Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek"

Transcriptie

1 Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek EIA voor bestaande huurwoningen 1. Wat gebeurt er als het budget op raakt? De uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen is een tijdelijke stimulering als uitvloeisel van één van de maatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord. Van 1 juni 2009 tot 1 december 2010 is totaal 277,5 miljoen beschikbaar. Dit budget is extra bovenop het budget van de reguliere EIA, waarbij beide budgetten van elkaar gescheiden zijn. 2. Kan ik als woningverhuurder ook voor de andere maatregelen die op de energielijst staan een melding indienen? Met de wijziging van de Wet Inkomstenbelasting wordt alleen voor deze code de EIA opengesteld voor bestaande huurwoningen. Een uitzondering geldt voor investeringen in zonneboilers en PV-systemen. Hiervoor is het wel mogelijk om EIA aan te vragen wanneer deze maatregelen in woningen worden geplaatst. 3. Volstaat één maatwerkadvies voor meerdere woningen van hetzelfde type? Ja, waarbij het maatwerkadvies wel volgens de ISSO-richtlijnen opgesteld moet zijn. Daarbij geldt ook dat er voor meerdere woningen van hetzelfde type met dezelfde maatregelen ook maar één meldingsformulier ingediend hoeft te worden. 4. Wie kan een maatwerkadvies opstellen? Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een gecertificeerde EPA-adviseur. Een gecertificeerde EPA-adviseur werkt volgens de ISSO-richtlijnen. 5. Hoe bepaal ik het investeringsbedrag van de maatregelen? Het investeringsbedrag wordt onderbouwd met offertes, op basis waarvan opdracht is verstrekt. Voor de code , energieprestatieverbetering bestaande huurwoningen, geldt een maximum investeringsbedrag van per woning. 6. Wanneer kan ik gebruik maken van de EIA voor bestaande huurwoningen? Als u als verhuurder van woningen belastingplichting bent voor de vennootschapsbelasting of winst maakt voor de inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van de EIA. 7. Wanneer is er sprake van een bestaande huurwoning? Een bestaande huurwoning is een woning dat geschikt en gereed is voor gebruik. 8. Is EIA ook mogelijk voor vakantiewoningen? Nee, kortstondige verhuur van woningen, zoals verhuur van vakantiewoningen, is uitgesloten voor EIA. 9. Aan welke energieprestatieverbetering moet ik voldoen? Pagina 1 van 1

2 Om in aanmerking te komen voor EIA moet energielabel B bereikt worden of ten minste twee stappen verbetering van de energielabel. Voor de huurwoning moet al een energielabel zijn afgegeven. 10. Als ik met één maatregel de vereiste labelsprong maak kom ik dan ook in aanmerking voor EIA? Nee, er moet sprake zijn van een pakket aan maatregelen, dus met minimaal twee maatregelen moet de vereiste energieprestatieverbetering bereikt worden. 11. Komt een verbouwing van een bedrijfspand (bijvoorbeeld kantoor) naar wooneenheden in aanmerking voor de regeling? Nee, het gaat binnen de code om het aanpassen van bestaande huurwoningen. Bij de verbouwing van een bedrijfspand naar wooneenheden is geen sprake van het aanpassen van bestaande huurwoningen. 12. Welke eisen worden aan een warmtepomp gesteld? De eisen van de warmtepomp zijn gelijk aan de gestelde eisen in het subsidieprogramma Duurzame warmte voor bestaande woningen. 13. Bij een studentenflat is er sprake van één WOZ beschikking. Hoe wordt het bedrag van de investeringen afgetopt? Eén keer voor de hele flat of per wooneenheid? Niet zelfstandige woningen, zoals studentenflats, hoeven niet te beschikken over een energielabel. Volgens de regelgeving voor energielabeling (Besluit Energieprestatie Gebouwen) volstaat een energielabel voor een geheel gebouw indien het een woonvorm betreft met gemeenschappelijke douche/toiletruimte en of keuken met een gemeenschappelijk verwarmingssysteem. Dit is het geval bij een studentenflat. De aftopping geldt daarom ook voor de gehele studentenflat, aangezien de energieprestatie van de gehele studentenflat verbetert. 14. Mag een deel van de investering (bv energievoorziening) door een andere partij worden gedaan? Dit is mogelijk, maar dat deel kan dan niet meegenomen worden binnen het pakket aan maatregelen om de energieprestatie van een bestaande huurwoning te verbeteren. Er is dan namelijk sprake van twee verschillende investeerders; het pakket aan maatregelen wordt beschouwd als één bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt de energiebesparing van dat deel van de investering ook niet meegenomen in de verbetering van energielabel van een huurwoning. Verder moet rekening worden gehouden dat de EIA alleen voor code tijdelijk opengesteld is voor bestaande huurwoningen. 15. Vanaf welke datum mag ik opdracht verstrekken voor de energiebesparende maatregelen om EIA te kunnen aanvragen voor renovatie van een woning? Opdrachten voor renovatie moeten na 1 juni 2009 en voor 1 december 2010 verstrekt zijn om in aanmerking te kunnen komen voor EIA voor bestaande huurwoningen. 16. Mag de opdracht van het maatwerkadvies voor de datum van inwerkingtreding (= 1 juni 2009) van de regeling liggen? Ja, de opdracht voor het maatwerkadvies mag voor 1 juni 2009 verstrekt zijn. Belangrijk is wel dat de eerste opdracht, voor een maatregel uit het maatwerkadvies, is verstrekt binnen 24 maanden na opdrachtdatum voor het maatwerkadvies. Pagina 2 van 13

3 17. Kan de EIA gecombineerd worden met de subsidie voor isolerend glas? De subsidie voor isolerend glas kan alleen aangevraagd worden door eigenaarbewoners. Koppeling met EIA is daardoor uitgesloten, aangezien de tijdelijke uitbreiding EIA voor verhuurders van woningen is. 18. Per 1 juli 2009 betalen ook verhuurders van woningen het lage BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden (en in beperkte mate voor isolatiemateriaal) Moet hiermee rekening worden gehouden bij melding van EIA? Nee, de investeringskosten voor EIA worden namelijk exclusief BTW gemeld, tenzij u als organisatie BTW niet kunt verrekenen (voor nadere vragen met betrekking tot de belasting of het verrekenen van de BTW kunt u contact opnemen met de Belastingdienst). 19. Een woningcorporatie bouwt nieuwe huurwoningen met toepassing van zonneenergie (een zonnecollector of zon-pv). Is hiervoor ook EIA te verkrijgen? Als bij de nieuwbouw van de huurwoningen een zonnecollectorsysteem (zonnewarmte benutten voor warm tapwater) wordt toegepast of zon-pv (elektriciteit uit zonlicht) is het ook mogelijk om EIA aan te vragen. De code, die op het meldingsformulier moet worden ingevuld, voor een zonnecollectorsysteem is ; de code voor zon-pv is Bij de nieuwbouw van huurwoningen wordt voor het verwarmingssysteem een warmtepomp toegepast. Is hiervoor EIA mogelijk? Het is alleen mogelijk om EIA aan te vragen voor een warmtepomp bij nieuwbouw van woningen als de warmtepomp niet in de woning is geplaatst. De warmtepomp wordt gemeld onder code Een woningcorporatie heeft op basis van een maatwerkadvies een programma opgesteld met verschillende investeringen in energiebesparing voor de komende jaren. Kan een dergelijk programma eenmaal worden gemeld of moet per opdracht een melding worden ingediend? Er kan volstaan worden met één melding. Onder code , energieprestatieverbetering bestaande huurwoningen, kan alleen een pakket aan maatregelen worden ingediend waarmee de vereiste energieprestatieverbetering wordt gerealiseerd. De opdrachten voor de diverse maatregelen moeten wel in een periode van drie maanden worden verstrekt. 22. Is een pre-label gelijk aan een energielabel, op basis waarvan bepaald kan worden dat de vereiste energiebesparing gerealiseerd is? Nee, een pre-label is niet gelijk aan een energielabel. Er is pas sprake van een energielabel als deze is afgemeld bij SenterNovem. 23. Op het meldingsformulier wordt gevraagd naar een BIK-code (vraag 4d). Welke BIK-code moet hier ingevuld worden? Voor woningcorporaties en zakelijk verhuurders: 70, verhuur van en handel in onroerend goed. Pagina 3 van 13

4 Op tijd aanvragen 1.De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken. Kan ik alsnog een aanvraag indienen? Als de termijn van drie maanden voor het indienen van een aanvraag is verstreken, kunt u geen aanvraag meer indienen. Deze termijn wordt strikt gehanteerd. 2. Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan? Dat is de datum dat u als belastingplichtige voldoende bepaalbaar de verplichting aangaat, schriftelijk of mondeling. Het is van belang om bij de opdrachtbevestiging van de leverancier te controleren of de op de opdrachtbevestiging vermelde datum werkelijk klopt. Dat moet dus niet de datum van de offerte zijn, omdat er toen nog geen wederzijdse wilsovereenkomst was. Let op: wacht niet op de factuur, want dan bent u misschien te laat met aanvragen. De datum van de factuur is vaak later dan de datum van de opdracht, en de datum van de opdracht is bepalend. Ook de datum waarop een hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer is in het algemeen niet bepalend, tenzij het bedrijfsmiddel voor die datum nog niet voldoende bepaalbaar was. Opdrachten met ontbindende of opschortende voorwaarden zijn ook opdrachten. Op de opdrachtdatum van deze opdrachten bent u dus de verplichting aangegaan en niet pas als de voorwaarden vervuld zijn. Neem in geval van twijfel tijdig contact op met de EIA helpdesk, tel: (088) , mailen kan ook. 3. Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en wat ze kosten? U kunt pas een aanvraag doen als voldoende concreet bepaalbaar is welke energiebesparende bedrijfsmiddelen u aanschaft. Dat moment kan zich bijvoorbeeld voordoen tijdens een bouwvergadering. Maar u kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Agentschap NL (088) Agentschap NL zal in overleg met u, uw belastinginspecteur en met het Bureau IRWA in Breda zorgen voor goede afspraken. 4. Is het budget van de EIA gelimiteerd? Voor de EIA is jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar. Dreigt overschrijding van dat bedrag, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt dan onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling die geldt op het moment dat u de investering doet, bepaalt of EIA nog mogelijk is. Op het moment dat de EIA-regeling buiten werking treedt, kan het zijn dat u voor de voortbrengingskosten nog geen aanvraag heeft ingediend. Aanvraag voor deze kosten moet worden gedaan binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, in plaats van binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal. EIA aanvragen 1. Wat moet met het meldingsformulier EIA worden meegestuurd? U hoeft met het meldingsformulier niets mee te sturen. U krijgt van ons een vragenbrief als wij aanvullende gegevens nodig hebben. 2. Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag? Pagina 4 van 13

5 Nee. Bij een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een commanditaire vennootschap) moet elke maat of vennoot apart een aanvraag indienen. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag naar rato van de winstverdeling vermelden. 3. Kan ik meerdere investeringen op één meldingsformulier vermelden? Ja, maar alleen als het gaat om dezelfde soort bedrijfsmiddelen. Voorbeeld: u investeert in tien LED-verlichtingssystemen. U kunt volstaan met één formulier, maar u moet zich wel houden aan de aanvraagtermijn van drie maanden. U kunt niet in januari vijf LED-verlichtingssystemen kopen en in juni de volgende vijf, en vervolgens in juni met één aanvraagformulier volstaan. Als u investeert in tien LED-verlichtingssystemen en 500 m2 HR-glas moet u twee meldingsformulieren invullen. Één voor de LED-verlichtingssystemen en één voor het HR-glas. 4. Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen? Ja, het invullen van het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA) is erg eenvoudig. Een accountantsverklaring is niet nodig, dus u kunt zelf het formulier invullen en ondertekenen. Bij EIA aanvragen wordt de aanvraagprocedure uitgelegd, waardoor u snel uw aanvraag kunt indienen. 5. Kan iemand anders mijn aanvraag indienen? U kunt iemand machtigen om dit te doen. Stuurt u in dat geval de machtiging mee met het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA). Bij Publicaties kunt u een machtigingsformulier downloaden. 6. Kan ik een aanvraag ook faxen of en? Faxen kan wel, en niet. Let u erop dat de fax uiterlijk drie maanden na de aanschaf van het bedrijfsmiddel moet zijn ontvangen door het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) in Breda. Het origineel moet u binnen twee weken na de fax dan alsnog naar Bureau IRWA sturen. Het faxnummer van het Bureau IRWA staat, net als het adres, vermeld op het meldingsformulier. 7. Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de meerkosten? De EIA gaat niet uit van een meerkosten benadering. Alle kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan het apparaat dient u mee bij uw EIA-aanvraag. Over het algemeen zijn dit de materiaal- en montagekosten van het bedrijfsmiddel. De Energielijst 1. Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen? Er moet sprake zijn van een eenduidige, heldere definitie van het apparaat of de techniek. De op te nemen techniek moet voldoen aan de geldende generieke besparingsnorm of betrekking hebben op de aanwending van duurzame energiebronnen of uit oogpunt van bewustwording zeer gewenst zijn. Van de techniek worden in principe alleen die onderdelen opgenomen, die technisch noodzakelijk zijn voor het realiseren van de energiebesparing. Het bedrijfsmiddel moet toepasbaar zijn in een voldoende groot aantal situaties of in een voldoende groot aantal bedrijven. Pagina 5 van 13

6 Het energiezuinige bedrijfsmiddel moet nog niet algemeen gangbaar zijn in Nederland. Het is mogelijk voor elke organisatie in Nederland om een voorstel in te dienen ter aanvulling of wijziging van de bestaande energielijst. Hiervoor kunt u een voorstelformulier invullen en opsturen. Uw voorstel moet dan uiteraard minimaal voldoen aan bovenstaande bepalingen. 2. Komt grondstoffenbesparing ook in aanmerking voor de EIA? Als u de inzet van grondstof in de vorm van primaire brandstof, zoals gasvormig waterstof, huisbrandolie, stookolie, steenkool, LPG, diesel of benzine gaat verminderen, dan kan uw project misschien in aanmerking komen voor de EIA. 3. Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen? U moet zelf beslissen met wie u in zee gaat. Informeer bijvoorbeeld bij collegabedrijven, branche-organisaties of bij het Energiecentrum. Het Energiecentrum geeft voorlichting aan het MKB over energiebesparing. 4. Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik dan doen? Het moment van investeren of de periode waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt is bepalend voor de Energielijst die van toepassing is. Als warmtekracht tussentijds van de lijst verdwijnt, kan in principe dus geen EIA-aanvraag meer ingediend worden. Neem contact op met de EIA helpdesk: (088) of want misschien dat u voor het restant van het project een generieke aanvraag kunt indienen. 5. Wat zijn energieprestatie-eisen? Als een energiebesparende investering niet is opgenomen in de energielijst moet hij voldoen aan bepaalde eisen. Eén van deze eisen is de energieprestatie-eis. Voor elk toepassingsgebied van de EIA is een energieprestatie-eis opgesteld. Dat is meestal een vereiste besparing per geïnvesteerde euro. Als daaraan wordt voldaan kan de investering in aanmerking komen voor EIA. Voor investeringen in generiek omschreven bedrijfsmiddelen zijn per toepassingsgebied de volgende energieprestatie-eisen van toepassing: Toepassingsgebied: Energieprestatie-eis: Bedrijfsgebouwen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 1 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Processen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,6 Nm³, maar niet meer dan 1,5 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Transportmiddelen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 0,8 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Duurzame energie Voor tenminste 70% gebruik maken van zonne-energie of waterkracht. 6. Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA? Pagina 6 van 13

7 Er zijn drie mogelijkheden: Indien een belastingplichtige ondernemer kan aantonen dat de investering voldoet aan de energieprestatie-eis. Dit zijn de zogenaamde generiek omschreven investeringen; Indien het bedrijfsmiddel nader is beschreven in de Uitvoeringsregeling EIA (dit is de wettekst van de EIA). Deze bedrijfsmiddelen zijn in de brochure gemarkeerd met [W]; Indien het bedrijfsmiddel nader is omschreven als voorbeeld in de brochure. Andere regelingen 1. Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de Vamil in aanmerking komt? Nee. Energie-investeringen komen met ingang van 2003 niet langer voor Vamil in aanmerking. Het is wel mogelijk dat bepaalde onderdelen van een energieinvestering in aanmerking komen voor Vamil. Hiervoor moet u een aparte aanvraag voor Vamil indienen. Als u gebruik wilt maken van de Vamil of meer informatie wilt hebben over de Vamil, kunt u de Milieulijst raadplegen. U kunt de Milieulijst en contactgegevens vinden op de website. 2. Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen? Nee, u moet tijdig (binnen 3 maanden) voor de juiste regeling een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor EIA of MIA. Dit is om budgettaire redenen. Het is dus van belang om van te voren uit te zoeken of een bepaalde investering voldoet aan de vereisten van de regeling. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier of de EIA-helpdesk, (088) Op de website van de MIA/Vamil vindt u ook meer informatie. Let op: Als binnen een regeling op het meldingsformulier per ongeluk een verkeerde code is ingevuld, is omzetting naar de juiste code binnen diezelfde regeling in overleg wel mogelijk. 3. Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"? Blijven uw investeringen beneden een bepaalde investeringsbedrag dan heeft u naast EIA ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor meer informatie kunt uw boekhouder of de Belastingdienst ( ) raadplegen. Bijzondere gebruikers EIA 1. Kan een non-profit organisatie gebruik maken van EIA? Nee, een non-profit organisatie kan geen aanvraag indienen. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de verhuurder van het apparaat (wèl een ondernemer) EIA kan aanvragen. 2. Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking voor EIA? De EIA is ook van toepassing als een ondernemer in een zonneboiler, zonnecollector of zonnepaneel in een woning investeert. Het apparaat wordt Pagina 7 van 13

8 vervolgens door een (operational) leasecontract ter beschikking gesteld aan derden; deze derde kan een particulier zijn. De zonneboilers, -collectoren en -panelen worden dan als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt, die geen onderdeel gaan uitmaken van de woning waarin of waaraan zij worden aangebracht. 1. Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking? In principe kan een airco niet worden gemeld. Echter, als met de airconditioner ook wordt verwarmd, kan deze worden gezien als een warmtepomp. De warmtepomp kan worden gemeld wanneer hij voldoet aan de technische eis van code In 2009 moet de COP van een warmtepomp minimaal 4,0 zijn. COP staat voor Coefficient Of Performance, en is een maat voor de energieefficiëntie van de warmtepomp. 2. Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een warmtepompsysteem in een woning? Nee, maar een warmtepomp bij een bestaande woning komt mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Duurzame Warmte; zie 3. Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld? Een warmtepomp op een schip wordt gezien als een warmtepomp geplaatst in een gebouw (code ). 4. Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in aanmerking voor EIA? Met ingang van 2009 komen verwarmingsnetten bij warmtepompen voor EIA in aanmerking. De kosten voor het verwarmingsnet zijn echter afgetopt op maximaal EUR 200 per geïnstalleerde kw van het thermisch vermogen van de warmtepomp. Naar boven 5. Mag een warmtepomp voor een bedrijf aan huis worden gemeld voor EIA? In 2009 mag een warmtepomp niet gemeld worden wanneer deze is opgesteld in een woning. Een warmtepomp in een bedrijfsruimte komt wel in aanmerking voor EIA. Bij een 'bedrijf aan huis' komt de warmtepomp in aanmerking wanneer deze in de bedrijfsruimte is opgesteld. Gebouwen Wat wordt bij LED-verlichting als gevel- of reclamebord aangemerkt (zie letter f van code )? Onder letter f van code kunnen de kosten van LED-verlichting in buitenmedia, zoals prijzenborden bij tankstations, reclameborden, naamborden, billboards, etc worden gemeld. Ook LED-verlichting voor het aanlichten van gevels van bedrijfsgebouwen kan onder letter f van code gemeld worden. 2. Welke onderdelen van het reclamebord met LED-verlichting komen voor EIA in aanmerking, het hele bord of alleen de lampen? Alleen de LED-lampmodules en drivers komen voor EIA in aanmerking; het bord of de doosletter zelf niet. 3. Komt isolatie in aanmerking voor EIA? Code : Voor verbetering van de isolatiewaarde van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten in bedrijfsgebouwen komt maximaal EUR Pagina 8 van 13

9 20/m2 in aanmerking. De warmteweerstand van de isolatielagen moet met tenminste 1,50 m2.k/w verbeteren. Nieuwbouw en woningen zijn uitgesloten. Code : Isolatie kan ook onderdeel zijn van een pakket van maatregelen om de energieprestatie van een bestaand utliliteitsgebouw te verbeteren. De energieprestatie moet door het pakket van maatregelen voldoen aan minimaal label B, of met minimaal twee energielabels verbeteren. De isolatie moet daarbij wel voldoen aan de techische eis van code (verbetering van de warmteweerstand met tenminste 1,50 m2.k/w). Bij code geldt geen aftopping van EUR 20/m2. Nieuwbouw en woningen zijn uitgesloten. Code : Voor het isoleren van mechanisch gekoelde ruimten gelden andere criteria en maximumbedragen. Deze staan beschreven onder code van de energielijst. Warmtekrachtinstallatie 1. Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie (WKK) komt in aanmerking voor EIA? De situatie In een aantal gevallen is de WKK uitgerust met een generator die elektriciteit opwekt op een hoge spanning (bijvoorbeeld 10 kv). Hierdoor kan teruglevering aan het openbare net plaatsvinden zonder dat een transformator (trafo) noodzakelijk is. Op de locatie is dan wel een trafo nodig om de hoge spanning om te zetten naar een spanning die lokaal bruikbaar is, bijvoorbeeld (400 V) voor assimilatiebelichting. Deze '10 kv-400v'-trafo heeft geen functie meer voor het terugleveren van elektriciteit van de WKK aan het openbare net. Het primaire doel is de elektriciteit geschikt te maken voor gebruik op de locatie, ongeacht of deze afkomstig is van de betreffende WKK danwel het openbare net. WKK's halen energetisch hun hoogste rendement als deze de warmtevraag volgen. De elektriciteit die daarbij wordt opgewekt moet dan wel kunnen worden benut. Als dit op de locatie niet mogelijk is, kan de elektriciteit op het openbare net worden gezet. Daarom wordt het elektrisch aansluiten van een WKK aan het openbare net ondersteund met EIA. Het volgende schema geeft aan, welke onderdelen daarbij wèl en niet voor EIA in aanmerking komen. Transportmiddelen 1. Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt? Normaal gesproken wordt als eis gesteld dat een bedrijfsmiddel zich in Nederland moet bevinden, maar aan transportmiddelen wordt deze eis niet gesteld. 2. Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip? Een bestaand binnenvaartschip heeft vracht of passagiers vervoerd. 3. Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de weg plaastsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking voor EIA? Nee, 'modal shift' wordt niet ondersteund door de EIA. Pagina 9 van 13

10 Duurzame energie 1. Komen biobrandstof-installaties nog in aanmerking voor EIA? Bij duurzame energie is de conversie van biomassa naar gasvormige, vloeibare of vaste energiedragers beperkt tot een aantal nader omschreven technieken. Alleen biobrandstof-installaties voor het produceren van vaste of vloeibare of gasvormige brandstoffen uit houtachtige of cellulose-achtige verbindingen in biomassa, komen nog in aanmerking voor EIA. Bij deze installaties wordt de energiedrager gebruikt voor het opwekken van warmte of kracht of als transportbrandstof door pyrolyse of vergassing of torrefactie of thermische ontleding of chemische ontleding of enzymatische ontleding. Van deze biobrandstof-installaties komt de reactor, waarin één van deze processen plaatsvindt, voor EIA in aanmerking. Vanaf 2010 kan daarnaast een eventuele fermentatiereactor voor fermentatie van C5 en C6 suikers gemeld worden. Nabehandelingsapparatuur voor het verder verwerken van de reactorproducten en op- en overslagvoorzieningen zijn uitgesloten van EIA. 2. Komt een houtkachel of biomassagestookte verwarmingsinstallatie in aanmerking voor EIA? Ja, in de energielijst 2009 wordt deze ketel gestookt met biomassa genoemd; de omschrijving staat onder code Het warmterendement moet tenminste 80% bedragen. Het verwarmingsnet in een gebouw (radiatoren) komt niet in aanmerking. 3. Welke voorwaarden zijn er bij fotovoltaïsche zonnecellen in de EIA? Het piekvermogen moet tenminste 90W zijn. Plaatsing op het dak van een woning is toegestaan, mits de zonnecellen het economisch eigendom zijn van een onderneming. Woningbouwcorporaties kunnen zo EIA aanvragen voor zon PV systemen op hun woningen. Per kw piekvermogen komt maximaal EUR in aanmerking. Wat er met de opgewekte elektriciteit gebeurt, speelt geen rol (levering aan het net, privé of aan het bedrijf). Pagina 10 van 13

11 Pagina 11 van 13

12

13 Pagina 13 van 13

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (eia)

Energie - investeringsaftrek (eia) Energie - investeringsaftrek (eia) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Energieadvies Kantoren AFAC BV

Energieadvies Kantoren AFAC BV Energieadvies Kantoren AFAC BV Uitgebracht door: Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf AFAC BV Steeg 1 6086 EJ Neer Venlo 2 februari 2011 Porskamp Duurzaamheidsprojecten Venlo Deze rapportage is opgemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Rapportage Energiescan. van den hoff

Rapportage Energiescan. van den hoff Rapportage Energiescan Metaal algemeen van den hoff Energiecentrum MKB Loodsboot 10 3991 CJ HOUTEN Voor: van den hoff EINDHOVEN Contactpersoon: c.saffrie Dit rapport is opgesteld op basis van de door u

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie