1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december Ingekomen stukken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken."

Transcriptie

1 NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 18 februari 09 om uur. Nr: 09it00097 A G E N D A : 1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december Ingekomen stukken. AKKOORDSTUKKEN 5 Ontwerpbesluit inzake toetreden lichte GR tussen Kerkrade en Waterschapsbedrijf Limburg 6 Ontwerpbesluit inzake beslissing op bezwaarschrift inzake planschadevergoeding 7 Ontwerpbesluit inzake vaststellen Brandbeveiligingsverordening 8 Ontwerpbesluit inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit m.b.t. de vestiging van een tankstation c.a. ter plaatse van de Hamstraat/Wiebachstraat 9 Ontwerpbesluit inzake aanpassing Verordening Leerlingenvervoer Kerkrade Ontwerpbesluit inzake vaststelling speelplekkenbeleid BESPREEKSTUKKEN 11 Ontwerpbesluit inzake aandelenkapitaal Gaiapark 12 Ontwerpbesluit inzake bezwaarschrift op raadsbesluit d.d. 24 september Ontwerpbesluit inzake continuïteit Parkstad Limburg Stadion 13a Motie inzak Regionale Structuurvisie Parkstad Limburg 14 Sluiting Aanwezig de leden: Afwezig de leden: Mede-aanwezig: M.A.H. van Aken, P.A.A. Bell, J.G. Bok, A.H.M. Brauers, L.J.M. Crombach, A.M.J.N. Fischer -Otten, J.L.P. Hanssen, W.J. Heijltjes, H.G. Housen, H.J.G.M. Jacobs, M.H. de Jong-Bisschops, L.A. Jongen, P.H.L. Kockelkorn, N. Krasovec, A.J.F. Persoon, W.A.S.M. Ploum, M.S.A. Ribbink-Pieters, J. Roland, M.P.P. Ruiters, D.W.J. Schneider, G.H.W. Smeijsters, J.J.M. Snijders, M.J.L. Stevens, R.J.W. Sulmann, C.J.A. Szalata-Thomas, T.W. Weijers en P.J. Wöltgens. W.M. Muller en A.M.J. von Kann, met kennisgeving. H. Bos ch (weth.), F. Krasovec (weth.), R.K.H. Krewinkel (weth.), W.H.E. Terpstra (weth.), P.J.B.C. Thomas (weth.) Afwezig: - Voorzitter: Griffier: de heer J.J.M. Som, burgemeester. mw. H.J.W. Jacobs-van Dongen, griffier. Pagina 1 van 21

2 OPENING PUNT 1 De voorzitter heet de aanwezigen in de raadzaal en in de burgerzaal en de mensen thuis van harte welkom. Hij wil dit keer stilstaan bij het feit dat de nieuwe groei voortaan krimp heet. Vorige week was minister Van der Laan op bezoek. Er is hem toen een aantal zaken duidelijk gemaakt, zoals waar de gemeente mee bezig is, wat er is gedaan in het kader van de sanering van en investering in woningen en het onderwijs, enz. Er is hem ook verteld dat een aantal zaken niet mogelijk is. Er is hem gewezen op de kansen die er zijn, de Kreis Aachen en de mogelijke ontwikkelingen die daar kunnen plaatsvinden. Hij is ook gewezen op het feit dat het Rijk regie voert in de crisis en dat ze dat heel goed doen. Maar dan is het wel vreemd dat ze geen regie voeren als het gaat om werk. Dit gebied heeft het hoogste werkeloosheids-percentage van heel Nederland en toch haalt men hier rijksdiensten weg. Men haalt werk weg terwijl de gemeente elke minuut van de dag moet knokken voor het behoud van banen. In het westen bouwen ze in hele kwetsbare gebieden, terwijl er hier genoeg aanbod is van goed en goedkope woningen in een hele mooie omgeving. Daarover zou men regie moeten voeren. Bij zijn bezoek is niet geklaagd, maar er is wel gezegd dat Limburg een Nederlandse provincie is en best een klein steuntje in de rug kan gebruiken. De regie ligt wat dat betreft bij de regering. Minister Van der Laan snapte dit wel en spreker kreeg dan ook het gevoel nu een ambassadeur te hebben in Den Haag. De minster heeft zijn woord en zijn gevoel gegeven. Spreker is ervan overtuigd dat de gemeente in deze minster een buitenwoon goede voorvechter heeft om de gemeente met al haar problemen te helpen. Straks komt een aantal belangrijke punten aan bod waarbij de regie bij de gemeente ligt. De regie, de prioritering, de uitspraken en de besluitvorming doet de raad op basis van haar eigen motivering en eigen uitgangspunten. Het gaat over heel veel geld. Voorafgaand hieraan wil spreker graag iets voorlezen als tegenhanger: Brood dat men deelt smaakt beter en iedereen weet dat. Miljoenen mensen leiden honger, gisteren, vandaag, morgen. Ze kunnen niet werken omdat ze geen eten hebben. Ze worden ziek omdat ze geen eten hebben. Ze sterven jong, omdat ze geen eten hebben. Maar ik kan het niet meer horen, ik kan het niet meer zien, ik kan het niet meer lezen, ik ben het helemaal zat, altijd weer dezelfde honger. En toch, zolang mensen doodgaan van de honger, is er een open wond in de wereld. Een open wond waaruit bloed en tranen stromen. Schrikken wij van de eerste confrontatie? Schrikken wij van de eerste confrontatie met het werelddrama? Hebben wij medelijden? Deel je brood en het smaakt beter. Deel je geluk en het wordt groter. PUNT 2 VASTSTELLING VAN DE RAADSAGENDA De heer Van Aken attendeert de voorzitter op zijn eventuel e dubbel pet bij agendapunt 11. De voorzitter antwoordt aandeelhouder namens de raad te zijn, dus dan is hij ook één van de raad want hij spreekt namens de raad. Vervolgens legt hij verantwoording af in de commissievergadering aan de raad, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Zou het toch een probleem zijn, dan kan hij zijn mening geven en vervolgens terughoudend optreden en niet stemmen. Hij zal de vice-voorzitter dan vragen de voorzittersrol over te nemen. Maar het zal waarschijnlijk wel los lopen. Attent in ieder geval van de heer Aken dat hij hem hierop heeft gewezen. De voorzitter vermeldt de afwezigen en dat er een gewijzigde agenda is uitgedeeld. M.b.t. punt 13a is er een schrijven neergelegd. Van de heer Johan Bronnenberg is een hartenkreet op persoonlijke titel uitgedeeld. De raadsagenda wordt vervolgens conform voorstel vastgesteld. De voorzitter trekt hierna een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde. Hij trekt nr. 19, hetgeen correspondeert met de heer Bok. Dat betekent dat de fractie Bok vandaag het eerste recht van spreken heeft. Pagina 2 van 21

3 PUNT 3 5 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 17 december 08 De notulen worden zonder nadere opmerkingen conform goedgekeurd. INGEKOMEN STUKKEN PUNT 4 De ingekomen stukken worden zonder nadere opmerkingen conform goedgekeurd. AKKOORDSTUKKEN PUNT 5 ONTWERPBESLUIT INZAK E TOETREDEN LICHTE GR TUSSEN KERKRADE EN WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Mevrouw Fischer meldt dat er staat dat er een uitvoeringsovereenkomst bij de stukken zou zitten, maar het is een intentieverklaring. Dat moet worden gewisseld, dan zijn de stukken straks compleet. De voorzitter zegt toe dit na te kijken. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNTEN 6 t/m 9 ONTWERPBESLUIT INZAKE BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT INZAKE PLANSCHADEVERGOEDING ONTWERPBESLUIT INZAKE VASTSTELLEN BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING ONTWERPBESLUIT INZAKE HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT M.B.T. DE VESTIGING VAN EEN TANKSTATION C.A. TER PLAATSE VAN DE HAMSTRAAT/WIEBACHSTRAAT ONTWERPBESLUIT INZAKE AANPASSING VERORDENING LEERLINGENVERVOER KERKRADE De punten 6 t/m 9 worden zonder nader beraad conform voorstel goedgekeurd. PUNT ONTWERPBESLUIT INZAK E VASTSTELLING SPEELPLEKKENBELEID Mevrouw Fischer meldt dat het ministerie van VROM niet het ministerie van verkeer is. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad fout is. De voorzitter legt het publiek uit dat akkoordstukken al eerder uitvoerig aan de orde zijn geweest in commissieverband en daardoor als akkoordstuk worden betiteld. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Pagina 3 van 21

4 PUNT 11 ONTWERPBESLUIT INZAKE AANDELENKAPITAAL GAIAPARK 5 De voorzitter deelt mee dat de stukken vanwege de crisis en een stuk liquiditeit op deze wijze op de agenda zijn geplaatst. Het gaat de heer Bok bij dit punt en bij agendapunt 13 om de kracht die deze voorstellen uitstralen. Het pessimisme neemt hand over hand toe in Kerkrade en de gemeente is natuurlijk altijd schuld. De gemeente zal moeten uitstralen dat Kerkrade haar positie wil verstevigen, ondanks alle crisissen en maatregelen van de rijksoverheid die het leefklimaat er niet op verbeteren. Want als de raad niet meer gelooft in deze krachtige gemeente, wie dan nog wel? De raad zal het Parkstad-raadslid Geutjens moeten laten zien dat Kerkrade niet Nieuwenhagen is, maar dat Kerkrade door historisch perspectief een andere plaats inneemt in deze regio. Kerkrade moet kracht uitstralen. Met betrekking tot het onderwerp heeft de portefeuilleh ouder de raad letterlijk en figuurlijk meegenomen naar het fantastische concept van de toekomst van dit prachtige park. De op ideële basis opererende stichting Apenheul, het Liof en een Limburgse particulier die zijn vermogen inzet voor dit soort maatschappelijke doeleinden hebben vertrouwen. Moet Kerkrade dat vertrouwen dan niet ook uitstralen? Nadrukkelijk ja! Kerkrade moet ondernemen voor de toekomst! De heer Snijders wil hetgeen in de commissievergadering is gezegd niet herhalen. Hij vindt het vanzelfsprekend dat zijn fractie akkoord gaat met de uitbreiding van het aandelenkapitaal in Gaiapark. De heer Weijers gaat akkoord met het voorstel. Stilstand is immers achteruitgang. En ook is het prettig dat de aandeelhouders gezamenlijk de schouders onder Gaiapark zetten, juist nu de banken zich massaal terugtrekken. Toch gaat hij er nog steeds vanuit dat de gemeente zich op termijn uit het bedrijf zal terugtrekken, maar daarvoor is het nu het verkeerde moment. Op het gebied van toeristische bestedingen, werkgelegenheid en uitstraling is Gaiapark van enorme waarde. Toeristen en eigen inwoners wordt een prachtige dierentuin geboden die met deze kapitaalsuitbreiding nog verder kan doorgroeien. Gaiapark is van belang voor Kerkrade en de Kerkradenaar is trots op haar dierentuin. De heer Schneider vindt dit niet het moment om te gaan haperen daar waar investeringen van toepassing zijn op het park. De komende jaren moet echter wel kritisch worden gekeken naar de ontwikkelingen van het park, want voor de gemeente is het park uiteraard geen core business. Voor nu gaat de VVD echter akkoord met het ontwerpbesluit. De heer Bell is tegen het besluit. Als banken niet investeren, waarom moet de gemeente dat dan wel doen? De heer Ruiters is het niet vaak met de VVD eens, maar vandaag op dit punt wel. Hij gaat akkoord met het stuk, het past precies in hetgeen zijn fractie al jaren wil. Kerkrade is de moeite waard. De heer Jongen zegt dat de PvdA in de commissievergadering al duidelijk naar voren heeft gebracht dat ze positief staat tegenover het voorstel. Kijkend naar het kernpunt toerisme is het Gaiapark een belangrijke factor om het toerisme in Kerkrade te stimuleren. Gezien de recente cijfers m.b.t. tot de verkoop van de jaarabonnementen moet worden geconcludeerd dat het Gaiapark wordt omarmd door Keradenaren en de omgeving. Wat jammer is in deze, is dat de banken zeker in deze tijd wat gereserveerd staan t.o.v. kredietverlening. Wat van de andere kant zeer positief is, is dat de gemeente en de aandeelhouders hun verantwoordelijkheid oppakken en het signaal geven dat ze er achter staan en dus een positief impuls geven. Zijn fractie omarmd het voorstel, het Gaiapark is een positief signaal voor het toerisme. Het park zal in de toekomst nog veel voor Kerkrade en omgeving betekenen. De heer Van Aken merkt op dat er 1.5 miljoen wordt gevraagd. In 07 is al euro uitgegeven door Kerkrade. Terecht vraagt de fractie zich hierbij af of er eigen geld moet worden geïnvesteerd in de aandelen van Gaiapark, en dan ook nog in deze onzekere tijden van wereldwijde kredietcrisis. Kerkrade gaat onzekere financiële tijden tegemoet, er zijn oplopende werkloosheidscijfers, problemen rondom de vergrijzing, onzekerheden rondom de Wmo, grote financiële problemen bij Roda en het stadion en fusieperikelen. Daarnaast de mogelijke zware financiële lasten als de onzalige buitenring er komt, de vele onverkoopbare en soms leegstaande woningen en het grote overschot van nog te slopen woningen waar voorlopig nog geen financiële middelen voor zijn: moet Kerkrade dan als kleine gemeente financiële ondersteuning geven als banken niet bereid zijn om te financieren ondanks de gigantische staatssteun die zij ontvangen? Als private investeerders het geheel of gedeeltelijk laten afweten of de voorwaarde eraan verbinden dat de gemeente ook meer risico gaat dragen, zou hier dan niet ook een rol voor heel Parkstad zijn weggelegd? GroenLinks is niet bereid nog meer gemeenschapsgelden in het Gaiapark te steken. Ware het niet beter om tezamen met de Pagina 4 van 21

5 huidige aandeelhouders en het bestuur van Gaiapark te kijken naar een nieuwe vijfde aandeelhouder? Want het financieel risico is voor Kerkrade veel te groot. De heer Ploum stemt in met het voorstel. De gemeente wordt eigenlijk gedwongen te participeren omdat de banken iet bereid zijn het geld erin te stoppen. Maar er moet wel een keer een eindtermijn aan worden gesteld. Wethouder Thomas is blij met de brede steun die de raad uitspreekt t.a.v. de investering die wordt gepleegd. Er is een uitgebreide discussie in de commissie over gevoerd. Toen bleek ook al dat er een brede steun was voor deze stap. Spreker wil niet meer op de inhoud terugkomen. Hij heeft respect voor de raadsleden die hier een ander standpunt op nahouden, maar hij wil ze wel enkele zaken meegeven. Sommigen hebben terecht gewezen op het terughoudend zijn van de banken in deze economische crisis. De verschillende overheden nemen nu hun verantwoordelijkheden om in ieder geval de economie op gang te houden. Als de banken het niet doen en de overheden zouden ook nog een pas op de plaats houden, dan zou de economie helemaal stil komen te staan en dat zou desastreus zijn. Wat moet gebeuren, zeker in een vrijetijdseconomie waarin Gaiapark zich begeeft, heeft men nieuwe impulsen en nieuwe investeringen nodig om iedere keer weer in die markt die steeds moeilijker wordt, toch competitief te blijven en de bezoekersaantallen te halen. Mensen moeten blijvend verleid worden om naar attracties te komen en dat kan alleen maar door vernieuwingen en niet door te lang stil te blijven staan, want dat is achteruitgang. In een tijd waarin de kredietverstrekkers niet thuis zijn, zijn investeringen nodig. Gaiapark is bezig met de toekomst. Ze zijn bezig met het afronden van de tweede fase van Dinodome, welke ontzettend belangrijk is om een gezonde toekomst voor Gaiapark te creëren. De heer Schneider zegt terecht dat het kritisch moet blijven gevolgd. De raad mag van hem aannemen dat hij zeer zeker kritisch de gemeentelijke positie binnen het bedrijf zal innemen, want het is ook een bedr ijf van de gemeente. De directie en medewerkers zijn zich er ten volle van bewust dat de gemeente kritisch in het dossier staat, zij het wel pósitief kritisch. Kerkrade is geen kleine gemeente, maar een middelgrote gemeente. Natuurlijk zijn het onzekere tijden, maar de gemeente is mede-eigenaar van het bedrijf dat werkgelegenheid creëert, een van de hoofdargumenten waarom de gemeente in de BV is gestapt. Al met al is het een heel goed signaal en hij dankt de raad en de commissie voor de wijze waarop in deze tijd de discussie is gevoerd. Er is een grote stap voorwaarts gezet. De voorzitter zegt als aandeelhouder aanvullend dat dit ook uit de eigen portemonnai gedaan zou zijn. Vanuit die positie is hij ook naar andere bedrijven gedaan en vanuit die positie hee ft het Liof ook ja gezegd en heeft een particulier investeerder een miljoen extra gegeven. Het uitgangspunt blijft dat de gemeente er zakelijk is ingestapt. Als men zakelijk denkt en handelt, dan moet men ook de risico s ervaren. Een problematiek als deze is een van de risico s en daarom moet er vanuit de liquiditeit iets worden geregeld. Veel goedlopende bedrijven moeten op dit moment bijstorten om hun kredietwaardigheid bij te spijkeren. Het Gaiapark is een juweeltje, een groeibriljantje voor de toekomst en een voorbeeld zoals Kerkrade wil omgaan met het toeristisch gebeuren in de stad. Vanuit de aandeelhouders zijn complimenten naar de raad van commissarissen (waar de wethouder inzit) gekomen over hoe gepast en hoe omzichtig hier mee omgegaan is. Iets kan snel worden opgebouwd, maar nog sneller kapot worden gemaakt. De wijze waarop de raad hiermee is omgegaan geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Het is een heel wijs besluit. Mevrouw Fischer heeft het gestoord dat er twee keer gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. De banken hebben geld gekregen om te investeren, dat was gemeenschapsgeld. En nu gebeurt het nog eens. Als er genoeg burgers zijn die hun eigen geld erin steken, dan zal het hopelijk wel goed komen. Ze hoopt dat veel mensen dit voorbeeld zullen volgen. De voorzitter hoop dat er nog meer mensen gaan kijken en genieten van het park dat wederom is uitverkoren tot een van de mooiste parken van Nederland en van West-Europa. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNT 12 ONTWERPBESLUIT INZAKE BEZWAARSCHRIFT OP RAADSBESLUIT D.D. 24 SEPTEMBER 08 De voorzitter licht toe dat er een besluit is genomen op verzoek van de omwonenden van de Niersprinkstraat om het verkeersveiligheidsplan aan te passen. De raad is toentertijd niet akkoord gegaan en is niet overgegaan Pagina 5 van 21

6 tot wijziging van het verkeersbeleidsplan. Daar is een bezwaar tegen ingediend en de centrale bezwarencommissie adviseert nu om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. De heer Bok is het met het voorstel eens, maar als men het stuk leest, dan bekruipt de burger wel snel het gevoel dat hij aan het lijntje wordt gehouden. Het is natuurlijk wel vreemd dat het CBC naar de raad verwijst en vervolgens neemt de raad een besluit en dat is dan niet ontvankelijk. Het totale stuk lezend is het te begrijpen, maar het is voor te stellen dat burgers zich gemanipuleerd voelen. De heer Roland wil aangeven dat zijn fractie het stuk steunt. Het is drie keer in de commissie geweest en uitgebreid besproken. Het heeft geen zin om de zaak te wijzigingen. De heer Schneider heeft hier weinig aan toe te voegen, hij steunt het stuk. De heer Bell steunt het stuk ook. De heer Kockelkoren meldt dat de PvdA duidelijk was in de commissie, de fractie steunt het stuk. Mevrouw Fischer staat er anders tegenover. Het CBC heeft al op december het besluit aan de raad doorgegeven. Helaas is dat pas 2 maanden later (op 12 februari) ontvangen. In het belang van de zorgvuldigheid zou ze toch graag meer tijd krijgen om tot een standpunt te komen. GroenLinks heeft ROVL om informatie gevraagd. Ze zijn er mee bezig, maar konden het voor vandaag niet gereed krijgen. Volgens artikel 7 sub lid 4 van de ABW mag het nog 4 weken worden verlengd. Daarom de vraag om nog 4 weken tijd te krijgen. Zo niet, dan graag de ROVL nog een keer op de commissieagenda plaatsen. De heer Snijders steunt het voorstel van mevrouw Fischer om het nog even uit te stellen. De heer Ploum steunt het besluit, maar de gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. Wethouder Krasovec antwoordt dat de CBC het verhaal heeft terugverwezen naar de raad omdat deze de wegcategorisering vaststelt. De raad is erbij gebleven om de categorisering zoals die nu is te handhaven. Dan rest het CBC niets anders dan het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Zo is de rechtsgang en meer kan hij er niet aan toevoegen. De voorzitter vraagt of het wel opnieuw in de commissie aan de orde kan worden gesteld op het moment dat er nieuwe zaken aan de orde komen. Als een nieuwe zaak aan de orde komt kan het toch altijd nog worden besproken? Wethouder Krasovec antwoordt dat ook de ROVL zal zien dat het een beleidsbeslissing is geweest en dat dit een zaak is van de raad. En die heeft niet voor eenrichtingsverkeer gekozen. Als er iets nieuws aan de orde zou komen, dan moet het wel worden nagegaan. Mevrouw Fischer zegt dat het niet alleen over eenrichtingverkeer gaat. Maar de stukken zijn verdwenen geweest en het kon dus niet eerder worden doorgeven. Voor nu akkoord, maar mocht er iets nieuws zijn, dan graag in de commissie. De voorzitter denkt dat de raad helder is in haar besluit. Het advies wordt gevolgd, maar indien nieuwe feiten aan de orde komen dan kan het altijd op de agenda worden geplaatst. De heer Bok denkt dat dit niet kan. Het is niet ontvankelijk, over, af en uit. De voorzitter zegt nogmaals dat nu wordt besloten het voorstel conform te volgen. Als er nieuwe feiten komen, dan is het altijd mogelijk dit bespreekbaar te maken in de commissie. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNT 13 ONTWERPBESLUIT INZAKE CONTINUITEIT PARKSTAD LIMBURG STADION (PLS) De voorzitter meldt dat vanwege de liquiditeitsproblemen Roda de verplichtingen, waaronder de huur van het Parkstadstadion, slecht kan nakomen dan wel ze komen in gevaar. De raad wordt gevraagd om 3 miljoen beschikbaar te stellen aan de stichting, met de daaraan verbonden voorwaarde de overdracht van 5,2% van de aandelen aan de stichting. Het is goed de laatste stand van zaken te melden met betrekking tot de gesprekken die spreker en de wethouders Krasovec en Terpstra hebben gevoerd met leden van het Provinciebestuur, het Parkbestuur, het besuur van Sittard-Geleen en een aantal gedeputeerden. Er werd gepraat over het proces. De stuurgroep is verschillende gemeenten langs geweest en heeft aan beeldvorming gedaan om te bezien wat er kan gebeuren. De Provincie heeft vanuit haar verantwoordelijkheid heel duidelijk gezegd geen partij te zijn in deze. Zij is slechts een begeleider en financiert de stuurgroep om te komen tot een sterk uitgangspunt van topvoetbal. Er is gesproken over het belang, de ambitie betreffende Pagina 6 van 21

7 topvoetbal, de commerciële mogelijkheden en het draagvlak in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en het bedrijfsleven. Daarbij is aangegeven hoe de gemeente erin staat. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de clubs, onderling, met de andere gemeentebesturen en met de provincie. Vanuit de optiek van de gemeente is gezegd dat het mag worden geuit dat men trots is op het stadion. Vanuit de verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur commercieel gezien heeft genomen, is een aantal voorstellen gedaan als het gaat om het veiligstellen van eigendommen, economische belangen en spin-offeffecten. Toen de heer Vogelenzang met de stuurgroep hier was, zijn d e gang van zaken en de mogelijkheden besproken. Het leek verstandig dat de Provincie een substantiële bijdrage zou leveren als er moet worden gekomen tot een nieuwe fusieclub. Daarbij werd door de heer Vogelenzang instemmend geknikt. Er is vorige week ook aan de gouverneur gevraagd waar hij staat en wat hij kan. Het werd duidelijk dat de gouverneur er goed inzit en dat hij ervoor gaat. Hij probeert van alle kanten steun te verlenen, maar hij kon geen toezeggingen doen omdat de politiek er heel nadrukkelijk bij betrokken moet worden. Hij heeft wel vertrouwen gevraagd en hij heeft gezegd tot het uiterste te gaan. Vervolgens kwam ook de motie van Sittard -Geleen aan de orde. Er is een afspraak gemaakt dat wanneer er een nieuwe club komt, de problemen van de oud e clubs eerst moeten zijn opgelost zodat schoon kan worden begonnen. In die motie werd nadrukkelijk aangegeven dat Sittard-Geleen op geen enkele wijze een financiële bijdrage levert aan de schuldsanering, dan wel aan de exploitatie van de BV Fortuna. De heer Krasovec vindt dit een stap verder, het gaat nu over Roda. De voorzitter probeert de stand van zaken in zijn totale situatie duidelijk te maken. Dit kan niet worden losgezien van het geheel. Hij probeert een beeld te schetsen wat er is gebeurd, waar men staat en waar men naar toe moet. In het tweede onderdeel is aangegeven dat het college van Sittard -Geleen alles in het werk moet stellen om relevante stukken op tafel te krijgen. Ze hebben daarbij in dezelfde vergadering aangegeven weinig ruimte te hebben gekregen van de raad, maar dat ze zullen kijken of ze indirect iets konden doen, gezien de topsportzone rondom het stadion in Sittard. Maar nu gaat het om de liquiditeitspositie van Roda en een aantal andere zaken. De heer Bok is het enigszins eens met de heer Krasovec, de fusie is nu niet aan de orde. Spreker zegt er dan ook geen woord over want uitspraken hierover kunnen momenteel nog niet worden gedaan, in afwachting van nadere studies. Hij vindt het een typische geval van een onderwerp met een aantal kampen. De mensen die achter Roda staan, waarvan velen emotioneel van aard, vinden dit een vanzelfsprekend voorstel en ventileren dat ook nadrukkelijk. Mensen die mede door de idiote geldstromen die binnen het voetbal omgaan zeggen: geen belastingcenten naar een dergelijk bedrijf. Mensen die, zoals het college dit aangeeft, van mening zijn dat Roda zeer zeker binnen het bedrijvenpark rondom het stadion een nadrukkelijke economische waarde genereert, die essentieel is voor de werkgelegenheid aldaar. Mensen die als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een ziekenzorgafdeling, huur moeten betalen voor hun vergaderingen, hun paas- en kerstmiddagen in een gemeenschapshuis en dit geld bij elkaar moeten collecteren in maandelijkse en jaarlijkse collectes. Of sportverenigingen die per lid tot euro van de contributie kwijt zijn aan huisvestingskosten. Niet betalen? Oprotten dan. Dat zijn ongeveer.000 mensen of jongelui en het maatschappelijk belang is evident. Tegenover al deze verschillend denkenden moet de gemeente zich kunnen verantwoorden, daar is de raad voor ingehuurd. Vertrekpunt voor spreker is dat hij nog steeds gelooft in Kerkrade. Dat wat er is moet zoveel mogelijk en binnen de mogelijkheden worden behouden. Hoeveel tegenslagen kan deze gemeenschap nog aan zonder in een identiteitscrisis te belanden? Er vallen op dit moment te veel klappen. Dus zal de gemeente zelf moeten vechten voor een net plaatsje onder de zon. Voor spreker hoort Roda daar bij. Ook dit collegevoorstel straalt kracht uit. Het stadion - met voetbalclub - is economisch belangrijk voor Kerkrade dus zal spreker contre coeur gezien de positie waarin de gemeente is terechtgekomen, voor het voorstel stemmen. Echter een aantal voorwaarden zou hij alsnog graag ingevuld zien. Over het toezicht op de bestedingen zal niet alleen vriendelijk moeten worden gepraat, maar het toezicht moet net als bij artikel 12- gemeenten strikt gereguleerd worden. Het kan niet meer zo zijn dat er vrijblijvend gepraat wordt. Mogelijk is de huidige gemeentelijk gedelegeerde, de heer Willems, hiertoe bereid, met behulp van iemand met een Roda-financieel technische achtergrond. Het toekomstige financieel plaatje zal met behulp van bijvoorbeeld een due diligenceonderzoek stevig onderbouwd moeten worden. Gezien de huidige rentestanden zou spreker in de commissie Financiën graag besproken zien of het niet verstandiger is het geld in 1 keer af te boeken in plaats van het bedrag van euro of 16 jaar mee te slepen. Tot slot zou spreker aan de Pagina 7 van 21

8 burgers van Kerkrade graag een klein doekje voor het bloeden willen aanbieden. Zijn voorstel is om per lid van een vrijwilligersorganisatie een bedrag (bijvoorbeeld 7, euro) aan huisvestings/huursubsidie ter beschikking te stellen en stichtingen die geen leden hebben een nader overeen te komen bedrag. Hij kan zich voorstellen dat dit een beetje een overval is, maar hij zou graag van de raad een principeakkoord willen vragen, dan kan dit in de voorjaarsnota worden uitgewerkt. Het gaat dan om ongeveer euro. Als dit wordt afgezet tegen de 3 miljoen, dan kan men daar jaar mee vooruit. Dit is geen chantage of populisme. Als verenigingen steeds met de collectebus langs de deur moeten terwijl een bedrijf gewoon 3 miljoen in de schoot krijgt geworpen, dan denken ze waarvoor zou ik dat nog doen? Mevrouw Szalata vindt het op zich een sympathiek voorstel, maar het moet niet aan Roda worden gekoppeld. De heer Schneider vindt het verhaal van de heer Bok heel negatief, terwijl hij wel akkoord gaat. Waarom gaat hij akkoord terwijl hij 3 miljoen in een commerciële organisatie stoppen eigenlijk onverantwoord vindt? De heer Bok zegt dat hij geen negatief woord heeft gezegd. Hij heeft juist gezegd dat de raad voor Kerkrade moet gaan, dat er moet worden geïnvesteerd. Hij heeft alleen gezegd, en dat zal iedereen bevestigen, dat het niet normaal is dat een voetbalbedrijf gesteund wordt door de overheid. Daar is toch niets verkeerd aan? De voorzitter stelt voor om in eerste instantie elke fractie haar verhaal te laten doen. In de tweede instantie kunnen onduidelijkheden en opmerkingen aan de orde komen. De heer Snijders vindt dat Roda zich in zwaar weer bevindt. Vandaag buigt de raad zich niet over de sportieve kant van deze stelling. Het gaat rechtstreeks over het verder bestaan van de voetbaltak Roda JC. Het lijkt onderhand op een never-ending -story. Hoe vaak heeft de raad de afgelopen jaren al niet de reddende engel moeten spelen? Steeds weer hetzelfde verhaal. De gemeente zit in een tangconstructie. Nee zeggen zou wel eens het einde kunnen betekenen. En dat schijnen de verantwoordelijken bij Roda JC heel goed te weten. Wanneer je met een begroting werkt, weet je waar je je aan te houden hebt. Dat geldt voor ons allen, in het klein zowel als in het groot. De motivatie dat bij Roda toevallige tegenvallers als dalende tv-inkomsten en personele mutaties een doorslaggevende rol hebben gespeeld die tot deze situatie hebben geleid, vindt zijn fractie ronduit zwak. Bepaalde dingen weet je van tevoren of kun je op zijn minst voorzien. Daar hoort men rekening mee te houden. Slecht rentmeesterschap dus!! Wanneer deze raad vandaag nee zegt tegen het voorstel, is de gemeente voor de goegemeente de gebeten hond. Dat is de tangconstructie, die wordt bedoeld. Er is ook geen enkele garantie te geven dat dit de laatste keer zal zijn dat Roda bij de raad aanklopt. En dat is voor zijn fractie uitermate frustrerend want er zijn in Kerkrade meer problemen op te lossen dan alleen Roda JC. Dat moet men zich goed realiseren. In de laatste alinea van de aanbiedingsbrief geeft het college aan dat alles ter discussie staat: de totale structuur, inclusief gesloten overeenkomsten, enz. Wat bedoelt het college daarmee te zeggen? Dat er een garantie komt dat dit echt de laatste keer is? Gaat de gemeente zich soms rechtstreeks bemoeien met het voetbalbedrijf Roda JC? Dat zal toch niet de bedoeling zijn? Er zo is nog een aantal vragen die bij de fractie leeft. Waarom is er pas nu actie, terwijl de vertegenwoordiger bij Roda eind 08 al meldde dat er zwaar weer op komst was? Had men niet toen al bij het college op de stoep moeten staan? Waarom geen lening aan Roda rechtstreeks (over bijv 3 jaar)? Meer eigenaar worden van het stadion betekent voor de gemeente ook meer jaarlijkse lasten. Hoe zit het met de juridische verplichtingen bij een fusie, de overname van Fortuna en met de liquidatie en oprichting van nieuwe club? Waarom is de garantiestelling niet teruggebracht tot 12 miljoen Euro? Belangrijkste reden voor zijn fractie om toch nu ja te zeggen tegen het voorstel is d e rol die Roda heeft waar het gaat om de passieve recreatie voor Kerkrade en de wijde omgeving en de spin-off die de bekendheid en uitstraling van Kerkrade en Parkstad met zich meebrengt. Dat is de uiteindelijke reden geweest om ja te zeggen tegen dit voorstel, zei het contre coeur. De heer Roland wil over de continuïteit van het PLS spreken en niet over een fusieclub. Hij maakt daartoe gebruik van het spreekgestoelte. En zegt daarbij dat de weg naar dit spreekgestoelte niet zo gemakkelijk liep. Het liep als in een dwangbuis. De fractie Burgerbelangen voelt zich in de houdgreep genomen door de bestuurders van de betaalde voetbal organisatie Roda JC! Omdat deze bestuurders over de zich opstapelende financiële problemen niet tijdig richting het gemeentebestuur hebben gecommuniceerd - en hij kan helaas niet anders concluderen- heeft men de raad doelbewust misleid. Spreker voelt dit nu als chantage! Hij kan dan ook helaas niet om de conclusie heen dat er bij de bvo Roda JC een wanbeleid is gevoerd. In een periode dat men op basis van de financiële indicatoren wist dat de inkomsten onvoldoende zouden zijn heeft men de uitgaven bewust sterk laten oplopen. Op basis van deze handelwijze van de bestuurders van de bvo Roda JC kan zijn fractie niet anders concluderen dan dat deze bestuurders ervan uitgingen dat er een vangnet is, zijnde de gemeente Kerkrade. Anders gezegd: de belastingbetalende Kerkraadse burgers. En men zal daarbij gedacht Pagina 8 van 21

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie