AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND De aanvrager moet dit formulier inleveren bij of zenden aan gemeente Steenwijkerland, afdeling vergunningen, toezicht en handhaving bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK postadres: Antwoordnummer 70, 8330 AD STEENWIJK (postzegel is niet nodig) Aanwijzingen voor het indienen van deze aanvraag. DEZE SUBSIDIE MOET VOOR DE UITVOERING VAN DE MAATREGELEN AANGEVRAAGD WORDEN. VOOR REEDS UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN KAN GEEN SUBSIDIE WORDEN VERSTREKT. Voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier, is het belangrijk dat u goed kennis neemt van de in dit formulier genoemde maatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen en ook de toelichting goed doorneemt. Zo is er een aantal maatregelen in het pakket van de gemeente die niet in aanmerking komt voor subsidiering op het moment dat Senternovem hiervoor ook subsidie verstrekt. In dit formulier en in de toelichting vindt u meer hierover. Heeft u reeds subsidie aangevraagd via Senter Novem of via de landelijke site U dient eerst subsidie aan te vragen bij de landelijke regeling(en). Heeft u de maatregelen reeds uitgevoerd?. ja U kunt geen subsidie aanvragen. nee Voor verder aanvragen dient u eerst de onderstaande vragen in te vullen. Heeft u reeds subsidie aangevraagd bij de landelijke regeling? Zo ja? Vult u dan de onderstaande vragen in. Stimuleringspremie op basis van energiebesparingsprogamma Meer met Minder * ja 300,00, dit bedrag wordt in mindering gebracht 750,00, dit bedrag wordt in mindering gebracht op onze bijdrage op onze bijdrage Subsidieregeling maatwerk advies * ja U kunt geen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een EPAadvies, tenzij u een afwijzingsbrief van Senter Novem heeft ontvangen. (Afwijzingsbrief bijvoegen) Subsidieregeling Duurzame Warmte* ja U kunt geen subsidie aanvragen voor het instaleren van een ( Zonneboiler, Warmtepomp en Micro Warmte kracht ketel) zonneboiler, warmtepomp of wkk, tenzij u een afwijzingsbrief van Senter Novem heeft ontvangen. (Afwijzingsbrief bijvoegen) Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas* ja U kunt geen subsidie aanvragen voor het plaatsen van isolerende beglazing, tenzij u een afwijzingsbrief van Senter Novem heeft ontvangen. (Afwijzingsbrief bijvoegen) * Voor meer informatie met betrekking tot bovengenoemde subsidies kunt u terecht op de internetsite

2 Aanvrager Voorna(a)m(en) Tussenvoegsel Achternaam Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisletter toevoeging Postcode Woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres Bank- of girorekening Ten name van Isolatiemaatregelen bestaande woning Maatregel* Eenheid Toepassing Aantal Kosten Glas HR ++ (Ugl waarde 1,20 W/m2.K). Subsidiabel 40/m2 Isolatie vloer/bodem (R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m 2.K/W..Subsidiabel 15/m2 Spouwisolatie R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m 2.K/W. Subsidiabel 7/m2. Gevelisolatie (R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m 2.K/W* *. Subsidiabel 15/m2. Dakisolatie(R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m 2.K/W. Subsidiabel 15/m2. M 2 Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag is nooit meer dan 50 % van de kosten. Het maximum te ontvangen bedrag is 2.000,00 Totale subsidie Offertes/gegevens overlegbaar ja * Op het moment dat u vanuit het programma Meer met Minder een stimuleringspremie ontvangt, wordt deze in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidie (zie toelichting) ** Van de minimale isolatiewaarde kan afgeweken, indien dit door technische redenen niet gehaald kan worden. Dit moet middels een technische omschrijving aangetoond worden. Duurzaamheidsmaatregelen Bestaande bouw * Maatregel (allen uitgevoerd door een erkend Eenheid Subsidie bedrijf) Toepassing Micro WKK voor verwarming en 3.000,00 elektriciteit Warmtepomp voor warm water en verwarming 3.000,00 Warmtepompboiler voor warm water 1.200,00

3 Zonneboiler voor tapwater 1.200,00 Warmteterugwinning douchewater 400,00 Vraaggestuurde balans ventilatie met warmteterugwinning. Decentraal ,00 PV-systeem. ** M2 Aantal Wp Per Wp ja nee 2,5/Wp Zonthermisch verwarmingsysteem 3.000,00 Innovatieve maatregel gericht op duurzame energie opwekking of efficiente opwekking van fossiele brandstoffen. Minimaal 30% CO2 reductie. Aanvraag in overleg met gemeente. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag is 50 % van de kosten met een maximum van 6.000,00 Totale subsidie * Op het moment dat Senter Novem voor deze maatregelen subsidie beschikbaar stelt is er geen gemeentelijke subsidie beschikbaar, uitgezonderd PV-systeem (zie toelichting); Op het moment dat u vanuit het programma Meer met Minder een stimuleringspremie ontvangt, wordt deze in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidie (zie toelichting) Een EPA-advies (Energieprestatie advies) is verplicht indien de woning ouder is dan 10 jaar.. **. Aanvragers uit 2008 en 2009 kunnen bij een nieuwe investering in 2010 en 2011 een aanvullende subsidie ontvangen tot het maximum van 6.000,00. EPA-advies bijgevoegd? (Alleen bij een woning ouder dan 10 jaar) ja Duurzaamheidsmaatregelen Nieuwbouw woning Maatregel Eenheid Toegepast Subsidie EPC- waarde nieuwbouw woning 25% lager dan ja nee 3.000,00 Bouwbesluit. EPC berekening bijvoegen. Of: Woning ontworpen volgens Passief Bouwen Keur. Certificaat van het keurmerk bijvoegen. woning ja nee Overige Maatregelen Maatregel Eenheid Toegepast Subsidie Vergoeding EPA rapport. Uitgevoerd door een ja nee 250,00 gecertificeerd bedrijf. Toepassing Duurzaam Bouwen materialen. Zie ja nee toelichting. Maximaal 50% van de materiaalkosten, meteen maximum van 1.000,00 Extensief vegetatie dak. Aangebracht door een erkend ja nee 25/m2 bedrijf. Maximale subsidie 2.000,00 Kosten Thermografisch onderzoek, uitgevoerd door een woning ja nee

4 erkend bedrijf. Maximaal 50 % kosten, met een maximum van 150,00. Zie toelichting. Maximum bedrag voor bestaande woning: voor alle type maatregelen, exclusief extra subsidie Maximum bedrag voor nieuwe woning: voor alle type maatregelen, exclusief extra subsidie Extra te verkrijgen subsidies Maatregel Eenheid Subsidie Extra subsidie bij WOZ-waarde kleiner of gelijk aan sociale 25 % extra koopprijs. ( In 2009 was de sociale koopprijs ,00) Uitvoering bij meerdere woningen per straat 2 Woningen ( aanvraag tegelijkertijd indienen) 5 % extra 3 Woningen ( aanvraag tegelijkertijd indienen) 10 % extra 4 Woningen ( aanvraag tegelijkertijd indienen) 15 % extra 5 Woningen ( aanvraag tegelijkertijd indienen) 20 % extra Ondertekening Aldus naar waarheid ingevuld (plaats) (datum) (handtekening) Bijvoegen: - Offertes van het uitvoerende bedrijf met daarin: Technische specificaties van de maatregelen; Aantal m2 en/of vermogen (Wp) indien van toepassing; Kamer van Koophandel nummer van het (erkende) uitvoerende bedrijf; BTW- nummer van het (erkende) uitvoerende bedrijf; Certificeringsnummer (bij Thermografie, EPA advies); EPA-advies. In te vullen door de gemeente Afhandeling Ingekomen bij afdeling VTH Aanvraag ontvankelijk ja nee

5 Opmerkingen Datum afgehandeld Behandeld ambtenaar Paraaf BIJLAGE I De aanvrager verklaart dat voldaan zal worden aan de volgende voorwaarden 1. De aanvraag heeft betrekking op maatregelen bij een nieuwbouw woning of een bestaande woning als opgenomen in bijlage 1 van de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Steenwijkerland De indiening van een Aanvraagformulier voor het realiseren van een Energiezuinige Nieuwbouw woning vindt gelijktijdig plaats met de indiening van aanvraag om bouwvergunning, tenzij al een aanvraag om bouwvergunning is ingediend en in de aanvraag om bouwvergunning de maatregelen om te komen tot Energiezuinige Nieuw bouw woning al verwerkt zijn in de bouwtekeningen 3. De duurzaamheidsmaatregel(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd zal/zullen pas uitgevoerd worden nadat door de gemeente een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven. 4. De duurzaamheidsmaatregel(en) zal/zullen een permanent karakter hebben en zal/zullen zodanig worden aangebracht en/of geïnstalleerd dat het beoogde milieu- c.q. energiebesparingeffect technisch haalbaar is. Uitvoering dient daarom door een erkend bedrijf te gebeuren. 5. Een aan te brengen of te installeren duurzaamheidsmaatregel is voorafgaand aan het aanbrengen en/of installeren daarvan niet eerder gebruikt. 6. Het in artikel 9, eerste lid van de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Steenwijkerland, genoemd totaal per woning beschikbare subsidiebedrag is voor de woning waarop de aanvraag betrekking heeft nog niet eerder verleend, tenzij het gaat om het uitbreiden van een PV installatie (in 2010 of 2011) waarvoor in 2008 en 2009 ook subsidie is aangevraagd.

6 Toelichting bij Aanvraagformulier Duurzaam Bouwen Steenwijkerland Subsidie kan worden verstrekt zolang het betreffende fonds voldoende middelen bevat om het gehele subsidiebedrag voor de betreffende maatregelen uit te kunnen keren. Nieuwbouw woning : - een woning waarvoor op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een bouwvergunning wordt aangevraagd, of; - een woning waarvoor een bouwvergunning reeds is ingediend en de bouw nog niet begonnen is. Indien voor een nieuwbouw woning al een bouwaanvraag is toegekend en de woningeigenaar besluit alsnog een subsidie aan te vragen dan dient te worden aangetoond dat het huis voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen voor Energiezuinige Nieuwbouw. Indien de reeds toegekende bouwaanvraag niet is toegespitst op de aanvraag, dan dient met de aanvraag ook een (nieuwe) bouwvergunning aanvraag te worden ingediend Bestaande woning: een woning die al gebouwd of in aanbouw is vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening * Stimuleringspremie Meer met Minder voor energiebesparende maatregelen Vanuit het landelijke energiebesparings programma Meer met Minder is het mogelijk om een stimuleringspremie te ontvangen voor energiebesparende maatregelen (maakt niet uit welke) uit het maatwerkadvies. Wanneer maatregelen uit het maatwerkadvies worden genomen en zorgen voor een energiebesparing van 20-30% kan men tot maximaal 750 subsidie krijgen. De premie wordt in mindering gebracht op onze bijdrage. U dient eerst de premie aan te vragen en daarna kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. U dient aan te tonen dat u de premie ontvangen heeft(middels een brief van Meer met Minder of bankafschrift). Meer informatie: ** Landelijke subsidieregeling duurzame warmte De duurzaamheidmaatregelen voor bestaande woningen waarvoor ook bij Senternovem subsidie kan worden verkregen komen niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente zolang hiervoor bij Senternovem middelen beschikbaar zijn binnen de regeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. Verzocht wordt een aanvraag voor subsidie voor deze maatregelen bij Senternovem in te dienen. Voor meer informatie zie Op het moment dat Senternovem aangeeft geen subsidie (meer) te kunnen verstrekken voor deze maatregelen kunt u een beroep doen op de gemeentelijke regeling. Van belang is dan bij de aanvraag een afschrift van de afwijzing van Senternovem toe te voegen. Subsidieregeling voor maatwerk (EPA) advies: Om de energierekening en daarmee de maandelijkse woonlasten te verlagen, zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk. Maar welke zijn geschikt voor uw woning? Een maatwerkadvies biedt direct inzicht in de mogelijke maatregelen voor uw woning, wat deze kosten en welke energiebesparing dit biedt. Via de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen ontvangt u subsidie wanneer u een maatwerkadvies laat uitvoeren. Meer informatie: Op het moment dat Senternovem aangeeft geen subsidie (meer) te kunnen verstrekken voor deze maatregelen kunt u een beroep doen op de gemeentelijke regeling. Van belang is dan bij de aanvraag een afschrift van de afwijzing van Senternovem toe te voegen.

7 De Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas is bedoeld voor eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren (VvE's) van koopwoningen die vóór 1995 zijn gebouwd. De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het laten plaatsen van isolatieglas heeft het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie een budget van 45 miljoen beschikbaar gesteld. U kunt een waardebon aanvragen tot en met 31 december 2010 op: Toepassing van duurzame materialen. Bij duurzaam bouwen hoort ook het toepassen van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld vlaswol als isolatiemateriaal. Soms zijn de materialen ook qua productie energiezuinig. Alleen die materialen (niet zijnde duurzaamheid maatregelen die al in de regeling gen oemd zijn) die vermeld zijn in de database van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen: Of: materialen met DuBo keurmerk van het Nibe: Bouwvergunning Om een zonnecollector of zonnepaneel bouwvergunningvrij aan te mogen brengen, moet volgens het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. de zonnecollector of het zonnepaneel moet op of aan een bouwwerk worden geplaatst; 2. het gaat niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht; 3. de zonnecollector of het zonnepaneel moet bedoeld zijn voor de energie- of warmtevoorziening van het bouwwerk waarop of waaraan het is geplaatst. Het is ook toegestaan om een collector of een paneel op of aan een bouwwerk te plaatsen ten dienste van een ander op het perceel aanwezig bouwwerk. Zo is een zonnepaneel op een garage (onder voorwaarden) ook bouwvergunningvrij als het stroom opwekt voor de woning op hetzelfde perceel; 4. de zonnecollector of het zonnepaneel moet één geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet de installatie in het betreffende bouwwerk worden geplaatst; 5. komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat: - de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven; - de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst; - de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat; 6. komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat: - de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 cm, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 cm zijn; - de hellingshoek van de collector of het paneel niet meer dan 35 mag zijn; Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 tot en met 5) mag u de zonnecollector of het zonnepaneel zonder bouwvergunning laten plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningvrij iets wilt laten veranderen aan een zonnecollector of paneel. Overigens mag u meerdere zonnecollectoren of zonnepanelen bouwvergunningvrij laten plaatsen, zolang er maar wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Voor monumenten en woningen, die vallen onder een beschermd stads- of dorpsgezicht is voor het installeren van een zonnecollector of zonnepaneel altijd een monumenten- en bouwvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie bouwen en vergunningen van de gemeente of op de site (bouwregelgeving en duurzaam bouwen en verbouwen). Thermografie Met behulp van een thermografisch onderzoek kunnen niet zichtbare warmtebronnen of warmteverliezen in beeld worden gebracht. Thermografie is een meettechniek die het mogelijk maakt op afstand een warmtebeeld te maken van een oppervlak. Met behulp van een thermografische camera worden warmtebeelden omgezet naar kleurbeelden. Aan

8 de hand van deze beelden kan per punt exact de temperatuur worden bepaald. Op deze wijze kan snel worden ontdekt waar warmteverlies optreedt. Het is van belang dat de opnames onder juiste (weersomstandigheden) genomen worden: Geen sterke stralingsbronnen (zoals de zon) De metingen moeten in de avond/ nacht/vroege ochtend worden uitgevoerd, bij voorkeur met een bewolkte hemel; Voldoende temperatuurverschillen. In de praktijk betekent dit dat bij een buitentemperatuur van 8 graden of lager, met aan de binnenzijde van het gebouw op een temperatuur van ca.20 graden, goede resultaten kunnen worden verkregen. De uitvoering van thermografische onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN-EN Thermische eigenschappen van gebouwen - Kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil. Uitgevoerd door een erkende adviseur (minimaal gecertificeerde thermogr aaf level 1 ). Extensief vegetatiedak Het extensieve vegetatiedak heeft geen gebruiksfunctie en is alleen voor onderhoud toegankelijk. De begroeiing van het dak houdt zichzelf grotendeels in stand en beperkt zich tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen. De belasting varieert van 20 tot 300 kg per vierkante meter. Het dak behoeft derhalve vaak geen aangepaste dakconstructie en kan ook op bestaande gebouwen worden aangebracht.

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 november 2010 Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 november 2010 Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23 november 2010 Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 07-12-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND 2010

SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND 2010 Verordening vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland van 26 januari 2010, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2010, nr. 5. SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN STEENWIJKERLAND

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

CONCEPT Datum vergadering: 15-12-2009 Aanpassing subsidieverordening Duurzaam Bouwen

CONCEPT Datum vergadering: 15-12-2009 Aanpassing subsidieverordening Duurzaam Bouwen AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: CONCEPT Datum vergadering: 15-12-2009 Onderwerp: Aanpassing subsidieverordening Duurzaam Bouwen Conceptbesluit: Het college van B&W besluiten om: * in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2010/8

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2010/8 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-1-2010 Nummer voorstel: 2010/8 Voor raadsvergadering d.d.: 26-01-2010 Agendapunt: 15 Onderwerp:

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Met dit formulier kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor uw woning in de gemeente Borger-Odoorn. Deze lening wordt afgegeven

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Voorwaarden subsidieaanvraag Binnen de provincie Groningen bent u een vereniging van eigenaren, uitsluitend bestaande uit natuurlijke personen en

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde

Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde Voorwaarden subsidieaanvraag Binnen de provincie Groningen bent u een particuliere woningeigenaar en woonachtig in één van de volgende elf gemeenten:

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 01-06-2010 Agendapunt: Onderwerp: Wijziging Subsidieverordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen logo_harderwijk Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie aanvragen voor maatregelen die u heeft getroffen voor isolatie van uw koopwoning.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Declaratieformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw

Declaratieformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw Declaratieformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw Voorwaarden subsidieaanvraag Dit formulier dient u binnen drie maanden na de datum van de verleningsbeschikking toe ons te sturen.

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel)

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intake Met dit intakeformulier geeft u ons inzage in een aantal gegevens van uw woning. Dit zal de opnameduur in

Nadere informatie

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011)

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 101 Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-2-2008 Nummer voorstel: 2008/22

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-2-2008 Nummer voorstel: 2008/22 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-2-2008 Nummer voorstel: 2008/22 Voor raadsvergadering d.d.: 04-03-2008 Agendapunt: 18 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk Bijdrageregeling zonne-energie 1.4

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk Bijdrageregeling zonne-energie 1.4 BWetstechnische informatie BGegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aangewezen gebied: Voorstad Oost in Deventer Op grond van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en de uitvoeringsregels

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

*INT * Meerdere - INT

*INT * Meerdere - INT *INT17.1395* INT17.1395 Verordening Duurzaamheidslening De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Lees alstublieft eerst de toelichting hieronder voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel N.B.: Lees a.u.b. eerst de toelichting voordat u het formulier invult. 1. Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters: ----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN VENLO 2009

TOELICHTING SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN VENLO 2009 TOELICHTING SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN VENLO 2009 Hieronder staan alle voorwaarden uit de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Venlo 2009. De volledige juridische tekst is bindend en is op te vragen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 Behorend bij het raadsvoorstel en raadsbesluit met disnr. 2010/9406 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl Goed geld terug Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken gagoed.nl Goed voor je woning, goed voor jou. Want naast een verlaagde energierekening en verbeterd wooncomfort, verhoog je

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer :

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer :  adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING WORMERLAND Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Gegevens woning

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college van 30 november 2010 (nr. 515447) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Landelijke subsidieregelingen

Landelijke subsidieregelingen Landelijke subsidieregelingen energiebesparing en duurzame energie particuliere woningbouw Melissa Ernst Energieservicepunt Zeeland Inhoud van de presentatie 1. Energieservicepunt Zeeland 2. Subsidieregeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM BOUWEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM BOUWEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND SUBSIDIEREGELING DUURZAAM BOUWEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND pagina 1 van 8 Verordening Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2016 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Schagen en de Energieagenda

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Schagen en de Energieagenda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schagen Nr. 107448 23 juni 2017 van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen van 20 juni 2017. Gelet op de bepalingen van de Algemene

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen) Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven Doel: Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voordracht stimuleringslening

Aanvraagformulier voordracht stimuleringslening Aanvraagformulier voordracht stimuleringslening Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de bijlagen

Nadere informatie

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 069 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 24 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal Gegevens gemeente Datum ontvangst versie 27-09-2016 Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) de aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening voor particuliere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland

Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland De aanvrager moet dit formulier inleveren bij of zenden aan de gemeente Steenwijkerland bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK postadres:

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen.

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Provinciale subsidieregeling klimaataanpak eigen woningen Programma / Programmanummer Milieu / 9720 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De provincie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-Mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres:

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad,

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad, gemeente werkendam aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort

Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort Thermografisch onderzoek.... Door M.J.L Nooijen Datum Datum aanmaak rapport Projectnummer Opgeleid door ICT en IT in level 1 en

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Toelichting: Een particuliere woningeigenaar met een woning die gevestigd is in Overijssel kan een duurzaamheidspremie aanvragen. Een duurzaamheidspremie kan aangevraagd

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Paragraaf 6.3 Renovatiesubsidie Aanvraagformulier Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Stimuleringsregeling duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Stimuleringsregeling duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 120543 12 september 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Stimuleringsregeling duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda 2016-2020

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061

Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Onderwerp: conceptregeling duurzaamheidlening- versie 1 Datum: 9 november 2011 Auteur: Gerda van der Meij Registratienummer Corsa: 2011i02061 Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvraag:

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie