijdende gedragingen Resultaten van de globale RA en de evaluatie van de preventiemaatregelen Toepasselijke preventiemaatregelen 46

47 HET CPBW Voorafgaand advies over: Elementen van 5 A s die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk Collectieve preventiemaatregelen die voortvloeien uit de RA a priori en evaluatie Collectieve preventiemaatregelen om herhaling te voorkomen die opgenomen zijn in advies van PAPS Keuze om opdrachten aan interne of externe PAPS toe te vertrouwen Wijze van behandeling van en gevolgen die worden gegeven aan verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter 47

48 HET CPBW (2) Deelname van de VP aan vergaderingen Informatie en opleiding: Verzoek tot RA van een specifieke arbeidssituatie Toepasselijke procedures Register voor feiten van derden Diensten of instellingen waarop beroep kan worden gedaan ingeval van geweld Verplichting zich te onthouden van grensoverschrijdende gedragingen 48

49 Preventieadviseur psychosociale aspecten Idem als vroeger, maar uitgebreid tot alle psychosociale risico s Bijkomende onverenigbaarheid : Geen lid zijn van het leidinggevend personeel = personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming of instelling, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen 49

50 Preventieadviseur psychosociale aspecten (2) Gehouden aan het beroepsgeheim Uitzonderingen: Informele psychosociale interventie: pertinente informatie aan deelnemers Verzoek tot formele psychosociale interventie Identiteit verzoeker aan WG Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter: risico s met een collectief karakter en eventueel voorstellen voor individuele maatregelen aan de WG Advies aan WG en VP (als informeel tussengekomen) Voorstellen voor preventiemaatregelen ten aanzien van specifieke arbeidssituatie + verantwoording aan verzoeker en andere betrokken persoon 50

51 Preventieadviseur psychosociale aspecten (3) Verzoek tot formele psychosociale interventie (vervolg) Voorstellen voor preventiemaatregelen ten aanzien van specifieke arbeidssituatie en om herhaling te voorkomen + verantwoording aan interne PA Grensoverschrijdende gedragingen Identiteit getuigen aan de WG Feiten ten laste aan aangeklaagde Voorstellen voor bewarende maatregelen aan WG Kopie document waarbij WG op de hoogte wordt gesteld van verzoek en document verzoek tot interventie TWW aan iedere belanghebbende Advies PAPS aan Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en aan Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen 51

52 Preventieadviseur psychosociale aspecten (4) Individueel dossier: Ter beschikking van TWW Ter beschikking van OM: MAAR voor verklaringen is toestemming gehoorde persoon nodig! Noodzakelijke informatie uitwisselen met AG met oog op geschikte maatregelen voor WN (mits akkoord) Overleg met VP voor vervullen opdrachten (informatie betreffende interventies) Anonieme gegevens aan PA IDPBW met het oog op Jaarverslag IDPBW 52

53 Vertrouwenspersoon Bevoegdheid uitgebreid tot psychosociale risico s MAAR enkel informeel! Aanstelling Op initiatief van de WG Op vraag van alle WN-vertegenwoordigers in het CPBW Procedure Aanstelling zoals vroeger Verwijdering uit de functie : Op initiatief van de werkgever en na akkoord alle WNvertegenwoordigers in het CPBW Op vraag van alle WN-vertegenwoordigers in het CPBW en na akkoord van de WG 53

54 Vertrouwenspersoon (2) Ten minste één vertrouwenspersoon moet behoren tot personeel onderneming indien PAPS behoort tot EDPBW en WG stelt meer dan 20 werknemers te werk Onverenigbaarheden Geen WG/WN-vertegenwoordiger in ondernemingsraad of CPBW Geen lid van de vakbondsafvaardiging Geen kandidaat voor verkiezingen personeelsafgevaardigden Niet behoren tot het leidinggevend personeel Geen preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 54

55 Vertrouwenspersoon (3) Indien geen expliciete aanduiding van vertrouwenspersoon worden opdrachten vervuld door Preventieadviseur psychosociale aspecten Preventieadviseur van de interne dienst behalve indien: Werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent = onderneming met minder dan 20 werknemers Betrokkene dit weigert Het CPBW dit weigert = informatie verstrekken over mogelijke interventies 55

56 Vertrouwenspersoon (4) Rechten vertrouwenspersoon Oefent functie volledig autonoom uit Hangt functioneel af van IDPBW en heeft toegang tot personeel belast met dagelijks beheer Geen nadeel ondervinden van functie Beschikt over een passend lokaal Beroep doen op PAPS Verzoek heeft betrekking op werkgever zelf of lid hiërarchische lijn Interventie kan zijn autonomie in gedrang brengen Interventie kan hem nadeel berokkenen 56

57 Vertrouwenspersoon (5) Beschikken over vaardigheden en kennis Opleiding binnen twee jaar na aanstelling Verbetering van kennis door supervisies (1 x per jaar) Opleiding Georganiseerd door instellingen die aan wettelijke criteria moeten voldoen Instellingen kunnen zich laten opnemen op lijst website FOD WASO 57

58 Vertrouwenspersoon (6) Opleiding inhoud: - 3 uur : wettelijk kader over rol en statuut vertrouwenspersoon - 3 uur : psychosociale risico s op het werk - 6 uur : gesprektechnieken - 18 uur : psychosociale interventie: beheersen van probleemsituaties 58

59 Vertrouwenspersoon (7) Opleiding overgangsregeling Personen die reeds opleiding gevolgd hebben Functie mag verder uitgeoefend worden Personen die nog geen opleiding gevolgd hebben Opleiding volgen binnen 2 jaar vanaf 1 september 2014 Nuttige ervaring van 5 jaar als VP kunnen aantonen op 1 september

60 Vertrouwenspersoon (8) Gehouden aan beroepsgeheim Uitzonderingen: Informele psychosociale interventie : pertinente informatie aan deelnemers Noodzakelijke informatie uitwisselen met AG met oog op geschikte maatregelen voor WN (mits akkoord) Overleg PAPS voor vervullen opdrachten (informatie betreffende interventies) Aan PAPS gegevens meedelen betreffende incidenten die zich met herhaling voordoen (evaluatie) Anonieme gegevens aan PA IDPBW met oog op Jaarverslag IDPBW 60

61 Preventieadviseur IDBPW Deelname aan de analyse van de oorzaken van psychosociale risico s Kennis nemen van en advies verlenen over de elementen van de 5 A s die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s (WG informeert over wijzigingen) Uitoefening informatieopdrachten VP Onderzoek van EAO: rekening houdend met oorzaken van psychosociale aard 61

62 Arbeidsgeneesheer 1 x per jaar aan werkgever en PAPS elementen meedelen als gevolg van gezondheidstoezicht die nuttig zijn voor evaluatie van preventiebeleid Aantasting van de gezondheid werknemer Werknemer informeren over mogelijkheid van interventie door PAPS of VP Mits akkoord van werknemer Kan zelf de PAPS informeren Overleg met PAPS over mogelijkheid van ander werk of aanpassing van de werk post indien nodig ingevolge psychosociale risico s Kan advies van PAPS ontvangen 62

63 6. Uitwisseling van informatie 63

64 Individueel dossier Informatief onderhoud (eventueel) Type informele psychosociale interventie Verplicht persoonlijk onderhoud vóór verzoek formele interventie Verzoek formele interventie Weigering/aanvaarding verzoek (eventueel) Informatie aan WG over indiening verzoek Informatie aan verzoeker over collectief karakter verzoek Verklaringen van gehoorde personen Verlenging termijn onderzoek Advies PAPS Datum mededeling advies PAPS aan WG Mededeling van advies PAPS en voorstellen van preventiemaatregelen aan andere personen Gemotiveerde beslissing WG Voorstellen van preventiemaatregelen om ernstige aantasting van de gezondheid van de verzoeker te voorkomen (eventueel) Behandeling verzoek hoofdzakelijk collectief karakter door PAPS (eventueel) 64

65 Bijhouden dossier Door PAPS 20 jaar vanaf indiening van het verzoek Bewaring op elektronische drager mogelijk Ter beschikking van TWW Verklaringen mogen door TWW of PAPS enkel meegedeeld worden aan Openbaar Ministerie indien gevraagd en betrokkene voorafgaand toestemt 65

66 Bijhouden dossier (2) Regeling van dossieroverdracht bij verandering van EDPBW Dossier in behandeling: Oude PAPS informeert verzoeker en andere betrokken persoon over verandering EDPBW WG deelt aan oude PAPS (op verzoek) coördinaten mee van nieuwe EDPBW Oude PAPS deelt dossier mee aan nieuwe PAPS Nieuwe PAPS informeert verzoeker en andere betrokken persoon over overname behandeling Afgesloten dossier: Kopie van individueel dossier aan nieuwe PAPS wanneer noodzakelijk voor uitvoeren opdrachten 66

67 Informatie-uitwisseling Beperkt door beroepsgeheim en bescherming van het privéleven Extra beperking: wetten betreffende de openbaarheid van bestuur Wettelijke regeling noodzakelijk Toepassing wetten openbaarheid van bestuur uitgesloten Kopie van het advies van de PAPS Documenten van het dossier in bezit van TWW Regeling die toelaat gegevens uit te wisselen die nodig zijn voor de goede samenwerking en het verloop van de procedure 67

68 Arbeidsreglement Coördinaten PAPS of dienst waarvoor hij opdracht uitoefent Coördinaten VP Toepasselijke procedures Termijn voor aanpassing arbeidsreglement: tot 1 maart

69 7. Bescherming tegen represailles 69

70 Omvang van de bescherming Arbeidsverhoudingen niet beëindigen Geen nadelige maatregel na het einde van de arbeidsverhouding Behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek, de klacht, rechtsvordering of getuigenverklaring Geen nadelige maatregel tijdens de arbeidsverhouding In verband met verzoek, klacht, rechtsvordering of getuigenverklaring Is niet nadelig: maatregel getroffen om einde te stellen aan feiten die proportioneel is en redelijk 70

71 Personen die beschermd zijn Werknemer die verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van GPOSGW indient Werknemer die een rechtsvordering instelt of wie voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld Directe getuigen of getuigen in rechte 71

72 Personen die beschermd zijn (2) Werknemer die klacht bij TWW indient: WG heeft geen PAPS aangeduid WG heeft geen procedure voorzien Verzoek volgens de WN niet geleid tot een einde van de feiten De procedure wordt volgens de WN niet wettig toegepast Werknemer die klacht bij politie, arbeidsauditeur of onderzoeksrechter indient: Idem+ Interne procedure is niet geschikt gelet op de ernst van de feiten 72

73 Start van de bescherming Indiening verzoek: voorwaarde = aanvaarding bescherming (retroactief) vanaf in ontvangst nemen van het verzoek door PAPS of EDPBW Getuige: vanaf afleggen getuigenverklaring of oproeping/dagvaarding om te getuigen in rechte Klacht bij TWW, politie, openbaar ministerie of onderzoeksrechter: vanaf in ontvangstneming klacht Rechtsvordering: vanaf betekening dagvaarding of neerlegging verzoekschrift 73

74 Duur van de bescherming Geen beperking in de tijd, wel omkering bewijslast: Verzoek tot formele interventie: vanaf in ontvangst nemen verzoek tot 12 maanden die volgen op het indienen van het verzoek, het indienen van de externe klacht of het afleggen van de getuigenverklaring Rechtsvordering: vanaf instellen rechtsvordering tot 3 maanden nadat vonnis in kracht van gewijsde WG moet bewijs leveren dat de redenen voor de beslissing vreemd zijn aan het verzoek, de externe klacht, de getuigenverklaring of de rechtsvordering 74

75 Schending van de bescherming Mogelijkheden voor de werknemer: Vragen om opnieuw in de onderneming of instelling te worden opgenomen, onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of wijziging Schadevergoeding: Zes maanden brutoloon Werkelijk geleden schade 75

76 8. Externe procedures - Inspectie TWW - Bemiddeling (art tot 1737 Ger. WB) - Rechtbank 76

77 Toezicht op het welzijn op het Werk Houdt toezicht op naleving van de wetgeving door de WG Indien preventieadviseur: Onderzoek van het individueel geval door PAPS Interventie gebeurt a posteriori Onderzoek of procedure correct werd toegepast Eventueel op vraag van PAPS Doen naleven van maatregelen voorgesteld door PAPS Opleggen van andere maatregelen 77

78 Toezicht op het welzijn op het Werk (2) Indien geen PAPS/ procedure niet conform en Veiligheid en gezondheid van WN in gevaar HETZIJ WG verplichten een PAPS aan te duiden/procedure conform maken HETZIJ opleggen van maatregelen Ambtshalve aanduiding PAPS Individuele of organisatorische maatregelen na onderzoek dossier 78

79 Toezicht op het welzijn op het Werk (3) TOEGANG TOT DOCUMENTEN: Register van feiten voor derden Individueel dossier: Ook verklaringen afgelegd in het kader van het verzoek tot interne formele interventie Enkel overdracht van verklaringen aan arbeidsauditeur met akkoord van wie de verklaring heeft afgelegd Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op documenten van het individueel dossier in het bezit van TWW 79

80 Procedures voor de rechtbank Strafrechtelijk Na proces-verbaal TWW, na klacht bij politie of na klacht bij arbeidsauditeur Strafvordering ingeleid door arbeidsauditeur Werkgever, lasthebber, aangestelde of dader Strafsancties: artikel 422bis sociaal strafwetboek 80

81 Procedures voor de rechtbank (2) Burgerrechtelijk Psychosociale risico s: schadevergoeding Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Schadevergoeding Maatregel ten aanzien van WG Vordering tot staken 81

82 Rechtsvordering ingesteld door Klager zelf Representatieve WN- of WG organisatie Vzw's die de bescherming van slachtoffers tot doel hebben indien: Drie jaar rechtspersoonlijkheid wanneer vordering wordt ingesteld Statutair doel Indien discriminatie Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen AKKOORD van de klager is steeds vereist 82

83 Schorsing behandeling burgerlijke vordering Klager wendt zich rechtstreeks tot rechter Rechter stelt vast: WG beschikt over procedure behandeling verzoek interne psychosociale interventie Deze procedure kan wettig toegepast worden Rechter kan aan WN bevelen de interne procedure toe te passen De behandeling van de zaak wordt geschorst tot de interne procedure is beëindigd 83

84 Schadevergoeding Dader van feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Herstel van materiële schade en morele schade Vergoeding Werkelijk geleden schade te bewijzen Forfaitair bedrag 3 maanden brutoloon 6 maanden brutoloon indien Discriminatie Gezag relatie tussen dader en slachtoffer Ernst van de feiten 84

85 Schadevergoeding (2) Beperking loongrens arbeidsongevallenwet =2.911,07 euro per maand op 1/1/2014 Berekening loon zelfstandigen Bruto-belastbaar inkomen aanslagbiljet personen belasting gedeeld door 12 Niet van toepassing op derden die slachtoffer zijn van feiten die geen werknemer zijn 85

86 Aard van de eis : Vordering tot staking Verweerder : dader Rechter : voorzitter van de arbeidsrechtbank Gerechtelijke procedure: zoals kortgeding Wat? Rechter stelt bestaan van feiten vast Bevel aan de dader Om einde te stelen aan de feiten Binnen termijn bepaald door de rechter Indien niet: strafsanctie 86

87 Aard van de eis : maatregelen Verweerder: werkgever Rechter: voorzitter van de arbeidsrechtbank Gerechtelijke procedure: kortgeding Procedure zoals kortgeding Wat? Injunctie door de rechter aan de WG Met het oog op: Toepassing preventiemaatregelen Maatregelen om einde te stellen aan feiten Maatregelen kunnen voorlopig zijn 87

88 9. Overgangsbepalingen 88

89 Met redenen omklede klacht ingediend voor 1september 2014 Toepassing van de vroegere procedure ontslagbescherming MAAR: - Verklaringen toegankelijk voor inspectie - Openbaarheid van bestuur niet van toepassing op - Advies PAPS - Documenten in bezit inspectie - Toepassing bewaringstermijn individueel dossier Getuigenverklaring afgelegd of rechtsvordering ingesteld voor 1 september 2014 Toepassing van de vroegere ontslagbescherming 89

90 Websites

91 Bedankt voor uw aandacht 91

92 92

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving?

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1. Wettelijke

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent te lijden op het werk als gevolg van psychosociale risico s, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft,

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE IN HET KADER VAN EEN VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER I. FASE VOORAFGAAND AAN HET VERZOEK FASE

Nadere informatie

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be Voorstelling werking Wettelijk

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW Indien persoonlijk onderhoud: op verzoek van de Wn document ter bevestiging van dit

Nadere informatie

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 Het gaat om twee wetten en 1 KB De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet 4 augustus 1996 betreffende het

Nadere informatie

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk Wet van 28.02.2014, BS 28.04.2014 / Wet van 28.03.2014, BS 28.04.2014 / Koninklijk Besluit van 10.04.2014,

Nadere informatie

De nieuwe pestwetgeving

De nieuwe pestwetgeving De nieuwe pestwetgeving Wat u er zeker over moet weten! Team Psychosociaal Welzijn Brugge: 050/47.47.35 Herentals: 014/84.94.93 Inhoudstafel 1. Wettelijk kader 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving Psychosociale cel Nieuwe psychosociale wetgeving Wettelijk kader Wet 28/02/2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat

Nadere informatie

Addendum arbeidsreglement

Addendum arbeidsreglement Addendum arbeidsreglement Procedure voor psychosociale risico s Ter vervanging van hoofdstuk 9 van het Arbeidsreglement dat werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van 24/07/2014 1. Doel, definities en toepassingsgebied

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen Art. I.3-1. In het kader van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014 Studiedag Prebes Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventiedeskundige psychosociale aspecten Inhoudsopgave Opfrissing regelgeving Inleiding Nieuwe

Nadere informatie

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Gegevens verwijderen WERKGEVER: (HOOFDZETEL): (Naam en adres): Telefoon: E-mail:... AFDELINGS- OF EXPLOITATIEZETEL(S) :. AARD VAN DE BEDRIJVIGHEID: - Hoofdactiviteit: - Bijkomende activiteit: PARITAIR

Nadere informatie

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Preventie van psychosociale risico s op het werk waaronder STRESS, GEWELD, PESTERIJEN, ONGEWENST SEXUEEL GEDRAG PRINCIPE De werkgever heeft de wettelijke verplichting om iedere werknemer te beschermen

Nadere informatie

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 281 - Principe Daden die psychosociale risico s

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving Brussel, 12 mei 2014 PSYCHOSOCIALE RISICO S Nota over de wetgeving Deze nota vat de drie teksten met betrekking tot psychosociale risico s samen die verschenen zijn op 28.04.2014 en van kracht worden op

Nadere informatie

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Departement Psychosociale aspecten Preventie van psychsociale risico s op het werk (Wet van 4 augustus 1996 aangepast door de Wet van 28 februari 2014 en 28 maart 2014, KB van 10 april 2014)... engageert

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)

Nadere informatie

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1.

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1. PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 19 juni 2017. GENDERNEUTRALITEIT In voorliggend document is het gebruik van de mannelijke vorm gemeenslachtig. Voor de leesbaarheid

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1 Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen

Nadere informatie

Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk

Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk Ann Goeman Coördinator psychosociale aspecten Gemeenschappelijke preventiedienst GO! Inhoud Wettelijke context en begrippenkader Preventiebeleid

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Afkortingen AD HUA: Algemene Diensten Humanisering van

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Neerlegging-Dépôt: 25/03/2015 Regist.-Enregistr.: 29/04/2015 N : 126756/CO/301.02 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2015 tot wijziging van de collectieve

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen Gemeenschappelijke preventiedienst Psychosociale risico s Advies Onderwijsorganisatie Preventie van psychosociale risico s op het werk Bijlage bij typeprocedure in AR Preventie van psychosociale risico

Nadere informatie

Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s

Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s Aanstelling en verantwoordelijkheden van de actoren in de primaire preventie van psychosociale risico s Pieter Bolle Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Dit zou een titel kunnen zijn van een persbericht dezer dagen.

Nadere informatie

Procedures inzake psychosociale interventies op school

Procedures inzake psychosociale interventies op school DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 18 november 2014 contact : (VVKBaO) Sarah Walschot, sarah.walschot@vsko.be, 02 507 06 58 (VVKSO) Maarten Balthau, maarten.balthau@vsko.be, 02 507 06 44 (VVKSO) An De

Nadere informatie

KB preventie van psychosociale risico s op het werk

KB preventie van psychosociale risico s op het werk KB preventie van psychosociale risico s op het werk Bevindingen 1 jaar later Frank Van der Elst Preventieadviseur Psychosociale Aspecten inhoud Deel 1: Stand van zaken wetgeving Omschrijving psychosociale

Nadere informatie

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Toepassingsgebied

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Art. 2 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Art. 2 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 1/15 BIJLAGE I: MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK (Wet van 04.08.1996, gewijzigd door de Wet van 28.02.2014; Wet van 28.03.2014 en KB van 10.04.2014) Art. 1 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele P+O-congres Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele (paps@igean.be) Aan de slag met de psychosociale risicoanalyse (RA PSY) Vragen Waaraan moet een RA PSY voldoen? Wie mag de RA PSY uitvoeren? Hoe

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Art. 1 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Art. 1 Preventie van psychosociale risico s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk BIJLAGE I: MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK (Wet van 28/2/14, BS 28/4/14; Wet van 28/3/14, BS 28/4/14 en Koninklijk Besluit van 10/4/14, BS 28/4/14) Art. 1 Preventie van

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk

Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk Nieuwe wetgeving ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk NEWSLETTER, 2 JUNI 2014 Inhoudstafel Beste lezers, 1 Aanpassing definities... 3 2 Preventieve maatregelen aangepast... 4 3 Finetuning

Nadere informatie

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015)

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid

Nadere informatie

Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13

Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13 Cindy SCHAEFFER Cdt Psy Christophe SIEUW 22 Oct 13 1. Wetgeving 2. Preventie a. Preventief luik b. Reactief luik - Informele procedure - Formele procedure 3. Beroepsgeheim 4. In de praktijk? 2 Wet van

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 10 JANUARI 2007 Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) 11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

Nadere informatie

Consensus Psychosociale risico s

Consensus Psychosociale risico s Consensus Psychosociale risico s Versie : 23-09-2016 Inhoud Wettelijke basis 3 Afkortingen 3 Consensus 4 1) Wat is de aanpak van de EDPB naar aanleiding van, of voorafgaand aan, een verzoek tot informele

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

van hun werk. van hun werk;

van hun werk. van hun werk; KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2002 BETREFFENDE DE BESCHERMING TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK AFDELING I.- TOEPASSINGSGEBIED EN DE- FINITIES. KONINKLIJK BESLUIT VAN 17

Nadere informatie

De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Brussel, 23 april 2013 BESTENDIGE ONDERRICHTING N 4 voor de Nederlandstalige onderwijsinstellingen Betreft: De preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;

6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; Hoofdstuk II. - Algemene beginselen Art. 4.- 1. De Koning kan aan de werkgevers en de werknemers alle maatregelen opleggen die nodig zijn voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Nadere informatie

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Unité de Valorisation des Ressources Humaines Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 1 Arbeidsongevallen

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave, voorzitter Kristof Sels, burgemeeszter Knegtel

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK 1 2 Dienst Psychosociale zorg Bij de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA/PSY) van de dienst Psychosociale Zorg kan je terecht voor alle vormen

Nadere informatie

Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 1 Vormen van pesterijen Communicatiemogelijkheden Sociale relaties Waardering slachtoffer Kwaliteit beroepsleven

Nadere informatie

Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress

Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress Wettelijk kader psychosociale belasting werkstress Pascale Swinnen Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Limburg Vlaams-Brabant FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nadere informatie

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) AD Humanisering van de Arbeid Meer dan 20 jaar evolutie in de wetgeving

Nadere informatie

Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS, 22-06-2002) HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij?

Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij? Psychosociale risico s: een symptoom van onze maatschappij? Het belang van een preventieve aanpak op het werk Anne Fornoville-Dubois 1 Samenvatting De HR-Manager moet ervoor zorgen dat de werkgever aan

Nadere informatie

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: het juridisch kader

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: het juridisch kader Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: het juridisch kader Op 1 juli 2003 is de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Nadere informatie

zoals gewijzigd door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007 vóór de wijziging door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007

zoals gewijzigd door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007 vóór de wijziging door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Art. 4.- 1. De Koning kan aan de werkgevers en de werknemers alle maatregelen opleggen die nodig zijn voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op de werkvloer.

Psychosociale aspecten op de werkvloer. 17 juli 2013 Psychosociale aspecten op de werkvloer. Wat is: psychosociale belasting veroorzaakt door het werk? Als psychosociale belasting veroorzaakt door het werk kan, elke belasting van psychosociale

Nadere informatie

Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht

Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht Yves De Groeve Arbeidsinspecteur FOD WASO, RD TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be Studienamiddag PCBA O-Vl 21/04/2017

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Uw verantwoordelijkheid bij een arbeidsongeval van een uitzendkracht

Uw verantwoordelijkheid bij een arbeidsongeval van een uitzendkracht Uw verantwoordelijkheid bij een arbeidsongeval van een uitzendkracht Bron: Privésector: Wet 10 april 1971 Overheidssector: Wet 3 juli 1967 2 Soorten arbeidsongevallen Op de werkvloer/werf Van en naar het

Nadere informatie

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Programma 1. Onthaal en verwelkoming 2. Psychosociale risico

Nadere informatie

Bijvoegsel arbeidsreglement: reglement GPOS

Bijvoegsel arbeidsreglement: reglement GPOS Bijvoegsel arbeidsreglement: reglement GPOS Voorkoming van psychosociale belasting op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (wet van 11/06/02, KB 11/07/02, wet

Nadere informatie

HRM - gemeentepersoneel

HRM - gemeentepersoneel Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Patrick Lenaers, Schepen-voorzitter ; Marie-Rose Geuten, Rik

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids

preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids preventie van psychosociale risico s op het werk: juridische gids Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de website van de FOD:

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk p. 24 Wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (ongewenst grensoverschrijdend gedrag) worden NIET getolereerd binnen

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Meten van psychosociaal welzijn

Meten van psychosociaal welzijn Meten van psychosociaal welzijn Welzijn meten op verschillende niveau s: verschillende doelstellingen Wettelijk verplicht Objectiveren en evalueren Dynamisch beleid 2 3 golven in analyse psychosociaal

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie