Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen"

Transcriptie

1 Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Project: Publicatienummer: Datum: Utrecht, 10 januari 2008 (versie def_1.1) Auteurs: Drs. Barbera van den Berg Ir. ing. Reg Brennenraedts Drs. Sven Maltha Drs. Robbin te Velde

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksaanpak Leeswijzer Overzicht van het gebruik van audiovisuele verslaglegging Inleiding Globaal overzicht Grootte versus gebruik van online audiovisuele verslaglegging Grootte versus gebruik van archivering Audiovisuele versus geschreven verslaglegging Conclusie Techniek en markt Mogelijkheden van de beschikbare systemen Leveranciers van systemen voor audiovisuele verslaglegging Overzicht van vraag naar online audiovisuele verslaglegging Mogelijke ontwikkelingen in de techniek Mogelijke ontwikkelingen in de markt Conclusie Case studies Raadsinformatiesysteem Amsterdam (RIA) Ontwikkeling van het systeem Democratische waarde van het systeem Audiovisuele verslaglegging versus schriftelijke verslaglegging Politiek.residentie.net (Den Haag) Ontwikkeling van het systeem Democratische waarde van het systeem Audiovisuele verslaglegging versus schriftelijke verslaglegging Case: Deventer Ontwikkeling van het systeem Democratische waarde van het systeem Audiovisuele verslaglegging versus schriftelijke verslaglegging...47 Dialogic innovatie interactie 3

4 4.4 Staten informatie systeem (provincie Gelderland) Ontwikkeling van het systeem Democratische waarde van het systeem Audiovisuele verslaglegging versus schriftelijke verslaglegging Vergelijking tussen de cases Ontwikkeling van het systeem Democratische waarde van het systeem Audiovisuele verslaglegging versus schriftelijke verslaglegging Uitkomsten, trends en aanbevelingen Belangrijkste uitkomsten Trends Discussiepunten Concrete aanbevelingen...63 Bijlage 1. Generiek raamwerk voor de beschrijving van AV-toepassingen 65 Bijlage 2. Lijst van respondenten Bijlage 3. Achtergrondcijfers en statistieken Bijlage 4. Overzicht van de cases Dialogic innovatie interactie

5 Dialogic innovatie interactie 5

6 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Eén van de doelstellingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het bevorderen van de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Democratische basisinformatie de besluiten en vergaderstukken van vertegenwoordigende organen is daarbij erg belangrijk. In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden ( webcasting ). Dit is een toegankelijke manier om het democratische proces aan de burgers te presenteren. Algemeen wordt aangenomen dat de lokale en provinciale politiek daardoor meer gaat leven. Wanneer de audiovisuele bestanden worden opgeslagen, ontstaan er daarnaast tal van geavanceerde mogelijkheden. Audiovisuele fragmenten kunnen per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tijdstip worden afgespeeld. Ook van deze ontwikkeling wordt verondersteld dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de ontsluiting van bestuurlijke en politieke informatie voor een breder publiek. 1 Naast de vermeende voordelen zou er echter ook een belangrijk nadeel kunnen optreden. Het opstellen van schriftelijke verslagen is een arbeidsintensieve en dus relatief dure optie. Het ligt daardoor voor de hand te veronderstellen dat gemeenten en provincies die audiovisuele verslaggeving inzetten, gaan bezuinigen op de traditionele schriftelijke verslaglegging. Het gebruik van de nieuwe optie van webcasting zou zo de toegankelijkheid van bestuursinformatie eerder kunnen verslechteren dan verbeteren. 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Dit onderzoek geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de gevolgen van het gebruik van audiovisuele verslaglegging door gemeenten en provincies op hun schriftelijke verslaglegging. Het onderzoek richt zich met name op de effecten van de mogelijke verschuiving op de kwaliteit van de aangeboden bestuurlijke informatie. In de centrale onderzoeksvraag is dat als volgt verwoord: Leidt het gebruik van audiovisuele verslaggeving door gemeenten en provincies tot een verslechtering of verbetering van de toegankelijkheid van bestuursinformatie ten opzichte van de situatie dat er alleen van schriftelijke verslaggeving gebruik werd gemaakt? Gegeven de doelstellingen die in het offerteverzoek zijn geformuleerd is deze centrale vraag opgesplitst in een vijftal vervolgvragen: 1. Is de manier waarop gemeenten en provincies via hun website audiovisuele informatie aanbieden een verbetering ten opzichte van het schriftelijk verslag in termen van toegankelijkheid en begrijpelijkheid? 1 Zie onder andere prof. Elzinga in Binnenlands Bestuur ( Raadsinformatiesysteem Amsterdam heeft de toekomst. 1 juli 2007, p.15) 6 Dialogic innovatie interactie

7 2. Is de audiovisuele verslaglegging democratisch verantwoord? 3. Welke opties bestaan er in de markt om de toegankelijkheid van audiovisuele verslagen (verder) te optimaliseren? 4. Wat zijn de verschillen in het gebruik van audiovisuele versus schriftelijke verslaglegging in gemeenten en provincies waarbij de algehele verslaglegging een hoge kwaliteit heeft en van het gebruik van audiovisuele versus schriftelijke verslaglegging in gemeenten en provincies waarbij de algehele verslaglegging een gemiddelde kwaliteit heeft? 5. Welke concrete maatregelen en adviezen kunnen er worden geformuleerd om de transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie te waarborgen zodat een audiovisueel verslag minstens zo toegankelijk is als een schriftelijk verslag? 1.3 Onderzoeksaanpak Een centrale veronderstelling bij het ontwerp van het onderzoek is dat er geen noodzakelijk verband bestaat een toename van het gebruik van audiovisuele verslaglegging en een afname van de kwaliteit van schriftelijke verslaglegging. Of er uiteindelijk substitutie optreedt, hangt niet zozeer af van de inherente kenmerken van de technologie maar veel meer van de wijze waarop de nieuwe technologie lokaal wordt ingezet. Dit proces kan alleen goed samen met de direct betrokkenen (gebruikers, beheerders, bestuurders) worden beschreven. De focus in dit onderzoek ligt daarom op de kwalitatieve beschrijving van de verschillende soorten van gebruik van audiovisuele verslaggeving. Het gevaar bij kwalitatieve beschrijvingen is dat de nadruk teveel komt te liggen op de unieke en onderscheidende kenmerken van de case. Gegeven de relatief beperkte omvang van het onderzoek kunnen er slechts een handvol cases worden onderzocht. Er bestaat dan een reëel gevaar dat de eindconclusies van het onderzoek (te) sterk worden gekleurd door opvallende maar relatief zeldzame gebeurtenissen. Verder is het daardoor niet goed mogelijk om de case studies met elkaar te vergelijken en over de case studies heen conclusies te trekken. We hebben er daarom voor gekozen om eerst een breed overzicht te maken van het gebruik van audiovisuele verslaglegging door gemeenten en provincies. Om op een zo efficiënte en consistente manier zoveel mogelijk cases te kunnen beschrijven is er gebruik gemaakt van een generiek raamwerk. In het raamwerk wordt het centrale thema van dit onderzoek democratische toegankelijkheid van overheidsinformatie in een viertal dimensies verder is uitgewerkt. 2 In de logische volgorde zijn dit: 1. beschikbaarheid, 2. toegankelijkheid (in enge zin), 3. begrijpelijkheid en 2 Informatie moet eerst beschikbaar zijn voordat het toegankelijk kan worden gemaakt. Als die informatie vervolgens niet op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd, heeft de toegankelijkheid vanuit democratisch oogpunt weinig toegevoegde waarde. Dat geldt tenslotte ook voor informatie waar de burger zich niet formeel op kan beroepen (dat wil zeggen die niet officieel is geaccordeerd door het bestuursorgaan). In bijlage 1 is een verdere uitwerking van het raamwerk opgenomen. Dialogic innovatie interactie 7

8 4. verantwoordelijkheid. Hetzelfde raamwerk is later gebruikt om in de (vier) kwalitatieve cases de democratische toegankelijkheid van schriftelijke verslaglegging en die van audiovisuele verslaglegging op een vergelijkbare wijze te beschrijven. De cases zijn beschreven op basis van diepteinterviews met de partijen die direct betrokken waren bij de invoering van de online audiovisuele verslaglegging. In alle cases bleek de griffie de centrale ingang te zijn. Gegeven de beperkte omvang van het onderzoek was het niet mogelijk om zelf data te verzamelen over de eindgebruikers van de webcasting toepassingen (de burgers). Er is daarom voor zover mogelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van secundaire data (bezoekersstatistieken en dergelijke). De vier cases zijn niet allemaal even uitgebreid beschreven. Er is voor gekozen om de beperkte beschikbare onderzoekscapaciteit te concentreren op de cases waarin het meest uitgebreid gebruik wordt gemaakt van audiovisuele verslaglegging. Voorafgaande aan de vier case studies is het huidige aanbod van toepassingen voor online audiovisuele verslaglegging in Nederland onderzocht. Op deze manier konden de specifieke resultaten in de vier cases worden beoordeeld tegen de algemene ontwikkelingen in de markt en in de stand der techniek. De beschrijving van de Nederlandse markt is grotendeels gebaseerd op een aantal interviews met vertegenwoordigers van de belangrijkste leveranciers in Nederland. 3 Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek al snel dat de mogelijke substitutie tussen audiovisuele en schriftelijke verslaglegging met name zou kunnen optreden bij kleinere gemeenten. De veronderstelling was dat deze gemeenten vanwege hun relatief bescheiden budgetten de inzet van hun middelen zouden moeten concentreren op een van de twee soorten verslaglegging. 4 Omdat in de cases op verzoek van de opdrachtgever bewust is gekozen voor grotere gemeenten 5 is het brede overzicht van het gebruik van audiovisuele verslaglegging later uitgebreid met een beknopt kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van audiovisuele verslaglegging en de kwaliteit van de schriftelijke verslaglegging. 1.4 Leeswijzer In de structuur van dit rapport zijn de verschillende onderdelen van het onderzoek in een logische volgorde van breed naar smal en vervolgens weer naar breed geplaatst. Hoofdstuk 2 geeft een globaal overzicht van het gebruik van online audiovisuele verslaglegging in Nederland. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanbodzijde. In het eerste deel van het hoofdstuk worden de huidige technische mogelijkheden beschreven. In het tweede deel volgt een overzicht van de belangrijkste leveranciers die op de Nederlandse markt actief zijn. Hoofdstuk vier beschrijft de vier cases in detail. De volgorde van de cases volgt 3 In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle respondenten. Dit betreft zowel de personen die we hebben gesproken in het kader van de case studies als in het kader van de marktverkenning. 4 Sommige aanbieders van audiovisuele verslaglegging gebruiken het substitutie-effect zelfs als verkoopargument: Voortaan kunt u ervoor kiezen om minder gedetailleerd schriftelijk te notuleren en deels naast een besluitenlijst door te verwijzen naar het videoarchief. Hiermee bespaart u aanzienlijk op de kosten van notuleren. (http://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/raadsinformatie/io4_%7c_raad_direct/ ) 5 Dit is gedaan in de (naar later bleek correcte) veronderstelling dat grote gemeenten voorop lopen in het gebruik van audiovisuele verslaglegging. Het bestuderen van de toepassing van audiovisuele verslaglegging door grote gemeenten levert dan de meest rijke en uitgebreide informatie op. 8 Dialogic innovatie interactie

9 gedeeltelijk de chronologie van het onderzoek. De meest uitgebreide case (Amsterdam) is eerst onderzocht, daarna de minder uitgebreide cases. In het afsluitende vijfde hoofdstuk zijn de conclusies uit de afzonderlijke case studies met elkaar vergeleken en geplaatst tegen de achtergrond van de resultaten van de marktverkenning en de kwantitatieve onderzoek van de vraagkant. In het tweede deel van dit hoofdstuk zijn tenslotte een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd op basis van de conclusies die in het voorafgaande zijn getrokken. 1.5 Definities Het overkoepelende begrip online audiovisuele (AV) verslaglegging omvat zowel het aanbieden van geluidsfragmenten over het internet (online audio verslaglegging) als videobeelden (online video verslaglegging). Welbeschouwd verwijst video alleen naar beeldmateriaal en niet naar geluidsmateriaal. In het gangbare taalgebruik wordt met video echter beeld en geluid bedoeld denk aan een viderecorder of videocamera die zowel beeld en geluid opnemen en afspelen. In het vervolg van dit rapport wordt met video verwezen naar audiovisuele verslaglegging waarin functionaliteiten voor beeld en geluid zijn opgenomen, bij audio is er alleen sprake van geluid. Dialogic innovatie interactie 9

10 2 Overzicht van het gebruik van audiovisuele verslaglegging 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een kwantitatief overzicht gegeven van het gebruik van online audiovisuele verslaglegging door vertegenwoordigende organen in Nederland. Om een goede vergelijking tussen de organen (en statistische analyses) mogelijk te maken is ervoor gekozen om het overzicht te beperken tot gemeenten. Daar staat tegenover dat het overzicht nagenoeg compleet is, dat wil zeggen alle gemeenten in Nederland dekt. In theorie is het mogelijk dat bij ons onderzoek op het internet enkele webcasting applicaties van gemeenten over het hoofd zijn gezien. Dit leidt echter nauwelijks tot vertekening omdat de impact van een applicatie die niet te vinden is via zoekmachines zeer gering zal zijn. Verder zijn alle gevallen waarbij slechts één uitzending beschikbaar was, beschouwd als pilot project en niet in de analyses opgenomen. Het accent van het onderzoek lag immers op het structurele gebruik van online audiovisuele verslaglegging, niet op het traceren van experimenten. 2.2 Globaal overzicht Van de 443 gemeenten in Nederland maken er op dit moment 67 gebruik van online audiovisuele verslaglegging. Dat is 15% van het totaal. Deze groep kent een goede spreiding over Nederland: Van de gemeente Ameland tot de gemeente Heerlen, van de gemeente Vlaardingen tot de gemeente Zwolle. Met uitzondering van de grootte van de gemeente (zie de volgende paragraaf) lijken er geen kenmerken te zijn waarop deze groep gemeenten zich onderscheidt van de rest van de Nederlandse gemeenten. Het gros van de gemeenten maakt alleen gebruik van audio verslaglegging. De groep van gemeenten die daarnaast ook van video gebruik maakt dus van audiovisuele verslaglegging in de ware zin van het woord is nog zeer beperkt. In totaal gaat het dan nog slechts om tien gemeenten, of 2% van het totaal. 2.3 Grootte versus gebruik van online audiovisuele verslaglegging Er is een duidelijk verband tussen de omvang van de gemeente en het gebruik van audio verslaglegging door die betreffende gemeente. Zo is de gemiddelde grootte van een gemeente die gebruik maakt van online audio verslagging uitgedrukt in het aantal bewoners bijna twee keer zo hoog als van het landelijk gemiddelde. 6 Als we de verdeling over de verschillende grootteklasses bekijken wordt het beeld nog duidelijker. Met uitzondering van de op een na grootste klasse is er sprake van een continue stijging van het percentage gemeenten met webcasting bewoners tegen een landelijk gemiddelde van bewoners. 10 Dialogic innovatie interactie

11 Tabel 1. Aandeel gemeenten met online audio (only) verslaglegging per grootteklasse naar aantal inwoners (september 2007) 7 Aantal inwoners < > totaal aantal gemeenten totaal aantal gemeenten met online audio verslaglegging relatief aandeel 9% 10% 17% 22% 5% 17% Als we de set beperken tot gemeenten die video gebruiken is het verband nog sterker. De gemiddelde grootte van deze gemeenten is bijna zes keer zo groot ( inwoners) als het landelijke gemiddelde. Een opvallende uitzondering is de gemeenten Oostzaan, die slechts inwoners telt. Beperken we de set nog verder tot de gemeenten die ook live online videobeelden aanbieden, dan is het aantal bijna acht keer zo groot ( inwoners) als het landelijke gemiddelde. Tabel 2: Aandeel gemeenten met online video (plus audio) verslaglegging per grootteklasse naar aantal inwoners (september 2007) 8 totaal aantal Aantal inwoners < > gemeenten totaal aantal gemeenten met video webcasting relatief aandeel 1% 0% 0% 7% 16% 50% 2.4 Grootte versus gebruik van archivering Het gebruik van een archief geeft een duidelijke meerwaarde aan een toepassing voor audiovisuele verslaglegging. 9 Als er een archief is kunnen burgers bijvoorbeeld de meest 7 In de periode september december 2007 zijn er minimaal 12 gemeenten bijgekomen. Dat brengt het totaal voor audio only gemeenten dan op 69 (16%, zie ook figuur 6, paragraaf 3.3). 8 De groei in de afgelopen maanden (zie vorige voetnoot) was met name sterk in het videosegment. 9 Daar zijn minimaal 14 gemeenten bijgekomen dus meer dan een verdubbeling in twee maanden (van 2,3% naar 5,4%, zie wederom figuur 6, paragraaf 3.3). Het opslaan van online uitgezonden mediabestanden is niet vanzelfsprekend. Met name videobestanden zijn relatief groot in omvang en het archiveren van dergelijke bestanden vereist veel Dialogic innovatie interactie 11

12 recente vergadering terugzien of op trefwoord zoeken naar een bepaalde specifieke vergadering die voor hun van belang is. Ook voor deze variabele hebben we het verband met de grootte van de gemeente onderzocht (zie Tabel 3). Gemeenten hebben gemiddeld 32 audio en/of videobestanden online staan. De variatie tussen de gemeenten is relatief beperkt, en er is dit maal geen duidelijk patroon te onderkennen. 10 Er is geen eenduidig verband tussen grootte en omvang van het AV-archief. Tabel 3: Relatie tussen omvang archief van webcasting en omvang gemeente (september 2007) totaal aantal gemeenten met audio Aantal inwoners < > en/of video totaal aantal bestanden Gemiddeld omvang archief 15,4 33,7 37,9 43,7 13,9 38,6 2.5 Audiovisuele versus geschreven verslaglegging De laatste relatie die is onderzocht, is die tussen audiovisuele verslaglegging en de kwaliteit van schriftelijke verslaglegging. In het laatste geval is kwaliteit geoperationaliseerd als de mate van detail van de verslaglegging. Hiervoor is de volgende schaal gebruikt: Tabel 4: Meetinstrument voor de kwaliteit van schriftelijke verslaglegging (mate van detail) Label INTEGRAAL WOORDELIJK UITGEBREID SAMENVATTEND BESLUITENLIJST Omschrijving Dit is een letterlijke weergave, inclusief versprekingen en grammaticale fouten. Spreektaal wordt omgezet naar schrijftaal. Samenvatting van het betoog van een spreker. Samenvatting per agendapunt opgesteld. Wettelijk minimum. Omdat het scoren van de kwaliteit van schriftelijke verslaglegging relatief veel tijd kost is de analyse beperkt tot de (tien) gemeenten die online video verslaglegging gebruiken. Deze kwaliteit van schriftelijke verslaglegging van deze (experimentele) groep is (kostbare) opslagruimte. Vaak worden dit soort bestanden daarom als als vluchtige, eenmalige uitzendingen verspreid. Daarnaast is het doorzoekbaar maken van audio- en videobestanden geen sinecure (zie hierna, hoofdstuk 3). In het laatste geval is het toevoegen van een apart spoor voor ondertiteling een belangrijk middel om de AV-bestanden beter doorzoekbaar te maken (zie hierna). 10 Zie ook figuur 11 in bijlage Dialogic innovatie interactie

13 vervolgens vergeleken met een vergelijkbare (controle)groep van gemeenten die geen gebruik maken van audiovisuele verslaglegging. 11 In de onderstaande tabel worden de resultaten van de analyse getoond. Er blijkt niet of nauwelijks verschil te bestaan tussen de experimentele groep en de controlegroep. De gemeente Westland heeft een hogere score dan haar evenbeeld (Sittard-Geleen) maar gebruikt wel video verslaglegging. Alleen in het geval van Zwolle scoort de gemeente uit de experimentele groep lager dan de bijbehorende gemeente uit de controlegroep. Voorheen (in 2002) beschikte Zwolle nog wel over woordelijke schriftelijke samenvattingen. Het is echter onduidelijk of deze achteruitgang in kwaliteit te maken heeft met de invoering van de audiovisuele toepassing. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat er enig verband bestaat tussen de kwaliteit van schriftelijke verslaglegging en het gebruik van AV (hier: video) verslaglegging. Tabel 5: Kwaliteit online video verslaglegging versus kwaliteit van schriftelijke verslaglegging (matched pairs) naam gemeente Strijen Oostzaan inwonertal video Nee Ja wijze van schriftelijke verslaglegging uitgebreid uitgebreid Gouda Lelystad Nee Ja woordelijk woordelijk Alkmaar Leeuwarden Nee Ja uitgebreid uitgebreid Sittard-Geleen Westland Nee Ja uitgebreid woordelijk Zoetermeer Zwolle Nee Ja woordelijk samenvattend Apeldoorn Nijmegen Nee Ja woordelijk woordelijk Breda Groningen Nee Ja woordelijk woordelijk Almere Eindhoven Nee Ja woordelijk woordelijk Utrecht Den Haag Nee Ja woordelijk woordelijk Rotterdam Amsterdam Nee Ja woordelijk woordelijk 11 Hierbij zijn gemeenten van verschillende grootte betrokken. Voor het onderzoeksontwerp is er gebruik gemaakt van een opzet met matched pairs. Dit betekent dat voor elke gemeente in de experimentele groep een gemeente is gekozen die ongeveer dezelfde omvang heeft, maar die géén gebruik maakt van AV-verslaglegging (de referentiegroep). We hebben bijvoorbeeld Amsterdam (video) vergeleken met Rotterdam (geen AV) en Oostzaan (video) met Strijen (geen AV). Door deze opzet is het ondanks de omvang van de twee groepen in principe mogelijk om uitspraken te doen over de gehele groep van gemeenten. Dialogic innovatie interactie 13

14 2.6 Conclusie Op het eerste gezicht lijkt er weinig verband te liggen tussen eigenschappen van gemeenten en het gebruik van webcasting. Uit kwantitatief onderzoek blijkt echter dat het aantal inwoners van een gemeente samenhangt (en dus waarschijnlijk van invloed is) op het al dan niet gebruiken van online AV-verslaglegging. Door de bank genomen blijkt dat de omvang van een gemeente positief samenhangt met het gebruik van zowel audio als video verslaglegging. Als het gaat om de omvang van het webcasting archief, is er daarentegen geen duidelijk patroon te vinden. Tenslotte laat een paarsgewijze analyse zien dat het gebruik van online AV-verslaglegging zeer waarschijnlijk niet van invloed is op de kwaliteit van de schriftelijke verslaglegging. 14 Dialogic innovatie interactie

15 3 Techniek en markt 3.1 Mogelijkheden van de beschikbare systemen De belangrijkste functionaliteiten van online audiovisuele toepassingen zijn het op verschillende manieren (bijvoorbeeld live of vertraagd) weergeven van geluid (audio) en beeld (video) en het indexeren (bijvoorbeeld op onderwerp of spreker) en opslaan (archivering) van de audio- en videobestanden. Al deze mogelijkheden worden hieronder puntsgewijs behandeld. Audio Bij het uitzenden van vergaderingen maakt elke toepassing die we zijn tegengekomen uiteraard minimaal gebruik van audio het gebruik van video komt (nog) relatief weinig voor. Het formaat waarin de audiobestanden worden aangeboden is doorgaans MP3 12 of WMA. 13 Deze formaten zijn zeer gangbaar en worden ook voor andere toepassingen (zoals het comprimeren van muziekbestanden) gebruikt. Als het gaat om audio bestanden, dan zijn deze vaak in het WMA-formaat. De audiobestanden kunnen op twee manieren worden aangeboden: via een downloadbaar bestand of via een geïntegreerde speler op de website. In het laatste geval kunnen gebruikers eenvoudig geluid beluisteren door in een website op play te drukken. 14 Figuur 1 toont een voorbeeld van een geïntegreerde speler op een website. De meer geavanceerde oplossingen die door de grotere marktpartijen worden aangeboden, maken gebruik van de geïntegreerde speler op de website. MP3-bestanden die gebruikers kunnen downloaden worden doorgaans alleen aangeboden door gemeenten die een custom-made oplossing gerealiseerd hebben. Figuur 1: Voorbeeld van een geïntegreerde speler op een website 15 De kwaliteit van de audio is over het algemeen zeer goed. Wij zijn nauwelijks passages tegengekomen die niet of slecht te verstaan zijn Zie Het bekendste voorbeeld van een in een website geïntegreerde speler is misschien wel Ook hier kunnen gebruikers eenvoudig multimediale content gebruiker door op een knop op een website te drukken. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het downloaden van MP3 s: Om deze bestanden af te spelen heeft een gebruiker een programma (bijvoorbeeld Windows Media Player, Winamp) of apparaat (zoals een ipod) nodig. 15 Afkomstig van de website: Dialogic innovatie interactie 15

16 Video Een relatief klein gedeelte van multimediale verslagen van vergaderingen die we hebben gevonden (zie hoofdstuk 2), maakt gebruik van videobeelden. Het formaat waarin deze beelden worden aangeboden, is bijna altijd het WMV-formaat (Windows Media Video). 17 Dit is een verzamelnaam van een aantal compressietechnologieën dat wordt aangeboden door Microsoft. Videobestanden worden aangeboden door middel van een geïntegreerde speler op de website. Zo kunnen gebruikers direct toegang krijgen tot de beelden. Er zijn geen aanbieders gevonden die de bestanden expliciet downloadbaar aanbieden. 18 De kwaliteit van de videobeelden wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Het maken van videobeelden is veel complexer dan het maken van geluidsopnamen. Om te beginnen is er de wijze van opnemen van het beeld. Zo kan er gekozen worden voor een vaste camera. Dit lijkt enigszins op een beveiligingscamera van goede kwaliteit die aan het plafond hangt. Deze maakt vanuit een vast punt opnamen van de gehele vergaderzaal. Omdat de resolutie van deze uitzendingen vrij beperkt is en de camera een groot gebied afdekt, is het moeilijk om details te zien. Een tweede manier om opnames te maken is door gebruik te maken van een camerasysteem dat automatisch focust op de spreker. Dit vraagt om een systeem waarin de camera in ieder geval om haar assen moet kunnen bewegen. Het richten op de spreker kan gebeuren door gebruik te maken van de gegevens over de microfoon. Daar waar de microfoon aanstaat, bevindt zich de spreker. Dit systeem geeft een goed overzicht van de vergadering, doordat het de beperkte resolutie goed inzet. Alleen de spreker is immers in beeld. Indien er echter sprake is van snel wisselende sprekers (zoals bijvoorbeeld tijdens discussies) kan de verslaglegging onduidelijk zijn. Een derde manier van het maken van opnamen is het inzetten van cameramensen of camera s met verschillende standpunten. In principe is dit gelijk aan de manier waarop televisie gemaakt wordt. Hoewel dit zonder twijfel voor de beste kwaliteit zorgt, zijn de kosten hiervan verreweg het hoogst. Daarnaast doet zich uit oogpunt van verantwoordelijkheid het probleem voor door de menselijke tussenkomst (regisseur!) de objectiviteit van het vastleggen van de beelden niet meer gewaarborgd is. Bij het bekijken van de videobeelden hebben wij een aantal drempels ervaren. Bovendien bleek de kwaliteit van videoverslaglegging van geval tot geval sterk te verschillen. De belangrijkste problemen waar we mee te maken kregen waren de volgende: Moeite met positiewijzigingen. Vrij veel systemen kunnen niet goed omgaan met een gebruiker die snel door het verslag heen wil lopen. Een gebruiker wil bijvoorbeeld slechts een paar fragmenten van enkele agendapunten zien. We zien dan vaak dat het zeer lang duurt voordat de positiewijziging wordt doorgevoerd. Soms valt ook het beeld of geluid (tijdelijk) weg of wordt het systeem instabiel (browser hangt). Synchronisatie. Zelfs kleine imperfecties in de afstemming van beeld en geluid kunnen mensen zeer goed waarnemen. Het synchroniseren van beeld en geluid is dan ook een 16 In de enkele gevallen dat het geluid slecht te verstaan was, had dit meestal te maken met politici die door elkaar heen spraken. Dat heeft dus meer de gebruiker te maken dan met de techniek Er zijn de afgelopen tien jaar talloze systemen bedacht die content trachtten te beschermen tegen kopiëren, herhaaldelijk gebruiken, downloaden, et cetera. Tegenwoordig worden deze systemen vaak DRM (Digital Rights Management) genoemd. In de praktijk blijken deze systemen echter niet succesvol te zijn in het uitvoeren van hun taak. Elk bestand dat een gebruiker kan gebruiken (bijvoorbeeld beluisteren, bekijken, installeren, et cetera), kan per definitie worden gekopieerd, opgeslagen en bewerkt. Zelfs de beste bescherming van video (of audio) kan worden omzeild door het beeld (of geluid) via een camera (of microfoon) op te nemen. 16 Dialogic innovatie interactie

17 probleem waar veel online videoapplicaties mee te maken hebben. Zelfs bij betrekkelijk geavanceerde spelers komt dit probleem regelmatig voor. Instabiel. Sommige systemen kunnen ertoe leiden dat de internetbrowser vastloopt. Traag. Enkele systemen hebben lange tijd nodig (minuten ) om in te laden. Een minuut is een eeuwigheid in het internettijdperk. Een groot gedeelte van de potentiële kijkers zal bij dit soort wachttijden waarschijnlijk afhaken. Browsercompatibiliteit. Enkele videospelers bleken niet goed te kunnen omgaan met andere browsers dan Internet Explorer. Het testen van de systemen op een FireFox browser bleek dan ook niet altijd succesvol. 19 Live uitzendingen Live uitzendingen maken het mogelijk dat burgers meteen kunnen vernemen welke beslissingen er in hun raad worden genomen. Hoewel relatief veel aanbieders het mogelijk maken om vergaderingen live uit te zenden, maken betrekkelijk weinig vertegenwoordigende organen hier nog gebruik van. In de praktijk zijn we geen live uitzendingen tegengekomen die alleen betrekking hadden op audio. 20 Elke live uitzending was dus een combinatie van beeld en geluid. Gegevens over het aantal gebruikers laten zien dat er doorgaans minder mensen de live uitzending bekijken dan de gearchiveerde uitzending. Daarentegen bestaat binnen de sector het beeld dat kijkers van live-uitzendingen een groter gedeelte van de vergadering bekijken dan mensen die via het archief de beelden benaderen. Archieffunctie 19 Dit is een belangrijk punt dat voor een deel teruggevoerd kan worden op de toegepaste techniek. Er worden ondermeer componenten gebruikt die browserspecifiek zijn; een alternatief voor andere browsers is niet voorhanden. Dit lijkt niet in overeenstemming te brengen te zijn met de Webrichtlijnen, een kwaliteitsmodel dat is ontwikkeld om de toegankelijkheid van overheidswebsites te waarborgen. Om dat te bereiken staan de richtlijnen alleen het gebruik van een beperkte set, veel voorkomende, generieke componenten toe. In dit specifieke geval werkt het echter juist discriminatie in de hand. Het probleem is dat 99% van alle AV-materiaal op overheidssites in Microsoftformaten staat (omdat de Nederlandse overheid nu eenmaal Windows en Office als standaard gebruikt). De aansturing vanuit de browser naar de Mediaplayer (bijvoorbeeld heen en weer springen tussen frames) werkt alleen met (Microsoft) Explorer goed omdat die browser nu eenmaal goed is geïntegreerd met (Microsoft) Media Player. Vanuit een andere browser (zoals Firefox of Safari) kan dezelfde aansturing alleen worden bereikt als er gebruik wordt gemaakt van een aantal specifieke componenten die niet in de generieke toolbox van de Webrichtlijnen staan. Met andere woorden, als gemeenten zich strikt aan de Webrichtlijnen houden is de functionaliteit van audiovisuele applicaties op de website van die gemeente beperkt voor niet-microsoft browsers. Volgens de experts van Webrichtlijnen heeft dit probleem echter niets te maken met de webrichtlijnen zelf maar met de manier waarop de achterliggende systemen van de leverancier van de AVapplicatie is ingericht. Hierbij verwijzen ze onder andere naar de succesvolle interdepartementale pilot waar een goed functionerende player is geïntegreerd in een website die door een willekeurige browser correct kan worden weergegeven (zie Het ontwerp van de player is gelaagd, zodat een gebruiker audiovisuele bestanden krijgt aangeboden in een formaat dat voor zijn systeem geschikt is. Dat lost echter maar voor een deel de problemen op die de leverancier heeft met het gebruik van de Webrichtlijnen. Het is volgens de leverancier niet mogelijk om vanuit zijn back-end systeem (het systeem waarin de tekst van de verslagen staan) rechtstreeks naar een bepaald frame binnen een audio- of videofragment te springen. De fragmenten kunnen dus alleen integraal worden afgespeeld. 20 Een bekend voorbeeld van het live audio uitzenden van bijeenkomsten is de kerktelefoon. Een moderne digitale variant is de KerkWerkRadio (zie o.a. Dialogic innovatie interactie 17

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken DGET - TM Project: 2008.071 Publicatienummer: 2008.071-0905 Datum: Utrecht, 10 juni 2009 Auteurs: Dr.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Multimedia en overheidsdienstverlening

Multimedia en overheidsdienstverlening Multimedia en overheidsdienstverlening In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Project: 2007.076 Publicatienummer: 2007.076-0803 Datum: Utrecht, 15 februari 2008 Auteurs:

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie