Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek"

Transcriptie

1 Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek EIA voor bestaande huurwoningen 1. Wat gebeurt er als het budget op raakt? De uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen is een tijdelijke stimulering als uitvloeisel van één van de maatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord. Van 1 juni 2009 tot 1 december 2010 is totaal 277,5 miljoen beschikbaar. Dit budget is extra bovenop het budget van de reguliere EIA, waarbij beide budgetten van elkaar gescheiden zijn. 2. Kan ik als woningverhuurder ook voor de andere maatregelen die op de energielijst staan een melding indienen? Met de wijziging van de Wet Inkomstenbelasting wordt alleen voor deze code de EIA opengesteld voor bestaande huurwoningen. Een uitzondering geldt voor investeringen in zonneboilers en PV-systemen. Hiervoor is het wel mogelijk om EIA aan te vragen wanneer deze maatregelen in woningen worden geplaatst. 3. Volstaat één maatwerkadvies voor meerdere woningen van hetzelfde type? Ja, waarbij het maatwerkadvies wel volgens de ISSO-richtlijnen opgesteld moet zijn. Daarbij geldt ook dat er voor meerdere woningen van hetzelfde type met dezelfde maatregelen ook maar één meldingsformulier ingediend hoeft te worden. 4. Wie kan een maatwerkadvies opstellen? Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een gecertificeerde EPA-adviseur. Een gecertificeerde EPA-adviseur werkt volgens de ISSO-richtlijnen. 5. Hoe bepaal ik het investeringsbedrag van de maatregelen? Het investeringsbedrag wordt onderbouwd met offertes, op basis waarvan opdracht is verstrekt. Voor de code , energieprestatieverbetering bestaande huurwoningen, geldt een maximum investeringsbedrag van per woning. 6. Wanneer kan ik gebruik maken van de EIA voor bestaande huurwoningen? Als u als verhuurder van woningen belastingplichting bent voor de vennootschapsbelasting of winst maakt voor de inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van de EIA. 7. Wanneer is er sprake van een bestaande huurwoning? Een bestaande huurwoning is een woning dat geschikt en gereed is voor gebruik. 8. Is EIA ook mogelijk voor vakantiewoningen? Nee, kortstondige verhuur van woningen, zoals verhuur van vakantiewoningen, is uitgesloten voor EIA. 9. Aan welke energieprestatieverbetering moet ik voldoen? Pagina 1 van 1

2 Om in aanmerking te komen voor EIA moet energielabel B bereikt worden of ten minste twee stappen verbetering van de energielabel. Voor de huurwoning moet al een energielabel zijn afgegeven. 10. Als ik met één maatregel de vereiste labelsprong maak kom ik dan ook in aanmerking voor EIA? Nee, er moet sprake zijn van een pakket aan maatregelen, dus met minimaal twee maatregelen moet de vereiste energieprestatieverbetering bereikt worden. 11. Komt een verbouwing van een bedrijfspand (bijvoorbeeld kantoor) naar wooneenheden in aanmerking voor de regeling? Nee, het gaat binnen de code om het aanpassen van bestaande huurwoningen. Bij de verbouwing van een bedrijfspand naar wooneenheden is geen sprake van het aanpassen van bestaande huurwoningen. 12. Welke eisen worden aan een warmtepomp gesteld? De eisen van de warmtepomp zijn gelijk aan de gestelde eisen in het subsidieprogramma Duurzame warmte voor bestaande woningen. 13. Bij een studentenflat is er sprake van één WOZ beschikking. Hoe wordt het bedrag van de investeringen afgetopt? Eén keer voor de hele flat of per wooneenheid? Niet zelfstandige woningen, zoals studentenflats, hoeven niet te beschikken over een energielabel. Volgens de regelgeving voor energielabeling (Besluit Energieprestatie Gebouwen) volstaat een energielabel voor een geheel gebouw indien het een woonvorm betreft met gemeenschappelijke douche/toiletruimte en of keuken met een gemeenschappelijk verwarmingssysteem. Dit is het geval bij een studentenflat. De aftopping geldt daarom ook voor de gehele studentenflat, aangezien de energieprestatie van de gehele studentenflat verbetert. 14. Mag een deel van de investering (bv energievoorziening) door een andere partij worden gedaan? Dit is mogelijk, maar dat deel kan dan niet meegenomen worden binnen het pakket aan maatregelen om de energieprestatie van een bestaande huurwoning te verbeteren. Er is dan namelijk sprake van twee verschillende investeerders; het pakket aan maatregelen wordt beschouwd als één bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt de energiebesparing van dat deel van de investering ook niet meegenomen in de verbetering van energielabel van een huurwoning. Verder moet rekening worden gehouden dat de EIA alleen voor code tijdelijk opengesteld is voor bestaande huurwoningen. 15. Vanaf welke datum mag ik opdracht verstrekken voor de energiebesparende maatregelen om EIA te kunnen aanvragen voor renovatie van een woning? Opdrachten voor renovatie moeten na 1 juni 2009 en voor 1 december 2010 verstrekt zijn om in aanmerking te kunnen komen voor EIA voor bestaande huurwoningen. 16. Mag de opdracht van het maatwerkadvies voor de datum van inwerkingtreding (= 1 juni 2009) van de regeling liggen? Ja, de opdracht voor het maatwerkadvies mag voor 1 juni 2009 verstrekt zijn. Belangrijk is wel dat de eerste opdracht, voor een maatregel uit het maatwerkadvies, is verstrekt binnen 24 maanden na opdrachtdatum voor het maatwerkadvies. Pagina 2 van 13

3 17. Kan de EIA gecombineerd worden met de subsidie voor isolerend glas? De subsidie voor isolerend glas kan alleen aangevraagd worden door eigenaarbewoners. Koppeling met EIA is daardoor uitgesloten, aangezien de tijdelijke uitbreiding EIA voor verhuurders van woningen is. 18. Per 1 juli 2009 betalen ook verhuurders van woningen het lage BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden (en in beperkte mate voor isolatiemateriaal) Moet hiermee rekening worden gehouden bij melding van EIA? Nee, de investeringskosten voor EIA worden namelijk exclusief BTW gemeld, tenzij u als organisatie BTW niet kunt verrekenen (voor nadere vragen met betrekking tot de belasting of het verrekenen van de BTW kunt u contact opnemen met de Belastingdienst). 19. Een woningcorporatie bouwt nieuwe huurwoningen met toepassing van zonneenergie (een zonnecollector of zon-pv). Is hiervoor ook EIA te verkrijgen? Als bij de nieuwbouw van de huurwoningen een zonnecollectorsysteem (zonnewarmte benutten voor warm tapwater) wordt toegepast of zon-pv (elektriciteit uit zonlicht) is het ook mogelijk om EIA aan te vragen. De code, die op het meldingsformulier moet worden ingevuld, voor een zonnecollectorsysteem is ; de code voor zon-pv is Bij de nieuwbouw van huurwoningen wordt voor het verwarmingssysteem een warmtepomp toegepast. Is hiervoor EIA mogelijk? Het is alleen mogelijk om EIA aan te vragen voor een warmtepomp bij nieuwbouw van woningen als de warmtepomp niet in de woning is geplaatst. De warmtepomp wordt gemeld onder code Een woningcorporatie heeft op basis van een maatwerkadvies een programma opgesteld met verschillende investeringen in energiebesparing voor de komende jaren. Kan een dergelijk programma eenmaal worden gemeld of moet per opdracht een melding worden ingediend? Er kan volstaan worden met één melding. Onder code , energieprestatieverbetering bestaande huurwoningen, kan alleen een pakket aan maatregelen worden ingediend waarmee de vereiste energieprestatieverbetering wordt gerealiseerd. De opdrachten voor de diverse maatregelen moeten wel in een periode van drie maanden worden verstrekt. 22. Is een pre-label gelijk aan een energielabel, op basis waarvan bepaald kan worden dat de vereiste energiebesparing gerealiseerd is? Nee, een pre-label is niet gelijk aan een energielabel. Er is pas sprake van een energielabel als deze is afgemeld bij SenterNovem. 23. Op het meldingsformulier wordt gevraagd naar een BIK-code (vraag 4d). Welke BIK-code moet hier ingevuld worden? Voor woningcorporaties en zakelijk verhuurders: 70, verhuur van en handel in onroerend goed. Pagina 3 van 13

4 Op tijd aanvragen 1.De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken. Kan ik alsnog een aanvraag indienen? Als de termijn van drie maanden voor het indienen van een aanvraag is verstreken, kunt u geen aanvraag meer indienen. Deze termijn wordt strikt gehanteerd. 2. Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan? Dat is de datum dat u als belastingplichtige voldoende bepaalbaar de verplichting aangaat, schriftelijk of mondeling. Het is van belang om bij de opdrachtbevestiging van de leverancier te controleren of de op de opdrachtbevestiging vermelde datum werkelijk klopt. Dat moet dus niet de datum van de offerte zijn, omdat er toen nog geen wederzijdse wilsovereenkomst was. Let op: wacht niet op de factuur, want dan bent u misschien te laat met aanvragen. De datum van de factuur is vaak later dan de datum van de opdracht, en de datum van de opdracht is bepalend. Ook de datum waarop een hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer is in het algemeen niet bepalend, tenzij het bedrijfsmiddel voor die datum nog niet voldoende bepaalbaar was. Opdrachten met ontbindende of opschortende voorwaarden zijn ook opdrachten. Op de opdrachtdatum van deze opdrachten bent u dus de verplichting aangegaan en niet pas als de voorwaarden vervuld zijn. Neem in geval van twijfel tijdig contact op met de EIA helpdesk, tel: (088) , mailen kan ook. 3. Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en wat ze kosten? U kunt pas een aanvraag doen als voldoende concreet bepaalbaar is welke energiebesparende bedrijfsmiddelen u aanschaft. Dat moment kan zich bijvoorbeeld voordoen tijdens een bouwvergadering. Maar u kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Agentschap NL (088) Agentschap NL zal in overleg met u, uw belastinginspecteur en met het Bureau IRWA in Breda zorgen voor goede afspraken. 4. Is het budget van de EIA gelimiteerd? Voor de EIA is jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar. Dreigt overschrijding van dat bedrag, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt dan onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling die geldt op het moment dat u de investering doet, bepaalt of EIA nog mogelijk is. Op het moment dat de EIA-regeling buiten werking treedt, kan het zijn dat u voor de voortbrengingskosten nog geen aanvraag heeft ingediend. Aanvraag voor deze kosten moet worden gedaan binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, in plaats van binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal. EIA aanvragen 1. Wat moet met het meldingsformulier EIA worden meegestuurd? U hoeft met het meldingsformulier niets mee te sturen. U krijgt van ons een vragenbrief als wij aanvullende gegevens nodig hebben. 2. Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag? Pagina 4 van 13

5 Nee. Bij een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een commanditaire vennootschap) moet elke maat of vennoot apart een aanvraag indienen. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag naar rato van de winstverdeling vermelden. 3. Kan ik meerdere investeringen op één meldingsformulier vermelden? Ja, maar alleen als het gaat om dezelfde soort bedrijfsmiddelen. Voorbeeld: u investeert in tien LED-verlichtingssystemen. U kunt volstaan met één formulier, maar u moet zich wel houden aan de aanvraagtermijn van drie maanden. U kunt niet in januari vijf LED-verlichtingssystemen kopen en in juni de volgende vijf, en vervolgens in juni met één aanvraagformulier volstaan. Als u investeert in tien LED-verlichtingssystemen en 500 m2 HR-glas moet u twee meldingsformulieren invullen. Één voor de LED-verlichtingssystemen en één voor het HR-glas. 4. Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen? Ja, het invullen van het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA) is erg eenvoudig. Een accountantsverklaring is niet nodig, dus u kunt zelf het formulier invullen en ondertekenen. Bij EIA aanvragen wordt de aanvraagprocedure uitgelegd, waardoor u snel uw aanvraag kunt indienen. 5. Kan iemand anders mijn aanvraag indienen? U kunt iemand machtigen om dit te doen. Stuurt u in dat geval de machtiging mee met het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA). Bij Publicaties kunt u een machtigingsformulier downloaden. 6. Kan ik een aanvraag ook faxen of en? Faxen kan wel, en niet. Let u erop dat de fax uiterlijk drie maanden na de aanschaf van het bedrijfsmiddel moet zijn ontvangen door het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) in Breda. Het origineel moet u binnen twee weken na de fax dan alsnog naar Bureau IRWA sturen. Het faxnummer van het Bureau IRWA staat, net als het adres, vermeld op het meldingsformulier. 7. Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de meerkosten? De EIA gaat niet uit van een meerkosten benadering. Alle kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan het apparaat dient u mee bij uw EIA-aanvraag. Over het algemeen zijn dit de materiaal- en montagekosten van het bedrijfsmiddel. De Energielijst 1. Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen? Er moet sprake zijn van een eenduidige, heldere definitie van het apparaat of de techniek. De op te nemen techniek moet voldoen aan de geldende generieke besparingsnorm of betrekking hebben op de aanwending van duurzame energiebronnen of uit oogpunt van bewustwording zeer gewenst zijn. Van de techniek worden in principe alleen die onderdelen opgenomen, die technisch noodzakelijk zijn voor het realiseren van de energiebesparing. Het bedrijfsmiddel moet toepasbaar zijn in een voldoende groot aantal situaties of in een voldoende groot aantal bedrijven. Pagina 5 van 13

6 Het energiezuinige bedrijfsmiddel moet nog niet algemeen gangbaar zijn in Nederland. Het is mogelijk voor elke organisatie in Nederland om een voorstel in te dienen ter aanvulling of wijziging van de bestaande energielijst. Hiervoor kunt u een voorstelformulier invullen en opsturen. Uw voorstel moet dan uiteraard minimaal voldoen aan bovenstaande bepalingen. 2. Komt grondstoffenbesparing ook in aanmerking voor de EIA? Als u de inzet van grondstof in de vorm van primaire brandstof, zoals gasvormig waterstof, huisbrandolie, stookolie, steenkool, LPG, diesel of benzine gaat verminderen, dan kan uw project misschien in aanmerking komen voor de EIA. 3. Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen? U moet zelf beslissen met wie u in zee gaat. Informeer bijvoorbeeld bij collegabedrijven, branche-organisaties of bij het Energiecentrum. Het Energiecentrum geeft voorlichting aan het MKB over energiebesparing. 4. Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik dan doen? Het moment van investeren of de periode waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt is bepalend voor de Energielijst die van toepassing is. Als warmtekracht tussentijds van de lijst verdwijnt, kan in principe dus geen EIA-aanvraag meer ingediend worden. Neem contact op met de EIA helpdesk: (088) of want misschien dat u voor het restant van het project een generieke aanvraag kunt indienen. 5. Wat zijn energieprestatie-eisen? Als een energiebesparende investering niet is opgenomen in de energielijst moet hij voldoen aan bepaalde eisen. Eén van deze eisen is de energieprestatie-eis. Voor elk toepassingsgebied van de EIA is een energieprestatie-eis opgesteld. Dat is meestal een vereiste besparing per geïnvesteerde euro. Als daaraan wordt voldaan kan de investering in aanmerking komen voor EIA. Voor investeringen in generiek omschreven bedrijfsmiddelen zijn per toepassingsgebied de volgende energieprestatie-eisen van toepassing: Toepassingsgebied: Energieprestatie-eis: Bedrijfsgebouwen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 1 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Processen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,6 Nm³, maar niet meer dan 1,5 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Transportmiddelen De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 0,8 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde euro. Duurzame energie Voor tenminste 70% gebruik maken van zonne-energie of waterkracht. 6. Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA? Pagina 6 van 13

7 Er zijn drie mogelijkheden: Indien een belastingplichtige ondernemer kan aantonen dat de investering voldoet aan de energieprestatie-eis. Dit zijn de zogenaamde generiek omschreven investeringen; Indien het bedrijfsmiddel nader is beschreven in de Uitvoeringsregeling EIA (dit is de wettekst van de EIA). Deze bedrijfsmiddelen zijn in de brochure gemarkeerd met [W]; Indien het bedrijfsmiddel nader is omschreven als voorbeeld in de brochure. Andere regelingen 1. Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de Vamil in aanmerking komt? Nee. Energie-investeringen komen met ingang van 2003 niet langer voor Vamil in aanmerking. Het is wel mogelijk dat bepaalde onderdelen van een energieinvestering in aanmerking komen voor Vamil. Hiervoor moet u een aparte aanvraag voor Vamil indienen. Als u gebruik wilt maken van de Vamil of meer informatie wilt hebben over de Vamil, kunt u de Milieulijst raadplegen. U kunt de Milieulijst en contactgegevens vinden op de website. 2. Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen? Nee, u moet tijdig (binnen 3 maanden) voor de juiste regeling een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor EIA of MIA. Dit is om budgettaire redenen. Het is dus van belang om van te voren uit te zoeken of een bepaalde investering voldoet aan de vereisten van de regeling. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier of de EIA-helpdesk, (088) Op de website van de MIA/Vamil vindt u ook meer informatie. Let op: Als binnen een regeling op het meldingsformulier per ongeluk een verkeerde code is ingevuld, is omzetting naar de juiste code binnen diezelfde regeling in overleg wel mogelijk. 3. Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"? Blijven uw investeringen beneden een bepaalde investeringsbedrag dan heeft u naast EIA ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor meer informatie kunt uw boekhouder of de Belastingdienst ( ) raadplegen. Bijzondere gebruikers EIA 1. Kan een non-profit organisatie gebruik maken van EIA? Nee, een non-profit organisatie kan geen aanvraag indienen. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de verhuurder van het apparaat (wèl een ondernemer) EIA kan aanvragen. 2. Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking voor EIA? De EIA is ook van toepassing als een ondernemer in een zonneboiler, zonnecollector of zonnepaneel in een woning investeert. Het apparaat wordt Pagina 7 van 13

8 vervolgens door een (operational) leasecontract ter beschikking gesteld aan derden; deze derde kan een particulier zijn. De zonneboilers, -collectoren en -panelen worden dan als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt, die geen onderdeel gaan uitmaken van de woning waarin of waaraan zij worden aangebracht. 1. Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking? In principe kan een airco niet worden gemeld. Echter, als met de airconditioner ook wordt verwarmd, kan deze worden gezien als een warmtepomp. De warmtepomp kan worden gemeld wanneer hij voldoet aan de technische eis van code In 2009 moet de COP van een warmtepomp minimaal 4,0 zijn. COP staat voor Coefficient Of Performance, en is een maat voor de energieefficiëntie van de warmtepomp. 2. Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een warmtepompsysteem in een woning? Nee, maar een warmtepomp bij een bestaande woning komt mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Duurzame Warmte; zie 3. Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld? Een warmtepomp op een schip wordt gezien als een warmtepomp geplaatst in een gebouw (code ). 4. Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in aanmerking voor EIA? Met ingang van 2009 komen verwarmingsnetten bij warmtepompen voor EIA in aanmerking. De kosten voor het verwarmingsnet zijn echter afgetopt op maximaal EUR 200 per geïnstalleerde kw van het thermisch vermogen van de warmtepomp. Naar boven 5. Mag een warmtepomp voor een bedrijf aan huis worden gemeld voor EIA? In 2009 mag een warmtepomp niet gemeld worden wanneer deze is opgesteld in een woning. Een warmtepomp in een bedrijfsruimte komt wel in aanmerking voor EIA. Bij een 'bedrijf aan huis' komt de warmtepomp in aanmerking wanneer deze in de bedrijfsruimte is opgesteld. Gebouwen Wat wordt bij LED-verlichting als gevel- of reclamebord aangemerkt (zie letter f van code )? Onder letter f van code kunnen de kosten van LED-verlichting in buitenmedia, zoals prijzenborden bij tankstations, reclameborden, naamborden, billboards, etc worden gemeld. Ook LED-verlichting voor het aanlichten van gevels van bedrijfsgebouwen kan onder letter f van code gemeld worden. 2. Welke onderdelen van het reclamebord met LED-verlichting komen voor EIA in aanmerking, het hele bord of alleen de lampen? Alleen de LED-lampmodules en drivers komen voor EIA in aanmerking; het bord of de doosletter zelf niet. 3. Komt isolatie in aanmerking voor EIA? Code : Voor verbetering van de isolatiewaarde van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten in bedrijfsgebouwen komt maximaal EUR Pagina 8 van 13

9 20/m2 in aanmerking. De warmteweerstand van de isolatielagen moet met tenminste 1,50 m2.k/w verbeteren. Nieuwbouw en woningen zijn uitgesloten. Code : Isolatie kan ook onderdeel zijn van een pakket van maatregelen om de energieprestatie van een bestaand utliliteitsgebouw te verbeteren. De energieprestatie moet door het pakket van maatregelen voldoen aan minimaal label B, of met minimaal twee energielabels verbeteren. De isolatie moet daarbij wel voldoen aan de techische eis van code (verbetering van de warmteweerstand met tenminste 1,50 m2.k/w). Bij code geldt geen aftopping van EUR 20/m2. Nieuwbouw en woningen zijn uitgesloten. Code : Voor het isoleren van mechanisch gekoelde ruimten gelden andere criteria en maximumbedragen. Deze staan beschreven onder code van de energielijst. Warmtekrachtinstallatie 1. Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie (WKK) komt in aanmerking voor EIA? De situatie In een aantal gevallen is de WKK uitgerust met een generator die elektriciteit opwekt op een hoge spanning (bijvoorbeeld 10 kv). Hierdoor kan teruglevering aan het openbare net plaatsvinden zonder dat een transformator (trafo) noodzakelijk is. Op de locatie is dan wel een trafo nodig om de hoge spanning om te zetten naar een spanning die lokaal bruikbaar is, bijvoorbeeld (400 V) voor assimilatiebelichting. Deze '10 kv-400v'-trafo heeft geen functie meer voor het terugleveren van elektriciteit van de WKK aan het openbare net. Het primaire doel is de elektriciteit geschikt te maken voor gebruik op de locatie, ongeacht of deze afkomstig is van de betreffende WKK danwel het openbare net. WKK's halen energetisch hun hoogste rendement als deze de warmtevraag volgen. De elektriciteit die daarbij wordt opgewekt moet dan wel kunnen worden benut. Als dit op de locatie niet mogelijk is, kan de elektriciteit op het openbare net worden gezet. Daarom wordt het elektrisch aansluiten van een WKK aan het openbare net ondersteund met EIA. Het volgende schema geeft aan, welke onderdelen daarbij wèl en niet voor EIA in aanmerking komen. Transportmiddelen 1. Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt? Normaal gesproken wordt als eis gesteld dat een bedrijfsmiddel zich in Nederland moet bevinden, maar aan transportmiddelen wordt deze eis niet gesteld. 2. Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip? Een bestaand binnenvaartschip heeft vracht of passagiers vervoerd. 3. Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de weg plaastsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking voor EIA? Nee, 'modal shift' wordt niet ondersteund door de EIA. Pagina 9 van 13

10 Duurzame energie 1. Komen biobrandstof-installaties nog in aanmerking voor EIA? Bij duurzame energie is de conversie van biomassa naar gasvormige, vloeibare of vaste energiedragers beperkt tot een aantal nader omschreven technieken. Alleen biobrandstof-installaties voor het produceren van vaste of vloeibare of gasvormige brandstoffen uit houtachtige of cellulose-achtige verbindingen in biomassa, komen nog in aanmerking voor EIA. Bij deze installaties wordt de energiedrager gebruikt voor het opwekken van warmte of kracht of als transportbrandstof door pyrolyse of vergassing of torrefactie of thermische ontleding of chemische ontleding of enzymatische ontleding. Van deze biobrandstof-installaties komt de reactor, waarin één van deze processen plaatsvindt, voor EIA in aanmerking. Vanaf 2010 kan daarnaast een eventuele fermentatiereactor voor fermentatie van C5 en C6 suikers gemeld worden. Nabehandelingsapparatuur voor het verder verwerken van de reactorproducten en op- en overslagvoorzieningen zijn uitgesloten van EIA. 2. Komt een houtkachel of biomassagestookte verwarmingsinstallatie in aanmerking voor EIA? Ja, in de energielijst 2009 wordt deze ketel gestookt met biomassa genoemd; de omschrijving staat onder code Het warmterendement moet tenminste 80% bedragen. Het verwarmingsnet in een gebouw (radiatoren) komt niet in aanmerking. 3. Welke voorwaarden zijn er bij fotovoltaïsche zonnecellen in de EIA? Het piekvermogen moet tenminste 90W zijn. Plaatsing op het dak van een woning is toegestaan, mits de zonnecellen het economisch eigendom zijn van een onderneming. Woningbouwcorporaties kunnen zo EIA aanvragen voor zon PV systemen op hun woningen. Per kw piekvermogen komt maximaal EUR in aanmerking. Wat er met de opgewekte elektriciteit gebeurt, speelt geen rol (levering aan het net, privé of aan het bedrijf). Pagina 10 van 13

11 Pagina 11 van 13

12

13 Pagina 13 van 13

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump TryDo SteeringGear (01) BV De Wetterwille 84 9207 BL Drachten Tel. +31 (0) 649680905 Fax +31 (0) 512 546538 E-mail info@trydo.nl KvK nr. 011.37.155 BTW nr. 8198.94.060.B01 Hoe werkt de EIA toegespitst

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Titel. Subtitle. >> Als het gaat om energie en klimaat

Titel. Subtitle. >> Als het gaat om energie en klimaat Titel Subtitle Inhoud Agentschap nl Algemeen EIA Meer informatie 2 agentschap nl Agentschap van Ministerie van Economische Zaken Brug tussen markt en overheid Beleid en ondersteuning op het gebied van:

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. Inleiding Deze brochure informeert u over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling voor energiezuinige producten, waaronder

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015

Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015 Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015 Ten (ten opzichte van 2014) Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen niet meer in in Voor nieuwbouw al was niet dit meer al niet het meer geval. het

Nadere informatie

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9 E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9 energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia Inleiding 2 Hoe werkt de Energie-investeringsafrek? 3 deel 1 Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2011. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2011. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2011 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Kennisdocument Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Wilt u uw stal, loods, schuur, kantoor of huis asbestvrij maken? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur.

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur. Versie 6-10-2016 Energiebesparende maatregelen voor VvE s Hieronder vindt u een overzicht van de energiebesparende maatregelen die u kunt financieren met de VvE Energiebespaarlening. U leest ook aan welke

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

Energie en Bedrijven energielijst 2010

Energie en Bedrijven energielijst 2010 Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud InleidingInleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Bouw- en investeringssubsidies Subsidie Energiebesparing Subsidie Milieuverbetering Subsidies bij renovatie (EPA-U Maatwerkadvies) Gecertificeerde gebouwen

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8. Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan?

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8. Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan? Inleiding 3 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4 deel 1 Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8 deel 2 Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan? 12 deel 3 Wat komt in aanmerking voor EIA? 17

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

WJZ / De Minister van Economische Zaken,

WJZ / De Minister van Economische Zaken, WJZ / 9051042 Deze bijlage behoort als Bijlage 2 bij artikel 8 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ / 9051027, houdende aanwijzing van categorieën productie-installaties voor

Nadere informatie

Energieplusdak Subsidiewijzer Agrarische subsidiewijzer Energieplusdak Bronsstraat AV Naarden

Energieplusdak Subsidiewijzer Agrarische subsidiewijzer Energieplusdak Bronsstraat AV Naarden Energieplusdak Subsidiewijzer 2015 2014-2015 Agrarische subsidiewijzer 2015 Energieplusdak Bronsstraat 5-7 1411 AV Naarden 035 303 14 60 Subsidiewijzer 2015 Inhoud SDE+... 2 Wijzigingen in 2015... 2 Asbest

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen) Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven Doel: Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21101 29 december 2010 Vaststelling van de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Stichting Roof Update. Flynth Subsidie Advies

Stichting Roof Update. Flynth Subsidie Advies MÉÉR WAARDE Stichting Roof Update & Flynth Subsidie Advies Marco Stehouwer Donderdag 14 juni 2012 Subsidie & daken Stimuleringsregeling Hemelwater Waterschap Aa en Maas 2011-2015 Subsidie voor zonnepanelen

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: AgentschapNL Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs 29 september 2009 1 Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs Selina Roskam programma adviseurs Energiebesparing in de gebouwde omgeving 29 september 2009 Dubbele winst voor

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat SenterNovem herhaaldelijk de beslistermijn heeft geschonden bij de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften die door verzoeker namens zijn cliënten

Nadere informatie

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE)

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Maatregelenlijst Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Leeswijzer Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het isoleren van monumenten

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel.

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel. B I J L A G E N B I J L A G E I T O E L I C H T I N G S U B S I D I E R E G E L I N G Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan.

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. Deze eenvoudige voor u samengestelde Sunit systemen bestaan

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND De aanvrager moet dit formulier inleveren bij of zenden aan gemeente Steenwijkerland, afdeling vergunningen, toezicht en handhaving bezoekadres:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen Bertus Postma 1 Onderwerpen Berenschot Algemene ontwikkelingen stimuleringsregelingen Relatie met projectfasering Regionale regelingen Geothermie:

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen!

Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen! Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen! www.estem.eu ESTEM is uw partner voor advies, levering, montage en monitoring van energiebesparende systemen. ESTEM is toonaangevend op het gebied van klantvriendelijke

Nadere informatie

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM)

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM) Financiering Duurzaamheid en Monumenten Maarten Maresch (IBPM) Opbouw presentatie Europese subsidiemogelijkheden energie Nederlandse subsidie mogelijkheden energie Fiscale ondersteuning Financieringsondersteuning

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Pag. 1/8 Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Datum: 30 januari 2016 Auteur: Stichting Energieke Regio (www.energiekeregio.nl, info@energiekeregio.nl) Aan deze memo kunnen op geen enkele

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie