Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:"

Transcriptie

1 1. Inleiding Deze brochure informeert u over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling voor energiezuinige producten, waaronder ook verlichting. De producten van Philips voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot energiebesparing en komen daardoor vaak in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA regeling kent een afdrachtsvermindering van 44% toe op de vennootschapsbelasting over energiezuinige investeringen. Dit resulteert in een netto voordeel van circa 11 % over het voor EIA in aanmerking komende geïnvesteerde bedrag. In deze brochure vindt u alle benodigde informatie om een EIA melding te doen en te beoordelen of het door u aangekochte Philips product in aanmerking komt voor EIA.

2 2. Wat is de EIA? De EIA is een fiscale maatregel die de toepassing bevordert van energie efficiëntere bedrijfsmiddelen, die zijn toe te passen in bouwwerken, processen en transportmiddelen. Daarnaast komen ook investeringen in duurzame energie in aanmerking voor EIA. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, zijn benoemd op de zogenaamde Energielijst. Doelgroep Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse ondernemingen. Het moet gaan om investeringen, waarbij de kosten worden geactiveerd op de balans. Met de EIA kunt u 44% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst voor belastingen of de inkomstenbelasting. Bij een vennootschaps belastingtarief van 25,5% is het netto voordeel 11,2%. De berekening van het netto voordeel voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting kan op dezelfde wijze berekend worden. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend zolang er budget is maar uiterlijk binnen 3 maanden na opdrachtverlening. Het budget voor 2010 is 150 miljoen aan fiscaal voordeel. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden: Ondernemingen komen voor EIA in aanmerking wanneer ze investeren in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst. Voorwaarde hierbij is dat het bedrag van de investering op de balans wordt geactiveerd; Het bedrijfsmiddel mag niet al (door een ander) zijn gebruikt; De kosten van één bedrijfsmiddel moeten meer bedragen dan 450; Het totale bedrag aan energie investeringen moet per kalenderjaar minimaal 2200 bedragen; Ten aanzien van bepaalde investeringen zijn vergunningen essentieel. Indien een bouwvergunning, een milieuvergunning of SDE beschikking is vereist, dan moet de belastingplichtige ten tijde van de melding beschikken over een afgegeven vergunning of beschikking; Welke kosten komen aanmerking voor de EIA? Behalve de directe kosten voor het bedrijfsmiddel zelf, komen nog een aantal andere kosten in aanmerking voor de EIA. Dit zijn de volgende kosten: Aanschafkosten, zoals: o Voorzieningen (leidingen, appendages, meet en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en alleen daarvoor gebruikt worden.

3 o Aankoopsom plus bijkomende kosten aan derden voor bedrijfsklaar krijgen (bijv. montagekosten). Voortbrengingskosten, zoals: o Arbeidskosten (eigen medewerkers + inhuur). o Kosten materiaal eigen magazijn of onderdelen bedrijfsmiddelen onder eigen regie. Aanpassing bestaande bedrijfsmiddelen: Kosten nieuwe materialen en montagekosten. Energie, EPA maatwerk advies of actieplan elektromotoren. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de EIA: Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt. Kosten voor grond, woningen, personenauto s en vaartuigen die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties. Subsidies (behalve exploitatiesubsidies). Onderhoudskosten. 3.

4 3. Het aanvraagproces Het proces voor toekenning van de EIA bestaat uit 3 stappen: Stap 1 Meld uw investering aan Meld de investering aan bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. U vindt het meldingsformulier als bijlage bij dit informatiepakket. De bijbehorende code heeft u nodig voor de aanvraag. U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Zorg ervoor dat u de vereiste vergunningen en beschikkingen heeft voor de geplande investering. Agentschap NL kan u vragen dit aan te tonen. Stuur het formulier in binnen drie maanden na de opdracht voor de aanschaf! Het Bureau IRWA moet uw melding ontvangen hebben binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Neemt u het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van datzelfde kalenderkwartaal in gebruik? Meld de kosten dan binnen drie maanden na de datum van ingebruikneming. Stap 2 Behandeling van uw aanvraag U krijgt binnen vier weken een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA met een registratienummer. Dit betekent niet automatisch dat u de EIA krijgt, alleen dat uw melding is geregistreerd. Agentschap NL toetst uw melding op de technische en administratieve eisen van de EIA en geeft een verklaring af als u aan de eisen voldoet. De Belastingdienst stelt vast of u wel of geen EIA krijgt. Stap 3 Verklaring van Agentschap NL Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende informatie bij u opvragen over de volgende zaken. Als uw melding aan alle eisen voldoet, krijgt u binnen acht weken van Agentschap NL een verklaring waarin staat dat uw investering geheel of gedeeltelijk wordt aangemerkt als energie investering. Tijd die u nodig heeft voor het beantwoorden van vragen en het overleggen van vergunningen, wordt daarbij opgeteld. De verklaring kunt u gebruiken als bewijs voor de belastingaangifte. Agentschap NL informeert de Belastingdienst over de controleresultaten. Wordt uw EIA aanvraag (gedeeltelijk) afgewezen? Dan kunt u binnen zes weken na schriftelijke ontvangst van het besluit hiertegen bezwaar maken bij Agentschap NL. De Belastingdienst kan de EIA (gedeeltelijk) accepteren of afwijzen. Bent u het met de beslissing niet eens? Dan kunt u de fiscale bezwaar en beroepsprocedure volgen. Bij de Belastingdienst kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep' opvragen. De Belastingdienst stelt de aanslag vast. Als de aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u op een later moment niet meer kiezen voor EIA.

5 4. Invullen EIA formulier Een exemplaar van het EIA formulier vindt u bijgesloten in bijlage 2. Hieronder vindt u per vraag op het formulier een korte toelichting. Vraag 1: Gegevens belastingplichtige Firma of maatschap Bij een maatschap of vennootschap onder firma geldt: alle maten of firmanten die energieinvesteringsaftrek willen toepassen, moeten apart een formulier Melding/Verzoek om verklaring energie investeringsaftrek inleveren. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag toepassen naar zijn aandeel in de aanschaf en/of voortbrengingskosten. BIK code De BIK code verwijst naar de bedrijfsklassecode van de Kamer van Koophandel. Een lijst van de belangrijkste BIK codes treft u aan in bijlage 3. Deze code moet de hoofdactiviteit van de onderneming kenmerken. In dit formulier wordt nog geen gebruik gemaakt van SBI codes. Ondernemingscode Met de ondernemingscode geeft u aan om wat voor soort onderneming het gaat. 1 = naamloze vennootschap 2 = besloten vennootschap 3 = coöperatieve vereniging 4 = vereniging maatschappij 5 = stichting 6 = eenmanszaak samenwerkingsverband 7 = vennootschap onder firma 8 = maatschap 9 = commanditaire vennootschap 10 = onderlinge waarborg 11 = Europees economisch 12 = overige (vermeld ook de soort onderneming) Aantal werknemers Ga uit van het gemiddeld aantal werknemers per jaar (in vaste dienst of voor een langere periode ingehuurd).

6 Vraag 2: Contactpersoon/correspondentieadres Bij deze vraag moet u altijd een telefoonnummer invullen van de persoon met wie contact opgenomen kan worden over de melding. Als het adres van de contactpersoon afwijkt van de gegevens bij vraag 1 en u wilt dat de correspondentie met het Bureau IRWA of AgentschapNL over deze melding via de contactpersoon loopt, moet u alle adres gegevens invullen. Vraag 3: Aanschaf en investering Code van de energie investering De code van de energie investering dat u kunt gebruiken is code (Besparingssysteem voor verlichting of klimaat). Bedrag van de investering Als u in aanmerking komt voor verrekening van omzetbelasting van het betreffende bedrijfsmiddel, dan moet u hier het investeringsbedrag exclusief omzetbelasting vermelden. Als u niet in aanmerking komt voor verrekening van omzetbelasting, moet u het bedrag inclusief omzet belasting vermelden. Indien voor een bedrijfsmiddel een maximum investeringsbedrag geldt per kw of per m2 dan mag niet meer worden gemeld dan dit maximum investeringsbedrag. Deze maximum bedragen kunt u vinden bij de desbetreffende omschrijvingen in de Energielijst. Op het formulier kunt u het aantal te installeren kw of aantal aan te brengen m2 aangeven. Voor toepassing van de EIA moet het investeringsbedrag minimaal E 450 bedragen. Het totale bedrag aan investeringen dient ten minste E per kalenderjaar te zijn. Berekening van het investeringsbedrag bij maatschappen en vennootschappen onder firma. Elke maat of vennoot moet afzonderlijk een meldingsformulier indienen. Elke maat of vennoot kan een verdeling kiezen volgens de aandelen in de winst, de kapitaalsverhouding, de aandelen in de stille reserves of eventueel in gelijke delen. Het bedrag dat elke maat of vennoot afzonderlijk op het formulier moet vermelden, is dus het percentage van zijn aandeel, vermenigvuldigd met de totale aanschaf en/of voortbrengingskosten. Vanzelfsprekend is het totaal van de delen nooit meer dan 100%. Subsidie Het kan gaan om al toegekende of toegezegde subsidie, maar ook om aangevraagde of nog aan te vragen subsidie. Het gaat niet om EIA, MIA of VAMIL. Exploitatie subsidie kunt u buiten beschouwing laten. U hoeft deze ook niet in mindering te brengen op het activeringsbedrag. Vraag 4: Locatie bedrijfsmiddel Als u investeert in meer exemplaren van het betreffende bedrijfsmiddel die u op verschillende locaties gebruikt, kunt u bij vraag 4 volstaan met de gegevens van één van de locaties. Welke locatie u kiest, is dan niet van belang.

7 Bijlagen Het is verstandig de volgende documenten reeds bij de aanvraag toe te voegen. Dit om vragen in een later stadium van de beoordeling door het AgentschapNL te voorkomen. Offertes Opdrachtbevestigingen Specificaties ter onderbouwing van de energieprestatie eis Let op: enkele aandachtspunten: Meer of minder werk Wat te doen bij meer of minderwerk dan in eerste instantie gemeld? Indien er sprake is van meerwerk (bijvoorbeeld meer lampen) dan kan een vervolgmelding gedaan worden indien: a) De meldingstermijn nog niet is verlopen. b) Er een extra opdracht gegeven wordt. In dit geval gaat de opdrachttermijn van 3 maanden opnieuw lopen. c) Wordt er geen nieuwe opdracht gegeven en is de meldingtermijn reeds verlopen, maar is de meldingstermijn van de voortbrengingskosten nog niet verlopen, dan kunnen deze alsnog gemeld worden. Zie hoofdstuk 2. Indien er sprake is van minderwerk dan dient daar bij de aangifte rekening mee gehouden te worden (zie volgende hoofdstuk). Lang lopende trajecten Indien voor langlopende trajecten een opdracht afgegeven wordt kunnen alle kosten in een keer gemeld worden, ongeacht de looptijd. Indien voor een langlopend traject meerdere opdrachten afgegeven worden kunnen er voor een dergelijk traject meerdere meldingen gedaan worden. Wat te doen met kosten derden? Kosten derden (bijvoorbeeld van een installateur) kunnen, mits ze voldoen aan alle voorwaarden, op hetzelfde formulier gemeld worden als de aanschafkosten of de voortbrengingskosten (afhankelijk van de situatie en de soort kosten).

8 5. Realisatie en administratie Dossiervorming Voordat kan worden overgaan tot het verrekenen van EIA in de aangifte, dient een dossier te worden aangemaakt dat als onderbouwing dient voor de gemelde investering. Dit dossier bevat zowel projectinhoudelijke als financiële documenten. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de inhoud van het projectdossier. Waarom is dossiervorming van belang? Agentschap NL controleert namens de Minister van Economische Zaken of het Ministerie van VROM in de behandelingsfase al of er (o.a.) sprake is van het tijdig melden van bedrijfsmiddelen en wat de hoogte van de energie investering betreft. Dit doet men veelal op basis van de door de belastingplichtige verstrekte inkooporders/opdrachtbevestigingen en kostenoverzichten. De nadruk van de controle van Agentschap NL is doorgaans technisch administratief en bestrijkt niet de volledige breedte en diepte van het financiële proces bij de belastingplichtige. Agentschap NL komt in beginsel niet terug op een afgegeven verklaring. Wanneer echter binnen 5 jaar blijkt dat bewust geen juiste informatie is gegeven kan een verklaring worden ingetrokken, gevolgd door financiële consequenties. Dit kan bij de EIA tot 5 jaar na datum van de EIA verklaring. De Belastinginspecteur heeft echter de mogelijkheid om dieper in te gaan op het financiële proces van een investering. Met enige regelmaat wordt door de Belastinginspecteur dan ook gecontroleerd of de door een belastingplichtige toegepaste EIA aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Er wordt door de Belastinginspecteur onder andere op het volgende gelet: is er voor een EIA melding een verklaring door Agentschap NL namens het Ministerie van Economische Zaken afgegeven? klopt het tijdstip van aanschaf of van voortbrenging en is tijdig gemeld? wanneer is het bedrijfsmiddel in gebruik genomen en wanneer is het betaald? is het bedrag van de investering juist? betreft het een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel? is er sprake van desinvesteringen? Gedurende het aanvraagtraject moeten alle relevante stukken in een apart dossier worden verzameld zodat deze gegevens en documenten bij een eventuele controle direct beschikbaar zijn.

9 Het dossier Wij adviseren u de volgende documenten in dit dossier op te nemen. Aanvraagfase 1. de kopie van de EIA melding (veelal inclusief bijlagen zoals kopie opdrachtbevestigingen); 2. bijbehorende communicatie tussen de belastingplichtige en Agentschap NL / Bureau IRWA, zoals een eventuele vragenbrief en de daarop volgende antwoordbrief; 3. de EIA verklaring. Realisatiefase 1. bewijsstuk(ken) waaruit blijkt wanneer een bepaalde investering voor welk bedrag in opdracht is gegeven en eventuele correspondentie omtrent wijzigingen (bijvoorbeeld meerwerk) aangaande de investering; 2. kopie van de facturen; 3. kopie van de betalingsbewijzen; 4. koppeling met de activa administratie. Voor alle dossiers geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De belastingplichtige dient de archivering op de juiste wijze te verzorgen. Dit kan door alle dossiers van afgeronde investeringen waarvoor EIA is aangevraagd op een centrale plek te archiveren. Ib/Vpb aangifte Om de verklaring te gebruiken, moet deze worden verwerkt in de aangifte Ib/VpB. Op basis van de aangifte en de fiscale jaarstukken van de belastingplichtige beoordeelt de inspecteur die de aangifte behandelt in hoeverre EIA mogelijk is. De inspecteur kan daarbij ook de boekhouding controleren. De melding van de investering waarover een EIA verklaring is afgegeven door Agentschap NL dient plaats te vinden in de aangifte van het jaar dat de investering is gepleegd. Verrekening is mogelijk voorzover er betalingen zijn verricht, tenzij het bedrijfsmiddel al in gebruik is genomen. Dan kan verrekening voor het gehele bedrag plaatsvinden. De verrekening vindt plaats door het toegestane percentage van de investeringskosten ten laste te brengen van de fiscale winst waardoor per saldo minder Ib/Vpb afgedragen hoeft te worden.

10 Bijzondere bepalingen Tevens is een aantal bijzondere bepalingen van toepassing: Minimaal 25% van de kosten van de aangegane verplichting dient binnen 12 maanden na het aangaan van deze verplichting te zijn betaald (tenzij het bedrijfsmiddel eerder in gebruik is genomen) en het bedrijfsmiddel dient binnen 3 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan, in gebruik genomen te zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan het recht op EIA vervallen! Er is dan sprake van het ongedaan maken van een investering met als gevolg dat reeds genoten aftrek weer bij de fiscale winst moet worden opgeteld, tenzij de Minister hier ontheffing voor geeft. In het geval er geen winst wordt gemaakt, bieden de EIA de mogelijkheid het fiscale verlies te vergroten. Indien er sprake is van een verlies van en de investeringsaftrek bedraagt , dan wordt het belastbaar bedrag Vanaf 2007 geldt dat het verlies (het negatief belastbaar bedrag) van enig jaar kan worden verrekend met de winsten van het voorafgaande jaar (carry back). De alsdan nog resterende verliezen zijn 9 jaar verrekenbaar met de winsten van de toekomstige jaren (carry forward). De verrekening geschiedt in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en de belastbare winsten zijn gemaakt. Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen kunnen gebruik maken een achterwaartse verliescompensatie van 3 jaar. Bovenstaande betekent dat het netto voordeel kan worden bepaald aan de hand van het EIA percentage zoals dat is vastgesteld in het jaar waarin de investering is gepleegd (of in gebruik genomen of betaald), vermenigvuldigd met Ib/VpB percentage zoals dat geldt in het jaar dat het bedrag ten laste van de winst wordt gebracht. Het exacte netto voordeel kan dus bij meerjarige projecten van jaar tot jaar verschillen.

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (eia)

Energie - investeringsaftrek (eia) Energie - investeringsaftrek (eia) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek

Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek EIA voor bestaande huurwoningen 1. Wat gebeurt er als het budget op raakt? De uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen is een tijdelijke stimulering

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf.

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Aan de startende ondernemer Voorburg, 2015 Inleiding Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af. Om de startende

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

Geachte lezer, FEBRUARI 2012

Geachte lezer, FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Hoe financier ik funderingsherstel? 29 april 2004 Wijziging A: 6 december 2006 Wijziging B: 9 juli 2010 (Publicatie is alleen voor Dordrecht)

Hoe financier ik funderingsherstel? 29 april 2004 Wijziging A: 6 december 2006 Wijziging B: 9 juli 2010 (Publicatie is alleen voor Dordrecht) BelangenVereniging FunderingsProblematiek postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: info@platformfundering.nl internet: www.platformfundering.nl Rabobank: 39.53.45.162 KvK 24320900 Hoe financier ik funderingsherstel?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie