versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN EN HET BUREAU HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS HOOFDSTUK 5. ONDERZOEK HOOFDSTUK 6. MEDEZEGGENSCHAP HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN HOOFDSTUK 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 1

2 PREAMBULE De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de VU is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. De faculteit draagt bij aan een beter begrip over de wijze waarop gedrag en bewegen tot stand komen en hoe deze beïnvloed kunnen worden, zodat de fysieke en mentale gezondheid bevorderd worden en prestaties verbeteren. Het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit zijn op deze brede doelstelling gericht en leveren hiermee een herkenbare bijdrage aan het VU-brede thema Human Health and Life Sciences. De faculteit beschikt daartoe over expertise met betrekking tot genetica, motoriek, inspanning, waarneming, cognitie, emotie, leren en sociale interactie. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. Voor wat betreft de maatschappelijke toepassingen van de vergaarde wetenschappelijke kennis richt de FGB zich primair op de sectoren onderwijs, sport en gezondheidszorg. In dat verband wordt er naar gestreefd via wetenschappelijk gefundeerde adviezen en opleidingen bij te dragen aan de praktijkuitoefening van professionals in binnen- en buitenland. Met het opleiden en professionaliseren van docenten binnen en buiten de VU draagt de faculteit bij aan de kwaliteit van het onderwijs, van het primaire onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Het faculteitsbestuur zet zich in om de hierboven beschreven profilering zo goed mogelijk te verankeren in de vertaling naar onderwijs en onderzoek. Het faculteitsbestuur staat daarbij voor het brede belang van de faculteit, maar heeft specifiek aandacht voor het belang de continuïteit van de drie funderende disciplines te borgen en te versterken. 2

3 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Algemeen Dit is het faculteitsreglement van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Artikel 2. Begrippen 2.1. Begrippen die in dit reglement worden gebruikt, hebben de betekenis die het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit eraan geeft. Verder hebben de volgende begrippen de betekenis die erbij wordt vermeld: a. Bestuursreglement: het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit. b. CvB: het College van Bestuur van de Vrije Universiteit. c. Discipline: vakgebied binnen de wetenschap d. OBP: Ondersteunend en Beheerspersoneel. e. Student: degene die is ingeschreven als student of extraneus in de zin van de Wet dan wel diegene die als zodanig wordt aangemerkt. f. WP: Wetenschappelijk Personeel De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is inhoudelijk opgebouwd vanuit drie disciplines, te weten Bewegingswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie. HOOFDSTUK 2. BESTUUR Artikel 3. Het Faculteitsbestuur 3.1. Het faculteitsbestuur is belast met de leiding van de faculteit, overeenkomstig het bepaalde in het Bestuursreglement Het faculteitsbestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier leden, onder wie de decaan en de directeur bedrijfsvoering De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de faculteit. De decaan geeft leiding aan het overleg binnen het bestuur Voor de drie functies decaan, portefeuillehouder onderzoek en portefeuillehouder onderwijs geldt dat minimaal één van de wetenschappers die deze functies vervullen, afkomstig moet zijn uit de discipline Bewegingswetenschappen De decaan kan aan leden van het faculteitsbestuur de titel vice-decaan (al dan niet met onderwerpsaanduiding) verlenen, mits zij hoogleraar zijn Een student van de faculteit wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het faculteitsbestuur als adviseur bij te wonen. Het faculteitsbestuur benoemt deze studentassessor op voordracht van een door het faculteitsbestuur ingestelde benoemingsadviescommissie, waarin de zittende studentassessor, de voorzitter van de Facultaire Studentenraad en een derde persoon voorgedragen door de Facultaire Studentenraad zitting hebben. Artikel 4. Externe adviesraden 4.1. Het faculteitsbestuur kan, gehoord het CvB, voor de faculteit een externe adviesraad instellen, die bestaat uit externe maatschappelijke stakeholders en/of leden van de (internationale) wetenschappelijke gemeenschap. Het faculteitsbestuur benoemt de leden. Deze adviesraad komt minimaal één keer per jaar bijeen en brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de positie van de faculteit in de lokale, nationale en internationale context. Het faculteitsbestuur brengt deze adviezen ter kennis van het CvB Het afdelingshoofd, of de directeur van een facultair onderzoeksinstituut of Graduate School kunnen voor hun afdeling resp. instituut een adviesraad instellen, vergelijkbaar met de facultaire adviesraad bedoeld in lid 1. Zij brengen de uitgebrachte adviezen ter kennis van het faculteitsbestuur. 3

4 HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN EN HET BUREAU Artikel 5. Afdelingen 5.1. De faculteit omvat de volgende zes afdelingen: a. Bewegingswetenschappen b. Biologische Psychologie c. Experimentele en Toegepaste Psychologie d. Klinische, Neuro-, en Ontwikkelingspsychologie e. Pedagogische en Onderwijswetenschappen f. Universitair Centrum voor Onderwijs, Sport en Zorg (hierna: Universitair Centrum) 5.2. De afdeling Bewegingswetenschappen valt binnen de discipline Bewegingswetenschappen. De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen valt binnen de discipline Pedagogiek. De afdelingen Biologische Psychologie, Experimentele en Toegepaste Psychologie en Klinische, Neuro-, en Ontwikkelingspsychologie vallen binnen de discipline Psychologie. Het Universitair Centrum is multidisciplinair van opzet De afdeling staat onder leiding van een hoofd. Het hoofd wordt, gehoord de hoogleraren van de afdeling cq. de teamleiders van het Universitair Centrum, voor een termijn van vier jaar benoemd door het faculteitsbestuur. Het hoofd is opnieuw benoembaar. Artikel 6. Bureau 6.1. Het OBP van de faculteit, voor zover niet ondergebracht in de afdelingen, wordt ingedeeld in het bureau van de faculteit, dat tot taak heeft de onderwijs-, onderzoeksen bestuursactiviteiten van de faculteit te ondersteunen De leiding van het bureau van de faculteit berust bij de directeur bedrijfsvoering, met inachtneming van het feit dat sommige medewerkers die hiërarchisch onder zijn leiding staan in functionele zin onder leiding van een andere functionaris kunnen staan Het onderwijsbureau en de technische dienst maken deel uit van het bureau van de faculteit. De medewerkers van het onderwijsbureau staan onder functionele leiding van de portefeuillehouder onderwijs De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van het OBP van de faculteit, voor zover niet ondergebracht in een van de afdelingen, en de persoonlijke ontwikkeling van deze medewerkers. HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS Artikel 7. Organisatie van onderwijs 7.1. Het faculteitsbestuur benoemt voor elke opleiding of groep van opleidingen een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur staat functioneel onder leiding van de portefeuillehouder onderwijs. De opleidingsdirecteur kan medewerkers aanwijzingen geven na afstemming met zijn/haar direct leidinggevende De opleidingsdirecteur is een hoogleraar, of, bij uitzondering, een universitair hoofddocent. Zij worden door het faculteitsbestuur benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar De functie van opleidingsdirecteur is onverenigbaar met die van afdelingshoofd. Artikel 8. Graduate School 8.1. De faculteit kent een Graduate School, genaamd Graduate School of the Faculty of Behavioural & Movement Sciences, waarin de opleidingen van de promovendi en de research masters zijn ondergebracht. De Graduate School staat onder leiding van het faculteitsbestuur De opleidingen voor promovendi staan geëxpliciteerd in het universitair promotiereglement. De faculteit kent de volgende research masters. a. Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health (research) b. Clinical and Developmental Psychopathology (research) c. Cognitive Neuropsychology (research) d. Social Psychology: Regulation of Social Behaviour (research) 4

5 Artikel 9. Opleidingen De faculteit kent de volgende opleidingen die niet in een College of Graduate School zijn opgenomen. a. Masteropleidingen: - Human Movement Sciences: Sport, Exercise & Health - Musculoskeletal Physiotherapy Sciences - Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs - Pedagogische Wetenschappen - Psychologie - Universitaire Lerarenopleiding (16 opleidingen Leraar VHO) - Teaching and Learning Higher Education b. Bacheloropleidingen: - Bewegingswetenschappen - Pedagogische Wetenschappen - Psychologie Artikel 10. Opleidingscommissie De faculteit kent de volgende opleidingscommissies met het aantal leden dat hierbij is aangegeven: a. Bewegingswetenschappen BA: 4 leden b. Bewegingswetenschappen MA: 4 leden c. Bewegingswetenschappen RM: 6 leden d. Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: 4 leden e. Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs: 8 leden f. Pedagogische wetenschappen BA: 6 leden g. Pedagogische wetenschappen MA: 6 leden (tot gezamenlijk met BA) h. Psychologie BA: 8 leden i. Psychologie MA: 8 leden (tot gezamenlijk met BA) j. Researchers Program (RM psychologie en pedagogiek): 8 leden k. Universitaire Lerarenopleiding: 6 leden l. Teaching and Learning Higher Education: 4 leden Naast de onderwerpen die in het bestuursreglement zijn genoemd, heeft de opleidingscommissie verder geen aanvullende formele taken Een opleidingscommissie doet van een advies, bedoeld in artikel 21 sub c. van het bestuursreglement een afschrift toekomen aan de facultaire medezeggenschapsorganen Een opleidingscommissie kan subcommissies met specifieke taken instellen De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Artikel 11. Examencommissie De faculteit kent de volgende examencommissies met het aantal leden dat hierbij is aangegeven: a. Bewegingswetenschappen BA, MA, RM en MA Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: 5 leden b. Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs: 3 leden c. Pedagogische wetenschappen BA MA: 5 leden d. Psychologie BA MA, RM (psychologie en pedagogiek): 7 leden e. Universitaire Lerarenopleiding: 3 leden f. Teaching and Learning Higher Education: 3 leden De examencommissies brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het faculteitsbestuur en aan de Graduate School voor zover deze opleidingen omvat die tot het taakgebied van de betreffende examencommissie vallen. 5

6 HOOFDSTUK 5. ONDERZOEK Artikel 12. Onderzoekprogramma Het faculteitsbestuur stelt het jaarlijkse onderzoekprogramma van de faculteit vast na overleg de afdelingshoofden, zijnde degenen die binnen de faculteit leiding geven aan het onderzoek Het faculteitsbestuur brengt hieromtrent regelmatig verslag uit aan het CvB. Artikel 13. Onderzoeksinstituten De faculteit is penvoerder van de Interdisciplinaire Onderzoeksinstituten LEARN! en MOVE. HOOFDSTUK 6. MEDEZEGGENSCHAP Artikel 14. Medezeggenschap De medezeggenschap in de faculteit wordt uitgeoefend overeenkomstig hetgeen is bepaald in het Reglement Medezeggenschap Faculteit, bedoeld in artikel 37 van het bestuursreglement en in het Kiesreglement Studentenraden De Facultaire Studentenraad kent 6 leden. HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 15. Commissies (overig) De faculteit kent een Strategisch Overleg dat wordt gevormd door de afdelingshoofden en vanuit elke discipline een opleidingsdirecteur. Het faculteitsbestuur overlegt met het Strategisch Overleg vooraf over het te voeren beleid en over de uitwerking daarvan op het niveau van de faculteit als geheel, de opleidingen en de afdelingen. Het Strategisch Overleg geeft desgevraagd of uit eigener beweging advies aan het bestuur inzake interne en externe aangelegenheden van de faculteit De faculteit kent de volgende commissies: a. Vaste commissie Wetenschap en Ethiek b. Apparatuurcommisie c. Veiligheidscommissie d. PhD Education Committee Graduate School e. Personeelsadviescommissie Bewegingswetenschappen f. Personeelsadviescommissie Pedagogische Wetenschappen g. Personeelsadviescommissie Psychologie h. Tenure track commissie voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i. BSA-commissie Bewegingswetenschappen j. BSA-commissie Psychologie k. BSA-commissie Pedagogiek l. Toelatingscommissie Bewegingswetenschappen m. Toelatingscommissie Musculoskeletal Physiotherapy Sciences n. Toelatingscommissie Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs o. Toelatingscommissie Pedagogische Wetenschappen p. Toelatingscommissie Psychologie q. Toelatingscommissie Researchers Program (psychologie en pedagogiek) r. Toelatingscommissie Research Master Bewegingswetenschappen s. Toelatingscommissie Universitaire Lerarenopleiding t. Toelatingscommissie Teaching and Learning Higher Education De leden van deze commissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. HOOFDSTUK 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 16. Invoering Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2015 Instemming Gezamenlijke Vergadering op 13 mei 2015 Goedgekeurd door het CvB op 26 mei 2015 Vastgesteld door het Faculteitsbestuur op 1 juni

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Artikel 2 FR 1. Het instituut draagt de naam: Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Toelichting op het model Faculteitsreglement

Toelichting op het model Faculteitsreglement Toelichting op het model Faculteitsreglement 2017-2018 De wet Versterking van de Bestuurskracht is op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is artikel 9.18 WHW, dat gaat over opleidingscommissies,

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT INSTITUUT PSYCHOLOGIE Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Artikel 2 FR 1. Het instituut draagt de naam: Instituut Psychologie. 1 2. In de

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica

Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica Na verkregen instemming van de faculteitsraad vastgesteld door het bestuur van de faculteit in zijn vergadering van 27 augustus 2015 en goedgekeurd door

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT INHOUDSOPGAVE PREAMBULE I. ALGEMENE BEPALINGEN II. INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT III. FACULTEITEN EN ORGANISATIE VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK IV. ACADEMISCHE

Nadere informatie

Faculteitsreglement Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteitsreglement Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteitsreglement Faculteit der Geesteswetenschappen Ingangsdatum 1 september 2014 Status Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 24 juni 2014; goedgekeurd door het

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Pagina 1 van 26 REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van de faculteit 1. De faculteit draagt de naam: Faculteit der Sociale

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemeen... 2 Hoofdstuk 2. Faculteitsbestuur... 4 Hoofdstuk 3. De instituten... 7 Hoofdstuk 4. De Graduate School... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelatingscommissie Master en Research Master. Adviescommissies en ad hoc commissies

Toelatingscommissie Master en Research Master. Adviescommissies en ad hoc commissies REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: HOOFDSTUK 2: paragraaf 1 paragraaf 2 paragraaf 3 paragraaf 4 paragraaf 5 paragraaf 6 paragraaf 7 paragraaf 8 paragraaf 9 paragraaf

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT Werktuigbouwkunde Na verkregen instemming van de faculteitsraad vastgesteld door het bestuur van de faculteit in zijn vergadering van 4 juni 2014 en

Nadere informatie

FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT

FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT Kenmerk: EWI15/B:Vne/2559/tnc Datum: 6 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemeen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2.

Nadere informatie

REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS

REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Hoofdstuk 2. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE Concept (2,0) FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk II. De inrichting van de faculteit Paragraaf II A. Het bestuur van de

Nadere informatie

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vastgesteld door het faculteitsbestuur ingevolge artikel 18 van het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit Amsterdam op 20 februari 2017. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT BOUWKUNDE Vastgesteld door het bestuur van de faculteit in haar vergadering d.d.14 juli 2010 Na verkregen instemming van de faculteitsraad d.d. 28

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instemming van de Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica op 14 februari 2000.

Nadere informatie

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Gewijzigd vastgesteld door het Faculteitsbestuur ingevolge artikel 18 van het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit op INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT BOUWKUNDE Vastgesteld door het bestuur van de faculteit in haar vergadering d.d.18 mei 2009 Instemming van de Faculteitsraad d.d. 12 februari 2010

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Hoofdstuk 1. Algemeen...2 Artikel 1. Naam van de faculteit...2 Artikel 2. Wetenschappelijke instituten...2 Artikel 3. De

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit reglement

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling op het gebied van de Lerarenopleiding en Onderwijsontwikkeling

Gemeenschappelijke regeling op het gebied van de Lerarenopleiding en Onderwijsontwikkeling Gemeenschappelijke regeling op het gebied van de Lerarenopleiding en Onderwijsontwikkeling Het Bestuur van de Faculteit der Archeologie, het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, het Bestuur

Nadere informatie

Faculteitsreglement. Inhoud. Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen

Faculteitsreglement. Inhoud. Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen Faculteitsreglement Inhoud Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen Hoofdstuk 2 Leiding en organisatie Onderwijs en Onderzoek 4 Undergraduate Onderwijs 5 Graduate Onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1: Algemeen...1 Hoofdstuk 2: Bestuur en organisatie...1 Hoofdstuk 3: Medezeggenschap...9 Hoofdstuk 4: Overige bepalingen...14 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1. Algemeen VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Artikel 1. Naam van de faculteit 1. De faculteit draagt de naam: Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Nadere informatie

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL.

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL. BESTUURSREGLEMENT INTERFACULTAIR INSTITUUT AFRIKA-STUDIECENTRUM LEIDEN (AFRICAN STUDIES CENTRE LEIDEN; ASCL) UNIVERSITEIT LEIDEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Naam 1. Het interfacultair instituut draagt

Nadere informatie

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Bestuur en organisatie Hoofdstuk 3: Medezeggenschap Hoofdstuk 4: Overige bepalingen Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT. BESTUURS- en BEHEERSREGLEMENT

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT. BESTUURS- en BEHEERSREGLEMENT TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT BESTUURS- en BEHEERSREGLEMENT Gewijzigd vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen instemming van de Gezamenlijke vergadering van ondernemingsraad en studentenraad.

Nadere informatie

UNIVERSITEITSREGLEMENT. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 december 2016

UNIVERSITEITSREGLEMENT. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 december 2016 UNIVERSITEITSREGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 december 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen inzake de inrichting en het bestuur van de Universiteit... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica:

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ex art. 9.15 lid I WHW ten behoeve van de universitaire lerarenopleidingen TUE De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT TU/e (Gewijzigd per 25-9-2008) Pagina 1/28 INHOUD pagina Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk II Het bestuur en de inrichting van

Nadere informatie

UNIVERSITEIT MAASTRICHT. BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UM waarin verwerkt de Wet versterking besturing

UNIVERSITEIT MAASTRICHT. BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UM waarin verwerkt de Wet versterking besturing UNIVERSITEIT MAASTRICHT BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UM waarin verwerkt de Wet versterking besturing Na verkregen instemming van de universiteitsraad voor de eerste maal vastgesteld door het college van

Nadere informatie

Modelregeling voor opleidingscommissies

Modelregeling voor opleidingscommissies Modelregeling voor opleidingscommissies [xxx] ter nadere invulling door het faculteitsbestuur Artikel 1 Instellen van de opleidingscommissie 1. Het faculteitsbestuur stelt een opleidingscommissie in voor

Nadere informatie

4. Benoeming Het FB benoemt de leden en voorzitter van de ETC. De zittende ETC kan daartoe suggesties doen.

4. Benoeming Het FB benoemt de leden en voorzitter van de ETC. De zittende ETC kan daartoe suggesties doen. Reglement Ethische Toetsingscommissie (ETC) FSW-VU 25 juni 2016, aangepast na overleg met Leo Huberts op 23 juni 2016 Preambule Het instellingsreglement (deel A) hieronder is gebaseerd op secties K, L

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Januari 2013 INHOUDSOPGAVE DEEL I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 4 DEEL II BESTUUR EN INRICHTING VAN DE FACULTEIT Hoofdstuk

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT TU/e (Gewijzigd per 10-4-2014) Pagina 1/33 INHOUD pagina Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk II Het bestuur en de inrichting van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE

REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Faculteitsbestuur... 2 Hoofdstuk 3. Het onderwijs... 4 Hoofdstuk 4. Bacheloronderwijs en bachelorprogramma

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT TUE 1998 Editie 2003 Pagina 1/26 INHOUD pagina Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk II Het bestuur en de inrichting van de universiteit

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemeen 3 Artikel 1. Naam van de faculteit Artikel 2. Begripsomschrijvingen Artikel 3. Wetenschappelijke

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen:

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen: Procedureregeling instelling leerstoelen en Het college van bestuur, gehoord de decanen, besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Maart 2017

Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Maart 2017 Faculteitsreglement Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Maart 2017 Faculteitsreglement TSB -1- INHOUDSOPGAVE DEEL I ALGEMEEN Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 4 DEEL II BESTUUR EN INRICHTING

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN 1 Algemeen Artikel 1.1: 1. Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 21 lid 2 van het faculteitsreglement. 2. Bij

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO d.d. 26 januari 2017 Uit: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen

Nadere informatie

Omwille van de leesbaarheid wordt in de tekst alleen de mannelijke vorm gebruikt.

Omwille van de leesbaarheid wordt in de tekst alleen de mannelijke vorm gebruikt. Faciliteitenregeling studenten a. voor studenten die op het gebied van sport en cultuur een bijzondere prestatie leveren b. voor leden van de universitaire studentenraad en facultaire studentenraden Omwille

Nadere informatie

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...1 Hoofdstuk 2: Samenstelling en zittingsduur...2 Hoofdstuk 3: Verkiezingen...3 Hoofdstuk 4: Bevoegdheden...4 Hoofdstuk 5: Werkwijze universiteitsraad...9 Hoofdstuk 6:

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Promoveren binnen de William James Graduate School

Promoveren binnen de William James Graduate School Promoveren binnen de William James Graduate School Pre-ambule Vanaf 1 september 2010 promoveren alle (buiten)promovendi, bij de Faculteit de Psychologie en Pedagogiek (FPP), ongeacht de aanstelling, binnen

Nadere informatie

FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN Faculteitsreglement 2013-2014 INHOUD DEEL 1 1. Faculteitsreglement Hoofdstuk 1. Bestuur faculteit 1 De faculteit - 2-2 Departementen - 3 - Hoofdstuk 2. Leiding en organisatie

Nadere informatie

Peter Beek Hoogleraar coördinatiedynamica Vrije Universiteit Amsterdam

Peter Beek Hoogleraar coördinatiedynamica Vrije Universiteit Amsterdam Peter Beek Hoogleraar coördinatiedynamica Vrije Universiteit Amsterdam Zijn wetenschappelijke werk heeft in de afgelopen drie jaar plaats moeten maken voor de taken die verbonden zijn aan de functie van

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

BBR 2015 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

BBR 2015 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK PREAMBULE Met de vaststelling van dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 9.3 van de statuten van de Stichting Universiteit

Nadere informatie

Modelregeling voor opleidingscommissies. van de opleiding(en) Vrije Universiteit. Van kracht per 1 september 2017

Modelregeling voor opleidingscommissies. van de opleiding(en) Vrije Universiteit. Van kracht per 1 september 2017 Modelregeling voor opleidingscommissies van de opleiding(en) Vrije Universiteit Van kracht per 1 september 2017 Datum versie: 1 september 2017 Afdeling Bestuurlijke- en Juridische Zaken (BZ) en Afdeling

Nadere informatie

BBR 2014 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

BBR 2014 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK PREAMBULE Met de vaststelling van dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 9.3 van de statuten van de Stichting Universiteit

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Herziene versie november 2015

Herziene versie november 2015 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT Faculteitsreglement Rotterdam School of Management, Erasmus University Herziene versie november 2015 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) De ondertekenende partijen, De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA, penvoerder), in het bijzonder het

Nadere informatie

Raad van Toezicht Ambtelijk secretaris BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Raad van Toezicht Ambtelijk secretaris BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen Dit reglement is het bestuursreglement van de Protestantse Theologische Universiteit ter regeling

Nadere informatie

Bestuurs- en Beheersreglement Saxion

Bestuurs- en Beheersreglement Saxion Bestuurs- en Beheersreglement Saxion Kenmerk: 2015000536 Datum: 11 februari 2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 februari 2015. Dit reglement vervangt het Bestuurs- en Beheersreglement van

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften Algemene procedurebepalingen Behandeling van beroep- en bezwaarschriften

Nadere informatie

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT WAGENINGEN UNIVERSITY

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT WAGENINGEN UNIVERSITY BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT WAGENINGEN UNIVERSITY 2012 Bestuurs- en beheersreglement ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit inclusief de nadere regeling van het

Nadere informatie