Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten."

Transcriptie

1 Aan- en verkopen Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten Bestendige middelen Immateriële VA Materiële VA Financiële VA méér dan 1 jaar Vorderingen op > 1 jaar realiseerbaar Voorraden en BIU Vlottende middelen ten hoogste 1 jaar Vorderingen op < 1 jaar Overlopende rekeningen Geldbeleggingen beschikbaar Liquide middelen 1

2 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN RESULTATENREKENING winst (verlies) vh. boekjaar winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële kosten Omzet Wijziging in de voorraad Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Inkopen Wijziging in de voorraad iensten en diverse goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Andere bedrijfskosten belastingen op het resultaat BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN RESULTATENVERWERKING Resultaat van het boekjaar vóór belastingen Overboeking naar «onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen» Belastingen op het resultaat Winst (verlies) van het jaar Overboeking naar/ onttrekkingen aan de belastingsvrije reserves Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar + Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar = Te bestemmen winstsaldo of te verwerken verliessaldo Toevoeging aan het eigen vermogen Uit te keren winst Over te dragen naar volgend boekjaar Tussenkomst van de vennoten in het verlies Over te dragen naar het volgend boekjaar 2

3 BASISELEMENTEN VAN HET REGISTRATIEPROES e basisgelijkheid Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen kan dan ook gedurende het boekjaar geschreven worden als: Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen + opbrengsten - kosten Op het einde van het jaar wordt het resultaat definitief verdeeld, nl.: e definitieve eindbalans wordt dan: Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen + opbrengsten - kosten Activa = schulden + voorzieningen + eigen vermogen GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) Onderneming heeft geen nood aan informatie na elke verrichting. aarom: via grootboek en journaal - aanleggen rekeningen waarop we de veranderingen in activa, passiva, kosten en opbrengsten noteren. elementen activa elementen passief stijging daling daling stijging elementen opbrengsten elementen kosten stijging daling daling stijging geheel van de rekeningen = HET GROOTBOEK 3

4 GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) - Om dit registratieproces doelmatig te laten verlopen wordt gewerkt via één dagboek: het journaal. aarna gebeurt de verwerking in het grootboek. atum Nr. Omschrijving ebet redit Te debiteren te crediteren rekening.. Het verwerkingsproces ziet er dus als volgt uit: verrichting onmiddellijk journaliseren b.v. periodiek (maandelijks) bijwerken grootboek GROOTBOEK EN ENIG AGBOEK (JOURNAAL) Hoe gebeurt de bijwerking in het grootboek? 1/ Ieder element van activa, passiva, kosten en opbrengsten heeft zijn geëigend nummer, o.b.v. het rekeningenstelsel van de onderneming. it dient steeds de ordening van het M.A.R. te volgen. aarin zijn de rekening in klassen ingedeeld: - klasse 1: eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op méér dan één jaar. - klasse 2: oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op méér dan één jaar - klasse 3: voorraden en bestellingen in uitvoering - klasse 4: vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - klasse 5: geldbeleggingen en liquide middelen - klasse 6: kosten - klasse 7: opbrengsten 2/ Per rekening gaat men het journaal na en wordt het grootboek bijgewerkt. Zie blz. 56/59 voor de uitwerking. 3/ Nog steeds heeft men geen globaal inzicht. 4

5 PROEF- EN SALIBALANS geeft synthese van de grootboekrekeningen is een staat die toelaat per rekening het saldo te bepalen: debetsaldo als totaal debet > totaal credit creditsaldo als totaal debet < totaal credit zie blz. 60 als voorbeeld o.b.v. deze proef- en saldibalans kan men volgende bewerkingen maken: 1/ accuratessecontrole (debet = credit?) 2/ resultaatbepaling Na resultaatbepaling wordt het resultaat verdeeld, het grootboek bijgewerkt en een definitieve proef- en saldibalans opgemaakt HOOFSTUK 2 Registratie van de courante exploitaitecyclus Blz. 69 tot 142 5

6 H.II EXPLOITATIEYLUS Aankopen van goederen en diensten Verkopen van goederen en diensten Ontvangsten en uitgaven REGISTRATIE VAN E OURANTE EXPLOITATIEYLUS HANELSONERNEMING aankopen handelsgoederen verkopen van handelsgoederen bewaren, tentoonstellen, aanbieden,... inkopen betalen verkopen innen INUSTRIËLE ONERNEMING Productiecyclus aankopen van grond-en hulpstoffen verwerken goederen in bewerking afgewerkte productie verkoop van afgewerkte producten 6

7 AANKOPEN 60 Handelsproces 600 aankopen van grondstoffen 601 aankopen van hulpstoffen 602 aankopen van diensten, werk en studies 603 algemene onderaannemingen 604 aankopen handelsgoederen 605 aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 61 iensten en diverse goederen verlichting: elektriciteit communicatie: tel., fax.,... zekerheid: verzekeringspolis... INKOMENE FATUREN Analyse: stijging kosten: K dus debet stijging vordering op BTW: A dus debet stijging schuld aan leveranciers: P dus credit Aankoop handelsgoederen door dhr. Segers: 1 165, % BTW Leveranciers Aankopen handelsgoed , ,00 (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen (1) Factuur 244,65 7

8 INKOMENE REITNOTA S Analyse: daling kosten: K dus debet daling vordering op BTW: A dus debet daling schuld aan leveranciers: P dus credit hr. Segers stuurt deel handelsgoederen terug: 76, % BTW 440 Leveranciers 604 Aankopen handelsgoed , ,00 91,96 76,00 (1) Factuur (2) reditnota (2) (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen 244, Regul. terugvorderbare BTW 15,96 AANKOPEN: bijzondere gevallen 1) AANKOOPKOSTEN: 250, % BTW Aankopen van Leveranciers diensten, werk en studies 302,50 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 52,50 8

9 2) OMMERIËLE KORTINGEN bv. kwantumkortingen AANKOPEN: bijzondere gevallen onmiddellijk op de achteraf via creditnota factuur netto-aankoopprijs netto-aankoopprijs Leveranciers Aankopen handelsgoed , , Regul. terugvorderbare BTW ,00 3) FINANIËLE KORTING AANKOPEN: bijzondere gevallen ZONER financiële korting Goederen ,00 BTW 21% ,00 Te betalen binnen 2 m ,00 Financiële korting: 1% indien men binnen de 10 dagen betaalt: 10 d 60 d 1% korting 50 d krediet Onzekerheid of de korting zal genomen worden! 1% x (100-1) = 7,3% 9

10 WEL financiële korting AANKOPEN: bijzondere gevallen Goederen ,00 BTW 21% (op ,00) ,00 Te betalen ,00 indien binnen 10 dagen 1% = 1000,00 EUR korting 55 KI:R/ Leveranciers Aankopen handelsgoed , , , , Betalingskortingen bij leveranciers (2) (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen 1 000, ,00 (1) Ontvangst factuur (2) Betaling binnen 10 dagen A.d.h.v. volgend schema: OPSTELLEN AANKOOPFATUUR Prijs van de goederen (p x q) commerciële korting of additionele kosten verpakkingsmateriaal - laadkosten - vervoerskosten - douanerechten - verzekering Brutofactuurprijs + BTW op maatstaf van heffing speciale taks op maatstaf van heffing + aangerekende terugstuurbare verpakking Factuurprijs zonder contante betaling financiële korting op brutofactuurprijs (75700 bij betaling) Factuurprijs bij contante betaling

11 kan verder onderverdeeld worden: AANKOPEN: gebruikte rekeningen leveranciers: passiefrekening tijdelijke (wacht)rekeningen m.b.t. BTW aankopen: kostenrekening 61 diensten en diverse goederen: kostenrekening betalingskortingen bij leveranciers: opbrengstrekening (bij betaling) naar soort naar verrichting diensten, werk en studies aankopen aankopen handelsgoederen uitgaande retouren commerciële kortingen ontvangen kortingen, ristorno s en rabatten AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Nadat het hulpdagboek systematisch is ingevuld, zal op het einde van de maand één globale journaalpost gegeven worden: a) voor de ingeschreven facturen: 60 aankopen handelsgoederen, grond- en X hulpstoffen 61 diensten en diverse goederen X 2. vaste activa terugvorderbare BTW bij aankopen X aan leveranciers X verschuldigde BTW wegens intracommunautaire verwerving X verschuldigde BTW wegens aankoop bij landbouwers X verschuldigde BTW wegens aankoop werken in onroerende staat X verschuldigde BTW wegens invoer met verlegging van heffing X 11

12 AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking b) voor de ingeschreven creditnota s: leveranciers X aan uitgaande retouren handelsgoederen X commerciële korting op aankopen handelsgoederen (-) X regularisaties terugvorderbare BTW X Opmerking: alle inkomende facturen worden ingeschreven in het aankoopboek, zelfs al worden ze contant betaald! AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Rekening «44000 leveranciers» geeft schuld tov. de leveranciers weer. eze rekening is echter een collectieve rekening, bestaande uit schulden tov. een veelheid van individuele leveranciers Om inzicht te hebben in de individuele leveranciersposities zal intern een sub-administratie gevoerd worden, nl. «sub-grootboek leveranciers». Per leverancier wordt een individuele leverancierskaart bijgehouden, waarop alle aankoopfacturen en inkomende creditnota s ingeschreven worden. eze inschrijving dient te gebeuren vanuit het originele document. e verzameling van die individuele leverancierskaarten is het subgrootboek leveranciers. 12

13 Voorbeeld leverancierskaart AANKOPEN: boekhoudkundige verwerking Naam:. Adres:. BTW-nummer:... Folio:... Nummer Nummer Betalings- ebet redit atum factuur creditnota referentie Betaling via kas AANKOPEN: afloop via betaling hr. Segers betaalt een factuur voor handelsgoederen van 1 512,50 EUR (1 250,00 EUR + 21 % BTW) via de kas. Bij contante betaling kan hij genieten van een financiële korting van 40,00 EUR kassen-contanten betalingskortingen bij leveranciers leveranciers 1 512,50 (1) 1 512, ,50 (2) 1 512,50 40,00 (1) Betaling via kas (2) Bij contante betaling 13

14 Betaling via overschrijving AANKOPEN: afloop via betaling hr. Segers betaalt via de bank een factuur voor de aankoop van handelsgoederen voor een bedrag van 2 420,00 EUR. Bij contante betaling kan genoten worden van een financiële korting van 2 % (48,40 EUR) Kredietinstellingen: R/ Betalingskortingen bij leveranciers (1) 2 420, ,00 (2) 2 371, , Leveranciers (1) Betaling via de bank 48,40 (2) Bij contante betaling AANKOPEN: afloop via betaling Voor betalingen via cheque, bankkaart edm. wordt verwezen naar 3 (blz. 107 en verder) 14

15 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven efinitie: e wisselbrief is een handelsdocument dat volgens bepaalde wettelijke regels wordt opgesteld. e trekker (opsteller van de WB) geeft de betrokkene de opdracht op een welbepaalde plaats en datum een welbepaald bedrag te betalen aan de houder van de wissel. e betrokkene kan zowel een natuurlijk persoon zijn, als een rechtspersoon of een bankinstelling. e wisselbrief kan eveneens als kredietmiddel gebruikt worden, gezien het een overdraagbaar betaalmiddel is. Voor het model zie handboek blz. 85 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven Eigenschappen: acceptatie van de wisselbrief: verbintenis die de betrokkene aangaat t.a.v. elke rechtmatige houder van de WB, om op de vervaldag het wisselbedrag te betalen. eze acceptatie wordt vermeld op de WB, maar is niet verplicht. oor acceptatie wordt de houder de hoofdschuldenaar. het aval: verbintenis waarmee een derde zich borg stelt voor de verplichtingen van degene waarvoor hij aval verleent. it dient schriftelijk te gebeuren. het endossement: wijze van eigendomoverdracht van de wisselbrief. Kan op naam of aan toonder het incasso-document: hierdoor kan de houder van de WB deze laten innen door bank. Als de bank de wissel op vervaldag geïnd heeft, boekt zij dit bedrag onder aftrek van de inningskosten, op rekening van de houder. verdisconteren: hierdoor beschikt de houder vroeger over zijn tegoeden. e bank koopt de vordering op korte termijn. e bank betaalt het nominaal bedrag van de wissel, verminderd met het agio, aan de houder. solidaire aansprakelijkheid en het wisselverhaal: elke ondertekenaar, behalve de laatste schuldeiser is solidair aansprakelijk voor de betaling. protesten: indien betrokkene niet betaald moet een gerechtsdeurwaarder dit vaststellen. Hierdoor kan verhaal uitgeoefend worden op de andere ondertekenaars. 15

16 AANKOPEN: te betalen wisselbrieven Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in aankoopboek en subgrootboek leveranciers blijft onveranderd. - bij acceptatie van de WB wijzigt de aard van de schuld: wisselschuld i.p.v. boekschuld We kopen voor ,00 EUR goederen aan (+ 21% BTW). e leveranciers biedt ons een wisselbrief aan die wij accepteren. 441 Te betalen wissels , ,00 (2) Aankopen Leveranciers handelsgoed , ,00 (1) Factuur (2) Acceptatie wisselbrief (1) Terugvorderbare BTW bij aankopen ,00 AANKOPEN: aankopen gefactureerd in vreemde valuta tekst Indien goederen aangekochtbuiten de euro zone zal er gefactureerd worden in vreemde valuta, dan kan de opname in de boekhouding pas gebeuren na omzetting naar de Euro Voor deze omrekening kan gebruik gemaakt worden van de dagkoers of een interne verrekenkoers. Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in aankoopboek: ongewijzigd; men neemt het berekende bedrag in Euro - subgrootboek leveranciers: aanpassen zodat met niet alleen het bedrag in Euro kent, maar ook het verschuldigd bedrag in VV. Bij de afrekening zal men dan rekening houden met het (positief of negatief) koersverschil. 16

17 VERKOPEN VAN GOEEREN EN IENSTEN e behandeling van verkopen van goederen en diensten is vrij analoog met de behandeling van aankopen van goederen en diensten. Een exhaustieve behandeling vindt U in het handboek blz. 90 t/m 107 Hierna volgt een summiere vergelijking VERGELIJKING AANKOPEN/VERKOPEN Aankopen aankoopfactuur (604) inkomende creditnota (604) aankoopkosten (604) commerciële kortingen (604) financiële kortingen (756) hulpdagboek inkopen Verkopen verkoopfactuur (70) uitgaande creditnota s (70) verkoopkosten (61) commerciële kortingen (70) financiële kortingen (657) hulpdagboek verkopen 17

18 VERGELIJKING AANKOPEN/VERKOPEN Aankopen(vervolg) subgrootboek leveranciers collectieve rekening leveranciers te betalen wisselbrieven Verkopen (vervolg) subgrootboek klanten collectieve rekening klanten te innen wisselbrieven VERKOPEN VAN GOEEREN EN IENSTEN Hierna volgt de gedetailleerde behandeling van de hiervoor gegeven vergelijking met de aankopen. 18

19 VERKOPEN Verkopen kunnen betrekking hebben op: handelsgoederen: aangekochte goederen die na periode van bewaring, uitstalling, opnieuw worden verkocht. gerede producten: goederen die door de onderneming zelf zijn vervaardigd. M.A.R.: 70 Omzet 700 tot 707: Verkopen en dienstprestaties UITGAANE FATUREN Analyse: stijging opbrengsten: O dus credit stijging schuld aan BTW: P dus credit stijging vordering op klant: A dus debet Verkoop handelsgoederen aan dhr. Pieters: 1 300, % BTW 700 verkopen en dienstprestaties handelsdebiteuren 1 300, , verschuldigde BTW bij verkopen 273,00 19

20 UITGAANE REITNOTA S Analyse: daling opbrengsten: O dus debet daling schuld aan BTW: P dus debet daling vordering op klant: A dus credit hr. Pieters stuurt deel handelsgoederen terug: 100,00 EUR + 21 % BTW Handelsdebiteuren 700 Verkopen en dienstprestaties 121,00 100, Regularisaties terugvorderbare BTW 21,00 VERKOPEN: bijzondere gevallen 1) KOSTEN VAN VERKOOP GEPRESTEER OOR EREN: 250,00 EUR + BTW Het M.A.R. voorziet geen rekening in de rubriek 70 om de kosten in mindering te brengen van de omzet. Ze worden geboekt onder de rubriek «61 iensten en diverse goederen» Leveranciers 613 Vergoedingen aan derden 302,50 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 52,50 20

21 2) OMMERIËLE KORTINGEN bv. kwantumkortingen VERKOPEN: bijzondere gevallen onmiddellijk op de factuur netto-aankoopprijs achteraf via creditnota netto-aankoopprijs We kennen 300,00 EUR commerciële korting toe aan klant Pieters, via een creditnota. 400 Handelsdebiteuren K. verkopen handelsgoederen 363,00 300, Regul. verschuldigde BTW 63,00 VERKOPEN: gebruikte rekeningen handeldebiteuren: actiefrekening tijdelijke (wacht)rekening m.b.t. BTW diensten en diverse goederen: kostenrekeningen betalingskortingen aan klanten: kostenrekening 70 verkopen: opbrengstenrekening verder onderverdeling naar verrichting: verkopen en dienstprestaties inkomende retouren commerciële kortingen of toegekende kortingen, ristorno s en rabatten 21

22 VERKOPEN: gebruikte rekeningen it schema kan verder uitgebreid worden: goederen A verkopen inkomende retouren commerciële kortingen goederen B verkopen inkomende retouren commerciële kortingen.. VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Om registratie efficiënter te laten verlopen: - hulpdagboek verkopen, met op het einde van de maand één globale boeking functie: - subgrootboek klanten noteren alle uitgaande facturen en alle uitgaande creditnota s + alle contante verkopen zonder factuur vastleggen van de kenmerken van de factuur, creditnota en contante verkopen zonder facturen, zodat één globale boeking mogelijk is. verzamelen gegevens voor de BTW-aangifte 22

23 Noodzakelijke gegevens: VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking 1) datum inschrijving 2) nummer van uitgaande facturen, creditnota s en dagelijkse staat contante verkopen zonder factuur 3) datum factuur, creditnota s en contante verkopen zonder factuur 4) naam klant/vermelding contante verkopen zonder factuur en intern nummer dagelijkse staat 5) totaal te ontvangen van klant of terug te geven aan klant 6) maatstaf van heffing volgens vakken BTW-aangifte 7) ontleding creditnota s, voor BTW-aangifte 8) uitsplitsing verschuldigde en regularisatie verschuldigde BTW 9) splitsing van de verkopen naar soort Voor een voorbeeld van dergelijk hulpdagboek: zie handboek blz. 98 VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Nadat het hulpdagboek systematisch is ingevuld, zal op het einde van de maand één globale journaalpost gegeven worden voor zowel de ingeschreven kopieën van de verkoopfacturen als voor de ingeschreven creditnota s. Opmerking: alle uitgaande facturen worden ingeschreven in het verkoopboek, zelfs al worden ze contant betaald! 23

24 VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Rekening «40000 handelsdebiteuren» geeft de totale vordering op alle klanten weer. eze rekening is echter een collectieve rekening, bestaande uit vorderingen tov. een veelheid van individuele klanten Om inzicht te hebben in de individuele klantenposities zal intern een subadministratie gevoerd worden, nl. «subgrootboek klanten». Per klant wordt een individuele klantenkaart bijgehouden, waarop alle verkoopfacturen en uitgaande creditnota s ingeschreven worden. eze inschrijving dient te gebeuren vanuit het originele document. e klantenkaart wordt zo opgesteld dat van hieruit de jaarlijkse BTW-listing kan worden opgesteld. e verzameling van die individuele klantenkaarten is het subgrootboek klanten. Voorbeeld klantenkaart VERKOPEN: boekhoudkundige verwerking Naam:. Folio:.. Adres:. BTW-nummer:... atum Nummer factuur, N betal. ref. Maatstaf v. heffing BTW ebet redit 24

25 Ontvangst in kas hr. Pieters betaalt zijn factuur voor de bij ons aangekochte goederen contant: 2 420,00 EUR (2 000,00 EUR + 21 % BTW). Bij contante betaling kennen we een financiële korting toe van 60,00 EUR Handelsdebiteuren (1) Ontvangst via kas (2) Bij contante betaling VERKOPEN: afloop via ontvangst (1) 2 420, ,00 (2) 2 420, , Kassen-contanten betalingskortingen aan klanten 60,00 VERKOPEN: afloop via ontvangst Ontvangst via overschrijving hr. Pieters betaalt de factuur van de aankoopkosten (423,50 EUR) via de bank. Bij betaling binnen de 10 dagen kennen we een financiële korting toe van 12,00 EUR Handelsdebiteuren (1) 423,50 423,50 (2) 423,50 411, Kredietinstellingen: R/ (1) Ontvangst via overschrijving (2) Bij contante betaling Betalingskortingen aan klanten 12,00 25

26 VERKOPEN: afloop via ontvangst Voor ontvangsten via cheque, bankkaart edm wordt verwezen naar 3 (blz. 107 en verder) VERKOPEN: te innen wisselbrieven Boekhoudkundige verwerking: - Inschrijving in verkoopboek en subgrootboek klanten blijft onveranderd. - bij acceptatie van de WB wijzigt de aard van de vordering: wisselbriefvordering i.p.v. boekvordering e onderneming verkoopt voor ,00 EUR goederen (+ 21 % BTW). e onderneming biedt een wisselbrief aan aan de klant. e klant accepteert , te innen wissels (2) handelsdebiteuren verkopen en dienstprestaties ,00 (1) , , Verschuldigde BTW bij verkopen (1) Factuur ,00 (2) Acceptatie wisselbrief Opmerking: indien de onderneming regelmatig wisselbrieven trekt, kan ze dit bijhouden in een «Te innen wisselbrievenboek», met maandelijks een centralisatiejournaal 26

27 VERKOPEN: verkopen gefactureerd in vreemde valuta Indien goederen verkocht aan het buitenland, gefactureerd worden in vreemde valuta opname in de boekhouding pas na omzetting in de Euro. Voor deze omrekening kan gebruik gemaakt worden van de dagkoers of een interne verrekenkoers. Boekhoudkundige verwerking: - inschrijving in verkoopboek: ongewijzigd; men neemt het berekende bedrag in EUR - subgrootboek klanten: aanpassen zodat men niet alleen het bedrag in EUR kent, maar ook de vordering in VV. Bij de afrekening zal men dan rekening houden met het (positief of negatief) koersverschil. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Aankopen van goederen en diensten geven aanleiding tot een schuld aan leveranciers Verkopen van goederen en diensten geven aanleiding toe een vordering op klanten e afwikkeling van - leveranciers = uitgave - klanten = ontvangst wordt hierna gedetailleerd besproken. 27

28 AFWIKKELING IN ONTANTEN Verrichtingen in contanten worden via het kasboek geregistreerd agelijks zal men een verzamelstaat van de ontvangen contantverrichtingen uit de kassen opmaken. Zie model blz. 109 Hetzelfde geldt voor de uitgaven contantverrichtingen. Zie model blz 112 AFWIKKELING IN ONTANTEN A. Financiële kortingen verstrekt aan klanten Voorbeeld; e onderneming verkoopt handelsgoederen ter waarde van 3 000,00 EUR. e onderneming staat een financiële korting toe van 2 % voor betaling binnen 8 dagen. Prijs van de goederen = BFP 3 000,00 EUR factuurprijs zonder - financiële korting 2 % 60,00 EUR contante betaling: Maatstaf van heffing 2 940,00 EUR 3 617,40 EUR 21 % BTW 617,40 EUR factuurprijs met contante betaling: 3 557,40 EUR Verkopen en dienstprestaties Handelsdebiteuren 3 000,00 (2a) 3 617, , ,40 (1) 3 617, , Verschuldigde BTW bij verkopen (2b) (1) verkoopfactuur 617,40 (2a) niet-contante betaling (2b) contante betaling 60, Kassen-contanten Betalingskortingen 28

29 AFWIKKELING IN ONTANTEN B. Financiële kortingen verkregen van leveranciers e onderneming koopt handelsgoederen aan voor een waarde van 6 250,00 EUR. Zij krijgt een korting voor contante betaling binnen de 10 dagen van 3 %. Prijs van de goederen = BFP 6 250,00 EUR - Financiële korting 3 % 187,50 EUR Maatstaf van heffing 6 062,50 EUR 21 % BTW 1 273,13 EUR Kassencontanten leveranciers (2a) 7 523, , , , , Betalingskortingen (2b) bij leveranciers (1) Aankoopfactuur 187,50 (2a) niet-contante betaling (2b) contante betaling factuurprijs zonder contante betaling: 7 523,13 EUR factuurprijs met contante betaling: 7 335,63 EUR (1) Aankopen handelsgoederen 6 250, Terugvorderbare BTW bij aankopen 1 273,13 AFWIKKELING IN ONTANTEN. Overdrachten van speciën - afhalen van speciën e onderneming stort 500,00 EUR uit de kas op de bankrekening. Bij ontvangst van het kasblad zou de boeking dus worden: Kassencontanten KI: R/ 500,00 500,00 Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel zou de boeking dus worden: 5000 Kassencontanten KI: R/ 500,00 500,00 => UBBELE BOEKING VOOR ÉÉNZELFE VERWERKING => REËREN VAN EEN «INTERNE OVERBOEKINGSREKENING» 29

30 AFWIKKELING IN ONTANTEN => REËREN VAN EEN «INTERNE OVERBOEKINGSREKENING» Bij ontvangst van het kasblad: Kassencontanten Interne overboekingen 500,00 500,00 Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel: Interne overboekingen KI: R/ 500,00 500,00 AFWIKKELING IN ONTANTEN. Proton Er wordt 37,50 EUR opgeladen met de Protonkaart. Bij ontvangst van het dagafschrift is de boeking dan: KI: R/ Kas-proton 37,50 37,50 30

31 AFWIKKELING IN ONTANTEN Op basis van de verantwoordingsstukken kan het kasboek bijgewerkt worden, van waaruit de registratie zal gebeuren. it kasboek wordt dagelijks ingevuld vanuit het kasregisterblad, andere ontvangstenblad, verzamelblad uitgaven kas. Van daaruit wordt het maandelijks centralisatiejournaal geboekt zowel voor de inkomsten als voor de uitgaven. Voor een voorbeeld van een maandelijks centralisatiejournaal, zie handboek blz. 116 GIRAAL VERKEER: algemeen Het dagafschrift van de kredietinstellingen zal aanduiden Ontvangsten van klanten Betalingen aan leveranciers 31

32 GIRAAL VERKEER: algemeen A. Stortingen van klanten op rekening van de onderneming Op basis van de rekeninguittreksels kan de onderneming nagaan welk klanten gestort hebben. e stortingen worden ingeschreven in het subgrootboek klanten, waarna globale inschrijving gebeurt in het boek van de financiële instelling Klant Peeters stort 250,00 EUR op onze bankrekening Handelsdebiteuren KI: R/ BS 250,00 250,00 GIRAAL VERKEER: algemeen B. Overschrijvingen ten gunste van leveranciers Op basis van de overschrijvingen wordt het subgrootboek leveranciers bijgewerkt. Bij ontvangst van het bankrekeninguittreksel gebeurt de inschrijving in het bankboek de onderneming XYZ verricht een overschrijving van 750,00 EUR ter voldoening van haar schuld aan leverancier e Witte KI: R/ Leveranciers 750,00 750,00 bij ontvangst van het rekeninguittreksel 32

33 GIRAAL VERKEER: cheques heques komen slechts voor op het dagafschrift van de kredietinstellingen ontvangen cheques van klanten: nadat wij ze aan de kredietinstelling afgegeven hebben uitgeschreven cheques aan leveranciers: nadat deze ze aan hun kredietinstelling afgegeven hebben Boeking kan niet wachten we gebruiken tussenrekeningen GIRAAL VERKEER: cheques A. heques door de klant uitgeschreven ten gunste van de onderneming e ontvangen cheques staan genoteerd in het kasboek. e onderneming zal dagelijks de «te innen cheques» globaliseren en overmaken aan de financiële instelling. Klant Janssens geeft een cheque van 375,00 EUR, ter voldoening van zijn schuld Handelsdebiteuren ontvangen cheques KI: R/ BS 375,00 375,00 375,00 375,00 binnenkomst cheque bankrekeninguittreksel 33

34 GIRAAL VERKEER: cheques B. Uitgeschreven cheques ten gunste van leveranciers e onderneming zal dagelijks een verzamelstaat van de uitgeschreven cheques opmaken. Op basis van deze staat zal de onderneming: het subgrootboek leveranciers bijwerken kennis krijgen van het totaal aantal uitgeschreven cheques de inschrijving in het bankboek kunnen doorvoeren de cheques kunnen controleren, die voorkomen op de dagafschriften Wij betalen leverancier e Groote d.m.v. een cheque ter waarde van 300,00 EUR uitgeschreven cheques (-) Leveranciers KI: R/ 300,00 300,00 300,00 300,00 BS bankrekeninguittreksel afgifte cheque GIRAAL VERKEER: Bancontact, Mister ash en Postomat Gezien binnen de twee dagen verrichtingen via deze kaarten op het dagafschrift voorkomen zal men ze boeken uit het dagafschrift zelf. 34

35 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Basiskenmerk van de kredietkaarten is dat afrekening slechts periodiek gebeurt. We zullen dus de tijd dienen te overbruggen tussen gebruik van kredietkaart en voorkomen op dagafschrift In de boekhouding moeten we zowel de boekingen nagaan van - de houder van de kredietkaart - de beneficiënt GIRAAL VERKEER: kredietkaarten A. e kaarthouder Bij gebruik van de kaart ontvangt hij een dubbel van uitgifte als bewijs. Periodiek wordt een overzicht van de uitgaven ontvangen, die binnen zeer korte termijn moet betaald worden. We betalen aan de firma Rasschaert voor het leveren van kantoorbenodigdheden met de Eurocard: 1 950,00 EUR + 21 % BTW Uitgegeven kredietkaarten Leveringen aan de onderneming Aftrekbare BTW bij aankopen 2 359, ,00 409,50 bij gebruik van de kaart en afgifte van de bewijzen van gebruik 35

36 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Ontvangst na 15 dagen van het overzicht van kaartgebruik: - interne controle van reeds geboekte bewijzen - eerst verzamelen van alle bewijzen. Na controle van het overzicht alles boeken Verrichten van overschrijving Geen boeking Ontvangst van dagafschrift van de bank, dit geeft de volgende boeking: KI: R/ Uitgeschreven kredietkaarten 2 359, ,50 GIRAAL VERKEER: kredietkaarten B. e kaartenbeneficiënt Houdt het origineel van het «bewijs van gebruik» (vertegenwoordigt zijn recht op ontvangst). Periodiek wordt een overzicht ontvangen van: de verrichtingen het erop verschuldigd commissieloon het netto provenu Bij de firma Rasschaert zal de boeking voor onze betaling via Eurocard zijn: Verkopen 1 950, ontvangen kredietkaarten 2 359, Verschuldigde BTW bij verkopen 409,50 36

37 Periodiek ontvangen overzicht: GIRAAL VERKEER: kredietkaarten 1. Vorige journaalpost voor ieder bewijsstuk geboekt enkel nog de commissie boeken ontvangen kredietkaarten Vergoedingen aan derden 47,19 39, Terugvorderbare BTW bij aankopen 8,19 2. Sommige handelaars wachten op dit overzicht om alle bewijzen van gebruik dan pas te boeken GIRAAL VERKEER: kredietkaarten Ontvangst netto provenu (2 359,50-47,19): Ontvangen kredietkaarten 2 312, , KI: R/ 37

HOOFDSTUK 2. Registratie van de courante exploitatiecyclus. Blz. 69 tot 142

HOOFDSTUK 2. Registratie van de courante exploitatiecyclus. Blz. 69 tot 142 HOOFSTUK 2 Registratie van de courante exploitatiecyclus Blz. 69 tot 142 H.II EXPLOITATIEYLUS Aankopen van goederen en diensten Verkopen van goederen en diensten Ontvangsten en uitgaven REGISTRATIE VAN

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. De maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding

HOOFDSTUK 1. De maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding HOOFSUK 1 e maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding Blz. 257 tot 383 MAANELIJKS AFSLUIEN? Er is een wettelijke verplichting om minstens eenmaal per jaar een jaarrekening op te maken Maandelijks

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor BOEKHOUDEN MOET JE LEREN ÉN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor Dit leerde je in het 3 e jaar 1 1 Goederen en diensten Goederen zijn tastbare zaken (materieel) Diensten zijn ontastbare zaken

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

Inventarisverrichtingen

Inventarisverrichtingen Inventarisverrichtingen Handboek p. 209 tot 247 INVENTARISVERRIHTINGEN Verrichtingen van het boekjaar zijn op basis van verantwoordingstukken geboekt in de diverse boeken: aankoop verkoop financiële verrichtingen

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Inventarisverrichtingen Resultaatbepaling Opstellen van de jaarrekening. Blz. 209 tot 254

HOOFDSTUK 4. Inventarisverrichtingen Resultaatbepaling Opstellen van de jaarrekening. Blz. 209 tot 254 HOOFSTUK 4 Inventarisverrichtingen Resultaatbepaling Opstellen van de jaarrekening Blz. 209 tot 254 INVENTARISVERRIHTINGEN Verrichtingen van het boekjaar zijn op basis van verantwoordingstukken geboekt

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans 1.1.1. Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met 80.000 EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid.

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid. FICHE 1: Facturen en creditnota s Het totaalbedrag van de factuur/creditnota betekent een vermeerdering/ vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/ klant/eigenaar. De uitgesplitste

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4: Reserves - overgedragen winst (verl BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Derde herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie