Een open loket, ook in slechte tijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een open loket, ook in slechte tijden"

Transcriptie

1 Honderd jaar BNG Bank (slot) 2006-heden Een open loket, ook in slechte tijden BNG Bank vierde in 2014 haar honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum schreven de Utrechtse historici Jozef Vos en Gerarda Westerhuis het boek Kredietwaardigheid verzilverd. In B&G kon u vanaf januari 2014 meelezen met de opmerkelijke geschiedenis van een opmerkelijke bank. In dit laatste deel: Bij het uitbreken van de financiële crisis bleek de bank voor beleggers een aantrekkelijke partij om geld te stallen. Dankzij haar positie als een van de veiligste banken ter wereld bleef het loket voor klanten open, ook in de moeilijkste jaren. Door Robert Bakker BNG Bank Na een uitgebreide discussie over de relatie tussen BNG Bank en de overheid continueerde de staat in 2003 zijn deelname in de bank. Per 1 januari 2005 kon de bank de afdracht van vennootschaps belasting echter niet langer ontlopen, en dit had vergaande consequenties. Omdat de winst na afdracht van vennootschapsbelasting een stuk lager zou zijn, kon ook het dividendbeleid niet ongewijzigd blijven. Bovendien zou de afdracht van vennootschapsbelasting de groei van het eigen vermogen beperken. Handhaving van een solide vermogenspositie was een essentiële voorwaarde voor het behoud van een Het jubileumjaar van BNG Bank en BNG Cultuurfonds werd eind 2014 afgesloten met de voorstelling Eeuwige jeugd met opvoeringen van onder meer het Nationaal Jeugd Orkest en het Nationaal Jeugd Koor, bijgewoond door Hare Majesteit Koningin Máxima. Majesteit, velen kijken vanavond naar de Voice of Holland; misschien uw kinderen ook wel. Wij hebben hier onze eigen Voice of Holland, zei BNG Bank-bestuursvoorzitter Carel van Eykelenburg. 8

2 Hare Majesteit Koningin Máxima ontving uit handen van bestuursvoorzitter Carel van Eykelenburg van BNG Bank een boekwerk met gedichten van jonge dichters en een origineel handgeschreven gedicht dat de dichter Leo Vroman ( ) vlak voor zijn overlijden speciaal voor dit project schreef. excellente kredietwaardigheid. Die was op haar beurt nodig om tegen een zo laag mogelijk tarief geld in te kopen en zo de tarieven voor klanten zo laag mogelijk te houden. Tot slot moest de bank als gevolg van de hogere afdracht ook extra letten op beheersing van de operationele kosten. Dividend omhoog Bij deze problematiek was een complicerende factor de niet-optimale verhouding tussen BNG Bank en haar grootste aandeelhouder, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën. Mede doordat in het kader van corporate governance geen commissarissen meer namens het Rijk bij overheidsbedrijven werden benoemd, was het informele contact tussen de bank en het ministerie een stuk minder geworden. Hoewel de staat door het continueren van het aandeelhouderschap de maatschappelijke betekenis van BNG Bank had erkend, leek de regering zich onvoldoende te realiseren welke voorwaarden daaraan nog meer verbonden waren. Waar de huidige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, niet nalaat om te wijzen op het belang van hoge kapitaalbuffers, had minister van Financiën Gerrit Zalm aan het begin van deze eeuw zijn oog laten vallen op de zijns inziens overdreven hoge kapitaalbuffer van BNG Bank. Voormalig minister van Financiën Onno Ruding, in 2003 aangetreden als president-commissaris van BNG Bank, was het beleefd geformuleerd: fundamenteel oneens met zijn opvolger, maar minister Zalm zette door. BNG Bank wilde koste wat kost haar Triple A-status behouden en rekende met hulp van de rating agencies voor aan het ministerie dat de BIS-ratio niet onder de 18 procent mocht zakken. Het eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen, de zogeheten leverage ratio, kreeg een minimum van 2 procent. Na ampel overleg met het ministerie bekrachtigden de aandeelhouders in 2006 het voorstel van de directie om de dividenduitkering te verhogen van 43 naar 50 procent. Daarnaast werd zowel in 2006 als in 2007 een extra dividend van 500 miljoen euro uitgekeerd aan de aandeelhouders. Gevolg van dit alles was dat het ministerie van Financiën conform de wens van minister Zalm als grootaandeelhouder weliswaar fors profiteerde van de dividenduitkeringen, terwijl de BIS-ratio van de bank boven het aan zichzelf opgelegde minimum van 18 procent bleef. De Triple A-status was dus gehandhaafd. Kosten omlaag Parallel aan de hogere dividenduitkering en de verplichte afdracht van vennootschapsbelasting werden ook de operationele kosten fors teruggebracht. In eerste instantie werd beheersing van de kosten Minister Zalm van Financiën (eerste rij, tweede van links), te midden van zijn voorgangers, toostend op het boek 100 jaar Miljoenennota, 19 september B&G

3 Honderd jaar BNG Bank Biologische fabriek in Eemshaven, Groningen, gefinancierd door BNG Bank. Koolzaadolie werd in 2006 verwerkt tot schone diesel. nog bereikt met reductie van het aantal externe krachten, maar in 2004 werd duidelijk dat er arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Voor het eerst in negentig jaar zouden er gedwongen ontslagen vallen. In overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden werd een sociaal plan opgesteld. Er volgde een reorganisatie die niet alleen tot doel had de operationele kosten te verlagen, maar die ook moest leiden tot hogere opbrengsten. Daarvoor was actieve marketing nodig. Hiertoe werden alle verkoopafdelingen samen met marketing en communicatie ondergebracht in één directoraat Public Finance. Ingrijpend was ook de beslissing om het betalingsverkeer en e-banking, inclusief het rekencentrum, uit te besteden. Als gevolg van deze reorganisaties daalde het aantal arbeidsplaatsen van de bank van ruim 400 in 2004 tot minder dan 300 in Bijna honderd medewerkers gingen in 2007 over naar het ICT-bedrijf Ordina. Er vielen in de jaren ook 45 gedwongen ontslagen. internationaal gerichte financiële sector, werd diep getroffen. Pensioenfondsen, bedrijven en particulieren kregen te maken met grote waardeverliezen op hun bezittingen en de overheid moest ingrijpen om het bankwezen draaiend te houden. De garantie op spaargelden werd verhoogd naar euro per particulier en op 3 oktober 2008 nationaliseerde minister van Financiën Wouter Bos de Nederlandse tak van Fortis, later weer omgedoopt tot ABN Amro. Daarnaast ontvingen onder meer ING, Aegon en SNS Reaal aanzienlijke kapitaalinjecties en nam de staat een groot deel van het risico op de Amerikaanse hypothekenportefeuille van ING over. Ten slotte werd een garantieregeling in het leven geroepen waarop onder meer ING, SNS Bank en NIBC een beroep deden. In totaal verstrekte de overheid aan de financiële sector 83 miljard euro aan kapitaalsteun, waarvan inmiddels een aanzienlijk gedeelte inclusief rente is terugbetaald. Ook de reële economie werd niet gespaard. Door het inzakken van de wereldhandel werd de export flink geraakt en raakte de Nederlandse economie in de tweede helft van 2008 in een crisis. Een groot aantal bedrijven ging failliet, de werkloosheid liep op, de huizenmarkt viel stil en de autoverkopen liepen terug. De forse overheidsuitgaven, zowel bedoeld om de economie te stimuleren als om de banken te redden, leidden tot een stijging van het overheidstekort. Om het begrotingstekort te laten dalen, besloot het tweede kabinet Rutte, dat in november 2012 aantrad, tot zeer omvangrijke bezuinigingen. Dat de crisis in de bankenwereld ondertussen nog niet over was, bleek in februari 2013 toen minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de nationalisatie van bank-verzekeraar SNS Reaal noodzakelijk achtte. Op zoek naar rendement Ondertussen zag BNG Bank zich gedwongen om haar kredietverlening meer op activiteiten met een hoger rendement in te zetten. Deze noodzaak was onder meer ontstaan door de genoemde invoering van de Financiële crisis Achteraf beschouwd was deze ingrijpende reorganisatie net op tijd om de financiële crisis het hoofd te bieden. Nadat in de zomer van 2007 een specifiek probleem ontstond op de Amerikaanse hypotheekmarkt, verspreidde dit zich als een olievlek over de mondiale financiële markten. Ook Nederland, met zijn omvangrijke en Krantenkop over de dreigende verliezen van beleggende overheden in het Algemeen Dagblad van 14 oktober

4 Het Nationaal Militair Museum op voormalige vliegbasis Soesterberg, gefinancierd door BNG Bank, is eind 2014 geopend. vennootschapsbelasting, maar ook door de geplande uitloop van de lucratieve Bouwfondsportefeuille vanaf 2005, en de vlakke rentecurve die leidde tot een minimalisering van de inkomsten uit het verschil tussen de lange en de korte rente. Tevens waren de marges op de gegarandeerde (solvabiliteitsvrije) kredietverlening onder invloed van de omstandigheden en vanwege de toegenomen concurrentie van NWB Bank flinterdun geworden. Ook de marges in de niet-gegarandeerde (solvabiliteitsplichtige) kredietverlening stonden onder druk. Om de marges te verhogen zou de bank moeten meegroeien met de klanten. De klantenkring maakte in deze periode een proces van fusies, schaalvergroting en integratie door. De bank zou de relaties met de klanten moeten intensiveren en meer moeten meedenken in het vinden van oplossingen voor complexe financiële vraagstukken, zo vond de raad van bestuur. Zo werd er sterk ingezet op publiek-private samenwerking (PPS) en DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintenance, Operate), bedoeld om de initiële investeringen voor publieke instellingen te verlagen. Klanten terughoudend Mede door de effecten van de crisis bleef in 2008 de verwachte deelname van gemeenten aan pps-projecten uit, evenals de verschuiving naar niet-gegarandeerde financiering. Dat de kapitaalvraag van decentrale overheden toch nog groeide was te danken aan de lage rentestand. Bovendien haalde de regering ter stimulering van de economie investeringen in maatschappelijke voorzieningen als weg-, water- en railinfrastructuur naar voren. Een groeiend aantal gemeenten kwam tijdens de crisis in problemen door de afwaardering van gemeentelijk grondbezit. Veel plannen werden in de wacht gezet. Ondertussen bleek dat een aantal decentrale overheden geld had gestald bij onveilig gebleken IJslandse banken en bij het Amerikaanse Lehman Brothers. Dit leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging en tot aanscherping van de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Ondanks de terughoudendheid van gemeenten bij nieuwe projecten en publiek-private samenwerking bleven de kredietvraag en B&G

5 Honderd jaar BNG Bank De slotbijeenkomst van het jubileumjaar werd opgeluisterd door de slagwerkgroep Percossa. de portefeuille op peil. Het betrof echter vooral gegarandeerde kredieten met een lage marge voor de bank. Ook woningcorporaties, een belangrijke klantengroep van de bank, kregen de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen. De financiële positie van corporaties kwam verder onder druk te staan doordat het vierde kabinet Balkenende ( ) de corporaties om aanzienlijke investeringen vroeg, onder meer in veertig aandachtswijken. Tegelijkertijd werd de maximale huurstijging beperkt tot het niveau van inflatie. De liquiditeitspositie van corporaties werd hierdoor aangetast, waardoor ze sterker waren aangewezen op externe financiering. Door het wegvallen van een deel van de concurrentie steeg het marktaandeel van BNG Bank in de kredietverlening aan woningcorporaties, maar ook hier ging het vooral om gegarandeerde leningen met een lage marge. Een bijkomend probleem voor de woningcorporaties was de opeenstapeling van incidenten in de sector, waarvan de kwestie rond Vestia de meeste aandacht opeiste. Inmiddels heeft de Het HagaZiekenhuis in Den Haag, mede gefinancierd door BNG Bank. 12

6 Het Nationaal Jeugd Orkest in actie tijdens de slotbijeenkomst van het jubileumjaar. parlementaire enquêtecommissie haar rapport over deze kwesties gepubliceerd en is nieuwe wetgeving in voorbereiding. De omzet van BNG Bank bij de zorginstellingen, de derde belangrijke klantengroep, nam ondertussen fors toe en ook dat had te maken met het wegvallen van de concurrentie. Door alle onzekerheden die gepaard gaan met de marktwerking in de zorg werd voor financiers een risicobeoordeling van zorginstellingen steeds lastiger. Onder deze moeilijke omstandigheden was geborgde kredietverstrekking door BNG Bank nog het meest eenvoudig te realiseren, mits het Waarborgfonds voor de Zorgsector de kredieten garandeerde. Door al deze ontwikkelingen steeg de kredietportefeuille van de bank van bijna 65 miljard euro in 2006 naar ruim 90 miljard euro in De winst ontwikkelde zich bevredigend en mede hierdoor kon het eigen vermogen, dat vanwege de extra uitkeringen in 2006 en 2007 fors was gedaald, zich geleidelijk herstellen. De belangrijkste oorzaak dat de BNG Bank de door haar gestelde doelen steeds ruimschoots haalde, was gelegen in het feit dat de bank, haar missie getrouw, de tarieven relatief laag hield. Daardoor groeide het totale marktaandeel van de bank bij de drie belangrijkste klantengroepen tot zo n 70 procent. Anders dan ten tijde van de centrale financiering, omstreeks 1970, was het hoge marktaandeel nu geen gevolg van overheidsingrijpen maar van ontwikkelingen op de vrije markt én van de principiële keuze van BNG Bank om haar klanten te blijven helpen. Het totale marktaandeel van de bank bij de drie belangrijkste klantengroepen groeide tot zo n 70 procent In 2008 volgde Carel van Eykelenburg, die in 2005 tot de raad van bestuur was toegetreden, de vertrekkende voorzitter Pim Vermeulen op. In het jaar 2010 publiceerde de bank voor het eerst een afzonderlijk maatschappelijk jaarverslag en in de jaren daarna kreeg de wijze waarop de bank invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden steeds meer aandacht. De missie werd licht aangepast om het duurzame karakter van de bank en haar financieringen te benadrukken: De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als gevolg van de financiële crisis is de regelgeving waaraan de bank moet voldoen enorm toegenomen. Het belangrijkste aandachtspunt vanuit Bazel 3-regelgeving is een voldoende omvang van het eigen vermogen. Omdat vermogenstoename vooral moet komen uit winstinhouding, werd het dividendbeleid in 2012 aangepast. Met ingang van het boekjaar 2011 wordt nog maar 25 procent van de winst uitgekeerd als dividend. Overigens slaagt de bank in oktober 2014 ruimschoots voor de Europese balans- en stresstest en behoort BNG Bank vanaf november 2014 tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank staan. BNG Bank blijft een vertrouwde intermediair tussen de kapitaalmarkt en de (semi) publieke sector, een hooggespecialiseerde financiële dienstverlener voor een specifieke klantenkring, nadrukkelijk opererend vanuit een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen visie. Onder verwijzing naar de titel van het boek Kredietwaardigheid verzilverd kan met recht worden gezegd dat BNG Bank in staat is geweest de kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid te verzilveren. De illustraties in dit artikel zijn ontleend aan het boek. De eerste delen van de samenvatting en een artikel over het 50-jarige bestaan van het BNG Cultuurfonds zijn gepubliceerd in de zes voorafgaande edities van B&G. Deze zijn toegankelijk via Exemplaren van het boek kunnen worden aangevraagd via B&G

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Op het doel af. Essays over sturing van een sociale dienst

Op het doel af. Essays over sturing van een sociale dienst Opdrachtgever Divosa Op het doel af. Essays over sturing van een sociale dienst Opdrachtnemer Divosa / Martin Heekelaar Onderzoek Einddatum 1 december 2007 Categorie Werkwijze en dienstverlening Conclusie

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

DNB. Occasional Studies

DNB. Occasional Studies Occasional Studies Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken DNB Occasional Studies Vol.7/No.3 (2009) Jan Willem van den End Silvie Verkaart Arjen van Dijkhuizen Centrale bank

Nadere informatie

Wonen 6.0. Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor

Wonen 6.0. Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Wonen 6.0 Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland Peter Boelhouwer, Marja Elsinga, Vincent Gruis, Hugo Priemus, Jan van der

Nadere informatie

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven.

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gevolgen zijn groot en acuut.

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie