Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten."

Transcriptie

1 Aan- en verkopen Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten Bestendige middelen Immateriële VA Materiële VA Financiële VA méér dan 1 jaar Vorderingen op > 1 jaar realiseerbaar Voorraden en BIU Vlottende middelen ten hoogste 1 jaar Vorderingen op < 1 jaar Overlopende rekeningen Geldbeleggingen beschikbaar Liquide middelen 1

2 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN RESULTATENREKENING winst (verlies) vh. boekjaar winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële kosten Omzet Wijziging in de voorraad Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Inkopen Wijziging in de voorraad iensten en diverse goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Andere bedrijfskosten belastingen op het resultaat BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN RESULTATENVERWERKING Resultaat van het boekjaar vóór belastingen Overboeking naar «onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen» Belastingen op het resultaat Winst (verlies) van het jaar Overboeking naar/ onttrekkingen aan de belastingsvrije reserves Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar + Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar = Te bestemmen winstsaldo of te verwerken verliessaldo Toevoeging aan het eigen vermogen Uit te keren winst Over te dragen naar volgend boekjaar Tussenkomst van de vennoten in het verlies Over te dragen naar het volgend boekjaar 2

3 BASISELEMENTEN VAN HET REGISTRATIEPROES e basisgelijkheid Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen kan dan ook gedurende het boekjaar geschreven worden als: Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen + opbrengsten - kosten Op het einde van het jaar wordt het resultaat definitief verdeeld, nl.: e definitieve eindbalans wordt dan: Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen + opbrengsten - kosten Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) Onderneming heeft geen nood aan informatie na elke verrichting. aarom: via grootboek en journaal - aanleggen rekeningen waarop we de veranderingen in activa, passiva, kosten en opbrengsten noteren. elementen activa elementen passief stijging daling daling stijging elementen opbrengsten elementen kosten stijging daling daling stijging geheel van de rekeningen = HET GROOTBOEK 3

4 GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) - Om dit registratieproces doelmatig te laten verlopen wordt gewerkt via één dagboek: het journaal. aarna gebeurt de verwerking in het grootboek. atum Nr. Omschrijving ebet redit Te debiteren te crediteren rekening.. Het verwerkingsproces ziet er dus als volgt uit: verrichting onmiddellijk journaliseren b.v. periodiek (maandelijks) bijwerken grootboek GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) Hoe gebeurt de bijwerking in het grootboek? 1/ Ieder element van activa, passiva, kosten en opbrengsten heeft zijn geëigend nummer, o.b.v. het rekeningenstelsel van de onderneming. it dient steeds de ordening van het M.A.R. te volgen. aarin zijn de rekening in klassen ingedeeld: - klasse 1: eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op méér dan één jaar. - klasse 2: oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op méér dan één jaar - klasse 3: voorraden en bestellingen in uitvoering - klasse 4: vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - klasse 5: geldbeleggingen en liquide middelen - klasse 6: kosten - klasse 7: opbrengsten 2/ Per rekening gaat men het journaal na en wordt het grootboek bijgewerkt. Zie blz. 56/59 voor de uitwerking. 3/ Nog steeds heeft men geen globaal inzicht. 4

5 PROEF- EN SALIBALANS geeft synthese van de grootboekrekeningen is een staat die toelaat per rekening het saldo te bepalen: debetsaldo als totaal debet > totaal credit creditsaldo als totaal debet < totaal credit zie blz. 60 als voorbeeld o.b.v. deze proef- en saldibalans kan men volgende bewerkingen maken: 1/ accuratessecontrole (debet = credit?) 2/ resultaatbepaling Na resultaatbepaling wordt het resultaat verdeeld, het grootboek bijgewerkt en een definitieve proef- en saldibalans opgemaakt HOOFSTUK 2 Registratie van de courante exploitaitecyclus Blz. 69 tot 142 5

6 H.II EXPLOITATIEYLUS Aankopen van goederen en diensten Verkopen van goederen en diensten Ontvangsten en uitgaven REGISTRATIE VAN E OURANTE EXPLOITATIEYLUS HANELSONERNEMING aankopen handelsgoederen verkopen van handelsgoederen bewaren, tentoonstellen, aanbieden,... inkopen betalen verkopen innen INUSTRIËLE ONERNEMING Productiecyclus aankopen van grond-en hulpstoffen verwerken goederen in bewerking afgewerkte productie verkoop van afgewerkte producten 6

7 AANKOPEN 60 Handelsproces 600 aankopen van grondstoffen 601 aankopen van hulpstoffen 602 aankopen van diensten, werk en studies 603 algemene onderaannemingen 604 aankopen handelsgoederen 605 aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 61 iensten en diverse goederen verlichting: elektriciteit communicatie: tel., fax.,... zekerheid: verzekeringspolis... INKOMENE FATUREN Analyse: stijging kosten: K dus debet stijging vordering op BTW: A dus debet stijging schuld aan leveranciers: P dus credit Aankoop handelsgoederen door dhr. Segers: 1 165, % BTW Leveranciers Aankopen handelsgoed , ,00 (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen (1) Factuur 244,65 7

8 INKOMENE REITNOTA S Analyse: daling kosten: K dus debet daling vordering op BTW: A dus debet daling schuld aan leveranciers: P dus credit hr. Segers stuurt deel handelsgoederen terug: 76, % BTW 440 Leveranciers 604 Aankopen handelsgoed , ,00 91,96 76,00 (1) Factuur (2) reditnota (2) (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen 244, Regul. terugvorderbare BTW 15,96 AANKOPEN: bijzondere gevallen 1) AANKOOPKOSTEN: 250, % BTW Aankopen van Leveranciers diensten, werk en studies 302,50 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 52,50 8

9 2) OMMERIËLE KORTINGEN bv. kwantumkortingen AANKOPEN: bijzondere gevallen onmiddellijk op de achteraf via creditnota factuur netto-aankoopprijs netto-aankoopprijs Leveranciers Aankopen handelsgoed , , Regul. terugvorderbare BTW ,00 3) FINANIËLE KORTING AANKOPEN: bijzondere gevallen ZONER financiële korting Goederen ,00 BTW 21% ,00 Te betalen binnen 2 m ,00 Financiële korting: 1% indien men binnen de 10 dagen betaalt: 10 d 60 d 1% korting 50 d krediet Onzekerheid of de korting zal genomen worden! 1% x (100-1) = 7,3% 9

10 WEL financiële korting AANKOPEN: bijzondere gevallen Goederen ,00 BTW 21% (op ,00) ,00 Te betalen ,00 indien binnen 10 dagen 1% = 1000,00 EUR korting 55 KI:R/ Leveranciers Aankopen handelsgoed , , , , Betalingskortingen bij leveranciers (2) (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen 1 000, ,00 (1) Ontvangst factuur (2) Betaling binnen 10 dagen A.d.h.v. volgend schema: OPSTELLEN AANKOOPFATUUR Prijs van de goederen (p x q) commerciële korting of additionele kosten verpakkingsmateriaal - laadkosten - vervoerskosten - douanerechten - verzekering Brutofactuurprijs + BTW op maatstaf van heffing speciale taks op maatstaf van heffing + aangerekende terugstuurbare verpakking Factuurprijs zonder contante betaling financiële korting op brutofactuurprijs (75700 bij betaling) Factuurprijs bij contante betaling

11 kan verder onderverdeeld worden: AANKOPEN: gebruikte rekeningen leveranciers: passiefrekening tijdelijke (wacht)rekeningen m.b.t. BTW aankopen: kostenrekening 61 diensten en diverse goederen: kostenrekening betalingskortingen bij leveranciers: opbrengstrekening (bij betaling) naar soort naar verrichting diensten, werk en studies aankopen aankopen handelsgoederen uitgaande retouren commerciële kortingen ontvangen kortingen, ristorno s en rabatten AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Nadat het hulpdagboek systematisch is ingevuld, zal op het einde van de maand één globale journaalpost gegeven worden: a) voor de ingeschreven facturen: 60 aankopen handelsgoederen, grond- en X hulpstoffen 61 diensten en diverse goederen X 2. vaste activa terugvorderbare BTW bij aankopen X aan leveranciers X verschuldigde BTW wegens intracommunautaire verwerving X verschuldigde BTW wegens aankoop bij landbouwers X verschuldigde BTW wegens aankoop werken in onroerende staat X verschuldigde BTW wegens invoer met verlegging van heffing X 11

12 AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking b) voor de ingeschreven creditnota s: leveranciers X aan uitgaande retouren handelsgoederen X commerciële korting op aankopen handelsgoederen (-) X regularisaties terugvorderbare BTW X Opmerking: alle inkomende facturen worden ingeschreven in het aankoopboek, zelfs al worden ze contant betaald! AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Rekening «44000 leveranciers» geeft schuld tov. de leveranciers weer. eze rekening is echter een collectieve rekening, bestaande uit schulden tov. een veelheid van individuele leveranciers Om inzicht te hebben in de individuele leveranciersposities zal intern een sub-administratie gevoerd worden, nl. «sub-grootboek leveranciers». Per leverancier wordt een individuele leverancierskaart bijgehouden, waarop alle aankoopfacturen en inkomende creditnota s ingeschreven worden. eze inschrijving dient te gebeuren vanuit het originele document. e verzameling van die individuele leverancierskaarten is het subgrootboek leveranciers. 12

13 Voorbeeld leverancierskaart AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Naam:. Adres:. BTW-nummer:... Folio:... Nummer Nummer Betalings- ebet redit atum factuur creditnota referentie Betaling via kas AANKOPEN: afloop via betaling hr. Segers betaalt een factuur voor handelsgoederen van 1 512,50 EUR (1 250,00 EUR + 21 % BTW) via de kas. Bij contante betaling kan hij genieten van een financiële korting van 40,00 EUR kassen-contanten betalingskortingen bij leveranciers leveranciers 1 512,50 (1) 1 512, ,50 (2) 1 512,50 40,00 (1) Betaling via kas (2) Bij contante betaling 13

14 Betaling via overschrijving AANKOPEN: afloop via betaling hr. Segers betaalt via de bank een factuur voor de aankoop van handelsgoederen voor een bedrag van 2 420,00 EUR. Bij contante betaling kan genoten worden van een financiële korting van 2 % (48,40 EUR) Kredietinstellingen: R/ Betalingskortingen bij leveranciers (1) 2 420, ,00 (2) 2 371, , Leveranciers (1) Betaling via de bank 48,40 (2) Bij contante betaling AANKOPEN: afloop via betaling Voor betalingen via cheque, bankkaart edm. wordt verwezen naar 3 (blz. 107 en verder) 14

15 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven efinitie: e wisselbrief is een handelsdocument dat volgens bepaalde wettelijke regels wordt opgesteld. e trekker (opsteller van de WB) geeft de betrokkene de opdracht op een welbepaalde plaats en datum een welbepaald bedrag te betalen aan de houder van de wissel. e betrokkene kan zowel een natuurlijk persoon zijn, als een rechtspersoon of een bankinstelling. e wisselbrief kan eveneens als kredietmiddel gebruikt worden, gezien het een overdraagbaar betaalmiddel is. Voor het model zie handboek blz. 85 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven Eigenschappen: acceptatie van de wisselbrief: verbintenis die de betrokkene aangaat t.a.v. elke rechtmatige houder van de WB, om op de vervaldag het wisselbedrag te betalen. eze acceptatie wordt vermeld op de WB, maar is niet verplicht. oor acceptatie wordt de houder de hoofdschuldenaar. het aval: verbintenis waarmee een derde zich borg stelt voor de verplichtingen van degene waarvoor hij aval verleent. it dient schriftelijk te gebeuren. het endossement: wijze van eigendomoverdracht van de wisselbrief. Kan op naam of aan toonder het incasso-document: hierdoor kan de houder van de WB deze laten innen door bank. Als de bank de wissel op vervaldag geïnd heeft, boekt zij dit bedrag onder aftrek van de inningskosten, op rekening van de houder. verdisconteren: hierdoor beschikt de houder vroeger over zijn tegoeden. e bank koopt de vordering op korte termijn. e bank betaalt het nominaal bedrag van de wissel, verminderd met het agio, aan de houder. solidaire aansprakelijkheid en het wisselverhaal: elke ondertekenaar, behalve de laatste schuldeiser is solidair aansprakelijk voor de betaling. protesten: indien betrokkene niet betaald moet een gerechtsdeurwaarder dit vaststellen. Hierdoor kan verhaal uitgeoefend worden op de andere ondertekenaars. 15

16 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in aankoopboek en subgrootboek leveranciers blijft onveranderd. - bij acceptatie van de WB wijzigt de aard van de schuld: wisselschuld i.p.v. boekschuld We kopen voor ,00 EUR goederen aan (+ 21% BTW). e leveranciers biedt ons een wisselbrief aan die wij accepteren. 441 Te betalen wissels , ,00 (2) Aankopen Leveranciers handelsgoed , ,00 (1) Factuur (2) Acceptatie wisselbrief (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen ,00 AANKOPEN: aankopen gefactureerd in vreemde valuta tekst Indien goederen aangekochtbuiten de euro zone zal er gefactureerd worden in vreemde valuta, dan kan de opname in de boekhouding pas gebeuren na omzetting naar de Euro Voor deze omrekening kan gebruik gemaakt worden van de dagkoers of een interne verrekenkoers. Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in aankoopboek: ongewijzigd; men neemt het berekende bedrag in Euro - subgrootboek leveranciers: aanpassen zodat met niet alleen het bedrag in Euro kent, maar ook het verschuldigd bedrag in VV. Bij de afrekening zal men dan rekening houden met het (positief of negatief) koersverschil. 16

17 VERKOPEN VAN GOEEREN EN IENSTEN e behandeling van verkopen van goederen en diensten is vrij analoog met de behandeling van aankopen van goederen en diensten. Een exhaustieve behandeling vindt U in het handboek blz. 90 t/m 107 Hierna volgt een summiere vergelijking VERGELIJKING AANKOPEN/VERKOPEN Aankopen aankoopfactuur (604) inkomende creditnota (604) aankoopkosten (604) commerciële kortingen (604) financiële kortingen (756) hulpdagboek inkopen Verkopen verkoopfactuur (70) uitgaande creditnota s (70) verkoopkosten (61) commerciële kortingen (70) financiële kortingen (657) hulpdagboek verkopen 17

18 VERGELIJKING AANKOPEN/VERKOPEN Aankopen(vervolg) subgrootboek leveranciers collectieve rekening leveranciers te betalen wisselbrieven Verkopen (vervolg) subgrootboek klanten collectieve rekening klanten te innen wisselbrieven VERKOPEN VAN GOEEREN EN IENSTEN Hierna volgt de gedetailleerde behandeling van de hiervoor gegeven vergelijking met de aankopen. 18

19 VERKOPEN Verkopen kunnen betrekking hebben op: handelsgoederen: aangekochte goederen die na periode van bewaring, uitstalling, opnieuw worden verkocht. gerede producten: goederen die door de onderneming zelf zijn vervaardigd. M.A.R.: 70 Omzet 700 tot 707: Verkopen en dienstprestaties UITGAANE FATUREN Analyse: stijging opbrengsten: O dus credit stijging schuld aan BTW: P dus credit stijging vordering op klant: A dus debet Verkoop handelsgoederen aan dhr. Pieters: 1 300, % BTW 700 verkopen en dienstprestaties handelsdebiteuren 1 300, , verschuldigde BTW bij verkopen 273,00 19

20 UITGAANE REITNOTA S Analyse: daling opbrengsten: O dus debet daling schuld aan BTW: P dus debet daling vordering op klant: A dus credit hr. Pieters stuurt deel handelsgoederen terug: 100,00 EUR + 21 % BTW Handelsdebiteuren 700 Verkopen en dienstprestaties 121,00 100, Regularisaties terugvorderbare BTW 21,00 VERKOPEN: bijzondere gevallen 1) KOSTEN VAN VERKOOP GEPRESTEER OOR EREN: 250,00 EUR + BTW Het M.A.R. voorziet geen rekening in de rubriek 70 om de kosten in mindering te brengen van de omzet. Ze worden geboekt onder de rubriek «61 iensten en diverse goederen» Leveranciers 613 Vergoedingen aan derden 302,50 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 52,50 20

21 2) OMMERIËLE KORTINGEN bv. kwantumkortingen VERKOPEN: bijzondere gevallen onmiddellijk op de factuur netto-aankoopprijs achteraf via creditnota netto-aankoopprijs We kennen 300,00 EUR commerciële korting toe aan klant Pieters, via een creditnota. 400 Handelsdebiteuren K. verkopen handelsgoederen 363,00 300, Regul. verschuldigde BTW 63,00 VERKOPEN: gebruikte rekeningen handeldebiteuren: actiefrekening tijdelijke (wacht)rekening m.b.t. BTW diensten en diverse goederen: kostenrekeningen betalingskortingen aan klanten: kostenrekening 70 verkopen: opbrengstenrekening verder onderverdeling naar verrichting: verkopen en dienstprestaties inkomende retouren commerciële kortingen of toegekende kortingen, ristorno s en rabatten 21

22 VERKOPEN: gebruikte rekeningen it schema kan verder uitgebreid worden: goederen A verkopen inkomende retouren commerciële kortingen goederen B verkopen inkomende retouren commerciële kortingen.. VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Om registratie efficiënter te laten verlopen: - hulpdagboek verkopen, met op het einde van de maand één globale boeking functie: - subgrootboek klanten noteren alle uitgaande facturen en alle uitgaande creditnota s + alle contante verkopen zonder factuur vastleggen van de kenmerken van de factuur, creditnota en contante verkopen zonder facturen, zodat één globale boeking mogelijk is. verzamelen gegevens voor de BTW-aangifte 22

23 Noodzakelijke gegevens: VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking 1) datum inschrijving 2) nummer van uitgaande facturen, creditnota s en dagelijkse staat contante verkopen zonder factuur 3) datum factuur, creditnota s en contante verkopen zonder factuur 4) naam klant/vermelding contante verkopen zonder factuur en intern nummer dagelijkse staat 5) totaal te ontvangen van klant of terug te geven aan klant 6) maatstaf van heffing volgens vakken BTW-aangifte 7) ontleding creditnota s, voor BTW-aangifte 8) uitsplitsing verschuldigde en regularisatie verschuldigde BTW 9) splitsing van de verkopen naar soort Voor een voorbeeld van dergelijk hulpdagboek: zie handboek blz. 98 VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Nadat het hulpdagboek systematisch is ingevuld, zal op het einde van de maand één globale journaalpost gegeven worden voor zowel de ingeschreven kopieën van de verkoopfacturen als voor de ingeschreven creditnota s. Opmerking: alle uitgaande facturen worden ingeschreven in het verkoopboek, zelfs al worden ze contant betaald! 23

24 VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Rekening «40000 handelsdebiteuren» geeft de totale vordering op alle klanten weer. eze rekening is echter een collectieve rekening, bestaande uit vorderingen tov. een veelheid van individuele klanten Om inzicht te hebben in de individuele klantenposities zal intern een subadministratie gevoerd worden, nl. «subgrootboek klanten». Per klant wordt een individuele klantenkaart bijgehouden, waarop alle verkoopfacturen en uitgaande creditnota s ingeschreven worden. eze inschrijving dient te gebeuren vanuit het originele document. e klantenkaart wordt zo opgesteld dat van hieruit de jaarlijkse BTW-listing kan worden opgesteld. e verzameling van die individuele klantenkaarten is het subgrootboek klanten. Voorbeeld klantenkaart VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Naam:. Folio:.. Adres:. BTW-nummer:... atum Nummer factuur, N betal. ref. Maatstaf v. heffing BTW ebet redit 24

25 Ontvangst in kas hr. Pieters betaalt zijn factuur voor de bij ons aangekochte goederen contant: 2 420,00 EUR (2 000,00 EUR + 21 % BTW). Bij contante betaling kennen we een financiële korting toe van 60,00 EUR Handelsdebiteuren (1) Ontvangst via kas (2) Bij contante betaling VERKOPEN: afloop via ontvangst (1) 2 420, ,00 (2) 2 420, , Kassen-contanten betalingskortingen aan klanten 60,00 VERKOPEN: afloop via ontvangst Ontvangst via overschrijving hr. Pieters betaalt de factuur van de aankoopkosten (423,50 EUR) via de bank. Bij betaling binnen de 10 dagen kennen we een financiële korting toe van 12,00 EUR Handelsdebiteuren (1) 423,50 423,50 (2) 423,50 411, Kredietinstellingen: R/ (1) Ontvangst via overschrijving (2) Bij contante betaling Betalingskortingen aan klanten 12,00 25

26 VERKOPEN: afloop via ontvangst Voor ontvangsten via cheque, bankkaart edm wordt verwezen naar 3 (blz. 107 en verder) VERKOPEN: te innen wisselbrieven Boekhoudkundige verwerking: - Inschrijving in verkoopboek en subgrootboek klanten blijft onveranderd. - bij acceptatie van de WB wijzigt de aard van de vordering: wisselbriefvordering i.p.v. boekvordering e onderneming verkoopt voor ,00 EUR goederen (+ 21 % BTW). e onderneming biedt een wisselbrief aan aan de klant. e klant accepteert , te innen wissels (2) handelsdebiteuren verkopen en dienstprestaties ,00 (1) , , Verschuldigde BTW bij verkopen (1) Factuur ,00 (2) Acceptatie wisselbrief Opmerking: indien de onderneming regelmatig wisselbrieven trekt, kan ze dit bijhouden in een «Te innen wisselbrievenboek», met maandelijks een centralisatiejournaal 26

27 VERKOPEN: verkopen gefactureerd in vreemde valuta Indien goederen verkocht aan het buitenland, gefactureerd worden in vreemde valuta opname in de boekhouding pas na omzetting in de Euro. Voor deze omrekening kan gebruik gemaakt worden van de dagkoers of een interne verrekenkoers. Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in verkoopboek: ongewijzigd; men neemt het berekende bedrag in EUR - subgrootboek klanten: aanpassen zodat men niet alleen het bedrag in EUR kent, maar ook de vordering in VV. Bij de afrekening zal men dan rekening houden met het (positief of negatief) koersverschil. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Aankopen van goederen en diensten geven aanleiding tot een schuld aan leveranciers Verkopen van goederen en diensten geven aanleiding toe een vordering op klanten e afwikkeling van - leveranciers = uitgave - klanten = ontvangst wordt hierna gedetailleerd besproken. 27

28 AFWIKKELING IN ONTANTEN Verrichtingen in contanten worden via het kasboek geregistreerd agelijks zal men een verzamelstaat van de ontvangen contantverrichtingen uit de kassen opmaken. Zie model blz. 109 Hetzelfde geldt voor de uitgaven contantverrichtingen. Zie model blz 112 AFWIKKELING IN ONTANTEN A. Financiële kortingen verstrekt aan klanten Voorbeeld; e onderneming verkoopt handelsgoederen ter waarde van 3 000,00 EUR. e onderneming staat een financiële korting toe van 2 % voor betaling binnen 8 dagen. Prijs van de goederen = BFP 3 000,00 EUR factuurprijs zonder - financiële korting 2 % 60,00 EUR contante betaling: Maatstaf van heffing 2 940,00 EUR 3 617,40 EUR 21 % BTW 617,40 EUR factuurprijs met contante betaling: 3 557,40 EUR Verkopen en dienstprestaties Handelsdebiteuren 3 000,00 (2a) 3 617, , ,40 (1) 3 617, , Verschuldigde BTW bij verkopen (2b) (1) verkoopfactuur 617,40 (2a) niet-contante betaling (2b) contante betaling 60, Kassen-contanten Betalingskortingen 28

29 AFWIKKELING IN ONTANTEN B. Financiële kortingen verkregen van leveranciers e onderneming koopt handelsgoederen aan voor een waarde van 6 250,00 EUR. Zij krijgt een korting voor contante betaling binnen de 10 dagen van 3 %. Prijs van de goederen = BFP 6 250,00 EUR - Financiële korting 3 % 187,50 EUR Maatstaf van heffing 6 062,50 EUR 21 % BTW 1 273,13 EUR Kassencontanten leveranciers (2a) 7 523, , , , , Betalingskortingen (2b) bij leveranciers (1) Aankoopfactuur 187,50 (2a) niet-contante betaling (2b) contante betaling factuurprijs zonder contante betaling: 7 523,13 EUR factuurprijs met contante betaling: 7 335,63 EUR (1) Aankopen handelsgoederen 6 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 1 273,13 AFWIKKELING IN ONTANTEN. Overdrachten van speciën - afhalen van speciën e onderneming stort 500,00 EUR uit de kas op de bankrekening. Bij ontvangst van het kasblad zou de boeking dus worden: Kassencontanten KI: R/ 500,00 500,00 Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel zou de boeking dus worden: 5000 Kassencontanten KI: R/ 500,00 500,00 => UBBELE BOEKING VOOR ÉÉNZELFE VERWERKING => REËREN VAN EEN «INTERNE OVERBOEKINGSREKENING» 29

30 AFWIKKELING IN ONTANTEN => REËREN VAN EEN «INTERNE OVERBOEKINGSREKENING» Bij ontvangst van het kasblad: Kassencontanten Interne overboekingen 500,00 500,00 Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel: Interne overboekingen KI: R/ 500,00 500,00 AFWIKKELING IN ONTANTEN. Proton Er wordt 37,50 EUR opgeladen met de Protonkaart. Bij ontvangst van het dagafschrift is de boeking dan: KI: R/ Kas-proton 37,50 37,50 30

31 AFWIKKELING IN ONTANTEN Op basis van de verantwoordingsstukken kan het kasboek bijgewerkt worden, van waaruit de registratie zal gebeuren. it kasboek wordt dagelijks ingevuld vanuit het kasregisterblad, andere ontvangstenblad, verzamelblad uitgaven kas. Van daaruit wordt het maandelijks centralisatiejournaal geboekt zowel voor de inkomsten als voor de uitgaven. Voor een voorbeeld van een maandelijks centralisatiejournaal, zie handboek blz. 116 GIRAAL VERKEER: algemeen Het dagafschrift van de kredietinstellingen zal aanduiden Ontvangsten van klanten Betalingen aan leveranciers 31

32 GIRAAL VERKEER: algemeen A. Stortingen van klanten op rekening van de onderneming Op basis van de rekeninguittreksels kan de onderneming nagaan welk klanten gestort hebben. e stortingen worden ingeschreven in het subgrootboek klanten, waarna globale inschrijving gebeurt in het boek van de financiële instelling Klant Peeters stort 250,00 EUR op onze bankrekening Handelsdebiteuren KI: R/ BS 250,00 250,00 GIRAAL VERKEER: algemeen B. Overschrijvingen ten gunste van leveranciers Op basis van de overschrijvingen wordt het subgrootboek leveranciers bijgewerkt. Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel gebeurt de inschrijving in het bankboek de onderneming XYZ verricht een overschrijving van 750,00 EUR ter voldoening van haar schuld aan leverancier e Witte KI: R/ Leveranciers 750,00 750,00 bij ontvangst van het rekeninguittreksel 32

33 GIRAAL VERKEER: cheques heques komen slechts voor op het dagafschrift van de kredietinstellingen ontvangen cheques van klanten: nadat wij ze aan de kredietinstelling afgegeven hebben uitgeschreven cheques aan leveranciers: nadat deze ze aan hun kredietinstelling afgegeven hebben Boeking kan niet wachten we gebruiken tussenrekeningen GIRAAL VERKEER: cheques A. heques door de klant uitgeschreven ten gunste van de onderneming e ontvangen cheques staan genoteerd in het kasboek. e onderneming zal dagelijks de «te innen cheques» globaliseren en overmaken aan de financiële instelling. Klant Janssens geeft een cheque van 375,00 EUR, ter voldoening van zijn schuld Handelsdebiteuren ontvangen cheques KI: R/ BS 375,00 375,00 375,00 375,00 binnenkomst cheque bankrekeninguittreksel 33

34 GIRAAL VERKEER: cheques B. Uitgeschreven cheques ten gunste van leveranciers e onderneming zal dagelijks een verzamelstaat van de uitgeschreven cheques opmaken. Op basis van deze staat zal de onderneming: het subgrootboek leveranciers bijwerken kennis krijgen van het totaal aantal uitgeschreven cheques de inschrijving in het bankboek kunnen doorvoeren de cheques kunnen controleren, die voorkomen op de dagafschriften Wij betalen leverancier e Groote d.m.v. een cheque ter waarde van 300,00 EUR uitgeschreven cheques (-) Leveranciers KI: R/ 300,00 300,00 300,00 300,00 BS bankrekeninguittreksel afgifte cheque GIRAAL VERKEER: Bancontact, Mister ash en Postomat Gezien binnen de twee dagen verrichtingen via deze kaarten op het dagafschrift voorkomen zal men ze boeken uit het dagafschrift zelf. 34

35 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Basiskenmerk van de kredietkaarten is dat afrekening slechts periodiek gebeurt. We zullen dus de tijd dienen te overbruggen tussen gebruik van kredietkaart en voorkomen op dagafschrift In de boekhouding moeten we zowel de boekingen nagaan van - de houder van de kredietkaart - de beneficiënt GIRAAL VERKEER: kredietkaarten A. e kaarthouder Bij gebruik van de kaart ontvangt hij een dubbel van uitgifte als bewijs. Periodiek wordt een overzicht van de uitgaven ontvangen, die binnen zeer korte termijn moet betaald worden. We betalen aan de firma Rasschaert voor het leveren van kantoorbenodigdheden met de Eurocard: 1 950,00 EUR + 21 % BTW Uitgegeven kredietkaarten Leveringen aan de onderneming Aftrekbare BTW bij aankopen 2 359, ,00 409,50 bij gebruik van de kaart en afgifte van de bewijzen van gebruik 35

36 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Ontvangst na 15 dagen van het overzicht van kaartgebruik: - interne controle van reeds geboekte bewijzen - eerst verzamelen van alle bewijzen. Na controle van het overzicht alles boeken Verrichten van overschrijving Geen boeking Ontvangst van dagafschrift van de bank, dit geeft de volgende boeking: KI: R/ Uitgeschreven kredietkaarten 2 359, ,50 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten B. e kaartenbeneficiënt Houdt het origineel van het «bewijs van gebruik» (vertegenwoordigt zijn recht op ontvangst). Periodiek wordt een overzicht ontvangen van: de verrichtingen het erop verschuldigd commissieloon het netto provenu Bij de firma Rasschaert zal de boeking voor onze betaling via Eurocard zijn: Verkopen 1 950, ontvangen kredietkaarten 2 359, Verschuldigde BTW bij verkopen 409,50 36

37 Periodiek ontvangen overzicht: GIRAAL VERKEER: kredietkaarten 1. Vorige journaalpost voor ieder bewijsstuk geboekt enkel nog de commissie boeken ontvangen kredietkaarten Vergoedingen aan derden 47,19 39, Terugvorderbare BTW bij aankopen 8,19 2. Sommige handelaars wachten op dit overzicht om alle bewijzen van gebruik dan pas te boeken GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Ontvangst netto provenu (2 359,50-47,19): Ontvangen kredietkaarten 2 312, , KI: R/ 37

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie