Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland"

Transcriptie

1 BG IVENT BLOOV Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-Bridge 2.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Opdrachtgever BG IVENT Auteur(s) W.M. Steenis Status Definitief

2 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding Gegevens opdrachtgever Gegevens opdrachtnemer Referten Revisiegegevens Verspreidingsgegevens 4 2. Project definitie Achtergrondinformatie Project doelstellingen Project begrenzing Op te leveren producten / resultaten Voorwaarden Koppelingen met andere projecten 7 3. Business Case Inleiding Bedrijfsstrategie Oplossingsrichting Toegevoegde waarde Beschrijving hoe het project aansluit op de beleidsplannen Toegestane afwijkingen binnen het project Onderkende risico's Projectorganisatie Schematische weergave Toelichting projectorganisatie Projectaanpak Aanpak op hoofdlijnen 13 Bijlage A. Afkortingen 16 A.1 Afkortingen 16 Pagina 2/14

3 1. Inleiding In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) start het kabinet met maatschapschappelijke innovatieprogramma s op het terrein van water, veiligheid, zorg en energie. Deze programma s moeten bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In de maatschappelijke innovatieprogramma s staat de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal. De programma s worden ontwikkeld via een procedure die moet leiden tot een interdepartementale, samenhangende beleidsinzet. De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie hebben budget gereserveerd voor het opzetten van maatschappelijke innovatieprogramma s. Deze ministeries hebben besloten om, met het ministerie van Economische Zaken, de krachten te bundelen en één gemeenschappelijk innovatieprogramma Veiligheid op te zetten. Hiertoe is de afgelopen weken een probleemanalyse Innovatie binnen veiligheid opgesteld. De interdepartementale samenwerking bij het opstellen van de analyse is een belangrijk voertuig gebleken voor het verdere succes bij de uitvoering van het innovatieprogramma. Het projectvoorstel I-Bridge 2.0 behelst de doorontwikkeling van het project I-Bridge dat succesvol is gebleken als proof of concept binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening Fase 1 (ICMS IV Fase 1). Dit project is door DTO uitgevoerd in opdracht van de Commandant Der Strijdkrachten (CDS). Het voorliggend projectvoorstel omvat de activiteiten die met I-Bridge 2.0 kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de VtsPN en de industriepartners. 1.1 Gegevens opdrachtgever De opdrachtgever voor I-Bridge 2.0 in het kader van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) moet nader worden bepaald. Projectbegeleider en aansturing van het project zal plaatsvinden vanuit Ministerie van Defensie (vertegenwoordiger vanuit Commandant der Strijdkrachten (CDS)). Voor afstemming zal eveneens een stuurgroep met vertegenwoordigers van MinBzk en MinJus worden opgericht. 1.2 Gegevens opdrachtnemer BG IVENT is de opdrachtnemer, BLOOV uitvoerende partij. Pagina 3/14

4 1.3 Referten Analyse Nederland Ondernemend Innovatieland PID I-Bridge CMBA ICMS Rapportage Eagle One ASE Rapportage 1.4 Revisiegegevens Versie Datum Status Auteur Goedgekeurd Omschrijving Concept Steenis Boots Eerste aanzet Concept Steenis Boots Aanvullende informatie Concept Merrienboer Boots Projectplanning Concept Merrienboer Boots Financiele planning Concept Kwakernaak Boots Aanvulleningen/wijzigingen Concept Steenis Boots Overlegversie BZK Definitief Steenis Boots Aanvraag NOI Definitief Merrienboer Boots Financiële planning Definitief Steenis Boots Offerte stadium 1.5 Verspreidingsgegevens Organisatie Functie Naam Pagina 4/14

5 2. Project definitie 2.1 Achtergrondinformatie Het project I-Bridge vormt een onderdeel van een pakket van opdrachten die door de Defensie Telematica Organisatie worden uitgevoerd in het kader van afspraken zoals voortkomen uit Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Dit traject, dat een vervolg was van CMBA, richt zich op structurele vormen van samenwerking tussen de civiele en militaire autoriteiten. Op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en bij de voorbereiding daarop moet structureel worden samengewerkt om bestuurlijke, operationele, financiële en juridische aspecten adequaat te regelen. Proof-of-Concept I-Bridge Gedurende afgelopen anderhalf jaar is het Proof-of-Concept I-Bridge ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (Combined Endeavor 2008, Voyager 2007 en andere civiele deeloefeningen) is aangetoond dat de vijf kern functionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te treden, kunnen worden ondersteund met I-Bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (ad hoc) Collaboratie, Verantwoording, Geo-visualisatie, Toegang beheer en beveiliging informatie, Interoperabiliteit/Interconnectiviteit. Om deze vijf kernfunctionaliteiten te verbinden is met I-Bridge een eerste aanzet gegeven. (ad hoc) collaboratie, geo-visualisatie en interoperabiliteit/interconnectiviteit zijn getest in I-Bridge, verantwoording en toegangbeheer en beveiliging informatie slechts deels. Binnen I-Bridge 2.0 zullen deze aspecten verder worden doorontwikkeld en beproefd. Het voorstel hiervoor is in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. 2.2 Project doelstellingen De doelstelling van I-Bridge 2.0 is het doorontwikkelen van het Proof-of-Concept I- Bridge tot I-Bridge 2.0. Hierbij worden eveneens de informatie en ervaringen uit het convergentietraject, CCS (Pilot Gelderland-Midden), de uitrol van CEDRIC en de informatie afkomstig uit de regio s meegenomen in de ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een uitgebreide experimenten omgeving gebaseerd op een breed gedragen vraag. De ontwikkeling is incrementeel en daar waar nodig kunnen onderdelen worden getoetst in de operationele omgeving. Een andere doelstelling is de participatie van de industrie in het project. Pagina 5/14

6 Daar waar Defensie en BZK zich richten op de eerstelijns partijen (zwaailichtsector + Defensie), daar kan de industrie zich richten op de secundaire markt. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan de gemeenten, de utiliteitenmarkt, aangezien het concept ook breder toepasbaar is. Ook grensoverschrijdende activiteiten zijn goed in te vullen door de industriële partners in het project. 2.3 Project begrenzing Het project is uitsluitend bedoeld voor (door)ontwikkeling, kennisopbouw en experimenten. Er wordt vooralsnog geen directe operationele klant bediend, doch resultaten kunnen vervolgens in reguliere (modificatie/verwervings) trajecten worden ingebracht. Het project vormt geen onderdeel van het reguliere CEDRIC functioneel beheer, echter hier afstemming en synchronisatie vindt wel plaats. 2.4 Op te leveren producten / resultaten De op te leveren producten en resultaten bestaan uit een fysieke I-Bridge 2.0 omgeving bij de VtsPN en bij DTO die kan worden gebruikt als ontwikkel- demonstratie- oefen- en testomgeving. De resultaten en opgedane kennis gedurende de opbouw en het gebruik van I-Bridge 2.0 worden vastgelegd in een kennisbank. Met I-Bridge 2.0 wordt mede invulling gegeven aan de problematiek van het crossdomain sharing van informatie. Het hebben van een informatiezwembad is een goed streven, een grote pool waar een ieder die bevoegd is zijn informatie uit kan putten. Echter de informatie bij huidige systemen en architecturen blijft bij de bron en is zodoende makkelijker, goedkoper en beter te beheren. Nadeel hiervan is de koppeling naar andere systemen. Die is vaak op verouderde regelgeving gebaseerd waardoor het vrijwel onmogelijk is om rechtstreeks te koppelen zoals de huidige architecturen voorstellen en nastreven (Services Oriented Architecture (SOA)). Een resultaat van I-Bridge 2.0 is de innovatie die veilig cross-domain sharing van informatie mogelijk maakt en onder de aandacht brengt van de Beveiligingsauthoriteiten. NOI heeft ook als doelstelling het betrekken van de industrie bij de ontwikkeling van innovatieve projecten in het kader van crisisbeheersing. Het resultaat van I-Bridge 2.0 is een grotere betrokkenheid van industrie die ook op de OOV markt opereert. Deze kennis is o.a. nodig om een goed toekomstvast systeem te bouwen, maar ook om de secundaire markt die niet toegankelijk is voor VtsPN en DTO - te kunnen voorzien van een aansluitend systeem voor crisisbeheersing. Industiepartijen hebben grote interesse getoond en zijn bereid tot samenwerking onder de voorwaarden van NOI. Pagina 6/14

7 2.5 Voorwaarden De voorwaarden van NOI zijn leidend voor het project I-Bridge 2.0. Belangrijkste voorwaarde is de samenwerking met de markt, de Ministeries en de klant. Deelname van VtsPN is afhankelijk van personele capaciteit en vulling evenals financiele dekking. VtsPN is onderaannemer en zal in mindere mate personeel inbrengen. Bij eventueel wegvallen van VtsPN als deelnemer, kan IVENT de opdracht als hoofdaanemer uitvoeren in combinatie met de industrie. 2.6 Koppelingen met andere projecten Een eerste versie van een landelijk crisismanagementsystem (CEDRIC) wordt dit jaar uitgerold in een aantal veiligheidsregio s, waarbij eveneens het SV is betrokken voor het beheer. I-Bridge 2.0 kan dienen als innovatieplatform. Verder zijn er op deelproducten koppelingen met andere projecten. Dit dient verder uitgewerkt te worden en daar waar mogelijk dient samenwerking te worden gezocht met bijvoorbeeld GOUD, WERKPLEK 2.0 en Sharepoint RIJKSWEB. Pagina 7/14

8 3. Business Case 3.1 Inleiding Aan I-Bridge 1.0 komt in 2008 een eind, zoals vooraf was overeengekomen en conform de afspraken in het kader van ICMS. De gebruikte concepten en innovatieve technologieën bieden echter mogelijkheden om het spectrum van applicaties binnen de Openbare Orde en Veiligheid aan te vullen en daar waar nodig te verbeteren. Met de uitrol van een landelijk crisismanagementsysteem CEDRIC is eveneens een eind gekomen aan het NEC experiment onderdeel van ICMS - in zijn oude vorm. Een ontwikkel- en experimentele omgeving binnen het samenwerkingsverband, maar gescheiden van de operationele CEDRIC omgeving, biedt voordelen en mogelijkheden om in alle rust en met gebruikmaking van kennis en kunde van het OOV personeel en industrie te werken aan toekomstige tooling. De tooling voor de primaire OOV markt wordt nu door het samenwerkingsverband aangeboden in de suite CEDRIC. Op de secundaire markt (utiliteitenmarkt, waterschappen, gemeenten etc.) kan het samenwerkingsverband niet opereren. Toch zou in de toekomst een uitwisselbaar systeem met deze markt mogelijk moeten zijn. In het kader van Nederland Ondernemend Innovatieland kan dit worden verwezenlijkt. De commerciële partijen brengen capaciteiten (fondsen, kennis en personeel) in bij I-Bridge 2.0. In ruil hiervoor kunnen zij de ontwikkelde tooling implementeren op die plaatsen in de secundaire markt waar dit opportuun wordt geacht. 3.2 Bedrijfsstrategie Sinds enige jaren werken de Defensie- en Politie IV-uitvoeringsorganisaties samen op het gebied van OOV. Zowel tijdens de in maart 2008 gehouden ASE-sessie, maar ook door de Raad Multi Disciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV), is in positieve zin gesproken over het conceptmeerjarenplan voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid Belangrijke inhoudelijke thema s zijn (de vernieuwing van) C2000, het meldkamerdomein, netcentrisch werken, geografische informatie en informatiearchitectuur. Die ontwikkelingen betekenen niet alleen dat Defensie waar zinvol participeert aan de vraagkant. Ook is aan de orde hoe we de aanbodkant organiseren. In het genoemde meerjarenplan is dit nog niet gedetailleerd uitgewerkt, maar de BG-IVENT en de VtsPN dragen hieraan bij door in onderlinge samenwerking diensten te willen verlenen, waarbij ze gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Uitgangspunt hierbij is dat een gezamenlijke werkwijze wordt gecreëerd waarbij BG IVENT en de VtspN als één gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie de klant benaderen. Dit betekent dat de klant als opdrachtgever, maar ook als klant/gebruiker beter kan worden bediend. Pagina 8/14

9 Deze werkwijze zal worden gevolgd bij zowel het uitvoeren van projecten en van exploitatie- en instandhoudingsactiviteiten, het uitvoeren van innovatietrajecten en overige aangelegenheden zoals personeelsaangelegenheden. Met deze werkwijze wordt beoogd dat: Aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door de klant/opdrachtgever gevraagde onderzoeken, analyses en opdrachten in gezamenlijkheid uit te voeren, waarbij een ieder de vanuit haar organisatie benodigde expertise in kan brengen. Een efficiëntere werkwijze met kortere doorlooptijden in het realiseren van opdrachten kan worden bewerkstelligd. Schaarse expertise en capaciteit beter kunnen worden benut. Aansturing wordt vereenvoudigen van de verleende opdrachten. 3.3 Oplossingsrichting De ontwikkeling van I-Bridge 2.0 geschiedt incrementeel en wordt bij zowel BG IVENT en VtsPN uitgerold. Beide systemen worden gekoppeld en zullen dienen als ontwikkel-, test-, en oefenplatform. 3.4 Toegevoegde waarde Cross Domain Sharing van informatie is een dilemma waar de Overheid al enige tijd mee te maken heeft. Het uitwisselen van informatie tussen meerdere netwerken - die mogelijk van andere classificatiemodellen gebruik maken levert problemen op gedurende reguliere werkzaamheden maar vooral tijdens crisissituaties. I-Bridge 2.0 is een platform waar oplossingen voor dit dilemma op kunnen worden getest en geëvalueerd. Toekomstige crisisbeheersingsapplicaties zullen gebaseerd zijn op de technologieën die worden toegepast binnen het I-Bridge concept. Met I-Bridge 2.0 wordt kennis opgedaan die van belang is om een rol te kunnen blijven spelen in het veld van besluitvorming in het kader van crisisbeheersing. De combinatie van nieuwe technologieën en concepten tot I-Bridge 2.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. De industrie kan de (gemeenten, waterschappen), utiliteitenmarkt en andere niet-zwaailichtdiensten bedienen. Ook bestaat de mogelijkheid dat zij als leverancier van hardware, software of diensten worden aangeschreven door de veiligheidssector. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie. Pagina 9/14

10 3.5 Beschrijving hoe het project aansluit op de beleidsplannen Het project sluit naadloos aan bij het gevoerde beleid binnen Nationale Veiligheid. Zo is in de recente brief1 aan de Tweede Kamer de netcentrische werkwijze als richtinggevend concept gedefinieerd voor toekomstige crisisbestrijding. Deze beleidskeuze is eveneens in de 4, 5 en 6 maart 2008 gehouden Accelerated Solutions Environment (ASE) Veiligheid onderschreven. Tijdens deze sessie zijn zeventig gezaghebbende personen op het gebied van crisisbeheersing bijeen geweest met als doel om te bepalen hoe besluitvorming, informatie en communicatie verbetert kunnen worden om slagvaardig crisissituaties het hoofd te bieden en versnelling te realiseren in het implementeren van deze verbeteringen. Ook in het concept meerjarenplan van de RaadMIV, dat in november aan het Veiligheidsberaad en Korpsbeheerdersberaad zal worden aangeboden, is dit aspect onderschreven. Samengevat kan gesteld worden dat I-bridge een belangrijke invulling is voor de innovatieve ontwikkeling van nieuwe en toekomstige functionaliteiten van een crisismanagementsysteem, waardoor de effectiviteit van crisisbeheersing kan worden verbeterd. 1 Eindrapportage Beleidsplan Crisisbeheersing dd. 11 juli Pagina 10/14

11 Projectnummer 4. Toegestane afwijkingen binnen het project De NOI subsidie is voor 2008 en 2009, vooralsnog wordt uitgegaan van kaderstelling met betrekking tot tijd en geld. 5. Onderkende risico's Het project I-Bridge 2.0 is een project met een sterk innovatief karakter gecombineerd met samenwerking tussen civiele partijen en andere overheidspartijen. Dit vergt een grote mate van sturing, coördinatie en communicatie. Goede Governance vanuit BZK en Defensie hierbij is onontbeerlijk. Het juist afstemmen van de inbreng commerciële partijen, hierbij is een duidelijk kader noodzakelijk. Tijd, verwerving en regelgeving. Het NOI-traject is nieuw en nog niet in detail uitgewerkt. Pagina 11/14

12 Projectnummer 6. Projectorganisatie 6.1 Schematische weergave Stuurgroep I-bridge Projectmanager I-Bridge 2.0 Projectboard SWV Ivent - VtsPN Algemeen Adviseur Project Control Financial Control Technisch Adviseur Verwerving Contractmanager Deel- projectleider 1 Deel- projectleider 2 Deel- projectleider Toelichting projectorganisatie De projectorganisatie bestaat uit personeel van VtsPN, BG IVENT en industrie. IVENT is hoofdaannemer en levert de projectmanager. Sturing van het project wordt in een later stadium - afhankelijk van overleg met de deelnemende organisaties vastgesteld en geborgd. Personeel afkomstig uit de industrie zal worden ingehuurd met behulp van afroepcontracten met vastgestelde mantelpartijen. De keuze van industriële partners zal voornamelijk gebaseerd zijn op technologie, mogelijkheden om te combineren en te ontwikkelen. Pagina 12/14

13 Projectnummer 7. Projectaanpak 7.1 Aanpak op hoofdlijnen Uitwerken projectvoorstel tot PID. Projectorganisatie oprichten inclusief betrokken industriepartijen. Kennisbank inrichten. Fysieke inrichting I-Bridge 2.0 bij VtsPN en IVENT. Demonstraties, oefeningen en testen. Opleidingen, trainingen, conferenties en seminars. Beveiligingsprocedures uitwerken en doorlopen ivm. accreditatie. Rapportage bevindingen, evaluatie en mogelijke vervolgacties. Fasering: 4 Fasen, elke fase bestaat uit boxen (B1, B2 etc). De boxen kunnen parallel in elke fase worden uitgevoerd. Onderlinge samenhang wordt bewaakt door PM. Indien nodig wordt voor elke Fase wordt een NSA opgestart. Fase 1 loopt tot 1 april Box 1 = plan Geo (bijlage B.) Box 2 = voorbereiden Fase 2 Box 3 = aanbesteden/verwerven middelen (via verwerving is in voorbereiding) Fase 2 Fase 4 NTB. 7.2 Financiele planning De financiele planning is gebaseerd op aanvang van het project uiterlijk 3 november Een latere aanvang in 2008 betekent uitstel tot De planning is tot en met 2009, 2010 is nog buiten beschouwing gelaten. Kosten zijn gecalculeerd op ervaringsgegevens uit I-Bridge, investeringen en subsidies van de industrie en eventueel Ministeries zijn niet meegenomen, besprekingen over deze inbreng moeten nog geformaliseerd worden. Pagina 13/14

14 Projectnummer Bijlage A. Afkortingen A.1 Afkortingen NOI Nederland Ondernemend Innovatieland VtsPN Voorziening tot samenwerking Politie Nederland BG IVENT- Bedrijfsgroep Informatievoorziening en Techniek RaadMIV Raad Multidisciplinaire Informatievoorziening Pagina 14/14

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge I-bridge: het overbruggen van een kloof Informatie is cruciaal in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crises. Hulpverleners en bestuurders hebben relevante informatie nodig om effectief voor de

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 8 juni 2011 Context i-bridge Programma Nederland Ondernemend

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid: Verbinding in veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Het probleem Verschillende

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-BRIDGE 3.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Pagina 1/15 1. Inleiding In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is het kabinet

Nadere informatie

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Netcentrisch Werken leo kooijman 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Achtergrond Intensivering Civiel-Militaire samenwerking (2005) Vraag: kunnen de civiele en de militaire wereld iets van elkaar

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 2 Projectnummer : P22015783 Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V 2.0 Datum : Oktober 2009 COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Blad : 2 / 30 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Veiligheids Innovatie Competitie

Veiligheids Innovatie Competitie Veiligheids Innovatie Competitie 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Begrippen en afkortingen 4 3 Beschrijving van de prijsvraag 5 4 Procedure en wijze van indienen 7 5 Contractuele voorwaarden

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB Dit document is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die samen met politie en TNO in het kader van het RTI-lab willen samenwerken aan innovatie. SAMENVATTING

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015.

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015. NORA aan van afgestemd met Regieraad Interconnectiviteit BZK B&I Gebruikersraad NORA betreft Jaarplan NORA 2015 reden behandeling Ter besluitvorming Geachte leden van de Regieraad Interconnectiviteit,

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel

Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel Geodan b.v. President Kennedylaan 1 1079 MB Amsterdam (NL) Tel. +31 (0)20-5711 311 Fax +31 (0)20-5711 333 E-mail info@geodan.nl Website www.geodan.nl eindrapportage Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2008 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals Keten- en netwerksamenwerking inrichten Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat artners+röpper,

Nadere informatie

Adviesnotitie Opleidingen Staalconserveren

Adviesnotitie Opleidingen Staalconserveren Adviesnotitie Opleidingen Staalconserveren Uitgave in het kader van het PSIBouw-project Professionaliseren Staalconserveren Werkgroep: Integratie en Communicatie Documentcode: SCON-2007-460-TCE Versienummer:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3 Blad : 1 / 6 Projectsamenvatting Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : Juli 2011 Blad : 2 / 6 Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie