De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Hans Onno van den Berg"

Transcriptie

1 De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod Onderzoeksverslag Juni 2007 Hans Onno van den Berg Inleiding: profijtbeginsel in de podiumkunsten Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd nog eens goed te kijken naar het profijtbeginsel in de cultuur en heeft daarvoor in de komende kabinetsperiode een bezuiniging tot 50 miljoen ingeboekt. De discussie heeft zich vervolgens (te) snel verengd tot de prijs van een toegangskaartje in de podiumkunsten. Tegen die verenging zijn twee bezwaren te maken: er is meer kunst en cultuur dan alleen podiumkunst; er is meer profijt dan alleen verhoging van prijzen van toegangskaartje, zoals meer publiek. Dit gezegd zijnde (daar komen we later nog op terug) is het goed na te gaan hoe het rijksgefinancierde aanbod op de VSCD podia wordt gefinancierd en welke mogelijkheden er zijn om daar vanuit een profijt-gedachte op in te grijpen. De volgende paragrafen verduidelijken de manier waarop het rijksgefinancierde aanbod op de VSCD podia te zien/te horen is en welke geldstromen daarmee gemoeid zijn. Wij doen dat aan de hand van onze jaarlijkse branchegegevens (podia 2005) en een apart gehouden onderzoek onder de 50 podia die het meeste rijksgefinancierde aanbod brengen (15 of meer voorstellingen per jaar). VSCD biedt het rijksgefinancierde aanbod ca 60 70% van het podium Niet alle voorstellingen van rijksgefinancierde gezelschappen en orkesten staan op VSCD podia. Wat door ons niet wordt geteld zijn: voorstellingen in een eigen theater dat geen lid is van de VSCD (OT, Oostpool, Huis van Bourgondië, Het Vervolg e.d.); voorstellingen in het buitenland; voorstellingen op scholen (vooral educatieve projecten); uitvoeringen op kleinschalige (muziek)podia (VKMC: culturele centra, kerken, buurthuizen e.d.) Omdat het CBS deze voorstellingen/uitvoeringen al enkele jaren niet (meer) telt, is er geen goed zicht op de aantallen voorstellingen en het publiek dat hier aanvullend op wordt bereikt. Een enkel goed gedocumenteerd voorbeeld is de Kamermuziek die in 2004 in aanvulling op de concerten op VSCD podia bezoeken telde op kleinere podia. (KAS 2004). Andere marktaandelen zijn niet bekend. Op basis van deze gegevens schatten wij dat 60% - 70% van alle voorstellingen en concerten van het rijksgefinancierde aanbod op VSCD podia staat en 30% - 40% op andere plekken. Wij hopen dat de branchemonitor bij het CBS weer wordt opgepakt, zodat dit soort cijfers in de toekomst beter onderbouwd kan worden. Aantal voorstellingen, publieksbereik en publieksinkomsten van het rijksgefinancierde aanbod In het Theateranalysesysteem (TAS) wordt de leden van de vereniging sinds 2002 gevraagd aan te geven welk aandeel het rijksgefinancierde aanbod op het podium inneemt en hoeveel bezoek daarop afkomt. Dat aandeel heeft zich sindsdien aldus ontwikkeld: Ontwikkeling rijksaanbod Voorstellingen / uitvoeringen Bezoeken (x miljoen) 1,5 1,6 1,3 1,3 Als % van totaal bezoek VSCD podia publieksinkomsten programma alle voorstellingen x M Waarvan tbv rjiksgefinancierde aanbod x M Leeswijzer: in 2002 telde de VSCD voorstellingen/uitvoeringen van rijksgefinancierde gezelschappen e.d. op zijn podia met 1,5 miljoen bezoeken; dit is 18% van het totaal bezoek; de totale publieksinkomsten op de VSCD podia bedroegen in miljoen; 18% daarvan komt terecht bij de rijksgefinancierde gezelschappen e.d., ofwel 27 miljoen 1

2 De totale publieksinkomsten voor het rijksaanbod zijn een schatting. Het publieksaandeel bedraagt in %. Dat percentage hanteren we als schatter voor de totale publieksinkomsten, onder aanname dat de kaartprijs van het rijksgefinancierde aanbod gemiddeld dezelfde zal zijn als van het andere aanbod 1. Contractvormen: rijksgezelschappen nauwelijks zeggenschap over toegangsprijs Voor een goed begrip van de markt van de podiumkunsten helpt het om het soort contracten te noemen dat tussen bespeler en podium mogelijk is: huur: bespeler huurt de zaal en neemt 100% van de recette mee naar huis; het podium krijgt alleen de huur, het risico van een volle of lege zaal ligt bij de bespeler; partage: bespeler en podium spreken af dat de recette tussen beiden wordt verdeeld; veel voorkomende verhoudingen daarin zijn: 65% - 90% voor de bespeler, 10% - 35% voor het podium, het risico van een volle of lege zaal ligt bij beide partijen; partage-garantie: idem partage, maar dan met de garantie dat de bespeler in elk geval bedrag Xxxx mee krijgt en dat de partage pas daarboven ingaat; de garantie komt overeen met de uitkoop; uitkoop: bespeler krijgt een vast bedrag en de recette is voor het podium; het risico voor een volle of lege zaal ligt bij podium. Van belang is dat de prijs van het toegangskaartje in principe wordt bepaald door degene die het publieksrisico loopt: in het geval van huur dus door de bespeler en in het geval van uitkoop door het podium. In de praktijk vindt veel onderling overleg plaats en soms bedingt bespeler een formele stem. Onderzoeksresultaten Op basis van de gegevens van TAS hebben wij de 50 podia met het meeste rijksgefinancierde aanbod een vragenlijstje gestuurd (zie bijlage) om te achterhalen welke contractvormen er gehanteerd worden en hoe de financiële verhoudingen uitpakken. 22 podia hebben gereageerd. Die steekproef is representatief voor het totaal: zowel grote als kleine aanbieders deden mee en podia met een afzonderlijk programmeringsbudget en zij die daarover niet beschikken deden mee. De betrouwbaarheid van de cijfers is daarom groot. Tussen podia en het rijksgesubsidieerd aanbod blijken de volgende contractvormen voor te komen:: huur 3% vooral symfonieorkesten in eigen huis, maar niet allemaal; partage 9% enkele grotere toneelgezelschappen partage/garantie 38% vooral groot en klein toneel uitkoop: 50% opera, dans (groot en klein), jeugdtheater, kamermuziek, ensembles, symfonische muziek (niet in eigen huis); Hieruit blijkt dat 88% van het rijksgefinancierde aanbod niet of nauwelijks zeggenschap heeft over de hoogte van de toegangsprijs. Bij uitkoop (opera, dans, klassieke muziek) en partage/garantie (toneel) ligt het publieksrisico immers geheel of grotendeels bij het podium, dus dat bepaalt zij het in overleg met de huurder - de prijs van het entreekaartje. Podia leggen ca. 5,5 miljoen per jaar toe op voorstellingen (= 1.200,- per voorstelling) Ook is de podia gevraagd of men geld op de voorstelling overhield, dan wel erop moest toeleggen. Deze vraag heeft alleen betrekking op het verschil recette programmakosten, want de vaste (gemeente)subsidie aan het podium (gemiddeld 38% van de exploitatie) wordt niet meegerekend. Binnen deze beperkte definitie van toeleggen of overhouden ligt het risico bij huur bij de huurder 1 Symfonische concerten, opera en grote dans voorstellingen zijn relatief duur en vergelijkbaar met de niet overheidsgefinancierde genres musical, grote pop/rock concerten. Groot toneel en dans nemen vermoedelijk een middenpositie in en kamermuziek, jeugdtheater en moderne muziek en moderne dans zijn vaak relatief goedkoop, vergelijkbaar met aankomend cabarettalent. Ook hier is niet meer voor handen dan een schatting. 2

3 (de verhuurder krijgt immers altijd zijn deel), en bij partage/garantie en uitkoop bij het podium (daar krijgt het gezelschap immers altijd zijn geld). Uitzondering op deze regel is verhuur beneden de kostprijs. Dan legt het podium als het ware in natura bij aan het optreden van het gezelschap. Dat is nogal eens het geval bij symfonieorkesten in eigen huis. Met deze nuanceringen in het hoofd moet het volgende lijstje worden gelezen. Financiering van rijksgefinancierde aanbod op VSCD podia Totaal aantal voorstellingen van rijksgefinancierde gezelschappen/ensembles e.d Aantal voorstellingen waarop geld wordt verdiend 22% 880 Aantal voorstellingen waarop quitte wordt gespeeld 10% 50 Aantal voorstellingen waarop geldt wordt toegelegd 68% Totaal bedrag dat wordt toegelegd op de publieksinkomsten ca. 4,45 M In totaal leggen de VSCD podia dus direct - 4,45 M toe op het rijksgefinancierde aanbod van ruim voorstellingen. Daar komt bij de steun in natura van zalen die (nagenoeg) om niet worden geleverd aan een aantal orkesten. Als we het aantal daarvan schatten op 400 concerten en een gemiddelde huur van 2.500,- per concert, is ook hier nog indirect - 1 M mee gemoeid. Daarmee komt het totaal op 5,5 M, 1.200,- gemiddeld. De verschillen tussen producties zijn zeer groot. De duurste voorstellingen zijn van de Nationale Reisopera en Opera Zuid (uitkoop ,- recette ,-), van grote dansgezelschappen, zoals NDT, HNB en een aantal symfonieorkesten (vergelijkbare bedragen). Bij het grote toneel gaat het om een uitkoop of garantie van ,- waarop niet meer dan 5.000,- aan recette binnen komt Om het beeld van de gemeentelijke bijdrage aan het rjiksgefinancierde aanbod compleet te maken moet ook de algemene bijdrage van gemeenten aan podia naar rato worden toegerekend aan het rijksaandeel. 13% van de totale gemeentelijke financiering van 200 M = 26 M. Overzicht gemeentelijke bijdrage aan rijksgefinancierd aanbod Directe bijdrage in programmakosten 4,45 Verlaagde huur 1 Aandeel rijksaanbod in totale programma 13% van 200 M 26 Totaal 31,5 M Financiering uit programmabudget en winst op andere voorstellingen Het onderzoek heeft ook gevraagd op welke manier het verschil tussen recette en uitkoop wordt gefinancierd. Slechts enkele podia beschikken over een apart programmabudget dat hen structureel in staat stelt meer aan het programma uit te geven dan er aan recettekant binnen moet komen. De andere podia betalen het negatieve verschil bij de rijksgefinancierde podiumkunsten uit de winst die zij maken op het andere, commerciële, aanbod. Financiering aantal podia bedrag Uit eigen programmabudget ca. 30 2,4 Uit winst op ander programma ca ,0 De licht paradoxale situatie doet zich dus voor dat het rijksgefinancierde aanbod ondanks zijn voorfinanciering door het rijk op de podia toch nog aanvullend gefinancierd moet wordt, hetzij door programmeringsbudgetten die van gemeentewege worden toegekend, hetzij door winsten die zijn behaald op voorstellingen van niet gesubsidieerde producenten en groepen, zoals cabaret, musical en popmuziek. Conclusie: prijsverhogingen van het toegangskaartje zijn moeilijk te realiseren en helpen weinig Wanneer het profijtbeginsel in zijn meest enge vorm wordt opgevat: verhoging van de prijs van het toegangskaartje, kan het volgende worden geconcludeerd: in verreweg de meeste gevallen heeft het rijksgefinancierde aanbod geen zeggenschap over de hoogte van de toegangsprijs, deze wordt immers bepaald door het podium (zij het meestal in overleg) 3

4 verhoging van de toegangsprijs leidt niet tot verhoging van de opbrengsten bij de rijksgefinancierde podiumkunsten, maar tot verkleining van het gat tussen betaalde uitkopen en ontvangen recettes, zodat er minder geld van podiumzijde op het rijksaanbod wordt toegelegd; pas bij een verhoging van meer dan 20% (die is nodig om gat tussen uitkoop en recette te dichten) ontvangen de gezelschappen en orkesten meer inkomsten uit publiek. verhoging van de uitkoopsommen leidt niet vanzelf tot verhoging van de prijs van het toegangskaartje, maar tot vergroting van het gat tussen recette en uitkoopsom en legt de rekening dus bij de podia (gemeenten) en niet bij het publiek; meer podia zullen besluiten geen rijksgefinancierd aanbod meer af te nemen. indien deze verhoging wordt doorberekend aan het publiek valt niet te voorspellen wat dat voor gevolgen heeft voor het bezoek; te vrezen valt dat daarmee het bezoek vermindert met een negatieve opbrengst als saldo; onvoldoende publieksbereik is een groter probleem dan een te lage prijs van het toegangskaartje Andere vormen van profijt: meer publiek Wanneer wordt nagedacht over vergroting van de publieksinkomsten voor rijksgefinancierde gezelschappen is de toegangsprijs niet het meest vatbare instrument en hebben het risico contraproductief te werken. Andere instrumenten kunnen evenveel, zo niet aanzienlijk meer profijt opleveren. Te denken valt aan maatregelen ter vergroting van het publieksbereik. Dan wordt bij eenzelfde prijs aanzienlijk meer eigen geld verdiend dan nu gebeurt. 4

5 Bijlage Vragenlijst verzonden begin mei 2007 Geacht VSCD lid, Je behoort tot de 50 VSCD podia met het grootste aandeel rijksgefinancierd aanbod.om die reden wil ik je iets vragen. Zoals bekend, loopt er een discussie over het profijtbeginsel. Die discussie raakt ook de rijksgefinancierde podiumkunsten. De vraag is evenwel of die discussie wel gaat over de prijs van de toegangskaartjes, dan wel over de uitkoopsommen die podia bereid zijn aan het rijksgefinancierde aanbod te betalen, ook als daarop wordt toegelegd. Als dat laatste zo is, betekent een te simpele toepassing van het profijtbeginsel vanuit het rijk om te beginnen een extra rekening aan de gemeenten. Om daar met enige grond iets over te kunnen zeggen wil ik een klein onderzoekje doen onder de 50 VSCD leden die meer dan 20 rijksgefinancierde voorstellingen per jaar programmeren. Daar ben jij er één van. We weten al hoeveel rijksgesubsideerd aanbod je programmeert uit TAS, dus daar vragen we niet opnieuw naar. De meeste vragen betreffen de onderlinge verdeling van dit programma-aanbod in procenten van het totaal. De vraagstelling is simpel, wat je redelijkerwijs kunt schatten hoef je niet precies te weten. VRAGEN 1. soort overeenkomst (huur, partage, uitkoop). a. Kun je aangeven welke contractvormen je hanteert voor het rijksgefinancierde aanbod? % huur % partage % partage/garantie % uitkoop b. Is er sprake van een vaste contractvorm voor bepaalde genres (opera altijd X, toneel altijd Y kamermuziek...e.d..), of zit dat minder vast en is het onderhandelbaar? 2. Hoeveel/vaak leg je geld toe (recette lager dan kosten van de voorstelling) op het rijksgefinancierde aanbod? a. Hoe ziet de balans verkoop/inkoop bij het rijksgefinancierde aanbod eruit? % van de voorstellingen van het rijksgefinancierde aanbod houden we erop over (recette hoger dan kosten van de voorstelling) % van de voorstellingen van het rijksgefinancierde aanbod spelen we quitte (recette en kosten ongeveer even hoog) % leggen we erop toe (recette lager dan kosten van de voorstelling) b. Hoeveel leg je in totaal - voor alle rijksgefinancierde voorstellingen - toe?... per jaar c. Wat zijn de 'duurste' producties/voorstellingen (als het kan namen van gezelschappen, anders genres)? d. Krijg je van gemeentewege een apart 'programmeringsbudget' om die 'verlies' te dekken, of moet het uit de 'winst' van andere voorstellingen worden betaald? NEE, wij kunnen extra betalen vanwege de 'winst' op de populaire voorstellingen. JA, we hebben een apart programmeringsbudget Zo ja, hoe hoog is dat budget per jaar? 3. Opmerkingen 5

6 Mag ik je vragen hier in de loop van deze week naar te kijken? Ik informeer jullie over de uitkomsten van het onderzoekje. 6

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2014 Deel 1 Activiteitenverslag 2014 Deel 2 * Financieel verslag 2014 * Begroting 2016 Secretariaat: Havenstraat 40, 2101 LC

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2011 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio 7 Voorstellingen & Bezoek - Voorstellingen - Bezoek - Voorstellingen

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2012 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio September 2013 Colofon Podia 2012 is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Evaluatie van het verlaagde BTW-tarief voor cultuur en media

Evaluatie van het verlaagde BTW-tarief voor cultuur en media Evaluatie van het verlaagde BTW-tarief voor cultuur en media R. Goudriaan N. de Groot A. Notenboom C. Schrijvershof C. van Hout Onderzoek voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aarts De Jong

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Effecten van de economische crisis in de cultuursector

Effecten van de economische crisis in de cultuursector Effecten van de economische crisis in de cultuursector Iris Blankers René Goudriaan Nynke de Groot Tom Everhardt Rafiq Friperson Gabrielle Mazzola Onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011)

De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) De ontwikkeling van de voorverkoop in de podiumkunsten (2007-2011) Een onderzoek onder de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Afstudeerstudent: Astrid Beentjes, 08057079 06-121

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013

Noorderslag, 16 januari 2015. Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 Noorderslag, 16 januari 2015 Poppodia in Cijfers Trends 2007-2013 nieuw onderzoek PAS: bedrijfseconomische gegevens poppodia: activiteiten, bezoek, werk en financiën populatie: 30 poppodia periode 2007

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in de cultuursector,

Economische ontwikkelingen in de cultuursector, Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2005-2012 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapport Auteurs Enno Gerdes (Rebel)

Nadere informatie

Economie van het theater

Economie van het theater Economie van het theater Dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Cees Langeveld PUBLIEK Publiek opleidingsniveau is de belangrijkste factor voor verklaring

Nadere informatie

Amateurkunst & Publiek

Amateurkunst & Publiek Amateurkunst & Publiek Adviesbureau Cultuurtoerisme In opdracht van Kunstfactor en Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht, april 2011 1 INHOUD Inleiding 3 Amateurkunstpodia 2010 5 Verslag van het onderzoek

Nadere informatie

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

DE VERHOUDING TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VANUIT HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER

DE VERHOUDING TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VANUIT HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER DE VERHOUDG TUSSEN PRIJZEN EN GAGES EN HET LOON VAN DE ARTIEST: ANALYSE VAN DE SITUATIE VAN HET STANDPUNT VAN DE ALTERNATIEVE MANAGER Hoe bepaal ik een uitkoopsom? Om te starten maak ik alvast een opdeling

Nadere informatie

2012D40118 LIJST VAN VRAGEN

2012D40118 LIJST VAN VRAGEN 2012D40118 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Kunst

Conjunctuurenquête Kunst Conjunctuurenquête Kunst COENKU Bert Koopman Hans Onno van den Berg Er wordt flink wat gemeten in de Kunst en Cultuur Brancheverenigingen meten aanbod, bezoek, financiën PAS, TAS, MAS, DAS. Museummonitor

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Theaters 2002. Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Theaters 2002. Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Theaters 2002 Cijfers en kengetallen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Theaters 2002 Cijfers en kengetallen van de

Nadere informatie

Marktverkenning theater Deventer

Marktverkenning theater Deventer Marktverkenning theater Deventer Ruimte in de theatermarkt voor het aanbod van Hegius Definitief 16 oktober 2009 Vreeke & Van Dalen, advies & management in Cultuur Zeeburgerkade 80 1019 HG Amsterdam +31

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.

Kosten van aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie. Aankoopfonds (musea) Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten totaal Algemene reserve Begeleiding Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Beheerslasten totaal

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 Inhoud Pagina 01. DOELSTELLING 3 02. AARD VAN DE FACILITEITEN 3 03. TARIEFSTRUCTUUR 3,4 04. BEHEER 4,5 05. BESTUUR & BESTUREN 5,6 06. FINANCIËN 6 2 01. DOELSTELLING /ACTIVITEIT

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk Stadsschouwburg Utrecht Telefoon algemeen 030 232 41 25 Lucasbolwerk 24 Fax algemeen 030 231 44 99 3512 EJ Utrecht Telefoon techniek 030 232 41 09 Directeur Hoofd Technische Dienst Technische Organisatie

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

cultuursector Versterken eigen inkomsten verkenning voor het uitmarktdebat in Paradiso 26 augustus 2007 Utrecht, 23 augustus 2007

cultuursector Versterken eigen inkomsten verkenning voor het uitmarktdebat in Paradiso 26 augustus 2007 Utrecht, 23 augustus 2007 Versterken eigen inkomsten verkenning voor het uitmarktdebat in Paradiso 26 augustus 2007 cultuursector Utrecht, 23 augustus 2007 Bart Drenth Cees Langeveld Thessa Syderius Arjan Verhoeven VERSTERKEN EIGEN

Nadere informatie

Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig

Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig Samenvatting: Teneinde het theater de Purmaryn toekomstbestendig te maken en zijn positie in het centrum van Purmerend te versterken moet er geïnvesteerd worden in

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Basisschool! De Zevensprong

Basisschool! De Zevensprong Basisschool De Zevensprong FINANCIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD 2014 / 2015 Financieel Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Toelichting op de inkomsten Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Prof.dr. Cees Langeveld

Prof.dr. Cees Langeveld Prof.dr. Cees Langeveld Product Innovatie bijv uitvoeringspraktijk Verkoop beleving, culturele + sociale waarde Ontwikkel aanvullende dienstverlening Communicatie Spreek elke doelgroep en individu op

Nadere informatie

Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof

Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof Ondergetekenden: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel te dezen vertegenwoordigd door de wethouder, de heer L. Verspuij,

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst met licentieovereenkomst Inhoud pag 1. Intentieverklaring/Inleiding bij NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst pag 2. Contract

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen.

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen. BETAALBAARHEID IN SALLAND Samenvatting resultaten enquête HVS Vooraf Huurdersvereniging Salland (HVS) heeft dit voorjaar bij alle huurders in de gemeenten Olst- Wijhe en Raalte een enquêteformulier betaalbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden,

Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden, Notitie inspraakavond 21 mei 2015 Theater De Storm Geachte burgemeester, college, gemeenteraad en overige belangstellenden, Laat ik beginnen om mede namens de medewerkers en het bestuur van Theater De

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Jan Walschots T projectnummer Overheidsfinanciën en consumentenprijzen 19 augustus 2013 kennisgeving De in dit rapport weergegeven opvattingen

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN

Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005. Getallen op basis van de database van het TIN Nederlandse voorstellingen in België 1999/2000-2004/2005 Getallen op basis van de database van het TIN Theater Instituut Nederland Simon van den Berg September 2005 Inleiding Theatermakers uit de lage

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.3 16.3 uur 2 2 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat uit 32

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

rapport Rekenkamercommissie inzake strand

rapport Rekenkamercommissie inzake strand Hill INI I U115/00598 Illinium Ciller ÇASTRICUM Akersloot B ak k u m Castricum Aan de Rekenkamercommissie Castricum L i m m en de Woude Afdeling Staf Contactpersoon LP. 't Hart Telefoonnummer 0619429635

Nadere informatie

Notitie Professioneel theater

Notitie Professioneel theater Notitie Professioneel theater Inleiding Professioneel theater is in Cultureel Centrum Cascade gegroeid met het argument van Stichting Cascade dat er geen meerkosten aan verbonden zijn. Uit onderzoek van

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET VERSCHIL. Cultureel samenwerken in de Stedendriehoek

DE KRACHT VAN HET VERSCHIL. Cultureel samenwerken in de Stedendriehoek DE KRACHT VAN HET VERSCHIL Cultureel samenwerken in de Stedendriehoek Inleiding Wie zijn we? Op uitnodiging van de Bestuurlijk Carrousel Regio Stedendriehoek hebben de elf belangrijkste podia in de stedendriehoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19064 Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Noem drie namen van leidinggevende vrouwen in de kunst- en cultuurwereld : het zou een quizvraag kunnen zijn. Nochtans is er veel

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN A. NIET-SUBSIDIEERBARE ACTIVITEITEN (door nationale overheden) 1) WINSTVERDELING. Opbrengst inkomgelden : voor het Cultureel Centrum Opbrengst tap : voor de medewerkende

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie