Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking"

Transcriptie

1 Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art. 2:373), zodat salderen met vrije reserves de enige optie is. De richtlijnen van de RJ (RL 240) zijn van gelijke strekking. Separaat opnemen onder het eigen vermogen is dus niet toegestaan. (Opm.: De IFRS laten overigens separate (negatieve) opname onder het eigen vermogen wel toe (IAS 32.33)) 2. RL e.v. - Vermogensmutaties in relatie met aandeelhouderschap - Herwaarderingen - Foutenherstel - Effecten van stelselwijzigingen - Bepaalde valutakoersverschillen 3. Rechtstreekse verwerking in het vermogen kan soms leiden tot een beter inzicht in het vermogen en het resultaat. Bijvoorbeeld de herwaardering van activa leidt in principe tot een resultaat. Dit resultaat is echter nog niet gerealiseerd. Opname in de resultatenrekening zou dan kunnen leiden tot een uitdeling van ongerealiseerde winsten. 4. Activering van kosten van onderzoek en ontwikkeling vindt plaats op grond van het "matching" principe. Op grond van het "voorzichtigheids" principe wordt activering van kosten van onderzoek en ontwikkeling achterwege gelaten. 5. Volgens RJ Een immaterieel vast actief dient in de balans te worden opgenomen, maar uitsluitend wanneer: a. het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen aan de rechtspersoon; b. de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 6. Immateriële vaste activa die voortkomen uit ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern project) dienen te worden geactiveerd, maar uitsluitend indien de rechtspersoon alle navolgende punten kan aantonen: a. de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b. haar intentie om het immaterieel vast actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen; c. haar vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; d. hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere dient de rechtspersoon aan te tonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel vast actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel vast actief zelf of, als het immaterieel vast actief binnen de rechtspersoon wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel vast actief; e. de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; en f. het vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling van het immaterieel vast actief betrouwbaar vast te stellen. De Richtlijnen (RL ) en IFRS (IAS 38.54) staat activering van onderzoekskosten niet toe omdat bij deze kosten vrijwel nooit aan de genoemde 1

2 criteria wordt voldaan. 7. Voorbereidings- en aanloopkosten zijn de kosten die worden gemaakt nadat het besluit tot commerciële exploitatie als uitvloeisel van onderzoek en ontwikkeling is genomen tot het tijdstip waarop een normaal te achten niveau van bedrijvigheid is bereikt. 8. De wettelijke reserve dient te zijn. Volgens RL en art 365 lid 2 BW dient een reserve aangehouden te worden ter hoogte van de geactiveerde kosten. De voor activering in aanmerking te nemen kosten betreffen de ontwikkelingskosten totaal De wettelijke reserve dient dan te bedragen. Opgave 2 Vraag 1 Beredeneer dat het belang van Zilvervos in FoxPack classificeert als deelneming. - er is sprake van een kapitaalbelang voor eigen rekening dat - duurzaam is bedoeld en - ten dienste staat van de eigen werkzaamheden Alternatief: bij een kapitaalbelang van tenminste 20% bestaat een weerlegbaar wettelijk vermoeden van een deelneming. Vraag 2 Beredeneer dat Zilvervos zijn belang in FoxPack terecht waardeert tegen nettovermogenswaarde. Gezien de omvang van het kapitaalbelang en de daaraan verbonden stemrechten kan Zilvervos invloed van betekenis uitoefen op het zakelijk en financieel beleid van FoxPack. Tevens bestaat bij 20% of meer van de stemrechten het wettelijk vermoeden dat invloed van betekenis wordt uitgeoefend. Een deelneming die aan deze voorwaarden voldoet, wordt op grond van Titel 9 Boek 2 BW gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Volgens de verstrekte gegevens hanteert Zilvervos de Nederlandse wet en regelgeving, dus is waardering tegen nettovermogenswaarde terecht. Vraag 3 Bereken de goodwill die FoxPack heeft betaald bij verwerving van het 60%-belang in Poolvos op 1 januari Aankoopprijs verworven belang Zichtbaar eigen vermogen Aanpassing naar hogere actuele waarden: - materiële vaste activa: voorraad vossen: Aanpassing naar grondslagen FoxPack: - hogere voorzieningen: Latente belastingverplichting: 25% Per saldo hogere fair value Fair value verworven belang van 60% Betaalde goodwill 621 2

3 Vraag 4 Geef de journaalpost die FoxPack heeft gemaakt naar aanleiding van de verwerving van het belang in Poolvos op 1 januari Noem de namen van de balansposten en van de balansrubrieken waarvan deze posten deel uitmaken. Goodwill: Immateriële vaste activa 621 Deelneming: Financiële vaste activa Aan Liquide middelen (Vlottende activa) Vraag 5 Bereken het aandeel in het resultaat van Poolvos dat FoxPack in 2009 verantwoordt als resultaat deelneming. Winst na belasting over 2009 volgens grondslagen Poolvos 310 Aanpassingen naar fair value: - hogere afschrijving materiële vaste activa: 1/10 x hogere kostprijs verkopen: lagere onttrekking aan voorzieningen: 70 ( ) 30 ( ) 40 Per saldo lager resultaat o.b.v. grondslagen FoxPack Belastingeffect: 25% Winst na belasting over 2009 o.b.v. grondslagen FoxPack 220 Aandeel FoxPack: 60% 132 Vraag 6 Bereken alle posten die in verband met de deelneming Poolvos voorkomen op de balans van Foxpack per 31 december Goodwill: 621 1/9 van Deelneming: (resultaat) 48 (dividend: 60% van 80) Alternatief voor deelneming Poolvos Zichtbaar eigen vermogen eind 2009: = Hogere fair value materiële vaste activa: (600-60) x 0, Eigen vermogen Poolvos eind 2009 obv grondslagen FoxPack Aandeel FoxPack: 60% van Vraag 7 Geef gemotiveerd aan of het kapitaalbelang in Poolvos kwalificeert als een deelneming van Zilvervos. Poolvos is een 60%-deelneming van FoxPack. Omdat FoxPack op grond van overheersende zeggenschap (80% stemrecht in de AvA) kwalificeert als een dochtermaatschappij van Zilvervos, kwalificeert Poolvos ook als deelneming van Zilvervos. Vraag 8 Geef het verloop van de post deelneming FoxPack dat Zilvervos opneemt in de toelichting van haar enkelvoudige jaarrekening

4 Het verloop van de deelneming staat in de kolom Aandeel Zilvervos. Eigen 80% vermogen Aandeel FoxPack Zilvervos Eigen vermogen Aandelenkapitaal Algemene reserve 905 Winst Stand per 31 december Uitgekeerd dividend 2008: 12% van Winst ,6 Aanpassing naar grondslagen Zilvervos: Door FoxPack geactiveerde goodwill moet volgens de grondslagen van Zilvervos ten laste van eigen vermogen ,6 Stand per 31 december

5 Opgave 3 Vraag 1 In het geval van positieve koersverschillen op de netto-investering in buitenlandse groepsmaatschappijen boekt Yesterco deze ten gunste van de overige reserves. Noem een bezwaar tegen deze wijze van rechtstreekse verwerking in het eigen vermogen. Positieve koersverschillen zijn ongerealiseerde vermogensmutaties. (Op grond van kapitaalbeschermingsrecht zijn deze niet-uitkeerbaar.) Om die reden schrijft de wet voor deze in een wettelijke reserve op te nemen, want overige reserves zijn vrij uitkeerbaar. Vraag 2 Bij de immateriële vaste activa van Yesterco is met betrekking tot de afschrijvingstermijn een onderscheid te maken tussen enerzijds de geactiveerde goodwill (afschrijving in maximaal 20 jaar) en anderzijds de geactiveerde kweekrechten van vis (afschrijving over 40 jaar). Verklaar op basis van de RJ-richtlijnen waarom dit onderscheid voor de waardering van belang is. De RJ hanteert een weerlegbare maximale afschrijvingstermijn van 20 jaar. Bij gebruik van een langere afschrijvingstermijn is een jaarlijkse impairmenttest verplicht. Met andere woorden: de kweekrechten kennen een jaarlijks verplichte impairmenttest, bij de goodwill moet er alleen een impairmenttest worden uitgevoerd als er indicaties zijn die wijzen op een bijzondere waardevermindering. Vraag 3 Wat is het gevolg van deze wijziging voor de resultaatbepaling van Yesterco? Het positieve of negatieve saldo van de pensioenverplichtingen (verplichtingen versus beleggingen) wordt niet meer in de balans van Yesterco opgenomen. De pensioenlasten bestaan in de nieuwe regeling uitsluitend uit de periodiek verschuldigde premies. Of: Een eventueel gevormde voorziening voor pensioenverplichtingen valt vrij. Vraag 4 In de praktijk zien we dit soort bankgaranties vaak vermeld bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Geef de reden waarom door Yesterco deze bankgaranties in de balans onder de post Voorzieningen zijn opgenomen. Er zal sprake moeten zijn van een more likely than not mate van waarschijnlijkheid dat Yesterco op de gestelde garanties zal worden aangesproken. Vraag 5a Geef gemotiveerd zowel de rubricering als de waarderingsgrondslag bij de verwerking van dit kapitaalbelang in de vennootschappelijke balans per 31 december 2009 van Yesterco, uitgaande van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften. Rubriceren onder financiële vaste activa en waarderen tegen nettovermogenwaarde. Motivatie: deelneming met invloed van betekenis (meer dan 20% stemrecht). 5

6 Vraag 5b Geef gemotiveerd de mogelijke verwerkingswijze(n) van dit kapitaalbelang in de geconsolideerde balans per 31 december 2009 van Yesterco, uitgaande van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften. Proportioneel consolideren (75%) of Opnemen als niet-geconsolideerde deelneming tegen nettovermogenswaarde Motivatie: ondanks 75%-kapitaalbelang is sprake van gedeelde zeggenschap, dus kwalificeert deze deelneming als een joint venture. Vraag 6 Op welke vorm van leasing hebben deze verplichtingen betrekking? Motiveer uw antwoord. Het moet hier leaseverplichtingen betreffen die voortvloeien uit operationele leasecontracten, omdat die off-balance worden verwerkt (daar de onderneming geen economisch eigenaar is van de geleasde objecten). Het antwoord financial lease is onjuist. Vraag 7 Geef een verklaring voor het feit dat het gewogen gemiddelde nominale winstbelastingtarief in 2009 (20,8%) gestegen is ten opzichte van 2008 (12,5%). Yesterco heeft in 2009 relatief meer winst dan in 2008 behaald in landen met een hoger nominaal belastingtarief. Vraag 8 Geef in journaalpostvorm (geen bedragen vermelden) het effect op de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Yesterco indien eind 2009 materieel tot een tariefsverlaging zou zijn besloten. Voorziening latente belastingverplichtingen aan Belastingbate 6

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Waardering van deelnemingen

Waardering van deelnemingen GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover...

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie