Psychosociale risico s en arbeidsongevallen Ir. Pieter de Munck Adviseur-generaal Directiehoofd TWW RD Limburg - Vlaams-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychosociale risico s en arbeidsongevallen Ir. Pieter de Munck Adviseur-generaal Directiehoofd TWW RD Limburg - Vlaams-Brabant"

Transcriptie

1 Psychosociale risico s en arbeidsongevallen Ir. Pieter de Munck Adviseur-generaal Directiehoofd TWW RD Limburg - Vlaams-Brabant juni

2 Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst. juni

3 Traditioneel vijf invalshoeken Arbeidsongeval Hulpverlening Onderzoek naar oorzaken i.f.v. preventie Schuldige? Vergoeding van de kosten van het slachtoffer Statistiek juni

4 Psychosociale belasting Onderzoek naar de psychosociale belasting i.v.m. arbeidsongevallen moet zich focussen op drie niveau s: 1. Psychosociale ondersteuning in het kader van hulpverlening (slachtoffer en andere betrokkenen) 2. Psychosociale ondersteuning van eventuele schuldigen 3. Onderzoek naar oorzaken van psychosociale aard juni

5 Psychosociale aspecten Arbeidsongeval Hulpverlening Onderzoek naar oorzaken i.f.v. preventie Schuldige? Vergoeding van de kosten van het slachtoffer Statistiek juni

6 Hulpverlening Naast de EHBO zoals voorzien in de het KB van 15 december 2012 moet de werkgever ook psychsociale ondersteuning voorzien voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het ongeval en bij de hulpverlening. Het gaat hier dan over het slachtoffer zelf, hulpverleners, collega s, familieleden juni

7 Dit kadert in de algemene verplichting van de werkgever in uitvoering van art. 32/1 en 32/2 (nieuwe wetgeving) Art. 32/ De werkgever identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk en hij bepaalt en evalueert de risico s ervan. Hij houdt inzonderheid rekening met situaties die aanleiding kunnen geven tot stress op het werk, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. juni

8 Belangrijk hierbij is dat men zich vooraf realiseert dat dergelijke situaties een zeer belangrijke oorzaak van psychosociale belasting inhouden en dat bijgevolg vooraf de nodige contacten gelegd worden met diensten die hierbij ondersteuning kunnen bieden zoals de EDPB, het Rode Kruis juni

9 Schuldige? Speciale aandacht moet gaan naar personen die zich eventueel schuldig zouden voelen of die door collega s met de vinger worden gewezen als schuldig. Schuldig is enkel hij de na grondig onderzoek door de bevoegde gerechtelijke diensten effectief als schuldige wordt aangeduid. Men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. juni

10 Preventie Een arbeidsongeval, hoe klein ook, is een signaal dat er iets mis loopt in het bedrijf. Elk ongeval verdient dus de nodige aandacht. Elk ongeval heeft meerdere oorzaken. Het is belangrijk al de oorzaken op te sporen en de relaties te onderzoeken. Volgens het KB Beleid worden de oorzaken ingedeeld als volgt: primaire oorzaken (machines, producten, omgevingsfactoren ) secundaire oorzaken (organisatie, opleiding, arbeidsrelaties ) tertiaire oorzaken (oorzaken die liggen bij derden) juni

11 Praktische ervaring Volgens de verklaring van het slachtoffer werd hij vlak voor het uitvoeren van het werk nog verwittigd door Maar hij beweert dat hij zich heeft laten beïnvloeden door de oudere collega die zei dat het niet nodig was om de voorgeschreven beveiliging te plaatsen. (dossier 42895) Bij het afkoppelen liep het mis. Ik ging ervan uit dat zoals gewoonlijk Dit was niet het geval. (dossier 42897) De dag van het ongeval waren er reeds enkele storingen geweest Ik was reeds enkele keren rondom de machine gelopen Op een gegeven moment koos ik er zelf voor om te blijven staan aan de zijde van het bedieningspaneel en te reiken over de machine (dossier 42873) juni

12 Uit mijn ervaring blijkt dat bij 15 tot 20 % van de ongevallen psychosociale aspecten een cruciaal waren als oorzaak van het ongeval. Ik ben dan ook voorstander om een vierde groep oorzaken te onderzoek: quartaire oorzaken (oorzaken van psychosociale aard) Maar hoe dit objectief en praktisch uitvoeren? juni

13 Bepalende elementen i.v.m. psychosociaal welzijn arbeidsinhoud: inzonderheid de aard van de arbeid, de complexiteiten de variatie van de taken, de intensiteit van het werk, de emotionele belasting, de psychische en lichamelijke belasting, de duidelijkheid van de rollen; arbeidsvoorwaarden: inzonderheid het type werkrooster en de arbeidsduur, de opleidingsmogelijkheden, de overeenstemming tussen de taken en de bekwaamheden, de carrièremogelijkheden, de evaluatieprocedures, de aard van de overeenkomst; juni

14 arbeidsomstandigheden: inzonderheid de inrichting van de arbeidsplaatsen, de arbeidsmiddelen, de omgevingsfactoren, de gebruikte stoffen, de werkhoudingen; interpersoonlijke relaties op het werk: inzonderheid de interne relaties of de relaties met derden, de interindividuele relaties, de relaties tussen groepen, de communicatie. juni

15 Impact van psychosociale risico s Schadelijke invloed op fysieke en mentale gezondheidstoestand, met spijsverteringsproblemen, slaapstoornissen, hypertensie, stress, burn-out, depressies, enz. tot gevolg. Relationele moeilijkheden, zoals conflicten tussen collega s, intimidatie of geweld. Weerslag op organisatorisch vlak, in de vorm van absenteïsme, presenteïsme, vermindering van de kwaliteit van het werk, enz. juni

16 Hoe dit praktisch uitvoeren? In opdracht van de FOD WASO AD HUA werd met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds door de Université de Liège en UGent hiervoor een checklist ontwikkeld. juni

17 Doel van de checklist Op een eenvoudige maar gestructureerde wijze de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten objectiveren. Hulp bieden bij het vinden van de correcte en/of dieperliggende oorzaken van het ongeval. Helpen bij het uitwerken van mogelijk meer effectieve oplossingen. juni

18 Hoe de checklist gebruiken Het is aangewezen om de checklist te vervolledigen tijdens een gesprek met het slachtoffer van het arbeidsongeval en andere direct betrokkenen. Om een beter beeld te krijgen kan u bijkomend inlichtingen verzamelen bij getuigen van het ongeval of bij om het even welke andere persoon die informatie omtrent de oorzaken van het ongeval kan verschaffen (hiërarchisch verantwoordelijke, personeelsdienst, enz.). juni

19 Zoals voor alle aspecten van ongevallenonderzoek is het aangewezen om in de mate van het mogelijke de checklist zo snel mogelijk na het ongeval in te vullen, om incorrecte, onvolledige of gekleurde informatie te vermijden (de omstandigheden van het ongeval vergeten, gewijzigde herinneringen van het slachtoffer, enz.). Bij voorkeur wordt de vragenlijst met elke betrokkene individueel overlopen om wederzijdse beïnvloeding te vermijden. juni

20 Inhoud van de checklist De checklist omvat zeven rubrieken: ondersteuning om de taak uit te voeren, werklast van het slachtoffer, werkonzekerheid van het slachtoffer, recente veranderingen in de organisatie van het werk, werkrelaties, veiligheidsklimaat, andere psychosociale aspecten verbonden met het arbeidsongeval. juni

21 Opgelet! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om oorzaken van het ongeval beter te kunnen detecteren, hij is niet bedoeld om slachtoffer, direct betrokkenen of getuigen psychosociaal bij te staan bij de verwerking van het ongeval! juni

22 1. Ondersteuning In verband met de taak die het slachtoffer uitvoerde op het moment van het ongeval 1.00 was er geen probleem omtrent de ondersteuning van het slachtoffer 1.01 was de taakomschrijving van het slachtoffer slecht gedefinieerd 1.02 waren de instructies strijdig met andere uit te voeren taken of taken van collega s 1.03 kreeg het slachtoffer geen instructies 1.04 kreeg het slachtoffer geen theoretische opleiding 1.05 kreeg het slachtoffer geen praktische opleiding 1.06 had het slachtoffer onvoldoende competentie 1.07 had het slachtoffer geen vrijheid bij de uitvoering 1.97 waren er andere problemen gelinkt aan de ondersteuning om de taak uit te voeren die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

23 2. Werklast Op het moment van het ongeval was er geen probleem betreffende de werklast 2.01 was de werkhoeveelheid hoger dan gewoonlijk 2.02 was de werkhoeveelheid lager dan gewoonlijk 2.03 was de tijdsdruk hoger dan gewoonlijk 2.04 was de tijdsdruk lager dan gewoonlijk 2.05 was de moeilijkheidsgraad van het werk hoger dan gewoonlijk 2.06 was de moeilijkheidsgraad van het werk lager dan gewoonlijk 2.07 was de emotionele belasting hoger dan gewoonlijk 2.08 was de emotionele belasting lager dan gewoonlijk 2.09 ontving het slachtoffer een voordeel in functie van zijn rendement 2.10 kon het slachtoffer geen gebruik maken van zijn reglementaire pauzes 2.11 was het slachtoffer overuren aan het maken 2.97 waren er andere problemen gelinkt aan de werklast die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

24 3. Werkonzekerheid Op het moment van het ongeval was er geen probleem betreffende de werkonzekerheid 3.01 werd/liep het slachtoffer het risico getroffen te worden door een ontslag 3.02 was het bedrijf/de organisatie in herstructurering 3.03 was het bedrijf/de organisatie in fusie of overname 3.04 liep het slachtoffer het risico tijdelijk te moeten veranderen van werk(post) 3.05 was het slachtoffer in vooropzeg op het moment van het ongeval 3.97 waren er andere problemen gelinkt aan de werkonzekerheid die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

25 4. Veranderingen in de organisatie Op het moment van het ongeval was er geen probleem omtrent recente veranderingen in de organisatie van het werk 4.01 had het slachtoffer een onvoorziene verandering van uurrooster of plaats van werk op de dag van het ongeval 4.02 werd het team van het slachtoffer recent gewijzigd 4.03 verving het slachtoffer afwezige collega s 4.04 is het slachtoffer recent veranderd van werkpost 4.97 waren er andere problemen gelinkt aan de organisatie van het werk die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

26 5. Werkrelaties Op het moment van het ongeval was er geen probleem betreffende de werkrelaties 5.01 voerde het slachtoffer zijn taak uit in een omgeving met weinig of geen ondersteuning 5.02 was het slachtoffer in conflict met één of meerdere collega s 5.03 was het slachtoffer in conflict met zijn directe leidinggevende 5.04 was het slachtoffer in conflict met één of meerdere personen uit zijn hiërarchische lijn (andere dan directe leidinggevenden) 5.05 was het slachtoffer in conflict met één of meerdere externe personen 5.06 ondervond het slachtoffer ongewenst gedrag op het werk 5.97 waren er andere problemen gelinkt aan de werkrelaties die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

27 6. Veiligheidsklimaat Op het moment van het ongeval was er geen probleem betreffende het veiligheidsklimaat 6.01 ervoer het slachtoffer de werkomgeving als onvoldoende veilig was er recent (maximum één jaar geleden) een ernstig ongeval voor in de betrokken afdeling van het bedrijf was er recent (maximum één jaar geleden) een overlijden/zelfdoding op de werkplek of in verband met het werk voor in de betrokken afdeling van het bedrijf was er recent (maximum één jaar geleden) een sociaal conflict (staking) in het bedrijf waren er andere problemen gelinkt aan het veiligheidsklimaat die hier niet zijn vermeld: waren er meerdere problemen onder diegene die zijn opgelijst in groep Hierover is geen informatie beschikbaar juni

28 7. Andere psychosociale aspecten Op het moment van het ongeval waren er geen andere problemen van psychosociale aard verbonden met het arbeidsongeval 7.98 waren er andere psychosociale aspecten in verband met het arbeidsongeval die niet zijn opgenomen in de groepen 1 t.e.m. 6. Hieronder graag de aard van deze aspecten verduidelijken: juni

29 Wat nu? Door het overlopen van de checklist samen met alle betrokkenen vindt u de psychosociale aspecten die eventueel bijgedragen hebben tot het ongeval. De bedoeling is nu deze elementen verder te onderzoeken om indien mogelijk gerichte acties te kunnen ondernemen. Deze elementen moeten ook opgenomen worden in de algemene risicoanalyse psychosociaal van het bedrijf, of moeten gebruikt worden om deze algemene risicoanalyse bij te sturen. juni

30 Belangrijkste doelstelling Dit vermijden juni

31 juni

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België

Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Onderzoek naar het verband tussen psychosocialebelastingop het werken (ernstige) arbeidsongevallen in België Unité de Valorisation des Ressources Humaines Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 1 Arbeidsongevallen

Nadere informatie

CHECKLIST BETREFFENDE DE INVLOED VAN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN OP ARBEIDSONGEVALLEN. Ondersteuning bij het invullen van het omstandig verslag

CHECKLIST BETREFFENDE DE INVLOED VAN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN OP ARBEIDSONGEVALLEN. Ondersteuning bij het invullen van het omstandig verslag CHECKLIST BETREFFENDE DE INVLOED VAN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN OP ARBEIDSONGEVALLEN Ondersteuning bij het invullen van het omstandig verslag Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Nadere informatie

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag.

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag. Februari 2016 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Het omstandig verslag en de oorzaken van psychosociale aard. De wet van 28 februari 2014 introduceerde bijzondere

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

VERBAND TUSSEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN EN ARBEIDSONGEVALLEN. Gebruikershandleiding bij de checklist

VERBAND TUSSEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN EN ARBEIDSONGEVALLEN. Gebruikershandleiding bij de checklist VERBAND TUSSEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN EN ARBEIDSONGEVALLEN Gebruikershandleiding bij de checklist Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Met ondersteuning van het Europees

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Wanneer het gaat over psychosociale risico s zal u als werkgever die situaties moeten identificeren die aanleiding kunnen geven tot:

Wanneer het gaat over psychosociale risico s zal u als werkgever die situaties moeten identificeren die aanleiding kunnen geven tot: CO-PREV vzw CO-PREV asbl Vereniging van externe diensten Association des services externes Voor preventie en bescherming pour la prévention et la protection Een kleine onderneming neemt contact op met

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsongevallen. Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Arbeidsongevallen Steven Van den Broeck Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg steven.vandenbroeck@werk.belgie.be 5 juni 2018 1 Inhoud 1. Wetgeving 2. EHBO 3. Vergoeding

Nadere informatie

Infosessie mediation/stress en zelfzorg

Infosessie mediation/stress en zelfzorg Infosessie mediation/stress en zelfzorg Omgaan met stress op de werkvloer Dienst psychosociaal welzijn BRUGGE: 050/47 47 35 HERENTALS: 014/84 94 93 Inhoudstafel 1. Een aantal cijfers 2. Motieven 3. Inzicht

Nadere informatie

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele P+O-congres Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele (paps@igean.be) Aan de slag met de psychosociale risicoanalyse (RA PSY) Vragen Waaraan moet een RA PSY voldoen? Wie mag de RA PSY uitvoeren? Hoe

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

De nieuwe pestwetgeving

De nieuwe pestwetgeving De nieuwe pestwetgeving Wat u er zeker over moet weten! Team Psychosociaal Welzijn Brugge: 050/47.47.35 Herentals: 014/84.94.93 Inhoudstafel 1. Wettelijk kader 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Een psychosociale. SONAR methode. risicoanalyse. Bart Vriesacker Psychosociale afdeling

Een psychosociale. SONAR methode. risicoanalyse. Bart Vriesacker Psychosociale afdeling Een psychosociale risicoanalyse SONAR methode Bart Vriesacker Psychosociale afdeling Bart Vriesacker Psychosociaal departement Contact bart.vriesacker@mensura.be 2 Agenda 1. De feiten 2. Uw uitdagingen

Nadere informatie

Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk. Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA

Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk. Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA Relatie psychosociale aspecten en werkbaar werk Claes Leen Preventieadviseur ergonomie en psychosociale aspecten, AristA Maart 2013 Werkbaar werk Definitie werkbaarheid: (bron Ervaringsfonds) Evenwicht

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

Een arbeidsongeval: wat nu?

Een arbeidsongeval: wat nu? Een arbeidsongeval: wat nu? 1. Wanneer is het een arbeidsongeval? Definitie Een arbeidsongeval veronderstelt: een plotselinge gebeurtenis; één of meerdere uitwendige oorzaken; het bestaan van een letsel

Nadere informatie

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen Psychosociale risico s regelmatig in kaart brengen is belangrijk voor het mentale welzijn van een onderneming. U kan uw eigen psychosociale risico s in kaart brengen door onderstaande checklist in te vullen.

Nadere informatie

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Klachten Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk Evolutie in cijfers Slide 2 % personen dat te maken

Nadere informatie

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Toezicht op het Welzijn op het Werk ir. Pieter Bolle pieter.bolle@werk.belgie.be Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Regionale Directie Toezicht Welzijn West-Vlaanderen 6 september 2012 Inhoud

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak In de beperking toont zich eerst de ware meester (Goethe) Inhoud BURN OUT: DEFINITIE NIEUWIGHEDEN IN DE WETGEVING 3 PREVENTIEVE AANPAK 4 AZERTIE: INTEGRALE AANPAK

Nadere informatie

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 Het gaat om twee wetten en 1 KB De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet 4 augustus 1996 betreffende het

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? ir. Pieter Bolle Attaché Sociaal Inspecteur TWW RD West-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN en ARBEIDSONGEVALLEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN en ARBEIDSONGEVALLEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN en ARBEIDSONGEVALLEN HANDLEIDING FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Het psychosociaal landschap binnen uw onderneming

Het psychosociaal landschap binnen uw onderneming Het psychosociaal landschap binnen uw onderneming In een notendop! Inhoudstafel 1. Enkele cijfers en vaststellingen 2. Psychosociale risico s Definitie Bronnen Consequenties 3. Detecteren in uw organisatie

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? Ir. Paul Van Haecke Attaché TWW directie Oost-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO / ILO) /

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk : workshops onderwijs

De preventie van psychosociale risico s op het werk : workshops onderwijs De preventie van psychosociale risico s op het werk : workshops onderwijs Maddy Van Temsche sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1 Inhoud 1. Film over

Nadere informatie

Meten van psychosociaal welzijn

Meten van psychosociaal welzijn Meten van psychosociaal welzijn Welzijn meten op verschillende niveau s: verschillende doelstellingen Wettelijk verplicht Objectiveren en evalueren Dynamisch beleid 2 3 golven in analyse psychosociaal

Nadere informatie

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché

Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché Van reglementering tot tools Evy HILDERSON, juriste Griet VAN MEULDER, attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) AD Humanisering van de Arbeid Meer dan 20 jaar evolutie in de wetgeving

Nadere informatie

De kost van een arbeidsongeval

De kost van een arbeidsongeval De kost van een arbeidsongeval Wim Fabeck, Safety Consultant AG Insurance 1 Inhoud Introductie De arbeidsongevallenwet 71 Directe kosten & indirecte kosten Casestudie Vragen Evolutie van de arbeidsongevallen

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VRAGEN

ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VRAGEN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VRAGEN AXA Luc Bosschaert 27 november 2015 Vragen die vaak voorkomen 2 Ernstig arbeidsongeval? Een preventieadviseur gaat naar een studienamiddag. Hij neemt de trap om zich naar

Nadere informatie

DEPRESSIE EN LEEFTIJD

DEPRESSIE EN LEEFTIJD DEPRESSIE EN LEEFTIJD BROCHURE Kathleen Van Hyfte Universiteit Gent Kathleen.vanhyfte@ugent.be 1 Project CAPA BROCHURE DEPRESSIE & LEEFTIJD Brochure : Depressie (1) Depressie en leeftijd (2) Depressie,

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg Vlaams-Brabant (TWW RD Lim-VBr)

Arbeidsongevallen Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg Vlaams-Brabant (TWW RD Lim-VBr) Arbeidsongevallen Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg Vlaams-Brabant (TWW RD Lim-VBr) Wetgeving Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie

Nadere informatie

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Organogram Opdrachten, doelstellingen en strategie Wat verwachten we? Middelen

Nadere informatie

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Preventie van psychosociale risico s op het werk waaronder STRESS, GEWELD, PESTERIJEN, ONGEWENST SEXUEEL GEDRAG PRINCIPE De werkgever heeft de wettelijke verplichting om iedere werknemer te beschermen

Nadere informatie

Circulaire PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK

Circulaire PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK WAARONDER STRESS, GEWELD, PESTERIJEN, ONGEWENST SEXUEEL GEDRAG PRINCIPE BEGRIP PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Welzijnswet Werknemers art. 32/1 De werkgever heeft de wettelijke verplichting om iedere

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

BIJLAGE. - PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO S

BIJLAGE. - PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO S BIJLAGE. - PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO S 1. DOEL, DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene wijze om psychosociale

Nadere informatie

Globaal preventieplan

Globaal preventieplan // Globaal preventieplan 2017-2021 1. Doelstelling In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en het uitvoeringsbesluit van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) Art. 10, stelt de werkgever, in overleg

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving Brussel, 12 mei 2014 PSYCHOSOCIALE RISICO S Nota over de wetgeving Deze nota vat de drie teksten met betrekking tot psychosociale risico s samen die verschenen zijn op 28.04.2014 en van kracht worden op

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSONGEVALLEN

Circulaire ARBEIDSONGEVALLEN DEFINITIE art 7 DEFINITIE ERNSTIG Welzijnswet 1996 art 94bis, 1 Codex art I.6-2 DEFINITIE ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld:

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK

Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK Dienst Psychosociale zorg VOEL JE GOED OP JE WERK 1 2 Dienst Psychosociale zorg Bij de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA/PSY) van de dienst Psychosociale Zorg kan je terecht voor alle vormen

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Arbeidsongevallen: de rol van de inspectie

Arbeidsongevallen: de rol van de inspectie Arbeidsongevallen: de rol van de inspectie Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Directiehoofd RD Limburg-Vlaams-Brabant 2010 TWW - RD Lim - Vl-Br 1 Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbedisongevallenwet

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

Psychosociale Risico s (PSR s) Basiscursus 19 april 2018

Psychosociale Risico s (PSR s) Basiscursus 19 april 2018 Psychosociale Risico s (PSR s) Basiscursus 19 april 2018 Nieuw arbeidsreglement Er werd een nieuw arbeidsreglement opgesteld Met bijlage 6 Bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk : implementatie van de wetgeving naar de praktijk

De preventie van psychosociale risico s op het werk : implementatie van de wetgeving naar de praktijk De preventie van psychosociale risico s op het werk : implementatie van de wetgeving naar de praktijk Maddy Van Temsche sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

School aan de waterkant BuSO Sint-Juliaan Stropkaai Gent Tel. 09/ Fax. 09/

School aan de waterkant BuSO Sint-Juliaan Stropkaai Gent Tel. 09/ Fax. 09/ Klachtenprocedure voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Wanneer een werknemer meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hij een beroep

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen

Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg Vlaams-Brabant (TWW RD Lim-VBr) Wetgeving Wet van 3

Nadere informatie

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers 1. Wetgeving 1.1 Arbowet In januari 2007 is de Arbowet 2007 van kracht geworden. Het begrip Arbo staat voor Arbeidsomstandigheden en heeft betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). De Arbowet

Nadere informatie

Burn-out preventie op de werkvloer

Burn-out preventie op de werkvloer Burn-out preventie op de werkvloer Burn-out = steeds werkgerelateerd! Relevant cijfermateriaal Op vijf jaar tijd is uitval door depressie en burn-out in België toegenomen met 32% Tussen 2005 en 2015 is

Nadere informatie

Wat zegt de regelgeving over geweld, pesten en relationele problemen op het werk?

Wat zegt de regelgeving over geweld, pesten en relationele problemen op het werk? Wat zegt de regelgeving over geweld, pesten en relationele problemen op het werk? Maddy Van Temsche sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving

Nadere informatie

Addendum arbeidsreglement

Addendum arbeidsreglement Addendum arbeidsreglement Procedure voor psychosociale risico s Ter vervanging van hoofdstuk 9 van het Arbeidsreglement dat werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van 24/07/2014 1. Doel, definities en toepassingsgebied

Nadere informatie

Prebes Regio West Afsluiting voorjaar 28 juni ir. Ph. Durand

Prebes Regio West Afsluiting voorjaar 28 juni ir. Ph. Durand Prebes Regio West Afsluiting voorjaar 28 juni 2017 ir. Ph. Durand philippedurand777@gmail.com Vraag 1 Bescherming van de preventieadviseur bij ontslag. Waarom wel of niet 100% PA op het identificatie document?

Nadere informatie

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015

Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Wat kan een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk doen ter preventie van psychosociale risico s? Infosessie FOD WASO 10 juni 2015 Programma 1. Onthaal en verwelkoming 2. Psychosociale risico

Nadere informatie

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 281 - Principe Daden die psychosociale risico s

Nadere informatie

De risicoanalyse voor het bepalen van de nodige EHBO voorzieningen

De risicoanalyse voor het bepalen van de nodige EHBO voorzieningen De risicoanalyse voor het bepalen van de nodige EHBO voorzieningen Dr. Maurits De Ridder Arbeidsgezondheidkunde, Universiteit Gent A.D. Humanisering van de arbeid, FOD WASO http://www.co-prev.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=8&sare=440

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3. Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. Ministerieel besluit van 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader

Nadere informatie

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN?

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN? 7.1.1 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt? EHBO Het spreekt vanzelf dat men eerst en vooral het slachtoffer zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval. - of die onwel worden. K.B. van 15 december 2010 11/12/12

Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval. - of die onwel worden. K.B. van 15 december 2010 11/12/12 Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden Dr. Maurits De Ridder Humanisering van de arbeid, FOD WASO Arbeidsgezondheidkunde, Universiteit Gent K.B. van 15 december

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be Voorstelling werking Wettelijk

Nadere informatie

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Dit zou een titel kunnen zijn van een persbericht dezer dagen.

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Welk beleid inzake welzijn op het werk? Koen Scheppers #vvsgbwcongres Het welzijnsbeleid en de rol van de hiërarchische

Nadere informatie

KB preventie van psychosociale risico s op het werk

KB preventie van psychosociale risico s op het werk KB preventie van psychosociale risico s op het werk Bevindingen 1 jaar later Frank Van der Elst Preventieadviseur Psychosociale Aspecten inhoud Deel 1: Stand van zaken wetgeving Omschrijving psychosociale

Nadere informatie