Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving"

Transcriptie

1 Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische gevolgen hebben voor uw dagelijkse activiteiten. De bewaking van netwerkapparaten is dan ook van essentieel belang om de goede werking en integriteit van uw netwerk op peil te houden. Met de Advanced Network Monitoring(hierna genoemd de services of de service ) biedt Dell u de benodigde bronnen en hulpmiddelen om uw netwerk op afstand te controleren en te beheren, zodat uw druk bezette IT-medewerkers zich kunnen richten op andere IT-initiatieven die belangrijker zijn..voor de aankoop van deze service moet de klant beschikken over minstens vijftig (50) apparaten die aan de contractuele voorwaarden voldoen. Dell bewaakt de netwerkapparaten van de klant proactief, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met behulp van onze tools voor extern beheer, voor alle apparaten die onder deze overeenkomst vallen. Deze service detecteert automatisch de defecte onderdelen die de netwerkconnectiviteit verstoren en controleert de status en de prestaties van het netwerk. In dat geval worden incidenttickets gegenereerd en voor probleemoplosing toegewezen aan het Network Operations-team van de klant. Hierbij worden de standaard en aanbevolen urgentieniveaus toegepast. Maandelijks worden prestatierapporten gegenereerd voor gebruik als leidraad bij de evaluatie van de netwerkactiviteiten en om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen of welke probleemgebieden moeten worden aangepakt. Dell bewaakt de beschikbaarheid van het netwerk en de prestaties van de fysieke en logische (Layer 2- en Layer 3-) netwerkcomponenten. Deze apparaten kunnen worden gebruikt in combinatie met Wide Area Networks (WAN's) die ondersteuning bieden voor binnenlandse en internationale communicatie via overdrachten van het type Private Line, MPLS, VPLS en Frame Relay, Local Area Networks (LAN's) in een campusomgeving en datacenternetwerken. Deze servicebeschrijving is een overeenkomst die is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Delleenheid die is vermeld op de factuur voor de klant voor de aankoop van deze service. Deze service is onderworpen aan en wordt beheerst door de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, die expliciet de verkoop van deze service autoriseert, of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, de Dell-verkoopvoorwaarden die gelden voor zakelijke klanten, die kunnen worden geraadpleegd op of uw lokale landspecifieke Dell-website op afhankelijk van de locatie van de klant, de standaard Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en die ter referentie in haar geheel bij dit document is gevoegd en waarvan op aanvraag een gedrukt exemplaar van Dell kan worden ontvangen. De partijen bevestigen hierbij dat zij de overeenkomst hebben gelezen en gebonden zijn aan de hierboven vermelde online bepalingen. De klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services buiten de initiële periode afhankelijk is van de

2 op dat moment van kracht zijnde servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op Deze overeenkomst is van kracht vanaf de dag dat u uw bestelling voor deze services plaatst en blijft van kracht gedurende de servicetermijn. De servicetermijn begint op de aankoopdatum en is geldig gedurende de termijn die op het bestelformulier is vermeld. Het tarief of de prijs, en de toepasselijke servicetermijn voor elk worden aangegeven op het bestelformulier van de klant of op een andere, gezamenlijk overeengekomen factuurvorm, bestellingsbevestiging of aankooporder (gezamenlijk aangeduid als bestelformulier ). De aankoop van services in het kader van deze overeenkomst is uitsluitend bestemd voor eigen, intern gebruik door de klant en is niet bestemd voor wederverkoop. Door de services te bestellen, de services of bijbehorende software te gebruiken of door binnen een Dellsoftware-interface of op de website Dell.com met betrekking tot uw aankoop op de knop of het vakje Ik ga akkoord te klikken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicebeschrijving en de afspraken die hierin ter referentie zijn vermeld. Als u akkoord gaat met deze servicebeschrijving uit naam van een bedrijf dat, of een andere juridische eenheid die, u vertegenwoordigt, waarbij u bevoegd bent deze eenheid aan deze servicebeschrijving te binden, verwijst u of klant naar deze eenheid. 2. BEREIK VAN DE SERVICES Deze Advanced Network Monitoring Service wordt 24x7 gedurende het volledige jaar geleverd. De coördinatie- en implementatieactiviteiten worden uitgevoerd tijdens de normale kantooruren, uitgezonderd op lokale, regionale en/of nationale feestdagen. Activiteiten buiten het bereik van deze service kunnen op basis van een afzonderlijke serviceovereenkomst worden aangeboden. Neem contact op met uw Dell-verkoper voor meer informatie. Implementatieproces: De implementatieactiviteiten worden aangevat nadat een bestelling voor een specifiek aantal netwerkapparaten is verwerkt en de klant deze servicebeschrijving heeft ondertekend, alsook nadat de volgende punten onderling zijn overeengekomen: 2

3 De implementatiefase neemt ongeveer 45 werkdagen in beslag, afhankelijk van het aantal apparaten van de klant, de wederzijds overeengekomen begindatum en na ondertekening van deze overeenkomst door de klant. Dell Services zal alle vereiste sjablonen voor de documentatie bezorgen, met onder meer een Network MACD (Move, Add, Change, Delete)-formulier met connectiviteitsgegevens, die door de eindgebruiker of de klant moeten worden ingevuld. De klant verbindt zich ertoe de vereiste documenten en eventuele andere formulieren voor aanvraag van informatie, zoals hieronder vermeld in de sectie Servicespecifieke verplichtingen van de klant, terug te bezorgen. Dell Services zal nagaan of alle verstrekte informatie volledig is en vervolgens de implementatieactiviteiten aanvatten. Wanneer alle implementatiegegevens via een upload aan Dell Services zijn bezorgd en de verbinding tot stand is gebracht en getest, zal de klant een melding ontvangen dat de apparaten vanaf dan worden bewaakt. Servicespecifieke verplichtingen van de klant De klant verbindt zich ertoe de in deze overeenkomst vermelde verplichtingen na te komen, en erkent en gaat ermee akkoord dat Dell over de mogelijkheid beschikt zijn verplichtingen na te komen en dat diens aansprakelijkheid rechtstreeks afhankelijk is van de volgende punten die de klant moet nakomen: Externe toegang tot de netwerkapparaten van de klant verlenen. De klant draagt de verantwoordelijkheid te zorgen voor de juiste hardwaresupportniveaus, het gepaste onderhoud (met inbegrip van onderhoudscontracten voor hardware en software van andere leveranciers) en de geschikte connectiviteit om een verlaging van de netwerkprestaties te vermijden en om de communicatie tussen Dell Services en de apparaten van de klant die onder deze overeenkomst vallen te behouden. De klant verbindt zich ertoe het volgende te leveren: o IP-adres voor elk netwerkapparaat dat onder deze overeenkomst valt o Hardwaregegevens (type, model, serienummer enzovoort) van elk netwerkapparaat dat onder deze overeenkomst valt. o Externe toegang tot elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt (hierbij gelden specifieke apparaatvoorwaarden). o Informatie over de fysieke locatie van elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt. o Identificatie van de aanvullende specificaties van de apparaten die de klant bezit en die zoals vermeld op het MACD-formulier moeten worden bewaakt. o Identificatie van het huidige onderhoudscontract en de communicatieprovider voor elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt. De klant moet een bijgewerkt document van het huidige netwerkontwerp aan Dell Services bezorgen. De klant moet eventuele serviceproblemen met een apparaat dat onder deze overeenkomst valt tijdig aan de servicedesk melden. De operatoren van de servicedesk zijn 24x7 bereikbaar. De klant 3

4 moet geschikte informatie bezorgen, zoals een beschrijving van het defect, het tijdstip waarop dit defect zich voordeed en de omvang en gevolgen van de storing. De klant moet Dell Services veertien (14) werkdagen op voorhand op de hoogte stellen van elk wijzigingsbeheer dat noodzakelijk is. De klant moet Dell Services op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het ontwerp van het netwerk, zoals een wijziging in het aantal apparaten of protocollen, die gevolgen zullen hebben voor het document van het netwerkontwerp van de klant. De klant moet zorgen voor het fysieke onderhoud van de bewaakte apparatuur, alsook van de locaties, en moet Dell Services op de hoogte brengen van geplande wijzigingen voor apparaten die in het kader van deze overeenkomst zullen worden bewaakt. De klant moet zorgen voor de vereiste speciale netwerkhardware en -verbinding met een Delldatacenter voor de bewaking van de apparaten. De hardware van de klant moet via de bewaakte apparaten ondersteuning bieden voor de protocollen TCP/UDP/SNMP en ICMP. Voornaamste activiteiten van de Advanced Network Monitoring Service: De Advanced Network Monitoring Service detecteert automatisch netwerkfouten en genereert meldingen wanneer abnormale situaties zich voordoen. Na de implementatiefase worden de volgende services geleverd: 24x7 services voor de bewaking van de netwerkapparaten van de klant die onder deze overeenkomst vallen, op basis van best practices op het gebied van processen voor incidenten- en probleembeheer, om voor een tijdige oplossing van problemen te kunnen zorgen. Deze processen zijn volledig op ITILprocesstandaarden gebaseerd en geïntegreerd. Automatische detectie van netwerkfouten, waarbij meldingen worden gegenereerd wanneer drempelwaarden worden overschreden. In dat geval worden incidenttickets gegenereerd en aan het Network Operations-team van de klant toegewezen. Hierbij worden de standaard en aanbevolen urgentieniveaus toegepast. Nadat de operationele status van het apparaat is hersteld, wordt het incident/ticket gesloten. 24x7 bewaking van het foutenbeheer voor de netwerkapparaten van de klant. Incidenten waarvoor support van een technicus op niveau 2 of 3 vereist is, worden doorverwezen naar het team van technici van de klant. MACD (Move Add Change Delete)-proces om de huidige operationele status van het netwerk behouden, met inbegrip van een inventarisatie van de apparaten die onder deze overeenkomst vallen. Elk kwartaal worden overzichten van de service op afstand geleverd. Alle incidenten worden geconsolideerd in de vorm van maandelijkse prestatierapporten die worden gebruikt als leidraad bij de evaluatie van de netwerkactiviteiten en voor uw team van netwerktechnici om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen of welke probleemgebieden moeten worden aangepakt. 4

5 Deze maandelijkse prestatierapporten worden via het web beschikbaar gesteld. De toegang via het web wordt verleend nadat de implementatiefase is voltooid. Deze rapporten bevatten bijgewerkte gedetailleerde informatie over de configuratie, de beschikbaarheid en het gebruik van de apparaten. Enkele voorbeelden van beschikbare rapporten: 1. Overzicht op apparaatniveau 2. Beschikbaarheid per apparaat 3. Overzicht op poortniveau 4. Realtime gebruik per poort 5. Grafiek van volume aan verkeer per poort 6. Grafiek van fouten per poort 7. Grafiek van gebruik op lange termijn per poort Aanvragen ingediend bij servicedesks Als er problemen met de service voor netwerkbewaking optreden, kunt u via een gratis telefoonnummer contact opnemen met de servicedesk. De operatoren van onze servicedesk zijn 24x7 bereikbaar, ongeacht de geografische locatie waar u zich bevindt. De operator van de servicedesk zal een incident/ticket registreren en dit voor probleemoplossing doorverwijzen naar het centrum voor technische support of de accountmanager. Alle operatoren zullen Engels spreken. Aanvullende reglementen, voorschriften en voorwaarden voor de service De implementatie van de Advanced Network Monitoring Service van Dell betekent niet dat alle risico's kunnen worden vermeden. Om die reden biedt Dell Services geen garanties dat het netwerk van de klant gevrijwaard is van indringing, niet in gevaar wordt gebracht of niet wordt blootgesteld aan andere onbevoegde activiteiten. Dell Services zal geen fysiek beheer uitvoeren voor de apparaten die onder de huidige service vallen. De klant is als enige verantwoordelijk om acties te ondernemen voor de fysieke incidenten en waarschuwingen die aan de klant worden gemeld voor de apparaten die onder de overeenkomst voor deze service vallen. Dell kan in geen enkel opzicht aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld ten aanzien van of naar aanleiding van de acties, het verzuim om acties te ondernemen of de laattijdige acties van de klant in geval van dergelijke incidenten en/of waarschuwingen indien en wanneer deze worden gemeld. Dell zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de klant te helpen het netwerk van de klant te herstellen. De kans bestaat dat Dell downtime voor normale onderhoudswerkzaamheden dient te plannen. Dit wordt 24 uur op voorhand gemeld aan de contactpersonen die door de klant zijn aangesteld. Deze meldingsplicht geldt niet voor noodonderhoud. Uitgesloten services: De Advanced Network Monitoring Service omvat niet het volgende: 5

6 Netwerkapparaten die geen ondersteuning bieden voor de protocollen TCP/UDP/SNMP en ICMP. Servers, werkstations, printers, opslagapparaten en modemracks, en eventuele andere soorten apparaten die niet in de servicebeschrijving zijn vermeld, zijn niet inbegrepen in de onderhavige service en zullen bijgevolg niet worden bewaakt. Netwerkbeheer is niet inbegrepen, maar kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dellvertegenwoordiger voor meer informatie. Het ontwerp van het netwerk is niet inbegrepen, maar deze service kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dell-vertegenwoordiger voor meer informatie. Een vaste netwerkverbinding van de locatie van de klant naar een geautoriseerd Dell-datacenter is niet inbegrepen. Netwerkhardware is niet inbegrepen, maar kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dell-vertegenwoordiger voor meer informatie. Externe of onsite technische support voor probleemoplossing van andere apparaten dan netwerkapparaten. Hardwaregaranties, -reparaties of vervanging van onderdelen. Verkoopsadministratie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopoffertes of het beantwoorden van offerteaanvragen. Eventuele andere services die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in het hierboven beschreven bereik van services. Eventuele Dell-trainings- of certificeringsservices die niet uitdrukkelijk in deze servicebeschrijving zijn vermeld. De geleverde services omvatten bovendien niet de ontwikkeling van de eventuele unieke intellectuele eigendom die in het kader van de huidige servicebeschrijving uitsluitend en in het bijzonder voor de klant wordt gecreëerd. 3. ONDERSTEUNDE PRODUCTEN De zijn verkrijgbaar voor de volgende klassen van apparaten: Switches (Layer 2 en Layer 3) Routers (kleine, grote en voor datacenters geschikte apparaten) Firewalls Draadloze controllers (configuratiebereiken met meerdere toegangspunten beschikbaar) Toegangspunten (basismodellen en krachtige modellen) 4. AANKOOPOPTIES De kunnen worden aangekocht voor een minimale contractuele termijn van één jaar, met opties tot twee of drie jaar. Er zijn opties voor maandelijkse facturering beschikbaar. 6

7 De prijzen zijn gebaseerd op het type apparaat dat wordt bewaakt, de contractuele duur en de voorkeuren voor facturering. Voor deze aanbieding geldt als voorwaarde dat minimaal vijftig (50) apparaten moeten worden bewaakt. 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT A. Bevoegdheid om toegang te verlenen. De klant verklaart en garandeert zowel voor de klant als voor Dell toestemming en, in geval van toegang tot eventuele persoonlijke gegevens voor hulp op afstand, alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen van de relevante gegevens verstrekkende personen en instanties te hebben gekregen voor de toegang tot en het gebruik van de service, zoals hierboven beschreven, voor alle netwerkapparaten die onder deze overeenkomst vallen. Als de klant nog niet over deze toestemming beschikt, is de klant ervoor verantwoordelijk dat deze toestemming op eigen kosten wordt verkregen, voordat de klant Dell vraagt om deze services uit te voeren. B. Lijst met contactpersonen van klant: De klant moet een lijst met drie bevoegde contactpersonen bijhouden en deze aan Dell bezorgen om aanspraak te kunnen maken op de service en om via telefoon of rechtstreeks toegang te krijgen tot de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager. C. Gegevensback-ups. De klant is ervoor verantwoordelijk een volledige back-up te maken van alle aanwezige gegevens en programma's op alle betrokken systemen voordat deze service door Dell wordt geleverd. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van systeemgebruik dat voortvloeit uit deze service of gerelateerde supportactiviteiten of elke handeling of omissie, met inbegrip van nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. 6. BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE A. Commercieel redelijke beperkingen aan het bereik van de service. Dell kan weigeren de services te leveren als het leveren van de services, naar de mening van Dell, een onredelijk groot risico vormt voor Dell of de serviceleveranciers van Dell of buiten het bereik van de services valt. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele verzaking of uitstel van de uitvoering van de service ten gevolge van een oorzaak waarover Dell geen controle heeft. B. Annulering. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: De klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert mee te werken met het team van netwerktechnici dat steun verleent, de servicedesk of de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell; De klant voldoet niet aan het minimumniveau van vijftig (50) apparaten volgens de contractuele voorwaarden; of De klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor 7

8 annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF VERSCHULDIGD IS. C. Beperkingen met betrekking tot de geografische ligging en lokale taal. Deze service wordt geleverd voor de apparaten die zijn aangeduid in het MACD-implementatiedocument dat door de klant aan Dell is bezorgd. De locatie van de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager wordt tijdens het implementatieproces toegekend, op basis van het servicegebied en de beschikbaarheid aan personeel die de voorkeur van de klant genieten. Met uitzondering van schriftelijke documentatie zullen de servicedesk en technische netwerktechnici de leveren in het Engels. De toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager zullen tijdens de lokale kantooruren bereikbaar zijn en spreken de lokale taal. De klant kan de hoofdlocatie kiezen; voor specifieke locaties is de beschikbaarheid van personeel mogelijk beperkt. Extra vergoedingen zullen worden aangerekend indien de klant meerdere tijdzones of extra taalopties opgeeft. De lokale kantooruren kunnen per regio of land variëren. Als sterk van deze beperkingen wordt afgeweken, kan een aangepaste offerte als oplossing noodzakelijk zijn. Serviceopties, inclusief serviceniveaus, tijden voor technische support en onsite respons, verschillen op basis van geografische locatie en bepaalde opties zijn op de locatie van de klant mogelijk niet voor aankoop beschikbaar. D. Overdracht van de service. De klant kan deze service niet overdragen aan derden. E. Uitbesteding. Dell heeft het recht deze service en/of servicebeschrijving aan gekwalificeerde externe serviceproviders uit te besteden. 7. SOFTWARE A. Begeleidende licentie. De software is onderworpen aan de aparte softwarelicentieovereenkomsten bij de software. Dat geldt ook voor eventuele producthandleidingen, gebruikshandleidingen of andere documentatie die worden meegeleverd in de verpakking van de softwaremedia of die tijdens de installatie of het gebruik van de software aan de klant worden verstrekt. De klant stemt ermee in gebonden te zijn aan een dergelijke licentieovereenkomst. B. Softwarelicentie van Dell. Met betrekking tot de software die u van Dell ontvangt of die Dell u op welke wijze dan ook ter beschikking stelt voor deze services, zal Dell, indien geen licentievoorwaarden op de software van toepassing zijn, overeenkomstig de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vermeld en die door u moeten worden nageleefd, u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve licentie verlenen voor de toegang tot en het gebruik van de software, alleen gedurende de looptijd van de service en uitsluitend voor zover dat nodig is om de klant te laten genieten van de voordelen van de services zoals die in de toepasselijke serviceovereenkomsten zijn vermeld. I. Beperkingen. De klant mag niets van de software kopiëren of wijzigen, een afgeleid of collectief werk of compilatie van de software maken, noch de software reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen de code van de software of enig deel ervan te extraheren. De klant mag de software niet in licentie geven, verkopen, afstaan, in 8

9 II. III. IV. sublicentie geven of anderszins overdragen of bezwaren; de klant mag de software niet gebruiken in een plan voor beheerde services; en de klant mag niet meer exemplaren van de software gebruiken dan het toegestane aantal licentie-exemplaren voor gelijktijdige gebruikers, locaties of andere criteria die in de toepasselijke serviceovereenkomsten zijn vermeld. Verder mag de klant de software niet gebruiken voor het meten van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de software, of voor andere vormen van benchmarking of concurrentiedoeleinden. Bovendien is het de klant ook verboden om: (1) de netwerken of apparatuur van Dell of een derde te proberen te gebruiken of er ongeoorloofde toegang toe proberen te krijgen; (2) andere individuen of entiteiten toe te staan de software te gebruiken of de software of services te kopiëren; (3) de kwetsbaarheid van de software of van een systeem, account of netwerk van Dell of een van haar klanten of leveranciers te proberen te analyseren, te scannen of te testen; (4) de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren of dit te proberen; (5) deel te nemen aan frauduleuze activiteiten van welke aard ook; (6) ongevraagd commerciële of bulkberichten te verzenden; (7) de mogelijkheid van een andere persoon om van de software gebruik te maken (met uitzondering van tools voor veiligheid en beveiliging) te beperken, te beletten, of anderszins te belemmeren, ongeacht de bedoeling, het doel of kennis hiervan; of (8) de middelen van Dell (of een leverancier van de Dell-service) voor het leveren van de services te beperken, te beletten of anderszins te belemmeren of een verlaging van de werkingsprestaties ervan te veroorzaken. Audit. U verleent Dell, of een door Dell toegewezen agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de software tijdens normale kantooruren; u stemt ermee in Dell medewerking te verlenen bij een dergelijke audit en alle stukken aan Dell te verstrekken die redelijkerwijze verband houden met uw gebruik van de software. Deze audit is beperkt tot de verificatie van de naleving van de bepalingen in deze overeenkomst. Open-sourcesoftware. Een deel van de software kan open-sourcesoftware of code uit open-sourcesoftware bevatten, die u kunt gebruiken onder de bepalingen en voorwaarden van de specifieke licentie waaronder de open-sourcesoftware is gedistribueerd. DEZE OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, OF IN WELKE VORM DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE GARANTIES INZAKE EIGENDOMSRECHTEN OF INBREUKEN OP EIGENDOMSRECHTEN. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, UIT HOOFDE VAN OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) EN VOORTVLOEIEND ONDER WELKE VORM DAN OOK UIT HET GEBRUIK VAN DEZE OPEN-SOURCESOFTWARE, ZELFS INDIEN VOORAF OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 9

10 Voor meer informatie over ons serviceaanbod kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger of dell.com/services bezoeken. Beschikbaarheid verschilt per land. Klanten en channelpartners van Dell die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met hun contactpersoon voor verkoop bij Dell Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk worden handelsmerken en handelsnamen in dit document gebruikt om naar de entiteiten die op de merken en namen aanspraak maken, of naar hun producten te verwijzen. Specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dell en partners van Dell kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor typografische of fotografische fouten of omissies. De verkoopvoorwaarden en -policies van Dell zijn van toepassing en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Ze kunnen ook op worden geraadpleegd. 10

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Tussen u (de Klant ) en Telenet Gegevens van Telenet Telenet N.V. Maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België BTW BE 0473.416.418

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie