Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden

2 Inleiding. Het is gebruikelijk dat er tegen het eind van het jaar met de gemeenteraad wordt gesproken over de resultaten, lokale inzet en speerpunten van de politie, gemeente en het Openbaar Ministerie in het afgelopen jaar en voor het komende jaar. Hierbij wordt tevens het ontwerp uitvoeringsplan openbare orde en veiligheid aangeboden dat de lokale speerpunten voor het komende jaar bevat alsmede de inzet bevat die politie, Openbaar Ministerie en gemeente op die speerpunten plegen. Het uitvoeringsplan openbare orde en veiligheid is een vervolg op de kaderbrief 2011 die de districtsleiding van de politie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onlangs heeft opgesteld. In deze kaderbrief geeft de districtsleiding de ontwikkelingen en prioriteiten aan op districtelijk niveau. De kaderbrief is het startschot voor alle gemeente in het district om aan de slag te gaan met de lokale aandachtspunten. De kaderbrief is als bijlage bij dit uitvoeringsplan gevoegd en dient ter informatie. De keuze om speerpunten te benoemen is niet ieder jaar onderhevig aan wijzigingen. Ook een groot deel van de inzet die de ketenpartners op de speerpunten plegen zijn over het algemeen genomen een voortzetting van bestaand (lopend) beleid. Er is in dat opzicht dus sprake van een meerjarenbeleid. Die omstandigheid vormt aanleiding om voor te stellen het uitvoeringsplan vanaf heden voor de duur van twee jaren vast te stellen, dus voor 2011 èn Een uitzondering hierop kan zich voordoen in het geval er tussentijds toch een wijziging optreedt in de speerpunten. In dat geval zal het uitvoeringsplan nog tussentijds worden aangepast. Voor de gemeente Sliedrecht geldt dat de lokale aandachtspunten voor 2011 en 2012 niet afwijken van de ontwikkelingen in de regio. De lokale speerpunten die kunnen worden benoemd zijn achtereenvolgens: - Geweld; - Jeugd; - Veelvoorkomende criminaliteit. Met betrekking tot de veelvoorkomende criminaliteit is de aanpak op het gebied van diefstal uit auto s en diefstal van fietsen een lokale aanvulling op de kaderbrief. Het bovenstaande betekent niet dat er voor de andere onderwerpen die niet genoemd zijn in het uitvoeringsplan of de kaderbrief lokaal geen aandacht meer zal/kan zijn. Lokaal zullen de ontwikkelingen worden gevolgd en als er aanleiding voor is zal er inzet plaatsvinden op de gesignaleerde problematiek of een trend.

3 Thema Geweld Het tegengaan en oplossen van geweldsdelicten raakt de essentie van de taken van de overheid en is als dusdanig altijd een prioriteit. Geweld bestaat uit vele deelgebieden die variëren in complexiteit. Voorbeelden zijn: bedreiging, mishandeling, huiselijk geweld, zedenmisdrijven, moord of doodslag, etc. Binnen het district Alblasserwaard / Vijfheerenlanden worden de nodige geweldsdelicten op straat gepleegd door jongeren tijdens het uitgaan. Overmatig drinken van alcohol, al dan niet in combinatie met drugs (XTC, cocaïne), speelt een rol bij uitgaansagressie. Ook in 2011 staan de partners voor de uitdaging deze vorm van geweld in te dammen. Huiselijk geweld. De bestrijding van huiselijk geweld heeft op 1 maart 2009 een nieuwe impuls gekregen doordat de burgemeester bij wet de bevoegdheid heeft gekregen een zogenaamd huisverbod op te leggen. Sliedrecht heeft in 2009 één huisverbod gekend en in 2010 zijn er tot en met september 2010 zes huisverboden opgelegd. De ervaringen met dit instrument zijn positief. Het huisverbod is een kordate maatregel waarmee pressie kan worden uitgeoefend op de pleger en waarmee de (kwalijke) spiraal van huiselijk geweld kan worden doorbroken. De samenwerking tussen politie, Openbaar ministerie, gemeente en de GGD is intensief. Hulpverlening wordt snel opgestart en er wordt de nodige rust gecreëerd voor de slachtoffers. Ook uit een evaluatie van het onderzoekscentrum Drechtsteden die op 19 augustus 2010 aan gemeenten is toegestuurd blijkt dat het huisverbod een bijdrage levert in de bestrijding van het huiselijk geweld op de hiervoor genoemde wijze. Veiligheidshuis. Sinds 2007 wordt in Dordrecht samengewerkt aan een sluitende aanpak van veelplegers en jeugd met alle andere relevante ketenpartners. In 2008 is het werkgebied uitgebreid met het huiselijk geweld. Het veiligheidshuis werkt persoonsgericht en gebiedsgericht. Interventies die het veiligheidshuis inzet zijn gebaseerd op een combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Het is de ambitie van het veiligheidshuis om door te ontwikkelen naar andere gemeenten in de regio en deze ontwikkeling zal eind 2010 / begin 2011 verder gestalte gaan krijgen. Er wordt thans onderzocht of de coördinatie van nazorg van jeugdige ex gedetineerden in het veiligheidshuis een plaats kan krijgen. De coördinatie voor volwassen ex gedetineerden zal binnen de Drechtsteden worden weggezet bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Tabel I: aangiften van geweld gemeente Sliedrecht Lichamelijke integriteit, aangiften opgenomen gemeente Sliedrecht Aangiften opgenomen t/m 23 sept. Mishandeling Bedreiging Zedenmisdrijf Straatroof Openlijk geweld (persoon) Moord, doodslag * Overval Lichamelijke integriteit * Betreft een tweetal pogingen. Een enigszins verwarde man reed op een zevental auto's in een file in en een inbreker in een gestolen auto reed in op een politieagent. In beide gevallen liep het gelukkig goed af.

4 Aangiften opgenomen t/m 23 sept. Huiselijk geweld Activiteiten partners: Politie 1. Algemeen: Inzet van politie in verband met de openbare orde en veiligheid, waaronder wekelijks iedere vrijdag en zaterdagavond en nacht in uitgaansgebieden en bij evenementen; De Algemene Plaatselijke Verordening wordt gehandhaafd middels bekeuringen; Ondersteuning en gebruik van het door de gemeente Sliedrecht geïnitieerde cameratoezicht op openbare plaatsen. Dit omvat onder andere beschikbaarheid van wijkagenten om herkenning uit te voeren op beelden en de inzet van de recherche; Er vinden analyses plaats naar het geweld binnen het district; De politie garandeert noodhulp binnen 15 minuten, 24 uur per dag; De politie garandeert een oplossingspercentage geweld van tenminste 70%; Geweldszaken krijgen voorrang in de behandeling van zaken; Slachtofferhulp wordt pro-actief aangeboden; Slachtoffers van geweld worden binnen 3 weken benaderd in het kader van nazorg. 2. Huiselijk Geweld Ondersteuning van ernstig bedreigde slachtoffers middels een noodknop (AWARE); Toename van het aantal meldingen dat wordt doorgezet richting hulpverlening; Het aantal ambtshalve vervolgde misdrijven en aangehouden verdachten is toegenomen; Deelname aan een casusoverleg recidivisten huiselijk geweld en het zorgnetwerk Sliedrecht; Gemeente De bekendheid van het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld bevorderen; Het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld subsidiëren; Inzet van zogenaamde suswachten in het uitgaansgebied iedere vrijdag- en zaterdagavond en nacht, tijdens oud en nieuw en koninginnedag; Het in stand houden en zo nodig uitbreiden van cameratoezicht op (openbare) plaatsen waar dit een aanvullende bijdrage levert aan de openbare orde en veiligheid; Het toepassen van het huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod. Openbaar ministerie 1. Algemeen: Instellen van vervolging van strafbare feiten 1. Naar verwachting zal het OM in tot 25 eenvoudige mishandelingen afdoen; Indien sprake is van ernstig geweld tegen personen, overgaan tot voorgeleiding van verdachte(n) bij rechter-commissaris 2 ; 1 Daar waar in dit uitvoeringsplan gesteld wordt dat het OM vervolging van strafbare feiten instelt, geldt dat dit alleen van toepassing is indien dit binnen het juridisch kader mogelijk is. 2 Daar waar in dit plan vermeld staat dat het OM de verdachte(n) zal voorgeleiden bij de rechtercommissaris, geldt dat dit alleen mogelijk is indien het een geval betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en waarbij ernstige bezwaren en gronden voor voorlopige hechtenis aanwezig zijn.

5 Verstrekken van informatie aan het slachtoffer via het Slachtoffer Informatie Punt; Aanpak conform protocol geweld tegen ambtenaren in de (semi)openbare ruimte - voor alle gevallen als bedoeld in het protocol altijd overleg met weekdienst of piketofficier; - geen transactie, tenzij de eis ter zitting een geldboete zou opleveren en er geen ruimte is voor civiele vordering; - in beginsel overgaan tot voorgeleiding bij de rechter-commissaris; - het OM zorgt ervoor dat de vordering tot schadevergoeding ter afwikkeling aan de rechtbank wordt voorgelegd. Hogere strafeis bij geweld tegen: - personen in uitoefening van hun functie (150% verhoging); - personen die burgermoed hebben getoond (150% verhoging); - personen die in een afhankelijke situatie tot de dader staan (33% verhoging). 2. Huiselijk Geweld Strafrechtelijke aanpak conform protocol, waarin o.a.: Uitgangspunt is dat er wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging indien er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit. Bij het ontbreken van een aangifte vindt waar mogelijk ambtshalve vervolging plaats; In gevallen waarin het slachtoffer uitdrukkelijk geen aangifte wil doen en er onvoldoende grond bestaat de verdachte ambtshalve te vervolgen, kan de politie een gesprek aangaan met de verdachte en het slachtoffer om beiden te attenderen op hulpverleningsmogelijkheden; Zoveel mogelijk voorgeleiden van verdachte aan de rechter-commissaris, indien er gronden zijn voor de voorlopige hechtenis; Als schorsing van de voorlopige hechtenis geïndiceerd is, bevordert het OM zoveel mogelijk het opleggen van bijzondere voorwaarden, zoals reclasseringsbegeleiding en/of een straat- of contactverbod; Zo snel mogelijk inschakelen hulpverlening voor dader en slachtoffer; Het OM informeert indien gewenst de slachtoffers van huiselijk geweld over het verloop van het strafproces; Alle incidenten huiselijk geweld worden besproken in het screeningsoverleg, waarbij acties worden uitgezet m.b.t. pleger, slachtoffer en eventuele kinderen; Extra aandacht in het veiligheidshuis voor recidivisten huiselijk geweld en een verdere koppeling tussen het screeningsoverleg en het hulpverleningstraject.

6 Thema Jeugd Ten aanzien van de aanpak van risicojeugd voert de gemeente de regierol. De rol van politie is het signaleren en adviseren over deze groep. In Sliedrecht krijgt de regierol vorm in een drietal overlegvormen: het Multi Disciplinair Team (MDT) voor de leeftijdsgroep twaalf jaar en jonger, het Samenwerkingsverband Jeugdwelzijn Sliedrecht (SJS) voor de leeftijdsgroep ouder dan twaalf jaar en het Coördinatie Overleg Overlast hanggroepen Sliedrecht (COOS) voor de overlast van hanggroepen. Los van percepties over de omvang van de jeugdproblematiek, is het duidelijk dat jeugdige daders en/of groepen een belangrijke rol spelen in zaken als overlast, vernielingen en geweld. Door het grote volume van deze misdrijven is er veel te winnen in een integrale aanpak van deze vormen van criminaliteit. Door een gezamenlijke aanpak moet het mogelijk zijn om meer te bereiken dan waar ketenpartners afzonderlijk toe in staat zijn. Project verzuip jij je toekomst De bestrijding van (overmatig) alcoholgebruik onder met name jongeren is in de loop van 2009 gestart middels het project verzuip jij je toekomst. Tot en met 2012 zullen acties worden uitgevoerd om dit gebruik terug te dringen. De opzet is enerzijds om meer informatie te ontsluiten zoals een attitudemeting onder jongeren en onderzoek naar de beste methodieken om het (overmatig) alcoholgebruik te bestrijden. Anderzijds worden vanaf de aanvang van het project gerichte acties uitgevoerd zoals een verkenningsactie in de horecabedrijven waarbij gecontroleerd wordt op het schenken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar en een actie in het kader van mysteryshopping bij de horeca, slijterijen, sportkantines, cafetaria s en supermarkten. Op dit moment worden scholen benaderd om momenten aan te geven waarop contact kan plaatsvinden met de ouders. De boodschap is daarbij: stel het gebruik van alcohol zo lang mogelijk uit, maar in ieder geval tot het zestiende levensjaar van het kind. Centrum voor Jeugd en Gezin Begin januari 2011 wordt het centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Onderdeel hiervan vormt een inlooppunt waar ouders, jeugdigen en professionals voor informatie, advies en lichte opvoedingsondersteuning terecht kunnen. Ook wordt de structuur van de casusoverleggen aangepast aan de eisen van de wet door omvorming tot een zorgadviesteam. Verder worden sluitende schriftelijke afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden met de instellingen in het achterliggende netwerk en er wordt een strategisch overleg jeugdbeleid tot stand gebracht. Plan van aanpak vandalisme en overlast Op korte termijn wordt een nieuw plan van aanpak vandalisme en overlast ( ) vastgesteld. De inzet die in het plan van aanpak vandalisme en overlast is genoemd is, vooruitlopend op de vaststelling er van, opgenomen in dit uitvoeringsplan openbare orde een veiligheid. Tabel II: Overzicht politiecontacten minderjarigen en meldingen overlast Politiecontact minderjarigen t/m 23 sept. Verdachte gehoord Verdachte aangehouden Verdachte in verzekering gesteld HALT-afdoening

7 Melding overlast van hanggroepen t/m 23 sept. Sliedrecht Toelichting: de toename van het aantal meldingen overlast van hanggroepen is waarschijnlijk een gevolg van de invoering van het landelijk politiesysteem BHV. Dit nieuwe systeem heeft tot gevolg dat controles door de wijkagenten op jeugd nu onder incident jeugdoverlast wordt weggeschreven. Activiteiten partners: Politie Het voorkomen van overlast en criminaliteit door preventieve inzet van politie in verband met de openbare orde, waaronder bij evenementen en wekelijks iedere vrijdag en zaterdagavond en nacht in de uitgaansgebieden; Preventief wekelijks toezicht op overlastplekken, de personalia en portretten van overlast veroorzakende jongeren worden opgenomen in het Jeugd Informatie Systeem; De Algemene Plaatselijke Verordening wordt gehandhaafd middels bekeuringen, bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van alcohol in de openbare ruimte; De politie garandeert de doorlooptijden (Kalsbeeknorm) voor jeugdige verdachten; Risicojongeren worden aangemeld bij het Jeugd Preventie Team; Bij wangedrag worden ouders van minderjarigen aangesproken op hun ouderlijke verantwoordelijkheid; De contacten met de scholen worden versterkt door het naleven van het convenant Veilig In en Om School (VIOS); Aandacht voor het schoolverzuim van jeugd middels samenwerking met leerplichtambtenaren; Overleg met de jeugdcoördinator bij iedere signalering, ontbieding en aanhouding van jongeren; De politie houdt een overzicht bij van jeugdige veelplegers, op basis waarvan afspraken kunnen worden gemaakt met de partners; De politie ontwikkelt een persoonsgerichte aanpak van jeugdige meerplegers. Deelname aan de diverse overleggen gericht op jeugdigen waaronder het hanggroepenoverleg, SJS overleg, MDT-overleg, zorgnetwerk Sliedrecht, etc. Het handhaven van het gemeentelijke softdrugsbeleid op basis van de AHOJG plus criteria en exploitatievergunning en gedoogverklaring. Samen met Openbaar Ministerie en gemeente deelnemen aan de projectmatige aanpak op het gebied van jeugd en alcohol (projectplan verzuip jij je toekomst ) dat tot en met 2012 loopt. Ondersteuning en gebruik van het door de gemeente Sliedrecht geïnitieerde cameratoezicht op openbare plaatsen. Dit omvat onder andere beschikbaarheid van wijkagenten om herkenning uit te voeren op beelden en de inzet van de recherche. Gemeente Het evalueren en actualiseren van het jeugdbeleid jeugd(in)begrepen. Het handhaven van het gemeentelijke drugsbeleid. Coördinatie tussen de verschillende jeugd(zorg)instellingen. Het ondersteunen van projecten, die veel belovend zijn in de adequate aanpak van gezins- en opvoedingsondersteuning en van huiselijk geweld, zoals home start en de gezinscoach. In augustus 2009 is er een wetsvoorstel Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen bij de tweede kamer ingediend. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in 2011 in werking treden. Onderdeel van deze wijziging is dat de burgemeester via de Raad voor de kinderbescherming een toegang krijgt tot de kinderrechter om

8 opvoedingsondersteuning te kunnen afdwingen in situaties waarin dat voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is en ondersteuning niet op vrijwillige basis wordt aanvaard. Na de inwerkingtreding van deze wet zal de gemeente in noodzakelijke gevallen opvoedingsondersteuning afdwingen via de kinderrechter. De wet voetbalvandalisme en ernstige overlast is op 1 september 2010 in werking getreden. De wet biedt zowel op repressief als preventief gebied mogelijkheden om op te treden tegen ernstige overlast die telkenmale terug keert en waarvan de vrees bestaat dat dit in de toekomst aan zal blijven houden. De bevoegdheid die de wet biedt zal ter hand worden genomen op het moment dat zich voorvallen voordoen die aan de door de wet gestelde criteria voldoen. Structureel MDT-overleg (Multi Disciplinair Team), het signalerings- en zorgnetwerk voor 0 tot 12 jarigen, dat de gehele schoolloopbaan dekt. Structureel een SJS-overleg (Samenwerkingsverband Jeugdwelzijn Sliedrecht) voeren. Het SJS bestaat uit diverse partijen. Deze partijen bespreken in een SJSoverleg individuele zaken van jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die in ernstige problemen verkeren. De ketenpartners vanuit het strafrecht maken geen onderdeel uit van het SJS-overleg. Vanuit een enkele hanggroep in Sliedrecht bestaat aanleiding een koppeling tot stand te brengen met het strafrecht. Hier zal in het vierde kwartaal van 2010 mee worden gestart. Structureel een COOS-overleg (Coördinatie Overleg Overlast hanggroepen Sliedrecht) voeren. De gemeente spreekt periodiek met de politie en het jongerenwerk om gevallen van overlast door hanggroepen te spreken en acties uit te voeren om de overlast te verminderen. Problemen bij jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en samen met partners als jeugdwerk, politie en scholen snel optreden en maatwerk leveren. Een blijvende zorg voor informatievoorziening aan jongeren en opvoeders. Jeugd, opvoeders, jongerenwerk en politie laten meedenken en meepraten over de uitvoering van wijkvoorzieningen. Gemeente neemt de regierol op zich in het maken van afspraken over het gebruik van een (speel)voorziening tussen buurtbewoners en jongeren. Afstemmen van de diverse voorlichtingsprogramma s (zoals drugs, alcohol, overgewicht en vuurwerk) en projecten van GGD, Bouman GGZ en de politie. Het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid door middel van wijkbijeenkomsten en avondschouwen, leefbaarheidmonitor en het Handhavingsarrangement Merwede- Lingelijn. Subsidiëren van (sport)activiteiten en het jongerenwerk. Een time-out voorziening in stand houden, een plek waar jongeren tijdelijk terecht kunnen, toch onderwijs volgen, enige extra begeleiding krijgen, om vervolgens de schoolloopbaan weer gewoon op te pakken. Continueren van bestaande maatregelen zoals het cameratoezicht, suswachten in het uitgaansgebied. Ter vermindering van overlast van jeugd en in overleg en met medewerking van de winkeliers het in stand houden van de inzet van suswachten op bijvoorbeeld de donderdagavond op de winkelpromenade Kerkbuurt. Het evalueren van het plan van aanpak vandalisme en overlast en het opstellen van een nieuw plan om genoemde problematieken te verminderen. Vanuit een preventieve gedachte brengt de burgemeester een bezoek aan alle scholen in het schooljaar 2010/2011 en schooljaar 2011/2012 waar hij met leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en groep 1 van het voortgezet onderwijs praat over veiligheid. Samen met Openbaar Ministerie en politie deelnemen aan de projectmatige aanpak op het gebied van jeugd en alcohol (projectplan verzuip jij je toekomst ) dat tot en met 2012 loopt. Het in stand houden en zo nodig uitbreiden van cameratoezicht op (openbare) plaatsen waar dit een aanvullende bijdrage levert aan de openbare orde en veiligheid. Het hanggroepenoverleg zal een initiatiefvoorstel opstellen dat een handreiking zal bevatten over het voorzieningenniveau voor de oudere jeugd.

9 Omdat het aantal uren ambulant jongerenwerk op sommige momenten nog beperkt is zal worden onderzocht op welke wijze gekomen kan worden tot een uitbreiding van het aantal uren ambulant jongerenwerk in Sliedrecht. Tijdens een te organiseren buurtavond omgaan met hangjongeren zullen bewoners vaardigheden worden bijgebracht om beter om te kunnen gaan met de cultuurverschillen tussen jongeren en bewoners. Openbaar Ministerie Samen met gemeenten en politie deelnemen aan de projectmatige aanpak op het gebied van jeugd en alcohol (projectplan verzuip jij je toekomst ) dat tot en met 2012 loopt. Het vervolgen van strafbare feiten die voortkomen uit de handhaving van het gemeentelijk softdrugsbeleid. Bij jeugdcriminaliteit: Regie op sluitende aanpak minderjarige veelplegers. Op tactisch niveau: afstemming tussen ketenpartners in Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit, waarbij OM voorzitter is. Op operationeel niveau: OM is voorzitter Jeugdketenoverleg, waarin naast OM ook politie en Raad voor de Kinderbescherming zijn vertegenwoordigd. Hier worden de door de politie ingediende zaken besproken. OM neemt de afdoeningsbeslissing. Snelle afhandeling van jeugdzaken: doorlooptijd tussen 1e verhoor en beoordeling OM in 80% van de gevallen < 3 maanden en tussen 1e verhoor en afdoening in 80% van de gevallen < 6 maanden. Bespreking (in leerplichtoverleg) en afdoening van leerplichtzaken. Het OM zorgt bij een mislukte HALT-straf voor de afdoening. Naar verwachting zal het O.M. in 2011 ongeveer 20 tot 25 jeugdzaken (misdrijven) afdoen. Bij jeugdoverlast: Instellen van vervolging bij overtredingen van de APV m.b.t. overlast. (Alleen van toepassing op de niet betaalde politietransacties en de APV-overtredingen die met een OM- transactie worden afgedaan)

10 Thema veelvoorkomende criminaliteit. In het Coalitieakkoord heeft het kabinet aangegeven de criminaliteit met een kwart te willen verminderen. Om deze doelstelling te bereiken is een flinke investering van de ketenpartners in de zogenaamde volumecriminaliteit. Onder volumecriminaliteit wordt verstaan de veel voorkomende criminaliteit. Inzoomend op dit voornemen is het binnen het district Alblasserwaard / Vijfheerenlanden onmogelijk om aan de categorie vernielingen voorbij te gaan. In Sliedrecht is er de laatste jaren (vanaf 2003) een geleidelijke afname te zien in het aantal aangiften van vernielingen. De daling van het aantal aangiften lijkt in 2009 te stabiliseren. Desalniettemin maakt in 2009 vernielingen circa 23% van het totaal aantal aangiften uit. Een integrale aanpak is daarom van groot belang. In Sliedrecht is binnen het begrip volumecriminaliteit de aanpak op het gebied van diefstal uit auto s en diefstal van fietsen al enige keren aan de orde geweest. Voor 2011 en 2012 zal op beide gebieden een lokale aanpak plaatsvinden op het moment dat de ontwikkeling in criminaliteitscijfers hiervoor aanleiding geeft. Tabel III: Aangiften van vernieling in Sliedrecht in de openbare ruimte: Aangiften vernielingen t/m 23 sept. Vernieling auto Vernieling middelen openb. vervoer Vernieling openbare gebouwen Vandalisme/baldadigheid Dierenmishandeling Graffiti Overige vernieling/beschadigingen Openlijk geweld tegen goederen Overlast van/door plakken/kladden Vernieling/zaakbeschadiging Activiteiten partners: Politie De politie streeft er naar alle aangiften met daderindicatie te onderzoeken; Het uitvoeren van een analyse naar vernielingen binnen het district; Naast regulier horecatoezicht in het weekend, garandeert de politie gerichte inzet op hotspots en looproutes van en naar uitgaansgelegenheden; Preventief toezicht op de hangplekken waar jeugd samenkomt en vernielingen aanricht (zie ook speerpunt jeugd); Mobiel videotoezicht wordt op toptijden ingezet om een daderindicatie te krijgen; Ondersteuning en gebruik van het door de gemeente Sliedrecht geïnitieerde cameratoezicht op openbare plaatsen. Dit omvat onder andere beschikbaarheid van wijkagenten om herkenning uit te voeren op beelden en de inzet van de recherche. Bevorderen dat eigenaren / beheerders het vernielde binnen 3 dagen herstellen; Het verhogen van de alertheid van burgers door o.a. het gebruik van SMS-alert; Het bevorderen van criminaliteitspreventie door adviezen zoals de avondschouw; Deelname en ondersteuning van de diverse overleggen met horeca en bewoners en participatie in initiatieven op het gebied van vandalisme en overlast. Het in samenwerking met de gemeente komen tot de jaarlijkse aanpak voor oud en nieuw.

11 Het mede organiseren van buurttoezicht op het moment dat criminaliteitscijfers hiervoor aanleiding geven of er vanuit de samenleving om gevraagd wordt. De politie bevordert, in samenwerking met de gemeente, een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw door middel van een planmatige aanpak. De gebiedscan zal als middel worden ingezet om de criminaliteit te monitoren en maatregelen te bespreken en uit te voeren op punten die aandacht behoeven. Gemeente Samenwerking tussen politie, horeca, gemeente en het openbaar ministerie op het gebied van uitgaan voortzetten op onder andere de volgende gebieden: voeren van horeca-overleggen, de continuering van het project suswachters en andere afspraken met de horeca over toezicht, de registratie van beelden door middel van cameratoezicht op plaatsen waar dit een aanvullende werking heeft in het kader van de openbare orde en veiligheid, etc. Vanuit een preventieve gedachte brengt de burgemeester een bezoek aan alle scholen in het schooljaar 2011/2012 en het schooljaar waar hij met leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en groep 1 van het voortgezet onderwijs praat over veiligheid. Het evalueren van het plan van aanpak vandalisme en overlast en het opstellen van een nieuw plan om genoemde problematieken te verminderen. Coördineren van wijkgericht werken (waaronder contacten wijkplatforms, wijkavonden, avondschouw, etc). Bijhouden van schade door vernielingen aan publieke eigendommen en het verhalen van de schade op de dader als deze bekend is. De gemeente herstelt schade aan haar eigendommen op zo kort mogelijke termijn en verwijdert graffiti van haar eigendommen. De gemeente bevordert dat andere partijen dit ook doen. Indien nodig contacten leggen en onderhouden met omwonenden bijvoorbeeld bij het ontstaan van onrust of overlast in het kader van het uitgaan. Gemeente neemt de regie rol op zich in het maken van afspraken over het gebruik van een (speel)voorziening tussen buurtbewoners en gebruikers. Samenwerking en informatievoorziening bevorderen tussen diverse partijen. Inwoners en bedrijven kunnen vernielingen aan publiek domein melden door middel van de servicelijn. Herstel van deze vernielingen vindt op zo kort mogelijke termijn plaats. In samenspraak en samenwerking met de politie initiëren van een aanpak op het gebied van fietsendiefstallen (waaronder het creëren van bewustwording onder inwoners). In samenspraak en samenwerking met de politie initiëren van een aanpak op het gebied van diefstallen uit auto s. Het in stand houden en zo nodig uitbreiden van cameratoezicht op (openbare) plaatsen waar dit een aanvullende bijdrage levert aan de openbare orde en veiligheid. Het voeren van de regie en het samen met de politie komen tot een aanpak voor oud en nieuw. Het faciliteren van buurttoezicht op het moment dat criminaliteitscijfers hiervoor aanleiding geven of er vanuit de samenleving om gevraagd wordt. De winkeliers uit de winkelpromenade Kerkbuurt worden een voorstel gedaan om te komen tot een sluitende aanpak in de bestrijding van graffiti. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een campagne meld misdaad anoniem (Stichting M.) over het onderwerp vandalisme. De gemeente bevordert, in samenwerking met de politie en ander relevante partijen, een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw door middel van een planmatige aanpak. Openbaar Ministerie Vervolging van strafbare feiten; Als de gedupeerde zich als benadeelde partij stelt, via schadebemiddeling trachten een regeling te treffen met verdachte om schade te vergoeden.

12 Vervolging van strafbare feiten: naar verwachting zal het O.M. in 2011 ongeveer 20 tot 25 zaken voor vernieling/openlijk geweld afdoen. Het uitvoeringsplan openbare orde en veiligheid voor de gemeente Sliedrecht is op (datum) 2010 aangenomen door de gemeente Sliedrecht, de politie en het openbaar ministerie. De politie Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Het Openbaar Ministerie J. B. Willemsen (Districtschef) W.A. van Natijne (beleids officier van justitie) De gemeente Sliedrecht De burgemeester van Sliedrecht, M.C. Boevée

13 District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Kaderbrief Uitgangspunten

14 In de kaderbrief van 2011 werd de waarschuwing gegeven dat dit mogelijk de laatste kaderbrief van het district Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zou zijn. Dit gezien de intentie tot het opheffen van deze organisatievorm in de geplande reorganisatie van het korps. Inmiddels is echter duidelijk dat deze ontwikkeling in 2011 niet gaat plaatsvinden. Enig tumult rondom het politiebestel kan echter niet worden ontkend. De meest in het oog springende ontwikkeling is het aantreden van minister Opstelten en de voortvarende wijze waarop hij tot de vorming van Nationale politie wil komen. Dit heeft verschillende gevolgen voor de regio Zuid-Holland-Zuid. Allereerst heeft de grote snelheid in het dossier ertoe geleid dat de eigen reorganisatie grotendeels in de ijskast is verdwenen. Daarnaast betekend het van kracht worden van de nieuwe Politiewet dat de politieregio s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-zuid zullen gaan fuseren tot één van de tien regionale eenheden van het nieuwe landelijke korps Nationale politie. De minister stuurt hierbij aan op de datum van 1 januari In het afgelopen half jaar heeft dit geleid tot intensieve samenwerking met het buurkorps in het uitdenken van inrichtingsprincipes en gezamenlijk optrekken richting het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoewel dit al mooie ideeën oplevert over hoe de nieuwe eenheid vorm zou moeten worden gegeven, is het zaak hierin niet te ver vooruit te lopen. Voor de zomerperiode wordt de beoogde regioburgemeesters alsook de (nationale) korpschef aangesteld, daarnaast zullen ook de tien kwartiermakers van de territoriale eenheden worden aangewezen. Deze aanstellingen zullen vaart gaan geven in het opstellen van een houtskoolschets ofwel hoe de omtrekken van de Nationale politie vorm gaan krijgen. Enerzijds zou dit kunnen gaan leiden tot een model waarin veel inrichtingsprincipes landelijk worden bepaald, anderzijds is het ook mogelijk dat er wordt gekozen voor een model met ruimte voor de afzonderlijke regio s en daarmee een keuze voor het behouden van goedwerkende structuren. 2. Voorstel Landelijke Prioriteiten Politie Naast het wetsvoorstel en de inrichting van de Nationale politie heeft de minister ook het initiatief genomen om tot landelijke prioriteiten voor de politie te komen. Op dit moment betreft dit een concept waarover algemene overeenstemming is maar waarbinnen nog enkele aandachtspunten bestaan: de context waarbinnen de prestatieafspraken en indicatoren moeten worden meegenomen, de opmerking van het Korps Beheerders Beraad (KBB) dat het zwaartepunt ligt op de opsporingsprioriteiten en de opmerkingen van het KBB en OM over het spanningsveld tussen landelijke indicatoren en lokaal beleid. Het ministerie hanteert daarbij de lijn dat in het voorstel een goede balans tussen handhaving en opsporing is gevonden en landelijke prioriteiten een stimulans voor lokaal beleid kunnen zijn. Aanpak van tenminste de helft van de criminele jeugdgroepen; Aanpak delicten met een hoge impact op het slachtoffer: overvallen, straatroof, inbraken en geweld. Veiligheid op straat: de politie draagt onder regie van de gemeenten waar de verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het opstellen van een integraal veiligheidsplan ligt bij aan de lokale aanpak van onveiligheid. Dit geldt voor veiligheid in wijken, uitgaansgebieden, openbaar vervoer en rond coffeeshops. Aanpak dierenmishandeling: 500 animal cops; Versterking integrale aanpak cybercrime, versterking aanpak kinderporno; Intensievere opsporing en hardere aanpak van CSV s op vooral de thema s mensenhandel, productie / in- en uitvoer van drugs, witwassen en zware milieucriminaliteit. Verbetering intake & afhandeling aangifte in kwantitatieve als kwalitatieve zin; Aanvalsplan bureaucratie politie: daling van bureaucratische lasten met 25%; Verbetering heterdaadkracht; District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 2 Slim, lenig en slagvaardig.

15 Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de strafrechtketen, conform de werkwijze Vreemdelingen in de Strafrechtsketen (VRIS) en aan de vreemdelingenketen ter fine van uitzetting. Het mag geen verbazing wekken dat vele van de bovengenoemde thema s al onderwerp vormen van intensiveringprogramma s binnen politie Nederland. Om binnen de grenzen van de regio te blijven zijn hierbij bijvoorbeeld het masterplan jeugd en de front- & backoffice te benoemen. Daarnaast worden er al enige jaren impulsen gegeven aan de genoemde vormen van zwaardere criminaliteit. Het moge echter ook duidelijk zijn dat deze landelijke prioriteiten een grotere rol gaan spelen in huidige en toekomstige beleidskeuzes. 3. Korpsvisie Slim, lenig en slagvaardig Gezien het aflopen van het vorige meerjarenplan waakzaam en dienstbaar en de wens ook in onzekere tijden een korpsvisie te willen hebben, heeft Zuid-Holland-Zuid voordat er sprake was van nieuwe landelijke prioriteiten een meerjarenplan opgesteld. Gezien de context ligt het voor de hand dat dit document in 2012 zal zijn vervangen door een gezamenlijk document met het huidige buurkorps Rotterdam-Rijnmond. Hierin zullen regioburgemeester en regionaal college een belangrijke rol vervullen. In de fase voor de reorganisatie zullen de volgende thema s echter nog de leiddraad van Zuid-Holland-Zuid vormen. Zuid-Holland-Zuid wil een slim korps zijn: slim in de zin van steeds handiger opererend met de beschikbare middelen, wetend wat er speelt in de samenleving en onder gezag van bestuur en het openbaar ministerie samen met partners in het veiligheidsdomein en omliggende regiokorpsen optrekken. Intern samenwerkend, informatiegestuurd en bestaand uit een personeelsbestand van vakbekwame medewerkers. Zuid-Holland-Zuid wil een lenig korps zijn: lenig in de zin van flexibel en wendbaar. Enerzijds moet de organisatie-inrichting een basis bieden om veranderingen ingegeven vanuit de huidige onzekere politiek-bestuurlijke context te kunnen verwerken. Anderzijds, en veel belangrijker, is dat al onze medewerkers van hoog tot laag flexibiliteit vertonen in houding en gedrag. De wil om samen te werken en mee te bewegen met ontwikkelingen is essentieel om succesvol aansluiting te houden bij een veranderende omgeving. Zuid-Holland-Zuid wil een slagvaardig korps zijn: daadkrachtig optreden en gezag uitstralen op de momenten dat het nodig is. De politie is de autoriteit in de publieke ruimte. Wij willen vaak en zichtbaar op straat zijn, wij komen onze afspraken na, wij lossen problemen merkbaar en tijdig op en wij handelen professioneel. 4. Gebiedsscan en beleidscyclus Een noot betreffende de gezamenlijke beleidscyclus rondom de Integrale Veiligheidsplannen. Deze kaderbrief verschijnt eind maart en is daarmee het officieuze startpunt voor het vaststellen van de Integrale Veiligheidsplannen in het najaar. De geconstateerde trends en speerpunten uit deze notitie gelden als input voor de veiligheidsplannen. Nieuw in 2011 zijn de gebiedsscans voor de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem en Leerdam. Dit nieuwe instrument heeft een tweeledig doel: allereerst versterking van de eigen informatiepositie van de politie door het koppelen van straatkennis aan systeemkennis alsook het verdiepen van het integrale veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Gezien deze verdiepingsslag op lokaal niveau ligt het voor de hand dat de gebiedsscan voor de genoemde gemeenten een grotere rol zal gaan spelen in het op te stellen veiligheidsplan. Dit hoeft echter geen wezenlijke problemen op te leveren voor lokaal veiligheidsbeleid. District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 3 Slim, lenig en slagvaardig.

16 Aangezien zowel kaderbrief als gebiedsscan u vooralsnog worden aangeboden worden door de districtsleiding kunt u erop vertrouwen dat er sprake zal zijn van wederzijdse beïnvloeding tussen deze documenten alsook enige expertise rondom criminaliteit in het gebied. Zodoende ligt het voor de hand dat de speerpunten uit de kaderbrief zullen rijmen met de uitkomsten van de gebiedsscans. Enige accentverschillen (en zodoende lokaal maatwerk) zullen eerder een verdiepingsslag aanbrengen in de bestrijding van criminaliteit in het gebied en kunnen zodoende niet als een ongewenste beweging worden gezien. 5. Omgevingsanalyse Het district Alblasserwaard / Vijfheerenlanden kenmerkt zich in verhouding tot de regio Zuid- Holland-Zuid door een aantal specifieke geografische factoren. Zo is er sprake van een relatief uitgestrekt landelijk gebied met daarin een groot aantal kleinere woonkernen, gemeenten, bedrijventerreinen, waterwegen en verkeersknooppunten. Dit herbergt enkele specifieke uitdagingen voor de politiezorg in het gebied, zoals zorg dragen voor gepaste reactietijden en de gerichte inzet van politiecapaciteit. Bevolkingsaantallen Aantal inwoners <20 jaar Huishoudens Oppervlakte in km2 Bedrijfsvestigingen Alblasserdam , Giessenlanden , Gorinchem , Graafstroom , Hardinxveld-Giessendam , Leerdam , Liesveld , Nieuw-Lekkerland , Papendrecht , Sliedrecht , Zederik , Totaal DII , Figuur 1: enkele demografische gegevens CBS Criminaliteitsanalyse JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Figuur 2: trendverloop aangiften over de afgelopen jaren t/m december District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 4 Slim, lenig en slagvaardig.

17 De geregistreerde criminaliteit vertoont in 2010 een bijzondere ontwikkeling: het aantal aangiften is nog niet eerder zo laag geweest met mooie ontwikkelingen op heel veel vlakken. Echter binnen deze grove lijn zijn er wel degelijk trends te ontdekken die de aandacht vragen. Het mag geen verrassing zijn dat hierin het mobiel banditisme wederom een onaangename rol speelt. Of dit nu Utrechtse veelplegers betreft of daders uit Midden en Oost-Europa, de snelwegen die het district doorkruisen oefenen een aanzienlijke aantrekkingskracht uit op mobiel opererende dadergroepen die vooral woning- en auto-inbraken plegen JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Figuur 3: trendverloop aangiften van woninginbraak t/m december Het aantal woninginbraken is over het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. In verschillende maanden werden circa 80 aangiften per maand bereikt, fors meer dan in eerdere jaren. In totaliteit is er een toename geconstateerd van 163 aangiften (+25%). Gekoppeld aan het lage oplossingspercentage en de relatief grote inbreuk op het veiligheidsgevoel van burgers een zeer onwenselijke ontwikkeling. Aan het begin van 2011 zien we weer een lichte daling van het aantal woninginbraken maar daartegen een fikse stijging van het aantal auto-inbraken. Hoewel beide delicten niet zozeer zijn te verbinden aan dezelfde daders, is wel duidelijk dat mobiel banditisme in beide gevallen een belangrijke rol speelt. Zo is bij de auto-inbraken duidelijk zichtbaar dat zij in series en dicht bij de snelwegen worden gepleegd. Gezien de flexibele aard van deze groep daders blijkt het bijzonder lastig om met effectieve oplossingen te komen. Inzet achteraf is vaak te laat maar preventieve maatregelen vooraf weer vaak te ongericht. Zoals vele korpsen in het land worstelt Zuid-Holland-Zuid nog met deze materie. Vooralsnog hanteert het district een proactief controlebeleid in met name de nachtelijke uren, gerichte opsporingsonderzoeken op bekende dadergroepen en de adoptie en aanpak van bekende veelplegers, de wijkteams zetten waar mogelijk in op preventieve maatregelen. District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 5 Slim, lenig en slagvaardig.

18 7. Aangifteontwikkeling wijkteams Alblasserwaard Delictsoort Percentage Volumecriminaliteit -5,6% Geweld -9,7% Diefstal af/uit woning 13,4% Diefstal af/uit bedrijf -25,3% Diefstal af/uit school 87,5% Winkeldiefstal -28,1% Diefstal af/uit auto -18,3% Diefstal auto -21,4% Diefstal fiets -20,6% Diefstal bromfiets -3,6% Zakkenrollen 39,7% Zedenmisdrijven 3,8% Wijkteam Alblasserwaard Bedreiging -10,8% Gemeente Percentage Mishandeling -16,7% Sliedrecht -3,0% Straatroof 0,0% Papendrecht -4,3% Overval 16,7% Alblasserdam -12,0% Vernielingen 0,5% Nieuw-Lekkerland 6,0% Overlast 16,2% Liesveld 55,2% Verkeersongevallen -62,7% Graafstroom -11,7% Figuur 4: aangifteverloop per gemeente en delictsoort, 2010 procentueel ten opzichte van De hoofdpunten uit de bovenstaande overzichten: globaal gezien een dalende lijn van het aantal aangiften met -2,8%. Qua gemeenten vallen vooral de gemeenten Liesveld en Nieuw- Lekkerland op. De stijging in Nieuw-Lekkerland heeft veel te maken met de forse serie vernielingen in maand december die het totaal negatief deden uitslaan. De ontwikkeling in Liesveld is echter van meer zwaarwegende aard, met een flinke toename van het aantal woninginbraken. Qua delictsoorten is de ontwikkeling van de woninginbraken verontrustend. Daarnaast is het resultaat op zakkenrollen onverwacht, gezien enkele initiatieven die hiertoe ontplooid zijn in de afgelopen jaren. Ook hierbij mag de conclusie worden getrokken dat veelplegers, met in het bijzonder daders uit de MOE-landen hierin een rol spelen. Het aantal overvallen blijft een hardnekkig probleem dat zich met name centreert in Papendrecht, hierbij kan worden opgemerkt dat deze zaken hebben geleidt tot succesvolle vervolging. Vijfheerenlanden Delictsoort Percentage Volumecriminaliteit -20,3% Geweld 14,3% Diefstal af/uit woning 46,5% Diefstal af/uit bedrijf -25,5% Diefstal af/uit school -37,5% Winkeldiefstal 6,1% Diefstal af/uit auto -15,0% Diefstal auto -23,3% Diefstal fiets -8,5% Diefstal bromfiets 43,5% Zakkenrollen -47,3% Zedenmisdrijven -18,5% Bedreiging 2,8% Wijkteam Vijfheerenlanden Mishandeling 10,5% Gemeente Percentage Straatroof 116,7% Gorinchem -12,3% Overval -50,0% Hardinxveld-Giessendam 10,6% Vernielingen -27,4% Giessenlanden 14,1% Overlast 10,9% Leerdam 5,7% Verkeersongevallen -65,7% Zederik -9,4% Figuur 5: aangifteverloop per gemeente en delictsoort, 2010 procentueel ten opzichte van District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 6 Slim, lenig en slagvaardig.

19 Voor wat betreft het wijkteam Vijfheerlanden kan worden vastgesteld dat het resultaat in Gorinchem een groot stempel drukt op het positieve resultaat van -4,5% voor het wijkteam. Daarnaast zien we net als in het wijkteam Alblasserwaard een opvallende stijging in een kleinere gemeente: Giessenlanden. Ook hierbij vallen de woninginbraken op. De delictsoorten vertonen verschillende ontwikkelingen. De toename van het aantal geweldsmisdrijven zijn vooral toe te rekenen aan het aantal mishandelingen en bedreigingen. De flinke stijging van het straatroven heeft vooral te maken met registratieproblematiek, het gaat hierbij om kleine aantallen die eerder als zakkenrollen kunnen worden omschreven dan dat het om geweldszaken gaat. Wel verontrustend is de flinke toename van het aantal woninginbraken met bijna 50%! Een mooie ontwikkeling is de flinke daling van het aantal vernielingen. 8. Speerpunten politie Al enige jaren worden dezelfde speerpunten gehanteerd: geweld, jeugd en veelvoorkomende criminaliteit. In essentie is vast te stellen dat deze drie punten de hoofdmoot vormen van de veiligheidsvraagstukken in het gebied. Wel zijn er door de jaren heen verschuiven te constateren, zo was het onderwerp veelvoorkomende criminaliteit enige jaren vooral te relateren aan het aantal vernielingen, terwijl nu een focus op inbraken voor de hand ligt. Daarnaast is het meerjarenbeleid van gemeenten ook gekozen voor deze drie speerpunten eventueel aangevuld met lokale thematiek. Ook in deze kaderbrief daarom dezelfde speerpunten maar met een iets andere invalshoek. Als een gebiedsscan daartoe aanleiding geeft is het uiteraard altijd mogelijk om een invulling te geven in lijn met lokale problematiek. A) Geweld Het bieden van bescherming aan de burger raakt de essentie van de taken van de overheid, waartoe alle mogelijke middelen moeten worden benut. Ook voor het jaar 2012 kiest het district daarom voor een speerpunt geweld. Het district stelt zich daarbij het structurele doel 80% van alle geweldsmisdrijven op te lossen, ofwel het met prioriteit oppakken van zaken en opsporingscapaciteit vrijmaken. In preventieve zin kunnen partners een belangrijke rol spelen, suswachten zijn als voorbeeld geen allesomvattende oplossing, maar wel een begin. Naar schatting valt hiernaast ongeveer een kwart van alle geweldsmisdrijven onder de noemer van huiselijk geweld. In 2009 is de nieuwe wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. Een wet met als doel risico s te beperken en uiteindelijk weg te nemen. Uitgebreide mogelijkheden, maar de hulpverlening alsook te volgen procedure dient dan wel op orde te zijn. Gemeenten, Openbaar Ministerie en politie werken dan ook samen om de uitvoering in goede banen te leiden. Hiernaast blijft het lastig om verborgen problemen zichtbaar te krijgen. Als gevolg blijft het meerjarenbeleid om méér aangiften huiselijk geweld te generen van kracht. Over het afgelopen jaar kunnen we constateren dat het ambtshalve vervolgen van huiselijk geweld zaken goed gaat. Hierin zijn forse stijgingen waar te nemen in die gevallen waarin een van beide partijen toch niet meer tot aangifte over wil gaan maar er wel degelijk sprake is van strafbare feiten. De ervaringen van de laatste jaren wijzen erop dat ook binnen huiselijk geweld sprake is van veelplegers. Een vicieuze cirkel van probleemjeugd, psychische problemen, voogdijkwesties en ook in nieuwe relaties weer in oude gewoonten vervallen komt hierbij regelmatig voor. B) Veelvoorkomende criminaliteit De afgelopen jaren was vernielingen een cruciaal onderwerp in het thema veelvoorkomende criminaliteit. Dit was in lijn met een daling van de vermogensdelicten en kabinetsbeleid om de aangiftecriminaliteit wezenlijk terug te dringen. Als gevolg nam deze vorm van aan leefbaarheid grenzende criminaliteit een flinke portie van de politieaandacht in. Sinds 2010 zien we echter weer een verschuiving naar een toename van het aantal vermogensdelicten. Waarom deze delicten toenemen is vooralsnog niet duidelijk maar wel dat zij dit doen. District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 7 Slim, lenig en slagvaardig.

20 Woninginbraken hebben een flinke impact op het veiligheidsgevoel van de burger. Het oplossingspercentage is echter ook al jaren laag. Dit leidde binnen de korpsen tot het aanstellen van forensische assistenten, die met extra hulpmiddelen sneller tot technisch bewijs en daarmee tot de oplossing van zaken zou moeten gaan leiden. Inmiddels kunnen we vaststellen dat de opsporing van zaken nog altijd te wensen overlaat. Hoewel er zeker lokale gelegenheidsdaders binnen het district actief zijn, kunnen we in de regel stellen dat dit deze vorm van criminaliteit vooral het domein is van de al dan veelpleger. In het district gaat het daarbij om mobiel banditisme veelal gepleegd door daders van buiten de regio. Veelvuldig bevinden zich ook MOE-landers onder deze daders. De politie doet veel moeite om daders om op te sporen alsook af te schrikken. Gezien het oplossingspercentage blijven er echter nog vele zaken niet leiden tot succesvolle opsporing. Het mobiele karakter van de dadergroepen maakt het daarbij lastig om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn om op heterdaad aan te houden. Nachtelijke controles hebben wel effect maar verdachte personen met inbrekerswerktuigen komen te vaak weg met een bekeuring. Ook gebeurt het nog te vaak dat zeer verdachte situaties en zelfs personen met bivakmutsen op, niet worden gemeld bij de politie. Daarnaast hoeft preventie niet altijd een kostbare zaak te zijn. Meer aandacht voor het PolitieKeurmerk Veilig Wonen verdient de aanbeveling. De auto-inbraken vertonen overeenkomsten met de woninginbraken gezien de karakteristieken van de daders. Ook hierbij speelt mobiel banditisme een grote rol, met duidelijke seriematige trekken, voorkeuren voor bepaalde buit en/of merken alsook vaak dichtbij doorgaande wegen. Ook hierbij wordt aangenomen dat veelplegers een grote rol spelen. C) Jeugd Los van percepties op de omvang van jeugdproblematiek, is het duidelijk dat jeugdige daders een aanzienlijk aandeel hebben in diverse delicten als vernielingen en overlast. Landelijk valt ook een trend te ontwaren waarin jeugdige daders een toenemende rol spelen in het plegen van zwaardere delicten zoals overvallen. Weliswaar dienen ouders de eerste verantwoordelijkheid te dragen, echter er is ook een moment waarop interventie noodzakelijk wordt. Middels het veiligheidshuis is verdere structuur aangebracht in de diverse overleggen tussen de veiligheidspartners. De politie handhaaft haar participatie en proactieve benadering van jeugdproblemen. De doorlooptijden jeugd alsook de HALT-verwijzingen krijgen in 2011 / 2012 nieuwe impulsen. Inzake de doorlooptijden is het zaak de positieve lijn door te zetten en aandacht te blijven houden voor deze prestatie-indicator. Vorig jaar kwam het korps over het gehele jaar structureel op of boven de 80%. De HALT-verwijzingen zijn vooralsnog een aandachtsgebied. De afgelopen jaren is door talloze oorzaken gebleken dat de aantallen verwijzingen sterk zijn teruggelopen. Het is nu zaak deze beweging te keren door een vereenvoudigde werkwijze alsook voldoende sturing. Criminologisch onderzoek wijst op alcohol en groepsgedrag als belangrijke factoren in crimineel gedrag van jongeren. Naast de voortzetting van bestaande instrumenten en samenwerkingsverbanden wil de politie inzetten op het aan banden leggen van de alcoholverkoop aan jeugd. Regionaal is er een beweging in gang gezet om middels de APV hinderlijk drankgebruik aan te pakken, aansluitend zou een experiment met een verbod op verkoop aan personen onder de 18 wel eens de sleutel tot succes kunnen zijn. Uiteraard zijn goede afspraken over handhaving hierbij van cruciaal belang. Het district wil benadrukken dat er geen sprake is van een oorlogsverklaring aan de jeugd, maar wel dat er perk en paal moet worden gesteld aan onacceptabel gedrag. Waar crimineel gedrag maar ook gezondheidsrisico s kunnen worden vermeden verdienen initiatieven tot dit doel ruim baan. District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden 8 Slim, lenig en slagvaardig.

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden - 2 - Inleiding.

Nadere informatie

District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Kaderbrief 2012

District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Kaderbrief 2012 District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Kaderbrief 2012 1. Uitgangspunten In de kaderbrief van 2011 werd de waarschuwing gegeven dat dit mogelijk de laatste kaderbrief van het district Alblasserwaard

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Integraal uitvoeringsplan 2008. Gemeente Sliedrecht

Integraal uitvoeringsplan 2008. Gemeente Sliedrecht Integraal uitvoeringsplan 2008 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Thema Geweld Aanleiding: Het

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012 Perspresentatie Regiopolitie Groningen 2012 Veel inzet op aantal grote gebeurtenissen Aantal gebeurtenissen en incidenten vroeg in 2012 veel capaciteit: Wateroverlast Moorden Groningen/Marum Branden Winschoten

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Strijen 2007-1 Regio Zuid-Holland-Zuid District Hoeksche Waard politie Hoeksche Waard en het Openbaar Ministerie Dordrecht. Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2007 Gemeente Strijen Integraal veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2006

Veiligheidsplan 2007 Gemeente Strijen Integraal veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2006 Veiligheidsplan 2007 Gemeente Strijen Integraal veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2006 Inleiding De beleids- en beheerscyclus van de politie Zuid-Holland-Zuid heeft een vernieuwingskuur

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VANDALISME EN OVERLAST 2010-2011

PLAN VAN AANPAK VANDALISME EN OVERLAST 2010-2011 PLAN VAN AANPAK VANDALISME EN OVERLAST 2010-2011 1. Inleiding. Op 18 oktober 2007 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak vandalisme en overlast 2007/2008 vastgesteld. Dit plan geeft allereerst een weergave

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013

Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013 Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013 Gemeente Papendrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: 1. Inleiding In 2012 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v.

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Aanleiding en status Koersbepaling De huidige Korpsvisie 2008-2011 loopt eind dit jaar af. Voor het fusieproces met Hollands Midden is van belang te (laten) weten

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Burgemeester Uw contact R.J. van der Laan T (020) 540 42 20 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden DISTRICTSJAARPLAN 2013 District De Eilanden Controlling Spijkenisse, 3 december 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INLEIDING...4 1 KORPSDOELSTELLINGEN...5 1.1 DOELSTELLINGEN 2013...5 2 LOKALE PRIORITEITEN...6

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie