Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013"

Transcriptie

1 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse Algemene ontwikkelingen Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars WTZi-toelatingen Overhevelingen naar de Wmo IQ-maatregel Overheveling geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw Experiment ZZP-ers Stimuleren extramuralisering door afschaffing lagere ZZP s Korting op de contracteerruimte Experiment regelarme instellingen Marktanalyse 7 2. Speerpunten Zorginkoopbeleid Algemene speerpunten Kwaliteit Extramuralisering Klantgerichtheid en aandacht voor welzijn Integrale benadering Vergrijzing Innovatie Speerpunt chronisch zieken en ouderen: Ketenzorg dementie Speerpunt vroeggehandicapte mensen: Doorstroming naar regulier werk Speerpunten mensen met een langdurige psychische stoornis Rehabilitatie Inzet ervaringsdeskundigen Intramurale zorg 3.1 Extramuralisering ZZP-mix Beleid rondom instellingsvreemde ZZP s Informatievoorziening aan de cliënt Logeren VPT Intensiveringsmiddelen Extramurale zorg 4.1 Productmix 4.2 PV- en VP-speciaal AIV Casemanagement Zorg op afstand Zorgkantoor DWO/NWN 1

3 DEEL II PROCEDURE CONTRACTERING EN ZORGINKOOP Uitgangspunten en procedure Procedurele uitgangspunten Bestuursverklaring Geschiktheidseisen Overeenkomst en Algemene Voorwaarden Geld-volgt-klant principe Bonus/malustabel Bepaling omvang intramurale startafspraak Bepaling omvang extramurale startafspraak Aanvullende bepalingen inkoop bij ZG-aanbieders Nieuwe aanbieders Aantal te contracteren nieuwe zorgaanbieders In te dienen documenten Tariefbepaling Ranking Basisafspraak Overige informatie en voorwaarden Opdrachtgever Voorbehoud voldoende middelen Bevoorschotting Uitzonderingen Bovenregionale aanbieders Onderaanneming Overige voorwaarden Communicatie Algemene voorbehouden Aanvulling, toelichting, verificatie en verduidelijking Geschillen Overzicht in te dienen documenten 35 Zorgkantoor DWO/NWN 2

4 Inleiding Voor u ligt het AWBZ inkoopbeleid 2013 voor de regio s Delft Westland Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Op het moment van schrijven van dit inkoopbeleid is er nog veel onzeker met betrekking tot het jaar 2013, zowel op het gebied van de AWBZuitvoeringsstructuur als op het gebied van de financiering en inkoop van AWBZ-zorg. U zult daarom enige voorbehouden in dit document aantreffen. Zodra er over de verschillende aspecten meer duidelijkheid is, zal dit op de website van het zorgkantoor bekendgemaakt worden. Ten opzichte van vorig jaar is aan de basisprincipes van dit inkoopbeleid niets gewijzigd. Wel zijn alle hoofdstukken geactualiseerd en is getracht overbodige tekst te schrappen. Ook heeft aanpassing van de bonus/maluscriteria plaatsgevonden. Geconsulteerde partijen Het Zorginkoopbeleid 2013 is afgestemd met verschillende partijen die betrokken zijn bij de AWBZ. Zo is het beleid afgestemd met de bestuurders van diverse zorginstellingen tijdens de voorjaarsoverleggen. Afstemming met de cliëntenraden en organisaties heeft plaatsgevonden, onder meer tijdens de sectorale bijeenkomsten die het zorgkantoor op 13, 18 en 26 april 2012 georganiseerd heeft. Onderwerp van deze bijeenkomsten vormde (de speerpunten van) het inkoopbeleid. Tot slot heeft afstemming plaatsgevonden met gemeenten en zorgverzekeraars. Het Zorginkoopbeleid 2013 is goedgekeurd door de Raad van Advies van Zorgkantoor DWO/NWN. Uitgangspunten Zorgkantoor DWO/NWN hanteert de volgende uitgangspunten voor de zorginkoop: Geld-volgt-klant principe Transparantie, objectiviteit en non-discriminatie Samenwerking boven concurrentie Voldoende keuzevrijheid voor cliënten Kwaliteit Doelmatigheid Innovatie Leeswijzer Deel I van de het Zorginkoopbeleid 2013 bevat een overzicht van de meest belangrijke ontwikkelingen binnen de AWBZ, de regionale marktanalyse, de speerpunten van het inkoopbeleid en de werkwijze voor wat betreft de inkoop van intramurale- en extramurale zorg. In Deel II wordt de methodiek van het contracteer- en inkoopproces beschreven. Het inkoopbeleid kent de volgende bijlagen: inkoopraming de overeenkomst toelichting op de bonus/malustabel Deze bijlagen zijn niet opgenomen in het inkoopbeleid zelf, maar zijn als aparte documenten te downloaden via de website Zorgkantoor DWO/NWN 3

5 Planning Het zorgkantoor volgt bij het contracteer- en inkoopproces de landelijke planning: Bekendmaking van het zorginkoopbeleid uiterlijk 8 juni 2012 Einddatum indienen vragen uiterlijk 22 juni 2012 Publicatie antwoorden op vragen uiterlijk 6 juli 2012 Einddatum indiening offertes uiterlijk 3 augustus 2012 Bekendmaking toekenning van overeenkomst uiterlijk 1 september 2012 Overleg en onderhandeling augustus-september 2012 Indiening budgetformulieren bij NZa uiterlijk 31 oktober 2012 Randvoorwaardelijk aan deze planning is, dat de van toepassing zijnde beleidsregels uiterlijk 1 juli 2012 bekend en openbaar gemaakt zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en dat de regionale contracteerruimte uiterlijk 15 augustus 2012 bekend is. Voorbehouden Het is mogelijk dat er na publicatie van dit document bezuinigingen of beleidswijzigingen aangekondigd worden, die effect hebben op dit Zorginkoopbeleid. Om deze reden formuleren wij een aantal duidelijke voorbehouden. Omdat het inkoopbeleid gebaseerd is op externe informatie zoals bekend tijdens het starten van de inkoopprocedure, behoudt het zorgkantoor zich het uitdrukkelijke recht voor het inkoopbeleid in de loop van de inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de bedoelde informatie daartoe aanleiding geeft. Het zorgkantoor is te allen tijde gerechtigd (de planning van) de inkoopprocedure aan te passen en/of de inkoopprocedure te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld indien: - onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn c.q. komen; - door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de inkoopprocedure dient te worden aangepast; - een tegen Zorgkantoor DWO/NWN uitgesproken vonnis hem daartoe noopt. Voor situaties die tijdens de publicatie van dit document niet bekend en/of voorzien waren, is het zorgkantoor gerechtigd de benodigde besluiten te nemen en/of maatregelen te treffen. Indien het zorgkantoor besluit de inkoopprocedure te wijzigen en/of te stoppen is het op geen enkele wijze gehouden tot (schade)vergoeding jegens inschrijvers. Zorgkantoor DWO/NWN 4

6 DEEL I ALGEMEEN 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse In dit hoofdstuk schetst het zorgkantoor een aantal landelijke ontwikkelingen. Indien van toepassing wordt ook aangegeven welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor het inkoopbeleid. 1.1 Algemene ontwikkelingen Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars Eén van de maatregelen uit het regeerakkoord was het opheffen van de zorgkantoren per 1 januari 2013, waardoor de uitvoering van de AWBZ bij de individuele zorgverzekeraars belegd zou kunnen worden. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen wordt vanwege de val van het kabinet niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarom is besloten de zorgkantoorconstructie in het jaar 2013 nog tijdelijk voort te zetten, en treft u in dit inkoopbeleid de term zorgkantoor aan. Het zorgkantoor is door alle verzekeraars gemandateerd om de AWBZ regionaal uit te voeren WTZi-toelatingen Met de invoering van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) zou het stelsel van WTZitoelatingen in Nederland komen te vervallen. Hierdoor zou er geen toelating meer zijn die bepaalt of een zorginstelling intramurale dan wel extramurale zorg mag leveren, wel of niet de functie behandeling mag leveren of zorg mag bieden aan specifieke doelgroepen, zoals SGLVG-behandelzorg. Het was de bedoeling dat verzekeraars door middel van het inkopen van gerichte productportfolio s zouden bepalen wat aanbieders wel en niet leveren. De val van het kabinet in april heeft ertoe geleid dat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, waardoor de invoering van de wet per 2013 niet doorgaat Overhevelingen naar de Wmo De overheveling van de functie extramurale begeleiding, inclusief de zorgproducten logeren en inloop GGZ, naar de Wet maatschappelijke ondersteunin (Wmo) is uitgesteld naar Het jaar 2013 zou aanvankelijk een overgangsjaar zijn, waarbij alleen nieuwe cliënten en cliënten met een aflopende AWBZ-indicatie naar de Wmo over zouden gaan. Als gevolg van het uitstellen van de overheveling koopt het zorgkantoor alle bovengenoemde producten in 2013 nog zelf in. In verband met de aanstaande overheveling worden de afspraken rondom logeren en inloop GGZ in 2013 niet uitgebreid ten opzichte van de realisatie 2012, met als plafond de afspraak IQ-maatregel De zogenaamde IQ-maatregel, waarbij de definitie van verstandelijk gehandicapten zou worden beperkt tot cliënten met een IQ van maximaal 70, is komen te vervallen. Als gevolg van deze maatregel zouden aanzienlijke groepen licht verstandelijk gehandicapten niet meer voor AWBZ-zorg in aanmerking komen Overheveling geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw Het ministerie van VWS is voornemens de geriatrische revalidatiezorg per 1 januari 2013 over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op dit moment is een aantal zaken nog niet definitief vastgesteld, zoals de wijze van inkoop door de zorgverzekeraars, de aanspraak en de bekostiging. Zorgkantoor DWO/NWN 5

7 De gedachte is om de inkoop van geriatrische revalidatiezorg via het representatiemodel te laten plaatsvinden. Dit betekent dat één (of meerdere) verzekeraar(s) de inkoop in de regio verricht(en) namens alle zorgverzekeraars. Voor wat betreft de aanspraak is de verwachting dat deze zal aansluiten bij de huidige prestatiebeschrijving ZZP VV 9a (geriatrische revalidatiezorg) en dagactiviteit somatische revalidatie. Geriatrische revalidatiezorg zal in 2013 gedeclareerd moeten worden via DBC s; de afspraak en de feitelijke afrekening zullen nog plaatsvinden via de oude prestaties. Door de val van het kabinet is het onzeker of de overheveling doorgaat. Het zorgkantoor gaat daar vooralsnog wel van uit. Voor de inkoop 2013 betekent dit dat er géén ZZP V&V 9a meer wordt ingekocht. Hierdoor krijgen aanbieders die daar voorheen een afspraak voor hadden, in 2013 een lager budget. Hetzelfde geldt voor de prestatie dagactiviteit somatische revalidatie Experiment ZZP-ers Vanaf 2013 start een landelijk experiment met betrekking tot het contracteren van Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP-ers). Het ministerie van VWS bepaalt hiervoor een geoormerkt budget. Het zorgkantoor zal voor dit experiment, in samenspraak met de overige zorgkantoren, een separaat inkoopbeleid publiceren. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit via de website bekendgemaakt Stimuleren extramuralisering door afschaffing lagere ZZP s Het ministerie van VWS heeft besloten dat nieuwe cliënten per 2013 geen recht meer hebben op de ZZP s VV 1 t/m 3, GGZ (B en C) 1 t/m 3, VG 1 t/m 3 en LVG 1 en 2. Zij maken ook geen aanspraak op het Volledig Pakket Thuis (VPT). De desbetreffende cliënten ontvangen een extramurale indicatie. Voor maaltijdvoorziening en de huishoudelijke zorg kunnen zij een beroep doen op de Wmo. In het onderdeel Intramurale zorg (DEEL I, hoofdstuk 3) staat beschreven welke gevolgen dit heeft voor het Zorginkoopbeleid Korting op de contracteerruimte VWS voert een korting van 150 miljoen door op het bedrag dat landelijk is bestemd voor de groei van de contracteerruimte In eerdere jaren bestemde het zorgkantoor de groei in de contracteerruimte voor het Kavel Speerpunten. Zorgaanbieders konden voorstellen indienen op het gebied van specifieke speerpunten, zoals technologische vernieuwing, die vanuit dit kavel gehonoreerd werden. Gezien het feit dat de groei in 2013 uiterst beperkt is, is er dit jaar géén Kavel Speerpunten. Innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering vanuit de beleidsregels Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties en Zorginfrastructuur Experiment regelarme instellingen In 2012 is er landelijk met 28 zorginstellingen een experiment gestart inzake het verminderen van de administratieve lasten. De gedachte achter dit experiment is dat regels landelijk kunnen worden afgeschaft, wanneer blijkt dat deze overbodig zijn. Hierdoor zal er meer tijd overblijven voor cliëntgericht werken en realiseren van kwaliteit en doelmatigheid. Het experiment loopt door in Een aantal van de zorginstellingen voert het experiment uit in de regio DWO/NWN. Voor de zorginkoop 2013 betekent dit dat niet-gecontracteerde aanbieders die beschikken over een goedkeuring van VWS én waarbij geldt dat het experiment in de regio DWO/NWN plaatsvindt, voorrang kunnen hebben in het verkrijgen van een overeenkomst op nieuwe aanbieders die niet aan het experiment deelnemen. Per deelnemende instelling wordt specifiek afgesproken welke regelgeving tijdens de experimentele periode niet van Zorgkantoor DWO/NWN 6

8 toepassing is. De betreffende instellingen nemen daarom een uitzonderingspositie in binnen het Zorginkoopbeleid Marktanalyse Als voorbereiding op het Zorginkoopbeleid 2013 heeft het zorgkantoor gesprekken gevoerd met cliënten, aanbieders, gemeenten en andere relevante stakeholders, om een inschatting te maken van de zorgbehoefte in de regio. Hieruit blijkt dat er over het algemeen voldoende zorgaanbod en voldoende keuzevrijheid is op het gebied van AWBZ-zorg in de regio s DWO en NWN. Voor wat betreft de intramurale zorg is er doorgaans sprake van voldoende keuzevrijheid en voldoende aanbod. Er zijn geen onaanvaardbare wachtlijsten en bestaan goede afspraken over overbruggingszorg. Ook op het gebied van extramurale zorg contracteert het zorgkantoor voldoende aanbieders om cliënten keuzevrijheid te bieden. Uit de analyses blijkt wel dat het extramurale aanbod voor cliënten met een autisme spectrum stoornis zonder verstandelijke beperking tekortschiet. Daarom is het Zorginkoopbeleid 2013 erop gericht voor deze doelgroep één of meer nieuwe aanbieders aan te trekken c.q. de bestaande aanbieders te stimuleren extramuraal aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen. De regionale contracteerruimte 2013 zal ten opzichte van de contracteerruimte 2012 lager zijn. Dit komt voor een deel door de overheveling van geriatrische revalidatiezorg en de extramurale uitleen van hulpmiddelen van de AWBZ naar de Zvw. Deze zaken hoeft het zorgkantoor in 2013 niet meer in te kopen. Omdat de overhevelingen vanuit de contracteerruimte landelijk worden berekend, is het niet zeker of de regionale korting ook echt overeenkomt met de weggevallen zorg. Het is mogelijk dat de regio DWO/NWN onevenredig veel gekort wordt, bijvoorbeeld omdat de mate waarin de ZZP s VV 9a in onze regio voorkomen groter is dan in andere delen van het land. Naast de reductie van de contracteerruimte door de overhevelingen is er ook sprake van verschillende kortingen. Het betreft kortingen op de groeiruimte, op de intensiveringsmiddelen en als gevolg van de extramuralisering. Ook hier is de precieze impact nog moeilijk in te schatten. Op de website staat de inkoopraming. Dit is een gekwantificeerde inschatting van de zorgbehoefte in de zorgkantoorregio s DWO en NWN. De zorgbehoefte is enerzijds afgeleid van de door het CIZ en BJZ geïndiceerde zorgvraag en de voorkeuren en wensen van cliënten, en anderzijds van demografische gegevens. Op basis hiervan is per sector en per type prestatie (intramuraal, dagbesteding en extramuraal) een groeipercentage vastgesteld. Dit groeipercentage is vermenigvuldigd met de productieafspraken (na correctie voor de volumegarantie). Hiermee is per prestatie berekend welk volume naar verwachting moet worden ingekocht in De totale raming moet binnen de financiële kaders van de regionale contracteerruimte 2013 passen. Zorgkantoor DWO/NWN 7

9 2. Speerpunten Zorginkoopbeleid 2013 In dit hoofdstuk verwoordt Zorgkantoor DWO/NWN de ambities voor 2013 waar het verbeteringen of het verhelpen van knelpunten in de regionale AWBZ-zorg betreft. In algemene zin sluit het zorgkantoor aan bij de speerpunten zoals deze landelijk zijn geformuleerd in de Zorginkoopgids AWBZ 2013, gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze inkoopgids is samengesteld door de werkgroep Zorginkoop van ZN en getoetst door diverse veldpartijen. In de Zorginkoopgids AWBZ 2013 zijn de volgende thema s benoemd: 1. Eigen regie en vraaggericht werken 2. Integrale benadering 3. Zelf- en samenredzaamheid 4. Preventie 5. Zorg in de eigen omgeving 6. Beter resultaat per bestede euro 7. Innovatie die de zorg voor de cliënt verbetert Meer specifiek formuleert het zorgkantoor speerpunten op basis van regionale analyses van zorgvraag en -aanbod en op basis van de input van regionale partijen. Per speerpunt is telkens aangegeven op welke wijze voorstellen met betrekking tot dit speerpunt gefinancierd worden. Financiering kan plaatsvinden vanuit specifieke beleidsregels of vanuit een opslag in het tarief. Hieronder zijn de speerpunten weergegeven. Allereerst benoemt het zorgkantoor een aantal algemene speerpunten, gevolgd door speerpunten die betrekking hebben op de specifieke AWBZ-doelgroepen. 2.1 Algemene speerpunten Kwaliteit Kwaliteit van zorg is het belangrijkste speerpunt van het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft op diverse manieren inhoud aan dit speerpunt. Allereerst worden er via de WMGovereenkomst en de Bestuursverklaring Geschiktheidseisen minimale eisen gesteld waaraan instellingen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een contract met het zorgkantoor. Het betreft hier onder meer een verklaring dat de instelling zich houdt aan diverse wettelijke kaders, waaronder de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet BIG. Ook is vereist dat de instelling beschikt over een erkend kwaliteitssysteem, waarin de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante Caresector(en) zijn geïntegreerd. De WMG-overeenkomst en de Bestuursverklaring Geschiktheidseisen zijn te downloaden van de website Kwaliteit van zorg vindt ook zijn weerslag in de bonus/malustabel en is daarmee een factor in de bepaling van de hoogte van het tarief. Aan de hand van de kwaliteitsmonitor, waarin verschillende kwaliteitsaspecten worden verzameld, vormt het zorgkantoor zich een beeld van de kwaliteit van zorg van een aanbieder. De kwaliteitsmonitor bevat onder meer de uitkomsten van materiële controles en IGZ-inspecties en de resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Zorgkantoor DWO/NWN 8

10 Het zorgkantoor volgt hierbij de kwaliteitskaders zoals deze in samenspraak met de sectoren worden of zijn ontwikkeld. Indien de aanbieder in de monitor oranje of rood scoort, wordt het tarief gekort. Het zorgkantoor treedt tevens in overleg met de aanbieder om gezamenlijk te komen tot verbeteringen. Het zorgkantoor vult de monitor per aanbieder in. Reeds gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen de uitkomsten van de kwaliteitsmonitor uiterlijk 15 juli De aanbieder dient de uitkomst van de monitor mee te nemen in de in te vullen bonus/malustabel behorende bij de offerte. De uitkomst van de kwaliteitsmonitor wordt met de aanbieder besproken tijdens het productieoverleg, of zoveel eerder als partijen wenselijk achten. Voor alle sectoren geldt onverminderd dat het zorgkantoor van instellingen verwacht dat zij de uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken met de cliëntenraad bespreken en in samenspraak met hen komen tot één of meer verbetertrajecten. Over de voortgang van deze trajecten dient de aanbieder zich te kunnen verantwoorden richting het zorgkantoor. Het zorgkantoor komt aan de hand van een kwaliteitsmonitor tot een oordeel over de kwaliteit van zorg van de aanbieder. Aanbieders die beneden een bepaalde norm scoren op de kwaliteit, ontvangen via de bonus/malustabel een korting op het tarief. Als een zorgaanbieder een cliënttevredenheidsonderzoek en/of medewerkerstevredenheidsonderzoek te lang geleden heeft uitgevoerd, wordt een malus toegepast. Zorgaanbieders ontvangen eveneens een malus op het tarief wanneer de uitkomst van het meest recente IGZ-rapport onvoldoende is. Aanbieders in de V&V sector ontvangen een malus wanneer de ZI-meting het afgelopen jaar niet heeft plaatsgevonden Extramuralisering Cliënten geven aan dat zij het liefst zelfstandig willen wonen. Voor ouderen geldt dat zij zo lang mogelijk thuis willen blijven met extramurale zorg; GGZ- en GZ-cliënten streven naar een zo normaal en zelfstandig mogelijk bestaan. Door middel van extramuralisering kan aan deze wens tegemoet gekomen worden. Vanaf 2013 gaat de overheid het recht op een indicatie voor zorg met verblijf afbouwen. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt dat aanbieders zich gaan richten op extramuralisering. Dit kan vorm krijgen door het organiseren van meer extramurale zorg in de wijk, of door het omvormen van verblijfsvoorzieningen naar zelfstandige woningen. Aanbieders die erin slagen de intramurale capaciteit structureel af te bouwen, mogen het vrijgespeelde budget inzetten voor extramurale zorg. Zorgaanbieders die de intramurale capaciteit structureel afbouwen, behouden het budget voor de inzet van extramurale zorg Klantgerichtheid en aandacht voor welzijn Het zorgkantoor wil bevorderen dat AWBZ-instellingen meer vraaggericht gaan werken. Cliënten moeten bijvoorbeeld invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij ontvangen. Hiertoe is het van belang cliënten bewust te maken van de rechten die zij hebben en de mogelijkheden tot inspraak waarover zij beschikken. Ook dient de aanbieder voldoende aandacht te besteden aan de communicatie met de cliënt. De informatie dient duidelijk, Zorgkantoor DWO/NWN 9

11 volledig en actueel te zijn. Het zorgkantoor zal dit medio 2012 toetsen aan de hand van de website en foldermateriaal. Het zorgkantoor stimuleert zorgaanbieders om klantgericht te werken. Klantgericht werken komt onder andere tot uiting in het zorgplan, waarin de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder omtrent de invulling van de zorg zijn opgenomen. De aanbieder dient het zorgplan minimaal eenmaal per jaar met de cliënt te evalueren. Het zorgkantoor hecht er waarde aan dat cliënten in het zorgplan hun wensen kunnen laten opnemen omtrent momenten van zorglevering, maximaal aantal hulpverleners, maaltijdvoorziening en eventuele specifieke wensen in verband met een allochtone afkomst. Om vereenzaming en uitsluiting van het maatschappelijk leven bij AWBZ-cliënten te voorkomen zijn welzijn en het bevorderen van sociale integratie belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn geestelijke verzorging, het stimuleren van sporten bij gehandicapten en cliënten met een chronische psychiatrische aandoening, alsook het organiseren van uitstapjes en andere ontspanningsactiviteiten voor ouderen die in een intramurale voorziening verblijven. Het zorgkantoor zal in juli en augustus 2012 bij de reeds gecontracteerde zorgaanbieders een toetsing van de zorgplannen uitvoeren, om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een bonus op het tarief. Daarnaast kan het zorgkantoor aanvullende documentatie opvragen. Voor nieuwe aanbieders geldt dat de toetsing zal plaatsvinden aan de hand van zorgplansjablonen. Zorgaanbieders komen in aanmerking voor een opslag op het tarief, wanneer: de informatievoorziening aan cliënten duidelijk, volledig en actueel is; uit de zorgplannen blijkt dat er klantgerichte afspraken gemaakt worden; zij een geprotocolleerde aanpak of vastgesteld beleid hanteren voor allochtone cliënten (alleen geldig voor de extramurale zorg in de sector V&V); zij kunnen aantonen voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van hun cliënten door het aanbieden van ontspanningsactiviteiten, beweegprogramma's en geestelijke verzorging Integrale benadering Cliënten die hun zorg van verschillende aanbieders ontvangen, zouden geen hinder mogen ondervinden van segmentatie door verschillende wetten en regelgeving. Daarom stimuleert het zorgkantoor een integrale benadering, waarbij de cliënt steeds centraal staat. Adequate afstemming en tijdige interventie werken daarnaast niet alleen doelmatigheid in de hand, maar helpen ook een verzwaring van de zorgbehoefte te voorkomen en daarmee een toename van de kosten op termijn. Bij een integrale aanpak dienen aanbieders domeinoverstijgend samen te werken door afspraken te maken over samenhang in de geleverde zorg, zodat de kwaliteit en continuïteit van zorg wordt vergroot en hiaten worden voorkomen. In de ouderenzorg betekent dit bijvoorbeeld, dat de aanbieder structureel contact onderhoudt met de huisarts en eventuele andere betrokken hulpverleners. In de GGZ dient de aanbieder de samenwerking te zoeken met organisaties voor maatschappelijke opvang (MO) en welzijn, (centrum)gemeenten (bijvoorbeeld in het kader van bemoeizorg) en woningcorporaties. Dit kan onder andere vorm krijgen door middel van participatie in de regionale netwerken voor langdurig zorgafhankelijken (LZA-netwerken). Zorgkantoor DWO/NWN 10

12 Uitgangspunt van de integrale benadering is dat iedere instantie doet waar hij het beste in is en vanuit de wetgeving verantwoordelijk voor is. Zorgaanbieders moeten daarbij onderling afstemmen wie de coördinatie heeft over de totale dienstverlening. De afspraken tussen de aanbieders dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. In juli en augustus zal het zorgkantoor zorgplannen raadplegen teneinde dit punt te controleren. Daarnaast vraagt het zorgkantoor mogelijk additionele onderbouwende documentatie op. Zorgaanbieders verdienen een bonus op het tarief indien zij een integrale benadering hanteren Vergrijzing Nederland vergrijst. De vergrijzing geldt ook voor de AWBZ-doelgroepen verstandelijk gehandicapten en mensen met chronische psychiatrische problemen. Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat ook oudere AWBZ-cliënten optimale zorg ontvangen. Het zorgkantoor stimuleert initiatieven die ertoe leiden dat partijen samenwerkingsovereenkomsten sluiten, waardoor verstandelijk gehandicapten en GGZ-cliënten met vergrijzingsproblematiek zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen verblijven. Verder wil het zorgkantoor bevorderen dat aanbieders specifiek voor cliënten met vergrijzingsproblematiek een geprotocolleerde aanpak of vastgesteld beleid hanteren, en dat zij hun medewerkers scholen in het omgaan met vergrijzing en dementie. Aanbieders die samenwerkingsprojecten starten met een ouderenzorgorganisatie rondom de zorg voor ouder wordende cliënten én een geprotocolleerde aanpak of vastgesteld beleid hanteren voor cliënten met vergrijzingsproblematiek én aan kunnen tonen dat zij hun medewerkers gericht scholen op het omgaan met vergrijzing/dementie, ontvangen een bonus op het tarief Innovatie Zorgkantoor DWO/NWN wil aanbieders stimuleren experimenten te ontwikkelen voor het toepassen van innovatieve zorgprestaties in de AWBZ. De initiatieven moeten passen binnen één van onderstaande thema s: Thema 1: de geïnformeerde cliënt Door cliënten meer eigen regie te verschaffen voelen zij zich meer betrokken en serieus genomen en worden zij zich meer bewust van de kosten die met hun zorg gemoeid zijn. Thema 2: de slimme keten ICT biedt mogelijkheden ketensamenwerking efficiënter en kwalitatief beter te maken. Onder dit thema vallen bijvoorbeeld projecten rondom het ontwerpen van een elektronisch dementiedossier en het stroomlijnen van de dossieroverdracht tussen ziekenhuis en AWBZzorg. Thema 3: behoud van zelfstandigheid Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. ICT kan hierbij helpen, bijvoorbeeld in projecten rondom alarmering en dwaaldetectie. Zorgkantoor DWO/NWN 11

13 Thema 4: personeelsbesparende initiatieven De komende jaren is er sprake van een toenemende vraag naar zorg, waarbij er tegelijkertijd een afname zal zijn van beschikbaar personeel. Het is daarom belangrijk arbeidsbesparende initiatieven te stimuleren, zoals projecten rondom zorglogistiek en screen-tot-screenzorg. Zorgaanbieders die met voorstellen voor innovatieve zorgprestaties komen, kunnen hiervoor een beloning krijgen. Afhankelijk van het type voorstel kan er een toekenning volgen vanuit de beleidsregel Zorginfrastructuur of vanuit de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe prestaties. 2.2 Speerpunt chronisch zieken en ouderen: Ketenzorg dementie Om ervoor te zorgen dat er een samenhangend zorgaanbod is voor mensen met dementie, stimuleert het zorgkantoor optimalisatie van ketenzorg dementie. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben in het tot stand brengen en in stand houden van ketens. Daartoe is er sprake van geformaliseerde samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen over de samenhang en continuïteit van zorg. Rondom ketenzorg dementie geldt dat het zorgkantoor door middel van structurele input van cliëntenorganisaties en met inbreng van ketenpartners zoals gemeenten streeft naar een optimale aansluiting tussen de zorgvraag en het aanbod. In dat kader stimuleert het zorgkantoor het gebruik van de Dementiemonitor. Preventie en de ondersteuning van mantelzorg betreffen taken die tot het gemeentelijke domein behoren. In het kader van ketenzorg dementie streeft het zorgkantoor er naar passende afspraken te maken met de regionale gemeenten. Ook op het gebied van informatievoorziening zoekt het zorgkantoor de samenwerking met de gemeenten. In de regio s DWO en NWN bestaan drie dementieketens. In de afgelopen jaren is er op het gebied van ketenzorg al veel bereikt, maar op sommige punten zijn verbeteringen nog altijd gewenst. Voor het jaar 2013 hanteert het zorgkantoor de volgende bijzondere aandachtspunten: Diagnostiek/vroegsignalering Tijdige diagnostiek/vroegsignalering als onderdeel van de ketensamenwerking, door aandacht voor goede doorverwijzing door de huisarts en aandacht voor een centraal aanmeldpunt. De huisartsen in de regio worden aangespoord om zich aan te sluiten bij de keten door middel van een M&I-module, ontwikkeld door het zorgkantoor. Een centraal aanmeldpunt, zoals een geheugenpoli, kan zorgen voor een afgestemd werkproces; Scholingsprogramma's (waar vroegsignalering onderdeel van uitmaakt) voor medewerkers, mantelzorgers en andere betrokkenen rondom de zorg en het welzijn van de cliënt. Integrale zorg Samenwerking in ketenverband met alle partijen die betrokken zijn bij zorg aan mensen met dementie. Het betreft hier naast zorgaanbieders ook gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen en specialisten. Partijen dienen de zorg goed met elkaar af te stemmen, gegevens uit te wisselen en over te dragen. Er wordt gestreefd naar een domeinoverstijgend zorgplan; Casemanagement op basis van stepped-care criteria; Aandacht voor de individuele wensen van cliënten; Zorgkantoor DWO/NWN 12

14 Aandacht voor welzijn en geestelijke verzorging; Aandacht voor (inzet van) mantelzorgers en/of familie (het 'systeem') van de cliënt. Dagbesteding en respijtzorg Voldoende, toegankelijk, gevarieerd en samenhangend dagbestedingsaanbod voor alle doelgroepen (ook voor jong dementerenden); Voldoende, gevarieerd en laagdrempelig aanbod van respijtzorg, zoals ontmoetingscentra, KDO en crisisopvang, met daarnaast ook een aanbod aan ondersteuning van de mantelzorger; Aanbod van bewegingsprogramma s voor ouderen zowel voor cliënten die nog thuis wonen als voor intramuraal verblijvende cliënten; Participatie van aanbieders aan Wmo-voorzieningen, zoals Alzheimer Cafés. Via de middelen die beschikbaar zijn in het kader van de NZa-beleidsregel Ketenzorg dementie stimuleert het zorgkantoor de vorming van de regionale dementieketens. Daarnaast komen projectvoorstellen gericht op het verbeteren van dementiezorg in aanmerking voor financiering vanuit de beleidsregels Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties en Zorginfrastructuur. Hierbij geldt dat het voorstel dient te passen binnen de uitgangspunten van de Zorgstandaard Dementie Speerpunt vroeggehandicapte mensen: Doorstroming naar regulier werk Het zorgkantoor wil de doorstroming van mensen met een verstandelijke beperking naar regulier werk bevorderen of, indien dit niet mogelijk is, naar een sociale werkvoorziening. Cliëntenorganisaties geven aan dat er soms te weinig aandacht is voor de mogelijkheden en capaciteiten van gehandicapten. Het zorgkantoor beloont aanbieders die meer stageplekken beschikbaar stellen en doorstroming naar regulier werk weten te realiseren, bijvoorbeeld door middel van jobcoaching. Hierbij is het van belang dat er ook nadat er werk gevonden is een vorm van begeleiding blijft bestaan; dit om eventuele terugval te voorkomen. Belangrijk mede in verband met de financiering is daarom een gezamenlijke aanpak van deze problematiek door zorgaanbieders, het zorgkantoor en gemeenten. Zorgaanbieders die een voorstel indienen op het gebied van doorstroming naar regulier werk van verstandelijk gehandicapten (bijvoorbeeld jobcoaching) komen in aanmerking voor een bonus op het tarief. 2.4 Speerpunten mensen met een langdurige psychische stoornis Rehabilitatie Langdurig verblijf in een GGZ-instelling kan leiden tot problemen bij resocialisatie. Met het oog op het vergroten van de autonomie van de cliënt, maar tevens in het kader van extramuralisering en de daarmee gepaard gaande reductie van de beddencapaciteit in de GGZ, is het belangrijk de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te bevorderen. Het beleid van Zorgkantoor DWO/NWN is er dan ook op gericht dat instellingen de autonomie van de cliënt en daarmee een zo zelfstandig mogelijk bestaan stimuleren. Dit kan worden bereikt door verkorten van de behandelduur en het verblijf in intramurale voorzieningen (minder instroom, snellere uitstroom). Daarnaast is het van belang dat 1 Alzheimer Nederland, Vilans (31 mei 2012) Zorgstandaard Dementie Zorgkantoor DWO/NWN 13

15 instellingen investeren in deskundigheidsbevordering, onder andere door personeel te scholen in de bejegening van de cliënt: meer inzetten op zelfstandigheid van de cliënt en minder op beheersing. In overleg met de cliënt dient de aanbieder doelen te formuleren op het gebied van resocialisatie (wijze waarop en tijdpad) en deze doelen op te nemen in het zorgplan, dat regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het zorgkantoor beloont zorgaanbieders die een begeleidingsmethode hanteren die gericht is op het stimuleren van de rehabilitatie van cliënten en daarnaast in het zorgplan van elke cliënt doelstellingen opnemen over het vergroten van de zelfstandigheid. Het zorgkantoor zal in juli en augustus 2012 bij de reeds gecontracteerde zorgaanbieders een toetsing van de zorgplannen uitvoeren. Zorgaanbieders die begeleidingsmethoden hanteren op het gebied van rehabilitatie en sociale participatie én hierover doelen formuleren in het zorgplan van de cliënt, beloont het zorgkantoor met een bonus op het tarief Inzet ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigen dragen aantoonbaar bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid door versterking van het systeem van GGZ-cliënten. Hiermee kan onder andere terugval worden voorkomen. Ervaringsdeskundigen kunnen als coach, volwaardige medewerkers van dagactiviteitencentra of in communicatietrajecten worden ingezet. Niet elke (ex-)cliënt is gekwalificeerd om als ervaringsdeskundige te fungeren. Zorgaanbieders dienen zorgvuldig na te gaan wie hiervoor in aanmerking komt en mogen alleen ervaringsdeskundigen inzetten die hiervoor een gedegen opleiding hebben voltooid. Ook moeten instellingen vooraf goed onderzoeken voor welk doel en aan welke doelgroepen ervaringsdeskundigen een bijdrage kunnen leveren. Het zorgkantoor beloont instellingen die investeren in de inzet van ervaringsdeskundigen. Zorgaanbieders die werken met ervaringsdeskundigen komen in aanmerking voor een opslag op het tarief. Zorgkantoor DWO/NWN 14

16 3. Intramurale zorg Dit hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal beleidsonderwerpen op het gebied van intramurale zorg. Indien het onderwerp gevolgen heeft voor de inkoopafspraken, wordt dit vermeld. 3.1 Extramuralisering Op basis van de analyses van vraag en aanbod heeft het zorgkantoor geconstateerd dat er voldoende aanbod is op het gebied van intramurale zorg. Vanuit de overheid worden daarnaast maatregelen genomen die ertoe leiden dat er geen nieuwe instroom van ZZP s VV 1 t/m 3, GGZ (B en C) 1 t/m 3, VG 1 t/m 3 en LVG 1 en 2 zal plaatsvinden. Het zorgkantoor zal om deze redenen in 2013 geen nieuwe aanbieders van intramurale zorg contracteren. Tevens worden er geen nieuwe aanvragen voor uitbreidingen van capaciteit gehonoreerd. Capaciteitsmutaties die in 2013 geëffectueerd zullen worden, moeten aanbieders bij de offerte 2013 indienen via het Formulier Capaciteitsmutaties (te downloaden van de website Het betreft uitsluitend de aanvragen waarop het zorgkantoor in het verleden schriftelijke toezeggingen heeft gedaan. 3.2 ZZP-mix Elke intramurale aanbieder dient bij de offerte de gewenste intramurale afspraak 2013 in te vullen in het Intramuraal Offertesjabloon. Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens of het akkoord gaat met de voorgestelde ZZP s en de onderlinge verhouding daartussen (de ZZPmix ). Hierbij wordt gekeken naar de toelating van de aanbieder, de samenstelling van de ZZP s van de zittende cliënten en de samenstelling van de cliënten op de wachtlijst. Het aantal toegelaten plaatsen vormt het maximum maar niet het minimum van de productieafspraak. In het budgetformulier wordt de intramurale productieafspraak vastgelegd. Indien de aanbieder gedurende 2013 een significante afwijking van de afgesproken ZZP-mix laat zien, behoudt het zorgkantoor zich het recht voor deze afwijking niet te financieren. Het Intramuraal Offertesjabloon is te downloaden van de website 3.3 Beleid rondom instellingsvreemde ZZP s Het zorgkantoor spreekt met elke zorgaanbieder een set aan ZZP s af, passend bij diens zorgaanbod. Het betreft de ZZP s behorend bij de sector waarvoor de zorgaanbieder is toegelaten, maar het kan ook gaan om ZZP s uit een andere sector. De in de Zorginkoopgids AWBZ 2013 opgenomen ZZP-specificaties dienen als uitgangspunt voor het bepalen van de ZZP-set die het zorgkantoor met de aanbieder afspreekt. Het komt in beperkte mate voor dat cliënten een voorkeur hebben voor een zorginstelling waarmee het zorgkantoor niet het voor de cliënt geïndiceerde ZZP heeft afgesproken. Een voorbeeld hiervan is een cliënt met een ZZP GGZ die opgenomen wil worden in een instelling voor ouderenzorg (VV). Het zorgkantoor volgt in dit geval het landelijke beleid. De cliënt wordt aan de voorkeurszorgaanbieder toegewezen. Deze gaat met de cliënt in gesprek over de zorgbehoefte. Indien cliënt en zorgaanbieder het met elkaar eens worden, kan de aanbieder de cliënt opnemen. Aangezien het voor de cliënt geïndiceerde ZZP niet is afgesproken met de zorgaanbieder, dient deze het best gelijkende ZZP waarvoor wél een afspraak is gemaakt te hanteren bij het declareren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de landelijk afgesproken omzettingstabel. Zorgkantoor DWO/NWN 15

17 3.4 Informatievoorziening aan de cliënt Zorgkantoren spreken met de instellingen af dat zij cliënten informeren over de ZZP s die zij leveren. Ook het zorgkantoor zelf informeert cliënten over de ZZP s die per instelling zijn ingekocht. Indien de zorginstelling een cliënt opneemt met een ZZP waarvoor de instelling niet gecontracteerd is, en aldus een ander ZZP declareert, dient dit vastgelegd te worden in het zorgplan van de cliënt. De instelling is hiervoor zelf verantwoordelijk. 3.5 Logeren Het zorgkantoor bevriest voor het jaar 2013 de afspraken rondom logeren, er wordt geen uitbreiding van volume toegestaan. Standaard mag voor elke logeerdag 3 uur begeleiding gedeclareerd worden. Het zorgkantoor sluit zich voor de berekening van de logeerdagen aan bij de landelijke definities. Dit houdt in dat het aantal dagen kortdurend verblijf dat de instelling registreert gelijk dient te zijn aan het aantal nachten dat de cliënt bij de instelling verblijft. De instelling declareert vanaf de dag dat de cliënt binnenkomt. 3.6 VPT Het zorgproduct Volledig Pakket Thuis (VPT) is een vorm van extramurale zorg die wordt geleverd aan cliënten met een intramurale indicatie. Met een VPT ontvangt de cliënt nagenoeg alle zorgonderdelen die behoren bij intramurale zorg, maar in de eigen woonsetting. Door de maatregelen van de overheid waarbij het vanaf 2013 niet meer mogelijk is voor nieuwe cliënten om een ZZP 1, 2 of 3 te verkrijgen, verminderen ook de mogelijkheden om voor een VPT in aanmerking te komen. Het kunnen verzilveren van het VPT is immers gekoppeld aan het hebben van een ZZP-indicatie. Voor 2013 betekent dit dat de afspraak VPT bevroren wordt. De zorg aan bestaande cliënten kan worden voortgezet, maar nieuwe cliënten kunnen alleen in zorg genomen worden, voor zover ze reeds de beschikking hebben over een ZZP-indicatie en daarmee op de wachtlijst staan. Het zorgkantoor zal geen overschrijding op VPT toestaan. Het tarief voor VPT wordt berekend op basis van de maximale NZa-tarieven voor VPT s, vermenigvuldigd met het extramurale tariefpercentage. 3.7 Intensiveringsmiddelen In 2011 is het Convenant Investeringen Langdurige Zorg tot stand gekomen. Via dit convenant zijn in 2012 de intramurale ZZP-tarieven verhoogd. Het streven was om aan het eind van de looptijd van het convenant in Nederland extra handen aan het bed te hebben. De zorgaanbieders hebben allen een plan van aanpak ingediend en waren bezig dit uit te voeren. Recent is bekend geworden dat de intensiveringsmiddelen per 2013 alleen zullen worden voortgezet voor de sector VV; de plannen van aanbieders in de GZ en GZZ worden niet meer gecontroleerd door het zorgkantoor. Het zorgkantoor zet, voor de aanbieders die ook in 2013 voor de intensiveringsmiddelen in aanmerking komen, het beleid 2012 voort. Indien de aanbieder over wenst te gaan tot bijstelling van de plannen, dient deze ter goedkeuring een nieuw plan van aanpak aan te leveren. Dit nieuwe plan van aanpak dient tegelijkertijd met de offerte te worden ingediend. In alle andere gevallen hoeft de aanbieder niets aan te leveren. Zorgkantoor DWO/NWN 16

18 4. Extramurale zorg Dit hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal beleidsonderwerpen op het gebied van extramurale zorg. Indien het onderwerp gevolgen heeft voor de inkoopafspraken, wordt dit vermeld. 4.1 Productmix Vanaf 2013 vereenvoudigt het zorgkantoor de werkwijze rondom productmixafspraken, waarmee de administratieve lasten verminderd worden. Uitgangspunt hierbij is in eerste instantie het handhaven van de productmixen zoals deze ook in het jaar 2012 zijn afgesproken. De afgesproken productmix wordt vervolgens vertaald naar één tarief en via één prestatie gedeclareerd. Zie het volgende rekenvoorbeeld (met willekeurige percentages en tarieven): BG voor GGZ-cliënten Mix = 20% Begeleiding basis à 52, % Begeleiding extra à 56, % Gespecialiseerde Begeleiding à 91,45 Situatie 2012 De aanbieder declareert alle drie de tarieven naar werkelijkheid. Bijvoorbeeld 10% basis, 20% extra en 70% speciaal. Bij de herschikking en bij de berekening van de uitputting van de contracteerruimte moet het zorgkantoor een correctie doorvoeren, waarbij de verhouding tussen de prestaties wordt teruggebracht naar de afgesproken productmix. Situatie 2013 De mix wordt vertaald in één tarief. Dit gebeurt als volgt: elk uur zorg moet voor 20% bestaan uit het tarief Begeleiding basis, voor 20% uit het tarief voor Begeleiding extra en voor 60% uit het tarief voor Gespecialiseerde Begeleiding. Dit komt neer op een (gewogen) tarief van 76,65. We spreken met de aanbieder alleen de prestatie Gespecialiseerde Begeleiding af tegen het gewogen gemiddelde tarief van de productmix, te weten 76,65. De aanbieder declareert alleen de afgesproken prestatie. Een correctie bij de herschikking is niet meer nodig. Voor de functies Persoonlijke Verzorging (PV) en Verpleging (VP) speciaal gelden specifieke afspraken (zie de hiernavolgende alinea). 4.2 PV- en VP-speciaal PV-speciaal De prestatie PV-speciaal omvat het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, welke zorg geleverd wordt in combinatie met hulp bij chronische gezondheidsproblemen (ziekenverzorging) en/of een complexe zorgvraag, waaronder activiteiten op het vlak van controle van lichaamsfuncties, wondverzorging en begeleiding bij het omgaan met een ernstige ziekte. PV-speciaal kan worden ingezet voor mensen met chronische gezondheidsproblemen of een complexe zorgvraag, waarbij de persoonlijke verzorging (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)) voortdurend vervlochten moet zijn met verpleegkundige deskundigheid bij chronische ziekte. Zorgkantoor DWO/NWN 17

19 PV-speciaal omvat de volgende activiteiten en/of handelingen: - stomaverzorging bij een lokaal intacte huid; - sondevoeding toedienen via maagsonde en PEG; - verzorging van de intacte huid rondom natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (met behulp van een PEG-katheter, suprapubische katheter, tracheostoma of sonde); - blaasspoelen via een bestaande katheter; - CAPD/CCPD; - vernevelen; - enige ADL-hulp. Onder dit blok kan ook enige gewone (lees: geringe) persoonlijke verzorging (ADLhulp) worden geregistreerd, voor zover deze samenhangt met zorgtechnische handelingen bij de cliënt. Bij een substantiële inzet van ADL-hulp zal de ADL-tijd worden geregistreerd als PV-basis of -extra. De aard van de zorg en/of complexiteit van de zorgvraag, dan wel de verwevenheid met verpleegkundige handelingen die verricht moeten worden, vereisen dat PVspeciaal alleen geleverd wordt door zorgverleners met een verzorgende IG en/of verpleegkundige achtergrond. De complexiteit van de zorgvraag, dan wel de verwevenheid met verpleegkundige handelingen, blijkt uit het zorgplan en zorgdossier. De productieafspraak voor PV-speciaal mag maximaal 15% van de totale afspraak voor PV bedragen. Ook bij herschikking zal de productieafspraak nooit meer bedragen dan 15% van de totale afspraak PV, ongeacht de realisatie. PV-speciaal kan alleen gedeclareerd worden als het zorgkantoor hiervoor toestemming heeft gegeven. VP-speciaal Bij de functie Gespecialiseerde Verpleging ligt de nadruk op het verhelderen van de gezondheidsproblematiek van de cliënt in verpleegkundige termen en hierop aansluitend het uitvoeren van de benodigde verpleegkundige interventies, zoals: - verpleegtechnisch handelen; - controle van lichaamsfuncties; - wond- en/of stomaverzorging bij een niet intacte huid; - ondersteuning bij uitscheiding (katheter etc.); - inbrengen van een maagsonde of katheter; - geven van injecties. Alsook het verrichten van gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, zoals: - epidurale/spinale pijnbestrijding; - intraveneuze medicatietoediening; - intraveneuze vocht- en voedingstoediening; - bloedtransfusie; - drainage maag/thorax; - fototherapie; - sonde aanbrengen (maag, PEG); - uitzuigen trachea; - specifieke voorlichting en instructie. VP-speciaal kan alleen worden geleverd door aanbieders die ook VP-basis leveren. Het leveren van VP-speciaal stelt hoge eisen aan de deskundigheid van het personeel. Voortdurende her- en bijscholing is noodzakelijk. Voor de levering van VP-speciaal verwacht het zorgkantoor dat de verpleegkundigen over actuele (maximaal 1 jaar oude) bekwaamheidsverklaringen beschikken. VP-speciaal wordt vooral geleverd in ketens van transmurale zorg. Zorgkantoor DWO/NWN 18

20 4.3 AIV De productieafspraak voor VP-speciaal mag maximaal 15% van de totale afspraak voor VP bedragen. Ook bij herschikking zal de productieafspraak nooit meer bedragen dan 15% van de totale afspraak VP, ongeacht de realisatie. VP-speciaal kan alleen gedeclareerd worden als het zorgkantoor hiervoor toestemming heeft gegeven. AIV (Advies, Instructie en Voorlichting) wordt doorgaans ten behoeve van mensen met een chronische ziekte en/of langdurige beperking geleverd in situaties waarin de verpleegkundige met de cliënt uitzoekt hoe de gezondheidsproblemen het beste kunnen worden aangepakt. Deze inzet vindt meestal plaats op basis van verwijzing van de huisarts, medisch specialist, het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Het gaat om een vorm van kortdurende zorg, onder meer op het raakvlak van Cure en Care, die wordt gekenmerkt door maximaal vier consulten per cliënt per jaar. AIV is niet bedoeld voor de bekostiging van praktijkondersteuning bij huisartsen. AIV is overwegend gebaseerd op geprotocolleerde vormen van ketenzorgprogramma s waarvan bekend is dat ze bijdragen tot secundaire/tertiaire preventie : vooral COPD, Diabetes Mellitus, CVA, Cara, reuma, chronisch hartfalen en leren omgaan met een stoma. Het doel is het verbeteren van kennis, attitude en vaardigheden van de cliënt waardoor deze de gevolgen van de ziekte beter kan hanteren en/of diens algemene gezondheid kan verbeteren. Voor de inzet van AIV is geen CIZ-indicatie nodig. Er is geen eigen bijdrage voor AIV van toepassing. Onder AIV wordt niet verstaan de activiteiten op het vlak van advies en voorlichting die een inherent onderdeel zijn van de prestaties onder Verpleging en Verpleging extra. De productieafspraak voor AIV mag maximaal 15% van de totale afspraak voor VP bedragen. Ook bij herschikking zal de productieafspraak nooit meer bedragen dan 15% van de totale afspraak VP, ongeacht de realisatie, tenzij anders is afgesproken. De afspraken rondom AIV zijn bevroren. AIV mag niet gedeclareerd worden zonder voorafgaande toestemming van het zorgkantoor. 4.4 Casemanagement Casemanagement bij dementie wordt gefinancierd via de reguliere functie Begeleiding. Voor aanbieders die deelnemen aan een van de drie dementienetwerken geldt dat zij via de ketenregisseur een opslag op het tarief krijgen vanuit de middelen Ketenzorg Dementie. 4.5 Zorg op afstand Vanaf 1 juni 2009 is het mogelijk om met het zorgkantoor afspraken te maken voor zorg op afstand (screen-to-screen zorg). Dit geldt uitsluitend voor aanbieders die zich hadden aangemeld voor het landelijke experiment dat in de voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden. Vanaf 2012 maakt de vergoeding van screen-to-screen zorg integraal onderdeel uit van de NZa-beleidsregel Extramurale zorg. Het zorgkantoor zal deze zorg in 2013 blijven afspreken. Dit geldt echter alleen voor de aanbieders die hier in 2012 al een productieafspraak voor hebben. Zorgkantoor DWO/NWN 19

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen 5 1.1.1. Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2014

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2014 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2014 Juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I ALGEMEEN... 7 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse... 7 1.1 Algemene ontwikkelingen... 7 1.1.1 Herziening langdurige

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013 Memo Aan brancheorganisaties Van Telefoonnummer E-mailadres 030 296 89 12 hhendriks@nza.nl Onderwerp Datum beleidsregels 2013 en 2014 26 juni 2013 Geachte mevrouw, mijnheer, De directie Care heeft een

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-344 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-344 eindigt op 31 december 2009. Bijlage bij circulaire Care/V&V/09/19c BELEIDSREGEL Tariefstructuur (2 e /3 e compartiment) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Decentralisatie extramurale Begeleiding Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Huidige omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/13/05c /58778

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/13/05c /58778 Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-411 eindigt op 31 december 2010.

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-411 eindigt op 31 december 2010. Bijlage 21 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Tariefstructuur (2 e /3 e compartiment) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN ZORGINKOOPBELEID 2011 ZORGKANTOOR DWO/NWN

VRAGEN EN ANTWOORDEN ZORGINKOOPBELEID 2011 ZORGKANTOOR DWO/NWN VRAGEN EN ANTWOORDEN ZORGINKOOPBELEID 2011 ZORGKANTOOR DWO/NWN Inhoudsopgave A. Algemeen...1 B. Marktanalyse...2 C. Speerpunten...2 D. Zorgzwaartebekostiging...4 E. Bonus/malustabel...4 F. Kavels...6 G.

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Overheveling Begeleiding. Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011

Overheveling Begeleiding. Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011 Overheveling Begeleiding Suzanne Goedoen Yvonne Gökmen 31 mei 2011 Omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten 12,9 miljard 6,4 miljard

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ DATUM: 22-09-2014 VERSIE: 1.0 STATUS: DEFINITIEF Document: inkoopbeleid langdurige GGZ Pagina: 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie op klinisch langdurige Zorg...

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Juni 2015 Aangepast: Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Terugblik op de veranderingen in de

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2015

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2015 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2015 Juli 2014 Aangepast: Augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL I ALGEMEEN... 7 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse... 7 1.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015 Aanvulling Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 24 september 2015 1. Inleiding In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we middels dit aanvullende

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg 4 1.2 Waardigheid en

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 30 597 Toekomst AWBZ E Ontvangen ter Griffie van de Eerste Kamer op 5 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie