Raadsvoorstel 2 april 2009 AB RV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118"

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB RV Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit 2009 ev. en beschikbaar stellen van het onbenutte bedrag van DE regeling 2008 voor de uitvoering van de DE regeling 2009 ev. Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon (035) Fax (035) Website: Aan de gemeenteraad. 0. SAMENVATTING De gemeente Bussum heeft de mogelijkheid om duurzame energie maatregelen van inwoners aan bestaand particulier huizenbezit te faciliteren door een subsidie toe te kennen. De gemeente Bussum kan die middelen op haar beurt weer betaalbaar gesteld krijgen van de provincie Noord Holland. De subsidieregeling voor inwoners van Bussum is gereguleerd in de Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit De Subsidieverordening is een uitvloeisel van de Klimaatafspraak welke Bussum op 17 april 2008 met de provincie getekend heeft. Voor ligt het voorstel om de subsidieverordening ook voor 2009 ev. vast te stellen en het onbenutte bedrag van de regeling van 2008 in te zetten voor 2009 ev. Inlichtingen bij: G. Reuvers Doorkiesnummer: INLEIDING Eén van de doelstellingen uit het Milieu uitvoeringsprogramma 2009 is het stimuleren van inwoners in Bussum tot het toepassen van duurzame (energie)voorzieningen in huis. Twee ontwikkelingen maken het mogelijk om voor 2009 een hernieuwde Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit in te voeren: 1) Verschillende inwoners hebben aangegeven na 31 december 2008 graag gebruik te willen maken van de Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2008, die echter op 31 december 2008 afliep; 2) In 2009 biedt de provincie Noord-Holland Bussum opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een subsidieverordening die duurzame energiemaatregelen bij particuliere huiseigenaren stimuleert. Tevens is er een substantieel bedrag over van de regeling van De Subsidieverordening is een uitvloeisel van de Klimaatafspraak welke Bussum op 17 april 2008 met de provincie getekend heeft. 2. INHOUDELIJK Bij het CO 2 Servicepunt van de provincie Noord-Holland is in 2008 subsidie aangevraagd waarmee aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit werden gesubsidieerd. Hiertoe is van de provincie een bedrag van ,76 ontvangen. De raad van Bussum heeft in haar bijeenkomst van 11 september ,- extra

2 beschikbaar gesteld. Van het totaal beschikbare bedrag is een bedrag van ,76 nog niet gebruikt. Aanvragen konden ingevolge de vastgestelde verordening worden ingediend tot en met 31 december 2008, of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt zou zijn. Aanvragen ingediend na bovenstaande datum zijn volgens de vastgestelde verordening niet in behandeling genomen. De vastgestelde aanvraagperiode van 1 oktober tot 31 december was echter erg kort. Hierdoor was er te weinig tijd om de bekendheid van de regeling te laten groeien. Voor 2009 is opnieuw subsidie aangevraagd bij de provincie voor hernieuwde uitvoering van de subsidieregeling. De beschikking van deze subsidie en ook de hoogte van het subsidiebedrag zal naar verwachting niet eerder dan mei 2009 bekend zijn. Daarnaast is er het restant van ,76 van de subsidieregeling uit De einddatum voor het indienen van de aanvraag wordt voor een lopend jaar gewijzigd in 31 december van dat jaar. De regeling wordt uitgebreid met een aantal subsidiabele maatregelen te weten, de hieronder schuin gedrukte items. Voor ligt het voorstel om de verordening voor onbepaalde tijd vast te stellen. Deze zal van kracht blijven zolang de provincie haar subsidie blijft verstrekken. Aanvragen kunnen dan het gehele jaar in behandeling genomen worden tot de hoogte van het subsidieplafond en de inzet van het hierboven genoemde onbenutte bedrag van Subsidiabele maatregelen 2009 De volgende 15 energiebesparende maatregelen komen in 2009 voor subsidiëring in aanmerking. - Dakisolatie 3,- per m 2 - Vloerisolatie 3,- per m 2 - Spouwmuurisolatie 3,- per m 2 - Paneelisolatie 8,- per m 2 - Isolatie massieve muur 20,- per m 2 - Doe-het-zelf-isolatie 2,- per m 2 - Leidingisolatie 2,- per m - HR++-glas 20,- per m 2 - Combiwarmtepomp in combinatie met 1.650,- per woning bodemsysteem - Warmtepompboiler 425,- per woning - LT-verwarming (= lage temperatuur) 425,- per woning - Zonneboiler 575,- per zonneboiler - PV-systeem 2,50 per Wpiek - Ultra Hoog Rendementketel 575,- per woning - Programmeerbare thermosstatische 8,- per stuk radiatorkranen De hoogte van de subsidiebedragen per maatregel is door de provincie Noord-Holland vastgesteld. Terugblik op 2008 Tussen 1 oktober en 31 december 2008 konden particuliere huiseigenaren voor de volgende 6 energiebesparende maatregelen subsidie verkrijgen - HR++- glas 20,- per m 2 - Combi warmtepomp in combinatie met 1.650,- per woning Bodemsysteem - Warmtepompboiler 425,- per woning - LT (= lage temperatuur) verwarming 425,- per woning - Zonneboiler 575,- per zonneboiler - PV-systeem (zonnepanelen) 1,- per Wpiek

3 In totaal zijn 41 verzoeken voor subsidie toegekend voor de volgende maatregelen: - HR++ glas 33 verzoeken - Zonneboilers 2 verzoeken - LT verwarming 1 verzoek - PV systeem 5 verzoeken 3. FINANCIËLE ASPECTEN Het subsidiebedrag dat bij de provincie is aangevraagd komt, onder voorwaarde van toewijzing, geheel ter beschikking om aanvragen van inwoners van Bussum te kunnen honoreren. De hoogte is nog niet bekend. Voorgesteld wordt om het onbenutte bedrag van 2008, ,76, in te zetten voor de regeling van 2009 ev. Het subsidieplafond; aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen niet meer in behandeling worden genomen binnen de regeling 2009 ev. Vanaf 2010 kunnen naar alle waarschijnlijkheid nieuwe aanvragen bij de provincie worden gedaan. De subsidieregeling is dus budgetneutraal, met dien verstande dat de uitvoeringskosten (drukken folder, beslag op ambtelijk apparaat om de aanvragen te behandelen en af te wikkelen) wél ten laste van de gemeente Bussum komen. 4. VOORSTEL De gemeenteraad wordt voorgesteld de bijgaande gewijzigde Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit 2009 ev. vast te stellen. Dit onder voorbehoud van toewijzing van de subsidieaanvraag die de gemeente Bussum terzake gedaan heeft bij de provincie Noord Holland. Tevens wordt voorgesteld het onbenutte bedrag van 2008 in te zetten voor de regeling van 2009 ev. Bespreking in commissie Ruimte d.d.18 maart Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker

4 Raadsbesluit Gemeente Bussum De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV ; overwegende, dat de Duurzame Energie subsidieregeling voor inwoners van de gemeente Bussum regulering behoeft de volgende Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit vast te stellen. Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev. 1 Algemene bepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde maximale subsidie per activiteit; b. aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst; c. aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om uitkering van de gemeentelijke energiesubsidie; d. aanvrager: natuurlijke persoon die eigenaar van een als woning gebruikte bestaande onroerende zaak is waaraan energie wordt geleverd, die een aanvraag heeft ingediend; e. voorziening: installaties welke energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, waterkracht en wind of maatregelen die de energievraag reduceren zoals bijvoorbeeld HR++ glas. 2 Doelstellingen b e s l u i t : De gemeente Bussum voert een actief klimaatbeleid uit, zij heeft hiervoor van de provincie Noord Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen en zelf een startbedrag beschikbaar gesteld. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energie-efficiency van de woningen. 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten a. Voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een geaggregeerd subsidieplafond (het totaal van toe te kennen subsidiebedragen aan inwoners). b. Aanvragen kunnen in een lopend jaar worden ingediend tot het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen ingediend na het bereiken van het subsidieplafond worden het daarop volgende jaar in behandeling genomen. c. Verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt. Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon: Fax: Website: G. Reuvers

5 d. De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijfstellen van de voorzieningen zoals genoemd in bijlage I van deze verordening. 4 Subsidiecriteria a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die worden aangeschaft na de datum waarop de gemeente Bussum een voorlopige beschikking heeft afgegeven. Dit geldt niet voor de aanschaf van doe het zelf materialen uit de bouwmarkt. Als aanschafdatum geldt ook de datum dat de offerte van de installateur door de subsidieaanvrager is ondertekend. b. Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen. c. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de duurzame energielijst (DE-lijst) in bijlage I. d. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Bussum. e. Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald voor 1 januari van het daarop volgende jaar. f. Subsidie voor de voorzieningen, met uitzondering van HR++ glas, wordt alleen verstrekt indien met een installateursverklaring kan worden aangetoond dat de voorziening is geplaatst en in bedrijf gesteld. g. Het subsidiebedrag per voorziening staat vast. De bedragen worden genoemd in bijlage I. Per woning wordt maximaal 2000,- aan subsidies verstrekt. 5 Aanvraagprocedure a. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voorafgaand aan het treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het aanvraagformulier (bijlage II). Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld wanneer de aanvrager de facturen en betaalbewijzen (bankafschrift) en indien van toepassing een installateursverklaring (bijlage III) heeft nagezonden. b. Complete aanvragen zullen in beginsel binnen vier weken door gemeente voorlopig worden beschikt. De definitieve beschikking (besluit dat tot betaalbaarstelling van het subsidiebedrag wordt overgegaan) volgt wanneer de aanvrager de vereiste bescheiden ter verantwoording heeft overgelegd. Die verantwoording dient uiterlijk op 31 december van het lopende jaar in het bezit te zijn van de gemeente Bussum. De definitieve beschikking wordt afgegeven binnen vier weken nadat de complete verantwoording is ontvangen door de gemeente. c. Voorzover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag, wordt deze gemotiveerd. 6 Slotbepalingen a. Deze verordening treedt in werking per 1 januari b. In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bussum. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op. de griffier, de voorzitter,

6 Bijlage I Lijst met duurzame energievoorzieningen Duurzame energievoorziening subsidiebedrag HR++- glas (U 1,2) 20,- / m 2 Combi warmtepomp in comb met 1.650,- per woning bodemsysteem Warmtepompboiler 425,- per woning LT (= lage temperatuur) verwarming 425,- per woning Zonneboiler 575,- per zonneboiler PV-systeem (zonnepanelen) 2,50 per Wpiek * Dakisolatie 3,- per m 2 Vloerisolatie 3,- per m 2 Spouwmuurisolatie 3,- per m 2 Paneelisolatie 8,- per m 2 Isolatie massieve muur 20,- per m 2 Leidingisolatie 2,- per m Doe-het-zelf-isolatie 2,- per m 2 Ultra Hoog Rendementketel 575,- per woning Programmeerbare thermosstatische radiatorkraan 8,- per stuk * De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van het systeem. Gemiddeld levert 1 m 2 zonnepaneel ca 120 Wpiek op

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie