Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Module Burgerzaken 22. AMB"

Transcriptie

1 Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Bestanden persoonsgegevens Eindterm De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven. (BES en PIVA zijn niet van toepassing op Sint Maarten) Kan de wijze van vastlegging van de gegevens in de burgerlijke stand omschrijven VERVALLEN Kan de ontwikkelingen in de genoemde administraties opnoemen Kan omschrijven wat wordt verstaan onder: a. afnemer; b. derden VERVALLEN Kan de functie van het identiteitsnummer (ID nummer) opnoemen Kan omschrijven hoe de ambtenaar van de burgerlijke stand (voor bepaalde taken) benoemd en beëdigd wordt en wat zijn positie is binnen het openbaar lichaam/land Kan opnoemen welke registers van de burgerlijke stand er bij het openbaar lichaam/land worden bijgehouden Kan de bevoegdheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen Organisatie burgerzaken Eindterm De kandidaat kan op hoofdlijnen omschrijven op welke wijze burgerzaken, organisatorisch gezien, kan zijn opgebouwd en kan de ontwikkelingen op dat gebied omschrijven Kan de organisatieopbouw van de eigen afdeling/dienst omschrijven: a. welke taken vallen binnen de afdeling/dienst; 1 b. namens welk bestuursorgaan de taken worden uitgevoerd Kan zijn rol binnen het openbaar lichaam/land beschrijven Kan een omschrijving geven van de volgende begrippen: a. Basisadministratie Personen/PIVA. b. VERVALLEN, zie Dit kan niet getoetst worden, omdat er geen eenduidige werkwijze is in Caribisch Nederland. 2 Dit kan niet getoetst worden, omdat er geen eenduidige werkwijze is in Caribisch Nederland. Pagina 1/9

2 Personen- en familierecht Eindterm De kandidaat kan onderdelen uit het personen- en familierecht van het openbaar lichaam/land omschrijven. (I) Kan de regels voor naamskeuze, naamgebruik en de regels voor verkrijging en wijziging van geslachts- en voornamen uit het Burgerlijk Wetboek omschrijven Kan de predikaten en adellijke titels opnoemen en kan omschrijven hoe ze worden verkregen Kan de verschillen benoemen tussen predikaten en adellijke titels. (I) Kan een omschrijving geven van de begrippen bloedverwantschap en aanverwantschap Kan beschrijven welke situaties met betrekking tot gezag worden onderscheiden in het Burgerlijk Wetboek Kan aan de hand van het afstammingsrecht omschrijven wat wordt verstaan onder moeder en vader van een kind Nederlandse nationaliteit Eindterm De kandidaat kan de meest frequente regels tot verkrijging en verlies van de Nederlandse nationaliteit omschrijven. De kandidaat kan de voorwaarden voor de verkrijging, verlening en verlies van de Nederlandse nationaliteit benoemen Kan opnoemen op welke manieren de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen Kan omschrijven wat de voorwaarden (inclusief de naturalisatieceremonie) zijn voor: a. verlening van Nederlanderschap (naturalisatie); b. optie Kan opnoemen wat situaties zijn waarin de Nederlandse nationaliteit wordt verloren: a. vervallen familierechtelijke betrekkingen; b. vrijwillige verkrijging andere nationaliteit; c. afleggen verklaring van afstand; d. langdurig verblijf in het buitenland; e. intrekking naturalisatiebesluit of optiebesluit; f. frauduleus handelen; g. vrijwillig dienst nemen in een andere krijgsmacht Kan de voorwaarden 3 beschrijven voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit Kan de voorwaarden 4 beschrijven voor de verlening van de Nederlandse nationaliteit Kan de voorwaarden 5 beschrijven voor het verlies van de Nederlandse nationaliteit. 3 Zie de brochure van de IND: Hoe kunt u Nederlander worden. De procedure in Aruba, Curacao en Sint Maarten. 4 Zie de brochure van de IND: Hoe kunt u Nederlander worden. De procedure in Aruba, Curacao en Sint Maarten. 5 Zie de brochure van de IND: Hoe kunt u Nederlander worden. De procedure in Aruba, Curacao en Sint Maarten. Pagina 2/9

3 Brondocumenten Eindterm De kandidaat kan bepaalde regels in het burgerlijk wetboek, de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES, landsverordening PIVA, landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens en de circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voor zover deze betrekking hebben op de brondocumenten, opnoemen. (Let op! De wet Basisadministratie persoonsgegevens BES is niet van toepassing voor Sint Maarten.) Kan de brondocumenten van de wet Basisadministratie persoonsgegevens BES dan wel landsverordening PIVA opnoemen Kan opnoemen wat de hiërarchie van de brondocumenten genoemd in art. 4 Uitvoeringsbesluit Basisadministratie persoonsgegevens (ter uitvoering van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens). (Let op! Besluit basisadministratie persoonsgegevens BES dan wel landsverordening PIVA is voor Sint Maarten niet van toepassing.) Kan de voorwaarden opnoemen waaronder buitenlandse brondocumenten kunnen worden verwerkt in de Basisadministratie persoonsgegevens BES dan wel PIVA Kan de voorwaarden opnoemen waaronder buitenlandse akten kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Nederland (in Den Haag) Kan de begrippen legalisatie, verificatie en apostille omschrijven met betrekking tot buitenlandse brondocumenten, zoals bedoeld in de circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie Kan de voorschriften en werkwijze rond legalisatie, verificatie en vertaling uitleggen aan de hand van voorbeelden. (I) Beheer persoonsgegevens Eindterm De kandidaat kan omschrijven hoe (persoons)gegevens in de Basisadministratie persoonsgegevens en Burgerlijke Stand worden beheerd Kan de taak en de werkwijze van de ambtenaar van de burgerlijke stand (voor bepaalde taken) omschrijven Kan de regels opnoemen die gelden voor het opmaken van akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen Kan de regels opnoemen voor het beheren en vernietigen van akten van de burgerlijke stand Kan de rechten en plichten van de burger op grond van de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens Kan omschrijven wat er onder de rechten en plichten van de burger op grond van de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan Kan omschrijven wat onder het beheer van de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens BES dan wel PIVA verstaan wordt: a. Waaraan gegevens in de basisadministratie worden ontleend. b. Hoe lang brondocumenten worden gearchiveerd Kan opnoemen wie verantwoordelijk is voor het beheer van de Basisadministratie persoonsgegevens Kan omschrijven wat er onder het begrip burgerlijke staat verstaan wordt in de Basisadministratie persoonsgegevens en in de burgerlijke stand. Pagina 3/9

4 22.07 Geboorte Eindterm De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde regelgeving toepassen en hierover informatie verstrekken. Kan met toepassing van het toepasselijke recht akten van geboorte en akten en latere vermeldingen van erkenning en naamskeuze opmaken en kan daarbij de verplichte kennisgevingen beschrijven. Kan de akte van geboorte en de latere vermeldingen op de akte van geboorte verwerken in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens Kan de afstamming van een kind bepalen bij geboorte en door erkenning op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) Kan het nationale namenrecht toepassen bij het opmaken van geboorteaktes en latere vermeldingen Kan predikaten en adellijke titels verwerken in akten Kan het nationale namenrecht na erkenning van het niet-nederlandse kind toepassen op grond van artikel 4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 27 juni Kan de regels opnoemen die gelden ten aanzien van de bevoegdheid tot erkenning en de daarbij noodzakelijke toestemming Kan de regels opnoemen die gelden ten aanzien van verwantschap (bloed- en aanverwantschap) Kan de regels toepassen die gelden ten aanzien van het begrip woonplaats volgens de Landsverordening Basisadministratie en volgens het BW Kan opnoemen wanneer iemand meerderjarig is Kan het verschil tussen minder- en meerderjarigheid omschrijven Kan opnoemen in welke situaties rekening gehouden moet worden met iemand die onder curatele is gesteld en met onder gezag staan en kan de gevolgen daarvan omschrijven Kan de regels die gelden ten aanzien van de bevoegdheid en verplichting tot aangifte van geboorte toepassen Kan de akte van geboorte en de daarbij behorende latere vermeldingen opmaken Kan de akte van erkenning van ongeboren vrucht en de daarbij behorende latere vermeldingen opmaken Kan de akte van erkenning en de daarbij behorende latere vermeldingen opmaken Kan de akte van naamskeuze en de daarbij behorende latere vermelding opmaken Kan de verplichte kennisgevingen beschrijven die direct of indirect voortvloeien uit een akte van geboorte en de daarbij behorende latere vermeldingen Kan de akte van geboorte en de daarbij behorende latere vermeldingen (RV ) verwerken in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens aan de hand van de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP) Kan de akte van erkenning of latere vermelding van erkenning verwerken in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens aan de hand van de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP). (RV ) Pagina 4/9

5 Huwelijk Eindterm De kandidaat kan met betrekking tot het thema huwelijk de van belang zijnde regelgeving toepassen. Kan akten en latere vermeldingen van het huwelijk opmaken en kan daarbij omschrijven welke verplichte kennisgevingen er bij het thema huwelijk verzonden moeten worden. De kandidaat kan de huwelijksakte en de latere vermeldingen rondom dit thema (met de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP) in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens verwerken. (Let op! Sint Maarten kent geen geregistreerd partnerschap.) Kan de belangrijkste regels voor aangifte van een huwelijk toepassen: a. waar en bij wie aangifte moet worden gedaan; b. wat de wachttijd en maximale termijn zijn; c. welke vereisten en beletsels er zijn; d. welke bewijsstukken overlegd moeten worden Kan beschrijven welke verplichte kennisgevingen gedaan moeten worden na een huwelijk Kan opnoemen wie bij curatele toestemming moet geven bij het aangaan van een huwelijk Kan opnoemen wat wordt verstaan onder ontbinding van een huwelijk als gevolg van rechterlijke beschikking Kan beschrijven onder welke voorwaarden een echtscheiding als gevolg van rechterlijke beschikking ingeschreven kan worden in de registers van de burgerlijke stand Kan de gevolgen van inschrijving van de echtscheiding in registers van de burgerlijke stand beschrijven Kan de te overleggen documenten voor inschrijving van een echtscheiding opnoemen Kan opnoemen wat verstaan wordt onder echtscheiding en scheiding van tafel en bed Kan de regels toepassen die gelden ten aanzien van het begrip woonplaats volgens de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens en volgens het BW Kan de akte van aangifte van voorgenomen huwelijk opmaken Kan de huwelijksakte opmaken Kan de latere vermelding echtscheiding opmaken VERVALLEN VERVALLEN VERVALLEN VERVALLEN VERVALLEN Kan de huwelijksakte verwerken in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens Kan latere vermeldingen van echtscheiding verwerken in de Landsverordening Basisadministratie persoonsgegevens VERVALLEN. Pagina 5/9

6 Overlijden Eindterm De kandidaat kan met betrekking tot het thema overlijden de van belang zijnde regelgeving toepassen. De kandidaat kan akten rond overlijden met de daarbij behorende latere vermelding opmaken. De kandidaat kan de afgifte verzorgen van een verlof tot lijkbezorging (begraven of cremeren), weet onder welke voorwaarden van de wettelijke termijnen kan worden afgeweken en kan besluiten van de gezaghebber daartoe opmaken. De kandidaat kan beschrijven welke kennisgevingen van overlijden en toevallig overlijden verwerkt moeten worden in de basisadministratie persoonsgegevens en wat de gevolgen daarvan zijn op de persoonslijst. (De berichtencyclus is niet van toepassing voor Sint Maarten.) Kan opnoemen welke wet- en regelgeving toegepast moet worden bij de aangifte van: a. overlijden; b. lijkvinding; c. een levenloos geboren kind Kan de belangrijkste regels voor aangifte van overlijden toepassen: a. waar en bij wie een aangifte van overlijden moet worden gedaan; b. welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden; c. wat de termijn van overlijdensaangifte is VERVALLEN Kan de belangrijkste regels voor aangifte van lijkvinding toepassen: a. waar en bij wie een aangifte van lijkvinding moet worden gedaan; b. welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden VERVALLEN Kan de belangrijkste regels voor aangifte van een levenloos geboren kind toepassen: a. waar en bij wie een aangifte van levenloos geboren kind moet worden gedaan; b. welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden; c. wat de termijn van de aangifte van een levenloos geboren kind is VERVALLEN Kan de akten van overlijden, lijkvinding en levenloos geboren kind opmaken Kan de opnoemen wanneer een akte van lijkvinding wordt opgemaakt en wanneer een overlijdensakte Kan de wettelijke termijnen voor lijkbezorging opnoemen Kan opnoemen onder welke voorwaarden van de wettelijke termijnen voor lijkbezorging afgeweken kan worden Kan de afgifte van een verlof tot lijkbezorging (begraven of cremeren) verzorgen VERVALLEN Kan de gevolgen op de persoonslijst benoemen van een situatie, waarin: a. een kind levenloos ter wereld is gekomen, en b. een pasgeboren overleden kind wel geleefd heeft VERVALLEN. Pagina 6/9

7 Systematiek Basisadministratie persoonsgegevens BES dan wel PIVA. Eindterm De kandidaat kan de systematiek van de Basisadministratie persoonsgegevens beschrijven en de opbouw van de PIVA-persoonslijst uitleggen. (I) Kan het verschil tussen een correctie en een actualisering beschrijven. (I) Kan per soort gegeven benoemen of dat bij een actualisering of correctie gegevens overschreven worden of dat historie opgebouwd wordt Kan opsommen welke (landelijke) tabellen er in de Basisadministratie persoonsgegevens zijn Kan de inhoud van de (landelijke) tabellen omschrijven De functie van de (landelijke) tabellen omschrijven voor de gebruikers van de Basisadministratie persoonsgegevens Kan omschrijven wat categorieën, groepen, elementen en rubrieken zijn Kan beschrijven uit welke onderdelen een persoonslijst (PL-PIVA) is opgebouwd (categorieën, groepen en elementen) Kan de onderlinge samenhang tussen categorieën, groepen en elementen (I) uitleggen aan de hand van voorbeelden Kan opnoemen welke categorieën niet, eenmaal of meerdere malen op een PL-PIVA voor kunnen komen Kan het onderscheid tussen categorieën die slechts eenmaal en/of meerdere (I) keren kunnen voorkomen op de persoonslijst uitleggen aan de hand van voorbeelden Kan opnoemen wat de verplichte categorieën zijn en wat de niet verplichte categorieën op een PL-PIVA zijn Kan het onderscheid tussen de verplichte en niet-verplichte categorieën (I) uitleggen aan de hand van voorbeelden Kan opnoemen welke categorieën historisch op een PL-PIVA voor kunnen komen Kan omschrijven hoe een persoonslijst opgebouwd is na een eerste opname, actualisering en/of correctie Systematiek aanleggen en bijhouden PIVA-persoonslijst Eindterm De kandidaat kan de systematiek van het aanleggen en bijhouden van de PIVA-persoonslijst verklaren VERVALLEN Kan uitleggen waarom de datum geldigheid gebruikt wordt. (I) Kan uitleggen waarom een standaardwaarde op een persoonslijst gebruikt (I) moet worden Kan omschrijven wat wordt verstaan onder toevoegen kindgegevens Kan kindgegevens toevoegen volgens de daarvoor bestemde systematiek Kan uitleggen wat het belang is van een A-nummer. (I) Pagina 7/9

8 22.12 Systeem brondocumenten in PIVA Eindterm De kandidaat kan het systeem van brondocumenten in de basisadministratie persoonsgegevens en de burgerlijke stand beschrijven en volgens dit systeem handelen Kan beschrijven welke brondocumenten bij welk soort gegeven gebruikt kunnen worden Kan de wettelijke verplichtingen voor de burger tot het overleggen van brondocumenten omschrijven Kan landen benoemen waar beperkingen gelden voor het verkrijgen van brondocumenten Kan de juridische status en bruikbaarheid van brondocumenten vaststellen bij actualiserings- en correctieprocedures van PIVA en bij het opmaken van akten van de burgerlijke stand Kan de te volgen procedure bij het niet accepteren van brondocumenten omschrijven Kan de te volgen procedure bij (het vermoeden van) fraude met brondocumenten omschrijven Kan vaststellen welke procedures doorlopen moet worden bij het ontbreken van voldoende of geldige brondocumenten Kan de verschillen en overeenkomsten opnoemen tussen de brondocumenten in de basisadministratie persoonsgegevens en de burgerlijke stand Opbouw en werking PIVA-berichtenverkeer, afhandelen berichtenverkeer Eindterm DEZE EINDTERM IS VOLLEDIG VERVALLEN Aangiften Basisadministratie persoonsgegevens Eindterm De kandidaat kan in relatie tot het thema migratie de aangiften beoordelen aan de hand van regelgeving Kan de wet- en regelgeving met betrekking tot aangiften van adreswijziging, verblijf en adres, hervestiging en vertrek naar het buitenland omschrijven Kan de voorwaarden benoemen, waaronder inschrijving in de Basisadministratie persoonsgegevens, komende vanuit het buitenland, of hervestiging kan plaatsvinden Kan de voorwaarden benoemen, waaronder inschrijving in de Basisadministratie persoonsgegevens, komende vanuit een andere gemeente / land van het Caribisch gebied kan plaatsvinden Kan op basis van ontvangen brondocumenten vaststellen welke uitvoeringsprocedures toegepast moeten worden Kan in een praktijksituatie vaststellen of de bijhouding van een persoonslijst opgeschort moet worden in verband met vertrek naar het buitenland Kan in een praktijksituatie vaststellen of iemand bevoegd is tot het doen van aangifte van migratie Kan in een praktijksituatie vaststellen op welk eiland/openbaar lichaam aangifte moet worden gedaan en binnen welke termijn dit dient te geschieden Kan de mogelijkheid benoemen van ambtshalve opneming van gegevens bij het thema migratie. Pagina 8/9

9 Actualisering t.a.v. adreswijziging, hervestiging, vanuit buitenland en vertrek naar buitenland Eindterm De kandidaat kan de Basisadministratie persoonsgegevens actualiseren op basis van aangiften van burgers met betrekking tot adreswijziging, hervestiging vanuit het buitenland (actualiseren van een opgeschorte persoonslijst) en vertrek naar het buitenland Kan aangiften op juistheid en volledigheid beoordelen Kan de rechten en verplichtingen van de burger omschrijven met betrekking tot de bijhouding van de gegevens over verblijf en adres Kan de voorschriften met betrekking tot de meldingsplicht door de burger opnoemen Kan de voorschriften met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen door de burger opnoemen Kan de voorschriften met betrekking tot de plicht tot het overleggen van documenten door de burger opnoemen Kan de verplichting van de overheid opnoemen bij aangifte van verblijf en adres Kan brondocumenten beoordelen ten behoeve van actualiseringprocedures Kan op basis van aangiften en overige brondocumenten de daarvoor bedoelde procedures van de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP) toepassen Onderzoek onjuistheid van verblijf- en adresgegevens Eindterm De kandidaat kan een onderzoek uitvoeren omtrent de onjuistheid van de verblijf- en adresgegevens Kan in de Basisadministratie persoonsgegevens dan wel PIVA adresgegevens in onderzoek stellen VERVALLEN Kan aan de hand van voorbeelden beschrijven welke handelingen verricht (I) moeten worden, nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn Kan een onderzoeksdossier aanleggen en beheren Kan op basis van onderzoeksresultaten gegevens actualiseren in de Basisadministratie persoonsgegevens dan wel PIVA. Pagina 9/9

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Handleiding Uitvoeringsprocedures

Handleiding Uitvoeringsprocedures Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handleiding Uitvoeringsprocedures Versie 2.3 Datum 18 december 2015 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 7 1 Algemene introductie... 8 1.1

Nadere informatie

Achtergronden en begrippen

Achtergronden en begrippen Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen Inhoudsopgave Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen 1 2.1 Het GBA-stelsel 3 2.2 Bijhouden en verstrekken van gegevens 3 2.3 Welke procedures worden in deze handleiding

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 5 de januari 2012, no. 12/0035, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit basisadministratie persoonsgegevens D E G O

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-04-207 Datum versie 20-02-207 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten 1 3.1 Inleiding 3 3.2 Bronnen voor GBA-gegevens 4 3.2.1 Gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat 5 3.2.2 Gegevens over de identificatienummers

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 13-03-2011 0.0.1 Initiele versie D. Geluk 01-09-2011 1.0.0 Aangeboden

Nadere informatie

Module RNI 20.RNI. Eindterm

Module RNI 20.RNI. Eindterm Module RNI 20.RNI Eindterm 20.01. Landelijke ontwikkelingen De cursist kan het gemeentebestuur en het management van de gemeente informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de Registratie Niet-Ingezetenen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 17 augustus 2015, 2015-0000053324, heeft de minister van Veiligheid en Justitie als korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS versie 1.0 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 14 oktober 2010, BPR2011/56617 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Vestigingsregister. Datum 26 november 2007

Vestigingsregister. Datum 26 november 2007 Vestigingsregister Datum 26 november 2007 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1 De functie van het Vestigingsregister ter voorkoming van dubbele inschrijvingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 22 juli 2011, BPR2011/54222 heeft het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In de verzoeken van 16 januari 2014, 2014-0000034011 en 26 november 2014, 2014-0000635388, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 april 2013 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

aangifte van de burger

aangifte van de burger Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Procedures op basis van de schriftelijke aangifte van de burger Inhoudsopgave procedure 4.1 Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland 3 procedure 4.2 Vervolginschrijving:

Nadere informatie

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei

Nadere informatie

Aanstaande Echtgeno(o)t(e) /partner 1

Aanstaande Echtgeno(o)t(e) /partner 1 [huw/12] Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (GP) Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande echtgenoten/partners én getuigen bij. Gemeente huwelijk/gp : Soest

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden

Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden Versie 4.0.0 Datum 4-7-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 01-11-2010 0.0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 02-09-2011 1.0.0

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Afstamming

Burgerzaken modules - Afstamming Burgerzaken modules - Afstamming Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Afstamming Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4

Nadere informatie

KUC200 Behandelen zaak

KUC200 Behandelen zaak KUC200 Behandelen zaak Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 11-03-2011 0.0.1 Initiele versie op basis van omschreven versie D. Geluk KUC223 van E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 380 Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen.

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen. Burgerlijk Wetboek Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Artikel 1:1 Titel 1. Algemene bepalingen 1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en

Nadere informatie

Eerstgenoemde partner op in de gemeente TROUW. Laatstgenoemde partner op in de gemeente. Kinderen. op in de gemeente.

Eerstgenoemde partner op in de gemeente TROUW. Laatstgenoemde partner op in de gemeente. Kinderen. op in de gemeente. Eerstgenoemde partner op in de gemeen Laatstgenoemde partner op in de gemeen AANTEKENINGEN OVERLIJDEN TROUW Kinderen op in de gemeen op in de gemeen 16 Sdu Uitgevers - nadruk verboden - beslnummer 402681

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12889 28 juni 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. WBN 2012/3,

Nadere informatie

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Diese Datei wurde im Juli 2014 von folgender Adresse heruntergeladen: http://www.gov.sr/media/59670/boek_1._tekst_dna.pdf BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 1 Personen- en familierecht Titel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Figuren... 10 Tabellen... 11 1 Inleiding... 12 1.1 Algemeen... 12 1.1.1 Opzet en terminologie LO BES... 12 1.1.2 LO PGK (Uitwisseling Persoonsgegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8423 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN 2014/1, houdende

Nadere informatie

14 Nederlands nationaliteitsrecht

14 Nederlands nationaliteitsrecht MONOGRAFIEËN PRIVAATRECHT Prof. mr. G.R. de Groot Prof. mr. M. Tratnik 14 Nederlands nationaliteitsrecht Vierde druk p. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Lijst van

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 19 december 2011, BPR2011/54052 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst verzocht om

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 16 juli 2012, nummer 2014-0000620933 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Voogdijraad BES verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, nummer 2013-0000761712, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap

Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 4 1 Burgerzaken module Huwelijk en geregistreerd partnerschap Algemeen 6 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Naam en geslacht

Burgerzaken modules - Naam en geslacht Burgerzaken modules - Naam en geslacht Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module Naam en geslacht Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2

Nadere informatie

Burgerlijke Stand. Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde echtgeno(o)t(e) in de gemeente. Laatstgenoemde echtgeno(o)t(e) in de gemeente.

Burgerlijke Stand. Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde echtgeno(o)t(e) in de gemeente. Laatstgenoemde echtgeno(o)t(e) in de gemeente. Aankeningen overlijden Eerstgenoemde echtgeno(o)t(e) op in de gemeen Laatstgenoemde echtgeno(o)t(e) Burgerlijke Stand op in de gemeen Kinderen op in de gemeen op in de gemeen Dit boekje moet zorgvuldig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. Inleiding Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP)

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1.

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1. Deze melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat uit 5 bladen. U dient al deze bladen volledig in te vullen! Vervolgens dient u deze in te leveren / in te zenden naar de gemeente

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Geen Ned/EU, of verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd of asiel voor bepaalde tijd

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Geen Ned/EU, of verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd of asiel voor bepaalde tijd Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Geen Ned/EU, of verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd of asiel voor bepaalde tijd Aanstaande partner 1: 1 2 3 4 Geboorteplaats, -land 5 woonplaats

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2.

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Deel Partner U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan); of u heeft een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie