Building Excellent Support at TiU Program for the restructuring of the support services. 10 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Building Excellent Support at TiU Program for the restructuring of the support services. 10 maart 2015"

Transcriptie

1 Building Excellent Support at TiU Program for the restructuring of the support services 10 maart 2015 In dit document wordt het hoofdontwerp van de nieuwe ondersteuningsorganisatie van TiU gepresenteerd. Toegelicht wordt welke principes leidend zijn geweest bij de inrichting van de structuur en de governance. Structuur en governance worden op hoofdlijnen geschetst. De detaillering ervan vindt plaats in de maanden maart tot en met mei 2015 (opstellen van het Reorganisatieplan, besluitvorming in CvB op 2 juni 2015, ter advisering in UR op 3 juli 2015) Universiteitsdienst In het Strategisch Plan zet TiU in op een herkenbaar profiel, met eenheid van beleid en een efficiënte, transparante en flexibele ondersteuningsorganisatie van hoge kwaliteit. In dit hoofdontwerp worden de ondersteunende activiteiten van TiU ondergebracht in één gezamenlijke organisatie, de Universiteitsdienst. Dat gebeurt om de doelgerichtheid en de doelmatigheid te verbeteren. Het motto is hogere kwaliteit door betere samenwerking. Uit de rapporten van de werkgroepen uit de eerste fase van het BEST-programma blijkt dat daar de winst te halen valt, zowel in termen van effectiviteit/kwaliteit als in termen van efficiëntie. Daar waar de hogere kwaliteit van de dienstverlening het eerste doel is van deze operatie, verwacht het College van Bestuur ook dat een hogere efficiency leidt tot een verlaging van de kosten van de ondersteuning. De hiermee gepaard gaande opbrengsten zullen geïnvesteerd worden in een uitbreiding van de wetenschappelijke staf met 90 fte (docenten, UD s en promovendi). Hiervoor is ongeveer m 5,5 miljoen benodigd. Het College blijft inzetten op deze opbrengst. T-shaped leadership & T-shaped professionalism Deze inzet op samenwerking vereist van de leiding van de universiteit T-shaped leadership. De vorm van de T is een metafoor, die het belang uitdrukt van een goede balans tussen aandacht voor het eigen specialisme of de eigen organisatie-eenheid (de verticale balk) en aandacht voor de belangen van de organisatie als geheel (de horizontale balk). Het CvB en de decanen hebben het op zich genomen, gezamenlijk over de grenzen van schools en vakgebieden heen invulling te geven aan de strategie van TiU. Van de academische en de ondersteunende professionals in de organisatie wordt zo n zelfde inzet verwacht. Door de handen ineen te slaan kan TiU de uitdagingen van de komende jaren effectiever aangaan. Dit zal niet vanzelf gaan. In het implementatietraject van BEST zal er daarom aandacht worden besteed aan de manier van samenwerking en de wederzijdse verwachtingen van de academische professionals en de ondersteunende professionals (organisatiecultuur). Ondersteuning gericht op strategisch onderwijs- en onderzoeksbeleid 1

2 De belangrijkste uitdagingen van TiU liggen op het vlak van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Op het terrein van onderwijs is het marktaandeel van onze opleidingen van cruciaal belang. We zullen moeten blijven werken aan een attractief en vernieuwend portfolio van opleidingen, met een (inter)nationale instroom, goede kwaliteitsoordelen en een hoge studenttevredenheid. Op het terrein van onderzoek ligt de focus op het behouden en versterken van onze reputatie als research universiteit. Om wetenschappelijke en maatschappelijk relevante onderzoeksoutput te blijven genereren is toegang tot (internationale) tweede- en derdegeldstroommiddelen van vitaal belang. Divisie Onderwijs & Onderzoek Een academisch leiderschap dat in gezamenlijkheid wil sturen op deze doelen kan niet zonder een flankerende gebundelde ondersteuningsorganisatie. Daarom wordt binnen de Universiteitsdienst een divisie Onderwijs & Onderzoek opgenomen Deze divisie zal ook de ondersteuning bieden op het gebied van valorisatie. Onderwijs- en onderzoeksondersteuning zijn in de huidige organisatie ondergebracht bij de schools, de afdeling S&P en de diensten LIS, GS en StS. Centrale coördinatie van de beleids- en beheerscyclus ontbreekt en op decentraal niveau bestaan ongerijmde verschillen. In de nieuw te vormen divisie O&O werken de ondersteuners van de primaire processen in de schools met elkaar samen binnen de beleids- en bedrijfsvoeringskaders die worden vastgesteld door het CvB (instellingsniveau) respectievelijk de Schools. De nieuwe divisie Onderwijs & Onderzoek zal het academisch leiderschap bijstaan bij de voorbereiding en de uitvoering van het strategisch onderwijs-, onderzoeks- en valorisatiebeleid. Daarbij wordt ingezet op een maximale benutting van de ervaringen, het denkvermogen en het ondernemerschap op de werkvloer, zowel bij de academici als de ondersteuners. De divisie zal zo worden ingericht dat het academisch leiderschap op alle niveaus direct kan schakelen met de ondersteuners in zijn nabijheid. Er worden per school teams gevormd die ondersteuning bieden aan vice-decanen, opleidingsdirecteuren, programmaleiders onderzoek en departementsvoorzitters. Deze teams bestaan voor onderwijs bijv. uit opleidingscoördinatoren/studieadviseurs, medewerkers kwaliteitszorg en innovatie en recruiters en voor onderzoek en valorisatie bijv. uit subsdieondersteuners / medewerkers projectsupport, kwaliteitszorgmedewerkers en coördinatoren van de graduate schools. De medewerkers van de facultaire teams participeren daarbij in TiU-brede groepen, waarin zij hun expertise delen en/of aan projecten werken en zo gezamenlijk vormgeven aan TiU brede onderwijsen onderzoeksondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een TiU-brede groep taskforce projectacquisitie op het terrein van onderzoek, overleg over studie- en studentbegeleiding of projecten op het terrein van onderwijsinnovatie. De leidinggevenden van de facultaire teams werken op schoolniveau samen met de decanen, vicedecanen en directeuren. Verder hebben zij, als MT-lid van de Divisie O&O, instellingsbrede beleidsthema s of projecten in portefeuille. Een leidinggevende van facultair team X is dan bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het TiU-brede kwaliteitsbeleid (bijv. coördinatie van de onderwijsaccreditaties). 2

3 Op instellingsniveau fungeert de directeur van de divisie Onderwijs & Onderzoek als counterpart voor het CvB, meer in het bijzonder de Rector Magnificus. Het MT van de Divisie O&O kan worden gezien als ambtelijke counterpart van het overleg van de Rector met de vice-decanen. Naast de facultaire teams zal de divisie Onderwijs en Onderzoek een Service Center kennen, waarin o.a. de studentenadministratie en de helpdesk voor (internationale) studenten zijn ondergebracht. De leidinggevende van dit Service Center O&O maakt deel uit van het MT. Medewerkers op het terrein van de onderwijs- en onderzoeksondersteuning met een specialistisch profiel, zoals bijvoorbeeld een studentenpsycholoog, zullen binnen de staf van de divisie worden geplaatst. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het aantal functies buiten de facultaire teams zo beperkt mogelijk te houden. Bij de detaillering van het organisatieontwerp zullen nadere keuzes worden gemaakt over de positie van onderwijs- en onderzoeksondersteunende onderdelen van de bestaande diensten. Mede vanwege de noodzakelijke focus en de schaal van de nieuwe divisie O&O, kunnen onderdelen die de primaire processen niet direct ondersteunen, bij andere divisies worden ondergebracht. Een onderdeel als Academic Forum zou bijvoorbeeld kunnen worden geplaatst bij de divisie Marketing en Communicatie. Divisies van de Universiteitsdienst Ook de andere divisies van de Universiteitsdienst zullen ten dienste staan van Onderwijs en Onderzoek. We kiezen daarbij voor een divisie-indeling die eenduidigheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid waarborgt. Dat betekent dat de divisies worden ingedeeld langs de gebruikelijke functionele gebieden. De divisies van de nieuwe Universiteitsdienst worden hieronder uiteengezet. Per divisie zijn de hoofdprocessen aangeduid, zoals die zijn geïdentificeerd door de werkgroepen uit de eerste fase van het BEST-programma: 1. Divisie Onderwijs & Onderzoek, onder leiding van de Directeur Onderwijs & Onderzoek. De hoofdprocessen van de Divisie Onderwijs & Onderzoek zijn de formulering en uitvoering van het onderzoek- en valorisatiebeleid, het opstellen van de onderwijsvisie van de instelling, het beheer & programmamanagement van opleidingen, de ontwikkeling en uitrol van moderne onderwijsconcepten zoals online education, de ondersteuning, begeleiding en advisering van studenten en docenten, studentdevelopment en de administratie van onderwijsprocessen. De meer routinematige en administratieve processen op het gebied van O&O worden gebundeld in het Service Center van de divisie. Voor studenten wordt binnen de divisie één Studentdesk ingericht. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd, met gebruikmaking van self service concepten. 2. Divisie Marketing & Communicatie, onder leiding van de Directeur Marketing & Communicatie. De hoofdprocessen van de Divisie Marketing & Communicatie zijn het formuleren van een communicatiestrategie, het verzorgen van (bestuurlijke) communicatie op de kernprocessen onderwijs, onderzoek en valorisatie, interne communicatie, het werven van studenten, corporate relations en alumni relations. 3. Divisie Human Resources, onder leiding van de Directeur HR. De Divisie HR is verantwoordelijk voor formulering en uitvoering van het HR-beleid van de instelling. De hoofdprocessen waar deze divisie zich op richt zijn algemeen personeelsbeleid, werving & 3

4 selectie, organisatieadvisering, HR-advies en HR-administratie. De administratieve processen worden gebundeld binnen een Service Center HR. 4. Divisie Finance & Control, onder leiding van de Directeur Finance & Control. De hoofdprocessen waar deze divisie zich op richt zijn algemene financiële strategie, financial planning & control, begrotingscyclus, financial risk management, audit, inkoop, projectbeheer en financiële administratie. De administratieve processen worden gebundeld binnen een Service Center Finance & Control. 5. Divisie Library and IT Services (LIS) 1, onder leiding van de Directeur LIS. De hoofdprocessen van de Divisie LIS zijn algemeen IT-beleid, informatiemanagement, informatiebeveiliging, library services, telefonie en netwerkbeheer en beheer van IT-werkplekken. De dienstverlening van de divisie wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd aangeboden via een Service Center LIS. 6. Divisie Facility Services, onder leiding van de Directeur Facility Services. De hoofdprocessen van de Divisie Facility Services zijn beheer van gebouwen (w.o. kantoren, onderwijs- en onderzoeksruimten), campusontwikkeling & campusbeheer, sportvoorzieningen en het beheer van schoonmaak, catering & beveiligingsdiensten. De dienstverlening van de divisie wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd aangeboden via een Service Center FS. 7. Bestuursstaf, onder leiding van de Secretaris van de Universiteit. De Bestuursstaf ondersteunt het College van Bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van de bestuurlijke agenda en van de bedrijfsvoeringsagenda van de universiteit. De hoofdprocessen onder verantwoordelijkheid van de Bestuursstaf zijn: algemene strategie en instellingsbeleid, (regie) planning & controlcyclus, compliance, integrale management-informatie, (internationale) bestuurlijke relaties en bestuurlijkjuridische zaken. Tussen de divisies bestaan uiteraard dwarsverbanden; ze dienen immers allemaal de ondersteuning van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Voor divisie-overstijgende vraagstukken en ketenprocessen kunnen project- of programmagroepen worden georganiseerd. Alle ondersteuners zijn aangesteld bij de Universiteitsdienst en worden door het management van hun divisie hiërarchisch aangestuurd. Uitzondering hierop zijn de directeuren van de schools. Zij worden aangesteld bij een faculteit met de decaan als leidinggevende. De faculteitsdirecteuren maken deel uit van het MT c.q. het Bestuur van de School. 2 Voor de secretaresses die werkzaam zijn in de schools (t.b.v. faculteitsleiding, departementen en instituten) geldt dat zij formeel worden ondergebracht bij de Universiteitsdienst, maar worden gedetacheerd naar de schools. De hiërarchische aansturing van deze medewerkers geschiedt 1 Overwogen is om ICT en Library organisatorisch te splitsen, vanwege de herkenbaarheid van de servicegebieden. Vanwege de schaal van de Library zou dat plaatsing bij een andere divisie hebben betekend. De alternatieve opties (onderbrenging bij de divisie O&O of Facility Services) bieden daarvoor onvoldoende voordelen. Een deel van de onderwijs- en onderzoeksondersteuning van het huidige LIS wordt overgeheveld naar de divisie O&O. 2 Volgens de Mandaatregeling van TiUbeschikt de faculteitsdirecteur over een algemeen submandaat van de decaan. Uitgangspunt is dat een decaan alle (belangrijke) besluiten neemt. Doel van het submandaat is enerzijds het beperken van de administratieve werklast van de decaan en anderzijds het waarborgen van de continuïteit bij beheersaangelegenheden. 4

5 derhalve vanuit de faculteit. Binnen de Universiteitsdienst participeren zij in een professionaliseringsprogramma, mede gericht op de omgang met instellingsbrede procedures en systemen. Zoveel mogelijk ondersteuners staan in direct contact met wetenschappers. We brengen de ondersteuners dus binnen de invloedssfeer van de academics ; administratieve centra zijn in principe centrale eenheden, die ook gezamenlijk zijn gehuisvest; een deel van de medewerkers van die centra kan gehuisvest zijn in een school. 3 Divisies met facultaire teams De divisies Onderwijs & Onderzoek, HR en Finance & Control worden opgebouwd vanuit facultaire teams. Voor O&O medewerkers, HR adviseurs, financial controllers en medewerkers projectsupport geldt dat zij direct zaken moeten kunnen doen met de leiding van departementen, opleidingsdirecteuren en individuele wetenschappers. Zij zullen daarvoor van het management van hun divisie voldoende regelruimte moeten krijgen. Verder zullen deze medewerkers (structureel of op projectbasis) participeren in TiU-brede expertise- en projectgroepen. De leidinggevenden/coördinatoren 4 van de facultaire teams staan direct ten dienste van de faculteitsleiding (decaan, vice-decanen o&o en/of directeur). Binnen hun divisie maken de leidinggevenden/coördinatoren van de facultaire teams deel uit van het managementteam, voorgezeten door de directeur. Ze zijn in die hoedanigheid trekkers (of eerste aanspreekpunten) van TiU-brede expertise- en/of projectgroepen. Bijvoorbeeld: MT-lid van de divisie HR met verantwoordelijkheid voor een universiteitsbreed thema als Instroombeleid, Bevorderingsbeleid, of Zorg & Gezondheid. In dit model zijn er minder leidinggevende (lijn)functies dan in de huidige organisatie. Verder kennen de divisies O&O, HR en F&C alle een Service Center. Hierin worden de medewerkers ondergebracht die administratieve werkzaamheden verrichten. Daar waar dit functioneel is zullen deze medewerkers fysiek werkzaam zijn in schools of andere divisies. Een groot deel zal zeker centraal worden gehuisvest. Elk service center heeft een leidinggevende, die tevens lid is van het MT van de divisie. Niet alle medewerkers van de divisies Onderwijs & Onderzoek, HR en Finance & Control zullen in facultaire teams werkzaam zijn. Daar waar dit niet functioneel is wordt van deze basisregel afgeweken. Dat geldt bijvoorbeeld voor specialisten, zoals een pensioendeskundige binnen de Divisie HR, of een enkele beleidsmedewerker. Deze kunnen worden ondergebracht bij de staf van de directie. Bij de invulling van de organisatie zal erop worden gestuurd deze categorie zo beperkt mogelijk te houden. Uitgangspunt is dat ondersteuners van deze divisies, indien maar enigszins mogelijk, altijd een verbinding hebben met een faculteit. 3 Gelet op de schaalgrootte van de school en in verband met de bestaande bilocatie, zal er voor TST een ondersteuningsorganisatie-op-maat worden ontworpen. 4 De facultaire O&O-teams zullen vanwege hun schaal beschikken over een formeel leidinggevende (bijv. afdelingshoofd) Voor de andere servicegebieden is er in ieder geval sprake van een facultaire coördinator/teamleider met een functie op seniorniveau. 5

6 De basisstructuur van de genoemde divisies is weergegeven in onderstaand organogram. DIRECTEUR STAFMW SCHOOL SCHOOL SCHOOL SCHOOL XXXXX TiU-brede expertise- en projectgroepen TEAM TEAM TEAM TEAM XXXXX SERVICE CENTER Legenda De divisie is opgebouwd uit teams per school en heeft een service center. Aan het hoofd van de divisie staat een directeur. De leidinggevenden/coördinatoren van de teams vormen het MT, samen met de directeur en het hoofd van het service center. Er is (beperkt) ruimte voor stafmedewerkers (m.n. specialisten). Medewerkers en leiders van de schoolteams participeren in TiU-brede expertise- en projectgroepen. Dat kan ook gelden voor stafmedewerkers en medewerkers van het service center. Er is (beperkt) ruimte voor andere organisatieonderdelen dan teams per school (onderdeel XXXXX). Uitgangspunt blijft echter dat de divisies worden aangestuurd door een MT waarvan de (meeste) leden zijn geworteld in de schools. Er blijft ruimte voor verscheidenheid op het moment dat dit ten goede komt van de dienstverlening door de specifieke kolom. Divisies met functionele eenheden De divisies Marketing & Communicatie, ICT en Facility Services bestaan uit eenheden met een functionele samenhang. De divisies (of onderdelen ervan) werken met account-persons voor de schools en de andere divisies. In een aantal gevallen werken medewerkers specifiek voor een bepaalde school of participeren zij in een facultair team, bijvoorbeeld: coördinatoren huisvesting/facilities. Vanuit de divisie Marketing & Communicatie zullen opleidingsmarketeers worden toegevoegd aan de facultaire O&O teams. Verder vervult deze divisie ook corporate taken en zal zij daarom qua inrichting enigszins afwijken van het facultaire teammodel. Bestuursstaf 6

7 De Bestuursstaf is belast met de procesregie op de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het gaat daarbij zowel om het regisseren van de bestuurlijke agenda van de universiteit als de bedrijfsvoeringsagenda van de instelling. Dossiers waarop de Bestuursstaf zich richt zijn algemene strategie en instellingsbeleid, (regie) planning & controlcyclus, compliance, integrale managementinformatie, (internationale) bestuurlijke relaties en bestuurlijk-juridische zaken. De Bestuursstaf staat onder leiding van de Secretaris van de Universiteit. De Bestuursstaf kent een compacte staf van generalistische beleidsmedewerkers / bestuurssecretarissen, die beleid voorbereiden, danwel de voorbereiding / uitvoering ervan elders beleggen. Beleidsmedewerkers met inhoudelijke expertise zijn ondergebracht in de overige divisies. Beleidsmedewerkers zijn binnen elke divisie in principe ondergebracht in facultaire teams, tenzij er een zodanig specialisme aan de orde is dat deze specialistische beleidsmedewerker beter in de stafdienst van de divisie kan worden ondergebracht. Binnen de Bestuursstaf word ook voorzien in capaciteit voor het opstarten van innovatieve projecten. Zo snel mogelijk na de opstartfase wordt de begeleiding van innovatieve projecten overdragen aan de staande organisatie. Governance Het governancemodel voor de nieuwe organisatie sluit aan bij de bestaande Structuurregeling (zie bijlage). Het bestuur en de bedrijfsvoering van TiU kan aan kwaliteit en slagkracht winnen als de afstemming, coördinatie en communicatie verbetert: binnen elk van de kolommen tussen de verschillende niveaus, en tussen beide kolommen. Dit is weergegeven in onderstaand schema. De academische professionals bepalen het inhoudelijke beleid en gaan over de prioriteiten in de dienstverlening. De beleidsbepaling vindt plaats op drie niveaus. Uitgangspunt is het benutten van de kracht aan de basis. Daar worden dus ook de ondersteuners gepositioneerd; indien mogelijk in facultaire teams. De beleidsvoorbereiding en uitvoering wordt gecoördineerd op het niveau van de instelling en op het niveau van de schools. Met een belangrijke rol voor de Secretaris van de Universiteit. Afstemming, coördinatie en communicatie Kwaliteit & slagkracht! Academische professionals Ondersteunende professionals Beleidsbepaling (3 niveaus) CvB / Vzt & Rector OCD (afstemmingsorgaan) Decaan / VD s O&O / Fac.MT/Bestuur HoD / OD / PL OZ Beleidsvoorbereiding en uitvoering Secretaris Universiteit (SU) Directeuren Schools Directeuren Divisies SU = primus inter pares 7

8 Benut de kracht van: departementen opleidingsprogramma's, onderzoeksprogramma s Werk samen via: teams rondom opleidingen (O&O) teams t.b.v. bedrijfsvoering (HR/FIN) 'account-persons Hieronder is de governance op de verschillende niveaus verder uitgewerkt: Afstemming bestuurlijke agenda / bedrijfsvoering op instellingsniveau Het CvB neemt de belangrijkste (strategische) besluiten. 5 Het CvB consulteert de decanen over belangrijke (strategische) besluiten (OCD). 6 De Rector overlegt met de vice-decanen O&O. De SU regisseert de bestuurlijke jaaragenda en de jaaragenda bedrijfsvoering. De SU zit het overleg van divisiedirecteuren en faculteitsdirecteuren voor. De divisies leveren een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en zorgen voor de uitvoering. Het CvB beheert de Universiteitsdienst. Het CvB-lid bedrijfsvoering is de leidinggevende van de divisiedirecteuren. De decaan is de leidinggevende van de faculteitsdirecteur. Afstemming bestuurlijke agenda/ bedrijfsvoering (instelling schools) Het CvB overlegt met de decanen (OCD als afstemmingsoverleg). De secretaris ondersteunt. De secretaris overlegt met de directeuren van de schools (instelling schools). De secretaris overlegt met de directeuren van de divisies. De secretaris voert het overleg met de faculteitsdirecteuren en de divisiedirecteuren uit hoofde van diens rol als verbindingsofficier namens het CvB. De secretaris heeft derhalve een stevige, regisserende rol. Afstemming bestuurlijke agenda / bedrijfsvoering op niveau vd schools De decaan is integraal eindverantwoordelijk voor bestuur en beheer van de school. 7 De school heeft een MT of een bestuur bestaande uit vice-decanen Onderwijs en Onderzoek en de faculteitsdirecteur en een student als assessor van het MT c.q. lid van het bestuur. De directeur regisseert de bestuurlijke jaaragenda en de jaaragenda bedrijfsvoering. 8 5 In artikel 5 van de Structuurregeling staat dat het CvB belast is met het bestuur van de universiteit als geheel en met het beheer daarvan. 6 Het OCD is geregeld in art. 2.2 van het Bestuurs- en beheersreglement. 7 Volgens de Structuurregeling van TiU is de decaan is belast met de algehele leiding van de faculteit en met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening (art. 15 en 16). Het CvB heeft de bevoegdheid om decanen richtlijnen te geven over organisatie en coördinatie binnen de faculteit (art. 8). 8

9 De divisies leveren een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en zorgen voor de uitvoering. De directeur van de school overlegt met de leidinggevenden van de facultaire teams en met de account-persons vanuit de andere divisies. De directeur is gemandateerd door de decaan voor de portefeuille bedrijfsvoering. De directeur heeft daarom een regisserende rol naar alle domeinen waarop de ondersteuningsorganisatie zich binnen de faculteit begeeft. De directeur overlegt incidenteel met divisiedirecteuren. Verder participeert hij in het directeurenoverleg. Dit governancemodel sluit aan bij de bestaande regelingen binnen TiU (Structuurregeling, Bestuursen Beheersreglement en Mandaatregeling). Dat betekent dat de mate waarin beleid en ondersteuning binnen TiU worden geharmoniseerd wordt bepaald door CvB in overleg met Decanen. Escalatiemodel Het hiervoor gepresenteerde hoofdontwerp is dat van een samenwerkingsorganisatie. Als er niettemin spanningen ontstaan is de hoofdregel dat deze bij voorkeur worden opgelost op het niveau waar ze zich voordoen. Om die reden zijn er op alle niveaus scharnierpunten tussen de academische kolom en de ondersteunende kolom. Faculteitsdirecteuren en de Secretaris vervullen ook hier een belangrijke procesrol. Het primaat berust altijd bij het academisch leiderschap en uiteindelijk bij het CvB. Medezeggenschap Voor de inrichting van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie is het uitgangspunt medezeggenschap volgt zeggenschap leidend. Volgens dat principe zal in overleg met de bestaande medezeggenschap en externe deskundigen een model voor de nieuwe organisatie worden uitgewerkt. Allocatie van tijd en middelen Bij de verdere invulling van dit hoofdontwerp zal er aandacht moeten zijn voor de ontwikkeling van een transparant verdeelmodel voor het toekennen van ondersteuning aan divisies (en daarbinnen aan schools). Inmiddels is een expertisegroep Finance aan de slag gegaan die zich onder meer over deze uitdaging zal ontfermen. Internationale medewerkers en studenten TiU blijft in de komende jaren werken aan de realisatie van een internationale campus. De ondersteunende divisies krijgen nadrukkelijk de opdracht om ervoor te zorgen dat ook internationale medewerkers en studenten toegang hebben tot hun informatie en diensten. Zolang dat nog niet is gerealiseerd zal er voor internationale studenten een specifieke loketfunctie gehandhaafd blijven. 8 TiSEM en TLS kennen naast de faculteitsdirecteur ook bestuurssecretarissen. Bij TLS is deze functie opgenomen in het faculteitsreglement. Over deze functies en hun positionering zal bij verdere detaillering van het hoofdontwerp worden besloten. 9

10 Studenten en BEST Vanuit het perspectief van de studenten zal BEST ook tot ingrijpende veranderingen leiden. Ten positieve, naar wij verwachten. De nieuwe ondersteuningsorganisatie zal tot meer eenheid van dienstverlening aan de studenten leiden en tevens de herkenbaarheid van de dienstverlenende eenheden vergroten. Concreet zal er bijvoorbeeld worden toegewerkt naar één loket voor studie- en studentenbegeleiding. De logistieke ondersteuning van de opleidingen zal worden geharmoniseerd. Ook zal de vertaling van de onderwijsvisie naar concrete producten & diensten in de schools eenduidiger verlopen. In elke faculteit zullen opleidingscoördinatoren worden aangesteld. Studieverenigingen zullen worden betrokken bij de wijze waarop arbeidsmarktoriëntatie en career services worden ingericht. De tevredenheid van studenten met de dienstverlening zal worden gemeten via een instrument, vergelijkbaar met de organisatiemonitor. Verder zullen studenten via de medezeggenschap betrokken zijn bij de inrichting en beoordeling van de dienstverlening die op hen is gericht. Vervolg Zorgvuldigheid is belangrijker dan tempo. Op basis van dit hoofdontwerp van de nieuwe ondersteuningsorganisatie, zal in de maanden april en mei worden gewerkt aan de verdere invulling ervan, resulterend in een reorganisatieplan dat eind mei aan het CvB kan worden aangeboden. Het reorganisatieplan zal per divisie een overzicht bevatten van de interne opbouw, inclusief de functies en hun formatieomvang. Van belang is om bij de verdere invulling van het detailontwerp goed samen te werken met zowel academische staf, ondersteunende staf en studenten. Waar nodig en mogelijk zullen daarom bijeenkomsten van meedenkers en tegendenkers worden georganiseerd, om gezamenlijk het ontwerp te vervolmaken. Dan nog is het niet mogelijk om nu reeds alles tot in detail te doordenken. We willen daarom benadrukken dat er in het uiteindelijke reorganisatieplan per divisie ook een werkagenda voor de eerste periode na de formele reorganisatie zal moeten worden bepaald. In deze werkagenda worden de prioriteiten met betrekking tot verdere verbetering en harmonisering van de dienstverlening geformuleerd en wordt de tijdspanne voor uitvoering ervan bepaald. 10

Reorganisatieplan. Ondersteunende Diensten. BEST - Building Excellent Support at Tilburg University

Reorganisatieplan. Ondersteunende Diensten. BEST - Building Excellent Support at Tilburg University Reorganisatieplan Ondersteunende Diensten BEST - Building Excellent Support at Tilburg University Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 University Services: hoofdontwerp van de nieuwe

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Beste practice bachelor. Delft. Leiden

Beste practice bachelor. Delft. Leiden Beste practice bachelor Delft Leiden Molecular Science & Technology Gezamenlijke BSc Leiden-Delft Peter Hamersma Pieter van Dooren Opleidingsdirecteur Opleidingscoordinator Waarom samen? Bachelor-master

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d. 10.09.2014

Nadere informatie

26 januari 2017 kennisname. beoordeling. Directeuren AC, Bibliotheek, FS, ICTS

26 januari 2017 kennisname. beoordeling. Directeuren AC, Bibliotheek, FS, ICTS datum dit stuk wordt ingebracht ter: 26 januari 2017 kennisname aan beoordeling College van Bestuur besluitvorming van Directeuren AC, Bibliotheek, FS, ICTS betreft Concept opdrachtformulering uitvoeringsplan

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Finance & Control 5 september 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor

Nadere informatie

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING INHOUD 1.Maatregelen beperking personele gevolgen reorganisatie Bedrijfsvoering 2.Stand van zaken reorganisaties 3.Stand van zaken personele

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie)

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Versie 1.0 Deze globale domeinbeschrijving MISUT Personeel schetst een beeld van de informatie-inhoud en informatiestructuur van het personeelsdomein

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Opdracht. Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU

Opdracht. Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU Opdracht Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU 1. Achtergrond programma Strategische ambitie In het Strategisch Plan 2014-2017 worden de ambities voor de komende jaren verwoord. Deze

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL.

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL. BESTUURSREGLEMENT INTERFACULTAIR INSTITUUT AFRIKA-STUDIECENTRUM LEIDEN (AFRICAN STUDIES CENTRE LEIDEN; ASCL) UNIVERSITEIT LEIDEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Naam 1. Het interfacultair instituut draagt

Nadere informatie

OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING

OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING RIS 296996 OPRICHTING BEDRIJFSVOERINGSEXPERTISECENTRUM (BEC) EN VASTSTELLEN INRICHTING Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - in het Coalitieakkoord 2014-2018 Vertrouwen

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Eenbes Basisonderwijs Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Rien Fait, tel. 06-53 41 53 56; rien.fait@beteor.nl. Sollicitatie:

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie.

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie. PROCEDURE BENOEMING HOOGLERAAR VAN BUITEN 1 De decaan stelt een bac in. De bac bestaat uit de decaan, de dep.vz, een hoogleraar, twee externe wetenschappers uit een andere faculteit of zuster faculteit

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

De studieloopbaanadviseur

De studieloopbaanadviseur De studieloopbaanadviseur Notitie Lijst Calimero, mei 2017 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie 3. Voorstel 4. Conclusie 5. De studieloopbaanadviseur in beeld Inleiding De RUG stelt zich

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie