Project Initiatie Document

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiatie Document"

Transcriptie

1 Project Initiatie Document Intelligent Bridge 2 Projectnummer : P Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V 2.0 Datum : Oktober 2009 COMMERCIEEL VERTROUWELIJK

2 Blad : 2 / 30 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTINFORMATIE MANAGEMENTSAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING TOT HET PROJECT DE CONTEXT VAN HET PROJECT PROJECTDEFINITIE OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT PROJECTBEGRENZING OP TE LEVEREN PRODUCTEN EN DIENSTEN UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN BUSINESS CASE BIJDRAGE AAN BELEIDSDOELSTELLINGEN BINNEN HET OOV DOMEIN KOSTEN BATEN ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANOGRAM TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN VERANTWOORDELIJKHEID TEAMS OVERLEGSTRUCTUREN AANPAK FASERING INITIËLE PROJECTPLANNING PROJECTBEHEERSING TOLERANTIES RAPPORTAGES AFWIJKINGSPROCEDURE AANDACHTSPUNTENLIJST OPDRACHTVERSTREKKING EN GOEDKEURING PLANNEN RISICO S BIJLAGEN BIJLAGE A. PRODUCTBESCHRIJVINGEN BIJLAGE 2. BESCHRIJVING IN TE ZETTEN MIDDELEN

3 Blad : 3 / Documentinformatie Locatie Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het project i-bridge. Een kopie is op te vragen bij de projectondersteuner of het projectbureau. Versiegeschiedenis Versie Versie Samenvatting van de aanpassingen datum 0.1 Februari 2009 Eerste concept 0.2 Maart 2009 Sporen verder beschreven, aanpak verder uitgewerkt 0.3 Maart 2009 Productbeschrijvingen toegevoegd 0.4 April 2009 Commentaar H. Kwakernaak en V. Hoeks verwerkt 1.0 Juni 2009 Commentaar MT IVENT verwerkt 2.0 Oktober 2009 Diverse aanpassingen Distributie Dit document is gedistribueerd naar: Naam Afdeling/Functie Verzend datum KLTZ P. Kwant Gedelegeerd opdrachtgever KTZ R. Dekker Liaison NOI Kol. R. Boots Programmamanager Multi (BG IVENT) M. Nacinovic Hoof R&I, vtspn A. Blankenstein Cdt BG IVENT Versie Goedkeuring Ondergetekende verklaren dat zij akkoord zijn met de inhoud van dit document. Hiermee krijgt dit PID de status definitief en is daarmee het basisdocument voor de uitvoering ervan. Voorzitter Stuurgroep Naam : Datum: Handtekening: Projectmanager Naam : Datum: Handtekening:

4 Blad : 4 / Managementsamenvatting Inleiding. In het innovatieprogramma Veiligheid is het project Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge 2.0) opgenomen. Het betreft de doorontwikkeling van het project i-bridge dat succesvol is gebleken als Proof of Concept binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening Fase 1 (ICMS IV Fase 1). Het i-bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie en logging worden hiermee mogelijk, evenals het inter-operabel en inter-connectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy systemen. De afgelopen anderhalf jaar is het Proof-of-Concept i-bridge 1.0 ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (Combined Endeavour 2008, Voyager 2007 en andere civiele deeloefeningen) is aangetoond dat de vijf kernfunctionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te kunnen treden zowel afzonderlijk als in elke gewenste combinatie, robuust en stabiel kunnen worden ondersteund met het i-bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (Ad hoc) Collaboratie. Betreft secure adhoc online collaboratie; Verslaglegging. Betreft activiteiten met betrekking tot logging en scenario plotting oftewel electronic discovery; Geoharmonisatie. Betreft het synchroniseren van geografische informatie in diverse vormen en het opnieuw gebruiken van deze informatie per context; Spraakharmonisatie. Betreft Voice Interoperabiliteit (VoIP, RoIP) waarbij met software alle vormen van spraakcommunicatie worden omgezet in IP en daarmee geharmoniseerd; Cryptoharmonisatie oftewel toegangsbeheer en beveiliging van informatie. Betreft het onder voorwaarden tijdelijk koppelen van crypto eilanden met instandhouding van integriteit. Op te leveren resultaten. Binnen het project i-bridge dienen de volgende producten te worden opgeleverd. Voor een beschrijving van de producten wordt verwezen naar bijlage 1. Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als ontwikkel- en testomgeving; Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als demonstratie- en oefenomgeving; Een kennisbank, waarin de resultaten en opgedane kennis gedurende het project worden vastgelegd; Een model voor het implementeren van i-bridge functionaliteiten; Per timebox een definitiedocument, een ontwerp en een gedocumenteerde versie van het Proofof-Concept; Een Proof-of-Concept waarin de toepassing van de functionaliteiten op het gebied van spraakharmonisatie, cryptoharmonisatie, geo-harmonisatie, ad-hoc collaboratie en verslaglegging worden geïntegreerd. Dit Proof-of-Concept zal incrementeel worden ontwikkeld via zgn. timeboxes, waarin steeds in een periode van maximaal 3 maanden een nieuwe versie van het Proof-of-Concept zal worden opgeleverd; Afhankelijk van de resultaten van de incrementele ontwikkelingen van de aangegeven time box-en zal in opdracht van de opdrachtgever een overdracht van tussenversies van het Proof-of-Concept aan andere, door opdrachtgever te benoemen partijen plaats kunnen vinden. Hierbij ligt binnen NOI een duidelijke relatie met de implementatie van een Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidsberaad wordt gerealiseerd. Accreditatie van de oplossing binnen het crypto-harmonisatiespoor door relevante Beveiligingsautoriteiten binnen de overheid (in ieder geval Defensie, in voorkomend geval ook Politie en BZK).

5 Blad : 5 / 30 Initiële projectplanning Het project i-bridge 2.0 wordt gerealiseerd op basis van het principe van time boxing. Dit betekent dat in een vooraf vastgestelde doorlooptijd (een timebox) een aantal stappen wordt uitgevoerd, te weten: Een definitiefase: hierin worden de vraagstellingen geïnventariseerd waarop binnen de betreffende timebox een antwoord wordt gegeven en/of de (gebruikers)behoeften waaraan binnen de timebox invulling zal worden gegeven; Een ontwerpfase: het op basis van de resultaten van de definitiefase maken van een beknopt functioneel en technisch ontwerp; Een realisatiefase: het op basis van de resultaten van de ontwerpfase realiseren van een werkende Proof-of-Concept (systeemversie, waarin de 5 basisfunctionaliteiten van i-bridge geïntegreerd werken). De Proof-of-Concept moet zover ontwikkeld zijn dat deze in de demo-en oefenomgeving kan worden gebruikt. Nr. Fase Startdatum Einddatum 1 PoC LCMS 1.1 z.s.m. Juni Ondersteuning oefening Combined Endeavor 2009 z.s.m. Sept Pilot Hulpverlening Gelderland Midden Okt 2009 Mrt Nader te bepalen n.t.b. Dec 2010 Naast deze fasering in time-boxes dienen een aantal activiteiten te worden uitgevoerd tijdens alle hiervoor genoemde fasen van het project. Het betreft: het inrichten en onderhouden van de fysieke omgevingen i-bridge het inrichten en onderhouden van de kennisbank het opstellen van het business model voor het vermarkten van diensten

6 Blad : 6 / Inleiding 3.1. Aanleiding tot het project In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is het kabinet gestart met maatschapschappelijke innovatieprogramma s op het terrein van water, veiligheid, zorg en energie. Deze programma s moeten bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In deze maatschappelijke innovatieprogramma s staat de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal. In het innovatieprogramma Veiligheid is het project Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge 2.0) opgenomen. Het betreft de doorontwikkeling van het project i-bridge dat succesvol is gebleken als Proof of Concept binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening Fase 1 (ICMS IV Fase 1) De context van het project Het i-bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie en logging worden hiermee mogelijk, evenals het interoperabel en inter-connectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy systemen. Met deze ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het oplossen van een aantal knelpunten zoals geidentificeerd in de roadmap van de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid, waaronder de opbouw van een geintegreerd situatiebeeld. De afgelopen anderhalf jaar is het Proof-of-Concept i-bridge 1.0 ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (Combined Endeavour 2008, Voyager 2007 en andere civiele deeloefeningen) is aangetoond dat de vijf kernfunctionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te kunnen treden zowel afzonderlijk als in elke gewenste combinatie, robuust en stabiel kunnen worden ondersteund met het i-bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (Ad hoc) Collaboratie. Betreft secure adhoc online collaboratie; Verslaglegging. Betreft activiteiten met betrekking tot logging en scenario plotting oftewel electronic discovery 1 ; Geoharmonisatie. Betreft het synchroniseren van geografische informatie in diverse vormen en het opnieuw gebruiken van deze informatie per context; Spraakharmonisatie. Betreft Voice Interoperabiliteit (VoIP, RoIP) waarbij met software alle vormen van spraakcommunicatie worden omgezet in IP en daarmee geharmoniseerd; Cryptoharmonisatie oftewel toegangsbeheer en beveiliging van informatie. Betreft het onder voorwaarden tijdelijk koppelen van crypto eilanden met instandhouding van integriteit. 1 Electronic discovery (ook wel e-discovery genoemd) refereert naar elk proces waarbij elektronische data wordt gezocht, gevonden, zeker gesteld en doorzocht met de bedoeling om deze te gebruiken als vaststelling van de werkelijkheid, zoals bewijsmateriaal in een juridische context. E-discovery kan offline worden uitgevoerd op een individuele computer of online binnen een netwerk.

7 Blad : 7 / 30 i-bridge bestaat dan ook uit vijf sporen, te weten 1. Spoor (ad hoc) collaboratie: Om in crisis situaties samen te kunnen werken moeten mensen informatie kunnen delen. i-bridge is daarvoor uitgerust met onder meer het door NATO gecertificeerde Sharepoint 7 portal voor asynchrone samenwerking. Asynchrone samenwerking wil zeggen dat mensen niet verplicht zijn op hetzelfde moment een virtuele ruimte of gesprekslijn te delen om toch aan hun informatie te kunnen komen. Net als is de informatie beschikbaar wanneer men wil, maar met een portal moet men deze informatie wel nog zelf gaan halen via het internet. Nadeel is dat identificatie en toelating van nieuwe gebruikers via een toelatingshiërarchie plaats moet vinden en dat een stabiele internetverbinding met een zekere bandbreedte noodzakelijk is. Met name die robuuste en blijvende verbinding is in crisissituaties geen zekerheid. Derhalve bestaat de collaboratie suite in i-bridge naast MS Sharepoint ook uit Microsoft Groove, dat zonder menselijke tussenkomt alle veranderingen (delta s) in een besloten informatie huishouding veilig en robuust en met minimaal bandbreedte gebruik synchroniseert. 2. Spoor verslaglegging (logging): Er is veel behoefte aan een generieke oplossing die kan helpen bij het vastleggen van de vraag: wie was waar, toen hij wat tegen wie zei, met welke bedoeling, met welk inzicht en in welke juridische context? i-bridge wordt daarom uitgerust met een zelfsynchroniserend dashboard, waarin de logging van de verschillende kernfunctionaleiten (spraak, geo, colla-boratie, beveiliging) wordt weergegeven. Het dashboard kan ingezet worden in de verschillende fasen van de oefencyclus en als analysetool tijdens en na feitelijke rampen- en crisisbestrijding. Het biedt de mogelijkheid gegevens binnen een in te stellen tijdframe op te vragen en is daarmee een sterk instrument voor zowel de verantwoording achteraf, als voor analyse, datamining, lessons learned en het uitvoeren van simulaties (serous gaming). 3. Spoor geoharmonisatie: Visualisatie speelt een toenemende rol in de rampenbestrijding. Het samenstellen uit verschillende databronnen van een Common Operational Picture is noodzakelijk voor het vormen van de zg. Shared Situational Awareness (het gedeelde beeld). Hiervoor is de rampenbestrijding afhankelijk van statische geografische informatie, die tijdens de koude fase wordt verzameld door de verschillende zuilen en de verschillende overheden en van dynamische informatie, die tijdens de ramp of crisis wordt verzameld. De module geo-harmonisatie heeft als doel de technische randvoorwaarden te leveren om de publieke, private, open en gesloten bronnen samen te kunnen brengen en zo koppelingen te kunnen leggen met modules binnen het i-bridge concept. Met behulp van Geografische Informatie Systemen (GIS) gekoppeld in een netwerk (Enterprise GIS) wordt gebruik gemaakt van een andere dimensie van vaak al binnen het bedrijf aanwezige informatie. Door analyse van deze bestaande informatie met de dynamische informatie ontstaat nieuwe informatie en nieuwe inzichten en worden beslissingen genomen op rijkere basis van informatie. In het i-bridge concept zal ook gekeken worden naar de combinatie met de andere modules in i-bridge. Daarnaast zullen ook innovatieve componenten als Microsoft Virtual Earth en de Microsoft Surface Table worden ingezet. 4. Spoor spraakharmonisatie: i-bridge biedt de spraakinterface die als een plug-in toe te voegen is aan elke willekeurige applicatie. De spraaksuite in i-bridge bestaat uit a. Software die allerhande type gebonden methoden om spraak te verzenden (radio, VOIP, analoge telefonie etc.) omzet in gedigitaliseerde geluidstromen die vervolgens wel onderling te vermengen zijn op een media server (Wide Area Voice Environment oftewel WAVE). b. Software die de vele communicatiemiddelen in balans brengt met de bestaande geautomatiseerde kantooromgeving (Microsoft Office Communications Server - OCS). Microsoft OCS werkt volledig geïntegreerd met alle overige Microsoft producten zoals de Microsoft Exchange Server, Outlook en Sharepoint. Het resultaat is een transparante omgeving waarin gebruikers onafhankelijk van tijd en plaats toegang hebben tot de juiste personen, informatie en expertise. c. Unified Communications software waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat individuen hun eigen bereikbaarheid kunnen managen. Met Unified Communications is snel het meest geschikte communicatiekanaal te selecteren en kan eenvoudig tussen communicatiekanalen geschakeld worden. De integratie met Microsoft Office Sharepoint 2007 maakt het overdragen, vastleggen en rapporteren van inzichten eenvoudig.

8 Blad : 8 / Spoor cryptoharmonisatie: Crypto-harmonisatie wordt binnen i-bridge uitgevoerd door het SUPHICE concept. Door cryptoharmonisatie toe te voegen aan spraakharmonisatie wordt het bijvoorbeeld mogelijk om beveiligde gesprekken en ongelijksoortige applicaties aan te bieden binnen een tijdelijke vergaderomgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld open en gesloten bronnen worden samengevoegd, geanalyseerd en op de juiste beveiligingniveaus worden teruggekoppeld aan de deelnemers. Met uitzondering van de IP crypto-units zijn de bouwstenen van de architectuur van SUPHICE gebaseerd op standaard Web Services technologie. Dit maakt SUPHICE een transparante en grotendeels Open Source gebaseerde oplossing die een unieke rol vervult bij het verbinden van ongelijkwaardige beveiligingsniveaus en netwerken. Accreditatie behelst hierbij naast het richten op het gebruikte versleutelmechanisme het richten op de organisatorische vraagstukken wie, onder welke randvoorwaarden en op welke wijze mag communiceren. Het project i-bridge 2.0 richt zich op het verder ontwikkelen en integreren van deze functionaliteiten voor toepassing in diverse militaire en civiele contexten en op het opbouwen van ervaring en inzichten op deze terreinen. De toepassing van deze functionaliteiten voor de doorontwikkeling van ondersteunende tooling op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing is daarbij de meest in het oog springende. Dit document beschrijft: Doelstelling project i-bridge 2.0 Projectdefinitie Organisatie, bemensing en overlegvormen Relaties met andere projecten Relaties met andere organisaties Initiële planning en kostenraming Risico s en maatregelen Randvoorwaarden en aannames

9 Blad : 9 / Projectdefinitie 4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer De opdrachtgever voor het project i-bridge 2.0 is de Projectdirectie Nederland Ondernemingsland Innovatief (NOI). Gedelegeerd opdrachtgeverschap is belegd bij Defensie/Bestuursstaf/Directie Operationeel Beleid en Behoeftestelling/ Hoofd sectie B, KLTZ P. Kwant. Projectbegeleider richting NOI is Directie Materieel Organisatie/Research & Development, voor deze KTZ R. Dekker. De opdrachtnemer voor het project i-bridge 2.0 is namens het samenwerkingsverband vtspn en BG IVENT Kol. R. Boots. VtsPN en BG IVENT treden in gezamenlijkheid, met BG IVENT in de rol van hoofdaannemer, als opdrachtnemer op Doelstellingen van het project De doelstelling van i-bridge 2.0 is het verbeteren van de informatievoorziening rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij worden o.a. de ervaringen uit het convergentietraject crisisbeheersing en rampenbestrijding, CCS Eagle (Pilot Gelderland-Midden), de uitrol van het Landelijk Crisis Management Systeem V1.0 (CEDRIC) en de gebruikerseisen en -wensen met betrekking tot de informatievoorziening crisisbeheersing en rampenbestrijding vanuit de crisisorganisaties (veiligheidsregio s en landelijke coördinatiecentra) meegenomen. Maar ook ervaringen en vraagstellingen vanuit andere sectoren kunnen in de doorontwikkeling worden betrokken. De ontwikkeling van het Proof-of-Concept is incrementeel en daar waar nuttig/nodig kunnen onderdelen worden getoetst in de operationele omgeving. De industrie is nauw worden betrokken bij deze doorontwikkeling. Daar waar Defensie en BZK zich richten op de crisisorganisaties, kan de industrie de resultaten uit i-bridge civiel vermarkten, waardoor een verbeterde positionering van de nationale industrie wordt bereikt Projectbegrenzing Een nadere analyse van de ontwikkelingen binnen het domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geeft aan dat alle initiatieven die zich binnen dit domein afspelen feitelijk zijn onder te brengen in twee trajecten, die een nauwe relatie met elkaar hebben: Het implementatietraject, waarin de Netcentrische Werkwijze in de crisisorganisaties (veiligheidsregio s en landelijke coördinatiecentra) wordt geïmplementeerd en parallel daaraan één of meerdere versies van de ondersteunende applicatiesuite: het Landelijk Crisis Management Systeem (Landelijk CMS). Het gaat hier enerzijds om de implementatie van de netcentrische werkwijze incl. de bijbehorende training en opleiding in alle crisisorganisaties. Anderzijds om de uitrol bij alle gebruikers van een werkende suite van applicaties die gezamenlijk één (of meerdere) versie(s) van het Landelijk CMS vormen, incl. de bijbehorende gebruikersopleiding en het in beheer brengen van de versie(s) van het Landelijk CMS. Het ontwikkel- en innovatietraject, waarin de verschillende ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op het gebied van de doorontwikkeling van het Landelijk CMS worden samengebracht in nieuwe versies van het landelijk CMS (zgn. major releases ). Het gaat hierbij zowel om ontwikkelingen op het meer technische vlak (architectuur en infrastructuur) als op het functionele vlak (door gebruikers gevraagde uitbreidingen en aanpassingen op functionaliteit in het landelijk CMS).

10 Blad : 10 / 30 Binnen deze kaders valt het project i-bridge 2.0 binnen het innovatietraject. Het project is uitsluitend bedoeld voor (door)ontwikkeling van innovatieve concepten en kennisopbouw. Er wordt vooralsnog geen directe operationele klant bediend, maar de resultaten van het Proof-of-Concept zouden kunnen worden gebruikt in vervolgprojecten binnen het implementatietraject. In deze projecten zou dan de implementatie van (delen van) het Proof-of-Concept bij bv. crisisorganisaties en andere gebruikersgroepen verder kunnen worden opgepakt. Het is ook mogelijk dat, in overleg met de opdrachtgever, (delen van) het Proof-of-Concept binnen andere domeinen verder worden opgepakt in doorontwikkel- en/of implementatietrajecten Op te leveren producten en diensten Het project i-bridge 2.0 dient de volgende resultaten op te leveren: Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als ontwikkel- en testomgeving; Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als demonstratie- en oefenomgeving; Een kennisbank, waarin de resultaten en opgedane kennis gedurende het project worden vastgelegd; Een model voor het implementeren van i-bridge functionaliteiten; Per timebox een faseplan, een definitiedocument, een ontwerp en een gedocumenteerde versie van het Proof-of-Concept; Een Proof-of-Concept waarin de toepassing van de functionaliteiten op het gebied van spraakharmonisatie, cryptoharmonisatie, geo-harmonisatie, ad-hoc collaboratie en verslaglegging worden geïntegreerd. Dit Proof-of-Concept zal incrementeel worden ontwikkeld via zgn. timeboxes, waarin steeds in een periode van maximaal 3 maanden een nieuwe versie van het Proof-of-Concept zal worden opgeleverd; Afhankelijk van de resultaten van de incrementele ontwikkelingen van de aangegeven time box-en zal in opdracht van de opdrachtgever een overdracht van tussenversies van het Proof-of-Concept aan andere, door opdrachtgever te benoemen partijen plaats kunnen vinden. Hierbij ligt binnen NOI een duidelijke relatie met de implementatie van een Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), die onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidsberaad wordt gerealiseerd. Accreditatie van de oplossing binnen het crypto-harmonisatiespoor door relevante Beveiligingsautoriteiten binnen de overheid (in ieder geval Defensie, in voorkomend geval ook Politie en BZK) Uitgangspunten en randvoorwaarden Voor het project gelden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: De fysieke i-bridge omgevingen zijn geen operationele omgevingen, maar zijn wat betreft opbouw en functionaliteit wel zoveel mogelijk gelijk aan een operationele omgeving. Voor zover van toepassing zullen de binnen Defensie gangbare richtlijnen voor IT-beheer worden gehanteerd. De Proof-of-Concept opstelling (fysieke omgevingen) wordt alleen voor de duur van het project ingericht. De technische- en organisatorische elementen die naar voren komen bij de inrichting van de Proof-of-Concept opstelling worden gedocumenteerd om zodoende een betere inschatting te kunnen maken voor het eventueel vermarkten van deze diensten. Het benodigde projectbudget wordt tijdig ter beschikking gesteld. Operationele inbreng vanuit het werkveld is gegarandeerd.

11 Blad : 11 / 30 Oefeningen en deelname aan het Proof-of-Concept i-bridge geschiedt onder vooraf vastgestelde voorwaarden en uitsluitend via de projectmanager en na akkoord van de opdrachtgever. Bij het opstellen van dit document is uitgegaan van bestaande contracten met leveranciers van BG IVENT en vtspn. Indien blijkt dat bestaande contracten niet afdoende zijn, zullen de (EU)- aanbestedingsregels in acht worden genomen. In overleg met Economische Zaken wordt bekeken in hoeverre deze regels moeten worden gevolgd in het kader van innovatietrajecten Aannames Bij de initiële projectplanning zijn de voor het project benodigde resources naar rato verdeeld over de verschillende sporen. Dit geldt ook voor inzet van capaciteit van marktpartijen. Op basis van voortschrijdend inzicht kan een verschuiving van capaciteit tussen de sporen plaatsvinden. Validatie van de versies van de Proof-of-Concepts geschiedt door het uitvoeren van gebruikerstesten door de veiligheidsregio s. De resultaten van i-bridge worden in overleg met de opdrachtgever ingebracht in het Platform Innovatie & Informatie (Platform I&I) 2. Verzoeken aan het project vanuit het Platform I&I worden altijd ingebracht via de opdrachtgever i-bridge. De Proof-of-Concepts worden in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in het Veiligheidsdomein maar kunnen ook aan andere domeinen (o.a. Defensie) ter beschikking worden gesteld Relaties met andere projecten en activiteiten Project Netcentrisch Werken. In het project Netcentrisch Werken wordt de eerste versie van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) landelijk uitgerold bij de crisisorganisaties (veiligheidsregio s en landelijke coördinatiecentra). Daarnaast wordt hier de doorontwikkleing van het LCMS naar nieuwe versie (zgn. major releases) ter hand genomen. Dit moet o.a. leiden tot een nieuwe versie van het LCMS (LCMS 2.0) die moet worden opgeleverd per 1 januari Bij de doorontwikkeling naar deze nieuwe versie vormen de Proof-of-Concepts die worden opgeleverd binnen i-bridge 2.0 een belangrijke rol. Nieuw Meldkamer Systeem. Bij de opzet van het Nieuw Meldkamer Systeem kunnen resultaten in Proof of Concepts binnen i-bridge 2.0 mogelijk worden gebruikt. WAVE voor inzet gebieden, Verbindingen/ C2SC. Resultaten in Proof of Concepts binnen i-bridge 2.0 op het gebied van spraakharmonisatie kunnen hier mogelijk worden gebruikt. DOPS vervanging logging functionaliteit. Resultaten in Proof of Concepts binnen i-bridge 2.0 op het gebied van verslaglegging/logging kunnen hier mogelijk worden gebruikt. TSCP. Betreft het project Transglobal Secure Collaboration Program. Dit project heeft als onderwerp het veilig informatie delen over internet, zowel op nationaal als op internationaal niveau tussen overheden en overheid/bedrijfsleven en betreft gegevens die onder transnationale compliancywetgeving zoals ITAR vallen. Hiermee is TSCP dus een cruciale voorwaarde voor deelname van het Nederlandse bedrijfsleven in de internationale Defensie-gerelateerde handel en 2 Het Platform I&I wordt georganiseerd o.l.v. de Programmamanager Veiligheid Informatie en Technologie (BZK). In het platform zijn de ministeries BZK/NV, BZK/PV, BZK/VB, Voorzitter IOCB, Defensie (beleidsstaf), VROM, V&W en Justitie vertegenwoordigd. Het platform geeft invulling aan de volgende taken: Het bespreken van alle (subsidie)aanvragen (gebruikerswensen, inbreng vanuit departementen, inbreng vanuit andere lopende projecten) die zouden kunnen worden opgenomen in het werkdocument en het bepalen of deze aanvragen al dan niet worden opgepakt door het Platform. Het borgen van een eenduidige communicatie met het veld (de gebruikersdomeinen) Het dusdanig beoordelen van (subsidie)aanvragen dat deze bijdragen aan het behalen van de doelstelling van het platform I&I Het zorgdragen dat aan alle door het Platform geaccordeerde aanvragen een projectvoorstel en een opdrachtgever worden gekoppeld die verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van het projectvoorste Het doorgeleiden van nieuwe initiatieven naar een centraal loket voor een impactanalyse vanuit technische optiek (het samenwerkingsverband komt hiervoor met een apart voorstel). Het laten opstellen van een verdere uitwerking van het werkdocument voor het creëren van inzicht in lopende en nieuwe initiatieven.

12 Blad : 12 / 30 productie. Resultaten in Proof of Concepts binnen i-bridge 2.0 op het gebied van cryptoharmonisatie kunnen hier mogelijk worden gebruikt. Integrated Staff Information System (ISIS). Bij het realiseren van de Proof of Concepts in i-bridge zal in een aantal gevallen gebruik worden gemaakt van de ISIS applicatie, die is ontwikkeld door Defensie

13 Blad : 13 / Business Case 5.1. Bijdrage aan beleidsdoelstellingen binnen het OOV domein De hoofduitdaging voor de Nederlandse Veiligheidssector voor de komende jaren is: hoe pakken we de groeiende en vrebredende vraag naar veiligheid efficiënt en effectief aan, rekening houdend met een goede kwaliteit en toegankelijkheid en praktische toepasbaarheid. Vanuit een oogpunt van informatievoorziening bezien speelt een verbetering van de informatievoorziening en een verbreding van informatiebron ontsluiting hierin een cruciale rol. Belangrijke verbeterpunten hier zijn: Het zorgdragen dat de benodigde relevante informatie tijdig beschikbaar is bij het leidinggevende kader of management ten tijde van de besluitvorming Het bewerkstelligen dat de diverse deelnemende (deel)organisaties een geïntegreerd beeld van een feitelijke situatie krijgen en zij tijdig feedback krijgen over wat de diverse sturende organisaties op diverse niveaus reeds aan activiteiten uitgezet hebben (feedback loops) Het accomoderen van de realiteit dat de snelste informatie uitwisseling in het private domein plaats vindt op basis van media die niet onder contrle van de Staat te brengen zijn (Twitter, blogs, wikipedia etc.) Het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen de diverse deelnemende en sturende organisaties en het verkrijgen van basisinformatie uit ondersteunende organisaties met verschillende besloten datanetwerken en ongelijksoortige beveiligingseisen. Met het i-bridge concept wordt geen traditionele benadering gekozen, waarbij de verschillende koppelvlakken middels stand-alone puntoplossingen worden ingevuld. De oplossingsrichting wordt gezocht in een platformbenadering, waarbij door de samenvoeging van een aantal basale diensten. (spraakharmonisatie, crypto-harmonisatie, ad-hoc collaboratie, verslaglegging en geo-harmonisatie) nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het project i-bridge 2.0 behelst de innovatieve ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen van een geintegreerd situatiebeeld, die in meerdere veiligheidsketens (crisimanagement, maritieme veiligheid, grensbewaking etc.) is te gebruiken. Hiermee kan o.a. de effectiviteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding verder worden verbeterd. De beproeving van nieuwe technologieën en concepten in i-bridge 2.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. Door samenwerking met de industrie kunnen de verschillende gebruikers binnen de veiligheidssector worden bediend. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie. De legitimatie van het project wordt zo mede bepaald door de noodzaak om koppeling met andere organisaties, waaronder Defensie (3 e hoofdtaak), andere landen in grensgebieden, semioverheidspartijen (Pro-rail etc.) effectief en efficiënt in te vullen. De verschillen in gebruikte communicatiemiddelen, netwerken en situational awareness/decision support tools bij Defensie en in het Civiele domein zijn zo groot dat een generiek koppelvlak tussen deze middelen noodzaak is om goed te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen en te delen (collaboratie) Kosten Voor de kostenbereking van het project is het uitgangspunt, dat naast de inzet van capaciteit vanuit vtspn en BG IVENT ook inzet van marktpartijen wordt gebruikt om de projectresultaten te bewerkstelligen. Vooralsnog is hier uitgegaan van kostenberekeningen op basis van inzet van mankracht van deze marktpartijen in het project. Tijdens de realisatie kan deze inzet mogelijk ook op een andere wijze gerealiseerd worden. Uitgangspunt blijft dat de inzet van marktpartijen de totale begroting van de kosten voor deze inzet niet te boven gaat.

14 Blad : 14 / Baten Gezien het specifieke en innovatieve karakter van het project zijn de baten van het project vrijwel niet eenduidig te kwantificeren. De beproeving van nieuwe technologieën en concepten in i-bridge 2.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. Door samenwerking met de industrie kunnen de verschillende gebruikers binnen de veiligheidssector worden bediend. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie.

15 Blad : 15 / Organisatiestructuur 6.1. Organogram Voor de duur van het project wordt een tijdelijke organisatie opgezet: Hierna worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken spelers algemeen toegelicht. Stuurgroep Functie en naam Rol KLTZ P. Kwant Opdrachtgever (Business Executive) Vertegenwoordiger Veiligheidsregio s (J. Vertegenwoordiger gebruikers (Senior User) Slakhorst) KTZ R. Dekker Vertegenwoordiger NOI?? Vertegenwoordiger Netcentrisch werken Vertegenwoordiger SV vtspn/defensie, Kol. R. Vertegenwoordiger leverancier (Senior Supplier) Boots De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat van het project. Hij laat zich hierbij ondersteunen door de andere leden van de Stuurgroep. De Stuurgroep komt formeel alleen bij elkaar voor het bespreken van het PID, voortgangsrapportages, faseplannen (indien van toepassing) en afwijkingsrapportages. Projectmanager, Projectadvies, Projectondersteuning Naam Rol Relinde van Bladel Projectmanager Vincent Hoek Strategisch adviseur Willem Steenis Strategisch adviseur Robert van Merrienboer Algemene ondersteuning

16 Blad : 16 / 30 De projectmanager krijgt van de opdrachtgever de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. De projectleider kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de Stuurgroep. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectleider is het zekerstellen dat het project de gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit. De projectleider rapporteert aan de Stuurgroep. Projectondersteuning ondersteunt de projectleider technisch en administratief. Voor elke timebox wordt een faseplan geschreven waarin de verschillende teams worden beschreven die werken aan de oplevering van de betreffende timebox. De teamleiders worden aangestuurd door de projectmanager en sturen op hun beurt de projectmedewerkers binnen hun team aan. Teneinde er zorg voor te dragen dat de verschillende functionaliteiten die binnen een timebox worden gerealiseerd als één geheel worden gerealiseerd wordt voor elke timebox één of meerdere teams ingericht die deze integratie verzorgen Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Binnen de Stuurgroep zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als volgt verdeeld: Opdrachtgever: Is eigenaar van de business case van het project Vertegenwoordigt/rapporteert onder andere aan de sponsorgroep van het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding Keurt de projectresultaten goed en houdt kosten en tijd in de gaten Neemt beslissingen over wijzigingsvoorstellen vanuit het project die het mandaat van de projectmanager overstijgen (in overleg met andere leden Stuurgroep) Is verantwoordelijk voor project assurance (levert het project de juiste resultaten op vanuit optiek opdrachtgever) Zit Stuurgroep vergaderingen voor Senior User Vertegenwoordigt belangen van de opeartionele gebruikers (o.a. eerste versie van het LCMS) Bewaakt de voortgang van het project vanuit het oogpunt van de operationele gebruikers Stelt zeker dat de projectresultaten de gebruikersbehoeften weerspiegelen Adviseert ten aanzien van beslissingen over wijzigingsvoorstellen Stelt zeker dat de gebruikers (crisisorganisaties) voldoende capaciteit beschikbaar stellen in kwantitatief en kwalitatief opzicht Is linking pin naar het management van de crisisorganisatie Senior Supplier Vertegenwoordigt belangen van het Samenwerkingsverband vtspn en BG IVENT (SV) en de door het SV aangestuurde leveranciers Bewaakt de voortgang van het project vanuit het oogpunt van het SV in haar rol als leverancier van de projectresultaten Stelt zeker dat het SV (incl. door SV aangestuurde leveranciers) Draagt bij aan beslissingen over wijzigingsvoorstellen Lost prioriteitsconflicten binnen SV op Stelt zeker dat resultaat aansluit op visie leverancier Binnen het project zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als volgt verdeeld: Projectmanager Stelt zeker dat: De gedefinieerde projectresultaten tijdig en binnen budget worden geleverd projectresultaten voldoen aan kwaliteitsnormen Rapporteert aan de Stuurgroep van het project Legt wijzigingsvoorstellen buiten het mandaat van de PM ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep

17 Blad : 17 / 30 Borgt dat de projectresultaten worden overgedragen aan de in de projectfase en onder verantwoordelijkheid van het project ingerichte beheerorganisaties 6.3. Verantwoordelijkheid teams Naam team Op te leveren In te zetten middelen 3 Betrokken firma s (Ad hoc) collaboratie Integratie Sharepoint- Groove verbeteren Visuele interface met spraak Kunstmatige intelligentie vglk. Burgernet Unified Communications Groove Sharepoint Office Communications Server (OCS) Nortel CS1000 Microsoft Nortel via DimensionData (ACE modules) Verslaglegging GEO visualisatie Logging wie sprak met wie, wanneer is wat gezegd. Terugvinden informatie Logging sitrap en sitplot E-discovery Ondersteunen sitrap, sitplot Analyse (inundatie, gasmal, aanrijroutes etc.) Integreren GEO-context (rampspecifieke kaartsets, dynamisch) Koppeling GDI R&C I-logger Groove (sitplot, sitrap) Sharepoint Virtual Earth ArcGis server MOVIDA MS Surface Handataport Geodan Spraakharmonisatie Koppelen van diverse communicatiemiddelen (C2000, FM9000, GMS/UMTS/GPRS, BOWMAN, TITAAN) WAVE Fujitsu Services Cryptoharmonisatie Multilevel security systemen koppelen Accreditatie IATO Inzet rule and policy based server SUPHICE Avensus 6.4. Overlegstructuren Communicatielijn Deelnemers Wat Stuurgroep Leden Stuurgroep project Projectmanager Maandelijks voortgangsoverleg Hoofdpuntenrapportage Projectoverleg Projectmanager Teamleiders Wekelijks voortgangsoverleg Projectdossier 3 Zie voor een beschrijving van de in te zetten middelen bijlage 2.

18 Blad : 18 / Aanpak 7.1. Fasering Het project i-bridge 2.0 wordt gerealiseerd op basis van het principe van time boxing. Dit betekent dat in een vooraf vastgestelde doorlooptijd van maximaal 3 maanden (een timebox) een aantal stappen wordt uitgevoerd, te weten: Een definitiefase: hierin worden de vraagstellingen geïnventariseerd waarop binnen de betreffende timebox een antwoord wordt gegeven en/of de (gebruikers)behoeften waaraan binnen de timebox invulling zal worden gegeven; Een ontwerpfase: het op basis van de resultaten van de definitiefase maken van een beknopt functioneel en technisch ontwerp; Een realisatiefase: het op basis van de resultaten van de ontwerpfase realiseren van een werkende Proof-of-Concept (systeemversie, waarin de 5 basisfunctionaleiten van i-bridge geïntegreerd werken). De Proof-of-Concept moet zover ontwikkeld zijn dat deze in de demo-en oefenomgeving kan worden gebruikt. Nr. Fase Startdatum Einddatum 1 PoC LCMS 1.1 z.s.m. Juni Ondersteuning oefening Combined Endeavor 2009 z.s.m. Sept Pilot Hulpverlening Gelderland Midden Okt 2009 Mrt Nader te bepalen n.t.b. Dec 2010 Naast deze fasering in time-boxes dienen een aantal activiteiten te worden uitgevoerd tijdens alle hiervoor genoemde fasen van het project. Het betreft: het inrichten en onderhouden van de fysieke omgevingen i-bridge het inrichten en onderhouden van de kennisbank het opstellen van het business model voor het vermarkten van diensten 7.2. Initiële projectplanning De projectplanning geeft aan wanneer welke mijlpalen worden opgeleverd. Deze planning kan gedurende de loop van het project aangepast worden op basis van ervaringen in het project en / of nieuwe gegevens. De volgende mijlpalen kunnen worden onderscheiden: Algemeen: 1. Kennisbank In de kennisbank worden alle relevante documenten, die binnen i-bridge worden opgesteld of als bronmateriaal voor i-bridge gelden opgeslagen en op een dusdanige wijze gerangschikt en geïndexeerd dat zij eenvoudig zijn terug te vinden. 2. Model implementatie i-bridge functionaliteiten Er moet een model worden ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe de implementatie van functionaliteiten die binnen de Proof-of-Concepts van i-bridge worden ontwikkeld geïmplementeerd kunnen worden indien dit opportuun wordt. Uitdaging daarbij is hoe een onder regie van een overheidsorganisatie ontwikkeld innovatief concept, waarbij meerdere marktpartijen betrokken zijn geweest, kan worden doorontwikkeld naar een operationele toepassing.

19 Blad : 19 / Time-boxes 1 Proof-of-Concept LCMS versie 1.1. Betreft de doorontwikkeling van LCMS 1.0 naar LCMS versie 1.1 op basis van ingediende gebruikerswensen en technische vernieuwingen (architectuur en infrastructuur). In de eerste timebox, worden de volgende onderwerpen geïntegreerd in LCMS versie 1.0: a. Integreren viewers CEDRIC en CCS b. Opnemen functionaliteit analysetool uit CCS c. Het verrasteren van additionele vectorinformatie d. Ontwikkelen van een koppelvlak met GDI R&D Voor de eerste time-box is een faseplan opgesteld dat is opgenomen in bijlage 3. 2 Ondersteuning oefening Combined Endeavor Betreft het geven van een demonstratie met het concept i-bridge. Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van geoharmonisatie zullen worden gedaan op basis van het maken van gebruikerstoepassingen aan de hand van het te spelen scenario. Mogelijke innovatieve onderwerpen zijn: a. Koppeling van de i-bridge omgeving aan het mobiele domein b. Koppeling tussen tekst en plot in de i-bridge omgeving c. Koppeling van de i-bridge omgeving aan Virtual Earth d. Koppeling van de i-bridge omgeving aan de spraakmodule 3 Pilot Hulpverlening Gelderland Midden. Betreft het ontwikkelen van een aantal functionaliteiten met de veieligheidsregio Gelderland Midden (HGM). Deze functionlaiteiten zullen worden beproefd in één of meerdere oefeningen. Het gaat om de volgende functionaliteiten: a. Opschalen vanaf de meldkamer. b. Doorontwikkelen I-logger (zelfsynchroniserend dashboard) c. Crisiscommunicatie. d. Collaboratie / integratie tekst. e. Plaatsen mobiele devices. f. Realiseren onafhankelijk mobiel GSM netwerk rond plaats incident. g. Beproeven beveiligingsconcept SUPHICE op basis van scenario oefening. 4 Nader te bepalen.

20 Blad : 20 / Projectbeheersing Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die binnen het project worden genomen om het project beheersbaar uit te voeren qua tijd en geld. Daarmee wordt geborgd dat de oplevering van de producten van het project geschiedt conform afspraken en dus binnen de afgesproken toleranties opgeleverd worden. Kwaliteitsbeheersing wordt behandeld in het hoofdstuk Kwaliteitsplan. Risicobeheersing zal tijdens de uitvoering van het project een belangrijk aandachtspunt van de projectmanager blijven. Het onderwerp zal wekelijks bij het voortgangsoverleg onder de aandacht worden gebracht. De standaard risico s en projectspecifieke risico s worden bij elk overleg tussen projectmanager en het projectteam doorgenomen. Risico s die zich (dreigen te) openbaren worden volgens de daarvoor geldende procedure afgehandeld in overleg met de opdrachtgever Toleranties Voor budget en doorlooptijd van het deelproject gelden de onderstaande toleranties waarbinnen de projectmanager het deelproject kan uitvoeren zonder goedkeuring van de opdrachtgever. - Doorlooptijd : 10 %; - Project budget : 10 %. Tijdens de uitvoering van het deelproject controleert de projectmanager regelmatig de voortgang. Indien de afwijking van de plannen naar verwachting groter is dan de afgesproken toleranties, rapporteert de projectmanager dat direct aan de opdrachtgever Rapportages De projectmanager rapporteert over het project via de onderstaande rapportagevormen. Hoofdpuntenrapport De projectmanager rapporteert hiermee over de voortgang van zijn project. Afwijkingsrapport Hiermee rapporteert de projectmanager naar de opdrachtgever, indien de overeengekomen toleranties van het project of de fase in doorlooptijd en/of projectbudget dreigen te worden overschreden Afwijkingsprocedure De afwijkingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project wordt verwacht dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen blijft. Zodra de projectmanager dit op basis van aangeleverde informatie verwacht, meldt hij dit in een afwijkingsrapport aan de opdrachtgever. In onderling overleg wordt de aanleiding en oorzaak besproken. Daarna wordt besloten tot één van de volgende situaties: de opdrachtgever treft maatregelen ter voorkoming/opheffing van de aanleiding; de opdrachtgever escaleert; de toleranties voor de fase worden verruimd; er worden concessies gedaan inzake tijd, geld, kwaliteit of omvang van het op te leveren resultaat. Alle situaties worden vermeld in het eerstvolgende hoofdpuntenrapport Aandachtspuntenlijst Alle vragen, fouten, (wijzigings- en functionaliteit)verzoeken, opmerkingen en afwijkingen worden geregistreerd in een zogenoemde aandachtspuntenlijst. Iedereen kan aandachtspunten indienen waarna de projectmanager aangeeft of er, en zo ja, welke actie wordt ondernomen. Dit kan betekenen

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge I-bridge: het overbruggen van een kloof Informatie is cruciaal in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crises. Hulpverleners en bestuurders hebben relevante informatie nodig om effectief voor de

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland BG IVENT BLOOV Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-Bridge 2.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Opdrachtgever BG IVENT Auteur(s) W.M. Steenis Status Definitief Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 8 juni 2011 Context i-bridge Programma Nederland Ondernemend

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3 Blad : 1 / 6 Projectsamenvatting Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : Juli 2011 Blad : 2 / 6 Inleiding

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-BRIDGE 3.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Pagina 1/15 1. Inleiding In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is het kabinet

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Netcentrisch Werken leo kooijman 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Achtergrond Intensivering Civiel-Militaire samenwerking (2005) Vraag: kunnen de civiele en de militaire wereld iets van elkaar

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.]

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.] Plan van Aanpak Kickstartomgeving [.] MedMij in de praktijk 1 / 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. Achtergrond 3 1.1. Kickstart 3 2. Projectdefinitie 3 2.1. Doelstellingen kickstart 3

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Service portaal. Handleiding voor klanten

Service portaal. Handleiding voor klanten Service portaal Handleiding voor klanten Inhoud... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toegang... 3 3. Servicedesk... 4 3.1. Indienen van een vraag...4 3.2. Indienen van een incident...4 4. Ontwikkeling...

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid: Verbinding in veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Het probleem Verschillende

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Raspberry Pi Webhosting Datacenter

Raspberry Pi Webhosting Datacenter Raspberry Pi Webhosting Datacenter Bram De Meester Bram Scheerder Jan Vernackt Projecten 1 Academiejaar 2013-2014 Professionele Bachelor ICT Inhoud Vastleggen projectvoorstel... 2 Omschrijving van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven

Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven Programma samenwerking met de ICT markt Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven Naam Erik Hoekstra Gerrit Jan van t Eind Hilly Buyne Judith van Bemmel Louis Frank

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort Whitepaper M3 Veel transities en bijbehorende migraties blijken uitermate complex. Door het toepassen van een gestructureerde methode kan deze complexiteit natuurlijk wel beheerst worden, zowel qua doorlooptijd

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie