Van kapitaalmarktinstelling naar kredietinstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van kapitaalmarktinstelling naar kredietinstelling"

Transcriptie

1 Honderd jaar BNG Bank 2006-heden Van kapitaalmarktinstelling naar kredietinstelling BNG Bank bestaat dit jaar honderd jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schreven de Utrechtse historici Jozef Vos en Gerarda Westerhuis het boek Kredietwaardigheid verzilverd, dat onlangs is uitgereikt aan minister Dijsselbloem van Financiën en andere aandeelhouders. In B&G kunt u dit jaar meelezen met de opmerkelijke geschiedenis van een opmerkelijke bank. In deel 4: Na het opheffen van de centrale financiering en een diepe economische crisis in de jaren zeventig transformeerde de bank zich tot een kredietinstelling die de concurrentiestrijd aanging met de grote algemene banken. Door Robert Bakker BNG Bank Nadat het progressieve kabinet Den Uyl in 1975 het regime van centrale financiering had opgeheven, kwam BNG Bank in een geheel nieuwe situatie terecht. Haar jaren lange, met de Waterschapsbank gedeelde, bijna-monopolie in de lange kredietverle ning aan publieke instellingen kwam ten einde. De bank moest concurreren met de andere banken. De uitgangspositie leek goed. De bank had met een krediet portefeuille van zo n 33 miljard gulden een marktaandeel van meer dan 80 procent bij gemeenten. Daar stond tegenover dat het bankwezen zich vanaf 1960 enorm had ontwikkeld in omvang en diversiteit van dienstverlening. BNG Bank was wel gegroeid, maar met een betrekkelijk eenzijdig servicepakket. De bank kende ook een naar binnen gerichte ambtelijke cultuur met de nadruk op administratieve nauwgezetheid en boekhoudkundige precisie. Was de bank in staat om het hoofd te bieden aan de nieuwe concurrentie tegen een achtergrond van economische recessie, grote veranderingen bij haar klanten en rechtstreeks bancair toezicht op de bank zelf? Economische recessie en herstel Minister van Financiën Ruding ( ) tijdens zijn antwoord aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de voorjaarsnota (1987). 18 De vertraging van de economische groei in het midden van de jaren zeventig werd door de regering Den Uyl in eerste instantie beantwoord met Keynesiaanse maatregelen. Ter stimulering van de bestedingen werden werkgelegenheids projecten gestart, hulpprogramma s voor noodlijdende industriëen opgezet en minimum lonen en sociale uitkeringen verhoogd. Ondernemingen gingen gebukt onder hoge lonen en hoge belastingen. De onroerendgoedmarkt stortte in en de werkloosheid steeg naar bijna 10 procent. Na een eerste, vergeefse ombuigings poging van het kabinet Van Agt ( ) bracht het jaar 1982 de ommekeer. In dat jaar trad de regering Lubbers aan, een coalitie van CDA en VVD die tot 1989 stand zou houden. Het beleid van kabinet Lubbers was gebaseerd op de neoliberale veronderstelling dat de collectieve sector de vrije werking van de markt verstoort, en dus moet worden verkleind. Het kabinet Lubbers werd geholpen door het in 1982 bereikte Akkoord van Wassenaar, waarbij vakbonden instemden met lagere loon lasten, werkgevers bereid waren mee te werken aan herverdeling van werk via arbeidstijdverkorting en de regering toezegde om niet meer in te grijpen in de loononderhandelingen.

2 Een voorlichtingsbijeenkomst van BNG Bank met Zeeuwse gemeenten (1980). FNV-voorzitter Wim Kok en VNO-voorzitter Chris van Veen na ondertekening van het Akkoord van Wassenaar (1982). Problemen voor banken De crisis had ook gevolgen voor het bankwezen. Eén Nederlandse hypotheekbank ging failliet en het faillissement van veel bedrijven tussen 1980 en 1983 leidde tot grote problemen bij de banken die veel krediet aan ondernemingen hadden gegeven. De liberalisering en globalisering van kapitaalmarkten had daarnaast tot gevolg dat banken naast de traditionele kredietverlening zich ook richtten op investment banking. Dit betreft onder meer het begeleiden van overnames en beursintroducties, waarmee hoge provisies worden verdiend. Daarnaast ontwikkelden banken steeds meer derivaten en gingen ze ook zélf handelen in obligaties, aandelen en derivaten, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Op zoek naar nieuwe klanten De grenzen van de verzorgingsstaat leken in de jaren zeventig bereikt. Een structurele zorg voor BNG Bank was de gestage daling van gemeentelijke uitgaven als percentage van het bruto nationaal product. Belangrijkste oorzaken waren de stagnatie in de woningbouwproductie, de afnemende bevolkingsgroei en de overheveling van gemeentelijke taken naar provincies en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Vanaf 1980 kwamen daar de financiële ombuigingen van regeringswege bij. Daarbij werden gemeentelijke investeringsplannen gedwarsboomd door het gebrek aan financieringsmogelijkheden als gevolg van de concurrerende kapitaalvraag van het Rijk. Dit noodzaakte de bank om meer aandacht te geven aan andere klantgroepen. De contacten met klanten die tot 1975 buiten de centrale financiering vielen, zoals nutsbedrijven, ziekenhuizen en bejaardentehuizen, werden aangehaald. Omdat de statuten van de bank niet berekend waren op het versnipperde garantiesysteem in de gezondheidszorg, werd besloten om de statuten hierop aan te passen. Ook de gezondheidszorg, zo vond men, viel binnen de doelstellingen van de bank. Een derde sector met potentieel nieuwe klanten waren de instellingen die op enige afstand van de publieke sector waren gezet, zoals kabelbedrijf Casema (inmiddels opgegaan in Ziggo) en kwaliteitskeurmerkbureau Kiwa. Men vond dat dit soort instellingen in beginsel in aanmerking kwamen voor krediet, ook uit het oogpunt van public relations en de presentatie van BNG Bank als een waarlijk representant van de lagere overheidssector. Decentralisatie van bevoegdheden Onder invloed van de politieke tendens om de centralistische planning van woningbouwinvesteringen te vervangen door een minder sturend rijksbeleid, werd de rol van woningcorporaties belangrijker. De naoorlogse bouw was gestegen tot een hoogtepunt van circa woningen per jaar in 1972 en Subsidieregelingen werden de jaren erna aangepast en de financiering door het Rijk werd na veel discussie in 1983 omgezet in een systeem waarin het nieuwe Waarborgfonds Sociale Woningbouw de waarborgfunctie van het Rijk overnam. Met deze garantie konden woningcorporaties toch tegen betrekkelijk B&G Juli/Augustus

3 Honderd jaar BNG Bank BNG-advertentie voor een krant, eind jaren zeventig. gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt lenen. BNG Bank zou daarbij als een belangrijke kapitaalverschaffer optreden. Regelgeving leidt tot beperkingen Per 1 januari 1979 werden enkele nieuwe activiteiten van de bank beperkt door de nieuwe Wet toezicht kredietwezen. BNG Bank werd hierin na een forse discussie met het ministerie van Financiën beschouwd als overige kapitaalmarktinstelling gericht op het verstrekken van langlopende leningen. Dit had tot gevolg dat de bank maximaal 1 procent van het balanstotaal als kort krediet mocht verstrekken aan niet-overheidsinstellingen. Dit was een belangrijke beperking voor de bank, die er juist voor had gekozen om naast gemeenten ook andere instellingen van krediet te voorzien. Moeizaam strategisch beleid Onder invloed van de toegenomen concurrentie besloot de bank zich ondertussen actiever en agressiever op te stellen bij het verkrijgen van nieuwe klanten en kredieten. Het idee om net als de spaarbanken, handelsbanken en landbouwkredietinstellingen een netwerk van bankfilialen op te zetten werd verworpen omdat Nederland al overbanked was. Wel werd besloten om meer aandacht te schenken aan public relations het blad B&G is hieruit in 1974 ontstaan en werden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven, onder meer over de mogelijkheden die de bank kon bieden rond betalingsverkeer. Maar volgens een BNG-medewerker uit die tijd verliep het losweken van een gemeente uit de greep van de plaatselijke banken niet altijd even makkelijk. De bank was jarenlang zélf het middelpunt geweest van het centrale financieringssysteem, en het was soms lastig om zich aan te passen aan de behoefte van klanten. Een voorbeeld van zo n strategische worsteling betrof het daggeld. Financiering door gemeenten met daggeld werd door de bank gezien als een principieel verkeerde financieringswijze en de bank wilde hier dus liever niet aan meewerken. Onder invloed van rentewijzigingen gebeurde het dat gemeenten ter aflossing van grote bedragen bij andere banken opeens op BNG Bank terugvielen. De bank liep daardoor forse risico s. Omdat de bank haar klanten toch wilde helpen, werd afgesproken dat de bank op reguliere basis daggeld zou verstrekken op voorwaarde dat de klant zich verplichtte om ten minste de helft van zijn daggeld bij BNG Bank in te dekken en de bank te informeren over de voorwaarden van de elders gesloten transacties. De bank redeneert hiermee dat als iemand bij slecht weer op de bank terugvalt, hij er ook zijn paraplu moet kopen, stelde een medewerker. Om de klant beter te bedienen werd ook besloten tot het invoeren van accountmanagement. Account managers kregen ieder de verantwoordelijkheid voor een groep klanten, en hadden idealiter het overzicht over de gehele problematiek van een door de klant gestelde vraag. Daarvóór waren de BNG-medewerkers vooral administrateurs en waren klanten voor vragen aangewezen op een bezoek aan een van de regionale zitdagen of een telefonische rondgang door het bedrijf. Met deze meer geïntegreerde klantbenadering werd getracht om meer klantenbinding, en daarmee een groter marktaandeel in langlopende leningen, te verkrijgen. De eerste account managers gingen overigens pas van start in 1984, lang nadat ABN en Amro hiertoe overgingen op advies van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey. ABP als grote concurrent Vanaf eind jaren zeventig haalde het ABP een steeds groter gedeelte van de langlopende kredietvraag van gemeenten naar zich toe, waarmee het pensioenfonds zich tot een grote concurrent van BNG Bank ontwikkelde. De bank kwam daardoor in conflict met het ABP, dat zich merkwaardig genoeg toespitste op het buitenlands bedrijf van de bank. Omdat de winstmarges als gevolg van de concurrentie daalden, was BNG Bank namelijk gestart met de kredietverlening aan buitenlandse klanten, met vaak hogere marges. De omvang was gelukkig beperkt. Toen de Zuid-Amerikaanse landen in betalingsproblemen raakten, bleek namelijk dat de bank zich wat te makkelijk had laten verleiden tot kredietverlening aan Brazilië en Mexico. Eerste uitgave van B&G in januari 1974, bedoeld om externe communicatie te verbeteren. 20

4 Demonstratie van werkloze jongeren tegen afschaffing van RWW en bijstand voor 16- en 17-jarigen (1982). De lening aan Brazilië, in 1981, viel niet in goede aarde bij de toenmalige minister van Financiën, Fons van der Stee. Hij beschouwde de bank als een nationale instelling die alleen voor Nederlandse decentrale overheden diende te werken. Bovendien had de regering grote investeringen in de volkshuisvesting beloofd, waarbij kapitaalexport door een overheidsbank niet paste. De minister vroeg de bank derhalve om de kredietverlening aan het buitenland te stoppen. Om zich niet te vervreemden van haar achterban én om haar kredietwaardigheid te bewaren, leek het ook de bank verstandig om haar kredietverlening aan landen als Brazilië en Mexico te staken. De lening aan Brazilië viel niet in goede aarde bij de minister van Financiën Deze discussie kreeg een wending toen de Centrale Beleggingsraad, waarin de Rijksfondsen zitting hadden, de bank vroegen naar haar buitenlandse beleid en naar haar criteria ten aanzien van binnenlandse semi-overheidsinstellingen. De bank haalde toen nog geen geld op bij buitenlandse beleggers en was voor haar financiering grotendeels aangewezen op de Rijksfondsen. Maar het ABP, een van de Rijksfondsen, was tevens de grootste concurrent van BNG Bank! Volgens de bank informeerde het ABP bij zijn connecties naar de prijzen van zijn concurrenten en ging daar dan in honderdsten of zelfs in duizendsten onder zitten. Bij een eerste overleg met de Rijksfondsen in maart 1983, liet BNG Bank weten moeite te hebben met volledige openheid over haar financiële beleid in aanwezigheid van de concurrentie. De Rijksfondsen deelden op hun beurt mee dat ze geen geld meer in BNG Bank zou beleggen, als de bank zou doorgaan met buitenlandse kredietverlening. Volgens de fondsen kwalificeerde de bank zich daarmee niet langer als een bedrijf in de overheidssfeer maar als een gewone financiële instelling. Om dezelfde reden diende de bank ook haar leningen aan semi-overheidsinstellingen te beperken. BNG Bank stelde dat deze afspraken moeilijk konden worden gemaakt als het ABP zou doorgaan met de agressieve penetratie van de lagere overheidsmarkt, de primaire afzetmarkt van de bank. De kern van de problematiek bleek te liggen in het feit dat de Rijksfondsen zelf niet in het buitenland mochten beleggen. De verhoudingen ontspanden nadat BNG Bank in 1984 besloot om statutair een einde te maken aan het buitenlands bedrijf en het ABP vanaf 1986 zelf in het buitenland mocht beleggen. Omvorming naar kredietinstelling Belangrijker nog was de keuze van BNG Bank om zich om te vormen van kapitaalmarktinstelling naar kredietinstelling, hetgeen na de liberalisering van de financiële markten per 1 januari 1986 belangrijke voordelen met zich meebracht. Nadat deze status in 1989 was verkregen, kreeg BNG Bank de mogelijkheid om zelf haar funding te verzorgen op de geldmarkt (via Commercial Papers en Certificates of Deposit) en de kapitaalmarkt (via Medium Term Notes en Floating Rate Loans). Ook kon de bank nu risico s afdekken via Interest Rate Swaps en Future Rate Agreements. Hoewel de liquiditeitsgarantie van de Staat kwam te vervallen, bleef de overheidshoedanigheid, zoals de bank het in een persbericht noemde, ongewijzigd. BNG Bank bleef voor zijn financiering in de jaren tachtig voornamelijk aangewezen op onderhandse leningen. Terwijl hoge emissiekosten en de toenemende beweeglijkheid de obligatiemarkt minder aantrekkelijk maakten, bood de onderhandse kapitaalmarkt nog voldoende mogelijkheden. De dominantie van het ABP en andere Rijksfondsen die in het buitenland mochten beleggen nam af. Het belang van commerciële verzekeraars als financier van BNG Bank nam toe. Met de fusie van NMB en Postbank een van de voormalige Rijksfondsen transformeerde deze financiële grootmacht geleidelijk van financier tot concurrent van BNG Bank. Ook aan de klantenkant traden verschuivingen op. Veel woningcorporaties, die voorheen hun leningen ontvingen via de gemeente waarin ze waren gevestigd, waren na verzelfstandiging voor hun financiering aangewezen op de kapitaalmarkt. Zij kwamen met name bij BNG Bank terecht. Mede hierdoor was sprake van B&G Juli/Augustus

5 Honderd jaar BNG Bank W. Griffioen, directeur BNG Bank van 1986 tot Koningin Beatrix met burgemeester Schols (links) en BNG-directeur Griffioen (rechts) bij de opening van het nieuwe kantoor op de Koninginnegracht (1982). een omzetontploffing, om de woorden van toenmalig directeur Griffioen te gebruiken. In nominale termen groeide de kredietportefeuille van zo n 30 miljard gulden in 1975 tot meer dan 70 miljard gulden in Het aandeel van woningcorporaties steeg in die periode van minder dan 1 procent in 1975 tot meer dan een kwart in Organisatie in beweging Vanaf 1979 kwam de organisatiestructuur van de bank om twee redenen in beweging. Als kredietinstelling werd de bank wettelijk verplicht tot een dagelijkse leiding van minimaal twee personen. In 1984 werd gekozen voor een driehoofdig bestuur met de heer W. Griffioen als president-directeur. De organisatie werd daarnaast aangepast als gevolg van het toenemende belang van automatisering. In 1988 werd een van de directeuren verantwoordelijkheid voor administratie en automatisering. Ondertussen bleef het aantal medewerkers groeien en was meer ruimte nodig. Nadat verschillende alternatieven waren afgevallen, werd in 1980 het in aanbouw zijnde pand aan de Haagse Koninginnegracht aangekocht. Op 3 november 1982 opende koningin Beatrix het nieuwe onderkomen, waar de bank nog steeds verblijft. In 1989 vierde de bank haar vijfenzeventigjarig bestaan. Met een balanstotaal van bijna 80 miljard gulden was ze nu de vijfde bank van Nederland, na ABN, Amro, Rabobank en Postbank/NMB (inmiddels opgegaan in ING). Ook met de nieuwe status als kredietinstelling bleef BNG Bank een buitenbeentje. Nog steeds gold de statutaire beperking tot dienstverlening aan de overheid dan wel binnen de overheidsgarantiesfeer. Bovendien waren de aandelen in bezit van overheden en waren er naast de twee regeringscommissarissen ten minste vier commissarissen namens aandeelhoudende gemeenten. Ook met de nieuwe status als kredietinstelling bleef BNG Bank een buitenbeentje Een belangrijk verschil met algemene banken was ook de sinds 1925 aan BNG Bank opgedragen taak om het betalingsverkeer tussen Rijk en gemeenten te verwerken. Toch werd het verwijt van concurrentievervalsing betrekkelijk weinig gehoord. Anders dan de algemene banken was BNG Bank voornamelijk actief op te terrein van de langetermijnkredieten. Het korte bedrijf stond ten dienste daarvan. Dankzij haar geïntegreerde dienstverlening met betalingsverkeer, kort krediet, lang krediet en een zelf ontwikkeld kasbeheersysteem onderscheidde BNG Bank zich zowel van de algemene banken als van Rijksfondsen zoals het ABP. Mede dankzij de transformatie van kapitaalmarktinstelling naar kredietinstelling had de bank zich aan het eind van de jaren tachtig ontwikkeld tot een belangrijke intermediair tussen decentrale overheid en markt. De illustraties in dit artikel zijn ontleend aan het boek. De eerste drie delen van de samenvatting kunt u lezen in de drie voorafgaande edities van B&G, die ook toegankelijk zijn via Exemplaren van het boek kunnen worden aangevraagd via 22

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Een solide belegging AAA-borgstelling

Een solide belegging AAA-borgstelling Een solide belegging AAA-borgstelling Onze bijdrage aan de samenleving Het WSW stelt als onafhankelijk instituut woningcorporaties in staat optimale financiering te verkrijgen voor vastgoed in de publieke

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Bijzondere Financiële Instellingen (bfi s) zijn entiteiten die in Nederland zijn opgericht door buitenlandse multinationale concerns

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een open loket, ook in slechte tijden

Een open loket, ook in slechte tijden Honderd jaar BNG Bank (slot) 2006-heden 1990-2005 1976-1989 1945-1975 1922-1945 1914-1921 Een open loket, ook in slechte tijden BNG Bank vierde in 2014 haar honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Publieke marktleider

Publieke marktleider Honderd jaar BNG Bank 2006-heden 1990-2005 1976-1989 1945-1975 1922-1945 1914-1921 Publieke marktleider BNG Bank bestaat dit jaar honderd jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schreven de Utrechtse historici

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies.

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. 1 Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. Inleiding door dr. H.O.C.R. Ruding, oud-minister van Financiën Symposium Values in Banking door: Kredietunie Nederland

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Financieren in de zorgmarkt

Financieren in de zorgmarkt Presentatie Arie van Oord Business Manager Wonen, Zorg & Onderwijs Platform Economie & Ruimte op 8 juli 2015 BouwCampus: Van der Burghweg 1 te Delft Agenda Kredietportefeuille BNG Bank Bancaire kredietverstrekking

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum 1/5 Geachte heer Dijsselbloem, Vereniging Eigen Huis dringt er bij het Kabinet op aan om snel stappen te zetten

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig

Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig 109 Mark Groen Publicatiedatum CBS-website: 8 december 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze (GESPROKEN WOORD GELDT) Majesteit, dames en heren! Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze organisatie in korte

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven (1/2) De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn zorg (77,8 miljard) en sociale zekerheid (78,6

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD FINANCIELE ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-05-2011 Onderwerp: Aanpassen Financieringsstatuut gemeente Steenwijkerland. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 21 juni

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Sï3. B&W-nota. gemeente Winterswijk. : : 1/7 datum nota : zaaknummer blad. programma werkdoei. : 13: Financiën

Sï3. B&W-nota. gemeente Winterswijk. : : 1/7 datum nota : zaaknummer blad. programma werkdoei. : 13: Financiën B&W-nota zaaknummer blad Sï3 iponf-o :138332 : 1/7 datum nota : 06-07-2017 programma werkdoei onderwerp advies: : 13: Financiën : 1124 / Herfinanciering middel - lange leningen : Evaluatie voorwaarden

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Hoofdpunten Dekkingsgraad ultimo 2008 90% Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad ABP werkt aan herstelplan Heerlen, 29 januari 2009 Sinds het einde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : aannemingsbedrijf Omzetgegevens : circa 1,6 miljoen Personeel gemiddeld aantal : 11

Activiteiten onderneming : aannemingsbedrijf Omzetgegevens : circa 1,6 miljoen Personeel gemiddeld aantal : 11 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 december 2005 Gegevens onderneming : Van Besouw Bouwbedrijf BV Faillissementsnummer : 05/51 F Datum uitspraak : 1 februari 2005 Curator : : mr M.P. Poelman R-C

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Garantieverklaring Rabobank 1- Notagegevens Notanummer 676158 Datum 12-1-2012 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief

Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief Sinds het begin van de kredietcrisis zijn in Nederland drie bancaire instellingen omgevallen. Faillissementen in het bankwezen komen echter

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 8 september 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Naar nieuwe verhoudingen in het Wonen OTB Platform 31 Wooncongres 2015 Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Paltrokstraat 20, Zaandam Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Presentatie WSW. Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei Presentatie AEDES bijeenkomst 17 mei

Presentatie WSW. Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei Presentatie AEDES bijeenkomst 17 mei Presentatie WSW Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei 2017 1 Kerncijfers (per ultimo 2016) 338 deelnemende corporaties (98% van alle corporaties in Nederland). Omvang geborgde

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2013

Nadere informatie