Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland"

Transcriptie

1 BG IVENT BLOOV Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-Bridge 2.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Opdrachtgever BG IVENT Auteur(s) W.M. Steenis Status Definitief

2 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding Gegevens opdrachtgever Gegevens opdrachtnemer Referten Revisiegegevens Verspreidingsgegevens 4 2. Project definitie Achtergrondinformatie Project doelstellingen Project begrenzing Op te leveren producten / resultaten Voorwaarden Koppelingen met andere projecten 7 3. Business Case Inleiding Bedrijfsstrategie Oplossingsrichting Toegevoegde waarde Beschrijving hoe het project aansluit op de beleidsplannen Toegestane afwijkingen binnen het project Onderkende risico's Projectorganisatie Schematische weergave Toelichting projectorganisatie Projectaanpak Aanpak op hoofdlijnen 13 Bijlage A. Afkortingen 16 A.1 Afkortingen 16 Pagina 2/14

3 1. Inleiding In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) start het kabinet met maatschapschappelijke innovatieprogramma s op het terrein van water, veiligheid, zorg en energie. Deze programma s moeten bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In de maatschappelijke innovatieprogramma s staat de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal. De programma s worden ontwikkeld via een procedure die moet leiden tot een interdepartementale, samenhangende beleidsinzet. De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie hebben budget gereserveerd voor het opzetten van maatschappelijke innovatieprogramma s. Deze ministeries hebben besloten om, met het ministerie van Economische Zaken, de krachten te bundelen en één gemeenschappelijk innovatieprogramma Veiligheid op te zetten. Hiertoe is de afgelopen weken een probleemanalyse Innovatie binnen veiligheid opgesteld. De interdepartementale samenwerking bij het opstellen van de analyse is een belangrijk voertuig gebleken voor het verdere succes bij de uitvoering van het innovatieprogramma. Het projectvoorstel I-Bridge 2.0 behelst de doorontwikkeling van het project I-Bridge dat succesvol is gebleken als proof of concept binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening Fase 1 (ICMS IV Fase 1). Dit project is door DTO uitgevoerd in opdracht van de Commandant Der Strijdkrachten (CDS). Het voorliggend projectvoorstel omvat de activiteiten die met I-Bridge 2.0 kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de VtsPN en de industriepartners. 1.1 Gegevens opdrachtgever De opdrachtgever voor I-Bridge 2.0 in het kader van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) moet nader worden bepaald. Projectbegeleider en aansturing van het project zal plaatsvinden vanuit Ministerie van Defensie (vertegenwoordiger vanuit Commandant der Strijdkrachten (CDS)). Voor afstemming zal eveneens een stuurgroep met vertegenwoordigers van MinBzk en MinJus worden opgericht. 1.2 Gegevens opdrachtnemer BG IVENT is de opdrachtnemer, BLOOV uitvoerende partij. Pagina 3/14

4 1.3 Referten Analyse Nederland Ondernemend Innovatieland PID I-Bridge CMBA ICMS Rapportage Eagle One ASE Rapportage 1.4 Revisiegegevens Versie Datum Status Auteur Goedgekeurd Omschrijving Concept Steenis Boots Eerste aanzet Concept Steenis Boots Aanvullende informatie Concept Merrienboer Boots Projectplanning Concept Merrienboer Boots Financiele planning Concept Kwakernaak Boots Aanvulleningen/wijzigingen Concept Steenis Boots Overlegversie BZK Definitief Steenis Boots Aanvraag NOI Definitief Merrienboer Boots Financiële planning Definitief Steenis Boots Offerte stadium 1.5 Verspreidingsgegevens Organisatie Functie Naam Pagina 4/14

5 2. Project definitie 2.1 Achtergrondinformatie Het project I-Bridge vormt een onderdeel van een pakket van opdrachten die door de Defensie Telematica Organisatie worden uitgevoerd in het kader van afspraken zoals voortkomen uit Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Dit traject, dat een vervolg was van CMBA, richt zich op structurele vormen van samenwerking tussen de civiele en militaire autoriteiten. Op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en bij de voorbereiding daarop moet structureel worden samengewerkt om bestuurlijke, operationele, financiële en juridische aspecten adequaat te regelen. Proof-of-Concept I-Bridge Gedurende afgelopen anderhalf jaar is het Proof-of-Concept I-Bridge ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (Combined Endeavor 2008, Voyager 2007 en andere civiele deeloefeningen) is aangetoond dat de vijf kern functionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te treden, kunnen worden ondersteund met I-Bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (ad hoc) Collaboratie, Verantwoording, Geo-visualisatie, Toegang beheer en beveiliging informatie, Interoperabiliteit/Interconnectiviteit. Om deze vijf kernfunctionaliteiten te verbinden is met I-Bridge een eerste aanzet gegeven. (ad hoc) collaboratie, geo-visualisatie en interoperabiliteit/interconnectiviteit zijn getest in I-Bridge, verantwoording en toegangbeheer en beveiliging informatie slechts deels. Binnen I-Bridge 2.0 zullen deze aspecten verder worden doorontwikkeld en beproefd. Het voorstel hiervoor is in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. 2.2 Project doelstellingen De doelstelling van I-Bridge 2.0 is het doorontwikkelen van het Proof-of-Concept I- Bridge tot I-Bridge 2.0. Hierbij worden eveneens de informatie en ervaringen uit het convergentietraject, CCS (Pilot Gelderland-Midden), de uitrol van CEDRIC en de informatie afkomstig uit de regio s meegenomen in de ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een uitgebreide experimenten omgeving gebaseerd op een breed gedragen vraag. De ontwikkeling is incrementeel en daar waar nodig kunnen onderdelen worden getoetst in de operationele omgeving. Een andere doelstelling is de participatie van de industrie in het project. Pagina 5/14

6 Daar waar Defensie en BZK zich richten op de eerstelijns partijen (zwaailichtsector + Defensie), daar kan de industrie zich richten op de secundaire markt. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan de gemeenten, de utiliteitenmarkt, aangezien het concept ook breder toepasbaar is. Ook grensoverschrijdende activiteiten zijn goed in te vullen door de industriële partners in het project. 2.3 Project begrenzing Het project is uitsluitend bedoeld voor (door)ontwikkeling, kennisopbouw en experimenten. Er wordt vooralsnog geen directe operationele klant bediend, doch resultaten kunnen vervolgens in reguliere (modificatie/verwervings) trajecten worden ingebracht. Het project vormt geen onderdeel van het reguliere CEDRIC functioneel beheer, echter hier afstemming en synchronisatie vindt wel plaats. 2.4 Op te leveren producten / resultaten De op te leveren producten en resultaten bestaan uit een fysieke I-Bridge 2.0 omgeving bij de VtsPN en bij DTO die kan worden gebruikt als ontwikkel- demonstratie- oefen- en testomgeving. De resultaten en opgedane kennis gedurende de opbouw en het gebruik van I-Bridge 2.0 worden vastgelegd in een kennisbank. Met I-Bridge 2.0 wordt mede invulling gegeven aan de problematiek van het crossdomain sharing van informatie. Het hebben van een informatiezwembad is een goed streven, een grote pool waar een ieder die bevoegd is zijn informatie uit kan putten. Echter de informatie bij huidige systemen en architecturen blijft bij de bron en is zodoende makkelijker, goedkoper en beter te beheren. Nadeel hiervan is de koppeling naar andere systemen. Die is vaak op verouderde regelgeving gebaseerd waardoor het vrijwel onmogelijk is om rechtstreeks te koppelen zoals de huidige architecturen voorstellen en nastreven (Services Oriented Architecture (SOA)). Een resultaat van I-Bridge 2.0 is de innovatie die veilig cross-domain sharing van informatie mogelijk maakt en onder de aandacht brengt van de Beveiligingsauthoriteiten. NOI heeft ook als doelstelling het betrekken van de industrie bij de ontwikkeling van innovatieve projecten in het kader van crisisbeheersing. Het resultaat van I-Bridge 2.0 is een grotere betrokkenheid van industrie die ook op de OOV markt opereert. Deze kennis is o.a. nodig om een goed toekomstvast systeem te bouwen, maar ook om de secundaire markt die niet toegankelijk is voor VtsPN en DTO - te kunnen voorzien van een aansluitend systeem voor crisisbeheersing. Industiepartijen hebben grote interesse getoond en zijn bereid tot samenwerking onder de voorwaarden van NOI. Pagina 6/14

7 2.5 Voorwaarden De voorwaarden van NOI zijn leidend voor het project I-Bridge 2.0. Belangrijkste voorwaarde is de samenwerking met de markt, de Ministeries en de klant. Deelname van VtsPN is afhankelijk van personele capaciteit en vulling evenals financiele dekking. VtsPN is onderaannemer en zal in mindere mate personeel inbrengen. Bij eventueel wegvallen van VtsPN als deelnemer, kan IVENT de opdracht als hoofdaanemer uitvoeren in combinatie met de industrie. 2.6 Koppelingen met andere projecten Een eerste versie van een landelijk crisismanagementsystem (CEDRIC) wordt dit jaar uitgerold in een aantal veiligheidsregio s, waarbij eveneens het SV is betrokken voor het beheer. I-Bridge 2.0 kan dienen als innovatieplatform. Verder zijn er op deelproducten koppelingen met andere projecten. Dit dient verder uitgewerkt te worden en daar waar mogelijk dient samenwerking te worden gezocht met bijvoorbeeld GOUD, WERKPLEK 2.0 en Sharepoint RIJKSWEB. Pagina 7/14

8 3. Business Case 3.1 Inleiding Aan I-Bridge 1.0 komt in 2008 een eind, zoals vooraf was overeengekomen en conform de afspraken in het kader van ICMS. De gebruikte concepten en innovatieve technologieën bieden echter mogelijkheden om het spectrum van applicaties binnen de Openbare Orde en Veiligheid aan te vullen en daar waar nodig te verbeteren. Met de uitrol van een landelijk crisismanagementsysteem CEDRIC is eveneens een eind gekomen aan het NEC experiment onderdeel van ICMS - in zijn oude vorm. Een ontwikkel- en experimentele omgeving binnen het samenwerkingsverband, maar gescheiden van de operationele CEDRIC omgeving, biedt voordelen en mogelijkheden om in alle rust en met gebruikmaking van kennis en kunde van het OOV personeel en industrie te werken aan toekomstige tooling. De tooling voor de primaire OOV markt wordt nu door het samenwerkingsverband aangeboden in de suite CEDRIC. Op de secundaire markt (utiliteitenmarkt, waterschappen, gemeenten etc.) kan het samenwerkingsverband niet opereren. Toch zou in de toekomst een uitwisselbaar systeem met deze markt mogelijk moeten zijn. In het kader van Nederland Ondernemend Innovatieland kan dit worden verwezenlijkt. De commerciële partijen brengen capaciteiten (fondsen, kennis en personeel) in bij I-Bridge 2.0. In ruil hiervoor kunnen zij de ontwikkelde tooling implementeren op die plaatsen in de secundaire markt waar dit opportuun wordt geacht. 3.2 Bedrijfsstrategie Sinds enige jaren werken de Defensie- en Politie IV-uitvoeringsorganisaties samen op het gebied van OOV. Zowel tijdens de in maart 2008 gehouden ASE-sessie, maar ook door de Raad Multi Disciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV), is in positieve zin gesproken over het conceptmeerjarenplan voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid Belangrijke inhoudelijke thema s zijn (de vernieuwing van) C2000, het meldkamerdomein, netcentrisch werken, geografische informatie en informatiearchitectuur. Die ontwikkelingen betekenen niet alleen dat Defensie waar zinvol participeert aan de vraagkant. Ook is aan de orde hoe we de aanbodkant organiseren. In het genoemde meerjarenplan is dit nog niet gedetailleerd uitgewerkt, maar de BG-IVENT en de VtsPN dragen hieraan bij door in onderlinge samenwerking diensten te willen verlenen, waarbij ze gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Uitgangspunt hierbij is dat een gezamenlijke werkwijze wordt gecreëerd waarbij BG IVENT en de VtspN als één gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie de klant benaderen. Dit betekent dat de klant als opdrachtgever, maar ook als klant/gebruiker beter kan worden bediend. Pagina 8/14

9 Deze werkwijze zal worden gevolgd bij zowel het uitvoeren van projecten en van exploitatie- en instandhoudingsactiviteiten, het uitvoeren van innovatietrajecten en overige aangelegenheden zoals personeelsaangelegenheden. Met deze werkwijze wordt beoogd dat: Aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door de klant/opdrachtgever gevraagde onderzoeken, analyses en opdrachten in gezamenlijkheid uit te voeren, waarbij een ieder de vanuit haar organisatie benodigde expertise in kan brengen. Een efficiëntere werkwijze met kortere doorlooptijden in het realiseren van opdrachten kan worden bewerkstelligd. Schaarse expertise en capaciteit beter kunnen worden benut. Aansturing wordt vereenvoudigen van de verleende opdrachten. 3.3 Oplossingsrichting De ontwikkeling van I-Bridge 2.0 geschiedt incrementeel en wordt bij zowel BG IVENT en VtsPN uitgerold. Beide systemen worden gekoppeld en zullen dienen als ontwikkel-, test-, en oefenplatform. 3.4 Toegevoegde waarde Cross Domain Sharing van informatie is een dilemma waar de Overheid al enige tijd mee te maken heeft. Het uitwisselen van informatie tussen meerdere netwerken - die mogelijk van andere classificatiemodellen gebruik maken levert problemen op gedurende reguliere werkzaamheden maar vooral tijdens crisissituaties. I-Bridge 2.0 is een platform waar oplossingen voor dit dilemma op kunnen worden getest en geëvalueerd. Toekomstige crisisbeheersingsapplicaties zullen gebaseerd zijn op de technologieën die worden toegepast binnen het I-Bridge concept. Met I-Bridge 2.0 wordt kennis opgedaan die van belang is om een rol te kunnen blijven spelen in het veld van besluitvorming in het kader van crisisbeheersing. De combinatie van nieuwe technologieën en concepten tot I-Bridge 2.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. De industrie kan de (gemeenten, waterschappen), utiliteitenmarkt en andere niet-zwaailichtdiensten bedienen. Ook bestaat de mogelijkheid dat zij als leverancier van hardware, software of diensten worden aangeschreven door de veiligheidssector. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie. Pagina 9/14

10 3.5 Beschrijving hoe het project aansluit op de beleidsplannen Het project sluit naadloos aan bij het gevoerde beleid binnen Nationale Veiligheid. Zo is in de recente brief1 aan de Tweede Kamer de netcentrische werkwijze als richtinggevend concept gedefinieerd voor toekomstige crisisbestrijding. Deze beleidskeuze is eveneens in de 4, 5 en 6 maart 2008 gehouden Accelerated Solutions Environment (ASE) Veiligheid onderschreven. Tijdens deze sessie zijn zeventig gezaghebbende personen op het gebied van crisisbeheersing bijeen geweest met als doel om te bepalen hoe besluitvorming, informatie en communicatie verbetert kunnen worden om slagvaardig crisissituaties het hoofd te bieden en versnelling te realiseren in het implementeren van deze verbeteringen. Ook in het concept meerjarenplan van de RaadMIV, dat in november aan het Veiligheidsberaad en Korpsbeheerdersberaad zal worden aangeboden, is dit aspect onderschreven. Samengevat kan gesteld worden dat I-bridge een belangrijke invulling is voor de innovatieve ontwikkeling van nieuwe en toekomstige functionaliteiten van een crisismanagementsysteem, waardoor de effectiviteit van crisisbeheersing kan worden verbeterd. 1 Eindrapportage Beleidsplan Crisisbeheersing dd. 11 juli Pagina 10/14

11 Projectnummer 4. Toegestane afwijkingen binnen het project De NOI subsidie is voor 2008 en 2009, vooralsnog wordt uitgegaan van kaderstelling met betrekking tot tijd en geld. 5. Onderkende risico's Het project I-Bridge 2.0 is een project met een sterk innovatief karakter gecombineerd met samenwerking tussen civiele partijen en andere overheidspartijen. Dit vergt een grote mate van sturing, coördinatie en communicatie. Goede Governance vanuit BZK en Defensie hierbij is onontbeerlijk. Het juist afstemmen van de inbreng commerciële partijen, hierbij is een duidelijk kader noodzakelijk. Tijd, verwerving en regelgeving. Het NOI-traject is nieuw en nog niet in detail uitgewerkt. Pagina 11/14

12 Projectnummer 6. Projectorganisatie 6.1 Schematische weergave Stuurgroep I-bridge Projectmanager I-Bridge 2.0 Projectboard SWV Ivent - VtsPN Algemeen Adviseur Project Control Financial Control Technisch Adviseur Verwerving Contractmanager Deel- projectleider 1 Deel- projectleider 2 Deel- projectleider Toelichting projectorganisatie De projectorganisatie bestaat uit personeel van VtsPN, BG IVENT en industrie. IVENT is hoofdaannemer en levert de projectmanager. Sturing van het project wordt in een later stadium - afhankelijk van overleg met de deelnemende organisaties vastgesteld en geborgd. Personeel afkomstig uit de industrie zal worden ingehuurd met behulp van afroepcontracten met vastgestelde mantelpartijen. De keuze van industriële partners zal voornamelijk gebaseerd zijn op technologie, mogelijkheden om te combineren en te ontwikkelen. Pagina 12/14

13 Projectnummer 7. Projectaanpak 7.1 Aanpak op hoofdlijnen Uitwerken projectvoorstel tot PID. Projectorganisatie oprichten inclusief betrokken industriepartijen. Kennisbank inrichten. Fysieke inrichting I-Bridge 2.0 bij VtsPN en IVENT. Demonstraties, oefeningen en testen. Opleidingen, trainingen, conferenties en seminars. Beveiligingsprocedures uitwerken en doorlopen ivm. accreditatie. Rapportage bevindingen, evaluatie en mogelijke vervolgacties. Fasering: 4 Fasen, elke fase bestaat uit boxen (B1, B2 etc). De boxen kunnen parallel in elke fase worden uitgevoerd. Onderlinge samenhang wordt bewaakt door PM. Indien nodig wordt voor elke Fase wordt een NSA opgestart. Fase 1 loopt tot 1 april Box 1 = plan Geo (bijlage B.) Box 2 = voorbereiden Fase 2 Box 3 = aanbesteden/verwerven middelen (via verwerving is in voorbereiding) Fase 2 Fase 4 NTB. 7.2 Financiele planning De financiele planning is gebaseerd op aanvang van het project uiterlijk 3 november Een latere aanvang in 2008 betekent uitstel tot De planning is tot en met 2009, 2010 is nog buiten beschouwing gelaten. Kosten zijn gecalculeerd op ervaringsgegevens uit I-Bridge, investeringen en subsidies van de industrie en eventueel Ministeries zijn niet meegenomen, besprekingen over deze inbreng moeten nog geformaliseerd worden. Pagina 13/14

14 Projectnummer Bijlage A. Afkortingen A.1 Afkortingen NOI Nederland Ondernemend Innovatieland VtsPN Voorziening tot samenwerking Politie Nederland BG IVENT- Bedrijfsgroep Informatievoorziening en Techniek RaadMIV Raad Multidisciplinaire Informatievoorziening Pagina 14/14

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008 Projectinitiatiedocument Opdrachtgever Defensie Telematica Organisatie Auteur W.M. Steenis Status Definitief Pagina 1/30 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Gegevens opdrachtgever 3 1.2 Gegevens opdrachtnemer 3

Nadere informatie

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Niet-Openbare Europese aanbesteding Landelijk Crisis Management Systeem Publicatienummer 2010/S 184-281416 Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Zoetermeer 26 november

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011 Tussenbericht NVBR 2011 1 Tussenbericht NVBR 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Nieuwe doctrine brandveiligheid... 5 Hoofdstuk 3: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie