Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse documenten voor vreemdelingen"

Transcriptie

1 Nederlandse documenten voor vreemdelingen

2 1. Waarom deze publicatie? Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Internationaal, omdat personen veel mobieler zijn dan vroeger en zij tijdens hun reis bij diverse instanties hun identiteit en nationaliteit moeten kunnen aantonen. Nationaal, omdat personen steeds minder plaatsgebonden zijn en zich moeten kunnen identificeren als onder andere de Wet op de Identificatieplicht (WID) dat voorschrijft. Belangrijke documenten dus. Maar hoe herkent u die? Deze publicatie geeft uitleg over de verschillende documenten. Elke in Nederland verblijvende vreemdeling van 12 jaar of ouder heeft een eigen vreemdelingendocument. Dit document geeft aan dat hij of zij in ieder geval langer dan 3 maanden in Nederland mag verblijven. Ieder document is gekoppeld aan een verblijfsdoel. Er zijn verschillende soorten vreemdelingendocumenten met elk hun eigen verblijfsstatus. Beveiliging van documenten Reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten worden met enige regelmaat vervangen door nieuwe modellen. In veel gevallen zijn de documenten van het nieuwe model beter bestand tegen namaak en vervalsing. Ze worden steeds vaker voorzien van een optical memory stripe of tweedimensionale barcode die door een machine te lezen is. De Nederlandse vreemdelingendocumenten zijn zodanig uitgevoerd dat in een later stadium zonder problemen een chip kan worden geïntegreerd, die dan onder andere biometrische informatie van de rechtmatige houder kan bevatten. In hoofdstuk 5 leest u meer over de beveiliging van documenten. Verblijfsdocument De verblijfsdocumenten model 2001 met de typeaanduiding I tot en met IV en het EU/EER-document zijn bestemd voor vreemdelingen aan wie op grond van de Vreemde lingenwet of van het gemeenschapsrecht verblijf in Nederland is toegestaan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekt deze verblijfsdocumenten. In hoofdstuk 2 leest u meer over het verblijfsdocument. W- en W2-document Het W-document is bestemd voor vreemdelingen die in de asielprocedure zitten of in afwachting zijn van een beslissing op de aanvraag asiel voor onbepaalde tijd. Het W2-document is bestemd voor een beperkte groep vreemde lingen die recht matig verblijf heeft en niet in het bezit is van een paspoort. De IND verstrekt deze documenten. In hoofdstuk 3 leest u meer over deze documenten. Geprivilegieerdendocument Het document voor geprivilegieerden is bestemd voor vreemdelingen die werkzaam zijn voor een buitenlandse autoriteit, bij een ambassade, consulaire post of voor een in Nederland gevestigde internationale organisatie. Het is ook bestemd voor familieleden van deze vreemdelingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt dit document. In hoofdstuk 4 leest u meer over het geprivilegieerdendocument. Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 2

3 2. De verblijfs documenten Sinds april 2001 worden verblijfsdocumenten volgens Europees model afgegeven. Type I, verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier Deze vergunning wordt verstrekt als verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend voor een bepaald verblijfsdoel, bijvoorbeeld gezinshereniging, studie of arbeid in loondienst. Het verblijfsdoel waarvoor de vergunning is verleend staat op het document. De vergunning wordt in de regel verleend voor 1 jaar. Afhankelijk van het verblijfsdoel kan dat ook 3 of 5 jaar zijn. Type II, verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier Deze vergunning kan worden verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet voor een specifiek verblijfsdoel verleend en er worden geen voorwaarden aan verbonden. Deze vergunning kan worden verstrekt na een verblijf van minimaal 5 jaar op basis van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier. Arbeid is vrij toegestaan en een tewerkstellingsvergunning is niet vereist. Type III, verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel Deze vergunning wordt verstrekt aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in de regel voor 5 jaar verleend. Het gaat in alle gevallen om dezelfde vergunning, ongeacht de grond waarop de persoon voor bescherming in aanmerking komt. Arbeid is vrij toegestaan en een tewerkstellingsvergunning is niet vereist. Model 2001, voor- en achterzijde De verblijfsdocumenten I t/m IV en het EU/EERdocument zijn gelijk aan elkaar, behalve dat op de voorzijde is aan gegeven welk type document en welke verblijfsvergunning het betreft. De tekst op de achterzijde is afhankelijk van het verblijfsdoel. Deze verblijfs documenten komen voort uit de Vreemdelingenwet 2000 en worden vanaf 1 april 2001 uitgegeven. Kijk voor de meest actuele en uitgebreide informatie over echtheidskenmerken van vreemdelingendocumenten op Type IV, verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel Deze vergunning wordt verstrekt als de vreemdeling na 5 jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. Arbeid is vrij toegestaan en een tewerkstellingsvergunning is niet vereist. Type EU/EER, verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen Dit document wordt verstrekt aan vreemdelingen uit Bulgarije en Roemenië die voor langere tijd op basis van het gemeenschapsrecht in Nederland verblijven. Daarnaast wordt het document verstrekt aan familie leden van burgers van de Unie die zelf een nationaliteit van een derde land hebben. Arbeid is vrij toegestaan en een tewerkstellingsvergunning is in de meeste gevallen niet vereist. Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 3

4 3. Het W- en W2-document Het W-document is bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aan gevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen. Dit document is ook bestemd voor vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben ingediend en nog geen (definitieve) beslissing op deze aanvraag hebben ontvangen. Het W2-document is bestemd voor een beperkte groep vreemdelingen die in Neder land het verloop van hun reguliere procedure mag afwachten en niet in het bezit is van een paspoort. Het gaat daarbij onder meer om vreemdelingen aan wie uitstel van vertrek is verleend wegens hun gezondheidstoestand of die slachtoffer/getuige-aangever van mensenhandel zijn en vreemdelingen die voorheen in de asielprocedure zaten en nu een reguliere procedure volgen. Dat zijn dus vreemdelingen die rechtmatig maar zonder rijksvoorzieningen in Neder land verblijven. Deze groep vreemde lingen krijgt bij het W2-document een inlegvel met een sticker verblijfsaantekening algemeen. Met het W- en W2-document kunnen betrokkenen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Model 2006, voor- en achterzijde Het W- en W2-document zijn gelijk aan elkaar, behalve dat op de voorzijde is aangegeven welk type document het betreft. Kijk voor de meest actuele en uitgebreide informatie over echtheidskenmerken van vreemdelingendocumenten op Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 4

5 4. Het geprivilegieerdendocument Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt het geprivilegieerdendocument dat bestemd is voor personen die werkzaam zijn voor een buitenlandse autoriteit, bij een ambassade, consulaire post of voor een in Nederland gevestigde internationale organisatie. Het is ook bestemd voor de familie leden van deze personen. Houders van dit document bezitten een diplomatieke of bijzondere status, waardoor zij in aanmerking komen voor bepaalde voorrechten en immuniteiten. De aard van deze voorrechten en immuniteiten hangt samen met hun functie. Dit wordt kenbaar gemaakt door een code op de kaart. Geprivilegieerden hoeven zich niet te registreren bij de Vreemdelingenpolitie en het bevolkingsregister. Dit geldt echter alleen als zij niet de Nederlandse nationa liteit bezitten. Model 2002 van het geprivi legieerdendocument lijkt erg op het W-document. Sinds 2008 wordt een nieuw model uitgegeven, voorzien van de nieuwste beveiligingstechnieken. Model 2002, voor- en achterzijde Model 2008, voor- en achterzijde Kijk voor de meest actuele en uitgebreide informatie over echtheidskenmerken van vreemdelingendocumenten op Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 5

6 5. Beveiliging van documenten In dit hoofdstuk staat beschreven waar u in het algemeen en bij de afzonderlijke documenten in het bijzonder op moet letten. Als u afwijkingen constateert, kan dit er op duiden dat u met een vals of vervalst document te maken hebt. Voor afbeeldingen van de verschillende documenten (met hun echtheidskenmerken) verwijzen wij u naar Bij twijfel over de echtheid van een document kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en uur bellen met Bureau Documenten van de IND, of mailen naar Bedrukking en kleurgebruik Het gedrukte beeld van alle documenten is opgebouwd uit fijne en complexe lijnpatronen en bijzondere structuren. De detaillering en het gebruik van speciale drukkleuren zorgen ervoor dat het namaken en reproduceren van de documenten wordt bemoeilijkt. De aard van de structuren en het kleurgebruik geven de documenten bovendien een onmiskenbaar eigen uiterlijk. Optisch variabele inkt Optisch variabele inkt is een speciale inkt die u van kleur verandert door het document te bewegen. Afhankelijk van de hoek waaronder u het kaartje bekijkt, varieert de kleur van rood tot goudachtig. ImagePerf/TLI ImagePerf is een beveiliging waarbij in het document een kopie van de pasfoto is aangebracht door middel van in grootte variërende gaatjes. Deze afbeelding wordt zichtbaar door het document tegen het licht te houden. Voelbaar relief Alle documenten voor vreemdelingen hebben op de voorzijde een voelbaar relief. Dit relief bestaat uit zeer kleine letters die met een loep leesbaar moeten zijn. Kijk voor de meest actuele en uitgebreide informatie over echtheidskenmerken van vreemdelingen documenten op Pasfoto en persoonlijke gegevens Alle documenten bevatten op de voorzijde een pasfoto. Pasfoto en variabele gegevens zijn geïntegreerd in het document. Dat wil zeggen dat de pasfoto en de variabele gegevens visueel één geheel vormen met de ondergrondbedrukking - de bedrukking blijft zichtbaar door de foto heen - en dat geen afscheiding zichtbaar of voelbaar is op de rand van de foto. De modellen bevatten een viercijferig nummer (linksonderin) en (meestal) de documentcode (rechtsonderin). Deze zijn aangebracht in een kleur die een tegenstelling vormt met de omgeving. Microtekst Eén van de grafische beveiligingen die met een loep gecontroleerd moet worden, is de microtekst. Dit is tekst die zo klein is dat het met het blote oog niet of nauwelijks is te lezen. Als de microtekst ook onder de loep niet leesbaar is of zelfs ontbreekt, duidt dit op een vals document. Kinegram Een kinegram is een hoogwaardig beveiligingselement, verwant aan het hologram. In een kinegram vinden veranderingen en bewegingen plaats als het document waarop het is aangebracht, wordt gekanteld. Bijzonder aan een kinegram is de scherpte en de helderheid van het beeld en de goede zichtbaarheid van de bewegingen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 6

7 6. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Ga dan naar of neem contact op met de IND. Dit kan op verschillende manieren. Telefoon De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw lopende aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat: V-nummer, indien bekend naam en voornaam (eventueel meisjesnaam) geboorteplaats en geboortedatum nationaliteit Brief of Bij twijfel over de echtheid van een document Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus AG Almelo Internet: Algemene vragen Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus AG Almelo Internet: Bezoek U kunt ook terecht bij een IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk op voor de vestigingen. Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behandeld, adviseren wij u te kijken op > Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een klacht indienen. Hier vindt u een klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen, printen en per post sturen naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 5805, 2280 HV Rijswijk Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar bovenstaand postadres. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is: Hebt u vragen over het geprivilegieerden document? Als u vragen hebt over het geprivilegieerden document dan kunt u tussen uur en uur bellen met de afdeling Nederland Gastland van het ministerie van Buiten landse Zaken. Het telefoonnummer is: / Brief of Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Kabinet en Protocol Afdeling Nederland Gastland (DKP-NG) Postbus 20061, 2500 EB Den Haag Internet: Wilt u informatie over Nederlandse reisdocumenten? Als u informatie wilt of vragen hebt over Nederlandse reisdocumenten dan kunt u tussen uur en uur bellen met het agentschap BPR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het telefoonnummer is: Brief of Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Postbus 10451, 2501 HL Den Haag Internet: Wonen, werken of studeren in Nederland In deze publicatie vindt u alleen informatie van de IND. Gaat u in Nederland wonen, werken of studeren, dan moet u ook zaken regelen met andere onderdelen van de Rijksoverheid. Op de website vindt u wat u moet regelen, met welke overheidsinstantie en op welk moment. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederlandse documenten voor vreemdelingen 7

8 Deze publicatie is een uitgave van: Immigratie- en Naturalisatiedienst Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt. Maart 2013 Publicatie-nr. 5001

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. van persoonsgegevens

CBP Richtsnoeren. van persoonsgegevens CBP Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Gebruik van kopietje paspoort in de private sector augustus juli

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

De IND belicht. Jaarresultaten 2011

De IND belicht. Jaarresultaten 2011 20 De IND belicht Jaarresultaten 2011 De IND belicht Jaarresultaten 2011 5 Voorwoord Het jaar 2011 was voor de IND een jaar van investeren. Zowel op het gebied van dienstverlening als handhaving zijn door

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie