1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december Ingekomen stukken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken."

Transcriptie

1 NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 18 februari 09 om uur. Nr: 09it00097 A G E N D A : 1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december Ingekomen stukken. AKKOORDSTUKKEN 5 Ontwerpbesluit inzake toetreden lichte GR tussen Kerkrade en Waterschapsbedrijf Limburg 6 Ontwerpbesluit inzake beslissing op bezwaarschrift inzake planschadevergoeding 7 Ontwerpbesluit inzake vaststellen Brandbeveiligingsverordening 8 Ontwerpbesluit inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit m.b.t. de vestiging van een tankstation c.a. ter plaatse van de Hamstraat/Wiebachstraat 9 Ontwerpbesluit inzake aanpassing Verordening Leerlingenvervoer Kerkrade Ontwerpbesluit inzake vaststelling speelplekkenbeleid BESPREEKSTUKKEN 11 Ontwerpbesluit inzake aandelenkapitaal Gaiapark 12 Ontwerpbesluit inzake bezwaarschrift op raadsbesluit d.d. 24 september Ontwerpbesluit inzake continuïteit Parkstad Limburg Stadion 13a Motie inzak Regionale Structuurvisie Parkstad Limburg 14 Sluiting Aanwezig de leden: Afwezig de leden: Mede-aanwezig: M.A.H. van Aken, P.A.A. Bell, J.G. Bok, A.H.M. Brauers, L.J.M. Crombach, A.M.J.N. Fischer -Otten, J.L.P. Hanssen, W.J. Heijltjes, H.G. Housen, H.J.G.M. Jacobs, M.H. de Jong-Bisschops, L.A. Jongen, P.H.L. Kockelkorn, N. Krasovec, A.J.F. Persoon, W.A.S.M. Ploum, M.S.A. Ribbink-Pieters, J. Roland, M.P.P. Ruiters, D.W.J. Schneider, G.H.W. Smeijsters, J.J.M. Snijders, M.J.L. Stevens, R.J.W. Sulmann, C.J.A. Szalata-Thomas, T.W. Weijers en P.J. Wöltgens. W.M. Muller en A.M.J. von Kann, met kennisgeving. H. Bos ch (weth.), F. Krasovec (weth.), R.K.H. Krewinkel (weth.), W.H.E. Terpstra (weth.), P.J.B.C. Thomas (weth.) Afwezig: - Voorzitter: Griffier: de heer J.J.M. Som, burgemeester. mw. H.J.W. Jacobs-van Dongen, griffier. Pagina 1 van 21

2 OPENING PUNT 1 De voorzitter heet de aanwezigen in de raadzaal en in de burgerzaal en de mensen thuis van harte welkom. Hij wil dit keer stilstaan bij het feit dat de nieuwe groei voortaan krimp heet. Vorige week was minister Van der Laan op bezoek. Er is hem toen een aantal zaken duidelijk gemaakt, zoals waar de gemeente mee bezig is, wat er is gedaan in het kader van de sanering van en investering in woningen en het onderwijs, enz. Er is hem ook verteld dat een aantal zaken niet mogelijk is. Er is hem gewezen op de kansen die er zijn, de Kreis Aachen en de mogelijke ontwikkelingen die daar kunnen plaatsvinden. Hij is ook gewezen op het feit dat het Rijk regie voert in de crisis en dat ze dat heel goed doen. Maar dan is het wel vreemd dat ze geen regie voeren als het gaat om werk. Dit gebied heeft het hoogste werkeloosheids-percentage van heel Nederland en toch haalt men hier rijksdiensten weg. Men haalt werk weg terwijl de gemeente elke minuut van de dag moet knokken voor het behoud van banen. In het westen bouwen ze in hele kwetsbare gebieden, terwijl er hier genoeg aanbod is van goed en goedkope woningen in een hele mooie omgeving. Daarover zou men regie moeten voeren. Bij zijn bezoek is niet geklaagd, maar er is wel gezegd dat Limburg een Nederlandse provincie is en best een klein steuntje in de rug kan gebruiken. De regie ligt wat dat betreft bij de regering. Minister Van der Laan snapte dit wel en spreker kreeg dan ook het gevoel nu een ambassadeur te hebben in Den Haag. De minster heeft zijn woord en zijn gevoel gegeven. Spreker is ervan overtuigd dat de gemeente in deze minster een buitenwoon goede voorvechter heeft om de gemeente met al haar problemen te helpen. Straks komt een aantal belangrijke punten aan bod waarbij de regie bij de gemeente ligt. De regie, de prioritering, de uitspraken en de besluitvorming doet de raad op basis van haar eigen motivering en eigen uitgangspunten. Het gaat over heel veel geld. Voorafgaand hieraan wil spreker graag iets voorlezen als tegenhanger: Brood dat men deelt smaakt beter en iedereen weet dat. Miljoenen mensen leiden honger, gisteren, vandaag, morgen. Ze kunnen niet werken omdat ze geen eten hebben. Ze worden ziek omdat ze geen eten hebben. Ze sterven jong, omdat ze geen eten hebben. Maar ik kan het niet meer horen, ik kan het niet meer zien, ik kan het niet meer lezen, ik ben het helemaal zat, altijd weer dezelfde honger. En toch, zolang mensen doodgaan van de honger, is er een open wond in de wereld. Een open wond waaruit bloed en tranen stromen. Schrikken wij van de eerste confrontatie? Schrikken wij van de eerste confrontatie met het werelddrama? Hebben wij medelijden? Deel je brood en het smaakt beter. Deel je geluk en het wordt groter. PUNT 2 VASTSTELLING VAN DE RAADSAGENDA De heer Van Aken attendeert de voorzitter op zijn eventuel e dubbel pet bij agendapunt 11. De voorzitter antwoordt aandeelhouder namens de raad te zijn, dus dan is hij ook één van de raad want hij spreekt namens de raad. Vervolgens legt hij verantwoording af in de commissievergadering aan de raad, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Zou het toch een probleem zijn, dan kan hij zijn mening geven en vervolgens terughoudend optreden en niet stemmen. Hij zal de vice-voorzitter dan vragen de voorzittersrol over te nemen. Maar het zal waarschijnlijk wel los lopen. Attent in ieder geval van de heer Aken dat hij hem hierop heeft gewezen. De voorzitter vermeldt de afwezigen en dat er een gewijzigde agenda is uitgedeeld. M.b.t. punt 13a is er een schrijven neergelegd. Van de heer Johan Bronnenberg is een hartenkreet op persoonlijke titel uitgedeeld. De raadsagenda wordt vervolgens conform voorstel vastgesteld. De voorzitter trekt hierna een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde. Hij trekt nr. 19, hetgeen correspondeert met de heer Bok. Dat betekent dat de fractie Bok vandaag het eerste recht van spreken heeft. Pagina 2 van 21

3 PUNT 3 5 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 17 december 08 De notulen worden zonder nadere opmerkingen conform goedgekeurd. INGEKOMEN STUKKEN PUNT 4 De ingekomen stukken worden zonder nadere opmerkingen conform goedgekeurd. AKKOORDSTUKKEN PUNT 5 ONTWERPBESLUIT INZAK E TOETREDEN LICHTE GR TUSSEN KERKRADE EN WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Mevrouw Fischer meldt dat er staat dat er een uitvoeringsovereenkomst bij de stukken zou zitten, maar het is een intentieverklaring. Dat moet worden gewisseld, dan zijn de stukken straks compleet. De voorzitter zegt toe dit na te kijken. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNTEN 6 t/m 9 ONTWERPBESLUIT INZAKE BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT INZAKE PLANSCHADEVERGOEDING ONTWERPBESLUIT INZAKE VASTSTELLEN BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING ONTWERPBESLUIT INZAKE HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT M.B.T. DE VESTIGING VAN EEN TANKSTATION C.A. TER PLAATSE VAN DE HAMSTRAAT/WIEBACHSTRAAT ONTWERPBESLUIT INZAKE AANPASSING VERORDENING LEERLINGENVERVOER KERKRADE De punten 6 t/m 9 worden zonder nader beraad conform voorstel goedgekeurd. PUNT ONTWERPBESLUIT INZAK E VASTSTELLING SPEELPLEKKENBELEID Mevrouw Fischer meldt dat het ministerie van VROM niet het ministerie van verkeer is. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad fout is. De voorzitter legt het publiek uit dat akkoordstukken al eerder uitvoerig aan de orde zijn geweest in commissieverband en daardoor als akkoordstuk worden betiteld. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Pagina 3 van 21

4 PUNT 11 ONTWERPBESLUIT INZAKE AANDELENKAPITAAL GAIAPARK 5 De voorzitter deelt mee dat de stukken vanwege de crisis en een stuk liquiditeit op deze wijze op de agenda zijn geplaatst. Het gaat de heer Bok bij dit punt en bij agendapunt 13 om de kracht die deze voorstellen uitstralen. Het pessimisme neemt hand over hand toe in Kerkrade en de gemeente is natuurlijk altijd schuld. De gemeente zal moeten uitstralen dat Kerkrade haar positie wil verstevigen, ondanks alle crisissen en maatregelen van de rijksoverheid die het leefklimaat er niet op verbeteren. Want als de raad niet meer gelooft in deze krachtige gemeente, wie dan nog wel? De raad zal het Parkstad-raadslid Geutjens moeten laten zien dat Kerkrade niet Nieuwenhagen is, maar dat Kerkrade door historisch perspectief een andere plaats inneemt in deze regio. Kerkrade moet kracht uitstralen. Met betrekking tot het onderwerp heeft de portefeuilleh ouder de raad letterlijk en figuurlijk meegenomen naar het fantastische concept van de toekomst van dit prachtige park. De op ideële basis opererende stichting Apenheul, het Liof en een Limburgse particulier die zijn vermogen inzet voor dit soort maatschappelijke doeleinden hebben vertrouwen. Moet Kerkrade dat vertrouwen dan niet ook uitstralen? Nadrukkelijk ja! Kerkrade moet ondernemen voor de toekomst! De heer Snijders wil hetgeen in de commissievergadering is gezegd niet herhalen. Hij vindt het vanzelfsprekend dat zijn fractie akkoord gaat met de uitbreiding van het aandelenkapitaal in Gaiapark. De heer Weijers gaat akkoord met het voorstel. Stilstand is immers achteruitgang. En ook is het prettig dat de aandeelhouders gezamenlijk de schouders onder Gaiapark zetten, juist nu de banken zich massaal terugtrekken. Toch gaat hij er nog steeds vanuit dat de gemeente zich op termijn uit het bedrijf zal terugtrekken, maar daarvoor is het nu het verkeerde moment. Op het gebied van toeristische bestedingen, werkgelegenheid en uitstraling is Gaiapark van enorme waarde. Toeristen en eigen inwoners wordt een prachtige dierentuin geboden die met deze kapitaalsuitbreiding nog verder kan doorgroeien. Gaiapark is van belang voor Kerkrade en de Kerkradenaar is trots op haar dierentuin. De heer Schneider vindt dit niet het moment om te gaan haperen daar waar investeringen van toepassing zijn op het park. De komende jaren moet echter wel kritisch worden gekeken naar de ontwikkelingen van het park, want voor de gemeente is het park uiteraard geen core business. Voor nu gaat de VVD echter akkoord met het ontwerpbesluit. De heer Bell is tegen het besluit. Als banken niet investeren, waarom moet de gemeente dat dan wel doen? De heer Ruiters is het niet vaak met de VVD eens, maar vandaag op dit punt wel. Hij gaat akkoord met het stuk, het past precies in hetgeen zijn fractie al jaren wil. Kerkrade is de moeite waard. De heer Jongen zegt dat de PvdA in de commissievergadering al duidelijk naar voren heeft gebracht dat ze positief staat tegenover het voorstel. Kijkend naar het kernpunt toerisme is het Gaiapark een belangrijke factor om het toerisme in Kerkrade te stimuleren. Gezien de recente cijfers m.b.t. tot de verkoop van de jaarabonnementen moet worden geconcludeerd dat het Gaiapark wordt omarmd door Keradenaren en de omgeving. Wat jammer is in deze, is dat de banken zeker in deze tijd wat gereserveerd staan t.o.v. kredietverlening. Wat van de andere kant zeer positief is, is dat de gemeente en de aandeelhouders hun verantwoordelijkheid oppakken en het signaal geven dat ze er achter staan en dus een positief impuls geven. Zijn fractie omarmd het voorstel, het Gaiapark is een positief signaal voor het toerisme. Het park zal in de toekomst nog veel voor Kerkrade en omgeving betekenen. De heer Van Aken merkt op dat er 1.5 miljoen wordt gevraagd. In 07 is al euro uitgegeven door Kerkrade. Terecht vraagt de fractie zich hierbij af of er eigen geld moet worden geïnvesteerd in de aandelen van Gaiapark, en dan ook nog in deze onzekere tijden van wereldwijde kredietcrisis. Kerkrade gaat onzekere financiële tijden tegemoet, er zijn oplopende werkloosheidscijfers, problemen rondom de vergrijzing, onzekerheden rondom de Wmo, grote financiële problemen bij Roda en het stadion en fusieperikelen. Daarnaast de mogelijke zware financiële lasten als de onzalige buitenring er komt, de vele onverkoopbare en soms leegstaande woningen en het grote overschot van nog te slopen woningen waar voorlopig nog geen financiële middelen voor zijn: moet Kerkrade dan als kleine gemeente financiële ondersteuning geven als banken niet bereid zijn om te financieren ondanks de gigantische staatssteun die zij ontvangen? Als private investeerders het geheel of gedeeltelijk laten afweten of de voorwaarde eraan verbinden dat de gemeente ook meer risico gaat dragen, zou hier dan niet ook een rol voor heel Parkstad zijn weggelegd? GroenLinks is niet bereid nog meer gemeenschapsgelden in het Gaiapark te steken. Ware het niet beter om tezamen met de Pagina 4 van 21

5 huidige aandeelhouders en het bestuur van Gaiapark te kijken naar een nieuwe vijfde aandeelhouder? Want het financieel risico is voor Kerkrade veel te groot. De heer Ploum stemt in met het voorstel. De gemeente wordt eigenlijk gedwongen te participeren omdat de banken iet bereid zijn het geld erin te stoppen. Maar er moet wel een keer een eindtermijn aan worden gesteld. Wethouder Thomas is blij met de brede steun die de raad uitspreekt t.a.v. de investering die wordt gepleegd. Er is een uitgebreide discussie in de commissie over gevoerd. Toen bleek ook al dat er een brede steun was voor deze stap. Spreker wil niet meer op de inhoud terugkomen. Hij heeft respect voor de raadsleden die hier een ander standpunt op nahouden, maar hij wil ze wel enkele zaken meegeven. Sommigen hebben terecht gewezen op het terughoudend zijn van de banken in deze economische crisis. De verschillende overheden nemen nu hun verantwoordelijkheden om in ieder geval de economie op gang te houden. Als de banken het niet doen en de overheden zouden ook nog een pas op de plaats houden, dan zou de economie helemaal stil komen te staan en dat zou desastreus zijn. Wat moet gebeuren, zeker in een vrijetijdseconomie waarin Gaiapark zich begeeft, heeft men nieuwe impulsen en nieuwe investeringen nodig om iedere keer weer in die markt die steeds moeilijker wordt, toch competitief te blijven en de bezoekersaantallen te halen. Mensen moeten blijvend verleid worden om naar attracties te komen en dat kan alleen maar door vernieuwingen en niet door te lang stil te blijven staan, want dat is achteruitgang. In een tijd waarin de kredietverstrekkers niet thuis zijn, zijn investeringen nodig. Gaiapark is bezig met de toekomst. Ze zijn bezig met het afronden van de tweede fase van Dinodome, welke ontzettend belangrijk is om een gezonde toekomst voor Gaiapark te creëren. De heer Schneider zegt terecht dat het kritisch moet blijven gevolgd. De raad mag van hem aannemen dat hij zeer zeker kritisch de gemeentelijke positie binnen het bedrijf zal innemen, want het is ook een bedr ijf van de gemeente. De directie en medewerkers zijn zich er ten volle van bewust dat de gemeente kritisch in het dossier staat, zij het wel pósitief kritisch. Kerkrade is geen kleine gemeente, maar een middelgrote gemeente. Natuurlijk zijn het onzekere tijden, maar de gemeente is mede-eigenaar van het bedrijf dat werkgelegenheid creëert, een van de hoofdargumenten waarom de gemeente in de BV is gestapt. Al met al is het een heel goed signaal en hij dankt de raad en de commissie voor de wijze waarop in deze tijd de discussie is gevoerd. Er is een grote stap voorwaarts gezet. De voorzitter zegt als aandeelhouder aanvullend dat dit ook uit de eigen portemonnai gedaan zou zijn. Vanuit die positie is hij ook naar andere bedrijven gedaan en vanuit die positie hee ft het Liof ook ja gezegd en heeft een particulier investeerder een miljoen extra gegeven. Het uitgangspunt blijft dat de gemeente er zakelijk is ingestapt. Als men zakelijk denkt en handelt, dan moet men ook de risico s ervaren. Een problematiek als deze is een van de risico s en daarom moet er vanuit de liquiditeit iets worden geregeld. Veel goedlopende bedrijven moeten op dit moment bijstorten om hun kredietwaardigheid bij te spijkeren. Het Gaiapark is een juweeltje, een groeibriljantje voor de toekomst en een voorbeeld zoals Kerkrade wil omgaan met het toeristisch gebeuren in de stad. Vanuit de aandeelhouders zijn complimenten naar de raad van commissarissen (waar de wethouder inzit) gekomen over hoe gepast en hoe omzichtig hier mee omgegaan is. Iets kan snel worden opgebouwd, maar nog sneller kapot worden gemaakt. De wijze waarop de raad hiermee is omgegaan geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Het is een heel wijs besluit. Mevrouw Fischer heeft het gestoord dat er twee keer gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. De banken hebben geld gekregen om te investeren, dat was gemeenschapsgeld. En nu gebeurt het nog eens. Als er genoeg burgers zijn die hun eigen geld erin steken, dan zal het hopelijk wel goed komen. Ze hoopt dat veel mensen dit voorbeeld zullen volgen. De voorzitter hoop dat er nog meer mensen gaan kijken en genieten van het park dat wederom is uitverkoren tot een van de mooiste parken van Nederland en van West-Europa. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNT 12 ONTWERPBESLUIT INZAKE BEZWAARSCHRIFT OP RAADSBESLUIT D.D. 24 SEPTEMBER 08 De voorzitter licht toe dat er een besluit is genomen op verzoek van de omwonenden van de Niersprinkstraat om het verkeersveiligheidsplan aan te passen. De raad is toentertijd niet akkoord gegaan en is niet overgegaan Pagina 5 van 21

6 tot wijziging van het verkeersbeleidsplan. Daar is een bezwaar tegen ingediend en de centrale bezwarencommissie adviseert nu om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. De heer Bok is het met het voorstel eens, maar als men het stuk leest, dan bekruipt de burger wel snel het gevoel dat hij aan het lijntje wordt gehouden. Het is natuurlijk wel vreemd dat het CBC naar de raad verwijst en vervolgens neemt de raad een besluit en dat is dan niet ontvankelijk. Het totale stuk lezend is het te begrijpen, maar het is voor te stellen dat burgers zich gemanipuleerd voelen. De heer Roland wil aangeven dat zijn fractie het stuk steunt. Het is drie keer in de commissie geweest en uitgebreid besproken. Het heeft geen zin om de zaak te wijzigingen. De heer Schneider heeft hier weinig aan toe te voegen, hij steunt het stuk. De heer Bell steunt het stuk ook. De heer Kockelkoren meldt dat de PvdA duidelijk was in de commissie, de fractie steunt het stuk. Mevrouw Fischer staat er anders tegenover. Het CBC heeft al op december het besluit aan de raad doorgegeven. Helaas is dat pas 2 maanden later (op 12 februari) ontvangen. In het belang van de zorgvuldigheid zou ze toch graag meer tijd krijgen om tot een standpunt te komen. GroenLinks heeft ROVL om informatie gevraagd. Ze zijn er mee bezig, maar konden het voor vandaag niet gereed krijgen. Volgens artikel 7 sub lid 4 van de ABW mag het nog 4 weken worden verlengd. Daarom de vraag om nog 4 weken tijd te krijgen. Zo niet, dan graag de ROVL nog een keer op de commissieagenda plaatsen. De heer Snijders steunt het voorstel van mevrouw Fischer om het nog even uit te stellen. De heer Ploum steunt het besluit, maar de gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. Wethouder Krasovec antwoordt dat de CBC het verhaal heeft terugverwezen naar de raad omdat deze de wegcategorisering vaststelt. De raad is erbij gebleven om de categorisering zoals die nu is te handhaven. Dan rest het CBC niets anders dan het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Zo is de rechtsgang en meer kan hij er niet aan toevoegen. De voorzitter vraagt of het wel opnieuw in de commissie aan de orde kan worden gesteld op het moment dat er nieuwe zaken aan de orde komen. Als een nieuwe zaak aan de orde komt kan het toch altijd nog worden besproken? Wethouder Krasovec antwoordt dat ook de ROVL zal zien dat het een beleidsbeslissing is geweest en dat dit een zaak is van de raad. En die heeft niet voor eenrichtingsverkeer gekozen. Als er iets nieuws aan de orde zou komen, dan moet het wel worden nagegaan. Mevrouw Fischer zegt dat het niet alleen over eenrichtingverkeer gaat. Maar de stukken zijn verdwenen geweest en het kon dus niet eerder worden doorgeven. Voor nu akkoord, maar mocht er iets nieuws zijn, dan graag in de commissie. De voorzitter denkt dat de raad helder is in haar besluit. Het advies wordt gevolgd, maar indien nieuwe feiten aan de orde komen dan kan het altijd op de agenda worden geplaatst. De heer Bok denkt dat dit niet kan. Het is niet ontvankelijk, over, af en uit. De voorzitter zegt nogmaals dat nu wordt besloten het voorstel conform te volgen. Als er nieuwe feiten komen, dan is het altijd mogelijk dit bespreekbaar te maken in de commissie. Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNT 13 ONTWERPBESLUIT INZAKE CONTINUITEIT PARKSTAD LIMBURG STADION (PLS) De voorzitter meldt dat vanwege de liquiditeitsproblemen Roda de verplichtingen, waaronder de huur van het Parkstadstadion, slecht kan nakomen dan wel ze komen in gevaar. De raad wordt gevraagd om 3 miljoen beschikbaar te stellen aan de stichting, met de daaraan verbonden voorwaarde de overdracht van 5,2% van de aandelen aan de stichting. Het is goed de laatste stand van zaken te melden met betrekking tot de gesprekken die spreker en de wethouders Krasovec en Terpstra hebben gevoerd met leden van het Provinciebestuur, het Parkbestuur, het besuur van Sittard-Geleen en een aantal gedeputeerden. Er werd gepraat over het proces. De stuurgroep is verschillende gemeenten langs geweest en heeft aan beeldvorming gedaan om te bezien wat er kan gebeuren. De Provincie heeft vanuit haar verantwoordelijkheid heel duidelijk gezegd geen partij te zijn in deze. Zij is slechts een begeleider en financiert de stuurgroep om te komen tot een sterk uitgangspunt van topvoetbal. Er is gesproken over het belang, de ambitie betreffende Pagina 6 van 21

7 topvoetbal, de commerciële mogelijkheden en het draagvlak in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en het bedrijfsleven. Daarbij is aangegeven hoe de gemeente erin staat. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de clubs, onderling, met de andere gemeentebesturen en met de provincie. Vanuit de optiek van de gemeente is gezegd dat het mag worden geuit dat men trots is op het stadion. Vanuit de verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur commercieel gezien heeft genomen, is een aantal voorstellen gedaan als het gaat om het veiligstellen van eigendommen, economische belangen en spin-offeffecten. Toen de heer Vogelenzang met de stuurgroep hier was, zijn d e gang van zaken en de mogelijkheden besproken. Het leek verstandig dat de Provincie een substantiële bijdrage zou leveren als er moet worden gekomen tot een nieuwe fusieclub. Daarbij werd door de heer Vogelenzang instemmend geknikt. Er is vorige week ook aan de gouverneur gevraagd waar hij staat en wat hij kan. Het werd duidelijk dat de gouverneur er goed inzit en dat hij ervoor gaat. Hij probeert van alle kanten steun te verlenen, maar hij kon geen toezeggingen doen omdat de politiek er heel nadrukkelijk bij betrokken moet worden. Hij heeft wel vertrouwen gevraagd en hij heeft gezegd tot het uiterste te gaan. Vervolgens kwam ook de motie van Sittard -Geleen aan de orde. Er is een afspraak gemaakt dat wanneer er een nieuwe club komt, de problemen van de oud e clubs eerst moeten zijn opgelost zodat schoon kan worden begonnen. In die motie werd nadrukkelijk aangegeven dat Sittard-Geleen op geen enkele wijze een financiële bijdrage levert aan de schuldsanering, dan wel aan de exploitatie van de BV Fortuna. De heer Krasovec vindt dit een stap verder, het gaat nu over Roda. De voorzitter probeert de stand van zaken in zijn totale situatie duidelijk te maken. Dit kan niet worden losgezien van het geheel. Hij probeert een beeld te schetsen wat er is gebeurd, waar men staat en waar men naar toe moet. In het tweede onderdeel is aangegeven dat het college van Sittard -Geleen alles in het werk moet stellen om relevante stukken op tafel te krijgen. Ze hebben daarbij in dezelfde vergadering aangegeven weinig ruimte te hebben gekregen van de raad, maar dat ze zullen kijken of ze indirect iets konden doen, gezien de topsportzone rondom het stadion in Sittard. Maar nu gaat het om de liquiditeitspositie van Roda en een aantal andere zaken. De heer Bok is het enigszins eens met de heer Krasovec, de fusie is nu niet aan de orde. Spreker zegt er dan ook geen woord over want uitspraken hierover kunnen momenteel nog niet worden gedaan, in afwachting van nadere studies. Hij vindt het een typische geval van een onderwerp met een aantal kampen. De mensen die achter Roda staan, waarvan velen emotioneel van aard, vinden dit een vanzelfsprekend voorstel en ventileren dat ook nadrukkelijk. Mensen die mede door de idiote geldstromen die binnen het voetbal omgaan zeggen: geen belastingcenten naar een dergelijk bedrijf. Mensen die, zoals het college dit aangeeft, van mening zijn dat Roda zeer zeker binnen het bedrijvenpark rondom het stadion een nadrukkelijke economische waarde genereert, die essentieel is voor de werkgelegenheid aldaar. Mensen die als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een ziekenzorgafdeling, huur moeten betalen voor hun vergaderingen, hun paas- en kerstmiddagen in een gemeenschapshuis en dit geld bij elkaar moeten collecteren in maandelijkse en jaarlijkse collectes. Of sportverenigingen die per lid tot euro van de contributie kwijt zijn aan huisvestingskosten. Niet betalen? Oprotten dan. Dat zijn ongeveer.000 mensen of jongelui en het maatschappelijk belang is evident. Tegenover al deze verschillend denkenden moet de gemeente zich kunnen verantwoorden, daar is de raad voor ingehuurd. Vertrekpunt voor spreker is dat hij nog steeds gelooft in Kerkrade. Dat wat er is moet zoveel mogelijk en binnen de mogelijkheden worden behouden. Hoeveel tegenslagen kan deze gemeenschap nog aan zonder in een identiteitscrisis te belanden? Er vallen op dit moment te veel klappen. Dus zal de gemeente zelf moeten vechten voor een net plaatsje onder de zon. Voor spreker hoort Roda daar bij. Ook dit collegevoorstel straalt kracht uit. Het stadion - met voetbalclub - is economisch belangrijk voor Kerkrade dus zal spreker contre coeur gezien de positie waarin de gemeente is terechtgekomen, voor het voorstel stemmen. Echter een aantal voorwaarden zou hij alsnog graag ingevuld zien. Over het toezicht op de bestedingen zal niet alleen vriendelijk moeten worden gepraat, maar het toezicht moet net als bij artikel 12- gemeenten strikt gereguleerd worden. Het kan niet meer zo zijn dat er vrijblijvend gepraat wordt. Mogelijk is de huidige gemeentelijk gedelegeerde, de heer Willems, hiertoe bereid, met behulp van iemand met een Roda-financieel technische achtergrond. Het toekomstige financieel plaatje zal met behulp van bijvoorbeeld een due diligenceonderzoek stevig onderbouwd moeten worden. Gezien de huidige rentestanden zou spreker in de commissie Financiën graag besproken zien of het niet verstandiger is het geld in 1 keer af te boeken in plaats van het bedrag van euro of 16 jaar mee te slepen. Tot slot zou spreker aan de Pagina 7 van 21

8 burgers van Kerkrade graag een klein doekje voor het bloeden willen aanbieden. Zijn voorstel is om per lid van een vrijwilligersorganisatie een bedrag (bijvoorbeeld 7, euro) aan huisvestings/huursubsidie ter beschikking te stellen en stichtingen die geen leden hebben een nader overeen te komen bedrag. Hij kan zich voorstellen dat dit een beetje een overval is, maar hij zou graag van de raad een principeakkoord willen vragen, dan kan dit in de voorjaarsnota worden uitgewerkt. Het gaat dan om ongeveer euro. Als dit wordt afgezet tegen de 3 miljoen, dan kan men daar jaar mee vooruit. Dit is geen chantage of populisme. Als verenigingen steeds met de collectebus langs de deur moeten terwijl een bedrijf gewoon 3 miljoen in de schoot krijgt geworpen, dan denken ze waarvoor zou ik dat nog doen? Mevrouw Szalata vindt het op zich een sympathiek voorstel, maar het moet niet aan Roda worden gekoppeld. De heer Schneider vindt het verhaal van de heer Bok heel negatief, terwijl hij wel akkoord gaat. Waarom gaat hij akkoord terwijl hij 3 miljoen in een commerciële organisatie stoppen eigenlijk onverantwoord vindt? De heer Bok zegt dat hij geen negatief woord heeft gezegd. Hij heeft juist gezegd dat de raad voor Kerkrade moet gaan, dat er moet worden geïnvesteerd. Hij heeft alleen gezegd, en dat zal iedereen bevestigen, dat het niet normaal is dat een voetbalbedrijf gesteund wordt door de overheid. Daar is toch niets verkeerd aan? De voorzitter stelt voor om in eerste instantie elke fractie haar verhaal te laten doen. In de tweede instantie kunnen onduidelijkheden en opmerkingen aan de orde komen. De heer Snijders vindt dat Roda zich in zwaar weer bevindt. Vandaag buigt de raad zich niet over de sportieve kant van deze stelling. Het gaat rechtstreeks over het verder bestaan van de voetbaltak Roda JC. Het lijkt onderhand op een never-ending -story. Hoe vaak heeft de raad de afgelopen jaren al niet de reddende engel moeten spelen? Steeds weer hetzelfde verhaal. De gemeente zit in een tangconstructie. Nee zeggen zou wel eens het einde kunnen betekenen. En dat schijnen de verantwoordelijken bij Roda JC heel goed te weten. Wanneer je met een begroting werkt, weet je waar je je aan te houden hebt. Dat geldt voor ons allen, in het klein zowel als in het groot. De motivatie dat bij Roda toevallige tegenvallers als dalende tv-inkomsten en personele mutaties een doorslaggevende rol hebben gespeeld die tot deze situatie hebben geleid, vindt zijn fractie ronduit zwak. Bepaalde dingen weet je van tevoren of kun je op zijn minst voorzien. Daar hoort men rekening mee te houden. Slecht rentmeesterschap dus!! Wanneer deze raad vandaag nee zegt tegen het voorstel, is de gemeente voor de goegemeente de gebeten hond. Dat is de tangconstructie, die wordt bedoeld. Er is ook geen enkele garantie te geven dat dit de laatste keer zal zijn dat Roda bij de raad aanklopt. En dat is voor zijn fractie uitermate frustrerend want er zijn in Kerkrade meer problemen op te lossen dan alleen Roda JC. Dat moet men zich goed realiseren. In de laatste alinea van de aanbiedingsbrief geeft het college aan dat alles ter discussie staat: de totale structuur, inclusief gesloten overeenkomsten, enz. Wat bedoelt het college daarmee te zeggen? Dat er een garantie komt dat dit echt de laatste keer is? Gaat de gemeente zich soms rechtstreeks bemoeien met het voetbalbedrijf Roda JC? Dat zal toch niet de bedoeling zijn? Er zo is nog een aantal vragen die bij de fractie leeft. Waarom is er pas nu actie, terwijl de vertegenwoordiger bij Roda eind 08 al meldde dat er zwaar weer op komst was? Had men niet toen al bij het college op de stoep moeten staan? Waarom geen lening aan Roda rechtstreeks (over bijv 3 jaar)? Meer eigenaar worden van het stadion betekent voor de gemeente ook meer jaarlijkse lasten. Hoe zit het met de juridische verplichtingen bij een fusie, de overname van Fortuna en met de liquidatie en oprichting van nieuwe club? Waarom is de garantiestelling niet teruggebracht tot 12 miljoen Euro? Belangrijkste reden voor zijn fractie om toch nu ja te zeggen tegen het voorstel is d e rol die Roda heeft waar het gaat om de passieve recreatie voor Kerkrade en de wijde omgeving en de spin-off die de bekendheid en uitstraling van Kerkrade en Parkstad met zich meebrengt. Dat is de uiteindelijke reden geweest om ja te zeggen tegen dit voorstel, zei het contre coeur. De heer Roland wil over de continuïteit van het PLS spreken en niet over een fusieclub. Hij maakt daartoe gebruik van het spreekgestoelte. En zegt daarbij dat de weg naar dit spreekgestoelte niet zo gemakkelijk liep. Het liep als in een dwangbuis. De fractie Burgerbelangen voelt zich in de houdgreep genomen door de bestuurders van de betaalde voetbal organisatie Roda JC! Omdat deze bestuurders over de zich opstapelende financiële problemen niet tijdig richting het gemeentebestuur hebben gecommuniceerd - en hij kan helaas niet anders concluderen- heeft men de raad doelbewust misleid. Spreker voelt dit nu als chantage! Hij kan dan ook helaas niet om de conclusie heen dat er bij de bvo Roda JC een wanbeleid is gevoerd. In een periode dat men op basis van de financiële indicatoren wist dat de inkomsten onvoldoende zouden zijn heeft men de uitgaven bewust sterk laten oplopen. Op basis van deze handelwijze van de bestuurders van de bvo Roda JC kan zijn fractie niet anders concluderen dan dat deze bestuurders ervan uitgingen dat er een vangnet is, zijnde de gemeente Kerkrade. Anders gezegd: de belastingbetalende Kerkraadse burgers. En men zal daarbij gedacht Pagina 8 van 21

9 hebben dat de gemeente Kerkrade het toch niet zal laten gebeuren dat een voetbalclub als Roda JC failliet gaat. Burgerbelangen is ook van mening dat indien de raad besluit het voorstel te steunen, dat dit dan minimaal gepaard dient te gaan met harde ingrepen in de organisatiestructuur van de bvo Roda JC alsmede ten aanzien van de nieuwe personele invulling van directie, bestuur en raad van commissarissen. Er zal een verandering van de structuur van de voetbaltak en stadiontak dienen plaats te vinden. Het mag niet meer zo zijn dat de voetbaltak ongecontroleerd kan opereren en vervolgens als het fout gaat de rekening naar de stadiontak doorschuift om ze uiteindelijk op het bordje van de gemeente terecht te laten komen. Spreker wil dan ook van de wethouder cq het college weten hoe zij dit willen invullen en of hierbij te denken valt aan een prioriteitaandeel waar het buitengewone zeggenschapsrecht aan verbonden is dat de gemeente t.a.v. belangrijke besluiten beslissende invloed kan uitoefenen en (zonodig) zelfs een veto kan uitspreken. Waarom spreker het dwangbuis gevoel heeft? Het voorliggende stuk is voor Burgerbelangen het maken van een keuze uit twee pijndossiers. Bij het ene pijndossier moet de gemeenschap drie miljoen ophoesten en hopen dat hiermee de noodzakelijke tijd wordt gekocht om de weg omhoog te vinden naar een gezonde(re) club die in de regio en mogelijk in de subtop kan spelen. Bij het andere pijndossier, dus bij het niet beschikbaar stellen van deze 3 miljoen euro gaat de voetbaltak failliet en betekent dit onherroepelijk het einde van een lange voetbalhistorie in Kerkrade. In dit laatste geval zal de gemeente worden aangesproken op de destijds verleende garantstelling voor de lening van miljoen euro. Burgerbelangen kiest met pijn in het hart voor het eerste pijndossier, maar niet unaniem en bovendien met ingehouden woede. Zijn fractie zegt ja tegen het voorstel maar doet dit zeker niet alleen om het voorbestaan van het voetbal. Voor Burgerbelangen heeft zeker meegewogen om het voorstel te steunen het feit dat de aanwezigheid van Roda JC op bedrijventerrein Rodaboulevard een aanzuigende werking heeft gehad en nog heeft op het vestigen van nieuwe bedrijven. Bedrijven vestigen zich graag in een gebied waar veel verkeer is en waarbij de naamsbekendheid van Roda een toegevoegde waarde biedt. Als men spreekt over een prijs, dan verdiend dit stuk niet de schoonheidsprijs of zoals men in voetbaltermen zegt, de Fairplay prijs. Het is een tackel naar achteren van het bestuur van de bvo Roda en krijgt van Burgerbelangen dan ook de rode kaart. De voorzitter spreekt het publiek to e. Het is niet de bedoeling in de raadzaal tekenen van goedkeuring of afkeuring te laten horen. Als men daartoe toch behoefte voelt, dan kan men zich beter beneden in de hal vervoegen bij het overige publiek. De heer Schneider wil als eerste aangeven dat een ontwerpbesluit van 1,5 A4 een niet serieus te nemen stukje informatievoorziening is daar waar het gaat om een investering van de gevraagde omvang. Het kan toch niet zo zijn dat van deze raad, aan de hand van de aangeleverde informatie, serieus kan worden gevraagd de gevraagde beslissing te ondersteunen? Daarnaast kan deze ondersteuning zijns inziens niet los worden gezien van de totale situatie waarin Roda JC zich nu bevindt. Zijn fractie ziet dit verzoek om investering namelijk niet zozeer als een inves tering in het PLS maar als een verzoek tot het in leven houden van Roda JC tot aan het einde van de lopende competitieronde. Zoals zijn fractie reeds eerder in andere dossiers ook heeft gedaan laten hij de beslissing om al dan niet met dit ontwerpbesluit akkoord te gaan niet enkel afhangen van de hierbij aangeleverde informatie, maar wordt tevens gekeken naar de in het verleden genomen beslissingen en de waarde van het ontwerpbesluit voor de toekomst. Deze raad heeft in het verleden ingestemd met een gemeentegarantie ter hoogte van miljoen euro. Het is een feit dat deze beslissing van de raad ervoor heeft gezorgd dat diverse partijen nu bewust achterover leunen en de gemeente Kerkrade de puinhopen van Roda laat opruimen. Hij wil dan ook benadrukken dat zijn fractie destijds niet voor niets tegen deze gemeentegarantie is geweest. De situatie waarin de gemeente zich nu bevindt is er een waarvan zijn fractie zich in elk geval toen heeft gerealiseerd dat de gemeente de consequenties hiervan niet kan dragen. De voornaamste partij die ons nu met de puinhoop opzadelt is Roda JC zelf. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat dikbetaalde bestuurders er zo n puinhoop van hebben kunnen maken. Het lijkt er wel op dat deze bestuurders, in de wetenschap van het bestaan van de garantie, het credo hebben gebezigd dat de gemeente toch wel de boel zou saneren wanneer het ooit fout zou gaan. Hij eist dan ook dat de gemeente, naast de in het ontwerpbesluit opgesomde voorwaarden, tevens een onderzoek gaat instellen naar de rol van de verantwoordelijken bij Roda die ertoe heeft geleid dat deze situatie is ontstaan. Daarnaast is het van de zotte dat deze raad pas enkele weken gelden op de hoogte is gebracht van deze financiële situatie. Het kan toch niet zo zijn dat de heren bestuurders hun verantwoordelijkheid zomaar Pagina 9 van 21

10 overhevelen naar deze gemeente en zelf verder vrolijk doorgaan binnen de club of elders aan de slag gaan? Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek acht de fractie een juridische procedure tegen de aantoonbaar verantwoordelijken niet uitgesloten. Deze eis wil spreker in de vorm van een motie zo meteen aan de raad voorleggen. De andere partijen die nu, in de wetenschap van de gemeentegarantie, achteroverleunen zijn de Provincie en de gemeente Sittard-Geleen. Deze laatste gemeente laat hun bvo uitsterven zonder dat dit financiële consequenties heeft voor de gemeente zelf. Politiek gezien is dit dan ook een te verklaren houding, zeker gelet op de voorgenomen fusie met Roda. Straks heeft de gemeente Sittard-Geleen een huurder voor het stadion zonder dat ze daarin zelf een investering hebben hoeven doen. De Provincie doet nu ook of haar neus bloedt terwijl zij wel, samen met de stuurgroep, de besturen van Roda en Fortuna en de KNVB, een fusietraject heeft geïnitieerd. Feit is dat deze raad nu een doodziek vogeltje in de lucht moet houden zonder dat de raad weet wat de toekomst van dit zieke vogeltje zal zijn omdat zij hierop geen invloed mag uitoefenen. Dit vindt spreker echt te gek voor woorden. Kerkrade mag wel de puinhoop opruimen maar heeft vervolgens geen enkele inspraak in de toekomst van de club. Dit gegeven wordt ook niet veranderd door de in het ontwerpbesluit genoemde voorwaarden. Zijn fractie is dan ook van mening dat degene die betaalt (de burger van Kerkrade) ook degene moet zijn die bepaalt. De tweede eis van zijn fractie is dan ook dat, voordat de fractie überhaupt wil gaan nadenken over het voorliggende voorstel, de gemeente totale en enige zeggenschap over de toekomst van Roda JC afdwingt bij de Provincie en de clubs. Ook deze eis is geformuleerd in de motie die spreker namens zijn fractie zo meteen wil gaan indienen in deze raad. Concluderend geeft hij aan dat zijn fractie op dit moment zeker niet akkoord gaat met dit voorstel alvorens de door hen aangegeven eisen worden ingewilligd. De wethouder heeft nog voldoende huiswerk te verrichten. Spreker leest vervolgens zijn motie voor voor onderzoek naar de oorzaak van het huidige financiële situatie bij Roda JC en het opeisen van financiële inspraak in toekomstscenario van Roda JC: De gemeenteraad van Kerkrade in vergadering bijeen op 18 februari 09; Heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit inzake financiering Parkstad Limburg Stadion; Overwegende dat: de verantwoordelijken binnen Roda JC niet ongestraft zouden mogen blijven wanneer een wanbeleid aan de huidige financiële situatie van Roda JC ten grondslag zou liggen; een investering door de gemeente conform het ontwerpbesluit een onzekere investering in de toekomst van een nog onbekende bvo is, gelet op de fusiegesprekken die thans actueel zijn tussen de stuurgroep, de Provincie Limburg, Roda JC en Fortuna Sittard; Gelezen: het voorliggende ontwerpbesluit inzake financiering Parkstad Limburg Stadion; Is van mening dat: de principes dienen te worden geh anteerd dat belastinggeld van de burgers van de gemeente kerkrade niet primair dient te worden ingezet ter compensatie als gevolg van wanbeleid door bestuurders van een miljoenenbedrijf als Roda JC en de raad tevens voldoende geïnformeerd en beslissingsbevoegd dient te zijn over de toekomstige ontwikkelingen van de bvo in Kerkrade; Besluit: het college van B&W de opdracht te geven tot het laten verrichten van een onderzoek naar de rol van de bestuurders van Roda JC die heeft geleid tot de huidige financiële situatie van de club; het college van B&W de opdracht te geven om naar de beslissingsbevoegdheid inzake de toekomst van een bvo in Kerkrade naar zich toe te trekken. De heer Bell meldt dat de gemeente nu voor de derde keer zaken met Roda doet. En steeds gaat het om acute geldproblemen. Het is de eerste keer niet gelukt, het is de tweede keer niet gelukt, waaruit bestaat nu het Pagina van 21

11 vertrouwen dat het nu wel lukt? Ook het college zal niet kunnen garanderen dat ze niet opnieuw financieel betrokken raakt in de toekomst. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Roda op de gemeente blijft steunen? Uiteindelijk is de burger de dupe. Mensen met een minimum uitkering vragen bijzondere bijstand en worden naar de kredietbank gestuurd. Wat gaat de gemeente doen met winkeliers die in de problemen komen? Ook een bankgarantie geven? In het eigen huishoudboekje kan de burger ook niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Ook geen tegenvallers als energiekosten. Waarom dan een professionele organisatie met allerlei deskundigen steeds garantie blijven geven? Spreker kan daarom helaas dit ontwerpbesluit niet steunen. De heer Ruiters vindt dat de gemeente met de rug tegen de muur voor een voldongen feit staat waaraan ze alleen maar kan toegeven. Het CDA vindt het verwerpelijk dat ze 3 weken voor het mogelijke faillissement van Roda JC wordt geconfronteerd met een acute liquiditeitsproblematiek. Roda JC heeft maar liefst 3 miljoen euro per direct nodig om het eind van de competitie nog te halen. Sudden death dus. De gemeente wordt min of meer gedwongen om de laatste penalty te scoren, anders is de club failliet. Er is geen keus. Roda JC is de belangrijkste huurder van het Parkstad Limburg Stadion. Als Roda JC niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan staat de bank op de stoep. Dus gemeente Kerkrade kies maar: of nu 5,2% aandelen kopen met een waarde van 3 miljoen euro, of een bankgarantie aan je broek van 13 miljoen euro. Het CDA vindt het kwalijk dat ze drie weken van tevoren hiermee wordt geconfronteerd. Alle ruimte voor een college of de raad om hierover te discussiëren of om gezamenlijk met Roda JC tot een oplossing te komen, wordt de raad hiermee ontnomen. De gemeente is overvallen en de bal wordt gemakshalve bij de raad neergelegd. Het probleem komt op het gemeentebordje terwijl ze totaal geen invloed op de organisatie heeft. Ze mag wel betalen, maar zich er vooral niet mee bemoeien. Wanneer houdt dat eindelijk eens op? Wanneer komt Roda JC weer de hand op houden? Wat het CDA betreft moet er zeer kritisch naar de organisatie van Roda JC worden gekeken. De raad met dit nieuws overvallen en haar dus voor het blok te zetten, dat is een vergaande vorm van onbehoorlijk bestuur of mismanagement. Zag Roda JC het probleem niet eerder aankomen dan de afgelopen weken? Wanneer heeft Roda JC h et college geïnformeerd? Drie weken van tevoren het mes op de keel zetten is een handelswijze die de raad niet mag accepteren. Het CDA wil dan ook een grondig onderzoek om te bezien wat er de afgelopen jaren bij Roda JC fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Als belangrijkste geldschieter vindt het CDA deze eis gerechtvaardigd, daar de gemeente hoofdsponsor is geworden en zij problemen in de toekomst wil voorkomen. Er zijn vele uren binnen de fractie besteed aan dit dilemma. Welke van deze twee slechte scenario s is de beste? Belangrijk is dat Roda JC voor Kerkrade behouden moet worden en vooral in het PLS kan blijven voetballen. Kerkrade vergoot daarmee het belang in het PLS en naast Roda JC is het stadion ook van belang voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en dus ook voor de broodnodige werkgelegenheid in de omgeving van het stadion. Na wikken en wegen moet er een zakelijk besluit worden genomen. Het PLS en daarmee Roda JC moet worden gered. Het CDA gaat dan ook akkoord met het voorstel om voor 3 miljoen te participeren in de aandelen, ook al blijft de bijsmaak zeer wrang dat de gemeente de problemen van Roda JC mag opsoppen. Het stadion is overigens wel heel veel waard als die aandelen 3 miljoen euro vertegenwoordigen. Het CDA draagt h et college dan ook op om de laatste alinea van de nota van toelichting concreter te maken. Daarbij sluit spreker zich aan bij voorgaande sprekers zoals de heer Bok die het over toezicht had en de heer Roland die het over keiharde voorwaarden en onderzoek had. Het is geen 5 voor 12 maar bijna 1 minuut voor 12. Het CDA gaat akkoord met het voorstel, maar er moeten harde concrete toezeggingen komen zodat de Kerkraadse burger in de toekomst gevrijwaard blijft van dit wanbeleid. Mevrouw Szalata richt zich tot de voorzitter in 2 opzichten, natuurlijk als voorzitter van de Raad, maar schijnbaar ook als portefeuillehouder Sport, want hij heeft namens het college, naar de media toe, het woord gevoerd over dit dossier en niet de voor zover haar bekende portefeuillehouder Krasovec. Beetje vreemd, maar goed, dat is duaal! Roda JC komt, net als vele andere bvo s opnieuw aankloppen bij de gemeente. Dat roept zeer kritische vragen op over het gevoerde beleid tot nu toe en vreet aan het vertrouwen in de club. Welk beleid is er gevoerd en was er überhaupt wel sprake van beleid? Hier enkele voorbeelden die deze vraag rechtvaardigen: in april 07 tekent trainer Atteveld een contract, dat in februari 08 wordt opengebroken om doodleuk weer in oktober 08 te worden ontbonden. Er komt dan een nieuwe trainer. Datzelfde verhaal kan worden opgezet als het gaat om het contract van de assistent-trainer, die nu naar verluidt gratis weg zou mogen. Datzelfde geldt voor de transfers van spelers die hooguit enkele wedstrijden voor Roda JC hebben gespeeld. Ook dit getuigt niet van een consistente lijn in besturen. Maar hierover straks meer. Vanavond gaat het natuurlijk niet over het voetbal. Het gaat om het Parkstad Limburg Stadion en de verregaande consequenties voor onze stad Pagina 11 van 21

12 als onze trots het loodje zou leggen. Ze zegt met nadruk onze trots omdat ze het nog steeds een gemiste kans vindt dat voormalig wethouder Willems destijds niet wilde aan een naamskoppeling tussen onze stad en onze club Roda JC Kerkrade. Als vandaag negatief wordt besloten over het voorliggend voorstel, dan is ze ervan overtuigd dat Roda JC het definitieve einde tegemoet gaat, nog voordat de competitie voorbij is. De gemeente zit dan met een leeg stadion en de negatieve impact voor de stad en onze regio is dan niet te overzien. De PvdA betreurt het dan ook dat haar weinig andere mogelijkheden rest dan haar steun nu en hier te verlenen door het gemeentelijk aandeel in het eigendom van het stadion te vergroten en Roda op die manier een helpende hand toe te steken. Veel liever had de PvdA gezien dat Roda JC Kerkrade (want dat is het voor de PvdA toch) het op eigen kracht had kunnen redden. Dit is echter wederom niet haalbaar gebleken en als vandaag het infuus uit de patiënt wordt gehaald, is deze overleden. Dat brengt haar op het punt van de oorzaken van dit probleem en de vraag hoe had dit voorkomen kunnen worden. Allereerst moet ze toegeven dat de gemeente hier ook boter op het hoofd heeft. Immers, bij de vorige vraag voor steun is door de PvdA Kerkrade ingebracht dat de gemeente een vinger in de pap moest hebben in de vorm van een toezichthouder met verregaande bevoegdheden. Ook toen voerde voormalig wethouder Willems de boventoon door te stellen dat dit niet mogelijk was en dat de overheid zich niet met de voetbaltak moest bemoeien. Men kan overigens ook nu bij de banken zien waar deze vorm van laisser faire, laisser allez toe heeft geleid. En helaas is dat bij Roda JC Kerkrade ook zo. Als harde voorwaarde voor haar steun aan dit voorstel benoemt ze enkele zaken die het college in de verdere uitwerking van dit voorstel dient mee te nemen. De huidige mensen binnen de organisatie Roda JC Kerkrade hebben aangetoond niet in staat te zijn om structureel de zaken op orde te hebben en te houden. Daarom is ze zeer tevreden met de zinsnede dat een herbezinning over de totale structuur (zowel stadion- als voetbaltak). Echter, ze wil helder zijn over wat ze daaronder verstaat, overigens met de expliciete nuancering dat ze niet iedereen over een kam wil. scheren. De PvdA vindt dat alle verantwoordelijken binnen de bvo Roda JC op hun verantwoordelijkheid aangesproken dienen te worden. De PvdA eist van Roda JC dat wordt meegewerkt aan een nader onderzoek naar het ontstaan van deze situatie. Tevens vindt de PvdA dat diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn niet langer houdbaar zijn binnen de club op hun positie. De mensen die zitting hebben op diverse functies en die geen blaam treffen mogen wat ons betreft terugkomen. Verder zal Roda JC Kerkrade een nieuwe structuur moeten krijgen die helder is voor iedereen. Daarbij eist spreekster ook dat de gemeente alsnog de toezichthoudende rol krijgt met verregaande bevoegdheden. Een rol als toeschouwer zoals de huidige toezichthouder de heer Willems is dan ook volstrekt onvoldoende. Een of meerdere posities in de nieuwe raad van commissarissen is denkbaar, maar ook elke andere vorm die het gewenst resultaat heeft is voor de PvdA Kerkrade bespreekbaar. Het nieuw te vormen bestuur moet wat haar betreft ook weer een Kerkraads gezicht krijgen. E igen mensen met hart voor Roda JC en voor Kerkrade moeten zitting nemen samen met de mensen die wel goed gefunctioneerd hebben (hetgeen dus onderzocht moet worden). Hierbij is wat haar betreft het volgende essentieel: Roda JC Kerkrade is een club van het volk. Het college wordt de suggestie meegegeven om bij het vormen van een nieuw bestuur ook een zetel te reserveren voor een afvaardiging van supporters. Let wel: hiermee worden ook supporters bedoeld. Het kan en mag geen beloning worden voor het bedreigen van bestuurders. Er zijn echter heel veel goedwillende supporters die hun inzet ook bij Roda JC Kerkrade zichtbaar kunnen en willen maken. Een ander belangrijk punt waar haar fractie zich zorgen over maakt is het toekomstig gebruik van het stadion. Momenteel worden gesprekken gevoerd over een fusie tussen Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard. Op dit moment is de uitkomst nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de speellocatie van deze mogelijke fusieclub het Parkstad Limburg Stadion wordt. Om er zeker van te zijn dat dit niet een tijdelijk move is en de nieuwe club, als die er komt, niet straks in bijv. Beek, Brunssum of andere gemeenten gaat zoeken naar een onderkomen, is een eis van de PvdA dat een onderdeel van de te sluiten overeenkomst is, dat Roda JC Kerkrade bij een stand-alone variant of een fusieclub anderszins ook in de toekomst in Kerkrade blijft spelen. Een overeenkomst met een termijn van minder dan jaar is voor de PvdA niet acceptabel. Er zal dus ook een boetebeding in de overeenkomst moeten komen dat zegt dat indien men zich niet aan deze afspraak houdt er een bedrag van 3 miljoen euro per restant jaar van de overeenkomst verschuldigd is als men wil verkassen buiten de gemeente. Indien er een fusieclub komt en de naam van het stadion niet commercieel te verkopen is geeft ze het college de suggestie mee om het stadion om te dopen in Stadion Kerkrade. Mocht de fusie niet doorgaan, dan verbindt de PvdA met dit voorstel de eis dat de naam alsnog Roda JC Kerkrade zal worden. Pagina 12 van 21

13 Tot slot licht spreekster nogmaals de aanvullende voorstellen van de PvdA Kerkrade toe, waar ze ook graag de mening van het college over hoort en van de andere fracties: 1. Onderzoek grondig wie er verantwoordelijk zijn voor het beleid binnen de bvo Roda JC en verbind daaraan de noodzakelijke personele consequenties. 2. Zorg dat het college een toezichthoudende rol krijgt met verregaande bevoegdheden. 3. Geef goedwillende supporters een rol in het nieuwe bestuur zodat Roda JC Kerkrade weer een eigen Kerkraads gezicht krijgt. 4. Behoud Roda JC voor Kerkrade en indien een fusieclub het gevolg is, behoud dan deze d.m.v. de voorgestelde suggesties als het boetebeding. 5. Koppel de naam Kerkrade aan het stadion bij een eventuele fusie. 6. Indien er geen fusie komt wordt de naam Roda JC veranderd in Roda JC Kerkrade. Met uitzondering van de heer Jongen ondersteunt de PvdA dit voorstel indien wordt ingegaan op de wensen en gaat ze ervan uit dat schoon schip gemaakt wordt en dat het wanbeleid van de afgelopen jaren tot het verleden behoort! Mevrouw Fischer concludeert dat Roda in acute financiële problemen zit en om 1 minuut voor 12 de hand komt ophouden bij de gemeente. Via een boekhoudkundige truc is er een mogelijkheid geboden om gemeentelijke steun te bieden. In het voorstel wordt aangegeven dat Roda door een financiële golfbeweging, de ene keer meer en de andere keer minder inkomsten, in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. GroenLinks vindt dat Roda dat zou moeten weten, het is immer geen club die pas 1 jaar bezig is en dat had voor het Rodabestuur duidelijk moeten zijn. De achterliggende oorzaken zijn onduidelijk. Wil men de negatieve spiraal ombuigen, dan zal men minimaal moeten weten waarom het mis is gegaan. In 05 zijn duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. het toezicht op zowel de stadionholding als op Roda JC zelf. Toenmalig wethouder Willems sprak van een waterdichte constructie die nu echter helemaal niet waterdicht blijkt te zijn. Anders had de gemeente eerder op de hoogte moeten zijn van het zware weer waarin Roda verzeild is geraakt. Onvoldoende gemotiveerd is ook hoe dit toezicht heeft kunnen falen en waarom de raad zo laat is geïnformeerd over de problematiek. Ook een gedegen onderzoek naar alternatieven ontbreekt. Bij de bankgarantie van miljoen in 05 kon men via de Vrienden va n Roda na aandringen van deze raad toch nog 3 miljoen vinden. Zijn er dan nu geen vrienden meer te vinden die financieel willen bijspringen? Uit het voorliggende stuk blijkt nergens dat dit ook nu weer is geprobeerd en of er andere alternatieve zijn onderzocht. Bijvoorbeeld: onderzoek nog een keer het ophalen van gelden bij financieel draagkrachtigen. Vrijwillig korten op salarissen van bestuurder en spelers, directie en trainers van bijvoorbeeld %. Financiële donaties van Roda-fans uiteraard naar draagkracht. Wordt over Roda niet gezegd dat het de trots van het zuiden is? Wordt met het zuiden dan alleen Kerkrade bedoeld of zijn er nog andere gemeente die trots willen zijn op Roda? En is Roda voor hen misschien ook iets waard in financiële zin? Als deze voorstellen worden overgenomen dan is GroenLinks misschien ook bereid een steentje bij te dragen. In 05 heeft GroenLinks de situatie omschreven als met de rug tegen de muur. Dit is ook nu weer zo. Als we dan het voorstel al hebben over de neerwaartse spiraal, dan moet worden geconcludeerd dat de gemeente daarin ook terecht is gekomen. Hoe komen we uit deze wurgconstructie? Want we willen uit deze wurgconstructie. Verder is onvoldoende uitgediept wat de consequenties zijn als Roda failliet gaat. Het bestuur wil Roda aan het eind van het seizoen als zelfstandige club laten stoppen om verder te gaan als fusieclub met Fortuna. Van de gemeente Sittard-Geleen is bekend dat deze gemeente geen enkele financiële bijdrage wil geven voor een eventueel gefuseerde club. In de wet staat overigens nergens dat een failliet bedrijf geen nieuwe start zou kunnen maken met een ander failliet bedrijf. Twee failliete clubs kunnen immers samen opnieuw beginnen. Een failliet Roda betekent dat de bankgarantie ingelost zal moeten worden. Een failliet Roda betekent echter niet automatisch een failliete Holding Stadion Kerkrade BV. Met de fusieclub kan er dan eventueel naar andere oplossingen worden gezocht en een constructie gevonden worden waarin een afbetaling van die 13 miljoen aan de gemeente Kerkrade verankerd kan zitten. De lastige situatie waarin Roda nu zit, is volgens GroenLinks een direct gevolg van de fusiebesprekingen. Wie wil er immers nog investeren in een club waarvan de toekomst zo onzeker en onduidelijk is? Deze fusiebes preking was het initiatief van de Provincie en dat maakt hen volgens ons hoofdverantwoordelijk. Waarom komt Roda dan bij de gemeente het handje ophouden en niet bij de Provincie? De nieuwe injectie van 3 miljoen heeft alleen zin als het ook een doel beoogt dat zoden aan de dijk zet. Voor zover nu te overzien worden die 3 miljoen wellicht in een toekomstig leeg stadion gepompt. Roda is spreekster na aan het hart gelegen, maar met het huidige voorstel is Roda niet uit de gevarenzone. De enige conclusie die GroenLinks daarom kan trekken is helaas dat dit een slecht Pagina 13 van 21

14 voorstel is, voor Roda, voor de gemeente en voor alle Kerkraadse burgers die daar financieel aan bij moeten dragen. Ruim 60 euro per persoon, jong of oud, arm of rijk, fan of niet. Niet het Rijk, niet Sittard-Geleen en mogelijk ook niet de Provincie zullen een financiële bijdrage leveren zodat in Kerkrade eredivisie voetbal gespeeld kan worden. Volgens dit voorstel betaalt enkel de gemeente Kerkrade. Dit risico wil GroenLinks niet lopen. Het voorstel moet van tafel. Er zijn voldoende handvatten aangedragen voor een evenwichtigere aanpak. Trek dit voorstel in en ga opnieuw met alle partijen aan tafel om te onderhandelen. GroenLinks steunt dit voorstel dus niet en heeft een motie voorbereid. Spreekster leest deze voor: Overwegende dat na de gemeenteraadsvergadering van hedenavond 18 februari 09, de gemeente Kerkrade op korte termijn meerderheidaandeelhouder zal zijn in de Holding Stadion Kerkrade BV; met de aandelentransactie juist wordt beoogd de continuïteit van het PLS te waarborgen; er nog veel onduidelijkheden resteren met betrekking tot de toekomst van betaald voetbal in het PLS; Gelezen, het aangenomen besluit inzake de continuïteit van het PLS, nr. 09Rb0; de nota van toelichting behorende bij hierboven genoemd besluit, nr. 09TI011, alsmede de daarbij behorende bijlage; Besluit het College van B&W op te dragen: uiterlijk mei 09 (het einde van de reguliere Eredivisie competitie 08/09) met een gedegen onderbouwd plan te komen om de continuïteit van het PLS op sportief en financieel vlak te waarborgen; de gemeenteraad tussentijds te informeren over belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de continuïteit van het PLS. De heer Ploum vindt dat Roda paniekvoetbal aan het spelen is. De raad moet in 14 dagen besluiten om 3 miljoen ter beschikking te stellen. Zijn fractie heeft bij het voorstel enige kanttekeningen. Hij vraagt zich af of 3 miljoen wel genoeg is? Het bedrag bestemd voor de aflossing van de schuld welke de stadion BV heeft aan de Roda holding, waarin ondergebracht de spelers BV, heeft een hoogte van Als voorwaarde is gesteld dat de schuld tot nul gereduceerd zou worden. Waar komt die euro dan vandaan? Zoals uit de motivering van het besluit blijkt, zijn de verplichtingen altijd voldaan naar de ABN Amro. Het is dan ook vreemd dat plotseling binnen 14 dagen de hele situatie bij Roda dermate verslechterd is dat er een faillissement aan zit te komen. Kan dat worden toegelicht? Ook is de vraag wie in de toekomst de huur van het stadion gaat betalen. Zoals uit de motivering eveneens blijkt, leidt de bijdrage van 3 miljoen niet tot een structurele oplossing van de financiële problemen, maar het is alleen bedoeld voor de overgangstermijn naar het nieuwe seizoen. Wat gebeurt er nu met de fusiebesprekingen? Als die niet tot een fusie leiden, moet de gemeente dan als hoofdeigenaar van het stadion niet meepraten over de in en outs van de fusie en financiële consequenties daarvan? Wat gebeurt er na een eventuele fusie met het trainingscomplex op Kaalheide? Wordt in de toekomst gestreefd naar een stringenter toezicht? En wat gebeurt er met de schuld bij de gemeente van iets meer dan 1 miljoen? Het college schrijft in het voorstel dat een herbezinning over de totale structuur van zowel het stadion als de voetbaltak inclusief gesloten overeenkomsten en personele en bestuurlijke invulling plaats dient te vinden met een mogelijke herziening daarvan. Onderdeel daarvan zal ook zijn de bijdrage van Roda JC BV aan de maatschappelijke doelen. Met het eerste deel kan zijn fractie instemmen, maar het is onduidelijk wat die maatschappelijke doelen zijn. Uit het voorstaande blijkt dat er voor de lijst Coumans nog heel veel vragen zijn en in dit stadium acht spreker het voorliggende stuk dan ook niet rijp voor behandeling. Hij verzoekt het college daarom de besluitvorming hieromtrent tot een later tijdstip uit te stellen. De voorzitter constateert dat een aantal mensen tegen zal stemmen en dat een aantal fracties mee zal gaan, zij het onder een groot aantal forse voorwaarden. De collegeleden hebben daarom om een schorsing verzocht om het een en ander door te spreken. Pagina 14 van 21

15 Schorsing van. tot u.55 uur 5 Wethouder Terpstra heeft vooral frustratie geproefd. Er werd de vraag gesteld of er w el beleid bij Roda JC werd gevoerd. We staan met de rug tegen de muur, er is sprake van slecht rentmeesterschap, idiote geldstromen, mismanagement. Al dit soort uitdrukkingen kwamen langs. Spreker denkt dat deze uitdrukkingen aangeven wat de raad voelt en de raad mag van hem aannemen dat dit exact is wat het college ook voelt. De gemeente is te laat geïnformeerd over de situatie zoals die er nu bijligt. Er zijn vaak gesprekken met elkaar gevoerd en van de ene dag op de andere bleek dat de situatie bij Roda JC veel ernstiger was als dan men de gemeente ooit heeft laten doen vermoeden. Het college is geschrokken en spreker heeft zich de laatste weken intensief met hetgeen er gebeurd is moeten bezighouden en is er zeker nog niet uit. Maar zijn frustratie werd gedurende dat proces groter en dat geldt voor het hele college. Het college heeft goed naar de raad geluisterd en het zal zeker zo zijn dat het college verder zal onderzoeken en die onderzoeken zullen tot consequenties moeten leiden. In de toekomst moet worden voorkomen dat op deze manier met elkaar wordt omgegaan, zeker nu er toch ook sprake is van gemeenschapsgeld in de voetbalwereld. Er zal een andere invulling moeten komen als het gaat om de controle en ook de zeggenschap zal een andere vorm moeten krijgen. Het college zal mensen op hun gedrag aanspreken, er zal naar het verleden moeten worden gekeken, men zal goed moeten analyseren wie waarvoor verantwoordelijk is en daar ook consequenties aan verbinden. Spreker zit echter op dit moment in een verschrikkelijk dilemma. Er zijn enorm veel vragen en voorstellen die ook bij het college hebben gespeeld, die ook voor het college vanzelfsprekend horen in de discussie als het gaat over hoe nu verder. Er is echter een verschrikkelijke tijdsklem. Er moet min of meer morgen al de helpende hand worden toegestoken om te voorkomen dat Roda JC niet meer bestaat. Als spreker goed naar de raadsleden heeft geluisterd, dan is men in ieder geval over het algemeen van mening dat die helpende hand er wel mag komen, zij het onder zeer stringente voorwaarden. Het nu invulling geven aan al die voorwaarden en al die voorstellen zoals zojuist gedaan, dat is een onmogelijke zaak. Daarom wil het college het volgende voorstel doen: vanwege het feit dat het college zal moeten kunnen handelen, omdat het anders morgen te laat kan zijn, neemt het college alle voorstellen mee, zal er uitwerking worden gegeven aan alle eisen die door de raadsfracties en door de leden zijn benoemd en die ze als voorwaarden voor hun instemming hebben gesteld. Het college zal naar aanleiding van het gevraagde onderzoek doen. De genoemde uitwerking die daarvan het gevolg zal zijn en de consequenties die daaraan verbonden moeten worden, worden met de raad overlegd. Er is geen enkel voorstel vanavond genoemd dat n iet ook echt één van het college zou kunnen zijn, maar het college moet wel de tijd krijgen om al die zaken op een goede manier te verwerken en te komen tot een verstandige overeenkomst met de partij waar ze mee te maken heeft. De voorzitter acht het goed de formulering op papier te zetten zodat men van elkaar weet wat de wethouder exact heeft aangegeven voor als er later op wordt teruggekomen. Wethouder Terpstra leest voor het voorstel voor: Het college zal verdere uitwerking geven aan alle eisen die door de raadsfracties aan hun instemming zijn verbonden. Het college zal naar aanleiding van het gevraagde onderzoek en de genoemde uitwerking in overleg met de raad de daaraan te verbinden consequenties bepalen. Wethouder Krasovec zegt dat wethouder Terpstra al veel heeft gezegd. Deze zaken staan ook in het stuk dat de raad heeft ontvangen in het laatste blok, echter niet helemaal beschreven. Al de situaties die nu aan de orde zijn geweest hebben ook in het college gespeeld. Op een gegeven moment is dan een onderzoek belangrijk, want verwijtbaar gedrag moet worden aangepakt. Er zal extra worden gekeken naar de opmerkingen die nu door de raad zijn gemaakt. Ten aanzien van de rol van de heer Willems moet worden gesteld dat deze toentertijd als toezichthouder was aangesteld om te contoleren of alles omtrent de lening en de garanties daarvan goed ging, zodat er geen dingen zouden gebeuren waardoor de gemeente al eerder zou worden aangesproken op de garantie die de gemeente had gegeven. Ten aanzien van de maatschappelijke doelen die de gemeente wil afdwingen van Roda: een aantal collegeleden is op bezoek geweest bij diverse andere voetbalclubs om te kijken hoe zij dat doen en de uitwerking daarvan zal binnenkort op papier worden gezet. Dat is immers ook een eis die het college op tafel legt, die het college van Roda verlangt richting de bevolking. Het stadion is voor de gemeente belangrijk, dat moet in ieders gedachte overeind blijven. Er moet voetbal worden gespeeld. In het college is afgesproken dat de burgemeester naar buiten toe het college uit de wind zou houden, dit vanwege de beveiliging en wat dies meer zij. Pagina van 21

16 De voorzitter zegt samenvattend dat er een algemeen beeld is gegeven zoals er tegenaan wordt gekeken. De wethouder zal het formuleren. Er is geluisterd en aangegeven dat er niet op alle voorwaarden kan worden geantwoord. Onderzoek zal worden gepleegd, consequenties zullen worden aangegeven, de noodzaak van nu betalen ligt op tafel. Er wordt teruggekoppeld over de inhoud. Hij kan zich voorstellen dat de raad per fractie wil reageren, maar een schorsing is ook mogelijk om na te kunnen denken over hetgeen is verteld, daar er toch een goede formulering moet worden gevonden. De wethouder zal de formulering uittypen zodat iedereen weet wat er gebeurt. Schorsing van tot 21. uur De voorzitter vraagt de raadsleden hoe ze aankijken tegen het voorstel van het college. De heer Bok vindt het vervelend dat hier mensen al worden veroordeeld terwijl er nog onderzoek wordt gevraagd. In Nederland gaat dat toch andersom? Eerst komt er onderzoek en dan pas worden mensen geslachtofferd. Hij is het ermee eens dat er zaken zijn die niet goed gegaan zijn. Maar de terminologie die vandaag is gebezigd nog voordat echt onderzoek is gebeurd, dat is wat zwaar aangezet. Als voorbeeld van het slechte bestuur geeft hij aan dat ze van de miljoen wel hebben betaald, dat moet een andere club in Nederland Roda maar eens nadoen. Er zijn gemeenten die op moeten draaien voor het totale stadion en dat moet ook maar eens worden gezegd. Hij vond het zeer correct dat de wethouder Krasovec de heer Willems in bescherming nam, want die had het ook niet verdiend wat hier wordt verteld. Hij heeft gedaan wat hij moest doen en 14 rapportages geschreven. Daarvan is de raad op de hoogte gebracht en dan moet niet achteraf worden gezeurd. Hij kan leven met de formulering van de wethouder. Mevrouw Szalata zegt betreffende de opmerking over de heer Willems dat hij heeft gedaan wat hij moest doen dat indertijd is gevraagd om een verdere toezichthoudende rol dan nu is gebeurd. Dat is toen van tafel geveegd en dat is nog steeds heel jammer. De heer Bok zegt dat het geld morgen of overmorgen nodig is, maar dan kunnen er nog wel eisen worden geformuleerd. Hij denkt dat met name de toezicht op het bestu ur vandaag moet worden geregeld, dat is een ingreep die enorme consequenties heeft voor de Raad van Commissarissen en het directiebestuur. Hij vindt dat vandaag met elkaar moet worden afgesproken, dat er zoals bij artikel 12-gemeenten een toezichthouder komt die een vetorecht heeft. Aan hem moeten alle voorstellen worden voorgelegd. Als het onderzoek afgerond is dan zullen de feiten boven water komen en komen er misschien nog lijken uit de kast. Dan moeten er consequenties aan worden gehangen en dan wordt er hopelijk een nieuwe structuur gevonden die een breed draagvlak heeft binnen de Roda-familie en daar zullen mogelijk wel mensen consequenties aan moeten verbinden om Roda toch weer een verenigingsgevoel te geven. Vandaag zal moeten worden geregeld dat er geen beslissingen meer worden genomen zoals het aanstellen van een nieuwe directeur of het wegjagen van de trainer. Dat zal voorgelegd moeten worden aan de toezichthouder van de gemeente Kerkrade. Hij stelt de heer Willems voor, deze wil dat ook. Nol Hendriks wil dat misschien ook, hij is een Roda-man in hart en nieren. Spreker steunt het voorstel dus onder de voorwaarde dat vandaag wordt geregeld dat er bestuurlijk toezicht komt. Als het bestuur dat niet accepteert, dan moet het geld niet worden overgemaakt. De heer Snijders zegt dat de instemming wordt gekoppeld aan alle eisen die door de verschillende fracties vandaag naar voren zijn gebracht. Er is voor hem geen enkele reden om aan het college te twijfelen dat zij dit niet gestand zullen doen. Dat komt dan vanzelf terug in de raad. Verder zal er vanavond niet worden gekomen. De opmerking van de heer Bok over toezicht is ook door andere fracties ter tafel gebracht. De wethouder heeft gezegd het totale pakket van eisen te koppelen aan de instemming. Zo mag het voorstel van zijn fractie doorgaan. De heer Roland vindt hetgeen de heer Bok zegt kloppen. In het verleden heeft het bestuur zaken goed gedaan. Ze hebben geld betaald, veel afgelost. Maar in Nederland wordt men helaas beoordeeld en veroordeeld op hetgeen wat nu gebeurt en niet op wat ze in het verleden hebben gedaan. Hij stemt in met hetgeen de heer Bok zegt, het toezicht houden moet vandaag worden geregeld. Voor de rest kan hij zich vinden in de stelling van het college dat ze verder uitwerking zal geven aan alle eisen die door de raadsfracties aan hun instemming zijn verbonden. Dat zijn er nogal wat, dus dat kan nu niet 1, 2, 3 worden verwerkt. Hij vertrouwt het college erin dat ze goed werk zullen leveren. De fractie steunt het voorstel dus, met uitzondering van de heer Jacobs. Pagina 16 van 21

17 De heer Schneider hoort de wethouder aangeven dat hij alle eisen die aan instemming zijn verbonden verder zal uitwerken. Hij geeft ook aan dat hij het gevraagde onderzoek naar genoemde uitwerking in overleg met de raad doet, evenals bepalen van de consequenties. Het onderzoek naar wat er tot op heden is gebeurd heeft niet zo n spoedeisend karakter dat er volgende week uitsluitsel over moet worden gegeven. Dat moet een heel goed onderzoek worden en daaraan moeten consequenties vasthangen. Het volgende punt is cruciaal: een toezichthouder met een vetorecht kan worden benoemd bij Roda, maar waarschijnlijk is Roda eind mei/juni volgend jaar einde oefening. En dan? Nú wordt er bepaald dat gemeenschapsgeld van de burgers van Kerkrade, maar liefst 3 miljoen euro, wordt overgeheveld naar een instantie waarvan de belastingbetaler vervolgens niet weet wat daarna gaat gebeuren. Deze vergadering is dus cruciaal want op het moment dat nu met zogenaamde harde eisen wordt gekomen, gaat men wel akkoord met 3 miljoen, maar straks heeft men nul invloed op datgene wat met Roda verder gaat gebeuren. Het is hartstikke leuk om straks te horen dat er een aantal mensen gaat hangen naar aanleiding van het feit dat ze hun functie niet goed hebben uitgeoefend, maar spreker wil nu namens zijn fractie niet de verantwoording nemen voor het feit dat er maar liefst 3 miljoen belastinggeld wordt gestort in iets waarvan de toekomst niet voorspeld kan worden. Daarom is als tweede reden in de motie aangegeven dat het van cruciaal belang is dat degene die nu opstaat en betaalt en deze club boven water houdt ook straks zeer zeker instemming moet hebben in wat er met Roda c.q. de fusieclub gaat gebeuren. Die invloed moet nu gewaarborgd worden en dat moet niet pas nadat d ie 3 miljoen is betaald, want dan is het te laat. Over 2 jaar staat óf Roda óf een fusieclub weer met een behoefte van een paar miljoen op de stoep en dan kan de gemeente weer geen nee zeggen omdat deze een gemeentegarantie van miljoen aan de broek heeft hangen en er ook al 3 miljoen in heeft geïnvesteerd. Met de rug tegen de muur maar gaan storten moet afgelopen zijn. De gemeente moet nú bepalen wat er gaat gebeuren. Hij wil nadrukkelijk aan de raad meegeven dat deze verantwoording moet afleggen aan de burgers zodat hen recht in de ogen kan worden gekeken. Het moet duidelijk zijn waarom die 3 miljoen wordt gestort. Dat is nu niet berekend en daarom stemt de VVD op dit moment tegen dit besluit. Wethouder Terpstra vindt één ding duidelijk: het college maakt zelfs niet 1 euro over als het toezicht niet is geregeld. De gemeente is geen gekke Henkie die maar even 3 miljoen op de rekening van Roda stort. De komende dagen worden zaken helder geregeld en daar zal Roda zich aan moeten conformeren, anders wordt er niets gestort. De heer Ploum wil opheldering. De burgemeester heeft zojuist een betoog gehouden dat er morgen geld moet worden overgemaakt, dat valt niet te rijmen met hetgeen de wethouder nu zegt, dat hij nog enkele dagen de tijd heeft. Dat pleit er ook voor om nu geen overhaaste besluiten te nemen, dat is kennelijk niet nodig. Wethouder Terpstra heeft ruimte nodig om te kunnen doen wat op dit moment noodzakelijk is. En niet meer dan dat. Het college zal heldere voorwaarden gaan formuleren en Roda zal zich daaraan moeten conformeren, anders gaat de kraan alsnog dicht. De heer Bell antwoordt dat zijn standpunt niet is gewijzigd. Invloed vooraf is belangrijk om straks met de fusie de stem te kunnen laten horen. De heer Ruiters vond het verhaal van de wethouder kort en duidelijk. Misschien kan als stok achter de deur het geld niet in één keer worden overgemaakt, maar alleen de salarissen van deze maand. Elke maand vervolgens een beetje overmaken, dan is toch het totale bedrag betaald, maar ondertussen heeft de gemeente een stok achter de deur om tot meewerken aan het onderzoek te dwingen. Complimenten voor de heldere terugblik en de toezegging aan de raad. Hij vraagt naar het tijdspad. Hij vindt het fijn dat de heer Bok de heer Willems rehabiliteert, spreker vond het moeilijk dat vanuit zijn eigen positie te doen omdat hij uit de eigen partij komt, maar het is fijn dat een collega -raadslid dat dan doet. Dank daarvoor. Mevrouw Szalata sluit zich aan bij de heer Schneider. Haar fractie vindt het ook heel riskant o m 3 miljoen op tafel te leggen zonder dat bekend is wat de afloop gaat zijn. Het tussenvoorstel is om vandaag 1 miljoen beschikbaar te stellen voor Roda om de hoogste nood op te lossen en afhankelijk van het onderzoek en de consequenties en het uitvoeren van de gestelde voorwaarden die vandaag aan de orde zijn gekomen, pas in een later stadium in te stemmen met het resterende bedrag. De heer Brauers vindt de tekst van het college wel kort maar niet heel helder. Er staat letterlijk dat het college uitwerking zal geven aan alle eisen die door de raadsfracties aan hun instemming zijn verbonden. Er is constructief met elkaar vergaderd en GroenLinks is geen tegenpartij, maar heeft voorstellen gedaan hoe uit de crisis te komen. Maar met deze tekst in de hand leest hij dat hetgeen GroenLinks heeft ingebracht geen Pagina 17 van 21

18 onderdeel uitmaakt van hetgeen de wethouder wil onderzoeken. Dat vindt hij natuurlijk niet zo handig. Hij hoopt dat het college zal zeggen dat dit niet de bedoeling is. Dan is hij daar tevreden mee. Betreffende het bestuur: als iemand een 8 krijgt voor geschiedenis vanuit het verleden, maar een 2 voor rekenen, dan is dat wel fataal, dan ga je niet over. Dat is dus geen sterk argument. Het gevoel van de hele raad is dat het college de raad met dit voorstel overdondert. De denkrichting van de PvdA ondersteunt hij. Hij wil daaraan toevoegen dat de gemeente zich niet moet laten chanteren met een zogenaamd faillissement. Roda gaat niet morgen failliet. Want wie zou nu de kip gaan slachten als er strakst een gouden ei uit kan komen? Dat zal zeer zeker gaan gebeuren! Wie wil er nu een faillissement, wetende dat er straks iets beters uit komt? Daar gelooft hij niet in, dus wat dat betreft is het weliswaar heel ingewikkeld en er zijn heel veel suggesties gedaan, er is een richting aan gegeven, er is gesproken over een onderzoek en over hoe nu verder te gaan met het stadion, maar daarom wil het er bij zijn fractie niet in dat er vandaag ook maar enige toezegging wordt gedaan rondom de financiering. Het college moet zaken uitwerken. GroenLinks is ervan overtuigd dat als de wethouder zegt enkele dagen nodig te hebben dat Roda dan failliet zou zijn. Die spelers die nu geen salaris zouden krijgen, die staan er nog altijd veel beter voor dan heel wat mensen in Nederland die soms bewust salaris ingehouden krijgen en daar akkoord mee moeten gaan om hun arbeidsplaats te kunnen behouden. Deze spelers krijgen in ieder geval hun geld nog. Maar zij mogen ook best meedoen aan het inleveren. Het is heel riskant om nu al die gouden eieren op tafel te leggen. En daarnaast ziet spreker de resultaten van de club en die zijn ook niet goed, dus wat dat betreft moeten zij zich ook schuldig voelen en bij zichzelf nadenken of ze alleen maar de gemeente Kerkrade willen laten opdraaien voor het probleem waar ze zelf mede debet aan zijn. Dus neem alle voorstellen mee en kijk naar hetgeen GroenLinks heeft ingebracht, maar neem vandaag geen besluit over geld. Er moet iets gebeuren, het stadion moet niet verzuipen, maar al het andere is prematuur. Hij omarmt dus het voorstel van de PvdA, maar zonder middelen. De voorzitter zegt dat dit niet kan, het voorstel behelst 3 miljoen. Nu moet ruimte voor een gedeelte van het bedrag worden vrijgegeven, daarna moet over de voorwaarden worden gediscussieerd, dit moet worden teruggekoppeld in de commissie en naar gelang die situatie zal de rest moeten worden geregeld. Deze noodzaak moet worden onderschreven. Als GroenLinks niet voor het voorstel is, dan moet dat wel duidelijk zijn. De heer Brauers vindt dat de burgemeester niet goed heeft geluisterd. GroenLinks denkt in de lijn van de PvdA om nu geen besluit te nemen over die 3 miljoen. Maar er moet ook geen besluit worden genomen over 1 miljoen, het besluit moet worden uitgesteld. De voorzitter zegt dan toch goed geluisterd te hebben, GroenLinks is tegen het voorstel. De heer Brauers zegt dat de PvdA het ook niet eens is met het voorstel en zelf een ander voorstel doet. Dat doet GroenLinks nu ook. De burgemeester zegt straks het voorstel te zullen formuleren, dan kan GroenLinks ja of nee zeggen. De heer Ploum is tegen het voorstel. De heer Brauers kwam in zijn richting door de zaak te willen uitstellen en later te besluiten. Hij is niet tegen een injectie in Roda JC, maar niet op basis van deze filterdunne argumentatie. Het is te gevaarlijk nu te besluiten, daarom is hij tegen het voorstel. Wethouder Terpstra kan prima leven met een voorstel betreffende het geleidelijk overmaken van het geld, dat past exact bij hetgeen het college zelf ook wil. Maar hij kan de opdracht niet zonder enige financiële ruimte uitvoeren. De voorzitter antwoordt dat niemand dit zegt. De meerderheid zegt akkoord te zijn om te beginnen met 1 miljoen. Er is daarnaast een aantal voorwaarden geformuleerd die besproken moet worden met het bestuur en de verantwoordelijken. Daaromtrent moet de raad worden geïnformeerd via de commissie. De wethouder heeft de ruimte en tegelijkertijd wordt hij bediend naar aanleiding van zijn woorden niet alles in één dag te kunnen regelen. Hij krijgt dus ook qua tijd ruimte. De verantwoordelijkheid ligt bij hem en het college om te kijken in hoeverre hij die speelruimte gebruikt naar aanleiding van de onderhandelingen. Daarbij constateert hij dat GroenLinks, de VVD, de lijst Coumans en de SP tegen zijn. Mevrouw Szalata wil het nuanceren. Het vrijgeven van het resterende bedrag van 2 miljoen is voor de PvdA zeer afhankelijk van wat de uitkomst is van het onderzoek en van het voldoen aan voorwaarden. Wethouder Terpstra kan die toezegging niet doen. Het onderzoek zal grondig moeten gebeuren, de kwaliteit is leading als het gaat om het eraan kunnen verbinden van consequenties. Hij kan niet meer als zeggen zo snel mogelijk. Hij zal daar verschrikkelijk hard aan trekken, maar hij kan er nu geen tijdspad aan hangen. Hij denkt dat het geen enkel probleem is om met elkaar afspraken te maken ten aanzien van de manier waarop er Pagina 18 van 21

19 met elkaar wordt gecommuniceerd de komende weken. Ook op zeer korte termijn moet er een voorstel samen met de griffie worden gemaakt over hoe dit communicatieproces vorm kan worden gegeven zodat de raad voortdurend wordt geïnformeerd over de stand van zaken en over dat wat de gemeente al of niet wil doen en wat de raad daar dan weer van vindt. Er moet een heldere communicatielijn over worden afgesproken. Mevrouw Szalata vraagt hoe het verder moet als men het straks na die 1 miljoen niet eens is over de voorwaarden. Die moeten een stok achter de deur zijn voor de overige 2 miljoen. Wethouder Terpstra begrijpt dit maar hij zal toch enige ruimte moeten hebben om iets te kunnen doen. Mevrouw Szalata geeft hem de ruimte van 1 miljoen. Wethouder Terpstra heeft daar geen moeite mee. Maar zelfs betreffende deze ene miljoen moet worden gepraat wat er de komende weken mee gaat gebeuren. De heer Kockelkorn zegt dat de wethouder toch zojuist zelf heeft aangegeven dat als ze niet aan de voorwaarden voldoen, er geen euro naar Roda gaat. De voorzitter meldt dat er nu een feitelijk acuut liquiditeitsprobleem is. Daarvan zegt de wethouder dat hij op voorstel van de raad gaat b etalen in delen. De raad stelt immers nadrukkelijk eisen en voorwaarden. Die worden teruggekoppeld. Maar de raad kan wel van alles eisen, maar er is ook nog een andere partij. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan is het geen eisen, maar door de s trot duwen en dat is niet verstandig. Als de raad dat wel doet, dan wordt er niets opgelost. Er moet wel worden geprobeerd om met elkaar in gesprek te blijven. Spreker is ervan overtuigd dat men heel goed inziet hoe serieus de raad heeft gesproken over deze problematiek. Als de raad nu niets doet, dan wordt zij aangesproken op de garantieverlening. Die garantie ligt er en dan is het over en sluiten. De heer Bok denkt dat de voorzitter de strekking niet helemaal begrijpt. Er wordt nu 1 miljoen toegezegd, ondertussen loopt het onderzoek met sneltreinvaart. Als ze meer moeten hebben, dan zal worden bekeken aan de hand van de voorwaarden en het onderzoek of de resterende 2 miljoen overgemaakt kan worden. De ruimte is dus 1 miljoen en dat wil de hele raad zo. De voorzitter zegt dat op het moment dat de raad nu ruimte geeft voor 1 miljoen, dat dit dan ook zegt dat de wethouder terug moet naar de raad om te praten over de invulling van de voorwaarden. Wethouder Terpstra antwoordt dat de raad de voorwaarden bepaalt. Hij heeft ruimte nodig om überhaupt iets te kunnen. Hij wil verder niets liever dan de raad deelgenoot maken van hetgeen er de komende maanden gaat gebeuren. De voorzitter constateert dat GroenLinks, SP, de VVD, de Lijst Coumans en de heren Jacobs en Jongen tegen het voorstel zijn. De overigen zijn voor. Hij meldt dat er als volgt wordt besloten: de wethouder krijgt de ruimte om te gaan praten conform de opmerkingen die zijn gemaakt. Hij heeft de ruimte van 1 miljoen. Vervolgens zal hij volgende maand terug moeten komen om de raad te rapporteren over de uitkomst om vervolgens te praten over het volgende deel van de 3 miljoen die noodzakelijk is in het kader van de liquiditeit. Het besluit zoals door de voorzitter verwoord aan het eind van de discussie, wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. PUNT 13a MOTIE INZAKE REGIONALE STRUCTUURVISIE PARKSTAD LIKMBURG De voorzitter meldt dat deze motie destijds is ingediend door vijf leden van de Parkstadraad namens de gemeenteraad, de heer Bok zal een toelichting daarop geven. De raad heeft ook een schrijven gezien van de wethouder daaromtrent. De heer Bok heeft vorige week maandag van de zowel de voorzitter van de Parkstadraad als de portefeuillehouder kunnen vernemen dat er een overleg was geweest met Kerkrade en dat er wel uit de problematiek gekomen zou worden, maar dat het nee-tenzij-principe zou worden gehandhaafd. De raad heeft gezegd niks, nee-tenzij het centrum, en dan wordt niet alleen het centrum bedoeld bij de Hema, maar ook de eventuele invulling van het Atrium-terrein. Het gaat over het hele centrum waarover het nee -tenzijprincipe niet wordt geaccepteerd. Dat betekent dat er ook geen besprekingen hoeven plaats te vinden onder de nee-tenzij regie. Er wordt akkoord gegaan met de structuur indien het nee-tenzij-principe eruit gaat. Pagina 19 van 21

20 Spreker wil met deze motie de wethouder niet 1 maar 2 handen in de rug zetten en zeggen dat de wethouder geen bespreking aan hoeft te gaan met het Parkstadsbestuur omdat de raad van Kerkrade anders besloten heeft. De heer Roland heeft al in de desbetreffende commissie en voordat de Parkstadraad naar de vergadering ging gezegd dat zijn fractie achter het plan staat. Hij steunt daarom de motie. De heer Schneider vindt dat er twee zaken spelen. Enerzijds een samenwerkingsovereenkomst met Parkstad. Daar wordt door de samenwerkende Parkstadgemeenten een structuurvisie gemaakt. Die visie is er niet voor niets, men wil met z n allen naar de toekomst kijken hoe de Parkstadregio zo optimaal mogelijk kan worden neergezet. Dat heeft te maken met woningbouw, met het aantrekken van bedrijven en verschillende andere zaken. De VVD is van begin af aan heel blij geweest met de samenwerking binnen Parkstad omdat een gemeente zoals Kerkrade in de huidige situatie daar alleen maar van kan profiteren. Dat moet het uitgangspunt zijn. Hij begrijpt de emotie die er zit en hij snapt ook waar het probleem zit. Het probleem zit in het feit dat Kerkrade plannen heeft in het centrum en daarbij geremd wordt door de Structuurvisie. Hij is van mening dat op het moment dat men in gesprek gaat binnen Parkstad over het centrumplan, zaken moeten worden benoemd. De VVD vindt het nee-tenzij -principe gegrond, die staat er niet voor niets. Er moet een afspraak worden gemaakt dat Kerkrade een uitzonderingspositie denkt te hebben, gezien de historie van de centrumontwikkeling. De VVD wil een motie ondertekenen als er precies in staat waar het over gaat. Het gaat niet over de Structuurvisie maar over een passage waarin staat waarom Kerkrade denkt een uitzonderingspositie te kunnen creëren, met redelijke argumenten. Dus niet de hakken in het zand, maar blij zijn met de samenwerking met Parkstad. Daar waar Kerkrade andere gemeenten wel eens verweet alleen vanuit de eigen gemeentegrenzen te denken, doet ze dat nu zelf ook. Er moet nu juist ook eens worden benoemd waar de schoen wringt. Mevrouw Ribbink vindt vertrouwen goed, maar controle beter. De PvdA zegt dit op grond van het feit dat er in het verleden meerdere afspraken zijn gemaakt met Parkstad. Ze zegt niet dat ze Parkstad of haar portefeuillehouders niet vertrouwt, maar in het verleden zijn afspraken gemaakt en vervolgens is een aantal bevoegdheden overgedragen in een grijze periode. Daarna heeft er een aantal wisselingen van portefeuillehouders plaatsgevonden. Betreffende de plannen rondom bijv. de AH XL en de Buitenring heeft Kerkrade ook betreffende het centrumplan de ervaring opgedaan hoe fragiel afspraken zijn als het gaat om het centrumplan. Het is er de PvdA heel veel aan gelegen om alle zekerheden ook daadwerkelijk binnen te halen. Op het moment dat de gemeente het moet doen op grond van vage toezeggingen, zoals de mailtjes van de heer Dritty, dan berust dat nergens op. Vandaar dat de Parkstadraadsleden heel formeel deze motie aan de raad willen voorleggen zodat er een raadsbesluit over komt en de afspraken die gemaakt worden over het nee-tenzij-principe duidelijk zijn. Die toezeggingen worden wel gedaan, maar hebben een informele status en dat wil de PvdA formaliseren. Wethouder Krasovec zegt dat het college er veel aan gelegen is om duidelijkheid te hebben. Er is een overeenkomst getekend omtrent de invulling van het centrumplan. Daarin wordt veel ingevuld, zoals het aantal woningen en de eventuele hoogte. Als daaraan wordt getornd dan kan dat problemen opleveren met degenen waarmee de overeenkomst is gemaakt. Toen is de afspraak gemaakt met de vorige voorzitter van Parkstad dat het centrumplan heel belangrijk is voor Kerkrade en dat daar niet aan wordt getornd. De heer Dritty heeft hem gebeld, spreker heeft toen gezegd dat het nee-tenzij-principe moet worden weggestreept, want er zijn afspraken gemaakt. De heer Bok merkt op dat hij akkoord gaat als de plannen voorgelegd en beoordeeld worden. Volgens de memorie van toelichting worden er geen plannen voorgelegd. De raad doet wat zij juist acht en niet alleen daar, maar ook op het Atrium-terrein. Toen de memorie van toelichting in de raad aan de orde was hebben de heren Schneider en Ploum een uitzondering gemaakt voor de Buitenring. Het is raar d at hij zegt dat er dan weliswaar een raadsbesluit is genomen, maar dat daar niet zo naar gekeken moet worden, dat er wel wat geritseld kan worden. De voorzitter vindt het woord ritselen niet helemaal goed. De heer Schneider vindt de stelling van de heer Bok niet juist. Er is inhoudelijk over de Buitenring inderdaad wat gezegd, maar er is ook door de VVD aangegeven dat zij de Structuurvisie onderschrijft en dat er een neetenzij-principe wordt gehanteerd binnen die visie, dat onderstreept de VVD. De VVD is alleen van mening dat de plannen die al sinds jaar en dag in Kerkrade geformaliseerd moeten worden, dat deze nou juist een uitzondering behoeven. Deze uitzonderingen moeten worden benoemd. Er moet niet over een nee -tenzijprincipe worden gediscussieerd, maar er moet worden gepraat over de uitzonderingen in die motie. Pagina van 21

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 30 november 2011 om 19.00 uur.

NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 30 november 2011 om 19.00 uur. NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag november 11 om 19.00 uur. Nr: 11it00974 A G E N D A : 1. Opening. 2. Vaststelling van de raadsagenda. 3.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade Aan: Van: Betreft: Antwoord: Datum: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade SP Kerkrade Kaardebol 26 6467HV Kerkrade Vragen artikel 38 n.a.v. publicatie over Roda Schriftelijk

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 12-3-2013 B&W-besluit nr.: 13.0213 Naam programma +onderdeel: Economie en toerisme Onderwerp: Advies aan de raad naar aanleiding van advies van de Commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1 Opening. 2 Vaststelling van de raadsagenda. 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 16 december 2009. 4 Ingekomen stukken.

1 Opening. 2 Vaststelling van de raadsagenda. 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 16 december 2009. 4 Ingekomen stukken. NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 27 januari om 19.00 uur. Nr: it00063. A G E N D A : 1 Opening. 2 Vaststelling van de raadsagenda. 3 Goedkeuring

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 2663-322 Vragen aan : Regering Commissie : Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr Vraag Blz Heeft de regering de noodzaak van steun voor Meavita aan zien komen?

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

AGENDA: 13. Motie GroenLinks met betrekking tot onderzoek mogelijkheden vergrotenweerstandsvermogen

AGENDA: 13. Motie GroenLinks met betrekking tot onderzoek mogelijkheden vergrotenweerstandsvermogen Fļ NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 27 november 2013 om 19.00 uur. Nr: 13it01307 10 AGENDA: 1. Opening 15 2. Vaststelling van de raadsagenda.

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars thuis. Allereerst willen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113 Raadsstuk Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113 1. Inleiding In de periode vanaf november vorig jaar tot maart jl. hebben wij uw raad

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april Collegeleden:

VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april Collegeleden: VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april 2014 Agendapunt 1: Opening Hekker Hafkamp Agendapunt 2: Spreekrecht Spreekrecht Geen sprekers voor het algemeen spreekrecht. Hekker Hafkamp Agendapunt 3: Overige

Nadere informatie

Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II

Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II Bijlagen/nummer 2010/211 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 211/1 Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II Beleidsontwikkeling/Bedrijfsvoering Aan de raad, Aanleiding De raad heeft op 31 mei j.l.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

CDA Kerkrade fractiesecretariaat: Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade

CDA Kerkrade  fractiesecretariaat: Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade CDA Kerkrade www.cdakerkrade.nl fractiesecretariaat: jja.bellen@home.nl Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 19 juni 2014 Betreft: Art. 38 vragen m.b.t.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

: Sjoerd J. Veerman (078) : Eenmalige bijdrage v.v. Alblasserdam

: Sjoerd J. Veerman (078) : Eenmalige bijdrage v.v. Alblasserdam Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Nummer : Raad 2012/072 Datum voorstel : 7 december 2012 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : Sjoerd J. Veerman (078) 770 60 04 s.veerman@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN B&W-nr.: 06.1475 d.d. 12-12-2006 1 Onderwerp Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met het afsluiten

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008. Dossiernummer 65-2008 OORDEEL Verzoeker De heer J. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

Nadere informatie

O P R O E P I N G S B R I E F

O P R O E P I N G S B R I E F Inhoudsopgave 04 29 april 2015 AG.pdf p. 2 03 notulen raadsvergadering 25 maart 2015.pdf p. 4 Besluit inzake toelating mevrouw M. van Soest.pdf p. 23 ingekomen stukken compleet.pdf p. 24 Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016-2018 Voorstel Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20041 Agendapunt Het plan van

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Blijft de minister met ons van mening dat van deze afwenteling van de kosten als gevolg van het financiële debacle op de huurders van Vestia geen spra

Blijft de minister met ons van mening dat van deze afwenteling van de kosten als gevolg van het financiële debacle op de huurders van Vestia geen spra Voorzitter, Wat er gebeurd is bij Vestia is schandalig en immoreel. Er zijn ongekende financiële risico s genomen en net als bij de banken blijkt Vestia too big to fail. Na de systeembanken kennen we nu

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie