Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011"

Transcriptie

1 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008; gelet op de beschikking van 4 juni 2010 namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland tot subsidieverlening ten behoeve van Specifieke subsidieregeling duurzame en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe in het kader van Verdeelvoorstel recessiegelden Energiebesparing particuliere huiseigenaren ; b e s l u i t e n : vast te stellen de Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze regeling verstaat onder: a. college : het college van burgemeester en wethouders; b. gemeente : de gemeente Overbetuwe; c. Gedeputeerde Staten : het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland; d. raad : de gemeenteraad; e. subsidieontvanger : een natuurlijk persoon waaraan het college subsidie heeft verstrekt; f. Awb : Algemene wet bestuursrecht; g. DE-voorziening : een duurzame energievoorziening in de vorm van PV-cellen of een zonneboiler(systeem); h. energiebesparende maatregelen : zoals isolatie, toe te passen in/aan eigen woning, onder te verdelen in dak-, vloer- en spouwmuurisolatie (de waarde van isolatie wordt aangegeven met R; hoe groter de waarde, hoe beter de isolerende werking), HR + + glas (HR staat voor hoog rendement en ++ staat voor extra isolerende werking) en groene daken; i. netgekoppelde PV-cellen : panelen voor het opwekken van elektriciteit, uitgezonderd wildroosters en openbare verlichting, die nagelvast zijn bevestigd op of aan één of meer percelen, openbare verlichting of gebouwen die zich bevinden in de gemeente;

2 j. zonneboiler : een boiler met een opbrengst van 3 of meer gigajoule, aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REW1994 of REG 1994, bestemd voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, waarbij de opbrengst wordt bepaald volgens NPR 7976 Bepaling van de energetische opbrengst van zonneboilers of het EnergiePrestatieKeur voor zonneboilers (EPK). Artikel 2 Toepassingsbereik Deze regeling is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies aan particuliere eigenaren van bestaande woningen voor het realiseren van een DE-voorziening en energiebesparende maatregelen in de gemeente in de periode 6 mei 2010 tot en met 31 december Artikel 3 Subsidieplafond 1. Voor de periode januari 2008 tot en met december 2011 heeft de raad een bedrag van ,- beschikbaar gesteld. Per jaar geldt een gemeentelijk subsidieplafond van ,-. 2. Voor de periode van 6 mei 2010 tot en met 31 december 2011 hebben Gedeputeerde Staten een bedrag van ,- beschikbaar gesteld, wat als provinciaal subsidieplafond voor deze regeling heeft te gelden. 3. De verdeling van het beschikbare bedrag vindt naar volgorde van binnenkomst plaats. 4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan het college een andere verdeling toepassen. Artikel 4 Subsidiebedragen Aan de particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten: a. voor de aanschaf en installatie van PV-cellen: eenmalig een bedrag van 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-; b. voor de aanschaf en installatie van een zonneboiler: eenmalig een bedrag van 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-; c. voor de aanschaf en installatie van dakisolatie, criterium R > 2,5: 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-; d. voor de aanschaf en installatie van vloerisolatie, criterium R > 2,5: 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-; e. voor de aanschaf en installatie van spouwmuurisolatie, criterium R > 1,3: 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-; f. voor de aanschaf en installatie van HR++ glas, criterium U < 1,2 of een spouw van meer dan 15 mm, uitgaande van een richtprijs van 120,- per m2, 50% van de kosten van aanschaf en plaatsing tot een maximum van 1.000,-; g. voor de aanschaf en installatie van groene daken, criterium wortelwerende laag, drainage, voedingsbodem en vegetatie; oppervlakte is minimaal 12 m2; waterbergende capaciteit is minimaal 15 liter per m2; ontwerp, aanleg en onderhoud moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd: eenmalig een bedrag van 50% van de kosten tot een maximum van 1.000,-;

3 met dien verstande dat de totale subsidie nooit meer dan 50% van de totale investeringskosten met een maximum van 1.000,- per woning bedraagt. Artikel 5 Subsidiecriteria 1. In geval van een duurzame energievoorziening met netgekoppelde systemen moet de aansluiting op het elektriciteitsnet voldoen aan de door elektriciteitsleverancier en EnergieNed gehanteerde richtlijnen. 2. Netgekoppelde systemen moeten voldoen aan NEN 1010 en aan de door EnergieNed opgestelde Richtlijn voor de elektrische installatie van netgekoppelde PV-systemen, dan wel de op enig tijdstip geldende opvolger van deze richtlijn. 3. Alle voorzieningen die meer dan 450 watt opleveren, moeten zijn aangebracht door een vakkundig bedrijf. Voor installatiewerkzaamheden moet een erkende installateur conform REI 1994 de installatie ten minste op veiligheid hebben gecontroleerd. 4. Voor de vaststelling van de subsidie moet de aanvrager aantonen dat tot het aanschaffen en installeren van de DE-voorziening separaat opdracht is verleend en moet hij daarvan een afzonderlijk betalingsbewijs overleggen. 5. De DE-voorzieningen dan wel energiebesparende maatregelen moeten ten minste vijf jaar in stand worden gehouden, te rekenen vanaf de verzenddatum van de subsidiebeschikking. Artikel 6 Aanvraag om subsidie 1. Een aanvraag om subsidie kan eerst worden ingediend nadat met het realiseren van de DE-voorziening dan wel de energiebesparende maatregelen is gestart. 2. Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend. 3. Per kalenderjaar kan een aanvrager slechts één aanvraag indienen; een aanvraag kan meerdere voorzieningen en/of maatregelen betreffen. 4. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst die waarop de aanvraag is aangevuld. 5. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid. Artikel 7 Beslistermijn aanvraag subsidie 1. Het college beslist op een aanvraag binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. 2. Het college kan deze termijn voor ten hoogste 13 weken verdagen. Artikel 8 Vaststellen en weigeren subsidie 1. Het college stelt de subsidie conform artikel 4 van de regeling vast. 2. Bij de subsidievaststelling worden eerst de gelden uit het door de raad beschikbare budget aangewend tot het gemeentelijke subsidieplafond is bereikt. Als het gemeentelijke subsidieplafond is bereikt, worden vervolgens uit het door Gedeputeerde Staten beschikbare budget gelden aangewend tot het provinciale subsidieplafond is bereikt. 3. Als zowel het jaarlijkse gemeentelijke subsidieplafond als het voor deze regeling geldende proviniale subsidieplafond is bereikt, weigert het college de subsidie. 4. Het college kan de subsidie, naast de gevallen als bedoeld in artikel 4:35, tweede lid Awb, ook weigeren, als: a. de subsidieontvanger een financieel wanbeleid voert; b. de subsidieontvanger zichzelf bij besluit heeft, dan wel bij rechterlijk vonnis is geliquideerd of ontbonden;

4 c. bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan. Artikel 9 Uitbetaling 1. De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld. 2. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald. Artikel 10 Hardheidsclausule Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het realiseren van duurzame energie en energiebesparende maatregelen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 11 Intrekking oude regeling De Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe , zoals vastgesteld bij besluit van 9 februari 2010, wordt ingetrokken. Artikel 12 Overgangsrecht Op de aanvragen die zijn ingediend in de periode 1 januari 2008 tot en met 5 mei 2010 en waarop nog niet is beslist, is de Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe van toepassing, met dien verstande dat hiervoor enkel de gelden uit het door de raad beschikbare budget worden aangewend tot het gemeentelijke subsidieplafond is bereikt. Artikel 13 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 mei Artikel 14 Tijdelijke regeling Deze regeling geldt van 6 mei 2010 tot en met 31 december Artikel 15 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe Aldus besloten in de vergadering van 2 november Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de burgemeester, Th.M.M. Hoex. E. Tuijnman.

5 Algemene toelichting Bij beschikking van 4 juni 2010 is namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten tot subsidieverlening aan de gemeente Overbetuwe ten behoeve van de Specifieke subsidieregeling duurzame en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe in het kader van Verdeelvoorstel recessiegelden Energiebesparing particuliere huiseigenaren. Bij beschikking van 15 december 2008 had het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland al besloten tot subsidieverlening aan de gemeente Overbetuwe in het kader van de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008, Thema: 2.11 Sociaal Economisch Beleid, Projectnaam: Overbetuwe pakt uit met energiebox, energieadvies aan huis. Eén van de aan deze subsidie verbonden voorwaarden was dat de gemeente een subsidieregeling in het leven zou roepen. Daaraan is met de vaststelling van de Specifieke subsidieregeling duurzame en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe gehoor gegeven. Het feit dat de provinciale subsidievoorwaarden met de beschikking van 4 juni 2001 zijn gewijzigd, bijvoorbeeld dat enkel particuliere huiseigenaren van bestaande woningen in aanmerking komen voor subsidie en non-profit instellingen niet meer, vereist dat er een nieuwe specifieke subsidieregeling moet worden vastgesteld. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel worden de begrippen zoals gehanteerd in deze regeling omschreven. Artikel 2 Toepassingsbereik Hiermee wordt het bereik van de regeling omschreven. De regeling ziet enkel en alleen op het verstrekken van subsidie aan natuurlijke personen. Artikel 3 Subsidieplafond In dit artikel is bepaald dat er een jaarlijks subsidieplafond is. Verder wordt de verdeling van het beschikbare budget geregeld. Het college kan een andere verdeling toestaan. Artikel 4 Subsidiebedragen In dit artikel worden de subsidiebedragen vermeld. De subsidie bedraagt 50% van de totale investeringskosten (kunnen meerdere voorzieningen zijn) met een maximum van 1.000,-- per woning. Artikel 5 Subsidiecriteria Dit artikel bepaalt waaraan voldaan moet worden wil men voor subsidie in het kader van deze regeling in aanmerking komen. Artikel 6 Aanvraag om subsidie

6 Een aanvraag om subsidie kan eerst, door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier, worden ingediend nadat met het realiseren van de DE-voorziening dan wel de energiebesparende maatregelen is gestart. Per kalenderjaar kan een aanvrager slechts één aanvraag indienen. Wel kan een aanvraag meerdere voorzieningen betreffen. Verder worden op grond van dit artikel aanvragen behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst die datum waarop de aanvraag is aangevuld en dus als complete aanvraag heeft te gelden. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel. Artikel 7 Beslistermijn aanvraag subsidie Het college moet binnen 13 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag nemen. Deze termijn kan het college voor ten hoogste 13 weken verdagen. Uiteraard moet de aanvrager van een eventuele verdaging bericht krijgen. Artikel 8 Vaststellen en weigeren subsidie Het college stelt de subsidie vast als aan de criteria e.d. van deze regeling wordt voldaan. Bij de vaststelling wordt eerst het door de gemeenteraad beschikbare geld besteed, waarbij het subsidieplafond van ,- per jaar geldt. Als dat plafond is bereikt, wordt het door Gedeputeerde Staten beschikbare geld besteed. Als ook dat geld is uitgenut, wordt de subsidie geweigerd (overschrijden subsidieplafond is immers een weigeringsgrond op grond van artikel 4:25, tweede lid Awb). N.B. De weigeringsgronden als vermeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening zijn onverkort van toepassing. De verordening gaat immers boven deze specifieke subsidieregeling. Verder kan het college, naast de in artikel 4:35, tweede lid (onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking dan wel faillietverklaring, verlening van surséance van betaling of bij een schuldsanering) omschreven gevallen, subsidie weigeren in de in het vierde lid van dit artikel omschreven gevallen. Artikel 9 Uitbetaling Dit artikel regelt wanneer de subsidie wordt uitbetaald. De beschikking moet vermelden op welke wijze het uitbetalen gebeurt. Artikel 10 Hardheidsclausule Met dit artikel is het mogelijk af te wijken van de regeling dan wel deze buiten toepassing te laten. Dit kan alleen als het gaat om ten tijde van het vaststellen van de regeling niet voorziene gevallen die dusdanig uitpakken dat dit, gelet op het belang van het realiseren van DE-voorzieningen en energiebesparende maatregelen, een onbillijkheid van overwegende aard zal opleveren. In de regel zal dit niet gauw voorkomen. Als het wel voorkomt, betekent dit impliciet dat de regeling moet worden aangepast. Het is immers een voorzienbaar geval geworden. Artikel 11 Intrekking oude regeling De voorheen geldende (tijdelijke) specifieke subsidieregeling wordt hiermee ingetrokken.

7 Artikel 12 Overgangsrecht Omdat er nog enkele aanvragen liggen waarop op het moment van het vaststellen van deze regeling nog niet is beslist, wordt op die aanvragen de voorheen geldende specifieke subsidieregeling van toepassing verklaard, met dien verstande dat hiervoor alleen gemeentelijk subsidiegeld beschikbaar is. De provinciale subsidiebeschikking bestrijkt immers het tijdvak 6 mei 2010 tot en met 31 december Artikel 13 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 14 Tijdelijke regeling Deze regeling is tijdelijk van aard, te weten voor de periode vanaf 6 mei 2010 tot en met 31 december Artikel 15 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie