é/^ Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet Juridische grondslag: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "é/^ Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet Juridische grondslag: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Justitie é/^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Circulaire Aan:. - Het college van Burgemeester en Wethouders Onderwerp: Doelstelling: Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet Verzoek om medewerking Juridische grondslag: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ingangsdatum: 3 september 2007 Geldig tot: n.v.t. Kenmerk: (Just.) /07 (BZK) BPR2007AJ Inleiding In deze circulaire vragen wij uw aandacht voor het volgende. Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het Kabinet ingestemd met een regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (verder te noemen de regeling).' Onderdeel van deze regeling is een procedure waarbij vreemdelingen die onder de werking ervan vallen en aan bepaalde voorwaarden voldoen, eenmalig in de gelegenheid worden gesteld om ten overstaan van de Immigratie- en Namralisatiedienst (IND) binnen twee maanden hun juiste identiteit (naam, geboortedamm, geboorteplaats en geboorteland) en nationaliteit aan te tonen. Het doel van deze regeling is niet alleen ervoor te zorgen dat de betrokken vreemdeliiig met de juiste identiteits- en nationaliteitsgegevens in de Nederlandse overheidsadministraties wordt opgenomen, maar ook dat de in de verschillende administraties opgenomen gegevens - binnen de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die deze administraties bijhouden - op elkaar worden afgestemd. In deze circulaire worden GBAambtenaren geïnformeerd over de werkwijze van de IND inzake het afgeven van een verklaring, waarin de bevindingen zijn neergelegd van het door de IND ingestelde onderzoek TK, , nr. 2. O- o'

2 met betrekking tot de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die onder de werking van de regeling valt. Tevens is in deze circulaire een aanbeveling opgenomen aan GBAambtenaren over hoe om te gaan met deze verklaringen van de IND. De beschreven processen zijn daannee voor GBA-ambtenaren binnen de bestaande wettelijke kaders een handreiking om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan de gevolgen van het besluit van het kabinet om de daarin beschreven categorie vreemdelingen eenmalig de mogelijkheid te bieden de juiste gegevens omtrent hun identiteit en nationaliteit naar voren te brengen. De zaken die u ingevolge deze circulaire door de IND zullen worden aangeleverd, betreffen uitsluitend personen ten aanzien van wie geen gegevens zijn opgenomen in Nederlandse akten van de Burgerlijke Stand. Voor de Burgerlijke Stand wordt u verwezen naar het bepaalde in paragraaf Op welke vreemdelingen heeft deze circulaire betrekking? Het gaat blijkens de regeling uitsluitend om gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de daadwerkelijke identiteit of nationaliteit van de vreemdeling. Zij worden gedurende een periode van twee maanden door de IND in de gelegenheid gesteld de juiste gegevens alsnog naar voren te brengen. Op deze wijze kan op basis van de juiste identiteits- en nationaliteitsgegevens een verblijfsdocument worden verleend. Aan vreemdelingen die in verschillende procedures verschillende identiteiten of nationaliteiten hebben opgegeven, waarvan in rechte is vastgesteld dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, wordt geen verblijf op grond van de regeling verleend. Zij vallen daarmee per definitie buiten het bereik van de regeling. Van de hier geboden mogelijkheid kan door de vreemdeling slechts gebmik worden gemaakt zolang nog geen verblijfsdocument op grond van de regeling is verstrekt. Een vreemdeling van wie de gegevens op grond van de regeling zijn gewijzigd of die inmiddels van een verblijfsdocument is voorzien, komt derhalve niet (meer) in aanmerking voor de in de regeling geboden mogelijkheid om ten overstaan van de IND zijn juiste identiteits- of nationaliteitgegevens naar voren te brengen. Deze circulaire is evenmin van toepassing op verzoeken van een ingeschrevene in de GBA om correctie van zijn (identiteits-)gegevens, indien dit een vreemdeling betreft die niet onder de werking van de regeling valt. 3. Procedure bij de IND Onderstaand treft u aan de wijze waarop hetproces van wijziging van gegevens omtrent identiteit en nationaliteit van de vreemdeling bij de IND vorm is gegeven. De procedure kent verschillende fasen. In eerste instantie wordt de vreemdeling door de IND in de gelegenheid gesteld om ten overstaan van de ambtenaar van de IND de juiste identiteits- en nationaliteitsgegevens aannemelijk te maken. Daarbij is van belang of de vreemdeling al dan niet in staat is tot overlegging van (nieuwe) documenten. Indien er geen (nieuwe) documenten worden overgelegd, kan onder bepaalde voorwaarden de vreemdeling ten overstaan van de IND ambtenaar een eigen verklaring afleggen die dient als basis voor de juiste identiteits- en nationaliteitsgegevens. Tenslotte is het denkbaar dat de vreemdeling geen gebmik maakt van de geboden mogelijkheid en blijft bij de door hem oorspronkelijk aangegeven (en geregistreerde) identiteit en nationaliteit. Het voorgaande leidt tot de volgende mogelijkheden: A. De vreemdeling overlegt documenten De ambtenaar van de IND zal na een gedegen onderzoek een verklaring opstellen waarin wordt gesteld dat in de documenten vermelde gegevens aannemelijk worden geacht in het LO 2 Co' IO CD

3 licht van nader door de IND uitgevoerd onderzoek naar de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon. De verklaring wordt samen met een kopie van de bijbehorende documenten door de IND schriftelijk toegezonden aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de vreemdeling in de GBA is of moet worden ingeschreven. De schriftelijke verklaring van de IND geldt tevens als bewijs dat de betrokken vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in de Vreemdelingenwet Als ingangsdamm van het rechtmatig verblijf geldt altijd confonn de regeling 15 jtmi B. De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af De vreemdeling geeft de IND te kennen geen (nieuwe) documenten te kunnen overleggen en legt bij de ambtenaar van de IND enkel een eigen verklaring af om de twijfel aan zijn identiteit of n&tiönaliteit weg te nemen. Door de ambtenaar van de IND zal dan gedegen worden onderzocht of de opgegeven identiteit en nationaliteit aannemelijk kunnen worden geacht in het licht van het eerdere onderzoek van de IND. Tevens wordt nagegaan of betrokkene daadwerkelijk niet in staat is om biimen een redelijke termijn aan de noodzakelijke documenten te komen en derhalve geacht moet worden in bewijsnood te verkeren. Daarbij zijn verschillende situaties denkbaar: B. 1. In het geval de door de vreemdeling opgegeven identiteit en nationaliteit aannemelijk worden geacht en tevens wordt geoordeeld dat er sprake is van bewijsnood, zal de ambtenaar van de IND een verklaring van die strekking opstellen. In de verklaring zal worden gesteld dat de in de eigen verklaring van de vreemdeling genoemde gegevens aannemelijk worden geacht in het licht van nader door de IND uitgevoerd onderzoek naar de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon. De verklaring wórdt samen met een kopie van de eigen verklaring van de vreemdeling door de IND schriftelijk toegezonden aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de vreemdeling in de GBA is of moet worden ingeschreven. B.2. Indien de door de vreemdeling in zijn eigen verklaring opgegeven identiteit en nationaliteit naar het oordeel van de IND weliswaar aannemelijk worden geacht, maar de ambtenaar van de IND van oordeel is dat de vreemdeling niét in bewijsnood verkeert omdat hij wel documenten kan verkrijgen, zal aan de vreemdeling alsnog worden verzocht deze documenten te overleggen (dan wel deze aan te vragen bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het gestelde land van herkomst). Mocht de vreemdeling hierin slagen dan maakt de ambtenaar van de IND een verklaring op als bedoeld onder A, die samen met een kopie van de bijbehorende documenten schriftelijk aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente wordt gezonden. Slaagt de vreemdeling hierin niet (of slechts ten dele) en wordt alsnog bewijsnood aangenomen dan wordt door de ambtenaar van de IND een verklaring opgesteld als bedoeld onder B. i. die samen met een kopie van de eigen verklaring van de vreemdeling (en van de documenten voor zover die wel konden worden verkregen) door de IND schriftelijk wordt toegezonden aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente. B.3. Indien de vreemdeling van wie de in zijn eigen verklaring opgegeven identiteits- en nationaliteitsgegevens aaimemelijk worden geacht geen documenten overlegt, maar deze naar het oordeel van de IND wel binnen een redelijke termijn zou moeten kunnen krijgen, zal geen bewijsnood worden aangenomen. In dat geval wordt er geen schriftelijke verklaring door de IND omtrent de identiteits- en nationaliteitsgegevens van de vreemdeling aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente gezonden. De IND zal de vreemdeling in het bezit stellen van een verblijfsdocument op basis van de door de IND vastgestelde identiteit en nationaliteit.

4 B.4. In het geval de vreemdeling geen (nieuwe) documenten overlegt en de door hem afgelegde verklaring omtrent zijn werkelijke identiteit en nationaliteit na gedegen onderzoek door de ambtenaar van de IND niet aannemelijk wordt geacht, zal er eveneens geen schriftelijke verklaring door de IND omtrent de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente worden gezonden. De IND zal de vreemdeling in het bezit stellen van een verblijfsdocument op basis van de door de IND vastgestelde identiteit en nationaliteit. C. De vreemdeling persisteert bij de oorspronkelijk geregistreerde identiteit en nationaliteit In dat geval ia\ er geen schriftelijke verklaring door de IND omtrent de identiteit en nationaliteit aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente worden gezonden. De IND zal de vreemdeling in het bezit stellen van een verblijfsdocument op basis van de door de IND vastgestelde identiteit en nationaliteit. 4. Procedure bij de GBA De GBA-ambtenaar nodigt de vreemdeling uit om zich te melden bij de gemeente en daarbij de originelen van de documenten, voor zover deze volgens de schriftelijke verklaring van de IND aanwezig zouden moeten zijn, over te leggen. De procedure bij de GBA verschilt naar gelang er sprake is van een eerste inschrijving dan wel de betrokken vreemdeling reeds in de GBA is ingeschreven. A. De vreemdeling wordt voor het eerst ingeschreven in de GBA In het geval van een eerste inschrijving in de GBA worden met gebmikmaking van de overgelegde originele documenten conform het bepaalde in artikel 36 van de Wet GBA de gegevens omtrent de identiteit opgenomen. Indien geen schriftelijke brondocumenten worden overgelegd waaraan gegevens omtrent de identiteit in de GBA kunnen worden ontleend, wordt van de vreemdeling een verklaring onder eed of belofte afgenomen als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder e van de Wet GBA. Wanneer de door de vreemdeling in de verklaring onder eed of belofte genoemde gegevens overeenkomen met de gegevens die zijn vermeld in de schriftelijke verklaring die de IND omtrent de identiteit van de vreemdeling aan de gemeente heeft gestuurd, kan er in beginsel van worden uitgegaan dat de gegevens in de verklaring onder eed of belofte juist zijn. Die gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) kunnen in dat geval worden geregistreerd in de GBA. Het gegeven over de nationaliteit van de betrokken vreemdeling wordt uitsluitend opgenomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 43 van de Wet GBA. Indien de GBA-ambtenaar om gegronde redenen twijfels heeft over het door de ambtenaar van de IND uitgevoerde onderzoek en de daarop gebaseerde gegevens in de schriftelijke verklaring van de IND - bijvoorbeeld omdat de gegevens in de verklaring van de IND of de bij de IND overgelegde documenten niet overeenkomen met de gegevens in de verklaring onder eed of belofte of de bij de gemeente overgelegde documenten - stelt hij de IND hiervan in kennis. Het is vervolgens aan de IND om opnieuw tot een oordeel te komen over de juiste identiteit en nationaliteit van de vreemdeling en te bezien of nadere verificatie van de door de vreemdeling overgelegde documenten aan de orde is. Door de IND wordt aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente evenmeel een herziene schriftelijke verklaring gezonden. Het is vervolgens aan de GBA-ambtenaar - conform de Wet GBA - te bepalen welke gegevens omtrent de identiteit en de nationaliteit van de vreemdeling in de GBA worden opgenomen. LO

5 B. De vreemdeling is reeds ingeschreven in de GBA Indien de betrokken vreemdeling reeds in de GBA is opgenomen en de in de GBA opgenomen gegevens omtrent de identiteit en de nationaliteit afwijken van de gegevens die vermeld staan in de schriftelijke verklaring van de IND en de evenmeel daarbij gevoegde documenten die aan de ambtenaar van de IND zijn overgelegd, wordtin de eerste plaats nagegaan of de brondocumenten (waaronder ook de evenmeel afgelegde verklaring onder eed of belofte) waaraan de gegevens in de GBA destijds zijn ontleend, thans moeten worden aangemerkt als vals of vervalst. Indien de destijds gebmikte brondocumenten voor de GBA nog steeds als betrouwbaar worden aangemerkt (en de GBA-ambtenaar dus gegronde redenen heeft te twijfelen aan de juistheid van de gegevens in de schriftelijke verklaring van de IND of de overgelegde nieuwe documenten) stelt hij de IND hiervan in kennis conform hetgeen hierboven in dit hoofdsmk onder A is beschreven. Is de GBA-ambtenaar van mening dat de brondocumenten (waaronder ook een afgelegde verklaring onder eed of belofte kan vallen) waaraan de gegevens in de GBA destijds zijn ontleend als vials of vervalst moéten worden aangemerkt en heeft hij geen twijfel aan de juistheid van de gegevens in de verklaring van de IND en de daarbij overgelegde nieuwe documenten, dan gaat hij na in hoeverre de nieuwe schriftelijke documenten als brondocument voor de GBA kunnen worden geaccepteerd om de eerder opgenomen gegevens omtrent de identiteit van de betrokken vreemdeling te corrigeren. Indien er geen nieuwe documenten worden overgelegd waaraan gegevens omtrent de identiteit in de GBA kunnen worden ontleend, wordt van de vreemdeling een veridaring onder eed of belofte afgenomen als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder e van de Wet GBA. Wanneer de door de vreemdeling in de verklaritig onder eed of belofte genoemde gegevens overeenkomen met de gegevens die omtrent de identiteit van de vreemdeling zijn vermeld in de schriftelijke verklaring die de IND aan de gemeente heeft gesmurd, kan er in beginsel van worden uitgegaan dat de gegevens in de verklaring onder eed of belofte juist zijn. Die gegevens (naam, geboortedamm, geboorteplaats en geboorteland) kurmen in dat geval worden gecorrigeerd in de GBA. Het gegeven over de nationaliteit van de betrokken vreemdeling kan uitsluitend worden gecorrigeerd met inachmeming van het bepaalde in artikel 43 van de Wet GBA. In het geval de GBA-ambtenaar niettemin gegronde redenen heeft te twijfelen aan dejuistheid van de gegevens in de schriftelijke verklaring van de IND of de overgelegde nieuwe documenten stelt hij de IND hiervan in kennis conform hetgeen hierboven in dit hoofdsmk onder A is beschreven. Wanneer de GBA-ambtenaar met inachmeming van het voorgaande overgaat tot wijziging van gegevens omtrent de identiteit of de nationaliteit van de betrokken vreemdeling, gebeurt dat op de bestaande persoonslijst. Br is sprake van een correctie van de rechtsfeiten op basis van de nieuwe gegevens. De afnemers worden op de gebmikelijke wijze van de mutatie(s) van de gegevens in kennis gesteld. Het verzoek aan gemeenten is in dit geval deze mutatie(s) in een vrij bericht (VbO l -bericht) nader toe te lichten. In algemene zin worden afnemers door de Staatssecretaris van Justitie over deze regeling geïnformeerd. 5. Mogelijke relatie met de Burgerlijke Stand In voorkomende gevallen kan er een relatie zijn met de Burgerlijke Stand. Deze relatie kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door de geboorte van een kind of de voltrekking van een huwelijk in Nederland. Indien in een individueel geval wordt overgegaan tot wijziging van gegevens w O 5* ts' Gï (Z)

6 van de vreemdeling op grond van de regeling kan dit betekenen dat ook een akte moet worden aangepast. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal binnenkort nader worden geïnformeerd. 6. Fraude In de gevallen waarin door de vreemdeling een onjuiste identiteit is opgegeven, zal daarvan - in het kader van deze regeling - aangifte worden gedaan door de IND. Dit staat overigens de verblijfs verlening in het kader van de hier bedoelde regeling niet in de weg. 7. Afwikkeling De IND neemt de uitvoering van de regeling ter hand. Dit betekent dat de IND die vreemdelingen selecteert die voor de regeling in aanmerking komen. Deze vreemdelingen worden door de IND aangeschreven. Naar verwachting zal de IND begin september beginnen met het verzenden van de hiervoor genoemde schriftelijke verklaringen aan de gemeenten. De verklaringen zijn voorzien van een droogstempel en een foto van de betreffende vreemdeling om identificatie door de ambtenaar burgerzaken mogelijk te maken. In de bijlage zijn twee modellen van verklaringen van de IND bijgevoegd (bijlagen 1 en 2), te weten: een verklaring in die gevallen dat een vreemdeling documenten heeft overgelegd; een verklaring waarin de nieuwe gegevens aannemelijk worden geacht, maar betrokkene (geheel of gedeeltelijk) in bewijsnood verkeert om deze gegevens met documenten te onderbouwen. Ingeval een (nieuwe) verklaring onder eed of belofte (VOE) moet worden afgelegd, die wordt onderbouwd met de schriftelijke verklaring van de IND, kan de GBA-ambtenaar hiervoor gebmik maken van een VOE, die specifiek bedoeld is voor de uitvoering van deze circulaire. Het kan voorkomen dat de identiteitsgegevens gedeeltelijk afgeleid zijn van de naamgegevens van de ouders of huwelijks/geregistreerd partner. Deze gegevens kunnen dan eveneens, met inachmeming van de toepasselijke bepalingen uit de Wet GBA, met behulp van deze VOEin de GBA worden opgenomen of gewijzigd. Het is overigens aan te bevelen dat de VOE wordt afgelegd in het bijzijn van een beëdigd tolk/vertaler. De VOE is bijgevoegd als bijlage 3. Naar verwachting zal de regeling in april 2008 zijn afgewikkeld. Indien in de GBA wordt overgaan tot inschrijving dan wel correctie van de gegevens van de betreffende vreemdeling stelt de GBA-ambtenaar de IND hiervan binnen twee maanden met een formulier op de hoogte (zie bijlage 4). Ingeval afdelingen Burgerzaken vragen hebben over de verklaring kuimen zij hiervoor contact opnemen met de helpdesk voor de gemeenten van de IND op telefoormummer Gemeenten kunnen over de regeling eveneens contact opnemen met de helpdesk van het agentschap BPR op telefoonnummer De Staatssecretaris van Justitie, ' De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

7 VERKLARING TOT AANPASSING IDENTITEIT EN/OF NATIONALITEIT in het kader van de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet 1. Mijn gegevens zoals bekend bij de IND Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslacht M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) Dossiernummer V-nummer 2. Met betrekking tot herstel van identiteit en/of nationaliteit verklaar ik: (Kruis het vakje aan wat voor u van toepassing is). Ik wil mijn identiteit en/of nationaliteit niet herstellen (ga naar 6. Ondertekening). Ik wil mijn identiteit en/of nationaliteit in de administratie van de IND en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens - voor zover van toepassing - herstellen. (ga verder naar 3. Mijn identiteit en nationaliteit). 3. Mijn identiteit en nationaliteit zijn: (Hieronder de gegevens van uw identiteit en/of nationaliteit invullen. Let op de vermelding van de juiste schrijfwijze en lettertekens!). Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit 4. Brondocumenten (Kruis het vakje aan wat voor u van toepassing is). Ik stuur hierbij een kopie van een op mijn naam gesteld nationaal paspoort, identiteitsbewijs, een gelegaliseerde geboorteakte of een gewaarmerkt uittreksel. (De documenten die u overlegt, moeten zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal. Is dat niet het geval, dan dienen deze documenten, voordat u ze overlegt, te worden vertaald door een vertaler. Deze vertaler moet zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank. De vertaling moet samen met het vertaalde document (een kopie van het originele document) worden opgestuurd. Als u documenten in kopie opstuurt, verzoek ik u er voor zorg te dragen dat de kopieën duidelijk leesbaar zijn.) Ik ben niet in het bezit van een op mijn naam gesteld nationaal paspoort of identiteitsbewijs. Ook kan ik geen gelegaliseerde geboorteakte of een gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister overleggen. (Bewijsnood) 5. Pasfoto Let op! Als u uw identiteit en/of nationaliteit wilt herstellen, moet u een tweede pasfoto bijvoegen. Deze pasfoto moet u met een paperclip aan de fotokaart bevestigen. Voor de eisen die gesteld worden aan de pasfoto zie: 6. Ondertekening Naar waarheid opgemaakt op (datum) te (plaats) (Handtekening)

8 VERKLARING TOT AANPASSING IDENTITEIT EN/OF NATIONALITEIT KIND in het kader van de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet 1. Mijn gegevens zoals bekend bij de IND Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslacht M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) Dossiernummer V-nummer 2. De gegevens van mijn kind zoals bekend bij de IND Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslacht M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) Dossiernummer V-nummer 3. Met betrekking tot herstel van identiteit en/of nationaliteit van mijn kind verklaar ik: (Kruis het vakje aan wat voor uw kind van toepassing is). ik wil als bevoegd voogd/ouder van mijn kind zijn/haar identiteit en/of nationaliteit niet herstellen (ga naar 7. Ondertekening). Ik wil als bevoegd voogd/ouder van mijn kind zijn/haar identiteit en/of nationaliteit in de administratie van de IND en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens - voor zover van toepassing - herstellen. (ga verder naar 4. De identiteit en nationaliteit van mijn kind zijn). 4. De identiteit en nationaliteit van mijn kind zijn: (Hieronder de gegevens van de identiteit en/of nationaliteit van uw kind invullen. Let op de vermelding van de juiste schrijfwijze en lettertekens!). Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit 5. Brondocumenten (Kruis het vakje aan wat voor uw kind van toepassing is). Ik stuur hierbij een kopie van een op zijn/haar naam gesteld nationaal paspoort, identiteitsbewijs, een gelegaliseerde geboorteakte of een gewaarmerkt uittreksel. (De documenten die u overlegt, moeten zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal. Is dat niet het geval, dan dienen deze documenten, voordat u ze overlegt, te worden vertaald door een vertaler. Deze vertaler moet zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank. De vertaling moet samen met het vertaalde document (een kopie van het originele document) worden opgestuurd. Als u documenten in kopie opstuurt, verzoek ik u er voor zorg te dragen dat de kopieën duidelijk leesbaar zijn.) 1

9 Ik ben niet in het bezit van een op zijn/haar naam gesteld nationaal paspoort of identiteitsbewijs. Ook kan ik geen gelegaliseerde geboorteakte of een gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister overleggen. (Bewijsnood) Kind is in Nederland geboren en bij aangifte bij de burgerlijke stand zijn de verstrekte gegevens niet juist opgegeven. Ik ben onmachtig de juiste nationaliteit en achternaam te bewijzen aan de hand van brondocumenten op naam van mijn kind. 6. Pasfoto Let op! Als u de identiteit en/of nationaliteit van uw kind wilt herstellen, moet u een tweede pasfoto van uw kind bijvoegen. Deze pasfoto moet u met een paperclip aan de fotokaart bevestigen. Voor de eisen die gesteld worden aan de pasfoto zie: 7. Ondertekening Naar waarheid opgemaakt op (datum) te (plaats) (Handtekening ouder/wettelijke vertegenwoordiger) 2

10 VERKLARING TOT HERSTEL ID MET BEWIJSNOOD PASFOTO VERKLARING OP GROND VAN DE REGELING AFWIKKELING NALATENSCHAP OUDE VREEMDELINGENWET Hierbij verklaar ik, * (naam) medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat mij door een persoon thans bekend onder (naam, geboortedatum, nationaliteit, INDdossiernummer en V-nummer) een verklaring ter hand is gesteld waaruit blijkt dat de *identiteitsgegevens/nationaliteit herziening behoeven. Eerder is in de beschikking van d.d.* en nadien door de Vreemdelingenkamer bij uitspraak d.d. * in rechte vastgesteld dat de oorspronkelijk opgegeven * identiteit en/of nationaliteit onjuistheden bevatten. De hiervoor genoemde verklaring is overgelegd in het kader van de geboden mogelijkheid tot herstel van de * identiteitsgegevens en/of nationaliteit voor vreemdelingen die voor de regeling Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet als bedoeld in WBV 2007/11 in aanmerking komen. De vreemdeling is gewezen op het feit dat, indien later mocht blijken dat de thans verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk onjuist blijken te zijn, de verblijfsvergunning regulier alsnog kan worden ingetrokken. De thans overgelegde gegevens acht ik aannemelijk in het licht van de resultaten van een eerder door de IND uitgevoerd (*taalanalyse/ leeftijds-)onderzoek (*door het ministerie van Buitenlandse Zaken). De door de vreemdeling opgegeven nationaliteit wordt niet onderbouwd door middel van brondocumenten. Daarbij is aannemelijk geacht dat de vreemdeling in een bewijsnood verkeert om brondocumenten te overleggen. De persoon heeft stellig en zonder enig voorbehoud het volgende verklaard: EIGEN VERKLARING Eigen personalia * naam : * voornamen : * geboren op : * geboren te : * land (en zonodig : gebiedsdeel)

11 Kind * naam : * voornaam : * geboren op : * geboren te : * geslacht : * land (en zonodig: gebiedsdeel) Kind * naam : * voornaam : * geboren op : * geboren te : * geslacht : * land (en zonodig : gebiedsdeel) Kind * naam : * voornaam : * geboren op : * geboren te : * geslacht : * land (en zonodig : gebiedsdeel) Aldus opgemaakt te * (plaats) op * (datum) en in tweevoud getekend. Ambtenaar IND

12 Verklaring onder eed of belofte ex artikel 36, lid 2, onder e, Wet GBA PASFOTO Onderstaande verklaring is afgelegd in het kader van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet. In deze regeling is bepaald dat vreemdelingen ten aanzien van wie er in rechte vastgestelde twijfel bestaat omtrent de identiteit, de gegevens omtrent de identiteit eenmalig kunnen herstellen. Deze verklaring onder eed of belofte dient uitsluitend tot correctie van de eerder afgelegde verklaring onder eed of belofte die is afgelegd ten behoeve van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en is opgemaakt omdat de IND bewijsnood aanwezig acht. Gemeente: Datum: Naam aangewezen bevoegde ambtenaar: De verklaring is afgelegd onder O eed O onder belofte De verklaring is afgelegd in de <taal> taal Het volgende is door de ondertekenaar van deze verklaring verklaard: Ondertekenaar: (Geslachts)Naam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Ouders indien zelf niet ingeschreven in de GBA Vader: (Geslachts)Naam: Moeder: (Geslachts)Naam: Kind(eren) (Geslachts)Naam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland:

13 (Geslachts)Naam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: (Huwelijks-Geregistreerd) Partner indien zelf niet ingeschreven in de GBA (Geslachts)Naam: Ondergetekende is zich ervan bewust dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is en dat op de inhoud van de verklaring niet meer teruggekomen kan worden. Handtekening verklaringgever Handtekening aangewezen ambtenaar Verklaring Tolk Ik, <naam tolk>, beëdigd vertaler/tolk in de <naam taal> taal, ingeschreven bij het TVCN, verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Nederlandse weergave is van de verklaring zoals deze is afgelegd door <naam vreemdeling>. Handtekening tolk

14 (brief van gemeente aan IND over herstel identiteit) Geachte heer/mevrouw, Hierbij bericht ik u dat ik de persoonsgegevens van de vreemdeling*(e), die voorheen bekend stond onder de personalia: Naam : Geboortedatum : Nationaliteit : Dossiernummer : V-nummer : op grond van * het bij mij getoonde identiteitsdocument/ de bij u afgelegde verklaring heb gewijzigd in de volgende persoonsgegevens: Naam : Geboortedatum : Nationaliteit : Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit

Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit 1. Algemeen In de BRP zijn personen ingeschreven met een gedeeltelijk onbekende geboortedatum en/of een onbekende nationaliteit. De Wet BRP

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

IND-WERKINSTRUCTIE. extern) Klantdirecteuren IND c.c. DDMB

IND-WERKINSTRUCTIE. extern) Klantdirecteuren IND c.c. DDMB IND-WERKINSTRUCTIE nr. 2012 012/5 (ex extern) Aan Klantdirecteuren IND c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 7 augustus 2012 Ons kenmerk INDUIT 12-1842 (AUA/HH) Vindplaats Onderwerp Migratierecht /Nationaliteitsrecht

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:146

ECLI:NL:GHSHE:2017:146 ECLI:NL:GHSHE:2017:146 Instantie Datum uitspraak 19012017 Datum publicatie 20012017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 'shertogenbosch 200.181.917_01 Personen en

Nadere informatie

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP Model M46-A V-nummer(s): / Van: Aan: IND Centrale Verificatie Unit de ambtenaar van de BRP te. Postbus 287 7600 AG ALMELO... Verklaring in verband met: voorgenomen huwelijk inschrijving van een buiten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2009/1)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2009/1) STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2248 12 februari 2009 Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2009/1) Aan: de Burgemeesters (t.a.v. hoofden Burgerzaken)

Nadere informatie

Stappenplan Identiteitswijziging

Stappenplan Identiteitswijziging Stappenplan Identiteitswijziging Dit stappenplan kan gebruikt worden om te beslissen op een verzoek tot identiteitswijziging. Er is sprake van identiteitswijziging als de persoonsgegevens in de overgelegde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8426 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN-A 2014/1, houdende

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.1 Datum 12 november 2018 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

Aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet

Aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal Overheidsorganisatie Contactpersoon Contactcentrum Rijksdienst voor

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36934 24 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer WBN 2014/8,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8423 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN 2014/1, houdende

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) (531) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat u in het bezit bent

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5414 1 februari 2019 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2019,

Nadere informatie

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 36a Wet GBA.? de ambtenaar van de burgerlijke stand / GBA te

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 36a Wet GBA.? de ambtenaar van de burgerlijke stand / GBA te Model M46-A Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 36a Wet GBA V-nummer(s): / Van: De Korpschef te Adres Aan:? de ambtenaar van de burgerlijke stand / GBA te Adres Verklaring

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2018, nr. DCB/CZW/S&B;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2018, nr. DCB/CZW/S&B; Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) (532) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.2 Datum 20 februari 2019 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10795 17 april 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 april 2015, nummer WBN 2015/4, houdende

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Aanstaande partner 1 BSN (indien bekend) 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, -land 5, postcode en woonplaats 6 Nationaliteit(en)

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 1999 Rapportnummer: 1999/468

Rapport. Datum: 16 november 1999 Rapportnummer: 1999/468 Rapport Datum: 16 november 1999 Rapportnummer: 1999/468 2 Klacht Op 18 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te Amsterdam, ingediend door het Buro voor Rechtshulp

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten 1 3.1 Inleiding 3 3.2 Bronnen voor GBA-gegevens 4 3.2.1 Gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat 5 3.2.2 Gegevens over de identificatienummers

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens tussen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Uitwisseling persoonsgegevens tussen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1768

ECLI:NL:RVS:2015:1768 ECLI:NL:RVS:2015:1768 Instantie Raad van State Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201407801/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: r Raad vanstate 201108252/1/V2. Datum uitspraak: 14 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst gegrond. Datum: 25 oktober

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip César Franckrode70 2717BG Zoetermeer Tel. 079-3515734 Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2005 Rapportnummer: 2005/397

Rapport. Datum: 23 december 2005 Rapportnummer: 2005/397 Rapport Datum: 23 december 2005 Rapportnummer: 2005/397 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:2706

ECLI:NL:RBOBR:2013:2706 ECLI:NL:RBOBR:2013:2706 Instantie Datum uitspraak 28-06-2013 Datum publicatie 03-07-2013 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer SHE 13/1177 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. Inleiding Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummers: NL en NL

uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummers: NL en NL uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummers: NL17.6927 en NL17.6930 uitspraak van de cnkelvoudige kamer van 1 crp 0(117 in de zaak tussen geboren op 1990, ) ' s -' eiseres,

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5526 5 februari 2019 Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met

Nadere informatie

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: In het verzoek van 7 februari 2014, 2014-0000079227, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1.

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1. Deze melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat uit 5 bladen. U dient al deze bladen volledig in te vullen! Vervolgens dient u deze in te leveren / in te zenden naar de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7662 15 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Zorgverzekeringskantoor

Nadere informatie

Inschrijving geprivilegieerden in de GBA

Inschrijving geprivilegieerden in de GBA BZK Inschrijving in de GBA 23 augustus 2002/Nr. BPR2002/U85074 DGOB/BPR Aan: College van Burgemeester en Wethouders i.a.a.: Hoofd Burgerzaken Onderwerp: Inschrijving in de GBA Doelstelling: Verzoek om

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

persoonlijke gegevens leerling Achternaam Geslacht man vrouw

persoonlijke gegevens leerling Achternaam Geslacht man vrouw Defintieve inschrijving gebeurt nadat de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven en het bevoegd gezag een positief toelatingsbesluit heeft genomen. persoonlijke gegevens leerling Achternaam Geslacht

Nadere informatie

aangifte van de burger

aangifte van de burger Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Procedures op basis van de schriftelijke aangifte van de burger Inhoudsopgave procedure 4.1 Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland 3 procedure 4.2 Vervolginschrijving:

Nadere informatie

Aanmeld- en inschrijfformulier

Aanmeld- en inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Aanmeld- en inschrijfformulier Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke Geslacht M / V Geboortedatum (dd-mm-jj) Geboorteplaats Sofinummer/BSN* Onderwijsnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Ministerie van Justitie Toelichting 1 Algemene informatie 1.1 Wat is een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen? Met de verklaring

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap Ned / EU of verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap Ned / EU of verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd. Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap Ned / EU of verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd Aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner 1: 1 2 3 4 Geboorteplaats, -land 5

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 380 Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie aangifte briefadres Beste heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u om alle aangehechte pagina s volledig

Nadere informatie

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 567 63 55 Klant Contact centrum cluster Contactpersoon C.D.J. Knots Doorkiesnummer

Nadere informatie

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN Geslachtsnaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Geboorteplaats en geboorteland Postcode, woonplaats en land Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Nederlandse documenten voor vreemdelingen Nederlandse documenten voor vreemdelingen 1. Waarom deze publicatie? Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Internationaal, omdat personen veel mobieler zijn dan vroeger en zij tijdens

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 JU Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 24 februari 2006, nr. IND uit 06-858(AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie