Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER WAT IS BOEKHOUDEN? EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3"

Transcriptie

1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER WAT IS BOEKHOUDEN? EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS? DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS WETGEVING ROND DE BOEKHOUDING EN JAARREKENING NAAR BELGISCH RECHT Inleiding Wettelijke bepaling rond volledige of vereenvoudigde boekhouding Wettelijke bepaling rond volledig of verkort schema van de jaarrekening Wettelijke bepaling rond de openbaarmaking van de jaarrekening Wettelijke bepaling rond bijzondere vennootschapsvormen BESLUIT HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN AANVAARDE BOEKHOUDPRINCIPES INLEIDING GRONDSLAGEN Ondernemingsentiteit Uitdrukking in geldwaarde Bestendigheid Continuïteit ix

2 Dubbel boekhouden 3 VASTSTELLEN VAN DE GEBEURTENISSEN Verantwoordingsstukken Volledigheid Niet-compensatie Toerekening van de kosten en opbrengsten aan de periode (matching-principe) VASTSTELLEN VAN DE WAARDE VAN DE GEREGISTREERDE GEBEURTENISSEN Principe van de individuele waardering Principe van de voorzichtigheid Principe van de objectiviteit Principe van de relevantie REGELS IN VERBAND MET DE RAPPORTERING Principe van de periodiciteit Principe van de vergelijkbaarheid Principe van het getrouw beeld HOOFDSTUK 3 DE BALANSMETHODE, DE START VAN DUBBEL BOEKHOUDEN BASISGELIJKHEID ALS FUNDAMENT VAN DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES VIA DE BALANSMETHODE Beginsituatie Verrichting 1: Aflossing van een schuld Verrichting 2: Kapitaalverhoging door storting in contanten Verrichting 3: Kapitaalverhoging door omzetting van schuld in kapitaal Verrichting 4: Personeelskost Verrichting 5: Aankoop handelsgoederen Verrichting 6: Verkoop handelsgoederen: opbrengsten Verrichting 7: Verkoop handelsgoederen: aanpassing permanente inventaris Verrichting 8: Afschrijvingen Verrichting 9: Vennootschapsbelastingen op de winst Verrichting 10: Winstverdeling Verrichting 11: Opmaak van de definitieve jaarrekening EVALUATIE VAN DE BALANSMETHODE Nood aan resultatenrekening en resultaatverwerking Nood aan de boekhoudtechniek Nood aan uniformiteit DE BALANS Activa Bestendige middelen of vaste activa x

3 Inhoud Vlottende middelen of vlottende activa Samenvatting Passiva Eigen vermogen (niet-opeisbaar vermogen) Voorzieningen en uitgestelde belastingen (element van het opeisbare vermogen) Schulden (element van het opeisbare vermogen) Samenvatting Wettelijk schema van de balans Verkort schema Volledig schema DE RESULTATENREKENING EN RESULTAATVERWERKING Algemene voorstelling Bedrijfswinst of bedrijfsverlies Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen Winst (verlies) van het boekjaar (na belastingen) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Wettelijk schema van de resultatenrekening en resultaatverwerking Verkort schema Volledig schema HOOFDSTUK 4 DE BOEKHOUDTECHNIEK REKENINGEN JOURNAAL GROOTBOEK VOORLOPIGE PROEF- EN SALDIBALANS REKENINGENSTELSEL: WETTELIJKE BEPALINGEN Rekeningklassen Rekeningengroep Rekening en onderrekening Rekeningenstelsel gebruikt in dit handboek BOEKEN Wettelijke bepalingen rond de boeken Vormvoorwaarden in geval van boeken in ingebonden of ingenaaide registers die de gedrukte vermelding van het aantal pagina s omvatten Papierloze boekhouding (of de erkenning van de computerboekhouding) xi

4 Dubbel boekhouden 7 BOEKINGSTELSEL EN BOEKHOUDTECHNIEKEN Dagelijkse methode Maandelijkse of centralisatiemethode Techniek van het doorschrijfboekhouden Geautomatiseerde boekhoudsystemen Computerboekhouden UITGEWERKT VOORBEELD BESLUIT HOOFDSTUK 5 DE ONDERNEMING ALS BTW-PLICHTIGE INLEIDING BASISBEGRIPPEN BIJ TOEPASSING VAN DE BTW Belasting op de toegevoegde waarde Belastingdrager Belastingplichtigen Plaats van levering Maatstaf van heffing Btw-tarief Btw-aangifte BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING HOOFDSTUK 6 DE AANKOOPCYCLUS INLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN DE AANKOPEN INKOMENDE FACTUUR EN INKOMENDE CREDITNOTA BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING Inkomende factuur Handelsgoederen Inkomende factuur Bijkomende kosten Inkomende factuur Diensten en diverse goederen Inkomende creditnota Handelsgoederen Inkomende creditnota Diensten en Diverse goederen KORTINGEN Commerciële kortingen, rechtstreeks vermeld op de factuur xii

5 Inhoud 5.2 Commerciële kortingen die achteraf via een creditnota worden verkregen Financiële kortingen Samenvattend factuurschema AANKOPEN EN BIJZONDERE BTW-ASPECTEN Inkomende factuur Btw niet of niet volledig aftrekbaar Werken in onroerende staat Invoer: aankopen uit een EU-land (ander dan België) Invoer: aankoop uit niet-eu-lidstaat AFLOOP VAN DE AANKOOPVERRICHTING: BETALING Betalingen via overschrijving Betalingen via kas Betalingen op een andere manier Aankopen gefactureerd in vreemde valuta TE BETALEN WISSELBRIEVEN Begrip en terminologie Boekhoudkundige verwerking TECHNISCHE VERWERKING VAN DE AANKOPEN Inleiding en probleemstelling Hulpdagboek(en) inkopen Financieel dagboek Subgrootboek leveranciers Saldistaat leveranciers Samenvatting Geautomatiseerde verwerking van de aankopen VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD SAMENVATTING AANKOOPCYCLUS Overzicht van de verrichtingen Gebruikte rekeningen Rekeningenschema s xiii

6 Dubbel boekhouden HOOFDSTUK 7 DE VERKOOPCYCLUS INLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN DE VERKOPEN UITGAANDE FACTUUR EN UITGAANDE CREDITNOTA BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING Uitgaande verkoopfactuur Uitgaande creditnota Kosten van verkoop gepresteerd door derden Overige bedrijfsopbrengsten KORTINGEN Commerciële kortingen rechtstreeks vermeld op de factuur Commerciële kortingen achteraf via een creditnota toegekend Financiële kortingen Factuurschema VERKOPEN EN BIJZONDERE BTW-ASPECTEN Levering van werken in onroerende staat Intracommunautaire leveringen: verkopen aan klanten in EU-lidstaten, andere dan België Export: verkopen aan klanten buiten de EU-lidstaten AFLOOP VAN DE VERKOOPVERRICHTING: ONTVANGST Ontvangsten in kas Ontvangsten via overschrijvingen Ontvangsten op een andere manier Verkopen gefactureerd in vreemde valuta TE INNEN WISSELBRIEVEN TECHNISCHE VERWERKING VAN DE VERKOPEN Inleiding Verkoopboek, grootboek en subgrootboek klanten Hulpdagboek verkopen Financieel dagboek Subgrootboek klanten Saldistaat klanten Samenvatting Geautomatiseerde verwerking van de verkopen xiv

7 Inhoud 10 VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD SAMENVATTING VERKOOPCYCLUS Overzicht van de verrichtingen Gebruikte rekeningen Rekeningenschema s HOOFDSTUK 8 DE BETALINGS- EN INNINGSCYCLUS INLEIDING VERRICHTINGEN IN CONTANTEN Ontvangsten geregistreerd via kasregisters of kassen Financiële korting verstrekt aan klanten Andere ontvangsten Verrichtingen in contanten: uitgaven Financiële korting verkregen van leveranciers Overdracht van kas naar bank Overdracht van bank naar kas Proton GIRAAL VERKEER: KREDIETINSTELLINGEN, POSTCHEQUE- EN GIRODIENST Stortingen van klanten op de rekening van de onderneming Cheques door de klant uitgeschreven ten gunste van de onderneming Overschrijvingen ten gunste van leveranciers Uitgeschreven cheques ten gunste van leveranciers Verzamelstaat uitgeschreven cheques Boeking van het dagafschrift Betaalkaarten (Bancontact, Mister Cash, Postomat,...) Kredietkaarten (MasterCard, Diners, American Express, Visa,...) Boekingen bij de kaarthouder Boekingen bij de begunstigde Verrichtingen tussen financiële instellingen onderling Verrichtingen tussen financiële instellingen en de kas Afhandelen van vorderingen en schulden in vreemd geld WISSELBRIEVEN Inning van een Te innen wisselbrief Betaling van een te betalen wisselbrief xv

8 Dubbel boekhouden 5 TECHNISCHE VERWERKING VAN DE FINANCIËLE VERRICHTINGEN Kasboek Boek van de kredietinstellingen en het postrekeningenboek Subgrootboek klanten en leveranciers VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 DE PERSONEELSCYCLUS ALGEMENE BEGRIPPEN Relatie tot de werknemer Relatie tot de RSZ Relatie tot de Administratie der Directe Belastingen Relatie tot andere instanties BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING Berekening bezoldigingen Voorschotten op bezoldigingen personeel Bezoldigingen van bestuurders en zaakvoerders Vennootschap Handelaar-natuurlijke persoon Beslaglegging op bezoldigingen PERSONEELSADMINISTRATIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF PERSONEELSADMINISTRATIE WANNEER DE ONDERNEMING EEN BEROEP DOET OP EEN ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT Wat is een sociaal secretariaat? Erkenning Rechten Relatie onderneming erkend sociaal secretariaat Waarvoor is de aangesloten werkgever verantwoordelijk? Boekhoudkundige verwerking VAKANTIEGELD Principe Boekhoudkundige verwerking Boekjaar 20N Boekjaar 20N xvi

9 Inhoud 6 TECHNISCHE VERWERKING IN DE BOEKHOUDING VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD HOOFDSTUK 10 DE INVESTERINGSCYCLUS INLEIDING REGISTRATIE VAN DE VERWERVING AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen Waardeverminderingen REALISATIE VAN VASTE ACTIVA Realisatie met verlies Realisatie met winst TECHNISCHE VERWERKING IN DE BOEKHOUDING VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD HOOFDSTUK 11 DE FINANCIERINGSCYCLUS EIGEN VERMOGEN Kapitaalvorming door storting in contanten Kapitaalvorming door inbreng in natura Wijzigingen in het kapitaal SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Betekenis Aflossingstabel: gelijke aflossing SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR Ontvangen leverancierskrediet Cliëntendisconto krediet Begrip Boekhoudkundige verwerking bij de trekker van de wisselbrief xvii

10 Dubbel boekhouden Boekhoudkundige verwerking bij de betrokkene Samenvattend overzicht van het cliëntendisconto Leveranciersdisconto krediet Begrip Boekhoudkundige verwerking van het leveranciersdisconto bij de trekker Boekhoudkundige verwerking leveranciersdisconto bij de betrokkene Overzichtsschema: leveranciersdisconto Gewone incasso van wissels Bank, voorschotten in R/C VOORSTELLING IN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD INTEGRATIEVOORBEELD HOOFDSTUK 12 DE JAARLIJKSE AFSLUITING EN OPMAAK VAN DE JAARREKENING INLEIDING DE PROEF- EN SALDIBALANS ROL VAN DE INVENTARIS Inventarisverrichtingen m.b.t. aankopen en verkopen Ontvangen goederen of diensten waarvoor de onderneming nog geen factuur heeft ontvangen Nog te ontvangen creditnota s Verkochte goederen waarvoor nog geen factuur is opgemaakt Nog op te maken creditnota s Inventarisbewerkingen i.v.m. voorraden In handelsondernemingen Voorraadwijzigingen Waardeverminderingen In productieondernemingen Aangekochte voorraden Geproduceerde voorraden Schematische voorstelling voor productieondernemingen Uitstel- en anticipatieposten Algemeen Uitstelposten Over te dragen kosten Over te dragen opbrengsten Anticipatieposten Toe te rekenen kosten xviii

11 Inhoud Verkregen opbrengsten Controle op de waardering van vorderingen en schulden Problematiek van de waardering in vreemde valuta Ontstaan Inning of betaling Tussentijdse inventaris Twijfelachtige vorderingen en waardeverminderingen Dubieuze vorderingen Afwikkeling Schulden Btw Inventarisverrichtingen m.b.t. vaste activa Afschrijvingen Waardeverminderingen Definitieve proef- en saldibalans vóór resultatenverwerking Voorstelling in de jaarrekening Uitgewerkt voorbeeld RESULTAATBEPALING EN -BESTEMMING Extracomptabele berekening van het resultaat De bestemming van het resultaat De rekeningengroep 14 Overgedragen winst (verlies) heeft geen beginsaldo De rekeningengroep 14 Overgedragen winst (verlies) heeft een beginsaldo OPMAKEN VAN DE JAARREKENING UITGEWERKT VOORBEELD HOOFDSTUK 13 DE MAANDELIJKSE AFSLUITING INLEIDING VERKOPEN Algemeen Commerciële kortingen wegens afname van grote hoeveelheden AANKOPEN VOORRAADWIJZIGINGEN HANDELSGOEDEREN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN Het maandelijks ten laste nemen van over te dragen kosten Het maandelijks ten laste nemen van toe te rekenen kosten xix

12 Dubbel boekhouden 6 PERSONEELSKOSTEN Personeelsadministratie door de onderneming zelf Personeelsadministratie door een erkend sociaal secretariaat Vakantiegeld Eindejaarspremie AFSCHRIJVINGEN WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN ANDERE BEDRIJFSKOSTEN FINANCIËLE KOSTEN Betaling van de rente na vervallen termijn Betaling van de rente bij aanvang van de termijn BESLUIT UITGEWERKT VOORBEELD BIJLAGE 1 DE JAARREKENING VOLGENS HET VOLLEDIGE SCHEMA BIJLAGE 2 DE JAARREKENING VOLGENS HET VERKORTE SCHEMA BIJLAGE 3 DE BTW-AANGIFTE BIJLAGE 4 REKENINGENSTELSEL BIJLAGE 5 OEFENINGEN xx

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Standaardbestanddelen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie