Regionaal samenwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal samenwerken"

Transcriptie

1 Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef

2 Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft 2

3 Vraag Een gemeente heeft een stichting opgericht waarbij de wethouder cultuurzaken gelet op zijn kennis van het domein op persoonlijke titel in het bestuur van de stichting zitting neemt. Is er sprake van een bestuurlijk belang? A. Ja, de wethouder kan immers stemmen in het bestuur B. Ja, de wethouder is als vertegenwoordiger van de gemeente deelnemer in het bestuur C. Nee, de wethouder zit er op persoonlijke titel en zodoende is de gemeente niet vertegenwoordigd 3

4 Verbonden partij Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Artikel 1 BBV en artikel 4.1 Waterschapsbesluit 4

5 Taakuitoefening Taak Niet meer doen Zelf doen Samenwerken Uitbestede n Binnen eigen organisatie Privaatrechtelijke taakbehartiging Bestuurlijke samenwerking Publiek private samenwerking (PPS) Private partij(en) 5

6 6 Rechtsvorm Afstemming Netwerkconstructie Zelfstandige organisatie Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Regeling zonder meer Bevoegdhedenovereenkomst Convenant Bestuursovereenkomst Beleidsovereenkomst Enkelvoudige centrumregeling Meervoudige centrumregeling Dienstverleningsovereenkomst Overeenkomst tot opdracht Gemeenschappelijk openbaar lichaam Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijk orgaan Vereniging Coöperatie Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Stichting Bestuurlijke samenwerking

7 Verbonden partijen: Mogelijke rechtsvormen Publiekrechtelijke vormen Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijk orgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie Privaatrechtelijke vormen Vereniging Coöperatie / Coöperatieve vereniging Naamloze vennootschap Besloten vennootschap Stichting 7

8 Overige rechtsvormen samenwerking Publiekrechtelijke vormen Centrumregeling Regeling zonder meer / Bevoegdhedenovereenkomst Privaatrechtelijke vormen Dienstverleningsovereenkomst Beleidsovereenkomst / Convenant / Intentieverklaring Contractuele samenwerkingsverbanden zijn per definitie geen verbonden partij 8

9 Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen Overeenkomst Bestuursakkoord / Convenant Stichting Vereniging (incl. coöperatie) Naamloze vennootschap Besloten vennootschap TOTAAL

10 Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijk orgaan Centrumconstructie Combinaties van bovenstaande mogelijkheden n.v.t. n.v.t. 14 Regeling zonder meer TOTAAL

11 Oprichting

12 Privaatrechtelijke samenwerking Gemeente is rechtspersoon en kan zodoende privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten College B&W is bevoegd te beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandeling Burgemeester is bevoegd namens de gemeente de rechtshandeling te verrichten 12

13 Rol gemeenteraad Artikel 169 lid 4 Gemeentewet Het college moet de raad vooraf inlichtingen geven wanneer het besluit tot verrichting van een privaatrechtelijke rechtshandeling ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente of wanneer de raad hierom verzoekt. Bij ingrijpende gevolgen mag het college niet beslissen alvorens de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Artikel 160 lid 2 Gemeentewet College moet alvorens te beslissen tot oprichten van of deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon de raad horen over een ontwerpbesluit. Maar: college neemt definitieve besluit! 13

14 Oprichten publiekrechtelijke VP Raad, college van B&W en de burgemeester zijn bevoegd Afhankelijk van de bevoegdheden van het samenwerkingsverband/de verbonden partij College van B&W en burgemeesters hebben toestemming nodig van de gemeenteraad 14

15 Publiek- of privaatrechtelijk? Gemeentewet Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. [ ] 15

16 Publiek- of privaatrechtelijk? De openbare lichamen hebben inzonderheid de zorg voor belangen eener gemeenschap, dus voor algemeene publieke belangen. Men mag aannemen, dat zij die het best zullen kunnen behartigen langs den weg van het publieke recht, beter dan bij de uitvoering van burgerrechtelijke contracten of in vennootschappen, waarbij allicht het gevaar dreigt, dat de publiekrechtelijke beschouwing van het onderwerp te zeer op den achtergrond geraakt. Bovendien bezit een regeling volgens de grondslagen van het gemeenterecht, in beginselen als die van de openbaarheid en verantwoordelijkheid, waarborgen tegen misbruik, welke men slechts noode kan missen, en ook in dit opzicht staan dus de privaatrechtelijke regelingen, waarbij men die waarborgen niet aantreft, bij haar achter. [ ] Slechts moet men de privaatrechtelijke figuur als een figuur op het tweede plan, of, sterker gezegd, als een uitzondering op den regel beschouwen en ook als zodanig behandelen. 16

17 Aspecten voor de raad Voldoende waarborgen voor: Uitoefening publiekrechtelijke bevoegdheden Besluitvormingsstructuren Beïnvloedingsmogelijkheden (college én raad) Democratische controle Openbaarheid 17

18 Bestuurlijk belang

19 Bestuurlijk belang Via stemrecht in eigenaarsvergadering Via vertegenwoordiging in het bestuur 19

20 Vraag De wethouder financiën zit in de algemene vergadering van aandeelhouders van een besloten vennootschap. Het bestuur van de besloten vennootschap doet een voorstel, wat niet geheel in het belang van de gemeente is. Moet de wethouder nu stemmen met het gemeentelijk belang of met het belang van de besloten vennootschap in het achterhoofd? A. Een aandeelhouder stemt voor zijn eigen belang B. Een aandeelhouder stemt in het belang van de vennootschap C. De aandeelhouder moet alle belangen redelijkerwijs wegen 20

21 Eigenaarsvergadering Iedere gemeente in beginsel (bestuurlijk) vertegenwoordigd Het lid vertegenwoordigt primair de belangen van de gemeente (eigen mandaat vs. ruggespraak) Controle door college B&W (en indirect door gemeenteraad) Platform voor afweging verschillende belangen Hoogste orgaan dat alle belangen afweegt en andere organen controleert 21

22 Vraag De wethouder financiën zit in het bestuur van een besloten vennootschap. Het bestuur van de besloten vennootschap doet een voorstel, wat niet geheel in het belang van de gemeente is. Moet de wethouder nu beslissen met het gemeentelijk belang of met het belang van de besloten vennootschap in het achterhoofd? A. Een bestuurder stemt voor zijn eigen belang B. Een bestuurder stemt in het belang van de vennootschap C. De bestuurder moet alle belangen redelijkerwijs wegen 22

23 Bestuur Belang van de verbonden partij staat voorop In beginsel zelfstandige positie Benoeming door eigenaarsvergadering (of evt. raad van commissarissen) Controle door eigenaarsvergadering (en evt. raad van commissarissen); verantwoordingsrelatie 23

24 Vormgeving VP Gemeenteraad College B&W Eigenaarsvergadering Gemeenteraad College B&W Griffie Ambtelijk advies Bestuur Organisatie Verbonden Partij 24

25 Belangenafweging Om samenwerking verder te helpen moeten de verschillende belangen worden afgewogen Privaatrechtelijke verbonden partijen: Redelijkheid en billijkheid Publiekrechtelijke verbonden partijen: Zorgvuldige belangenafweging en evenredigheidsbeginsel; geen vooringenomenheid 25

26 Samenhang belangen Inbreng verschillende belangen Belangenafweging Eigenaarsvergadering Bestuur Verbonden Partij / RvC Belang verbonden partij voorop, maar wel rekening houden met belangen van deelnemers Gemeente Belang deelnemer voorop Bepalen stemgedrag Gemeente Belang deelnemer voorop Bepalen stemgedrag 26

27 Wettelijke verantwoordelijkheden Dualisering van het gemeentebestuur: Gemeenteraad is met name kaderstellend en controlerend Rekenkamer(commissie) kan onderzoek doen Enquêtecommissie kan onderzoek doen College van B&W is uitvoerend orgaan en primair verantwoordelijk Informatie- en verantwoordingsplicht Raad moet meer op hoofdlijnen sturen, ook bij de begroting. Daartoe moet de gemeenteraad kaders stellen. 27

28 Raad College Eigenaarsvergadering Bestuur Verbonden Partij Kaderstellend (Wanneer een verbonden partij, welke sturingsinstrumenten, informatievoorziening, financieel e.d.) Controleur van college Geen directe rol bij verbonden partij Politiek verantwoordelijk voor uitvoering door verbonden partij jegens raad Vertegenwoordigt gemeente binnen verbonden partij Geen directe rol bij verbonden partij Ondersteuning door gemeentelijk ambtelijke apparaat Stelt kaders binnen de verbonden partij, aan de hand van inbreng van de deelnemers Afstemmingsorgaan Controleur van het bestuur Leden leggen verantwoording af aan college (en indirect aan raad) Dagelijkse leiding over verbonden partij Legt verantwoording af aan eigenaarsvergadering Ondersteuning door ambtenaren of medewerkers van de verbonden partij 28

29 Financieel belang

30 Toekomstig Financiële uitgangspunten in februari/maart (niet in wet geregeld) Kadernota voor 15 april Algemene financiële en beleidsmatige kaders Ontwerpbegroting Dagelijks bestuur Voorhangprocedure raden naar acht weken Begroting vastgesteld door algemeen bestuur Begroting openbaar lichaam is bindend voor gemeente => Verplichte uitgave Gemeentebegroting 30

31 Begroting privaatrechtelijke rechtspersoon In beginsel niet openbaar, slechts beschikbaar voor leden/aandeelhouders Vaststelling begroting en jaarrekening door algemene vergadering In beginsel geen goedkeuring door colleges of raden Geen tussentijdse sturingsmogelijkheden voor raad (slechts college kan als lid/aandeelhouder sturen) Gesloten stelsel bij NV / BV Beperkte inlichtingenrecht leden / aandeelhouders (slechts tijdens algemene vergadering van aandeelhouders) 31

32 Voorlopige conclusie Rol raad voornamelijk bij aangaan verbonden partij Stellen kaders voor sturing, bevoegdheden en bestuurssamenstelling Rol raad m.b.t. financiën Voorhangprocedure bij gemeenschappelijke regeling Financiering aan privaatrechtelijke partijen (subsidie of anders) Raad controleert college B&W 32

33 Tot slot

34 Verschillende uitgangspunten Democratische controle Efficiency 34

35 Rol Raad bij bestuurlijk belang Raad zou in een nota verbonden partijen algemeen beleid moeten formuleren als kader voor het college (en als toetsingskader bij een concreet geval) Raad moet jaarlijks in de begroting kaders opnemen die dat concrete jaar (en de meerjarenplanning) beleidsmatig moeten worden behaald voor de betreffende gemeente Raad controleert via paragraaf in jaarverslag of de beleidsmatige kaders ook daadwerkelijk gehaald zijn! 35

36 Rol Raad bij financieel belang Raad zou in een nota verbonden partijen algemeen beleid moeten formuleren als kader voor het college (en als toetsingskader bij een concreet geval) (Tussentijdse) financiële beïnvloedingsmogelijkheden (college én raad) Democratische controle (i.r.t. budgetrecht) Raad moet jaarlijks in de begroting kaders opnemen die dat concrete jaar (en de meerjarenplanning) financieel moeten worden behaald voor de betreffende gemeente Raad controleert via paragraaf in jaarverslag of de financiële kaders ook daadwerkelijk gehaald zijn! 36

37 Vragen? Voor vragen en/of opmerkingen: Rob de Greef of of (of via secretariaat: ) nl.linkedin.com/in/robdegreef 37

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen 14 mei 2014 mr. Rob de Greef 2 Rechtsvorm Afstemming Netwerkconstructie Zelfstandige organisatie Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

Intergemeentelijke Samenwerking. Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG

Intergemeentelijke Samenwerking. Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG Intergemeentelijke Samenwerking Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoud presentatie Bijdrage Slim Samenwerken Dag Hugo Doornhof advocaat AKD Amsterdam 28 januari

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking Veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen mr. R.J.M.H. (Rob) de Greef drs. R.B. (Ruurd) Palstra Opzet bijeenkomst - Welkom - Achtergrond Wetswijzging Wgr per

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archivering & Samenwerking mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archiefverplichting Artikel 3 Archiefwet 1995 De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen 2008

Nota Verbonden partijen 2008 Nota Verbonden partijen 2008 Gemeente Coevorden Na vaststelling Raad 9 september 2008 Nota Verbonden partijen 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Beleid 8 2.1 Visie en doelstellingen 8

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Nota verbonden partijen gemeente Emmen

Nota verbonden partijen gemeente Emmen RIS.3022 Nota verbonden partijen gemeente Emmen Het beleid van de gemeente Emmen ten aanzien van verbonden partijen 20 februari 2008 Nota Verbonden Partijen gemeente Emmen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

Nota verbonden partijen. Gemeente Westvoorne

Nota verbonden partijen. Gemeente Westvoorne Nota verbonden partijen Gemeente Westvoorne Inhoud 1. Inleiding...5 1.1. Waarom een nota verbonden partijen...5 1.2. Verbonden partijen...5 1.3. Het belang van verbonden partijen...5 1.4. Relevantie voor

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen 1 2 Inhoud 1 Visie 5 1.1 Visie en doelstellingen 6 2 Wettelijk kader 7 2.1 2.2 2.3 Wettelijk kader Indeling verbonden partijen Beleidsruimte 8 8 9 3 Beleid 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200177 466748 / 466748 Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Beleidskader verbonden partijen

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012

NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012 NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012 Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Definitie Verbonden Partijen 3 3. Het belang van inzicht in verbonden partijen 4 4. Juridische vormen van Verbonden Partijen 4 4.1.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen MEMO Van College van burgemeester en wehouders Telefoon 074-2459240 / Fax 074-2459233 Datum 6 februari 2015 Onderwerp Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Aan De raad van de gemeente Hengelo

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Nr MEI Afd.hoofd: /<fe^a/-^ Gevraagde beslissing: ^ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr MEI Afd.hoofd: /<fe^a/-^ Gevraagde beslissing: ^ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders ^ gemeente Barneveld Nr. 599279 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Nota verbonden partijen Gevraagde beslissing: 1. De nota verbonden partijen vast te stellen. Akkoord/Aantetóningen

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015

Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Vastgesteld door: College dd. Commissie AZ&C dd. Gemeenteraad dd. Titel: Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN

NOTA VERBONDEN PARTIJEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN.. NOVEMBER 2015 1. INLEIDING De gemeente Harlingen is betrokken bij veel samenwerkingsverbanden. Aan een aantal samenwerkingsverbanden zijn gemeentelijke bevoegdheden overgedragen.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Deelnemingenbeleid. Team Verbonden Partijen april 2017

Deelnemingenbeleid. Team Verbonden Partijen april 2017 Deelnemingenbeleid Team Verbonden Partijen april 2017 Deelnemingenbeleid: wat en waarom? De notitie (handouts bijgevoegd): - beleidsuitgangspunten m.b.t. aangaan, beheer en evaluatie van privaatrechtelijke

Nadere informatie

Beleidskader Verbonden partijen 2015

Beleidskader Verbonden partijen 2015 Beleidskader Verbonden partijen 2015 Inhoudsopgave Samenvatting verbonden partijen... 4 1. Inleiding... 7 2. Fase oprichten... 8 2.1 Organisatievorm verbonden partij... 8 2.1.1. Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Onderzoek naar verbonden partijen en deelnemingen van het waterschap Rijn en IJssel Bestuurlijke beïnvloedbaarheid en risico's

Onderzoek naar verbonden partijen en deelnemingen van het waterschap Rijn en IJssel Bestuurlijke beïnvloedbaarheid en risico's Onderzoek naar verbonden partijen en deelnemingen van het waterschap Rijn en IJssel Bestuurlijke beïnvloedbaarheid en risico's ir. A. Ubbels Drs. N.R.J. de Blaay Mr. R.J.M.H. de Greef Mr. drs. L.C.L. Huntjens

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking toegepast HANDREIKING VOOR TOEPASSING VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Intergemeentelijke samenwerking toegepast HANDREIKING VOOR TOEPASSING VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Intergemeentelijke samenwerking toegepast HANDREIKING VOOR TOEPASSING VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Hoofdschema Fase 1: Intentionele fase Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Taken Hoe? Partners

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Nota. Verbonden. Partijen

Nota. Verbonden. Partijen Nota Verbonden Partijen gemeente Bergen 2014 SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en/of een bestuurlijk belang

Nadere informatie

Van. Rob de Greef en Vincent Sabee. Betreft. Juridische evaluatie: GR-scan

Van. Rob de Greef en Vincent Sabee. Betreft. Juridische evaluatie: GR-scan Memo Aan Ton van Dijk en Marion Stein, GGD Haaglanden Van Rob de Greef en Vincent Sabee PROOF Adviseurs bv Postbus 90416 2509 LK Den Haag info@proofadviseurs.nl proofadviseurs.nl rabo NL43RABO0303425660

Nadere informatie

Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht

Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Formeel kader... 5 3.1 Wettelijk kader... 5 3.2 Soorten verbonden partijen...

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Grip op Regionale Samenwerking in Twente. Rob de Greef en Roeland Stolk

Grip op Regionale Samenwerking in Twente. Rob de Greef en Roeland Stolk Grip op Regionale Samenwerking in Twente Rob de Greef en Roeland Stolk Agenda Doelstelling Samen tot verdere beelden komen hoe de grip op regionale samenwerking te versterken, mede in het licht van de

Nadere informatie

BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013

BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013 BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013 Handleiding voor burgemeester en wethouders voor deelname, aansturing, beheer en toezicht verbonden partijen INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Aanleiding Verbonden

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN

NOTA VERBONDEN PARTIJEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2 SAMENVATTING In 2010 is voor het eerst de nota verbonden partijen door de gemeenteraad vastgesteld. Destijds is er voor gekozen om in de verordening financieel beheer en beleid

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Samenwerken, hoe geef je daar vorm aan? Linze Schaap, VBG 10 juni 2015

Samenwerken, hoe geef je daar vorm aan? Linze Schaap, VBG 10 juni 2015 Samenwerken, hoe geef je daar vorm aan? Linze Schaap, VBG 10 juni 2015 Dr. Linze Schaap Universitair Hoofddocent Tilburgse School voor Politiek en Bestuur i.s.m. dr. Leon van den Dool 2 Uitgangspunt Nederland

Nadere informatie

Notitie Verbonden partijen

Notitie Verbonden partijen Notitie Verbonden partijen 10-11-2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Bepalingen... 5 2.1 Bepalingen in het BBV... 5 2.2 De begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

Nota verbonden partijen

Nota verbonden partijen Nota verbonden partijen Gemeente Medemblik, taakveld Concerncontrol Maart 2014 IO-14-16444 Z-13-37048 Na amendement vastgesteld door de raad op 6 maart 2014. Samenvatting Een verbonden partij is een privaatrechtelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Sturing & toezicht op Gemeenschappelijke regelingen. Handreiking voor Provinciale Staten van Overijssel

Sturing & toezicht op Gemeenschappelijke regelingen. Handreiking voor Provinciale Staten van Overijssel Sturing & toezicht op Gemeenschappelijke regelingen Handreiking voor Provinciale Staten van Overijssel mr. R.J.M.H. de Greef mr. drs. L.C.L. Huntjens 5 november 2014 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 5 1.1.

Nadere informatie

2. Gemeenschappelijk orgaan

2. Gemeenschappelijk orgaan Bijlage 1: Privaatrechtelijke rechtsvormen en Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke regelingen 1. Open6aar lichaam Dit is de zwaarste vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actualiteit: ROB (2015)

Actualiteit: ROB (2015) Actualiteit: ROB (2015) Probleem:Gemeenteraden ervaren afstand! Samenwerking betekent dat je een deel van je zeggenschap opgeeft voor een gezamenlijk doel dat via samenwerking wordt bereikt. Dit kan spanning

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk Rekenkamercommissie Rekenkamerbrief over V Inleiding Het onderwerp Verbonden partijen staat al enige jaren op de lijst van mogelijke onderwerpen voor de Rekenkamercommissie Voorst/Brummen. In 2007 hebben

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014

Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014 Vastgesteld door de raad van de gemeente West Maas en Waal In werking getreden op 14 maart 2014 Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Verbonden Partijen

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Verbonden Partijen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 133963 29 september 2016 Nota Verbonden Partijen Inleiding De opvatting dat de samenleving maakbaar is en dat de overheid daarin de centrale

Nadere informatie

Gemeente als. Aandeelhouder. Duiding HVC (1): Verdeling aandelen HVC is een naamloze vennootschap (NV, art. 2:64

Gemeente als. Aandeelhouder. Duiding HVC (1): Verdeling aandelen HVC is een naamloze vennootschap (NV, art. 2:64 @RobGreef Gemeente als aandeelhouder Wat zijn de belangrijkste sturingsmogelijkheden? Rob de Greef 21 en 22 november 2017 Duiding HVC (1): Verdeling aandelen HVC is een naamloze vennootschap (NV, art.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Advies juridische vorm voor de inkoopsamenwerking Zorg Regio Haaglanden

Advies juridische vorm voor de inkoopsamenwerking Zorg Regio Haaglanden juridische vorm voor de inkoopsamenwerking Zorg Regio Haaglanden Managementsamenvatting Voor u ligt een advies om een keuze te maken voor de juridische basis van het inkoopbureau voor het vormgeven van

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096 Naam programma +onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Beleidskader verbonden partijen Aanleiding: Actualisering van

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen

Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Colofon Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Uitgave: Rekenkamercommissie

Nadere informatie

a. Bedrijfsvoeringsorganisatie: de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

a. Bedrijfsvoeringsorganisatie: de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant; Gelet op het bepaalde in artikel 51, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN

B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN BELEIDSKADER Voor het toezicht op het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Provincie Zuid-Holland Vastgesteld

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen Checklist Informatievoorziening aan Raadsleden bij Verbonden Partijen Mei 2011 1. Inleiding De rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland heeft begin 2010 haar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a..

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01111 Dossiernummer 14.34.351 19 augustus 2014 Raads Voorhangbrief Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. Inleiding Vanwege

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Toelichting gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Toelichting gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Toelichting gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen,

Nadere informatie

Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016

Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016 2 e herziening van de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016 Ingaande 1 januari 2016. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding van de beleidsnota verbonden partijen 3. Provinciale deelnemingen 3.1 Beleidslijn

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen. Rotterdam. 14 oktober 2014. Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Wijziging Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en

Nadere informatie

ZICHT OP SAMENWERKING

ZICHT OP SAMENWERKING ZICHT OP SAMENWERKING DE ROL VAN DE RAAD BIJ BESTUURLIJKE SAMENWERKING IN MAASTRICHT Onderzoek door de Rekenkamer Maastricht oktober 2015 Zicht op samenwerking. De rol van de raad bij bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad;

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad; 0 BESLUIT Nr. MO/2009/243320 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake ; gelet

Nadere informatie

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei Verbonden partijen 1. Definitie en Overzicht (lokaal/regionaal) 2. Beleid Strategische samenwerking en opdrachtgeven Regienota: besliskader Afwegingskader regievoering

Nadere informatie

Discussiestuk. Nota verbonden partijen. gemeente Brunssum

Discussiestuk. Nota verbonden partijen. gemeente Brunssum Discussiestuk Nota verbonden partijen gemeente Brunssum Conceptversie van 19 december 2012 Voorwoord Van een verbonden partij is sprake in al die gevallen waar van een financieel en een bestuurlijk belang

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

- Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van 15 oktober 2014, raadsvoorstelnummer 118/2014.

- Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van 15 oktober 2014, raadsvoorstelnummer 118/2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 087 Naam Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 28 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Griffier, K. Millenaar Cluster Advies, A. de Boer 23 december 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1 2. Concretisering 2 3. Invoering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Mes in bestuurlijke drukte

Mes in bestuurlijke drukte Laura Huntjens & Frank Maas Mr.drs. L.C.L. Huntjens, KokxDeVoogd & mr. F. Maas, Berenschot. BESTUUR Mes in bestuurlijke drukte Het aantal gemeenten in Nederland daalt gestaag. De behoefte aan samenwerking

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 09-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 09-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bevoegdheden bestuursorganen Sallcon GR en statuten Sallcon BV 1- Notagegevens Notanummer 2016-000186 Datum 03-02-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Nummer : 10-05.2016 Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Korte inhoud : De colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie