Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 09-02-2016 [ ]Besloten --"

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bevoegdheden bestuursorganen Sallcon GR en statuten Sallcon BV 1- Notagegevens Notanummer Datum Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth. Kolkman Weth. Grijsen Team AB 2- Bestuursorgaan [X]B & W [ ]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Routing d.d. Gemeentesecretaris / directeur Directeur -- Wethouder -- Wethouder par. [ ]adj.secr. -- [X]gem.secr BIS Openbaar Status Definitief Bijlagen Memo bevoegdheden bestuursorganen inzake Sallcon GR - BVO en Sallcon BV B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Kennis te nemen van de memo over bevoegdheden van bestuursorganen inzake Sallcon GR - BVO en Sallcon BV; 2 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Nee Nee Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee ADVIESRADEN:

2 Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding Op is de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (GR Sallcon) in de Raadstafel besproken. Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad toestemming geven voor wijziging van de GR Sallcon. Er ontstond in de Raadstafel, kortgezegd, onduidelijkheid over de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en organen van GR bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (BVO Sallcon) en Sallcon BV. Met name het artikel 10 lid 4, waarin verwoord is dat de raad haar wensen en bedenkingen kan geven bij besluitvorming over het oprichten van en deelnemen in nieuwe juridische entiteiten. Enkele raadsfracties gaven aan daarvoor toestemming te willen verlenen in plaats van wensen en bedenkingen. Argument van enkele raadsfracties is dat de raad daarmee meer grip op de verbonden partij BVO Sallcon krijgt. In de Raadstafel is afgesproken dat een informatieve bijeenkomst zou worden gehouden over de bevoegdheden van bestuursorganen en vervolgens het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling opnieuw zou worden besproken. Inmiddels heeft de gemeenteraad op een plenaire bijeenkomst gepland waarin "Beerenschot" samen de raad het onderwerp "Grip op verbonden partijen" nader bespreekt. Bevoegdheden van bestuursorganen komen dan ook aan de orde. Aansluitend zal in de Raadstafel het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling opnieuw besproken. Om daarvoor goed voorbereid het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan is advies gevraagd aan Proof adviseurs. Proof heeft afgelopen half jaar samen met gemeente en Sallcon de governance voor Sallcon herijkt en heeft de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de BVO-Sallcon aangereikt. Proof heeft, op ons verzoek, onlangs een memo aangereikt waarin is toegelicht wat de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en organen van GR bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (BVO Sallcon) en Sallcon BV zijn. Die memo is ter informatie bijgevoegd. Beoogd resultaat Beoogd resultaat is kennis te nemen van informatie over de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en organen van GR bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (BVO Sallcon) en Sallcon BV. Beoogd resultaat is uiteindelijk dat de gemeenteraad besluit toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijk regeling Sallcon. Kader Wet gemeenschappelijke regeling Argumenten voor en tegen Nvt Extern draagvlak (partners) Inhoud en proces zijn afgestemd met de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemente Olst-Wijhe, de andere deelnemer in de gemeenschappelijk regeling Sallcon. Financiële consequenties Geen Aanpak/uitvoering Op vindt opnieuw een opiniërende Raadstafel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon plaats. Opinies vanuit fracties van de gemeenteraad worden op in het college ingebracht. Op besluit het college "opnieuw" over het concept raadsvoorstel. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt dan eind februari voorzien. Op heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe haar opinie gegeven. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft verzocht artikel 4 lid 1 tekstueel te wijzigen en wel zodanig dat duidelijker wordt wat de stemverhouding is in het bestuur dat uit 4 leden bestaat. De portefeuilleduiding die er momenteel staat is niet nodig en is mogelijk in de toekomst ook niet een toekomstbestendige formulering. Advies is te beschrijven dat beide colleges uit hun

3 midden 2 portefeuillehouders aanwijzen. Deze tekstaanpassing moet nog exact met Olst-Wijhe worden afgestemd. E.e.a. wordt meegenomen in de besluitvorming van uw college op De procedure tot besluitvorming is met de griffies van Olst-Wijhe en Deventer afgestemd.

4 RAADSMEDEDELING Onderwerp Bevoegdheden bestuursorganen Sallcon GR en statuten Sallcon BV Mededelingennr Portef.houder Weth. Kolkman Team AB BenW-besluit d.d.: Inleiding: waarom deze mededeling Op is de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (GR Sallcon) aan de Raadstafel besproken. Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad toestemming geven voor wijziging van de GR Sallcon. Er ontstond aan de Raadstafel, kortgezegd, onduidelijkheid over de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en organen van GR bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon (BVO Sallcon) en Sallcon BV. Met name het artikel 10 lid 4, waarin verwoord is dat de raad zijn wensen en bedenkingen kan geven bij besluitvorming over het oprichten van en deelnemen in nieuwe juridische entiteiten. Enkele raadsfracties gaven aan daarvoor toestemming te willen / moeten verlenen in plaats van wensen en bedenkingen. Aan de Raadstafel is afgesproken dat een informatieve bijeenkomst zou worden gehouden over de bevoegdheden van bestuursorganen en vervolgens het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling opnieuw zou worden besproken. Inmiddels heeft de gemeenteraad op een plenaire informatieve bijeenkomst gepland waarin de twee auteurs van de handreiking "Grip op regionale samenwerking" voor raadsleden en griffiers nader bespreekt. Bevoegdheden van bestuursorganen komen dan ook aan de orde. Aansluitend zal in de Raadstafel het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling opnieuw worden besproken. Ons college heeft op kennisgenomen van een informerende memo over bevoegdheden van bestuursorganen inzake Sallcon. Die memo is opgesteld door adviesbureau Proof Adviseurs, het bureau dat de gemeente en Sallcon heeft begeleid in de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Voor bespreking van de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (GR Sallcon) aan de Raadstafel van kan de gemeenteraad ook kennisnemen van het advies en nadere toelichting die Proof Adviseurs in haar memo geeft. 2. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. Kern van de boodschap Met een informerende memo kan de gemeenteraad kennisnemen van informatie over de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en organen van GR bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon (BVO Sallcon) en Sallcon BV. 4. Nadere toelichting Op vindt opnieuw een opiniërende Raadstafel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon plaats. Opinies vanuit fracties van de gemeenteraad worden op in het college ingebracht. Op besluit het college over het concept raadsvoorstel. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt eind februari voorzien.

5 Memo Aan Erik Kok Van Laura Huntjens & Florian Theissen Datum 02 februari 2016 Betreft Vragen voortkomend uit raadsbehandeling GR Sallcon 1. Inleiding In dit memo worden ten behoeve van de behandeling van de GR Sallcon in de raad van Deventer enkele aspecten van de voorgestelde wijziging van de GR Sallcon en van de statuten ten behoeve van de nieuwe governance van het concern Sallcon, enkele aspecten nader toegelicht. Het gaat hierbij om Enkele vraagstukken rondom besluitvorming; Een toelichting op de wijzigingen van de GR Sallcon (geldende versie versus nieuwe versie); Enkele vragen ten aanzien van de bevoegdheden voortvloeiend uit de Archiefwet Besluitvorming 2.1. Algemeen In deze paragraaf lichten wij verschillende besluitvormingsbevoegdheden toe. Wij maken hierbij onderscheid tussen besluitvorming ten aanzien van Aangaan en wijzigen van de GR Sallcon; Vaststellen en wijzigen van de statuten van Sallcon BV; Vastellen en wijzigen van de begroting van respectievelijk de Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon en Sallcon BV; Vaststellen van het financiële beleid en kaders voor financieel beheer van respectievelijk de Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon en Sallcon BV. Daarbij is van belang welke bevoegdheden berusten bij de volgende bestuursorganen: De raad van een deelnemende gemeente (in casu Deventer); Het college van een deelnemende gemeente (in casu Deventer); Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon; De AVA van Sallcon BV. proofadviseurs.nl Pagina 1 van 8

6 In het volgende lopen wij systematisch de bovengenoemde besluitvormingsbevoegdheden langs. Als referentiekader gaan wij eerst nog even in op de onderliggende bevoegdheidsverdeling tussen de genoemde (bestuurs-)organen Bestuursorganen en besluitvorming Visueel kan de hoofstructuur van Sallcon als volgt worden weergegeven: De Wet gemeenschappelijke regelingen (verder: Wgr) vertrekt vanuit de notitie van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat onder meer gemeentelijke bestuursorganen kunnen samenwerken met hetzelfde bestuursorgaan van een andere gemeente. Ze kunnen daarbij bevoegdheden overdragen (delegatie) of opdragen (mandaat). Volgens de notie van verlengd lokaal bestuur kunnen alleen de bestuursorganen die taken en bevoegdheden inbrengen de regeling aangaan. Alleen die bestuursorganen nemen dan ook zitting in de bestuursorganen die door de regeling in het leven worden geroepen. De notitie van verlengd lokaal bestuur betekent ook dat de onderliggende verhoudingen ten aanzien van bevoegdheid en verantwoording op gemeentelijk niveau als uitgangspunt worden genomen. De Wgr voegt daaraan de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen de gemeentelijke bestuursorganen en de samenwerkingsbestuursorganen toe. Bij Sallcon gaat het om een collegeregeling ter oprichting van de bedrijfsvoeringsorganisatie, er worden namelijk alleen collegetaken ingebracht. De colleges dragen geen bevoegdheden over, ze verlenen mandaat aan de functionarissen van Sallcon. Omdat het hier gaat om een collegeregeling, vaardigen alleen de colleges vertegenwoordigers af naar het bestuur van de proofadviseurs.nl Pagina 2 van 8

7 bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur is het enige bestuursorgaan van de rechtspersoon bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur besluit volgens de GR altijd bij unanimiteit. 1 De bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon heeft een deelneming, Sallcon BV. De mogelijkheid tot het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen is uitdrukkelijk opgenomen in de GR. Het is de bedrijfsvoeringsorganisatie die als rechtspersoon de aandeelhouder is van de kapitaalvennootschap Sallcon BV. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is bevoegd te besluiten over alle bevoegdheden die aan een aandeelhouder toekomen volgens Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW) en deze bevoegdheden uit te oefenen. Het bestuur kan daarbij een aantal van zijn leden machtigingen om de Bedrijfsvoeringsorganisatie te vertegenwoordigen in de algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) van de BV 2. De AVA van Sallcon BV is geen bestuursorgaan, maar een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon en moet als zodanig worden onderscheiden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Zoals gezegd kunnen enkele van de leden van het bestuur de bedrijfsvoeringsorganisatie de bedrijfsvoeringsorganisatie vertegenwoordigen in de AVA. Ze nemen dan formeel die besluiten als AVA waarover het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie in de voorbereiding op de AVA al heeft besloten. De statuten en Boek 2 van het BW bepalen welke tot welke besluiten de AVA bevoegd is en welke besluiten van het bestuur van Sallcon BV voor goedkeuring of instemming aan de AVA moeten worden voorgelegd. In het bovenstaande plaatje wordt duidelijk dat de BV op haar beurt enkele deelnemingen heeft. Overigens zijn dit bestaande rechtspersonen die onder de oude structuur reeds waren opgericht. Aandeelhouder van die BV s is Sallcon BV. Het bestuur van Sallcon is bevoegd te besluiten over alle bevoegdheden die aan een aandeelhouder toekomen volgens Boek 2 van het BW. Conform de statuten kunnen deze besluiten door het bestuur van Sallcon BV echter niet genomen worden zonder dat die eerst door de AVA van Sallcon BV zijn goedgekeurd. Die besluiten wederom, moeten zoals boven genoemd, eerst worden genomen door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie heeft informatie- en verantwoordingsverplichtingen richting de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten. De individuele bestuursleden hebben bovendien nog informatie- en verantwoordingsverplichtingen richting de colleges en raden van hun gemeente. Tenslotte is er nog de informatie- en verantwoordingsverplichting van elk college aan zijn raad. 3 Alleen het college kan de eigen vertegenwoordigers in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie ontslaan. 4 De raad kan dit niet (direct). Wel kan de raad natuurlijk het vertrouwen opzeggen in een wethouder als zodanig. Is de betreffende wethouder niet langer wethouder dan eindigt automatisch ook zijn lidmaatschap als lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon. 5 1 Artikel 4, derde lid GR. 2 Hiervoor moet het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie dan een besluit nemen. 3 Zie artikel 17, 18 j. 16 en artikel 19 j. 16 Wgr, en artikel 11 GR. 4 Zie artikel 16, vierde lid j. artikel 18 Wgr en artikel 11, vierde lid GR. 5 Zie artikel 4, eerste lid GR. proofadviseurs.nl Pagina 3 van 8

8 2.3. Besluiten Aangaan en wijzigen van de GR Sallcon De GR wordt aangegaan door het college. Het college heeft daarvoor op grond van de Wgr toestemming nodig van de raad. Hetzelfde geldt voor besluiten tot wijziging van de GR en voor uittreding uit de GR (wat bij twee deelnemers gelijk staat aan opheffing) Besluiten tot vaststellen en wijzigen van de statuten van Sallcon BV Besluiten tot het oprichten van of deelnemen nieuwe rechtspersonen door de bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon worden genomen door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, maar moeten voorgehangen worden bij de raden van de deelnemende gemeenten 7. De raden kunnen aan het bestuur wensen en bedenkingen meegegeven. Het bestuur neemt die wensen en bedenkingen in overweging bij het uiteindelijke besluit. Het creëren van verdergaande mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een vereiste van toestemming van de raden voor het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn wettelijk niet toegelaten. Daar dient in het publiekrecht een wettelijke basis voor te bestaan. Die ontbreekt. 8 Omdat Sallcon BV echter al bestaat en het huidige openbaar lichaam Sallcon reeds aandeelhouder is geldt die bepaling niet voor vaststelling van de nieuwe statuten van Sallcon, en ook niet bij wijziging van de statuten. Echter de leden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen natuurlijk individueel de afweging maken dat zij niet willen besluiten over het vaststellen van de statuten of wijzigen daarvan, dan nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld om de raden hierover te informeren. Dezelfde werkwijze kan worden toegepast als het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon moet besluiten over een aandeelhoudersbesluit van Sallcon BV om aan het bestuur van Sallcon BV toestemming te geven om aandelen te verwerven in of over te gaan tot oprichting van een nieuwe rechtspersoon, of bij wijzigingen van die statuten. Verplicht op grond van de wet is dit echter niet, en daarmee gelden ook niet de bepalingen over de wensen en bedenkingen procedure Besluiten tot vaststellen en wijzigen van de begroting van respectievelijk de Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon en Sallcon BV Het vaststellen van de begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie is een bevoegdheid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur moet echter verplicht 9 : Voorafgaand een kadernota toesturen aan de raden; De begroting voorhangen bij de raden. Dit betekent echter niet dat de raden toestemming moeten geven voor de begroting. Is de begroting eenmaal vastgesteld, dan moet deze verplicht worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentebegroting. Die begroting wordt vastgesteld door de raad. 6 Zie artikel 8, derde lid j. artikel 1, tweede lid Wgr en artikel 1, derde lid Wgr. 7 Zie artikel 31a, tweede lid Wgr en 10, vierde lid GR. 8 Zie artikel 10:26 Algemene wet bestuursrecht 9 Zie artikel 15 en artikel 14 GR. proofadviseurs.nl Pagina 4 van 8

9 Ook al zou de raad de begroting van de gemeente niet vaststellen, dan geldt een eventuele betalingsverplichting die voortvloeit uit de begroting van het samenwerkingsverband dat deze verplicht moet worden betaald. Dit geldt ook voor de garantieverplichting die voortvloeit uit de Wgr. Voor wijzigingen van de begroting geldt het voorgaande ook. Tenzij de wijzigingen technisch zijn een geen verandering brengen in de verplichtingen van de gemeenten jegens de bedrijfsvoeringsorganisatie. 10 Is een gemeenteraad ontevreden met het stemgedrag van een eigen wethouder als lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie bij het vaststellen van de begroting kan de raad de betreffende wethouder als zodanig ter verantwoording roepen. Het systeem van Sallcon voorziet er echter in dat de betaling voor uitvoering van de taakopdracht direct wordt betaald aan Sallcon BV op basis van een overeenkomst tussen de BV en de gemeente. Ook dit bedrag moet in de begroting van de gemeente worden opgenomen. Hier kan de gemeenteraad ook op sturen bij het vaststellen van de begroting. Is eenmaal de overeenkomst gesloten, is de gemeente wel verplicht om het betreffende bedrag voor geleverde werkzaamheden te betalen aan de BV, los van het feit of de begroting al dan niet is goedgekeurd. De begroting van Sallcon BV wordt vastgesteld door de AVA 11, dat betekent dat hierover ook moet worden besloten in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Hiervoor geldt geen voorhangprocedure. Wel is het natuurlijk zo dat eventuele uitkeringen van winst door de BV aan de bedrijfsvoeringsorganisatie of eventuele betalingen door de bedrijfsvoeringsorganisatie aan de BV in beide begrotingen moeten worden opgenomen Besluiten tot vaststellen van het financiële beleid en kaders voor financieel beheer van respectievelijk de Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon en Sallcon BV Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon stelt financiële kaders vast voor de bedrijfsvoeringsorganisatie 12. De AVA stelt financiële kaders vast voor de BV. Dit laatste besluit moet wederom eerst ook worden genomen door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. In beide gevallen is er geen verplichting jegens de raden anders dan de algemene informatie- en verantwoordingsverplichting. Dit geldt eveneens voor de nadere kaderstelling op het aangaan van participaties en deelnemingen door Sallcon BV. 2. Toelichting wijzigingsvoorstel GR Sallcon De gemeenschappelijke regeling kent een integrale nieuwe tekst. Hier is voor gekozen omdat de tekst van de regeling dateerde uit 2002 en tekstueel aan een herziening toe was. Dit wil echter niet zeggen dat de inhoud van de regeling geheel nieuw is. Waar dat opportuun was is de inhoud van de voorgaande regeling behouden gebleven. Waar deze tekstueel of inhoudelijk aanpassing behoeft is ervoor gekozen dit in het nieuwe format in te passen. Om deze redenen is het lastig 10 Zie artikel 15, zevende lid GR. 11 Zie artikel 17, derde lid, onder a, Statuten. 12 Zie artikel 17, derde lid, onder s, Statuten proofadviseurs.nl Pagina 5 van 8

10 elke wijziging toe te lichten. Het is echter wel goed mogelijk om de belangrijkste wijzigingen toe te lichten. Dit doen wij hieronder per onderwerp: Bedrijfsvoeringsorganisatie Met de voorgaande regeling werd een openbaar lichaam in het leven geroepen. Het voorliggend concept gaat uit van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het grootste verschil tussen een openbaar lichaam en een bedrijfsvoeringsorganisatie is dat het openbaar lichaam een structuur kent van algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter. De bedrijfsvoeringsorganisatie kent een eenvoudiger besturingsmodel met één bestuur. Dit verschil maakt dat de hele regeling hierop is aangepast. Overal wordt nu gesproken van het bestuur. Niet langer is het onderscheid tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter aanwezig. Voor de bestuurssamenstelling is gekozen voor een bestuur waarin elke deelnemer twee collegeleden afvaardigt, te weten de portefeuillehouder financiën en de portefeuillehouder werk en inkomen. Het bestuur neemt alle besluiten bij unanimiteit. Participatiewet De voorgaande regeling heeft als taak de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening een eindigende uitvoeringsregeling. In de nieuwe regeling is naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening ook de uitvoering van de Participatiewet opgenomen. Noodzakelijke bevoegdheden voor de uitvoering worden in mandaat verleend in de dienstverleningsovereenkomst die elke gemeenten met Sallcon BV. Wet gemeenschappelijke regelingen 2015 De Wet gemeenschappelijke regelingen met ingang van 2015 gewijzigd. Hieruit volgt een aantal wijzigingen die in het voorliggend concept zijn verwerkt. Dit betreft onder meer: - Wijzigingen in begroting- en jaarrekeningcyclus. De termijnen voor toezending van concept stukken aan de raden van de gemeenten zijn aangepast (8 weken in plaats van 6 weken) en het samenwerkingsverband dient aan de raden een zogenaamde kadernota te zenden voorafgaand aan het verzenden van de conceptbegroting voor de zienswijzeprocedure. - In het voorliggend concept is expliciet opgenomen dat het samenwerkingsverband privaatrechtelijke rechtspersonen op kan richten. Dit staat ook in de voorgaande regeling in artikel 3. De Wet gemeenschappelijke regelingen 2015 bepaalt dat deze bevoegdheid expliciet dient te worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, anders beschikt het algemeen bestuur niet over die bevoegdheid. De Wet gemeenschappelijke regelingen kende dit vereiste voor 2015 niet. Alvorens het bestuur hiertoe overigens kan besluiten dient zij het voornemen hiertoe voor een wensen- en bedenkingenprocedure naar de raden van de deelnemers te zenden. 3. Archiefwet De Archiefwet 1995 bepaalt in artikel 40 dat in geval van het aangaan van een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling, deze gemeenschappelijke regeling een voorziening voor het archief dient te kennen. De bepalingen daaromtrent dienen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen voor de gemeenten te zijn. proofadviseurs.nl Pagina 6 van 8

11 In artikel 23 van het voorliggend concept van de gemeenschappelijke regeling Sallcon is een dergelijke bepaling opgenomen. Voor de beantwoording van de vraag welke inhoud deze bepaling dient te hebben dient een onderscheid gemaakt te worden tussen twee type stukken, te weten 1. De archiefbescheiden die het gevolg zijn van de inherente bevoegdheden van het samenwerkingsverband als rechtspersoon. Dit zijn bijvoorbeeld alle stukken rondom begroting en jaarrekening en alle documentatie van de bestuursvergaderingen. 2. De archiefbescheiden die het gevolg zijn van taken die het samenwerkingsverband uitvoert voor zijn deelnemers op basis van mandaat of delegatie; Voor de stukken genoemd onder 1 is het samenwerkingsverband de zorgdrager. Het samenwerkingsverband dient daarvoor de benodigde regels op te stellen, een archivaris aan te wijzen en een archiefbewaarplaats. Voor de beoordeling welk bestuursorgaan zorgdrager is voor de stukken, genoemd onder 2, is bepalend of er sprake is van mandaat of delegatie. In geval van delegatie van bevoegdheden wordt de gehele bevoegdheid overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De gemeente is dan niet langer bevoegd te beslissen omtrent die bevoegdheid. Ook het zorgdragerschap van de archiefbescheiden van bevoegdheden die worden gedelegeerd gaat over naar het bestuur van het samenwerkingsverband. Bij mandaat ligt dit anders. Als mandaat wordt verleend neemt het samenwerkingsverband besluiten namens de gemeente. Juridisch gezien neemt de gemeente daarmee het besluit. De gemeente, het college, blijft daarmee ook de zorgdrager, voor de archiefbescheiden. In de GR Sallcon is sprake van verlening van mandaat voor de uitvoering van de taken. Dit mandaat wordt opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Doordat Sallcon geen zorgdrager is voor deze archiefbescheiden hoeven daar geen voorzieningen voor te worden getroffen in de gemeenschappelijke regeling. Er dient wel te worden geregeld tussen elke gemeente en Sallcon op welke wijze Sallcon ervoor zorgdraagt dat de toekomstige archiefbescheiden conform het beleid daartoe van elk van de gemeente behandeld worden en dienen te worden overgedragen aan de gemeenten. Op basis van voorgaande uitleg hebben wij ervoor gekozen in artikel 23 van het voorliggend concept van de gemeenschappelijke regeling Sallcon de verplichting van het samenwerkingsverband voor de eigen archiefbescheiden waarvoor zij zorgdrager is (categorie 1). Wij menen dat bepalingen betreffende de archiefbescheiden waarvan de gemeenten zorgdragers zijn (categorie 2), de archiefbescheiden als gevolg van de taken die zij in mandaat uitvoeren, naar hun aard beter passen in de dienstverleningsovereenkomst die Sallcon BV met elk van de gemeenten sluit. Het mandaat wordt ook direct verleend aan medewerkers van Sallcon BV. Naar zijn aard is het dan passender om de afspraken omtrent de archivering ook vast te leggen tussen de gemeenten en Sallcon BV. De afspraken worden immers niet gemaakt tussen bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon en de gemeenten In voornoemde overeenkomst kunnen de afspraken dan ook tot in detail worden opgenomen. Indien het echter toch wenselijk blijkt te zijn om een bepaling omtrent de archiefbescheiden op te nemen kan bijvoorbeeld de volgende bepaling op hoofdlijnen worden opgenomen, die vervolgens wordt uitgewerkt in voornoemde dienstverleningsovereenkomst: De zorg voor de archiefbescheiden van de bevoegdheden die in mandaat zijn verleend op grond van artikel 9, tweede lid, berust bij de colleges. proofadviseurs.nl Pagina 7 van 8

12 De archivaris van de gemeente Deventer heeft een alternatief voorstel gedaan voor het door ons voorgestelde artikel 23. Inhoudelijk verschillen het door ons voorgestelde artikel 23 en het door de archivaris van Deventer opgestelde artikel 23 nauwelijks, met een belangrijk verschil, de bepaling in het door de archivaris van Deventer voorgestelde artikel gaat wijst alvast Deventer aan als archiefbewaarplaats en de archivaris van Deventer als archivaris. In ons voorstel is dit een besluit dat door het bestuur wordt genomen en niet al in de regeling wordt bepaald. Ons inziens is dit juridisch juister. Immers de bevoegdheid komt op grond van de Archiefwet toe aan het bestuur en niet aan de colleges die de regeling treffen. Dit neemt overigens niet weg dat in de praktijk veel gemeenschappelijke regelingen ook al een archiefbewaarplaats en archivaris aanwijzen in de regeling. Echter zoals gezegd, juridisch juister is de optie die in het voorliggend concept van de GR wordt voorgesteld. proofadviseurs.nl Pagina 8 van 8

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Begroting 2017 Stichting openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD) 1- Notagegevens Notanummer 2017-000735 Datum 12-05-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Statutenwijziging Circulus Berkel BV - stemverhouding 1- Notagegevens Notanummer 2017-000326 Datum 02-03-2017 Programma: Portefeuillehouder Weth. Grijsen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 12-04-2016 [X]Openbaar 12-04-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 12-04-2016 [X]Openbaar 12-04-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp neveninkomsten 2015 college 1- Notagegevens Notanummer 2016-000567 Datum 05-04-2016 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder Burgemeester Team PO

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder R. Hartogh Heys en F. Rorink 1- Notagegevens Notanummer 2017-000495 Datum 11-04-2017 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Geldlening NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer panden Havenkwartier 1- Notagegevens Notanummer 2017-001007 Datum 16-06-2017 Programma: Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Benoeming leden Rvt onderwijs 1- Notagegevens Notanummer 2017-000475 Datum 30-03-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PC NV Bergkwartier aandeelhoudersvergadering 30 juni 2009 1- Notagegevens Notanummer 189718 Datum 24-6-2009 Programma: 07. Wonen en

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verlengen raamovereenkomst Wmo 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-000562 Datum 04-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Toegankelijk Deventer Gehandicapten 1- Notagegevens Notanummer 2016-000335 Datum 26-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria.

Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria. 1- Notagegevens Notanummer 1280008 Opsteller Johan Boode Telefoon

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Milieucentrum d.d. 17 maart 2010. 1- Notagegevens Notanummer 340341 Datum 8-3-2010

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Herziening Grondexploitatie winkelcentrum Keizerslanden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000329 Datum 08-03-2017 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Team KZ. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team KZ. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team KZ Afschaffing Huishoudinkomenstoets 1- Notagegevens Notanummer 715841 Datum 12-6-2012 Programma: 07. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GB-Update bouw Viking 1- Notagegevens Notanummer 2017-000942 Datum 12-06-2017 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp intrekken bestemmingsplan Sportpark Diepenveen 1- Notagegevens Notanummer 2016-000592 Datum 11-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Garantieverklaring Rabobank 1- Notagegevens Notanummer 676158 Datum 12-1-2012 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Parkeren Binnenstad 1- Notagegevens Notanummer 2016-000712 Datum 25-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team ORB

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Onttrekken aan de openbaarheid 1- Notagegevens Notanummer 2016-000747 Datum 29-04-2016 Programma: 03 Leefomgeving Portefeuillehouder Weth. Rorink Team ORB

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RVO DS-Dreigend faillissement jeugdzorgaanbieder Intermetzo 1- Notagegevens Notanummer 2016-000777 Datum 06-05-2016 Programma: 09 Jeugd en

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD over het EK Vrouwenvoetbal 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-002215 Datum 08-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DS over vervoer verwarde personen 1- Notagegevens Notanummer 2016-001532 Datum 13-09-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Subsidieverlening 1- Notagegevens Notanummer 2016-000775 Datum 06-05-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO PvdA-Inzet rijksmiddelen en beleid bij strijd tegen kinderarmoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-000487 Datum 01-04-2017 Programma:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-002238 Datum 13-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BO 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Wifi-tracking 1- Notagegevens Notanummer 2016-001247 Datum 07-07-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Lijst Kelder-Kinderen in Armoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-001205 Datum 14-07-2017 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nadere informatie

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team RE Tweede tranche Subsidieregeling gevelverbetering bedrijfsruimten Boxbergerweg en Brinkgreverweg/Rielerweg 1- Notagegevens Notanummer 795709 Datum

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Team PO. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team PO. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team PO Instellen voorziening voor Individueel loopbaanbudget 1- Notagegevens Notanummer 1183961 Datum 14-1-2014 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie Speelgoedmuseum 1- Notagegevens Notanummer 2016-001568 Datum 15-09-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cli√ęntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Openstelling Regionale Raamovereenkomst voor het onderdeel HH1 1- Notagegevens Notanummer 2016-001641 Datum 28-09-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bedrijvenpark A1; vestiging garagebedrijf 1- Notagegevens Notanummer 2016-000277 Datum 16-02-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Gevaarlijke honden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000259 Datum 21-02-2017 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Deventer Sociaal over terugbetaling ouderbijdrage Jeugdzorg 1- Notagegevens Notanummer 2016-000526 Datum 25-03-2016 Programma: 09 Jeugd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Spoorverdubbeling Deventer-Olst 1- Notagegevens Notanummer 2016-000589 Datum 07-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp ex art 46vragen BAD 1- Notagegevens Notanummer 2016-001087 Datum 16-06-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth. Kolkman

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Fusie/opheffen Looschool 1- Notagegevens Notanummer 2016-002086 Datum 23-11-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Team

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Gemeentebelang - Asbestdaken 1- Notagegevens Notanummer 2017-000580 Datum 19-04-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Digitale parkeervergunning 1- Notagegevens Notanummer 2016-001190 Datum 30-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Team AB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. gfedcb

Team AB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. gfedcb Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team AB Juridische fusie Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V. 1- Notagegevens Notanummer 814920 Datum 18-5-2013 Programma: 04. Milieu Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Het Deventer Gezelschapspel: Doe 'n Dagje Deventer 1- Notagegevens Notanummer 428107 Datum 13-9-2010 Programma: Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Beleidsregels omtrent bijzondere bijstand voor tandartskosten 1- Notagegevens Notanummer 180336 Datum 26-5-2009 Programma: 09.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Milieustraat en gezamenlijke huisvesting CB en HGB 1- Notagegevens Notanummer 2016-000668 Datum 19-04-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Beloningsbeleid BNG 1- Notagegevens Notanummer 2017-001064 Datum 11-07-2017 Programma: 12 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team

Nadere informatie

Team KZ. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team KZ. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team KZ Nadere regels reguliere kinderopvang 1- Notagegevens Notanummer 717527 Datum 19-6-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2-

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp wijziging straatnaamgeving in de Rivierenwijk 1- Notagegevens Notanummer 2016-000740 Datum 29-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Team MOM. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team MOM. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Visie Meedoen op maat (decentralisatie Awbz begeleiding) 1- Notagegevens Notanummer 734598 Datum 16-8-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team OV Aanwijzingsbesluit toezichthouders Olst-Wijhe, Raalte en Deventer 1- Notagegevens Notanummer 725438 Datum 17-7-2012 Programma: 02. Openbare orde en

Nadere informatie

Team ORB. Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team ORB. Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen 1- Notagegevens Notanummer 1251581 Datum 17-3-2014 Programma:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Uitbreiding ZMLK-school De Linde 1- Notagegevens Notanummer 2017-000236 Datum 20-02-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Uitslag draagvlakmeting BIZ Bedrijventerreinen Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2016-000400 Datum 04-03-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team ROB. Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team ROB. Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ROB Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk 1- Notagegevens Notanummer 859155 Datum 24-9-2013

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Nota gemeentegaranties sportverenigingen 1- Notagegevens Notanummer 305248 Datum 13-1-2010 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Energieconcept Steenbrugge 1- Notagegevens Notanummer 2016-001063 Datum 21-06-2016 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 1- Notagegevens Notanummer 2015-002336 Datum 17-11-2015 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Uitwerking adviesnota speeltuinen. 1- Notagegevens Notanummer 273013 Datum 18-11-2009 Programma: 12. Samenlevingsopbouw Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Voetbalmaffia 1- Notagegevens Notanummer 2017-000246 Datum 21-02-2017 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Burgemeester

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Team MOM. Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten.

Team MOM. Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten. 1- Notagegevens Notanummer

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team COM Publicatie Openbare bekendmakingen van papier naar digitaal 1- Notagegevens Notanummer 384961 Datum 3-6-2010 Programma: 01a. Bestuur

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanpassing van de Fraudewet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000311 Datum 01-03-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) Besluitenlijst d.d. d.d.

Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team KZ Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) 1- Notagegevens Notanummer 627761

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team KZ Loondispensatie en doelgroepen 1- Notagegevens Notanummer 635526 Datum 28-9-2011 Programma: 09. Werk en inkomen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Raadsmededeling huishouden 1- Notagegevens Notanummer 2016-001024 Datum 06-06-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vertrekpunten herontwikkeling Kop Handelskade 1- Notagegevens Notanummer 2016-001563 Datum 14-09-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 23-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 23-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Autobranden 1- Notagegevens Notanummer 2016-000227 Datum 09-02-2016 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GroenLinks-Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-001775 Datum 17-10-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GL-Hoogspanningsleidingen 1- Notagegevens Notanummer 2017-000097 Datum 19-01-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archivering & Samenwerking mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archiefverplichting Artikel 3 Archiefwet 1995 De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO PvdA-SAVO in het Oostrik 1- Notagegevens Notanummer 2016-000343 Datum 26-02-2016 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Brand Herfordstraat 1- Notagegevens Notanummer 2017-001280 Datum 31-07-2017 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

: De heer J. Vlaar : M. Gadella

: De heer J. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :199811 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DB-DS-Beveiliging gemeente mail 1- Notagegevens Notanummer 2016-001025 Datum 03-06-2016 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen 14 mei 2014 mr. Rob de Greef 2 Rechtsvorm Afstemming Netwerkconstructie Zelfstandige organisatie Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DeventerNu over Trap Wilhelminabrug 1- Notagegevens Notanummer 2016-001386 Datum 18-08-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST-PU-KZ Voegen in rechtszaak tegen de staat inzake bezuinigingen WSW-budget 2011 1- Notagegevens Notanummer 547374 Opsteller Lucas Buiting

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie