Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving"

Transcriptie

1 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte en Water Versie 0.6 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland Pagina 3 van 50

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep koppelvlakbeschrijving Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Uitwisselen van gegevens via de webservice Het koppelvlak De realisatie van het koppelvlak Verwerking van een verzoek door de webservice Gemaakte keuzes voor de webservices van de BRO 11 3 Inname van grondwatermonitoringputten via de webservice Opbouw van het koppelvlak van de BRO De WSDLs van de BRO De verwerking van een registratieverzoek De verwerking van een aanvullingsverzoek De verwerking van een beëindigingsverzoek Controles Specificatie berichten voor innametransacties grondwatermonitoringputten Inleiding De berichten die bij registratie worden uitgewisseld Pagina 4 van 50

5 4.3 De berichten die bij aanvulling worden uitgewisseld De berichten die bij beëindiging worden uitgewisseld Specificatie van de gegevens van grondwatermonitoringputten die kunnen worden aangeboden RegistrationObject GroundwaterMonitoringWell Error! Bookmark not defined. 5.2 Registratiedocument Aanvullingsdocument Beëindigingsdocument Uitwerking specifieke elementen Bijlages Bijlage A: Vertaalslag Engels Nederlands Bijlage B: Achtergrond bij de techniek rondom het koppelvlak Pagina 5 van 50

6 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep koppelvlakbeschrijving Deze koppelvlakbeschrijving geeft een beschrijving van het technische koppelvlak voor het aanbieden van grondwatermonitoringputten aan de Basisregistratie ondergrond. Het document richt zich voornamelijk op de technisch specialisten die de aansluiting gaan realiseren tussen de systemen van dataleveranciers en het systeem van de BRO. Kennis van XML en webservices is benodigd om deze aansluiting daadwerkelijk te bouwen op basis van dit document. Het is echter zo geschreven dat overige belangstellenden met beperkte kennis op dit vlak de strekking van de aansluiting kunnen volgen. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, de handboeken voor inname en uitgifte; de koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Ook staan in de catalogus de kardinaliteit (het aantal keer dat de entiteit of het attribuut voorkomt), regels voor het gebruik en de toegestane waardes voor de attributen. Ook de samenhang tussen de entiteiten wordt beschreven. De catalogus beschrijft dus de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van innemen of uitgeven. Om te zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de Pagina 6 van 50

7 webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Figuur 1: Samenhang tussen documentatie 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van deze koppelvlakbeschrijving. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de uitwisseling van gegevens via de webservices van de BRO. Dit hoofdstuk is bedoeld voor de lezer die een globaal idee wil krijgen van de technische werking van de BRO. Hoofdstuk 3 geeft de technische specificaties voor de inname van grondwatermonitoringputten. Dit hoofdstuk is bedoeld voor de lezer die de specifieke technische werking van de BRO voor inname van grondwatermonitoringputten wil begrijpen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Dit hoofdstuk gaat echter nog niet in op alle details. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 geven de specificaties van respectievelijk het XML Schema voor de innametransacties voor grondwatermonitoringputten en het XML Schema voor grondwatermonitoringput. Deze hoofdstukken maken het samen Pagina 7 van 50

8 met de kennis uit hoofdstuk 3 mogelijk voor de lezer om aan te sluiten op de BRO en geeft daarvoor alle benodigde details. In hoofdstuk 6 staat een uitwerking van specifieke elementen uit de twee XML Schema s. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving 0.6 Augustus 2015 Versie ten behoeven van pilot GMW Fase Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Pagina 8 van 50

9 2 Uitwisselen van gegevens via de webservice 2.1 Het koppelvlak Dit hoofdstuk geeft een inleiding op berichtuitwisseling. De Basisregistratie Ondergrond voorziet in een koppelvlak waarmee dataleveranciers op een geautomatiseerde manier gegevens aan de BRO kunnen overdragen. Systemen van data-leveranciers sluiten via het koppelvlak aan op de systemen van de BRO. Figuur 2: Aansluiting op het BRO systeem via een koppelvlak Zoals hierboven al beschreven, kan via een koppelvlak overdracht van gegevens plaatsvinden. Deze overdracht van gegevens wordt een transactie genoemd. Wanneer het gaat om overdracht van gegevens door een dataleverancier aan de BRO wordt gesproken over een innametransactie, als het een overdracht van gegevens door de BRO aan data-afnemers betreft wordt dit een uitgiftetransactie genoemd. Figuur 3: Een transactie tussen data leverancier/afnemer en de BRO Pagina 9 van 50

10 2.2 De realisatie van het koppelvlak Het koppelvlak zoals hierboven beschreven kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. De BRO kent voor het aanbieden van registratieobjecten twee manieren, namelijk via het loket of via de webservice. Dit document richt zich enkel op het in technische termen beschrijven van het koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De keuzes voor de inrichting van de BRO zijn gebaseerd op de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en de Digikoppeling specificaties. Het koppelvlak is gerealiseerd met W3C webservices. Hiermee kan een extern systeem, een cliëntsysteem genoemd, via een request-response mechanisme communiceren met het systeem van de BRO. Deze communicatie vindt plaats over het internet. De belangrijkste concepten die een rol spelen bij de webservices van de BRO zijn WSDL en SOAP. Figuur 4: De positie van WSDL en SOAP bij een transactie 2.3 Verwerking van een verzoek door de webservice Als een dataleverancier of data-afnemer gegevens wil uitwisselen met de BRO moet hij hiervoor altijd zelf het initiatief nemen. Om een transactie te starten moet vanuit het systeem van de dataleverancier of data-afnemer ten eerste een verzoek (request genoemd) worden verstuurd aan de webservice van het BROsysteem. Dit verzoek bestaat uit een SOAP-bericht waarin is aangegeven welke transactie uitgevoerd moet worden. De invoergegevens die voor deze transactie moeten worden gebruikt worden ook gelijk meegegeven. Het systeem van de BRO reageert op dit verzoek door middel van een antwoord, (response genoemd). Aangezien het bij de BRO om synchrone webservice gaat, bevat de response direct het resultaat van de transactie, opnieuw in de vorm van een SOAP bericht. Pagina 10 van 50

11 Afhankelijk van de verwerking door de BRO verschilt de inhoud van deze response. Figuur 5: Request-response mechanisme 2.4 Gemaakte keuzes voor de webservices van de BRO Communicatiestandaarden Voordat deze standaarden verder worden toegelicht, wordt hieronder het complete plaatje voor uitwisseling geschetst. De communicatie tussen het systeem van de dataleverancier en het systeem van de BRO verloopt namelijk over een aantal lagen. Voor elk van de lagen staat hieronder weergegeven welke standaarden gebruikt zijn. Dit geeft een beeld waar het hierboven beschreven mechanisme en bijbehorende standaarden op het niveau van de uitwisseling van berichten zich bevinden in het grotere geheel. Ook is de positie van de BRO weergegeven. In bijlage B staat meer achtergrondinformatie over de techniek rondom het koppelvlak. Digikoppeling } Inhoud Logistiek Semantiek Structuur Service beschrijving Berichtuitwisseling Transportprotocol XML Schema XML WSDL SOAP HTTP } BRO Transport Netwerk TCP/IP Pagina 11 van 50

12 Figuur 6: Raamwerk voor uitwisselbaarheid SOAP Het Simple Object Access Protocol (SOAP) is een protocol voor het versturen van XML berichten. Het doel van SOAP is het uitwisselen van data over netwerken en daarom houdt het zich bezig met het inkapselen en coderen van XML data en het definiëren van regels voor het versturen en ontvangen van die data. Een SOAP bericht is niet bedoeld voor menselijke interpretatie, maar worden door het ontvangende systeem verwerkt. Het systeem van de BRO maakt gebruik van SOAP WSDL Bij elk koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van een W3C webservice hoort een WSDL (Web Service Definition Language) document. Dit document, beschreven in XML, beschrijft in technische termen welke transacties er mogelijk zijn via de webservice. Onder andere staat gedefinieerd hoe men toegang kan krijgen tot de service en welke gegevens moeten worden ingevoerd en welke kunnen worden terugverwacht van het systeem. Het systeem van de BRO maakt gebruik van WSDL Synchrone webservices Er bestaan synchrone en asynchrone webservices. Bij een synchrone webservice wacht het systeem dat het verzoek heeft verstuurd tot er een antwoord ontvangen is. Wanneer een verzoek enige verwerkingstijd vergt bij het ontvangende systeem (in dit geval het systeem van de BRO), blijven de resources bij de aanvrager voor dit verzoek in gebruik en kan er dus maar een beperkt aantal transacties tegelijk worden verwerkt. Het gevolg kan zijn dat een gebruiker geen transacties kan starten en moet wachten tot er resources zijn vrijgekomen. De BRO volgt hierin de Best Effort variant van Digikoppeling. Deze variant schrijft voor dat de uitwisseling synchroon plaatsvindt, maar vereist geen faciliteiten voor betrouwbaarheid, zoals ontvangstbevestigingen en het elimineren van duplicaten. Pagina 12 van 50

13 Op dit moment is er binnen de BRO voor gekozen enkel synchrone webservices te implementeren. Waar niet direct een antwoord kan worden gegeven, wordt via de mail een reactie gestuurd Gebruikte standaarden en hun namespaces De XML Schema s van de BRO zijn gebaseerd op domeinmodellen voor de verschillende registratieobjecten. Deze domeinmodellen staan conceptueel en inhoudelijk volledig beschreven is in de catalogus van het registratieobject. Waar het domeinmodel onafhankelijk van implementatiekeuzes is beschreven, is bij de uitwerking naar het XML Schema juist wel rekening gehouden met nationale en internationale technische standaarden. XML Schema s van de BRO maken doorgaans dan ook gebruik van de volgende standaarden: NEN 3610:2010, Basismodel Geoinformatie OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard, OGC De relatie tussen het domeinmodel en het XML Schema is zo veel mogelijk 1-op-1 gehouden. Door de toepassing van internationale standaarden wordt echter een aantal elementen, types en attributen in het XML Schema geïntroduceerd die niet zijn opgenomen in het domeinmodel. De consequenties die dit heeft staan expliciet benoemd bij de elementen die als gevolg van het toepassen van standaarden een andere invulling hebben dan verwacht. Daarnaast is het XML Schema conform de internationale standaarden uitgewerkt in het Engels, waar het domeinmodel in het Nederlands beschreven is. De toepassing van internationale standaarden betekent dat in de XSD wordt gerefereerd aan de XML Schema s, die bij die standaarden horen. In de WSDL en de SOAP berichten van de webservices van de BRO worden de volgende standaarden gebruikt met bijbehorende namespaces. In de laatste kolom staat een prefix voor elke namespace. Deze prefixen mogen echter zelf worden gekozen, dit is enkel het prefix dat in de voorbeelden wordt gebruikt. Pagina 13 van 50

14 3 Inname van grondwatermonitoringputten via de webservice 3.1 Opbouw van het koppelvlak van de BRO Voor elk registratieobject ontwikkelt de BRO voor zowel inname als uitgifte een WSDL. De invoer- en uitvoergegevens voor elke operation in de WSDL worden beschreven in een berichten -XSD. Deze berichten -XSD wordt geïmporteerd in de WSDL en maakt weer gebruik van een XSD die het registratieobject zelf beschrijft. Daarnaast gebruikt de berichten -XSD de gemeenschappelijke standaarden, welke in hoofdstuk genoemd staan. De WSDL voor de inname van grondwatermonitoringputten is isgmw.wsdl. De bijbehorende berichten -XSD is isgwmmessages.xsd. De XSD die de grondwatermonitoringput zelf beschrijft is gmwcommon.xsd. In onderstaande figuur is de relatie tussen de WSDL en deze XML Schemas weergegeven. Figuur 7: De relatie tussen de WSDL's en XML Schema's De specifieke namespaces voor de genoemde XML Schema s voor grondwatermonitoringputten staan hieronder benoemd. Specificatie Namespace URI Prefix Gemeenschappelijke brocom BRO types brocommon/2.3 GroundwaterMonitoring gmwcommon Well gmwcommon/0.6 Innametransacties isgmw GroundwaterMonitoring 0.6 Well Geography Markup gml Pagina 14 van 50

15 Language 3.2 XML Schema instance xsi XMLSchema-instance XML Linking Language xlink 3.2 De WSDLs van de BRO De service met daarbij de port beschrijft hoe men toegang krijgt tot de service De service voor inname van grondwatermonitoringputten: - Service name: isgmw - Port name: isgmw_soap - SOAP address location: https://www.broservices.nl/wsdl/isgmw//isgmw/v<<x.y >> Een binding geeft details over het transport behorende bij een port, onder andere het communicatieprotocol en het formaat van de input en de output. De BRO geeft alleen binding voor SOAP 1.1, document-literal wrapped en als transport binding http. Voor elke operation is de style document en de input en output use literal. De binding voor inname van grondwatermonitoringputten: - Binding name: isgmw_soap - SOAP operation SOAP action: (lege string) Port type specificeert de interface en legt in operations de structuur van de input en output berichten vast. Elk van de transacties die in het innamehandboek gedefinieerd staat wordt gerealiseerd door één van deze operations. isgmw.wsdl kent de volgende operations in port type: - registergmw - additiongmwowner - additiongmwtubelength - additiongmwtubestatus - additiongmwmaintainanceresponsibleparty - additiongmwwellheadprotectiontubelength - additiongmwwellheadprotection - additiongwmrepairtube - additiongmwgroundlevel - additiongmwwellposition - additiongmwtubeposition - completeregistrationgmw Pagina 15 van 50

16 Messages beschrijven de berichten die per transactie worden uitgewisseld, uitgedrukt in parts (XML elementen). Er is steeds sprake van een request en een reponse. De naam van de bijbehorende operation is onderdeel van naam van het request en de response. De inhoud van de response is afhankelijk van de verwerking van het verzoek tot levering, zie verder paragraaf 3.3. isgmw.wsdl kent de volgende messages: - registergmwrequest - registergmwresponse - additiongmwownerrequest - additiongmwownerresponse - additiongmwtubelengthrequest - additiongmwtubelengthresponse - additiongmwtubestatusrequest - additiongmwtubestatusresponse - additiongmwmaintainanceresponsiblepartyrequest - additiongmwmaintainanceresponsiblepartyresponse - additiongmwwellheadprotectiontubelengthrequest - additiongmwwellheadprotectiontubelengthresponse - additiongmwwellheadprotectionrequest - additiongmwwellheadprotectionresponse - additiongwmrepairtuberequest - additiongwmrepairtuberesponse - additiongmwgroundlevelrequest - additiongmwgroundlevelresponse - additiongmwwellpositionrequest - additiongmwwellpositionresponse - additiongmwtubepositionrequest - additiongmwtubepositionresponse - completeregistrationgmwrequest - completeregistrationgmwresponse Een type bevat XML Schemas met daarbinnen XML types en elementen. Deze XML Schemas kunnen extern worden gedefinieerd en worden geïmporteerd. isgmw.wsdl kent het volgende type: De verwerking van een registratieverzoek Hieronder staat uitgewerkt hoe de webservice een registratieverzoek verwerkt. Elk van de genoemde messages in paragraaf 3.2 die van toepassing is op registratie is terug te vinden in onderstaande afbeelding. Pagina 16 van 50

17 Figuur 8: De verwerking van een registratieverzoek Pagina 17 van 50

18 3.4 De verwerking van een aanvullingsverzoek Een aanvullingsverzoek wordt door de webservice op gelijke manier verwerkt als een registratieverzoek. Elk van de genoemde messages in paragraaf 3.2 die van toepassing is op aanvulling is terug te vinden in onderstaande afbeelding. Figuur 9: De verwerking van een aanvullingsverzoek 3.5 De verwerking van een beëindigingsverzoek Een beëindigingsverzoek wordt door de webservice op gelijke manier verwerkt als een registratieverzoek. Elk van de genoemde messages in paragraaf 3.2 die van toepassing is op beëindiging is terug te vinden in onderstaande afbeelding. Pagina 18 van 50

19 Figuur 10: De verwerking van een beëindigingsverzoek Pagina 19 van 50

20

21 3.6 Controles Toegangscontrole Voor de beveiliging van de transacties die plaatsvinden tussen een dataleverancier en de BRO worden PKIoverheid certificaten gebruikt. Zowel de dataleverancier als de BRO beschikt over een dergelijk certificaat. In het certificaat is een identificatie opgenomen die uniek is voor de houder van het certificaat. Omdat deze identificatie cruciaal is voor de beveiliging, wordt de identiteit van de aanvrager van een PKIoverheid certificaat streng gecontroleerd. Op het moment dat een systeem van een dataleverancier of - afnemer een transactie initieert, wisselen dit systeem en het BRO systeem eerst hun PKIoverheid certificaten uit. Aan de hand van de identificatie in de certificaten weten beide partijen met wie de transactie wordt opgezet (authenticatie). Als de authenticatie succesvol is verlopen dan worden beide certificaten vervolgens gebruikt om al het dataverkeer tussen de systemen te versleutelen (via TLS of SSL). Deze versleuteling maakt het voor derden onmogelijk om de data te lezen of te wijzigen. Elke transactie met de BRO mag alleen worden uitgevoerd door een systeem van een dataleverancier of data-afnemer dat daarvoor het recht heeft gekregen van de BRO. Aan de hand van de identificatie in het certificaat wordt door de BRO bepaald of dit systeem het recht heeft om de transactie uit te voeren (autorisatie). De rechten van de gebruiker worden beheerd door de BRO. Als de toegangscontrole tot een fout leidt, ontvangt de dataleverancier de melding met een HTTP statuscode Gegevenscontrole Het XML document dat in de body van het SOAP bericht wordt meegegeven wordt gecontroleerd op basis van het XML Schema waar het naar verwijst. Het XML Schema legt regels vast over de structuur van het XML document en gegevens zelf, dus de ingevulde waardes in het XML document, controleren. Het XML Schema legt namelijk vast: Welke gegevens verplicht zijn Welk type een ingevulde waarde moet hebben Een XML Schema kan echter geen regels vastleggen die gelden tussen verschillende gegevens. Het vastleggen en controleren van dit soort regels, business rules genoemd, gebeurt door Pagina 21 van 50

22 middel van de programmatuur aan de kant van de BRO. Voorbeelden van dit soort controles zijn: Welke lengte een ingevulde waarde moet hebben Wat de toegestane waardes zijn voor een gegeven Voor innametransacties geldt dat dit soort gegevenscontroles worden uitgevoerd op de transactiegegevens die zijn meegegeven en daarnaast wordt het brondocument dat wordt aangeboden ook op een dergelijke manier inhoudelijk gecontroleerd. Naast de inhoudelijke controle van de transactiegegevens vindt er ook een technische controle van het verzoek plaats. Dit betekent onder andere dat wordt nagegaan of het protocol dat gebruikt is in het verzoek juist is. Nadat de technische controle heeft plaatsgevonden wordt het verzoek in het systeem van de BRO getransformeerd van XML naar Java Controle op rechten Het systeem controleert of de dataleverancier die het innameverzoek doet bij de BRO geregistreerd is als bronhouder van grondwatermonitoringputten, of dat bij de BRO bekend is dat de dataleverancier grondwatermonitoringputten mag aanleveren voor deze bronhouder. Pas daarna wordt het brondocument inhoudelijk gecontroleerd. Als de inhoudelijke controle van het brondocument slaagt, bekijkt het systeem daarna de organisaties en hun rollen die genoemd worden in het brondocument. Hierbij wordt gecontroleerd of de genoemde bronhouder en uitvoerder reeds bekend zijn in de BRO. Tot slot wordt gecontroleerd of de inhoud van het brondocument overeenkomt met het kwaliteitsregime dat als transactiegegeven is meegegeven in het innameverzoek Aanvullende controles op aanvullings- en beëindigingsdocumenten Aanvullingsdocument: Naast de eerder beschreven controles kunnen aanvullende controles worden uitgevoerd op basis van validatieregels die gelden voor een specifiek aanvullingsbrondocument. Deze controles vallen uiteen in twee typen: Aanvullende controles op gegevens binnen het aanvullingsbrondocument Pagina 22 van 50

23 Aanvullende controles op een bepaald gegeven uit het aanvullingsbrondocument aan de hand van actuele waarde van dat gegeven in de registratie ondergrond. Pagina 23 van 50

24 4 Specificatie berichten voor innametransacties grondwatermonitoringputten 4.1 Inleiding Voor de inname van grondwatermonitoringputten is één XMLschema (XSD) gemaakt op basis van de specificaties uit het Innamehandboek voor BRO Grondwatermonitoringput. Hieronder staan alle berichten die worden uitgewisseld bij specifieke transacties. Ten eerste is voor elk bericht de specificatie uit het innamehandboek naast de structuur uit het XML bericht weergegeven. Daarna volgt voor elk bericht een voorbeeld. Zoals te zien is in de voorbeelden is in het XML Schema gebruik gemaakt van Engelse termen. De vertaalslag van de Engelse termen zoals gebruikt in het XML Schema naar de Nederlandse termen zoals gebruikt in het innamehandboek is in bijlage A te vinden. In de eerste kolom van dit voorbeeld staat voor een aantal elementen een referentie. Als er geen referentie in de eerste kolom staat, betekent het dat het element exact uitgewerkt is zoals in het innamehandboek gespecificeerd staat. Staat er wel een referentie? Een numerieke referentie verwijst dan naar een verdere uitwerking van het element in een hoofdstuk verderop. Een tekstuele referentie verwijst dan naar een verdere toelichting op het element, aangezien deze afwijkt of uitgebreider is dan gespecificeerd in het innamehandboek. Pagina 24 van 50

25 4.2 De berichten die bij registratie worden uitgewisseld Het registratieverzoek 5.1 <isgmw:registergmwrequest> <isgmw:yourtransactionreference>levering </ isgmw:yourtransactionreference> <isgmw:qualityregimecodespace="urn:bro:quali tyregime">imbro/a</isgmw:qualityregime> <isgmw:sourcedocument (GroundwaterMonitoringWell) </isgmw:sourcedocument> </isgmw:registergmwrequest> Bericht van afwijzing TIME <isgmw:registergmwresponse> <brocom:yourtransactionreference>eigenaar </brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference>a-gmw </brocom:brotransactionreference> <brocom:rejectiontime> T11:33:24+02:00</brocom:rejectionTime> <isgmw:objectidaccountableparty> </isgmw:objectidaccountableparty> <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountableparty> <brocom:qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro/a </brocom:qualityregime> Pagina 25 van 50

26 <isgmw:errormessage> (Foutmelding) </isgmw: errormessage > </isgmw:registergmwresponse> Bericht van verwerking TIME TIME <isgmw:registergmwresponse> <brocom:yourtransactionreference>levering </brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference> R-GMW </brcom:brotransactionreference> < brocom:broid>gmw </brocom:broid> <brocom:acceptancetime> T11:31:24+02:00</brocom:acceptanceTime> <brocom:objectregistrationtime> T11:31:24+02:00 </brocom:objectregistrationtime> <isgmw:objectidaccountableparty>25h </isgmw:objectidaccountableparty> <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountableparty> <isg:qualityregime codespace= "urn:bro:kwaliteitsregime">imbro/a </isgmw:qualityregime> </isgmw:registergmwresponse> Pagina 26 van 50

27 4.3 De berichten die bij aanvulling worden uitgewisseld Het aanvullingsverzoek 5.2 <isgmw:additiongmwownerrequest> <isgmw:yourtransactionreference>eigenaar </isgmw:yourtransactionreference> <isgmw:qualityregimecodespace="urn:bro: QualityRegime">IMBRO/A</isgmw:qualityRegime> <isgmw:sourcedocument> (specifiek aanvuldocument) </isgmw:sourcedocument> </isgmw:additiongmwownerrequest> Bericht van afwijzing TIME <isgmw:additiongmwownerresponse> <brocom:yourtransactionreference>eigenaar </brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference>a-gmw </brocom:brotransactionreference> <brocom:broid>gmw </brocom:broid> <brocom:rejectiontime> T11:33:24+02:00</brocom:rejectionTime> <brocom:deliveryaccountableparty> </brocom:deliveryaccountableparty> <brocom:qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro/a </brocom:qualityregime> <isgmw:errormessage> (Foutmelding) Pagina 27 van 50

28 </isgmw: errormessage > </isgmw:additiongmwownerresponse> Bericht van verwerking Bericht van verwerking uw transactiekenmerk Verwijzing BRO transactiekenmerk naar het registratieverzoek kwaliteitsregime BRO-ID bronhouder tijdstip laatste aanvulling AdditionGMWResponse yourtransactionreference Verwijzing naar het brotransactionreference registratieverzoek broid latestadditiontime deliveryaccountableparty qualityregime TIME <isgmw:additiongmwownerresponse> <brocom:yourtransactionreference>eigenaar </brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference>a-gmw </brocom:brotransactionreference> <brocom:broid>gmw </brocom:broid> <brocom:objectregistrationtime> T11:33:24+02:00 </brocom:objectregistrationtime> <brocom:deliveryaccountableparty> </brocom:deliveryaccountableparty> <brocom:qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro/a </brocom:qualityregime> </isgmw:additiongmwownerresponse> 4.4 De berichten die bij beëindiging worden uitgewisseld Het beëindigingsverzoek 5.3 <isgmw:completeregistrationwellrequest> <brocom:yourtransactionreference>opgeruimd juni 2015 p12</brocom:yourtransactionreference> <isgmw:sourcedocument> (beëindigingsdocument) </isgmw:sourcedocument> Pagina 28 van 50

29 </isgmw:completeregistrationwellrequest> Bericht van afwijzing TIME <isgmw:completeregistrationgmwresponse> <brocom:yourtransactionreference>opgeruimd juni 2015 p12</brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference>a-gmw </brocom:brotransactionreference> <brocom:broid>gmw </brocom:broid> <brocom:rejectiontime> T11:33:24+02:00</brocom:rejectionTime> <brocom:deliveryaccountableparty> </brocom:deliveryaccountableparty> <brocom:qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro/a </brocom:qualityregime> <isgmw:errormessage> (Foutmelding) </isgmw: errormessage > </isgmw:completeregistrationgmwownerresponse> Bericht van verwerking Pagina 29 van 50

30 TIME <isgmw:completeregistrationgmwresponse> <brocom:yourtransactionreference>opgeruimd juni 2015 p12</brocom:yourtransactionreference> <brocom:brotransactionreference>a-gmw </brocom:brotransactionreference> <brocom:broid>gmw </brocom:broid> <brocom:registrationcompletiontime> T11:33:24+02:00</brocom:registrationCompletionTime> <brocom:deliveryaccountableparty> </brocom:deliveryaccountableparty> <brocom:qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro/a </brocom:qualityregime> </isgmw:completeregistrationgmwownerresponse> Pagina 30 van 50

31 5 Specificatie van de gegevens van grondwatermonitoringputten die kunnen worden aangeboden De brondocumenten van grondwatermonitoringputten die kunnen worden aangeboden staan hieronder verder uitgewerkt aan de hand van voorbeelden. Er is een drietal varianten van brondocumenten die kunnen worden aangeboden te vinden: - Het registratiedocument - Het aanvullingsdocument - Het beëindigingsdocument Deze brondocumenten zijn gebaseerd op het registratieobject grondwatermonitoringput dat wordt vastgelegd in de Basisregistratie ondergrond. Het registratieobject staat daarom eerst uitgewerkt en daaronder volgen de brondocumenten die hiervan zijn afgeleid. In de eerste kolom van de voorbeelden staat voor een aantal elementen een referentie. Als er geen referentie in de eerste kolom staat, betekent het dat het element exact uitgewerkt is zoals in de catalogus gespecificeerd staat. Staat er wel een referentie? Een numerieke referentie verwijst dan naar een verdere uitwerking van het element in een paragraaf verderop. Een tekstuele referentie verwijst dan naar een verdere toelichting op het element, aangezien deze afwijkt of uitgebreider is dan gespecificeerd in de catalogus. In de XML Schema s en dus ook in de XML voorbeelden wordt gebruik gemaakt van Engelse termen. De vertaalslag van de Engelse termen zoals gebruikt in het XML Schema naar de Nederlandse termen zoals gebruikt in de catalogus is in Bijlage A. Pagina 31 van 50

32 5.1 Registratiedocument De dataleveranciers bieden bij een registratie in principe alle gegevens van het registratieobject grondwatermonitoringput aan, op de volgende gegevens na: Entiteit GroundwaterMonitoringWell (5.1) Zoutwachter MonitoringTube RegistrationHistory StandardizedLocation Attribuut broid qualityregime deliveryresponsibleparty inuse inuse Geheel Geheel Brondocument registergmw ID - <isgmw:sourcedocument gml:id="gmwell-id-88a342d1-970a-45d3-8a89-c0846d50af13"> - <gmw:deliveryaccountableparty> </gmw:deliveryaccountablepart y> - <gmw:deliverycontext codespace="urn:bro:deliverycontext">rechtsgrondwaterwet </gmw:deliverycontext> <gmw:historicalid>vdweeteringsput1</gmw:historicalid> - <gmw:constructionstandard codespace="urn:bro:gmw:constructionstandard"> STOWA Handboek</gmw:constructionStandard> - <gmw:owner> </gmw:owner> <gmw:wellheadprotector codespace="urn:bro:gmw:wellheadprotector">beschermkokerstaal </gmw:wellheadprotector> <gmw:geoohmtester codespace="urn:bro:indicationyesnounknown">ja</gmw:geoohmtester> <gmw:initialfunction codespace="urn:bro:gmw:initialfunction"> monitoringgrondwaterstand</gmw:initialfunction> DATE <gmw:constructiondate> :00</gmw:constructiondate> DATE <gmw:abandonmentdate> :00</gmw:abandonmentdate> <gmw:monitoringtube>...</gmw:monitoringtube> <gmw:deliveredlocation>...</gmw:deliveredlocation> <gmw:deliveredverticalposition>...</gmw:deliveredverticalposition> <gmw:ohmtester>...</gmw:ohmtester> <isgmw:objectidaccountableparty>25h01000</isgmw:objectidaccountable Party> <isgmw:deliveryresponsibleparty> </isgmw:deliveryresponsible Party> <isgmw:maintenanceresponsibleparty> </isgmw:maintenancerespo nsibleparty> </isgmw:sourcedocument> Pagina 32 van 50

33 5.1.2 MonitoringTube ID - <gmw:monitoringtube gml:id="gmwell-id-b6c41d66-0be f18-29e8ff2a784c"> - <gmw:tubenumber>1</gmw:tubenumber> - <gmw:type codespace="urn:bro:gmw:monitoringtubetype">buis</gmw:type> - <gmw:artesianwellcap codespace="urn:bro:indicationyesnounknown">ja </gmw:artesianwellcap> - <gmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">ja</gmw:fullydescribed> <gmw:status codespace="urn:bro:gmw:tubestatus">klaarvoorgebruik</gmw:status> MEA <gmw:length uom="m">10</gmw:length> NIL MEA <gmw:topverticalposition uom="m">-0.98</gmw:topverticalposition> <gmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</gmw:verticalPositioningMethod> <gmw:verticalpositioningoperator> </gmw:verticalpositioningop erator> <gmw:screen>...</<gmw:screen>> <gmw:othertubepart>...</gmw:othertubepart> </gmw:monitoringtube> Screen - <gmw:screen> - <gmw:material codespace="urn:bro:gmw:materialtype">pvc</gmw:material> MEA - <gmw:internaldiameter NIL uom="mm">36</gmw:internaldiameter> MEA - <gmw:topverticalposition uom="m"> </gmw:topVerticalPosition> MEA - <gmw:bottomverticalposition uom="m"> </gmw:bottomVerticalPosition> </gmw:screen> OtherTubePart - <gmw:othertubepart> ÇWA - <gmw:material codespace="urn:bro:gmw:materialtype">pvc</gmw:material> MEA - <gmw:internaldiameter uom="mm">36</gmw:internaldiameter> NIL MEA - <gmw:topverticalposition uom="m">- 0.98</gmw:topVerticalPosition> MEA - <gmw:bottomverticalposition uom="m">- 9.48</gmw:bottomVerticalPosition> </gmw:othertubepart> DeliveredLocation ID <gmw:deliveredlocation> <gmw:location gml:id="location5056b e-8c39- Pagina 33 van 50

34 PT DIS 5c6adb463adf"> <gml:pos srsname="urn:ogc:def:crs:epsg::28992"> </gml:pos> </gmw:location> <gmw:horizontalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:horizontalpositioningmethod"> landmetinggr01m</gmw:horizontalpositioningmethod> <gmw:horizontalpositioningoperator> </gmw:horizontalpositioningoperator> </gmw:deliveredlocation> DeliveredVerticalPosition MEA MEA NIL DIS <gmw:deliveredverticalposition> <gmw:localverticalreferencepoint codespace="urn:bro:gmw:localverticalreferencepoint"> maaiveld</gmw:localverticalreferencepoint> <gmw:offset uom="m">0.000</gmw:offset> <gmw:verticalpositiongroundlevel uom="m">- 1.2</gmw:verticalPositionGroundlevel> <gmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</gmw:verticalPositioningMethod> <gmw:verticalpositioningoperator> </gmw:verticalPositioningOperator> <gmw:verticaldatum codespace="urn:bro:verticaldatum">nap</gmw:verticaldatum> </gmw:deliveredverticalposition> OhmTester <gmw:ohmtester> <gmw:serialnumber>1</gmw:serialnumber> <gmw:electrodepair>...</gmw:electrodepair> </gmw:ohmtester> ElectrodePair MEA MEA <gmw:electrodepair> <gmw:serialnumber>1</gmw:serialnumber> <gmw:measurementverticalposition uom="m">- 9.15</gmw:measurementVerticalPosition> <gmw:electrodedistance>20</gmw:electrodedistance> <gmw:annularinfillmaterial codespace="urn:bro:gmw:annularinfillmaterial">zand </gmw:annularinfillmaterial> </gmw:electrodepair> 5.2 Aanvullingsdocument Brondocument additiongmwowner <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountableparty> Pagina 34 van 50

35 DATE <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:owner> </isgmw:owner> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwtubelength <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:tubenumber>1</isgmw:tubenumber> <isgmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">ja</isgmw:fullydescribed> <isgmw:localverticalreferencepoint codespace="urn:bro:gmw:localverticalreferencepoint">nap </isgmw:localverticalreferencepoint> <isgmw:length uom="m">1</isgmw:length> <isgmw:topverticalpositiontube uom="m">1.000</isgmw:topverticalpositiontube> <isgmw:topverticalpositionriser uom="m">1.000</isgmw:topverticalpositionriser> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m </isgmw:verticalpositioningmethod> <isgmw:positioningresponsiblepartyverticalpositiontube> </isgmw:positioningresponsiblepartyverticalpositiontube> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwtubestatus <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:tubenumber>1</isgmw:tubenumber> <isgmw:status codespace="urn:bro:gmw:tubestatus">klaarvoorgebruik</isgmw:status> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwmaintainanceresponsibleparty <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:maintenanceresponsibleparty> </isgmw:maintenancerespon sibleparty> </isgmw:sourcedocument> Pagina 35 van 50

36 5.2.5 Brondocument additiongmwwellheadprotectionandtubelength <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:tubenumber>1</isgmw:tubenumber> <isgmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">ja</isgmw:fullydescribed> <isgmw:localverticalreferencepoint codespace="urn:bro:gmw:localverticalreferencepoint">nap </isgmw:localverticalreferencepoint> <isgmw:wellheadprotector codespace="urn:bro:gmw:wellheadprotector"> beschermkoker</isgmw:wellheadprotector> <isgmw:length uom="m">1.000</isgmw:length> <isgmw:topverticalpositiontube uom="m">1.000</isgmw:topverticalpositiontube> <isgmw:topverticalpositionriserpart1 uom="m">1.000 </isgmw:topverticalpositionriserpart1> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</isgmw:verticalPositioningMethod> <isgmw:verticalpositioningoperator> </isgmw:verticalpositioni ngoperator> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwwellheadprotection <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:wellheadprotector codespace="urn:bro:gmw:wellheadprotector">beschermkoker </isgmw:wellheadprotector> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongwmtuberepair <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:tubenumber>1</isgmw:tubenumber> <isgmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">nee</isgmw:fullydescribed> <isgmw:topverticalpositiontube uom="m">1.000</isgmw:topverticalpositiontube> <isgmw:localverticalreferencepoint codespace="urn:bro:gmw:localverticalreferencepoint">nap </isgmw:localverticalreferencepoint> <isgmw:topverticalpositionappliedriser uom="m">1.000 </isgmw:topverticalpositionappliedriser> Pagina 36 van 50

37 <isgmw:bottomverticalpositionappliedriser uom="m">1.000 </isgmw:bottomverticalpositionappliedriser> <isgmw:material codespace="urn:bro:gmw:materialtype">teflon</isgmw:material> <isgmw:internaldiameterappliedriser uom="mm">13</isgmw:internaldiameterappliedriser> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</isgmw:verticalPositioningMethod> <isgmw:verticalpositioningoperator> </isgmw:verticalpositioni ngoperator> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwgroundlevel <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:verticaldatum codespace="urn:bro:verticaldatum">nap</isgmw:verticaldatum> <isgmw:verticalpositiongroundlevel uom="m">1.000</isgmw:verticalpositiongroundlevel> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</isgmw:verticalPositioningMethod> <isgmw:verticalpositioningoperator> </isgmw:verticalpositioni ngoperator> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwwellposition DATE <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:verticaldatum codespace="urn:bro:verticaldatum">nap</isgmw:verticaldatum> <isgmw:localverticalreferencepoint codespace="urn:bro:gmw:localverticalreferencepoint">nap </isgmw:localverticalreferencepoint> <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:verticalpositiongroundlevel uom="m">5.120</isgmw:verticalpositiongroundlevel> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</isgmw:verticalPositioningMethod> <isgmw:verticalpositioningoperator> </isgmw:verticalpositioni ngoperator> <isgmw:tubeposition> <isgmw:tubenumber>001</isgmw:tubenumber> <isgmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">ja </isgmw:fullydescribed> <isgmw:topverticalpositiontube uom="m">5.670</isgmw:topverticalpositiontube> Pagina 37 van 50

38 <isgmw:topverticalpositionscreen uom="m"> </isgmw:topVerticalPositionScreen> <isgmw:bottomverticalpositionscreen uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionscreen> <isgmw:topverticalpositionriserpart1 uom="m">5.670 </isgmw:topverticalpositionriserpart1> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart1 uom="m">3.670 </isgmw:bottomverticalpositionriserpart1> <isgmw:topverticalpositionriserpart2 uom="m">3.670 </isgmw:topverticalpositionriserpart2> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart2 uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionriserpart2> <isgmw:topverticalpositionriserpart3 uom="m"> </isgmw:topverticalpositionriserpart3> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart3 uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionriserpart3> <isgmw:topverticalpositionsedimentsump uom="m"> </isgmw:topverticalpositionsedimentsump> <isgmw:bottomverticalpositionsedimentsump uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionsedimentsump> </isgmw:tubeposition> </isgmw:sourcedocument> Brondocument additiongmwtubeposition <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:startdate> </isgmw:startdate> <isgmw:tubeposition> <isgmw:tubenumber>1</isgmw:tubenumber> <isgmw:fullydescribed codespace="urn:bro:indicationyesno">ja </isgmw:fullydescribed> <isgmw:topverticalpositiontube uom="m">5.670</isgmw:topverticalpositiontube> <isgmw:topverticalpositionscreen uom="m"> </isgmw:topVerticalPositionScreen> <isgmw:bottomverticalpositionscreen uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionscreen> <isgmw:topverticalpositionriserpart1 uom="m">5.670 </isgmw:topverticalpositionriserpart1> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart1 uom="m">3.670 </isgmw:bottomverticalpositionriserpart1> <isgmw:topverticalpositionriserpart2 uom="m">3.670 </isgmw:topverticalpositionriserpart2> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart2 uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionriserpart2> <isgmw:topverticalpositionriserpart3 uom="m"> </isgmw:topverticalpositionriserpart3> <isgmw:bottomverticalpositionriserpart3 uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionriserpart3> <isgmw:topverticalpositionsedimentsump uom="m"> </isgmw:topverticalpositionsedimentsump> <isgmw:bottomverticalpositionsedimentsump uom="m"> </isgmw:bottomverticalpositionsedimentsump> </isgmw:tubeposition> <isgmw:verticalpositioningmethod codespace="urn:bro:gmw:verticalpositioningmethod"> DGPS01_025m</isgmw:verticalPositioningMethod> <isgmw:verticalpositioningoperator> </isgmw:verticalpositioni Pagina 38 van 50

39 ngoperator> </isgmw:sourcedocument> 5.3 Beëindigingsdocument CompleteRegistrationGMW <isgmw:sourcedocument> <isgmw:broid>gmw </isgmw:broid> DATE <isgmw:deliveryaccountableparty> </isgmw:deliveryaccountablep arty> <isgmw:abandonmentdate> </isgmw:abandonmentdate> </isgmw:sourcedocument> Pagina 39 van 50

40 6 Uitwerking specifieke elementen 6.1 Element van het type gml:codewithauthority Dit element kan alleen een waarde bevatten uit in een codelijst. Het codespace attribuut geeft aan welke codelijst van toepassing is. In de XSD is dit uitgewerkt door middel van het toevoegen van een verplicht attribuut codespace. De waardes in codespace zijn overgenomen van de Engelse namen van de domeinen, die in de catalogus beschreven staan. Indien er een andere codespace naam wordt aangeleverd, is dit geen geldige XML. Voorbeeld: <qualityregime codespace="urn:bro:qualityregime">imbro </qualityregime> 6.2 DATE DATE Element van het type xml:date Deze zijn elementen met het domein Datum in de gegevensdefinitie en hebben als conventie een suffix Date. Zij maken gebruik van het standaard xml Date type. domein Datum : type xml:date datum volgens de Greogoriaanse kalender, bestaande uit jaar, maand en dag, inclusief de tijdzone, YYYY-MM- DD(zzzz). Tijdzone informatie is optioneel. Voorbeeld: <gmw:abandonmentdate> :00</gmw:abandonmentDate> 6.3 DIS DIS Element uitsluitend voor leverancier en bronhouder Dit element wordt uitsluitend uitgegeven aan de leverancier of de bronhouder van het registratieobject. Voor andere data-afnemers wordt dit element niet uitgegeven. Voorbeeld: <gmw:verticalpositioningoperator> </gmw:verticalpos itioningoperator> 6.4 ID ID Element met een verplicht attribuut gml:id Een aantal elementen afkomstig van de GML standaard hebben een verplicht attribuut gml:id. Deze identifier is Pagina 40 van 50

41 bedoeld voor gebruik in referenties binnen een XML document. Hij moet uniek zijn binnen de scope van het XML document. In de BRO wordt deze identificatie op geen andere manier gebruikt en wordt daarom ook niet opgeslagen. Bij uitgifte wordt de identificatie gegenereerd op het moment van uitgifte. Eenzelfde element zal op verschillende momenten een ander gml:id krijgen. Voorbeeld: <brocom:location gml:id="locationfb6c583c-2dcb-41a2-8c10- aaf3e331181b"> 6.5 MEA MEA Element van het type gml:measure Dit element heeft een verplicht attribuut uom om de eenheid aan te geven. Voor de symbolen die bij uom kunnen worden ingevuld volgt de BRO de UCUM standaard. In het UML model en de XSD zijn er subtypes voor een aantal relevante grootheden gedefinieerd, gebaseerd op gml:measure. Voor elk subtype is de uom gedefinieerd en kan geen andere waarde hebben. Indien er een andere uom wordt aangeleverd, is dit geen geldige XML. Voor numerieke waarden met een domein Rationaal getal met lengte x.x in de gegevensdefinitie gelden de volgende algemene regels m.b.t. het aantal decimalen en het aanvullen met nullen en afkappen van waarden. Indien een waarde 3.1 voor een attribuut met het het domein Rationaal getal 2.2 wordt aangeleverd, wordt dit getal bij uitlevering aangevuld tot Tot de maximale precisie van het domein worden er nullen toegevoegd aan het getal. Bij uitgifte wordt dan de waarde 3.10 uitgeleverd. Indien er een waarde met grotere precisie wordt aangeleverd dan gespecificeerd, dan wordt dit getal afgekapt. Het getal wordt afgekapt tot 3.28 voor het domein Rationaal getal 2.2. Bij uitgifte wordt dan de waarde 3.28 uitgeleverd. Voorbeeld: <gmw:offset uom="m">3.300</gmw:offset> 6.6 MEA NIL MEA NIL Element van het type gml:measure, maar mag leeggelaten worden Dit is een element van het type gml:measuretype (zie uitwerking MEA ). Bij aanlevering volgens IMBRO moet het element verplicht worden ingevuld. Bij aanlevering volgens Pagina 41 van 50

42 IMBRO/A mag het element leeggelaten worden. Het element is verplicht maar kan worden leeg gelaten met xsi:nil="true". Het attribuut uom is verplicht, ook al is de waarde niet aanwezig. Indien het element optioneel is, mag het geheel weggelaten worden, indien er in de werkelijkheid geen waarde aanwezig is (zowel bij IMBRO als IMBRO/A) Voorbeeld: <gmw:verticalpositiongroundlevel uom="m">- 1.2</gmw:verticalPositionGroundlevel> Voorbeeld: <gmw:verticalpositiongroundlevel xsi:nil="true" uom="m"> </gmw:verticalpositiongroundlevel> 6.7 PT PT Element van het type gml:pointtype Coordinaten worden conform NEN3610 specificaties in het element pos uitgewisseld. Het coordinates element wordt niet gebruikt en door de BRO genegeerd. Het element pos heeft een verplicht attribuut srsname waarmee het coordinaatsysteem wordt aangeven van de aangeleverde coordinaten. Geldige uri s zijn bv. : "urn:ogc:def:crs:epsg::28992" voor RD, "urn:ogc:def:crs:epsg::4326" voor WGS84. Het coordinaatsysteem bepaalt wat de coordinaten betekenen. Voor RD worden respectievelijk x en y uitgewisseld in meters, voor ETRS89 worden respectievelijk lat en long uitgewisseld in decimale graden. De volgende tabel geeft aan de mogelijke aanleveringen weer: Referentiestelsel urn type volgorde eenheid RD urn:ogc:def:crs cartesisch x,y m :EPSG::28992 WGS84 urn:ogc:def:crs :EPSG::4326 geografisch lat, long (φ,λ) decimale graden ETRS89 urn:ogc:def:crs :EPSG::4258 geografisch lat, long (φ,λ) decimale graden Voorbeeld: <gmw:location gml:id="location5056b e-8c39-5c6adb463adf"> <gml:pos srsname="urn:ogc:def:crs:epsg::28992"> </gml:pos> </gmw:location> 6.8 TIME TIME Element van het type xml:datetime Pagina 42 van 50

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum: 28 mei 2015 Versie: 1.0 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 BRO-Catalogus Grondwatermonitoringput, versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 29 maart 2016 Versie 0.92 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geoboer Interface Specificatie Versie 1.2 Assen, 20-09-2013 Opgesteld door: Rene Buruma Functioneel Applicatie Beheerder Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Architectuur, uitgangspunten en verantwoordelijkheden...2

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort Doel Deze notitie beschrijft de verschillen in de koppelvlakken van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de DigiPoort van de overheid. Het is geschreven om inzicht te geven in enkele keuzes

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digikoppeling Glossary

Digikoppeling Glossary Digikoppeling Glossary Verklarende woordenlijst Digikoppeling documentatie Versie 1.1 Datum 5 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 Koppelvlak BAG Bevragingen versie 1.3 Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7 Datum 1 mei 2014 Document 2.2 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 01/05/2014 2 van 59 historie datum

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 27 juni 2017 Versie 1.0 Pagina 2 van 112 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Rijbewijsvalidatie SOAP service

Rijbewijsvalidatie SOAP service Technische documentatie Rijbewijsvalidatie SOAP service AFS 6.x Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 3-4-2014 YvdB itiële versie A2SP 1 / 6 houd Versiehistorie... 1 leiding... 3 Request...

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Versie 0.61 Geonovum - KOOP Datum 12 januari 2017 Colofon Documentnaam Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Projectnaam Standaard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Technische afspraken Ketenregister

Technische afspraken Ketenregister Copyright 2014 Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Datum: 02-03-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële versie 1.1 BKD Aanvullingen wijzigingen 2014-2015

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn IMBRO

Praktijkrichtlijn IMBRO Praktijkrichtlijn IMBRO Auteur : TNO / Alterra Datum : 25 november 2009 versie : 1.0 Status : definitief IMBRO Informatiemodel Bodem en Ondergrond REVISIE HISTORIE Datum Versie Beschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

1 XML/CSV documentatie

1 XML/CSV documentatie 1 XML/CSV documentatie 1.1 INLEIDING Voor wat betreft het invoeren van data kunt u met e-line op 3 manieren werken: data-entry via het rapportagescherm (handmatig). Zie document: Gebruikershandleiding

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland aan van Rapport Aan te sluiten overheidspartij datum 7 januari 2013 kenmerk Onderwerp Technische Aansluitvoorwaarden KvK Web services voor overheidspartijen 1 Versiebeheer Versiebeheer Versienummer Datum

Nadere informatie

BRO GMW Ketentest vragen

BRO GMW Ketentest vragen Vragenlijst ketentest GMW Aan: deelnemers ketentest GMW Onderwerp: Vragenlijst voor eindevaluatie BRO GMW ketentest Van: Wilfred en Erik Ingevuld door KWR Met vriendelijke groet, Wilfred Visser en Erik

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving CPT Innamewebservice Datum 28 Juni 2017 Versie 1.0 BRO-Koppelvlakbeschrijving CPT innamewebservice versie 1.0 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Best Practices WUS Digikoppeling 2.0

Best Practices WUS Digikoppeling 2.0 Best Practices WUS Digikoppeling 2.0 Versie 1.3 Datum 09/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten

BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten Overzicht validatieregels Categorie en validatieregel Omschrijving COINS 1 Categorie COINS/Validatieregel 1 Is de COINS container een zip-bestand? COINS

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Datum: 15 Mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en scope... 4 1.2 Doelgroep voor dit document... 4 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 12 nuari 2017 Versie Januari 2017 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Concept Migratieplan OIN

Concept Migratieplan OIN Concept Migratieplan OIN Versie 0.5, 9 mei 2016 1 Inleiding 1.1 Doel Dit plan beschrijft op hoofdlijnen hoe wij van de huidige situatie waarin het OIN register beheert toewerken naar de gewenste situatie,

Nadere informatie

AGIV - KLIP Web API 0.6

AGIV - KLIP Web API 0.6 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase...

Nadere informatie

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4 Inhoud Revisiehistorie... 3 Inleiding... 4 1. Omgevingen... 5 1.1. Test/acceptatie-omgeving... 5 1.2. Productie-omgeving... 5 1.3. Methodes... 5 1.3.1. DataRequest... 5 1.3.2. StandaardDataRequest... 6

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT StUF in een notendop Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT Versiebeheer Versienr. Datum Omschrijving 0.1 21/09/2005 Eerste opzet Reviewers Naam Rol Gereviewde versie Ard

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03 Datum 08-07-2013 Status Concept Colofon Projectnaam Technisch Interface Specificatie Webservice Versienummer 4.1.03 Organisatie Logius

Nadere informatie

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI)

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) datum 14 januari 2013 auteur Cor de Cloe Standaard-URI s naar Jurisprudentie mbv ECLI pagina 2 van 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur

GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur GegevensLeveringsProtocol Voortgangsrapportage Natuur Levering natuurbeheerders aan provincies 31 oktober 2014 Versie 1.0 Colofon Document informatie Titel Auteur Versie 1.0 Status GegevensLeveringsProtocol

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen 6.1 In deze bijlage staan de foutmeldingen (retourberichten) uit de transport- en berichtbeveiligingslaag. Niet alle foutmeldingen behoeven voor te komen. Dit wordt per berichtenstroom bepaald (zie ook

Nadere informatie

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Versie Auteur Opmerkingen Datum 1.0 YB Initiële versie 25-06-2015 Inleiding SOAP is op basis van de wsdl redelijk zelf beschrijvend. Dit document richt

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Versie 1.0 Datum 25 juli 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Contactpersoon Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1. Terminologie... 2 2. Instance Structure...

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie