Infosessie mediation/stress en zelfzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie mediation/stress en zelfzorg"

Transcriptie

1 Infosessie mediation/stress en zelfzorg Omgaan met stress op de werkvloer Dienst psychosociaal welzijn BRUGGE: 050/ HERENTALS: 014/

2 Inhoudstafel 1. Een aantal cijfers 2. Motieven 3. Inzicht in het fenomeen stress 4. Voorkomen van stress op de werkvloer (primaire en secundaire preventie) 5. Wat als het toch mis loopt (tertiaire preventie)

3 Cijfers Werkbaarheidsmonitor 3

4 1. Cijfers

5

6

7

8

9 2. Motieven Sociale motieven Afhankelijk van organisatie Zorg en aandacht voor medewerkers Economische motieven Stress op de werkvloer brengt directe en indirecte kosten met zich mee Wettelijke motieven Welzijnswet en bijhorende KB CAO nr. 72 van 30/3/1999 CAO nr.104

10 3. Inzicht i/h fenomeen stress Er wordt heel wat onzin verteld en geschreven over stress. Een juister beeld van stress helpt je om het probleem aan te pakken.

11 3.1. Definitie Stress = een onevenwicht tussen draaglast en draagkracht Dit onevenwicht ervaren wij als bedreigend

12 3.2. Gevolgen voor het individu Verstoorde balans draagkracht/draaglast kan leiden tot Mentale belasting Spanningsklachten en overspanning Burn-out Depressie

13 3.2. Gevolgen voor het individu: burnout Langdurig proces waarbij iemand volledig vastgelopen is (eindstadium) Bij mensen die zeer gemotiveerd zijn, persoonlijk betrokken => teleurstellingen Een extreme reactie op emotioneel veeleisend werk waarbij de werknemer emotioneel uitgeput raakt Combinatie werkvlak + draagkracht Valkuil om impact werk te minimaliseren

14 3.2. Gevolgen voor het individu: burnout Kenmerken: Uitputting: uitputting van emotionele middelen. Gekarakteriseerd door mentale, emotionele en fysieke moeheid Cynisme (depersonalisatie): ontwikkeling van onpersoonlijke, negatieve, niet sympathieke attituden ten opzichte van de werkomgeving, klant of de dienst Gevoelens van lage persoonlijke bekwaamheid

15 3.2. Gevolgen voor het individu: depressie Resultaat van verschillende oorzaken Kenmerken: sombere stemming, gebrek aan energie, niet meer kunnen genieten negatieve kijk Niet: tijdelijke neerslachtigheid/ spanning, wel: ernstige en langdurige verandering in stemming en gedrag Heeft betrekking op alle levensdomeinen

16 3.3. Oorzaken Bij de meeste onder ons heeft stress meer dan één oorzaak. Vaak gaat het om een combinatie van elementen. Het is niet altijd even gemakkelijk uit te maken waarom sommige mensen in een bepaalde periode stress krijgen en andere niet.

17 3.3. Oorzaken A. Factoren in de persoon B. Factoren in de situatie Situatie op het werk Situatie in de privé

18 A. Factoren in de persoon Manier van kijken Hanteringsmogelijkheden Persoonlijkheidskenmerken

19 B. Factoren in situatie: privé Hebben een invloed op de stressweerbaarheidsgrens Maken dat de emmer bijna vol is als je vertrekt naar het werk Bij het opmaken van de balans: hou rekening met factoren uit het werk en de privé. Vb. puberende kinderen, ruzie met partner, huishouden, verlies, gezondheid

20 B. Factoren in situatie: werk Psychosociale risico s op het werk: De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie de arbeidsinhoud de arbeidsvoorwaarden de arbeidsomstandigheden de interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

21 B. Factoren in situatie: werk Risicoanalyse De werkgever identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk. Hij houdt inzonderheid rekening met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of burn-out veroorzaakt door het werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Geen doel op zich, wel middel om preventiemaatregelen te kunnen treffen met het oog op de beheersing van de risico s

22 B. Factoren in situatie: werk Risicoanalyse Risico s bepalen en evalueren rekening houdend met: Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden De interpersoonlijke relaties op het werk Contact met derden en feitenregister Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers PAPS betrekken wanneer complexiteit van de analyse het vereist WG treft de passende preventiemaatregelen om psychosociale risico s te voorkomen (voor zover impact op het gevaar)

23 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsorganisatie: Structuur Samenwerking tussen diensten Procedures Algemene beleid Communicatie

24 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsinhoud Aard van het werk Taakduidelijkheid Complexiteit Variatie Belasting (emotioneel, psychisch, fysiek)

25 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsinhoud Hoge taakeisen: - Emotioneel - Cognitief - Fysiek Ongunstige uitkomsten: - Burnout - Absenteïsme - Geïrriteerdheid - Overspanning - Frustratie - Regelmogelijkheden Sociale steun

26 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsvoorwaarden Uurrooster en arbeidsduur Opleidingsmogelijkheden Verloning Loopbaanmogelijkheden Evaluatieprocedures

27 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsomstandigheden Inrichting van de arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Omgevingsfactoren Werkhoudingen

28 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsverhoudingen Relaties tussen collega s en leidinggevenden Relaties met derden Relaties tussen groepen Communicatie Ondersteuning

29 3.4. Stressbeheersing Mogelijkheden bij stress: Draaglast beperken Draagkracht vergroten

30 4. Psychosociaal preventiebeleid 1. Primaire preventie Voorkomen van risico s en problemen 2. Secundaire preventie Vroegtijdig opsporen van problemen om schade te voorkomen 3. Tertiaire preventie Schade beperken

31 4.1. Primaire preventie Primaire interventies zijn per definitie proactief en gericht op het verkleinen van de kans op stress op het werk. Hiertoe behoren bijvoorbeeld beleid en plannen van aanpak gericht op het bestrijden van stress op de werkvloer en het herinrichten van de psychosociale werkomgeving.

32 4,1 Primaire preventie Wat kan je als organisatie doen? Draagkracht verhogen Belang sociale steun (cf. karasek) benutten: Erkenning van LG (vb. bij werkdruk) Intervisie ( gedeelde smart is halve smart ) Informele contacten bevorderen Teamactiviteiten (informeel of formeel vb. opleiding) Recuperatiemomenten: Pauzes optimaal benutten Actieve ontspanning bevorderen (vb. wandeling) Gezonde voeding bevorderen (fruit, thee ) Humor 32

33 4,1 Primaire preventie Wat kan je als organisatie doen? Draaglast beperken Oorzaken binnen het werk elimineren (risicoanalyse!) Bijvoorbeeld: Systeem om werkdruk op te volgen Evalueren efficiëntie administratieve flow Communicatiebeleid (vb. tussen diensten, verticale comm.) Voldoende en kwaliteitsvolle werkmiddelen voorzien (vb. informatica) Ergonomische werkmiddelen Thuiswerk/flextijden = op maat van de organisatie 33

34 4.1. Primaire preventie Waarin kan Provikmo u ondersteunen? Projectbegeleiding van een stressbeleid/welzijnsbeleid op maat van uw organisatie Volledige trajectbegeleiding Ondersteuning in onderdelen van het beleid (vb. afname risicoanalyse)

35 4,1 Primaire preventie Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid 1) Engagement management 2) Werkgroep oprichten 3) Situatie in kaart brengen: meten is weten 4) Opmaken visietekst 5) Uitwerking beleidsplan 6) Implementeren beleid 7) Evaluatie en bijsturing

36 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 1 en 2 : Belangrijke partners Belangrijke partners binnen het verhaal: Directie Personeelsdienst Preventiedienst: interne PA, PAPS, AG Hiërarchische lijn Vertegenwoordigers van de werknemers Vertrouwenspersonen Eventueel andere specialisten

37 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 3: Situatie in kaart brengen risicoanalyse psychosociaal welzijn Individuele gesprekken Participatieve werkgroep Tevredenheidsenquête (MIOS) Andere informatiebronnen: Turnover/absenteïsmecijfers Exitgesprekken Verzuimgesprekken Functioneringsgesprekken Arbeidsgeneesheer Psychosociale interventies Feitenregister

38 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 4: Opmaken visietekst Basis voor het beleidsplan/protocol. D.m.v. een beleidsverklaring wordt het stress/welzijnsbeleid in de bredere context v/d bedrijfsstrategie & personeelszorg geplaatst. Beleidsverklaring zorgt voor betrokkenheid & draagvlak. Starschot voor de implementatie van het beleid. Elementen: doelstellingen, motieven,

39 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 5: Uitwerking beleidsplan Preventiemaatregelen bepalen op elk niveau: Organisatieniveau Team niveau Individueel niveau Vb. door middel van brainstormsessies

40 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 6: Implementatie beleid Communicatiestrategie Informeren en opleiden leidinggevenden Informeren en opleiden werknemers

41 Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid Stap 7: Evaluatie en bijsturing Kwaliteit van project aantonen Project verbeteren Toetsing van het uitgewerkte beleid via opvolging van kengetallen en kwalitatieve elementen Nagaan of beleid verankerd is in bedrijf

42 4.2. Secundaire preventie Secundaire interventies zijn tijdige reacties gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers om met psychosociale risico s om te gaan. Interventies bij stress kunnen bijvoorbeeld trainingen, personeelsenquêtes of conflictoplossingen zijn.

43 4.2. Secundaire preventie Wat kan de organisatie zelf doen: Alert zijn voor signalen van overbelasting Ken je medewerkers Pols expliciet naar spanningsvolle situatie Proactief i.p.v. reactief Medewerkers informeren over stress en zelfzorg Benut informatiebronnen: Verzuimgesprekken, exitgesprekken, functioneringsgesprekken

44 4.2. Secundaire preventie Waarin kan Provikmo u ondersteunen: Opleiding stress en zelfzorg voor teams (herkennen van stress, omgaan met stress en spanningen, ) Opleiding stress en zelfzorg voor leidinggevenden (herkennen van alarmsymptomen, ontstressend reageren)

45 5. Tertiaire maatregelen Tertiaire interventies zijn gericht op het beperken en herstellen van schade als gevolg van stress op het werk. Daartoe behoren bijvoorbeeld bedrijfsovereenkomsten, maar ook nazorg, counseling en therapie.

46 5.1. Tertiaire preventie Wat kan de organisatie zelf doen: Eerste opvang bieden Leidinggevende, vertrouwenspersoon Coaching aanbieden Tijdig doorverwijzen Re-integratie faciliteren Op niveau van de job, de persoon zelf en het team

47 5.3. Tertiaire preventie Waarin kan Provikmo jullie ondersteunen: Groepsbegeleidingen of interventies naar aanleiding van de risicoanalyse. Het opvangen en bijstaan van werknemers met stressproblematiek klinische begeleiding Nagaan of verdere doorverwijzing noodzakelijk is Werken aan de draaglast/draagkracht => interventies met HL, personeelsdienst, directie, eventueel coaching.

48 Vragen? 48

49 Team psychosociaal welzijn BRUGGE: 050/ HERENTALS: 014/

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? Team Psychosociaal Welzijn Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? 2 Burn-out 3 Burn-out 1. Cijfers? 2. Redenen om hier mee om te gaan 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 4. Oorzaken van stress/burn-out

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak In de beperking toont zich eerst de ware meester (Goethe) Inhoud BURN OUT: DEFINITIE NIEUWIGHEDEN IN DE WETGEVING 3 PREVENTIEVE AANPAK 4 AZERTIE: INTEGRALE AANPAK

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo RE-INTEGRATIE Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo DOELSTELLING vraag van werkgevers: ziekenhuis, rustoord, thuisverpleging, metaal, betrokkenheid

Nadere informatie

Psychosociale belasting

Psychosociale belasting Psychosociale belasting WAT Psychosociale arbeidsbelasting heeft te maken met : de wijze waarop het werk appel doet aan de psychische en sociale vermogens van werknemers de betekenis die zij daaraan geven

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid

Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid Colofon Deze Arbocatalogus is een uitgave van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in samenwerking met het Sociaal

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling

AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling Dr. Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer PROVIKMO vzw. 16 oktober 2013 1 DOELSTELLING Een vraag van werkgevers Ziekenhuis, rustoord,

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie