Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel"

Transcriptie

1 Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een mvv in het kader van nareis voor uw partner, ouder, echtgeno(o)t(e) of (pleeg)kind, die nog in het buitenland is, maar die zich bij u in Nederland wil voegen. Voorwaarde is dat u een Nederlandse asielvergunning voor bepaalde tijd hebt. U wordt in dit formulier referent(e) genoemd. De mvv-aanvraag wordt alleen ingewilligd als de partner, ouder, echtgenoot of (pleeg)kind waarvoor de mvv wordt aangevraagd: feitelijk behoort tot het gezin van de referent(e) in Nederland; en de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden nadat aan de referent(e) de asielvergunning is verleend. Voldoet u en/of de vreemdeling voor wie u de mvv wilt aanvragen niet aan deze voorwaarden? Dien dan een aanvraag in voor een verblijfsvergunning in het kader van familie en gezin. Voor een mvv-aanvraag in het kader van nareis hoeft u geen leges te betalen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen, welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en alle gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de IND, U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is (lokaal tarief plus eventuele kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Vanuit het buitenland belt u Wie kan deze aanvraag indienen? > Kruis aan De vreemdeling en de referent in Nederland kunnen deze aanvraag indienen. Alleen de referent kan dit formulier gebruiken. Als de vreemdeling die in het buitenland verblijft een aanvraag voor een mvv wil doen, moet hij zich richten tot de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging daar. n U bent referent 2 Eerdere procedures Als de vreemdeling voor wie u de mvv aanvraagt al eerder een mvv-procedure heeft doorlopen, geef dat hier dan aan. 2.1 Is voor deze vreemdeling al eerder een mvv aangevraagd? Zo ja, voor welk doel? 2.2 Zijn er sindsdien nieuwe feiten en omstandigheden? Zo ja, welke? n Ja n Ja n Nee n Nee c

2 2 van 6 3 Bewijsmiddelen Voor uw aanvraag moet u bewijsmiddelen uit het buitenland verzamelen. Deze bewijsmiddelen moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits vertaald zijn door een bij een Nederlandse rechtbank beëdigde tolk of vertaler. Deze bewijsmiddelen hoeven niet te worden gelegaliseerd. Welke bewijsmiddelen u op moet sturen hangt af van welk gezinslid er naar Nederland wil komen. U dient in ieder geval van elk nareizend gezinslid een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort en/of identiteitskaart) met pasfoto mee te sturen. Hieronder leest u welke bewijsmiddelen er per gezinslid worden gevraagd. Dien pas een aanvraag in als u alle bewijsmiddelen hebt verzameld. Documentonderzoek Het is mogelijk dat de IND onderzoek wil laten doen naar de documenten. Het is daarom van belang dat de referent over deze originele documenten beschikt. Wilt u uw biologisch kind laten overkomen? Dan kan de IND een DNA onderzoek opstarten. Dit is alleen van toepassing als de IND heeft vastgesteld dat er sprake is van bewijsnood (het is u niet toe te rekenen dat u niet kunt beschikken over de gevraagde bewijsmiddelen). In dit kader wordt u verzocht om alvast een volledig ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezinshereniging nareis mee te sturen. Kies het gezinslid dat u wilt laten overkomen U kunt per aanvraagformulier één gezinslid aankruisen. Als u meerdere gezinsleden aankruist, is uw aanvraag (mogelijk) niet meer geldig. Als u twijfelt, neem dan contact op met de IND. n Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner Als het om een huwelijk gaat, lever dan in: een kopie van de huwelijksakte. Als het om een geregistreerd partnerschap gaat, lever dan in: een kopie van de akte van geregistreerd partnerschap. n Uw ongehuwde partner Lever bewijsmiddelen in waaruit blijkt dat u in het land van herkomst hebt samengewoond en waaruit blijkt dat u partners van elkaar bent. n Uw ouders U bent een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) dat een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft en u wilt een aanvraag indienen voor uw ouder(s) Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe: bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling uw ouder is; bewijsmiddelen waaruit blijkt dat uw ouder in het land van herkomst tot uw gezin behoorde; bewijsmiddelen waaruit blijkt wie uw voogd in Nederland is. Is er volgens u sprake van bewijsnood lever dan ook alvast mee: een volledig ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezinshereniging nareis. n Uw biologische kind Lever de volgende bewijsmiddelen in: een kopie van de geboorteakte van het kind; en bewijsmiddelen waaruit blijkt dat het kind in het land van herkomst tot uw gezin behoorde. Is er volgens u sprake van bewijsnood lever dan ook alvast mee: Een volledig ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezinshereniging nareis. Als de andere ouder van uw kind achterblijft in het land van herkomst, lever dan ook in: een ondertekende toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s). In deze verklaring staat dat deze ouder toestemming geeft voor de komst van het kind naar Nederland. Vul tevens 10 toestemmingsverklaring in. Daar moet u ook aangeven welke inspanningen u heeft verricht om daadwerkelijk in contact te treden met de achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s); een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) voorzien van handtekening van de achterblijvende ouder. n Uw pleegkind Hiervan is sprake als het kind als pleegkind is opgenomen in uw gezin. Kies ook voor deze optie als het kind een biologisch kind is van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, maar niet van uzelf. Lever de volgende bewijsmiddelen in: bewijsmiddelen waaruit blijkt dat het kind in het land van herkomst tot uw gezin behoorde; als het een biologisch kind is van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner maar niet van uzelf: een geboorteakte; als de andere ouder van het kind (van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner) achterblijft: een ondertekende toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind. In deze verklaring staat dat deze ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming geeft (geven) dat het kind naar Nederland komt. Vul tevens 10 toestemmingsverklaring in; een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) voorzien van een handtekening van de achterblijvende ouder; indien van toepassing: bewijsmiddelen waaruit de familierechtelijke relatie tussen uzelf en het kind blijkt (bijvoorbeeld een familie-uittreksel van de burgerlijke stand). Kunt u buiten uw schuld niet beschikken over de gevraagde bewijsmiddelen? Geef dan hieronder aan wat de reden hiervoor is en onderbouw dit met zoveel mogelijk stukken: c

3 Aanvraag 3 van 6 voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 4 Gegevens van u invullen in blokletters 4.1 V-nummer 4.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 4.3 Naam 4.4 Geslacht en geboortedatum > Kruis aan wat van toepassing is Dag Maand Jaar n Man n Vrouw 4.5 Geboorteplaats 4.6 Geboorteland 4.7 Nationaliteit 4.8 Burgerlijke staat 4.9 Woonadres 4.10 Contactgegevens > Kruis aan welke situatie van toepassing is n ongehuwd n gehuwd n geregistreerd partnerschap n gescheiden n weduwe/weduwnaar Straat Nummer Postcode Plaats Telefoon 5 Gegevens van de vreemdeling invullen in blokletters 5.1 V-nummer 5.2 Naam 5.3 Geslacht en geboortedatum > Kruis aan wat van toepassing is Dag Maand Jaar n Man n Vrouw 5.4 Geboorteplaats 5.5 Geboorteland 5.6 Nationaliteit 5.7 Burgerlijke staat 5.8 Huidige verblijfadres en huidige contactgegevens > Kruis aan welke situatie van toepassing is n ongehuwd n gehuwd n geregistreerd partnerschap n gescheiden n weduwe/weduwnaar > Kruis aan welke situatie van toepassing is n Het adres en contactgegevens zijn bekend (vul de gevraagde gegevens hieronder in) n Het adres en contactgegevens zijn onbekend, omdat? (vul verder in op de volgende pagina) Straat Nummer Postcode Plaats Telefoon c

4 4 van 6 6 Plaats afhalen mvv (als de aanvraag wordt ingewilligd) Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst (of van bestendig verblijf). Bestendig verblijf wordt onder andere aangenomen indien uw gezinslid verblijft in een land op basis van een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van drie maanden of meer. Het bestendig verblijf in dat land dient met bewijsstukken te worden onderbouwd. Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat is dan moet de MVV worden opgehaald in het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is. Als de vreemdeling de mvv komt ophalen in Ethiopië of Kenia, geeft u dan ook het telefoonnummer waarop de vreemdeling te bereiken is. 6.1 Plaats 6.2 Land 6.3 Telefoonnummer Als de IND aanvullende gegevens nodig heeft over de identiteit van de vreemdeling en de gezinsband, dan wordt de vreemdeling uitgenodigd voor een interview op de ambassade. Het is noodzakelijk dat de ambassade kan bellen met de nareiziger(s) voor het maken van nadere afspraken. Daarom dient u een telefoonnummer in te vullen waarop de vreemdeling bereikbaar is. 7 Identificatie Voeg bij de aanvraag de volgende kopieën toe: Van uzelf: een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Van de vreemdeling: een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens en geldigheidsduur van het paspoort. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Indien de vreemdeling niet over een (eigen) paspoort beschikt kruis dan hieronder aan wat van toepassing is: n De vreemdeling beschikt niet over een eigen geldig paspoort. In dat geval voegt u zoveel mogelijk andere bewijsmiddelen toe waaruit de identiteit en nationaliteit blijken. n De vreemdeling is jonger dan 18 jaar en staat bijgeschreven in het geldige paspoort van zijn ouder. U voegt de kopieën van dat paspoort toe, inclusief de pagina s met de identiteitsgegevens, geldigheidsduur van het paspoort en de reisstempels. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Voor de meeste Nederlandse ambassades in het buitenland is een identiteitsbewijs met pasfoto nodig om toegang te kunnen krijgen tot de ambassade. Dit geldt in ieder geval voor de ambassade in Ethiopië en Kenia. De IND vraagt een kopie van dit identiteitsbewijs toe te voegen aan deze aanvraag c

5 Aanvraag 5 van 6 voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 8 Ondertekening Als u dit formulier ondertekent, krijgt u rechten en plichten. Als u niet weet welke rechten en plichten dit zijn, kijk dan op > Kruis aan wat van toepassing is n Ik heb de aanvraag binnen de drie-maanden-termijn ingediend. n Ik heb de aanvraag buiten de drie-maanden-termijn ingediend. > Geef hieronder aan wat de oorzaak daarvan is. > Kruis aan > Kruis aan n Ik heb de ondertekende bijlage Verklaring referent bijgevoegd. n Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Ik geef wijzigingen in de situatie van mij en/of de vreemdeling die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben voor mijn positie als referent of de verblijfsrechtelijke positie van mijn gezinslid als vreemdeling. Ik weet dat mij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ik weet wat de rechten en de plichten van de vreemdeling en de referent zijn. Ik lever dit formulier en (aantal) bijlagen/bewijsstukken in. 8.1 Naam 8.2 Plaats en datum Plaats Dag Maand Jaar 8.3 Handtekening 9 Indienen van de aanvraag U hebt alle benodigde bewijsmiddelen verzameld die nodig zijn voor de aanvraag. Wanneer u niet in Nederland verblijft, kunt u de aanvraag laten indienen door uw referent in Nederland of u richt zich tot de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land van herkomst om een aanvraag om een mvv in te dienen. U stuurt het aanvraagformulier, de bijlagen en de gevraagde bewijsmiddelen per post op naar de IND. Stuur nooit originele bewijsmiddelen op. U moet goed leesbare en volledige kopieën van de originele bewijsmiddelen opsturen. Gebruik geen nietjes of paperclips. Stuur geen USB sticks, CD s, DVD s en dergelijke mee. Stop alle bewijsmiddelen in een enveloppe met voldoende postzegels. Stuur uw aanvraag naar het volgende adres: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus AG Almelo Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als u uw aanvraag hebt ingediend bij de IND dan beoordeelt de IND uw aanvraag. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u ook een brief met informatie over de nader te volgen procedure. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen c

6 6 van 6 10 Toestemmingsverklaring Hierbij verklaar ik dat de achterblijvende ouder van het kind > Vul in naam en geboortedatum kind(eren) > Kruis aan wat van toepassing is n wel in staat is om de toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee hij/zij instemt met het vertrek van dit kind naar Nederland. n niet in staat is om de toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee hij/zij instemt met het vertrek van dit kind naar Nederland. Motiveer waarom niet. n de toestemmingsverklaring niet wil ondertekenen. Motiveer waarom niet. n geprobeerd heb de toestemmingsverklaring te verkrijgen. Geef hier onder concreet met gedetailleerde voorbeelden aan welke inspanningen u wanneer heeft ondernomen en wat de resultaten daarvan zijn V-nummer 10.2 Naam 10.3 Geboortedatum en nationaliteit 10.4 Plaats en datum Dag Maand Jaar Nationaliteit Plaats Dag Maand Jaar 10.5 Handtekening c

7 Bijlage Verklaring referent (familie en gezin) Als u verblijf aanvraagt voor een vreemdeling, bent u de referent. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als referent moet u zorgen dat de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Niet alleen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar ook daarna. Als de vreemdeling niet meer rechtmatig in Nederland kan verblijven, bent u er als referent voor verantwoordelijk dat de vreemdeling Nederland verlaat. Let op! Als u (mede) om overkomst vraagt van een kind dat niet uw eigen kind is, maar een kind uit een vorige relatie van uw echtgenoot/partner, dan moet niet u maar uw echtgenoot/partner de referentverklaring ten aanzien van het kind invullen. Informatieplicht U bent verplicht om wijzigingen in uw situatie, die van invloed kunnen zijn op de verblijfsvergunning, binnen 4 weken te melden aan de IND. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier voor familie en gezin, dat u vindt op Op dit formulier staat welke wijzigingen u moet melden. Administratieplicht U bent verplicht relevante informatie over de vreemdeling te verzamelen en te bewaren. Welke gegevens u verplicht ben te bewaren vindt u terug in het Voorschrift Vreemdelingen. U moet deze bewijsmiddelen bewaren tot 5 jaar nadat u niet meer de referent bent van de vreemdeling. De IND kan op elk moment gegevens opvragen om na te gaan of u aan uw verplichtingen hebt voldaan. 1 Gegevens van de referent 1.1 Naam 1.2 Geslacht en geboortedatum > Kruis aan wat van toepassing is Dag Maand Jaar n Man n Vrouw 1.3 Geboorteplaats 1.4 Geboorteland 1.5 Waar bewaart u de administratie over de vreemdeling? Straat Nummer Postcode Plaats 2 Gegevens van de vreemdeling 2.1 Naam 2.2 Geslacht en geboortedatum > Kruis aan wat van toepassing is Dag Maand Jaar n Man n Vrouw 2.3 Geboorteplaats b23

8 2 van Geboorteland 3 Ondertekening door referent Ik verklaar dat ik mij referent stel als bedoeld in artikel 2a van de Vreemdelingenwet voor de volgende vreemdeling voor wie een verblijfsvergunning wordt aangevraagd. 3.1 Plaats en datum Plaats Dag Maand Jaar 3.2 Handtekening b23

9 Bijlage Garantverklaring Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Stuur van de garantsteller en de partner een kopie van het geldig identiteitsbewijs mee met uw aanvraag als deze beiden Nederlander zijn. Als één van beiden een andere nationaliteit bezit: een kopie van het geldig document van grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning is aangetekend of een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning. Als de garantsteller iemand anders is dan uw referent, stuur dan een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de garantsteller mee. Dit is niet nodig als de garantsteller namens een organisatie of instelling deze garantverklaring invult en ondertekent. 1 Gegevens van de vreemdeling 1.1 V-nummer (indien bekend) 1.2 Naam 1.3 Geslacht en geboortedatum > Kruis aan wat van toepassing is Dag Maand Jaar n Man n Vrouw 2 Gegevens van de garantsteller 2.1 Naam 2.2 Woonadres Straat Nummer Postcode Plaats 3 Ondertekening 3.1 Plaats en datum Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van de vreemdeling(e) gedurende een periode van vijf jaar. De garantstelling komt te vervallen als op andere wijze voldoende zekerheid is gesteld, de vreemdeling Nederland definitief heeft verlaten, aan de vreemdeling een verblijfsvergunning onder een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd is verleend of de vreemdeling Nederlander is geworden. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van op de garantsteller kunnen worden verhaald. Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet Werk en Bijstand naast genoemde per jaar) op de garant steller zullen worden verhaald. Plaats Dag Maand Jaar Handtekening garantsteller Handtekening partner garantsteller 3.2 Handtekening (als u getrouwd of geregistreerd partner bent, laat dan ook uw referent tekenen voor akkoord) b32

10

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie