Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars"

Transcriptie

1 Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon of Koningin Julianalaan JJ Voorburg

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina 1 Over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren 5 2 De keurmerknormen 6 Prestatiegebied A: de klant begrijpt het product 7 Prestatiegebied B: het product is geschikt voor de klant 11 Prestatiegebied C: de dienstverlening is van optimale kwaliteit 13 Het kwaliteitssysteem 20 3 Beoordelingen Keurmerk 24 4 Weging en puntentelling 26 5 Verificatieschema 27 6 Aanvraag Keurmerk 32 7 Reglement huisstijl en keurmerklogo 33

4

5 Hoofdstuk 1: over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren Achtergrond Keurmerk Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (hierna 'Keurmerk') is het onafhankelijke bewijs van de klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening van een verzekeraar. Het Keurmerk is, ook internationaal gezien, het eerste kwaliteitskeurmerk voor de verzekeringsbranche. Het is gebouwd op de twee pijlers transparantie en dynamisch kwaliteitsbeleid en richt zich op de wijze waarop een verzekeringsproduct tot stand komt, of het product geschikt is voor de klant en of de klant het product begrijpt. Een verzekeraar die het Keurmerk wil verwerven en behouden, stelt het belang van de klant centraal. Deze verzekeraar levert een optimale dienstverlening en maakt zijn beloften aan de klant onverkort waar. Hij is transparant in zijn doelstellingen en initiatieven. Alleen verzekeraars die aan deze voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Stichting toetsing verzekeraars De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) is in mei 2009 opgericht met als doel het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche te bevorderen. De stichting is onafhankelijk, zowel financieel als bestuurlijk. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier leden. Het bestuur wordt geadviseerd door een commissie van advies. Het bestuur beslist over het afwijzen, toekennen, intrekken of behouden van het Keurmerk. Dit gebeurt op basis van de bevindingen van de eigen Stv-beoordelaars. Op de Stv-website voor verzekeraars, staan de gegevens van het bestuur, de commissie van advies en overige relevante informatie over de activiteiten van de stichting. Kerntaken Stv Stv heeft twee kerntaken: de toets op de navolging van de zelfregulering bij de leden van het Verbond van Verzekeraars en het ontwikkelen, uitgeven en beheren van het Keurmerk. Stv geeft het Keurmerk uit aan verzekeraars die voldoen aan alle keurmerkeisen. Wat deze eisen zijn, staat in dit handboek. Toelichting handboek Dit handboek geldt van 1 januari 2014 tot en met 31 december Stv past het handboek ieder jaar aan. De (aspirant-)keurmerkhouders worden op uiterlijk 31 oktober geïnformeerd over de wijzigingen die op 1 januari van het nieuwe jaar ingaan. Waar in dit handboek wordt gesproken over klanten of consumenten worden ook andere partijen bedoeld die bij een verzekering betrokken zijn, zoals tussenpersonen, begunstigden, experts, medeverzekerden, tegenpartijen et cetera. 5

6 Hoofdstuk 2: de keurmerknormen Inleiding Het Keurmerk is dynamisch. Markten, wetgeving, toezichteisen etc. zijn voortdurend in beweging, evenals de verwachtingen en behoeften van klanten. Het Keurmerk sluit hierop aan. Zo zijn sinds de start van het Keurmerk in 2009 de eisen aangescherpt met de focus op het klantbelang. Drie prestatiegebieden Het Keurmerk schrijft voor, dat de verzekeraar de volgende drie prestaties levert: A. De klant begrijpt het product B. Het product is geschikt voor de klant C. De dienstverlening is van optimale kwaliteit De verzekeraar moet aantonen, dat hij deze prestatiegebieden waarmaakt. Kwaliteitssysteem Ter ondersteuning van genoemde prestatiegebieden moet de verzekeraar beschikken over een gedegen kwaliteitssysteem, dat is verankerd in de interne processen. Alleen hiermee kan de verzekeraar een goede en repeteerbare invulling van de prestaties waarborgen en de resultaten meten. Overzicht keurmerknormen Het Keurmerk heeft 17 normen, die behoren bij de drie prestatiegebieden en het kwaliteitssysteem. Deze normen ondersteunen de verzekeraar bij het realiseren van de prestaties en daarmee het verkrijgen of behouden van het Keurmerk. Het alleen 'afvinken' van de normen is hiervoor niet toereikend. Wat ook meetelt zijn de inspanningen die de verzekeraar verricht om de prestaties te leveren. De Stvbeoordelaars kijken bij de toetsingen - en vooral tijdens de bedrijfsaudits - expliciet naar de inspanningen van de verzekeraar, de behaalde resultaten en hoe deze worden gemeten. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van de verzekeraar, het aantal en soort producten dat hij voert en de distributievorm. Verderop in dit hoofdstuk worden de eisen per norm uitgelegd, evenals de criteria waarop Stv de verzekeraar beoordeelt. Onderstaand de 17 keurmerknormen: Prestatiegebied A: De klant begrijpt het product Prestatiegebied B: Het product is geschikt voor de klant Prestatiegebied C: De dienstverlening is van optimale kwaliteit Het kwaliteitssysteem 1. Productwijzers 2. Heldere voorlichting en taalgebruik 3. Informatie 'Wijzer in geldzaken' 4. Medische acceptatie en gezondheidsverklaring 5. Product Approval Procedure & Product Review Procedure 6. Reactietermijnen 7. Klachtenbehandeling 8. Claimbehandeling 9. Letselschadebehandeling 10. Kwaliteitscode rechtsbijstand 11. Telefonisch contact 12. behandeling 13. Kwaliteitsbeleid 14. Interne kwaliteitsaudits 15. Klanttevredenheidsonderzoek 16. Beleggingsbeleid 17. Fraudebeleid 6

7 Prestatiegebied A: De klant begrijpt het product Inleiding In Prestatiegebied A gaat het erom, dat de klant de inhoud van een product begrijpt. De klant moet weten welke verzekering hij heeft aangevraagd of afgesloten en wat deze verzekering inhoudt. De klant moet er bovendien op kunnen vertrouwen dat het product aan zijn verwachtingen voldoet. Het is aan de verzekeraar om ervoor te zorgen dat de klant de verzekering begrijpt. Dit begint bij een duidelijke communicatie, helder taalgebruik en een evenwichtige, goede voorlichting aan de klant. De verzekeraar kan dit o.a. bereiken door zijn medewerkers te trainen in taalvaardigheid en het omgaan met de klant. Het is verder belangrijk dat de verzekeraar zijn communicatie-uitingen test op begrijpelijkheid voor de klant. Dit geldt voor alle (zowel de bestaande als nieuwe) communicatie-uitingen in de breedste zin, zoals de website, brochures, folders, polisvoorwaarden, brieven, offertes, s et cetera. Het inzetten van een klantenpanel is daarbij een effectief middel. De Stv-beoordelaars vragen de verzekeraar naar zijn inspanningen om ervoor te zorgen dat de klant het product begrijpt en welke resultaten de verzekeraar daarmee (heeft) bereikt. Norm 1. Productwijzers Productwijzers geven een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van een verzekering en de toepassing ervan. Veelgebruikte verzekeringstechnische termen, zoals in polisvoorwaarden, worden hierin verklaard. Een compleet overzicht van productwijzers is te vinden op de site van het Verbond van Verzekeraars: De verzekeraar moet op zijn website de betreffende productwijzer plaatsen bij iedere verzekering, waarvoor het Verbond een productwijzer heeft, of een link hebben naar deze productwijzer. De productwijzers moeten actueel zijn en voor de klant gemakkelijk vindbaar. De verzekeraar kan ook een eigen productwijzer gebruiken, mits deze is uitgevoerd volgens het format van het Verbond. Beoordeling Stv Stv toetst of de productwijzers: toegankelijk op de website staan bij het betreffende product; conform het format van het Verbond zijn uitgevoerd bij gebruik van een eigen productwijzer; actueel zijn en compleet. Norm 2. Heldere voorlichting en taalgebruik De communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten: begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant; een evenwichtig en transparant beeld geven van de productkenmerken; in overeenstemming zijn met het taalniveau van de klant. Dit geldt voor zowel de website, de brochures als de overige (schriftelijke) uitingen. 7

8 De verzekeraar houdt zich in al zijn communicatie-uitingen aan onderstaande acht toetspunten: I. De naam van het product (en productvariant) dekt de lading en zet de klant niet op het verkeerde been; de (kandidaat-)verzekerde ziet in één oogopslag om welke verzekering het gaat. II. De verzekeraar maakt geen onjuiste vergelijkingen met andere verzekeraars. Als wordt vergeleken, moet het verschil met de andere verzekeraar worden verklaard. Bovendien moet de verzekeraar waarmee vergeleken wordt het product (nog) voeren. III. Bij levens- en pensioenverzekeringen krijgt de klant helder uitgelegd of het product wel of geen gegarandeerde uitkering heeft en als dit wel zo is, voor welk bedrag. De verzekeraar mag geen garanties bieden die hij niet kan waarmaken. IV. Bij verzekeringen met een beleggingscomponent of winstdeling moet de verzekeraar historische rendementen tonen, gebaseerd op een representatieve periode. Ook wordt aandacht besteed aan de kosten die de verzekeraar in rekening brengt. V. De verzekeraar vermeldt belangrijke uitsluitingen en beperkende voorwaarden ondubbelzinnig en opvallend. Waar relevant wordt de en-bloc-clausule uitgelegd. VI. De verzekeraar wijst de klant expliciet op mogelijke risico s, zoals het verlies van de inleg. Alleen een algemene beschrijving van een product voldoet niet. VII. De verzekeraar wijst de klant er expliciet op, dat hij verklaringen - zoals aanvraag- of schadeformulieren en gezondheidsverklaringen - volledig en naar waarheid moet invullen. VIII. De verzekeraar vermeldt bij eventuele (fiscale) voordelen van een product ook de bijbehorende (fiscale) nadelen. Verplichte documentatie ter toetsing De verzekeraar moet voor twee van zijn producten een aantal belangrijke communicatieuitingen voor het afsluiten van een verzekering ter beoordeling aanbieden, zoals webteksten, reclame-uitingen, brochures, aanvraagformulieren, offertes, brieven, s, polisvoorwaarden, et cetera. Stv bepaalt welke twee producten worden beoordeeld. Als de verzekeraar slechts één product voert, dan wordt alleen dit product getoetst. Overige verplichtingen verzekeraar De verzekeraar heeft de polisvoorwaarden bij alle verzekeringen die hij aanbiedt op de website geplaatst, op een gemakkelijk vindbare plaats. De verzekeraar leidt zijn medewerkers op in het geven van duidelijke en heldere voorlichting aan de klant. Het belang van de klant staat centraal. Beoordeling Stv Stv toetst de aangeleverde communicatie-uitingen op onderstaande punten: evenwichtigheid en consistentie: worden bijvoorbeeld bepaalde uitsluitingen ook op de website, in brochures of offertes duidelijk vermeld? Hier komen ook de acht toetspunten als boven omschreven terug; vindbaarheid: wordt essentiële informatie overzichtelijk aangeboden en kan de klant deze gegevens eenvoudig vinden? helder taalgebruik; begrijpelijkheid voor de klant. Tijdens de bedrijfsaudits toetsen de beoordelaars hoe de verzekeraar de naleving van de norm heeft gewaarborgd. Stv houdt bij de beoordeling rekening met de doelgroep waarvoor de communicatieuitingen zijn bestemd. 8

9 Keurmerkpanel Voor het toetsen van de vindbaarheid en begrijpelijkheid zet Stv een keurmerkpanel in, dat digitaal vragen beantwoordt over de polisvoorwaarden en de brochure. Als de verzekeraar geen brochure heeft, baseert het panel zich op informatie op de website. Taaltoets Een deel van de communicatie-uitingen wordt beoordeeld door een onafhankelijk professioneel instituut (de Afdeling Taal en Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam). Onderstaand een samenvatting van de criteria voor deze taaltoets: inhoud: volledigheid en duidelijkheid. De verzekeraar voldoet in zijn tekst aan wettelijke verplichtingen, misleidt niet en doet geen afbreuk aan wettelijke rechten; opbouw: logische structuur, rode draad, contactgegevens; formulering: eenvoud en leesbaarheid, vermijden vakjargon, ouderwets taalgebruik en afkortingen; correctheid: spelling, grammatica en interpunctie; presentatie: overzichtelijke tekstafwerking, lay-out en voorzien van een datum. Een gedetailleerde uitleg van de toetsingscriteria is te vinden op de Stv-website Norm 3. Informatie 'Wijzer in geldzaken' Het platform 'Wijzer in geldzaken' vertegenwoordigt ruim veertig organisaties. Het platform heeft als doel het financiële inzicht van consumenten te vergroten en de consument voor te lichten over voor hem belangrijke financiële zaken, zoals het afsluiten van een verzekering. Op de website kan de consument terecht met zijn vragen over alle soorten verzekeringen. De verzekeraar moet op zijn website een link hebben naar de website van 'Wijzer in geldzaken'. Deze link moet op de homepage staan of bij de verschillende verzekeringen. Voor de klant moet duidelijk zijn wat 'Wijzer in geldzaken' inhoudt. Beoordeling Stv Stv toetst of: de link naar 'Wijzer in geldzaken' op de juiste plaats staat op de website en of deze link werkt; de gebruiker direct op de verzekeringspagina van 'Wijzer in geldzaken' terecht komt; de verzekeraar een toelichting geeft op wat 'Wijzer in geldzaken' betekent. NB: Deze norm is op zakelijke verzekeraars niet van toepassing. 9

10 Norm 4. Medische acceptatie en gezondheidsverklaring De verzekeraar informeert de klant op zijn website over het medische acceptatieproces bij het afsluiten van bijvoorbeeld een levensverzekering, arbeidsongeschiktheids- en/of ziektekostenverzekering. Een gezondheidsverklaring is onderdeel hiervan. De verzekeraar wijst de klant daarbij op zijn rechten en plichten, legt het verloop van de keuring uit en geeft het adres op waar de klant met een eventuele klacht terechtkan. Als leidraad geldt de brochure U moet worden gekeurd! En nu? (brochure voor mensen die een medische keuring moeten ondergaan en de brochure U moet worden gekeurd! En nu? (brochure voor mensen die een verzekering boven de vragengrens willen afsluiten). Deze brochures staan op de website van het Verbond van Verzekeraars Ook voor de gezondheidsverklaring en de toelichting daarop heeft het Verbond onder deze URL een format beschikbaar waaraan de verzekeraar zich moet houden. Verkorte versies zijn toegestaan, mits alle relevante onderwerpen zijn opgenomen. Beoordeling Stv Stv toetst of: de uitleg op de website van de verzekeraar voor de klant volledig en helder is, op basis van de brochure U moet worden gekeurd! En nu? de gezondheidsverklaring, inclusief de toelichting, overeenstemt met het format van het Verbond. 10

11 Prestatiegebied B: Het product is geschikt voor de klant Inleiding In prestatiegebied B gaat het erom dat de verzekeraar producten maakt en verkoopt, die voor de klant geschikt zijn en voor hem een toegevoegde waarde hebben. De verzekeraar moet ervoor zorgen, dat een verzekering aansluit op de verwachtingen en wensen van de klant. Dit betekent ook dat de verzekeraar bepaalt wat de toegevoegde waarde is van een verzekering voor een zekere doelgroep en monitort of deze doelgroep dit product koopt. De verzekeraar houdt rekening met veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van de klant die van invloed zijn op de geschiktheid van het product voor deze klant. Verder moet de verzekeraar beschikken over vaste interne procedures voor het waarborgen van de kwaliteit en de geschiktheid van producten, zoals de verplichte Product Approval Procedure (PAP) voor nieuwe producten en de Product Review Procedure (PRP) voor bestaande producten. Norm 5. Product Approval Procedure & Product Review Procedure Product Approval Procedure (PAP) De verzekeraar heeft een PAP, die consequent wordt toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe producten of bij relevante aanpassingen van bestaande producten. In de PAP zijn opgenomen: de beschrijving van het product en de toegevoegde waarde ervan; een omschrijving voor welke doelgroep het product geschikt is en onderzoeksresultaten die dit onderbouwen; scenario s waarin de werking van het product wordt vastgesteld; de marketingstrategie (distributie, verkoopkanalen, communicatie); de juridische en fiscale aspecten (compliance, wetgeving); risk management; de administratieve consequenties; de formele en organisatorische regels voor het verloop van de PAP en de besluitvorming. Product Review Procedure (PRP) De verzekeraar heeft ook een PRP, waarmee hij periodiek controleert of de bestaande producten (nog) in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de PAP. De verzekeraar heeft risicoanalyses uitgevoerd en op basis daarvan bepaald welke producten als eerste voor een review in aanmerking komen. Voorts heeft de verzekeraar een planning opgesteld voor een review op alle producten die hij verkoopt. De verzekeraar moet de Stv-beoordelaar de uitkomst van een review op minimaal één product tonen, daarbij inbegrepen - indien relevant - een plan van aanpak voor verbeteringen. Het gaat bij deze norm niet alleen om het volgen van de beschreven procedures voor PAP en PRP. Belangrijk is dat de verzekeraar bij de review of de ontwikkeling van het product voldoende kritisch kijkt vanuit diverse betrokken bedrijfsonderdelen. De Stv-beoordelaars toetsen dit tijdens het bedrijfsbezoek. 11

12 Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: een PAP heeft beschreven en geïmplementeerd, waarin bovengenoemde punten zijn opgenomen; een PAP heeft uitgevoerd op alle producten, die in de afgelopen twaalf maanden zijn geïntroduceerd of vernieuwd; een PRP heeft, met een risico-inventarisatie en planning; een review op een bestaand product heeft uitgevoerd, inclusief eventueel actieplan voor verbeteringen; voldoende kritisch is bij de ontwikkeling of de review van producten. 12

13 Prestatiegebied C: De dienstverlening is van optimale kwaliteit Inleiding In prestatiegebied C gaat het erom dat de verzekeraar zijn dienstverlening zo optimaal mogelijk inricht en het belang van de klant centraal stelt. Dit begint met een goede bereikbaarheid (zowel per telefoon als ), het nakomen van beloofde reactietermijnen en een correcte afhandeling van klachten, claims en letselschade. De verzekeraar moet ervoor zorgen dat hij deze zaken op orde heeft en daarmee voldoet aan de keurmerkeisen. Verder moet hij zich voortdurend inspannen om de kwaliteit van zijn dienstverlening te optimaliseren. De verzekeraar moet kunnen aantonen dat hieraan intensief en voortvarend wordt gewerkt. De Stv-beoordelaars toetsen of de verzekeraar alle criteria naleeft en de abstracte begrippen 'optimale dienstverlening' en 'klantbelang centraal' heeft vertaald in concrete doelstellingen en acties, met aantoonbare resultaten. Daarnaast onderzoeken de beoordelaars hoe de verzekeraar deze resultaten monitort, meet en waarborgt. Norm 6. Reactietermijnen Het is van direct belang voor de klant dat de verzekeraar zijn beloofde reactietermijnen nakomt. Voor deze norm zijn vijf hoofdprocessen gedefinieerd. Hierbinnen stelt de verzekeraar zelf de (deel)processen vast, die passen bij zijn producten en klantenkring. De verzekeraar moet per proces de reactietermijnen bepalen en deze duidelijk en toegankelijk publiceren op zijn website. De vijf hoofdprocessen zijn: a. het beantwoorden van informatieverzoeken van de klant over bestaande en nieuwe verzekeringen; b. het accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen van bestaande; c. het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten, zoals: opgave premievrije waarden/afkoop, afgifte polissen en verzekeringsbewijzen (nieuwe en bestaande verzekeringen, collectieve pensioencontracten zoals deelnemersbewijzen en salarisaanpassingen); d. schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen; e. klachtenbehandeling. Als een verzekeraar een reactietermijn hanteert van meer dan twee weken (of meer dan tien werkdagen), moet hij de klant binnen een week een ontvangstbevestiging sturen. Hierin geeft de verzekeraar de reactietermijn aan. Wordt de gepubliceerde reactietermijn niet waargemaakt, dan moet de verzekeraar de klant hierover informeren vóór het aflopen van deze termijn. Daarbij moet de verzekeraar de klant doorgeven voor welke datum hij alsnog een inhoudelijke reactie stuurt. De reactietermijnen gelden niet voor de totale doorlooptijd van processen, maar alleen voor het eerste inhoudelijke antwoord aan de klant. Als de verzekeraar de klant om aanvullende gegevens vraagt en de klant hierop reageert, dan gaat de reactietermijn opnieuw in vanaf de datum waarop de reactie van de klant bij de verzekeraar binnenkomt. De verzekeraar moet voor tenminste 90% zijn gepubliceerde reactietermijnen waarmaken. De verzekeraar monitort het nakomen van zijn reactietermijnen en legt dit vast in (maand-)rapportages. 13

14 Indien sprake is van afwijkende individuele afspraken met (grote) relaties over de reactietermijnen bij specifieke processen, moet de verzekeraar deze afspraken schriftelijk vastleggen en het bewijs aan de Stv-beoordelaar tonen. De verplichte publicatie op de website is in een dergelijk geval niet van toepassing. Onderstaand model dient als hulpmiddel voor het vastleggen van processen en reactietermijnen. De vijf hoofdprocessen volgens het Keurmerk Deelprocessen (vast te stellen door de verzekeraar) Reactietermijn <.(werkdagen) a. het beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen b. het accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen van bestaande verzekeringen c. het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten zoals d. schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen opgave premievrije waarden/afkoop afgifte polissen en verzekeringsbewijzen (nieuwe en bestaande verzekeringen) afgifte polissen en verzekeringsbewijzen, (collectieve) pensioencontracten zoals deelnemersbewijzen en salarisaanpassingen.. bevestiging aanmelding opgave eerste fase afwikkeling e. klachtenbehandeling bevestiging registratie eerste vervolgactie Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: de reactietermijn voor elk van bovengenoemde vijf hoofdprocessen heeft bepaald en zo ja hoe; alle processen heeft beschreven en verankerd in de organisatie; de reactietermijnen voor de klant duidelijk en toegankelijk op de website heeft vermeld; de klant binnen een week een ontvangstbevestiging stuurt als de gepubliceerde reactietermijn langer is dan twee weken of tien werkdagen; zijn gepubliceerde reactietermijnen voor ten minste 90% nakomt. Dit wordt getoetst aan de hand van rapportages van de verzekeraar en door steekproeven op dossiers; de klant altijd tijdig informeert bij overschrijding van de gepubliceerde reactietermijn en daarbij een nieuwe datum noemt waarop de inhoudelijke reactie volgt. 14

15 Norm 7. Klachtenbehandeling De verzekeraar heeft het klachtenbeleid vastgelegd in procedures, die bekend zijn bij alle betrokken medewerkers. De medewerkers die klachten behandelen moeten hierop zijn geselecteerd en hiervoor zijn opgeleid. Het klachtenbeleid heeft de voortdurende aandacht van het management. Het klachtenmanagement is structureel ingebed en wordt regulier gemonitord. De verzekeraar trekt lering uit de ontvangen klachten en toont aan op welke manier hij dit doet. In de afhandeling van een klacht reageert de verzekeraar met empathie richting klant. In de beschrijving van het klachtenbeleid staat een heldere definitie van wat de verzekeraar onder een klacht verstaat. Als algemene definitie geldt dat de verzekeraar elke blijk van onvrede van een klant als een klacht moet interpreteren en registreren. Deze definitie moet op de website staan. Daar vindt de klant ook de relevante gegevens over de manier waarop een klacht ingediend kan worden en hoe de behandeling van klachten verloopt. De verzekeraar zorgt ervoor dat de klant een klacht zowel mondeling als schriftelijk kan uiten. De verzekeraar publiceert jaarlijks vóór 1 april op zijn website een rapportage van de ontvangen en afgehandelde klachten evenals de gemiddelde doorlooptijd. Voor een zuivere vergelijking tussen verzekeraars onderling, moet de verzekeraar het aantal klachten per verzekeringen opgeven. De rapportage moet volgens onderstaand Stv-format zijn opgesteld. Voor een beter begrip van de lezer van dit handboek zijn de rubrieken gevuld met fictieve gegevens. Klachtenrapportage 2013 Geregistreerde klachten per verzekeringen Aantal 25 Aantal Ontvangen Aantal afgehandeld Gemiddelde doorlooptijd Aantal Aantal werkdagen Afgehandelde klachten per productcategorie Geheel intern KiFiD/SKGZ Rechter aantal % aantal % aantal % Aansprakelijkheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Beleggingsverzekering Inboedel- en opstalverzekering Inkomensbeschermingsverzekering Levensverzekeringen overig Motorrijtuigenverzekering Natura-uitvaartverzekering Ongevallenverzekering Overlijdensrisicoverzekering Pensioen- en lijfrenteverzekering Rechtsbijstandverzekering Reis- en vakantieverzekering Schadeverzekeringen overig Spaarverzekering Transportverzekering Ziekteverzuimverzekering Zorgverzekering Totaal generaal

16 Resultaat afgehandelde klachten Aantal toegewezen klachten *) Aantal afgewezen klachten *) aantal % aantal % *) inclusief nagenoeg (> 90%) toegewezen respectievelijk afgewezen klachten. Beoordeling Stv Stv toetst de betrokkenheid van het (top)management bij het klachtenbeleid. Verder toetst Stv of de verzekeraar: het klachtenbeleid heeft beschreven en dit bekend heeft gemaakt aan de betrokken medewerkers; de medewerkers die klachten behandelen hiervoor heeft geselecteerd en opgeleid; aantoonbaar leert van de klachten; de juiste uitleg over klachten op de website heeft gezet en met name: o is de procedure voor klachtenbehandeling duidelijk vermeld? o is de definitie van een klacht omschreven? o wordt de klant uitgelegd hoe hij een klacht kan indienen? o o is de klachtenrapportage volgens het Stv-model gepubliceerd? is deze rapportage volledig, actueel en vóór 1 april op de website verschenen? Norm 8. Claimbehandeling De verzekeraar legt de klant helder uit hoe de behandeling van claims verloopt bij schade-, zorg- en levensverzekeringen. Bij leven gaat het vooral om wat er gebeurt bij uitkeringen, waardeoverdracht of afkoop en expiraties. Alle relevante gegevens worden duidelijk en makkelijk vindbaar op de website van de verzekeraar gepubliceerd. Daarbij staat ook aangegeven op welke manier de klant een claim kan indienen en hoe het proces verloopt vanaf binnenkomst van de claim tot het moment dat de verzekeraar uitkeert. Bij een (gedeeltelijke) afwijzing van een claim legt de verzekeraar de klant duidelijk uit wat de reden daarvan is. Als de verzekeraar een schade-expert inschakelt, dan wordt de klant ingelicht over de rol van deze expert. Ook moet de klant weten of de expert onafhankelijk is of in dienst bij de verzekeraar. De verzekeraar wijst de klant indien relevant actief op de mogelijkheid van een contra-expertise. Daarbij wordt de klant geïnformeerd over de hoogte van de kosten voor een contra-expertise, als deze kosten voor rekening komen van de klant. De verzekeraar regelt, dat de klant in noodsituaties '24/7' een claim kan indienen. Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: op de website relevante informatie heeft gepubliceerd over: hoe de klant een claim kan indienen, de behandeling van claims, vanaf binnenkomst tot het moment van uitbetaling; uitlegt waarom de claim van een klant (gedeeltelijk) wordt afgewezen; de klant helder informeert over de rol van een ingeschakelde expert; actief wijst op de mogelijkheid van contra-expertise (indien relevant); de klant informeert over de kosten van een contra-expertise. 16

17 Norm 9. Letselschadebehandeling De verzekeraar die letselschaden behandelt, moet ingeschreven zijn in het Register Gedragscode Behandeling Letselschaden van De Letselschade Raad. De aansprakelijkheidsverzekeraar moet letselschaden behandelen in overeenstemming met de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Dit geldt ook voor schaden die de verzekeraar aan expertisebureaus uitbesteedt. De verzekeraar levert een hoge kwaliteit van de letselschadebehandeling en streeft continu naar verbetering. De verzekeraar houdt zich minimaal aan de volgende basis prestatie-indicatoren, zoals vastgesteld in overleg tussen Stv en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV): Kwaliteit strikte scheiding van het medische traject opleidingen en permanente educatie informeren van het slachtoffer afstemming over het behandelproces/vastleggen actie en afspraken tijdige uitbetaling Klanttevredenheid over de totale schadebehandeling communicatie informatieverstrekking doorlooptijd/snelheid Doorlooptijden de start van de letselschadebehandeling vanaf de melding aan de verzekeraar de beoordeling van de aansprakelijkheid de evaluatie bij een looptijd langer dan twee jaar De verzekeraar is verplicht ten minste eens per twee jaar een audit op deze prestatieindicatoren te laten uitvoeren. De aansprakelijkheidsverzekeraar die bij PIV is aangesloten, moet de audit door PIV laten uitvoeren. Deze verzekeraar moet de PIVverklaring overleggen, waaruit blijkt welke resultaten zijn behaald voor de prestatieindicatoren. Als een aansprakelijkheidsverzekeraar niet is aangesloten bij PIV, moet hij op een andere manier zijn resultaten op de prestatie-indicatoren aantonen. Beoordeling Stv Stv toetst of een aansprakelijkheidsverzekeraar goed scoort op de prestatieindicatoren, zoals boven omschreven. Norm 10. Kwaliteitscode Rechtsbijstand Een rechtsbijstandsverzekeraar moet de Kwaliteitscode Rechtsbijstand onderschrijven en ernaar handelen. Deze code bevat de grondbeginselen en regels over communicatie, dienstverlening, kennis en vaardigheden. De rechtsbijstandsverzekeraar moet over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitssysteem beschikken, dat is gericht op het meten, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de juridische dienstverlening. Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een periodieke interne audit, die minstens eens per twee jaar uitgevoerd moet worden. 17

18 Beoordeling Stv Stv toetst: of de rechtsbijstandsverzekeraar een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitssysteem heeft waarmee gemeten kan worden of hij voldoet aan de regels van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand; de uitkomst van de interne audit. De rechtsbijstandsverzekeraar overlegt daartoe de rapportage(s), waaruit moet blijken dat de Kwaliteitscode wordt nageleefd. Als de verzekeraar niet op alle onderdelen voldoet, moet hij aantonen welke verbeteringen hierop zijn doorgevoerd. Norm 11. Telefonisch contact De verzekeraar zorgt ervoor dat hij telefonisch goed bereikbaar is en dat de klant vriendelijk en empathisch aan de telefoon wordt bejegend. De verzekeraar heeft de procedures voor telefonische bereikbaarheid beschreven. Alle relevante gegevens over de telefonische bereikbaarheid (inclusief maximale wachttijd) staan op de website van de verzekeraar, bij voorkeur op de homepage. Daarbij wordt duidelijk vermeld of de klant voor bepaalde telefoonnummers (0900) extra moet betalen en zo ja, hoeveel. Als de verzekeraar een keuzemenu hanteert moet dit op de website staan, met een overzicht van de verschillende opties. Voor het telefoonverkeer met de klant heeft de verzekeraar het volgende geregeld. Tijdens de verbinding: wordt de klant voorgelicht over de wachttijd, bijvoorbeeld door het aantal wachtenden vóór hem op te geven; krijgt de klant de mogelijkheid om bij een dreigende overschrijding van de maximale wachttijd aan te geven dat hij teruggebeld wil worden op een voor hem passend tijdstip. De maximale wachttijd volgens de keurmerknorm bedraagt 5 minuten. Als de verzekeraar een kortere wachttijd hanteert en dit publiceert op de website, geldt deze kortere wachttijd als toetsnorm. Daarbij gaat het niet alleen om de bereikbaarheid voor de klant. De 5-minutengrens geldt vanaf het moment dat de telefoon hoorbaar voor de klant overgaat, tot het moment dat de klant een ter zake kundige medewerker aan de lijn heeft. Daarnaast moet de verzekeraar een keuze maken tussen de volgende service levels: een gemiddelde wachttijd van maximaal 60 seconden of het beantwoorden van 80% van de telefoontjes binnen 30 seconden. De tijd gaat in nadat de beller het keuzemenu heeft doorlopen. De verzekeraar moet de resultaten van de telefonische bereikbaarheid registreren en vastleggen in periodieke rapportages. De verzekeraar overlegt deze rapportages aan Stv. Verder regelt de verzekeraar dat hij incidenten die de bereikbaarheid bemoeilijken - zoals een technische storing - direct na het voorval bekend maakt, bijvoorbeeld op de website. Verzekeraars met een 'ITO certificaat' voldoen aan de werking van deze norm. Een ITO certificering staat voor de bewezen klantgerichtheid en service bij telefoon- en internetverkeer. Verdere details over het doel en werk van ITO zijn te vinden op 18

19 Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: de interne telefoonprocedures heeft beschreven; de terugbelmogelijkheid voor de klant heeft geregeld, evenals de voorlichting tijdens de verbinding; alle relevante gegevens voor de klant over telefonie op de website heeft gepubliceerd, inclusief de opties bij gebruik van een keuzemenu en indien relevant de extra kosten voor 0900-nummers; de klant vriendelijk en empathisch bejegent; voldoet aan de maximale wachttijd van 5 minuten volgens de keurmerknorm of de eigen, gepubliceerde (kortere), wachttijd; voldoet aan een van de twee service levels als boven omschreven. De laatste twee punten worden getoetst aan de hand van de rapportages van de verzekeraar en met steekproeven (mystery calling). Bij mystery calling wordt ook de klantvriendelijkheid meegenomen. Norm 12. behandeling De verzekeraar zorgt ervoor, dat hij per goed bereikbaar is en dat de klant weet, hoe lang het duurt voordat zijn wordt beantwoord. De verzekeraar publiceert de reactietermijn voor s op zijn website. De interne procedure voor de behandeling van s en de bijbehorende reactietermijn is schriftelijk vastgelegd. De betrokken medewerkers kennen deze procedure. Het management ziet erop toe, dat de gepubliceerde reactietermijn wordt gerealiseerd. Dit geldt voor de algemene-, de groepsen de persoonlijke adressen, als deze worden gebruikt om te communiceren met de klant. De verzekeraar moet voor ten minste 90% zijn gepubliceerde reactietermijn nakomen. Als de verzekeraar zijn gepubliceerde reactietermijn niet haalt, dan moet hij de klant hierover tijdig informeren onder vermelding van de datum waarop de van de klant wordt beantwoord. Zo waarborgt de verzekeraar dat op alle s wordt gereageerd. De verzekeraar registreert structureel de resultaten van de reactietijden op s in (maand-)rapportages. De verzekeraar overlegt deze rapportages aan Stv. Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: de procedures heeft beschreven; ervoor heeft gezorgd dat de betrokken medewerkers de procedures kennen; de reactietermijnen voor s op de website heeft gepubliceerd; de maximale reactietijd voor ten minste 90% waarmaakt; de klant altijd een bericht stuurt bij overschrijding van de reactietermijn. De laatste twee punten worden getoetst aan de hand van de rapportages van de verzekeraar en met steekproeven (mystery mailing). 19

20 Het kwaliteitssysteem Inleiding en kwaliteitsnormen Een gedegen en overkoepelend kwaliteitssysteem, dat is verankerd in de reguliere processen van de verzekeraar, is essentieel voor het naleven van alle keurmerknormen en het realiseren van de drie prestatiegebieden. Het begint met het opzetten van een effectief kwaliteitsbeleid en het formuleren van concrete doelstellingen voor een optimale dienstverlening. De keurmerknormen moeten in het beleid zijn geïntegreerd, evenals de reguliere interne audits ter controle op de naleving ervan. Het management van de verzekeraar stuurt intensief op de kwaliteitsdoelstellingen en de voortdurende verbetering van de dienstverlening. Ter onderbouwing voert de verzekeraar onderzoeken uit naar de tevredenheid van klanten. Medewerkers behoren de keurmerk- en kwaliteitsnormen te kennen. Norm 13. Kwaliteitsbeleid De verzekeraar voert een actief kwaliteitsbeleid, met concrete doelstellingen en procedures, dat schriftelijk is vastgelegd. Permanent verbetermanagement is onderdeel van het kwaliteitsbeleid, met de focus op het klantbelang. Het kwaliteitsbeleid is verankerd in de organisatie en toereikende beheersmaatregelen zijn beschreven. De verzekeraar kan aantonen hoe de dienstverlening aan de klant in het afgelopen jaar is verbeterd. De beschrijving van het kwaliteitsbeleid behelst ten minste de volgende onderwerpen: de kwaliteitsdoelstellingen; de interne verankering van het kwaliteitsbeleid en de keurmerknormen; de beheersmaatregelen op het naleven van de keurmerknormen. Beoordeling Stv Stv toetst of de verzekeraar: het kwaliteitsbeleid schriftelijk heeft vastgelegd met daarin ten minste de hierboven genoemde drie onderwerpen; het kwaliteitsbeleid en de keurmerknormen heeft verankerd in de organisatie; structurele en adequate beheersmaatregelen heeft genomen op het naleven van de keurmerknormen; zijn dienstverlening aan de klant in het afgelopen jaar aantoonbaar heeft verbeterd. Norm 14. Interne kwaliteitsaudits De verzekeraar voert minimaal eens per twee jaar een interne kwaliteitsaudit uit volgens een vaste en beschreven procedure. Hierbij wordt onderzocht of de verzekeraar de keurmerkeisen naleeft, op vooral de volgende punten: zijn de keurmerk- en kwaliteitsnormen bekend bij de verantwoordelijke medewerkers? zijn opzet, bestaan en werking van de processen voor kwaliteitsbeleid inclusief de beheersmaatregelen voor de keurmerknormen gewaarborgd? zijn de relevante resultaten uit de klachtenbehandeling en het klanttevredenheidsonderzoek verwerkt in processen en producten? zijn doelstellingen en normeringen in overeenstemming met de praktijk van de afgelopen twaalf maanden? 20

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Themarapportage Reisverzekering

Themarapportage Reisverzekering Themarapportage Reisverzekering juni 2015 Inhoud themarapportage Samenvatting 3 6. Onderzoeksresultaten Prestatiegebied B: 25 Het product is geschikt voor de klant 1. Inleiding 6 6.1 Inhoud beoordeling

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie