aangifte van de burger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aangifte van de burger"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Procedures op basis van de schriftelijke aangifte van de burger Inhoudsopgave procedure 4.1 Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland 3 procedure 4.2 Vervolginschrijving: hervestiging vanuit het buitenland in de gemeente waar de burger al in de GBA is ingeschreven 57 procedure 4.3 Vervolginschrijving: hervestiging vanuit het buitenland in een andere gemeente dan die waar de burger in de GBA is ingeschreven 71 procedure 4.4 Vervolginschrijving: intergemeentelijke adreswijziging 87 procedure 4.5 Binnengemeentelijke adreswijziging 93 procedure 4.6 Vertrek naar het buitenland (emigratie) 97 procedure 4.7 Wijzigen naamgebruik 101 procedure 4.8 Wijzigen geheimhouding 105 Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 1

2 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 pagina 2 Handleiding Uitvoeringsprocedures

3 Procedure 4.1 Procedure 4.1 Situatieschets: Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland De burger doet aangifte om ingeschreven te worden in uw gemeente in verband met vestiging vanuit het buitenland. De aangifte van de burger dient binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland schriftelijk te geschieden. Deze procedure is ook van toepassing voor personen die in Nederland zijn geboren, maar die niet op grond van het opmaken van een geboorteakte worden ingeschreven, omdat geen van de ouders als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van een gemeente is inge- Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 3

4 Procedure 4.1 schreven. In dat geval worden er geen immigratie gegevens opgenomen in categorie 08 Verblijfplaats. Aanwijzigingen Voordat de burger kan worden ingeschreven, moeten eerst de volgende stappen worden doorlopen: 1. Vaststellen van de identiteit 2. Toetsen aan de criteria voor eerste inschrijving 3. Toetsen aan de uitzonderingssituaties 4. Verifiëren via de Beheervoorziening BSN (BV BSN) 5. Verifiëren van het adres Ad 1. Vaststellen van de identiteit De identiteit van de burger dient deugdelijk te worden vastgesteld. Dit geldt voor alle in te schrijven personen, zowel met de Nederlandse als met een vreemde nationaliteit. De wijze waarop de identiteit moet worden vastgesteld is niet voorgeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dus een zekere vrijheid in de wijze van vaststellen van de identiteit. Er moet een redelijke zekerheid worden verkregen dat de burger degene is voor wie hij zich uitgeeft. Het aangewezen middel om op deugdelijke wijze de identiteit vast te stellen, is een identiteitsdocument als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. Vreemdelingen zijn in het algemeen in het bezit van een reisdocument of een vreemdelingendocument (volgens de modellen behorende bij het Voorschrift Vreemdelingen 2000). Is er geen document aan de hand waarvan de identiteit kan worden vastgesteld en de identiteit kan ook niet op andere wijze worden vastgesteld, bijvoorbeeld door het stellen van vragen indien de persoon in Nederland is geboren of eerder in Nederland heeft ingeschreven gestaan, dan dient er een onderzoek naar de identiteit te worden gestart. Wanneer de identiteit niet kan worden vastgesteld, kan er geen inschrijving plaats vinden. Ad 2. Toetsen aan de criteria voor eerste inschrijving - Voor alle personen - ongeacht de nationaliteit - geldt dat de verwachte verblijfsduur tenminste 2/3 van een half jaar moet zijn (deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn). - Personen die korter in Nederland gaan verblijven, komen niet voor inschrijving in aanmerking. Het toegestane verblijfsrecht is een indicatie voor de duur van het verblijf. Voor personen met de Hoofdstuk 4 pagina 4 Handleiding Uitvoeringsprocedures

5 Procedure 4.1 Nederlandse nationaliteit kan de duur van het verblijf alleen worden getoetst door het stellen van vragen. - Vreemdelingen moeten rechtmatig in Nederland verblijven. Een vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft mag op grond van artikel 65, zevende lid, Wet GBA geen aangifte doen. Met rechtmatig verblijf worden alle vormen bedoeld die in de Vreemdelingenwet 2000 zijn opgenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst of een vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft en geeft daarvan een bewijs af. De vreemdeling moet zich daarom altijd eerst bij een van de regioloketten van de IND melden. De toetsing voor de inschrijving in de GBA geschiedt dan ook aan de hand van een door de IND afgegeven document. Zo n document kan een vreemdelingendocument, een paspoort met een sticker of stempel of een verklaring van de IND zijn. Wanneer getwijfeld wordt aan de echtheid van dat document wordt met de IND contact opgenomen. - Let op: Voor personen komende vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba geldt een extra criterium. Zij moeten een verhuisbericht overleggen van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisadministratie (PIVA) aldaar. Indien een persoon bij de aangifte geen verhuisbericht over legt en dat ook binnen een redelijke termijn daarna niet doet, wordt aan de aangifte geen gevolg gegeven. De gemeente past dan de procedure van artikel 83 Wet GBA toe. Echter, het college van burgemeester en wethouders kan van het voorgaande afwijken als blijkt, dat hij niet ingeschreven was in de PIVA of dat zijn vertrek wel daarin is aangetekend (art. 29a Wet GBA). Zie aanvullend procedure 7.21 (Eerste inschrijving en vervolginschrijving van personen uit de Nederlandse Antillen en Aruba). Ad 3. Toetsen aan de uitzonderingssituaties Er moet gecontroleerd worden of de burger zelf niet voor inschrijving in aanmerking komt of dat hij behoort tot een categorie van personen die niet voor inschrijving in aanmerking komen. Het gaat dan om: - personen (veelal diplomaten), voor zover men niet de Nederlandse nationaliteit bezit, die in verband met hun bijzondere verblijfsrechtelijke status door de Minister van Buitenlandse Zaken aangewezen zijn. Deze aanwijzing wordt van kracht vanaf het moment dat de aanwijzing door de gemeente ontvangen is. (artikel 32 Wet GBA); Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 5

6 Procedure NAVO-militairen, burgerpersoneel van de NAVO, hun echtgenoten of geregistreerde partners en inwonende minderjarige kinderen. Tot deze groep behoren niet a.) zij die de Nederlandse nationaliteit bezitten en b.) deels zij die staatloos zijn (artikel 33 Wet GBA en artikel 54 Besluit GBA); - vreemdelingen, die geen toelating hebben tot Nederland én verblijven in een opvangcentrum, gedurende de eerste zes maanden van verblijf in Nederland. Tot deze categorie behoren niet degenen van wie het verblijf in Nederland aanving door geboorte en van wie in Nederland een geboorteakte werd opgemaakt. (artikel 33 Wet GBA en artikel 55 Besluit GBA) Dit laatste betreft kinderen van asielzoekers die in Nederland worden geboren en verblijven in een opvangcentrum bij hun ouder(s) en die ouder(s) voldoen zelf niet aan de inschrijvingscriteria. Wanneer deze kinderen zelf wel voldoen aan de inschrijvingscriteria, worden zij ingeschreven op basis van aangifte van verblijf en adres door de ouder/verzorger of ambtshalve. Het brondocument is de geboorteakte. Vreemdelingen die geen toelating hebben tot Nederland en ook niet verblijven in een van de hiervoor omschreven centra voor grootschalige opvang, worden wel ingeschreven als zij aan de door de Wet GBA gestelde vereisten voor inschrijving voldoen. Zie hiervoor procedure 7.20 (Eerste inschrijving van (ex-)asielzoekers in de GBA). Ad 4. Verifiëren via de Beheervoorziening BSN (BV BSN) Vervolgens moet worden gecontroleerd of de burger al is ingeschreven in een gemeentelijke basisadministratie, of er door een andere gemeente al een inschrijvingsprocedure is gestart, of er al een burgerservicenummer is toegekend of dat er een SoFi-nummer van hem bekend is. Daartoe wordt via het netwerk een presentievraag (Bq11-bericht) gesteld aan de Beheervoorziening BSN (BV BSN). De presentievraag is ter voorkoming van het meervoudig toekennen van een burgerservicenummer aan en het dubbel inschrijven van dezelfde persoon. Na het stellen van de presentievraag moet het antwoord worden afgewacht voordat verdere stappen in verband met de inschrijving worden gezet. De presentievraag kan ook via zogenaamde webservices gesteld worden. Het antwoord komt dan langs dezelfde weg terug. Daarbij is de Hoofdstuk 4 pagina 6 Handleiding Uitvoeringsprocedures

7 Procedure 4.1 reactietijd van de BV BSN zeer kort. De procedure en de te gebruiken en te ontvangen gegevens zijn hierbij bijna gelijk aan die van de Bq11- Ba11-cyclus. Voor nadere gegevens betreffende deze cyclus zie HET Berichtenboek, Bijlage III bij het LO-GBA en voor de cyclus via webservices Bijlage E Beheervoorziening BSN bij het LO-GBA. Zie voorts de Handreiking BSN. In de presentievraag worden van de in te schrijven persoon verplicht de geslachtsnaam (rubriek 02.40), geboortedatum (rubriek 03.10) en geslachtsaanduiding (rubriek 04.10) opgenomen. Deze gegevens kunnen met een aantal andere gegevens worden aangevuld. Is een burgerservicenummer of een SoFi-nummer bekend, dan wordt dit verplicht meegezonden. Ook historische naamgegevens kunnen in de presentievraag worden opgenomen. Het gaat dan uitsluitend om de voornamen (rubriek ), de voorvoegsels geslachtsnaam (rubriek ) en de geslachtsnaam (rubriek ). De BV BSN raadpleegt vervolgens de GBA, de registratie van de Belastingdienst: Beheer Van Relaties (BVR) en zodra beschikbaar het Register Niet Ingezetenen (RNI). De BV BSN beantwoordt het Bq11-bericht met één van de volgende berichten: - Ba11-bericht: één of meer personen voldoen volledig of bijna aan de ingezonden set persoonsgegevens; (zie verder hierna); - Bf11-bericht: de twee mogelijke foutredenen geven aan dat er ofwel geen persoon gevonden is dan wel dat er teveel personen gevonden zijn die geheel of bijna voldoen aan de ingezonden set persoonsgegevens.(zie verder pagina 9). Let op. Het zoeken door de BV BSN geschiedt met behulp van een zogenaamd intelligente methode. Daarbij worden namen volgens bepaalde regels zoveel mogelijk gestandaardiseerd en wordt voor de geslachtsnaam (element 02.40) tevens bij de voornamen (element 02.10) gezocht. Bevat een geboortedatum slechts een geboortejaar, wordt standaard ook op de datums en gezocht. Daardoor kan het antwoord gegevens van meer personen bevatten dan verwacht wordt. Zie voor een uitgebreide tekst over dit intelligent zoeken de Handreiking BSN. Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 7

8 Procedure 4.1 Van het Ba11-bericht zijn de overeenkomst en de status in de kop van het bericht van belang. 1. Overeenkomst. Bij elke in het Ba11-bericht opgenomen set gegevens behoort het gegeven overeenkomst. Daarmee wordt in een waarde van 4 cijfers de mate van overeenstemming aangegeven tussen de gegevens die naar de BV BSN gezonden zijn en de van die instantie retour ontvangen gegevens. Hoe hoger de waarde, hoe groter de mate van overeenkomst. De waarde 1000 geeft aan dat er geheel overeenstemming bestaat. 2. Status. Daarnaast behoort bij elke in het Ba11-bericht opgenomen set gegevens een status De waarde van de status bij elke set gegevens geeft de richting van de vervolgactie aan. De gemeente bepaalt onder meer aan de hand van de overeenkomst én de status of er een set gegevens ontvangen is die de persoon betreft over wie zij een aangifte heeft ontvangen. De status kan een van de volgende waarden hebben: C, D, F of N. Status C: persoon is ingeschreven in de gemeente code, waarbij de code die van de gemeente van inschrijving is. Status D: persoon wordt ingeschreven in de gemeente code ; waarbij de code die is van de gemeente waar een inschrijvingsprocedure betreffende die persoon loopt. Status F: persoon is niet ingeschreven in de GBA maar heeft wel een SoFi-nummer. Status N: persoon is niet ingeschreven in de GBA maar heeft wel een burgerservicenummer. Een set gegevens met status C bevat in ieder geval de rubrieken A-nummer, Burgerservicenummer, Geslachtsnaam, Geboortedatum en Geslachtsaanduiding. Die gegevens zijn verder aangevuld met de overige gegevens die in de desbetreffende registratie gevonden zijn. De gemeente dient vervolgens procedure 4.2 of 4.3 uit deze handleiding uitvoeren. Een set gegevens met status D bevat in ieder geval de rubrieken Geslachtsnaam, Geboortedatum en Hoofdstuk 4 pagina 8 Handleiding Uitvoeringsprocedures

9 Procedure 4.1 Geslachtsaanduiding. Die gegevens zijn verder aangevuld met de overige gegevens die in de desbetreffende registratie gevonden zijn. De gemeentecode bij deze status is de code van een andere gemeente. Met die gemeente moet contact worden opgenomen om na te gaan welke de werkelijke gemeente van inschrijving zou moeten zijn. Is dat de eigen gemeente, dan kan de onderhavige procedure worden voortgezet. De andere gemeente zal de inschrijvingsprocedure moeten beëindigen. In het omgekeerde geval zal de eigen inschrijvingsprocedure moeten worden beëindigd en zal de andere gemeente de inschrijvingsprocedure kunnen voortzetten. Een set gegevens met één van de statussen F of N bevat in ieder geval de rubrieken SoFi-nummer (status F ) resp. Burgerservicenummer (status N ), Geslachtsnaam, Geboortedatum en Geslachtsaanduiding. Die gegevens zijn verder aangevuld met de overige gegevens die in de desbetreffende registratie gevonden zijn. Vervolgens dient volgens de onderhavige procedure een persoonslijst te worden aangelegd. Daarbij wordt het SoFi-nummer uit het bericht met de status F opgenomen als burgerservicenummer. Worden in een Ba11-bericht meerdere sets met gegevens getoond die betrekking kunnen hebben op de persoon in de aangifte, dan moet worden uitgezocht welke actie moet worden ondernomen. De werkelijke gemeente van (de toekomstige) inschrijving zal de onderhavige procedure moeten uitvoeren dan wel de procedure 4.2 of 4.3. De gemeente zal zo nodig contact moeten opnemen met de andere gemeente om een en ander te regelen. Worden meer sets gegevens gevonden die wijzen op een (voormalige) inschrijving in de GBA (sedert ), dan dient daarnaar een onderzoek plaats te vinden. Betreft het inderdaad meer geldige inschrijvingen van dezelfde persoon, dan zal eerst een van de procedures 7.8, 7.9 of 7.10 van deze handleiding gevolgd moeten worden. Ontvangt u van de Beheervoorziening BSN (BV BSN) een Bf11-bericht, dan geeft de foutreden ( P of G ) het vervolg van de procedure aan. De foutreden P duidt aan, dat er op basis van de toegezonden persoonsgegevens meer sets met persoonsgegevens gevonden zijn dan Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 9

10 Procedure 4.1 er in een Ba11-bericht passen. De gemeente zal nogmaals een presentievraag moeten stellen waarbij meer of andere persoonsgegevens worden meegegeven. De foutreden G duidt aan, dat er op basis van de toegezonden persoonsgegevens geen persoon gevonden is die geheel of nagenoeg geheel aan die gegevens voldoet. Er kan dan een persoonslijst worden aangelegd. Let op. Relatie met Besluit bevolkingsboekhouding. Het volgende geldt vermoedelijk slechts voor een klein aantal gevallen. Het gaat dan om een persoon die vóór 1 oktober 1994 (het Omslagmoment ) in Nederland geboren is of (volgens opgave) vóór die datum in de persoonsregisters opgenomen was en waarvoor in de GBA en het register BVR van de Belastingdienst via de presentievraag geen gegevens gevonden zijn. Voor die persoon moet er - op grond van de toen geldende voorschriften van de bevolkingsboekhouding - een PK zijn aangelegd. - Is de persoon vervolgens vóór genoemde datum naar het buitenland vertrokken, dan is dat in het voormalige schakelregister bij het Bureau Vestigingsregister aangetekend. Is dit vertrek daarin het meest recente gegeven, dan behoort er een PK in het persoonskaartenarchief aanwezig te zijn. De gemeente kan dan een kopie van die PK bij het Bureau Vestigingsregister opvragen. - Is echter een vestiging het meest recente gegeven, dan zou er een inschrijving in de GBA aanwezig moeten zijn. Omdat die via de presentievraag niet gevonden is, zal naar die inschrijving een onderzoek moeten worden ingesteld. Het schakelregister geeft bij die4 vestiging aan in welke gemeente de opneming in het bevolkingsregister gebeurd is. Van daaruit kan de keten tot in de GBA gevolgd worden. - Is geen registratie in het schakelregister opgenomen, dan zal vanaf de geboortegemeente in Nederland de (papieren) verwijsketen moeten worden aflopen tot aan de inschrijving in de GBA. Stuit men uiteindelijk niet op een PK of een inschrijving in de GBA, dan kan na het doorlopen van stap 5 Verifiëren van het adres een PL worden aangelegd. Mocht er een inschrijving in een andere gemeente gevonden worden, wordt verder procedure 4.3. gevolgd. Hoofdstuk 4 pagina 10 Handleiding Uitvoeringsprocedures

11 Procedure 4.1 N.B. Aangezien de GBA-autorisatie van het Vestigingsregister (indicatie ) is ingetrokken, kan met betrekking tot het voorgaande niet meer via het GBA-netwerk contact met het Bureau Vestigingsregister worden gezocht. Een kopie-pk zal niet meer spontaan worden toegezonden. De gemeente zal dit op initiatief schriftelijk bij het Bureau moeten opvragen! Het adres daarvoor: Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag Ad 5. Verifiëren van het adres Het adres waar de burger zich vestigt, moet een adres binnen de eigen gemeente zijn. Het criterium voor inschrijving met het opgegeven adres is of de burger daadwerkelijk aan dat adres woont (zie artikel 1 Wet GBA). Niet relevant is, of de persoon daar volgens een gemeentelijk of ander voorschrift wel of niet mag wonen of met dat adres mag worden ingeschreven. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan wonen in een recreatiewoning of een bedrijfsruimte. Zijn alle stappen doorlopen, dan wordt een persoonslijst aangelegd. Aanwijzingen Met een eerste inschrijving start de administratieve levensloop van een persoon binnen de GBA. In principe wordt aan de hand van de overgelegde brondocumenten de actuele stand opgenomen. In sommige situaties is de opbouw vanaf de geboorte mogelijk, echter niet noodzakelijk. Bij een opbouw vanaf de geboorte moet de historie aaneengesloten zijn, m.a.w. er mogen geen gaten in de levensloop ontstaan. Categorie 01 Persoon. 1. A-nummer. Bij het aanleggen van een PL wordt in de meeste gevallen een A-nummer opgenomen uit de voorraad A-nummers van de gemeente van inschrijving. Ten aanzien van personen die onder het PK-regime als vertrokken naar het buitenland van de persoonsregisters waren afgevoerd is er de voorkeur om het A-nummer van de kopie-pk over te nemen. Zie procedure (Eerste inschrijving van personen uit de Nederlandse Antillen en Aruba in de GBA) voor specifieke instructies m.b.t. het opnemen van het A-nummer uit PIVA. 2. Burgerservicenummer. Het burgerservicenummer in categorie 01 Persoon wordt bij een eerste inschrijving onmiddellijk na de inschrijving in de GBA (artikel 8, eerste lid, Wet algemene bepalingen Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 11

12 Procedure 4.1 burgerservicenummer) toegekend en ontleend aan de voorraad nummers van de gemeente van inschrijving of overgenomen van het SoFinummer in het presentieantwoord van de BV BSN. De categorie 06 Overlijden wordt bij een eerste inschrijving niet opgenomen, omdat overleden personen niet worden ingeschreven. Categorie 09 Kind wordt niet opgenomen op de PL van de ouder wanneer op het moment van eerste inschrijving van de ouder het kind én al is overleden én geen ingeschrevene is. Uitzondering hierop betreft de gegevens over kinderen die worden ontleend aan de van het Vestigingsregister ontvangen kopie-pk. Het kan dan ook een inmiddels overleden kind betreffen. De categorieën 10 Verblijfstitel, 11 Gezagsverhouding en 14 Afnemersindicatie worden nooit op basis van aangifte door de burger aangelegd. Ook een categorie 15 Aantekening wordt bij een eerste inschrijving op de PL niet aangelegd. Mochten uit documenten gegevens met betrekking tot andere categorieën blijken, dan in de hierna volgende procedurebeschrijving zijn opgenomen, dan moet daarvoor de betreffende procedure uit hoofdstuk 5 of 6 worden uitgevoerd. Let op! 1. De gemeente is verplicht de ingeschrevene binnen vier weken na de eerste inschrijving in de GBA een volledig leesbaar overzicht van zijn persoonslijst kosteloos toe te sturen. Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar wordt dit overzicht aan de ouders, voogden of verzorgers toegezonden. Bij onder curatele gestelden krijgt de curator dit overzicht toegezonden 2. Indien de in te schrijven persoon na de inwerkingtreding van de Wet GBA in een andere Nederlandse gemeente is geboren dan de gemeente van eerste inschrijving, moeten er d.m.v. een Iv11-bericht Verwijsgegevens verwijsgegevens naar de geboortegemeente worden gezonden,. Dit komt voor wanneer geen van de ouders in Nederland is ingeschreven, maar het kind wel wordt ingeschreven. Gerelateerden Bij iedere inschrijving dient te worden nagegaan of er gerelateerden van de betrokkene in dezelfde basisadministratie staan ingeschreven. Ook het omgekeerde geldt, namelijk dat van alle overige in de gemeente ingeschreven personen wordt nagegaan of de nieuw in te schrijven persoon op de een of andere wijze gerelateerd is. Hoofdstuk 4 pagina 12 Handleiding Uitvoeringsprocedures

13 Procedure 4.1 Wanneer eenmaal is vastgesteld dat er gerelateerden zijn, worden de gerelateerdengegevens aangevuld. Het gaat hierbij om de gegevens uit de groepen 01 Identificatienummers en/of 03 Geboorte uit categorie 01 Persoon die nog niet bij de gerelateerde in de categorie 02 Ouder1, 03 Ouder2, 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap of 09 Kind voorkomen. Nadat de gerelateerdengegevens zijn aangevuld, moet worden nagegaan of de persoon die in de basisadministratie wordt opgenomen, een kind is van een of meerdere reeds opgenomen personen. Daarnaast dient te worden onderzocht of een van de reeds ingeschrevenen een kind is van de persoon waarvoor deze procedure wordt uitgevoerd. In beide situaties worden de kindgegevens toegevoegd op de actuele persoonslijst(en) van de ouder(s) indien deze nog niet voorkomen. Verwijzingen Zie voor brondocumenten hoofdstuk 3 van deze handleiding en bijlage 5. Zie voor personen met een diplomatieke status en personen die behoren tot de categorie NAVO-militairen, procedure 6.4 (Ministerieel besluit/navo-militair). Voor gerelateerden, zie procedure 7.4 (Aanvullen, actualiseren gerelateerdengegevens en toevoegen kindgegevens). Zie eveneens procedure 7.19 (Wijzigen van het burgerservicenummer), procedure 7.20 (Eerste inschrijving van (ex-)asielzoekers in de GBA), procedure 7.21 (Eerste inschrijving en vervolginschrijving van personen uit de Nederlandse Antillen en Aruba in de GBA) en procedure 7.22 (Geprivilegieerden). Zie tenslotte ook bijlage 3 (Vraag en Antwoord). In de hierna beschreven actualiseringprocedure zijn alle categorieën genoemd. Categorie 01 Persoon Actualiseren Categorie 01 persoon Identificatienummers A-nummer Dit gegeven moet worden ingevuld. Uit het bestand van beschikbare A-nummers wordt een A-nummer aan de persoon toegekend. Wanneer een persoon onder het Besluit bevolkingsboekhouding al ingeschreven Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 13

14 Procedure 4.1 is geweest, is het aan te bevelen om het administratienummer te gebruiken dat vermeld staat op de bij het Bureau Vestigingsregister opgevraagde kopie-pk van betrokkene. Indien de persoon zich vestigt vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba, dienen de instructies uit procedure (Eerste inschrijving van personen uit de Nederlandse Antillen en Aruba in de GBA) m.b.t. het opnemen van het A-nummer te worden gevolgd Burgerservicenummer Dit gegeven moet worden ingevuld. Het burgerservicenummer wordt aan de persoon toegekend uit de voorraad nummers die bij de gemeente aanwezig is of overgenomen van het SoFi-nummer in het presentieantwoord van de BV BSN. Naam Voornamen De volledige voornamen van de persoon, gescheiden door een spatie, waarvan zo mogelijk het predikaat is afgesplitst. Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Indien de naam uitsluitend uit één (voor)naam of een groep namen bestaat, dan wordt hier niets ingevuld, maar wordt deze bij de geslachtsnaam opgenomen Adellijke titel/predikaat Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Invullen volgens tabel 38 Adellijke titel/predikaat. Indien de opgegeven titel niet voorkomt in tabel 38 (bijvoorbeeld bij buitenlandse titels) wordt niets ingevuld. Alleen wanneer de adellijke titel aan het begin van de geslachtsnaam voorkomt, wordt deze afgesplitst. Anders maakt de adellijke titel deel uit van de geslachtsnaam. Let op! Het kan voorkomen dat de geslachtsnaam geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een omschrijving uit tabel 38, zonder dat er sprake is van een adellijke titel/predikaat. Bij twijfel, kan de Hoge Raad van Adel worden geraadpleegd Voorvoegsels Dat deel van de geslachtsnaam dat aan het begin van de geslachtsnaam staat en door een spatie van de geslachtsnaam is gescheiden en dat voorkomt in tabel 36 Voorvoegseltabel. Als na het afsplitsen van de voorvoegsels geen geslachtsnaam meer overblijft wordt het laatste deel van de voorvoegsels geslachtsnaam. Hoofdstuk 4 pagina 14 Handleiding Uitvoeringsprocedures

15 Procedure 4.1 Indien de voorvoegsels niet voorkomen in tabel 36, wordt hier niets ingevuld maar worden de voorvoegsels opgenomen bij de geslachtsnaam Geslachtsnaam Dit gegeven moet worden ingevuld. De geslachtsnaam van de persoon waarvan zo mogelijk de adellijke titel en de voorvoegsels zijn afgesplitst. Geboorte Geboortedatum Dit gegeven moet worden ingevuld. Let op! Er zijn verschillende jaartellingen (o.a. de islamitische). Zorg er voor dat de geboortedatum volgens de juiste rekenregel is omgezet naar de christelijke jaartelling Geboorteplaats Dit gegeven moet worden ingevuld. Indien het een Nederlandse gemeente betreft, invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Indien het een buitenlandse gemeente betreft, dan de spelling in het brondocument volgen. Bestaat er een gebruikelijke Nederlandse schrijfwijze, dan bij voorkeur de Nederlandse schrijfwijze hanteren. Een vaststelling binnen de gemeente van een uniforme schrijfwijze van buitenlandse plaatsnamen is toegestaan. Heeft de geboorte op zee of buiten een gemeente plaatsgevonden, dan wordt een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving gegeven van de geboorteplaats, zomogelijk aangevuld met lengte- en breedtegraden. Is de geboorteplaats onbekend dan wordt de standaardwaarde opgenomen Geboorteland Dit gegeven moet worden ingevuld. Invullen volgens tabel 34 Landentabel. Bij een buitenlandse geboorteakte mag het land beredeneerd of afgeleid worden, indien het land niet expliciet in het brondocument is vermeld. Er wordt bijvoorbeeld een Duitse geboorteakte overgelegd van een persoon die is geboren in Dortmund. Het land Duitsland staat niet in de akte vermeld, maar algemeen bekend is dat Dortmund in Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 15

16 Procedure 4.1 Duitsland ligt. In een Nederlandse geboorteakte wordt ook alleen de geboorteplaats genoemd en niet het geboorteland Nederland. Geslacht Geslachtsaanduiding Dit gegeven moet worden ingevuld. Mogelijke waarden: M = man V = vrouw O = onbekend Naamgebruik Aanduiding naamgebruik Dit gegeven moet worden ingevuld. De op te nemen waarde bij eerste inschrijving is: E = eigen geslachtsnaam. Akte of Document Een persoon die gehuwd of gehuwd geweest is of geregistreerd partner of geregistreerd partner geweest is kan bij eerste inschrijving schriftelijk verzoeken om de waarde P (= geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerde partner) of de waarde V (= geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerde partner voor eigen geslachtsnaam) of de waarde N (= geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerde partner na eigen geslachtsnaam) op te nemen. Dit verzoek wordt eerst verwerkt nadat een persoonslijst met E=eigen geslachtsnaam is aangelegd. In verband met het feit dat de persoonslijst de administratieve levensloop van een persoon weerspiegelt, wordt het verzoek pas verwerkt nadat er een persoonslijst is aangelegd. Dat betekent dat de actualisering vermeld in procedure 4.7 (Wijzigen naamgebruik) wordt uitgevoerd. Indien de gegevens ontleend worden aan een akte uit de registers van de burgerlijke stand in Nederland en er wordt een aktenummer opgenomen in groep 81 Akte, dan dient dit een GBA-aktenummer te zijn. Is het geen aktenummer volgens de GBA-aktenummering en kan het aktenummer ook niet worden omgevormd, dan wordt groep 82 Document ingevuld. Zie hiervoor bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Indien u de gegevens ontleent aan een ander brondocument, vult u groep 82 Document in. Een van beide groepen moet voorkomen. Ze kunnen nooit gelijktijdig voorkomen. Hoofdstuk 4 pagina 16 Handleiding Uitvoeringsprocedures

17 Procedure 4.1 Akte Registergemeente akte Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente waar de akte is opgemaakt. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Zie ook bijlage 4 Aktenummers in de GBA Aktenummer Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de akte waaruit de gegevens blijken (de latere vermelding maakt deel uit van de akte). Invullen volgens tabel 39 Akteaanduiding en het aktenummer zonodig omnummeren. Zie bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Document Gemeente document Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente die de gegevens op de PL opneemt. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel Datum document Dit is de datum waarop de ontlening uit het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn Beschrijving document Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het document (of de documenten) waaraan de gegevens in deze categorie zijn ontleend. Geldigheid Ingangsdatum geldigheid Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens zijn geldigheid heeft gekregen. Indien er zich na de geboortedatum van de persoon geen wijzigingen meer hebben voorgedaan in de gegevens in deze categorie, wordt als ingangsdatum geldigheid de geboortedatum van de persoon ingevuld. Heeft er zich na de geboorte een nieuw rechtsfeit voorgedaan en dat rechtsfeit is in dat of een ander brondocument vermeld, dan is de ingangsdatum geldigheid de datum van het latere rechtsfeit. Diverse data zijn mogelijk zoals de geboortedatum, de datum huwelijk/aangaan geregistreerd partnerschap, datum naamswijziging, adoptiedatum, erkenningsdatum of indien geen ingangsdatum geldigheid is vast te stellen, de standaardwaarde. Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 17

18 Procedure 4.1 Opneming Datum van opneming Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum). Ouders De gegevens van de ouders worden in de categorieën 02 Ouder1 en 03 Ouder2 opgenomen. Door het opnemen van groep 04 Geslacht valt te onderscheiden of de ouder van het vrouwelijk geslacht (moeder) of mannelijk geslacht (vader) is. Het maakt geen verschil of de gegevens van de moeder of de vader in categorie 02 Ouder1 of categorie 03 Ouder2 worden opgenomen. Het is na adoptie mogelijk om twee ouders van gelijk geslacht te hebben. Er kan echter maar één categorie 02 Ouder1 worden opgenomen en één categorie 03 Ouder 2. Van adoptie door twee ouders van gelijk geslacht kan pas sprake zijn na een uitspraak van de rechter in Nederland. Tot de uitspraak wordt ervan uitgegaan dat de persoon een moeder en een vader heeft. Omdat bij een eerste inschrijving komende uit het buitenland de situatie van twee ouders van gelijk geslacht niet zo vaak zal voorkomen, wordt er in onderstaande beschrijving vanuit gegaan dat in categorie 02 Ouder1 de moedergegevens worden opgenomen en in categorie 03 Ouder2 de vadergegevens. Indien de situatie anders is, bepaalt de medewerker zelf welke oudergegevens in welke categorie worden opgenomen. Geadviseerd wordt binnen de gemeente zo mogelijk een vaste lijn te volgen. Categorie 02 Ouder1 Actualiseren Categorie 02 Ouder1 Moeder Er wordt in het Nederlands recht vanuit gegaan dat er bij geboorte juridisch gezien altijd een moeder is, tenzij er sprake is van een adoptie door twee ouders van gelijk geslacht. Indien vreemd recht wordt toegepast, is het mogelijk dat er juridisch gezien geen moeder is. De gegevens van de moeder kunnen (gedeeltelijk) onbekend zijn. Hoofdstuk 4 pagina 18 Handleiding Uitvoeringsprocedures

19 Procedure 4.1 Onderzoek aan de hand van het brondocument of de persoonslijst van de betreffende moeder in uw basisadministratie is opgenomen. Indien dit het geval is, moet groep 01 Identificatienummers en groep 03 Geboorte worden overgenomen van de persoonslijst van de moeder, ook als er geen geboortegegevens van de moeder op het brondocument zijn vermeld. Wanneer groep 03 Geboorte in categorie 01 Persoon op de persoonslijst van de moeder uitsluitend standaardwaarden bevat, dan wordt deze groep niet overgenomen. A. er is een moeder Er is juridisch gezien een moeder (dit geldt ook indien het kind een vondeling is). Identificatienummers A-nummer Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Het administratienummer van de moeder ontleent u aan haar persoonslijst. Indien de moeder is ingeschreven in dezelfde gemeente als het kind, is het A- nummer van de moeder altijd bekend Burgerservicenummer Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Het burgerservicenummer van de moeder wordt ontleend aan haar persoonslijst. Indien de moeder is ingeschreven in dezelfde gemeente als het kind, is het burgerservicenummer altijd bekend. Naam Voornamen De volledige voornamen van de moeder, gescheiden door een spatie, waarvan zo mogelijk het predikaat is afgesplitst. Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Indien de naam uitsluitend uit één (voor)naam of een groep namen bestaat, dan wordt hier niets ingevuld, maar wordt deze bij de geslachtsnaam opgenomen Adellijke titel/predikaat Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Invullen volgens tabel 38 Adellijke titel/predikaat. Indien de opgegeven titel niet voorkomt in tabel 38 (bijvoorbeeld bij buitenlandse titels) wordt niets ingevuld. Alleen wanneer de adellijke titel aan het begin van de geslachtsnaam voorkomt, wordt deze afgesplitst. Anders maakt de adellijke titel deel uit van de geslachtsnaam. Let op! Het kan voorkomen dat de geslachtsnaam van de moeder geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een omschrijving uit tabel 38, zonder dat er spra- Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 19

20 Procedure 4.1 ke is van een adellijke titel/predikaat. Bij twijfel, kan de Hoge Raad van Adel worden geraadpleegd Voorvoegsels Dat deel van de geslachtsnaam dat aan het begin van de geslachtsnaam staat en door een spatie van de geslachtsnaam is gescheiden en dat voorkomt in tabel 36 Voorvoegseltabel. Als na het afsplitsen van de voorvoegsels geen geslachtsnaam meer overblijft wordt het laatste deel van de voorvoegsels geslachtsnaam. Indien het eerste deel van de geslachtsnaam niet voorkomt in tabel 36, maakt dit onderdeel uit van de geslachtsnaam Geslachtsnaam Dit gegeven moet worden ingevuld. De geslachtsnaam van de moeder waarvan zo mogelijk de adellijke titel en de voorvoegsels zijn afgesplitst. Is de geslachtsnaam van de moeder onbekend, dan wordt hier de standaardwaarde ingevuld. Geboorte Geboortedatum Dit gegeven invullen indien het bekend is. Indien de persoonslijst van de moeder in de gemeente aanwezig is, dan wordt de geboortedatum ontleend aan haar persoonslijst. Indien de geboortedatum onbekend is, dan moet de rubriek toch worden ingevuld (middels een standaardwaarde) indien de geboorteplaats en/of het geboorteland bekend zijn. Let op! Er zijn verschillende jaartellingen (o.a. de islamitische). Zorg er voor dat de geboortedatum van de moeder volgens de juiste rekenregel is omgezet naar de christelijke jaartelling Geboorteplaats Dit gegeven invullen indien het bekend is. Indien het een Nederlandse gemeente betreft, invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Indien het een buitenlandse gemeente betreft, dan de spelling in het brondocument volgen. Bestaat er een gebruikelijke Nederlandse schrijfwijze, dan bij voorkeur de Nederlandse schrijfwijze hanteren. Een vaststelling binnen de gemeente van een uniforme schrijfwijze van buitenlandse plaatsnamen is toegestaan. Hoofdstuk 4 pagina 20 Handleiding Uitvoeringsprocedures

21 Procedure 4.1 Heeft de geboorte op zee of buiten een gemeente plaatsgevonden, dan wordt een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving gegeven van de geboorteplaats, zomogelijk aangevuld met lengte- en breedtegraden. Is de geboorteplaats onbekend dan wordt de standaardwaarde opgenomen. Indien de persoonslijst van de moeder in de gemeente aanwezig is, wordt de geboorteplaats ontleend aan haar persoonslijst Geboorteland Dit gegeven invullen indien het bekend is. Invullen volgens tabel 34 Landentabel. Indien de persoonslijst van de moeder in de gemeente aanwezig is, dan wordt het geboorteland ontleend aan haar persoonslijst. Bij een buitenlandse geboorteakte mag het land beredeneerd of afgeleid worden, indien het land niet expliciet in het brondocument is vermeld. Er wordt bijvoorbeeld een Duitse geboorteakte overgelegd vaneen persoon die is geboren in Dortmund. Het land Duitsland staat niet in de akte vermeld, maar algemeen bekend is dat Dortmund in Duitsland ligt. In een in Nederland opgemaakte geboorteakte wordt ook alleen de geboorteplaats genoemd en niet het geboorteland Nederland. Indien het geboorteland onbekend is, dan moet de rubriek toch worden ingevuld (middels een standaardwaarde) indien de geboortedatum en/of geboorteplaats bekend zijn. Geslacht Geslachtsaanduiding Dit gegeven wordt ingevuld met V (vrouwelijk) of M (mannelijk) indien het bekend is. In de hierboven beschreven procedure wordt de V opgenomen. Indien het geslacht niet bekend is, komt de groep 04 Geslacht niet voor. Familierechtelijke betrekking Datum ingang familierechtelijke betrekking Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop de familierechtelijke betrekking tussen de persoon en de moeder is ingegaan. Dit is veelal de geboortedatum. Andere data zijn eveneens mogelijk zoals adoptiedatum. Wanneer de moedergegevens onbekend zijn of de datum niet kan worden bepaald, dan wordt hier de standaardwaarde opgenomen. Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 21

22 Procedure 4.1 Akte of Document Indien de gegevens ontleend worden aan een akte uit de registers van de burgerlijke stand in Nederland en er wordt een aktenummer opgenomen in groep 81 Akte, dan dient dit een GBA-aktenummer te zijn. Is het geen aktenummer volgens de GBA-aktenummering en kan het aktenummer ook niet worden omgevormd, dan wordt groep 82 Document ingevuld. Zie hiervoor bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Indien u de gegevens ontleent aan een ander brondocument, vult u groep 82 Document in. Een van beide groepen moet voorkomen. Ze kunnen nooit gelijktijdig voorkomen. Akte Registergemeente akte Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente waar de akte, waaruit de familierechtelijke betrekking blijkt, is opgemaakt. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Zie ook bijlage 4 Aktenummers in de GBA Aktenummer Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de akte waaruit de gegevens blijken (de latere vermelding maakt deel uit van de akte). Invullen volgens tabel 39 Akteaanduiding en het aktenummer zonodig omnummeren. Zie ook bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Document Gemeente document Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente die de gegevens op de PL opneemt. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel Datum document Dit is de datum waarop de ontlening uit het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn Beschrijving document Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het document waaruit de familierechtelijke betrekking blijkt. Geldigheid Ingangsdatum geldigheid Hoofdstuk 4 pagina 22 Handleiding Uitvoeringsprocedures

23 Procedure 4.1 Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens zijn geldigheid heeft gekregen. De op te nemen waarde is afhankelijk van de datum van het laatste rechtsfeit. Heeft de persoon de moeder vanaf de geboorte, dan wordt de geboortedatum ingevuld. Heeft de moeder na de geboorte een andere naam gekregen, dan wordt hier de datum van het verkrijgen van de nieuwe naam van de moeder (= nieuw rechtsfeit) ingevuld. Diverse data zijn mogelijk zoals de geboortedatum, adoptiedatum of erkenningdatum. Is de datum onbekend, dan wordt de standaardwaarde opgenomen. Opneming Datum van opneming Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum). B. er is geen moeder Indien uit het brondocument blijkt dat er juridisch gezien geen moeder is, dan wordt dit vastgelegd door in deze categorie uitsluitend de groepen 81 Akte of 82 Document, 85 Geldigheid en 86 Opneming op te nemen ( lege categorie ). Hiervoor is gekozen om in de persoonslijst het onderscheid tot uitdrukking te kunnen brengen tussen de situatie dat er juridisch gezien geen moeder is en de situatie dat er wel een moeder is, maar de moedergegevens onbekend zijn. Document Gemeente document Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel Datum document Dit is de datum waarop de ontlening uit het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn Beschrijving document Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het document waaruit blijkt dat er juridisch geen moeder is. Geldigheid Ingangsdatum geldigheid Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 23

24 Procedure 4.1 Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens zijn geldigheid heeft gekregen. Als datum wordt ingevuld de datum vanaf wanneer de persoon geen moeder heeft. Diverse data zijn mogelijk zoals de geboortedatum of indien onbekend de standaardwaarde. Opneming Datum van opneming Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum). Categorie 03 Ouder2 Actualiseren Categorie 03 Ouder2 Vader Uit de brondocumenten moet blijken of er juridisch gezien wel of geen vader is. Indien er juridisch gezien een vader is, kunnen de gegevens geheel of gedeeltelijk onbekend zijn. Onderzoek aan de hand van het brondocument of de persoonslijst van de betreffende vader in uw basisadministratie is opgenomen. Indien dit het geval is, moet groep 01 Identificatienummers en groep 03 Geboorte worden overgenomen van de persoonslijst van de vader, ook als er geen geboortegegevens van de vader op het brondocument zijn vermeld. Wanneer groep 03 Geboorte in categorie 01 Persoon op de persoonslijst van de vader uitsluitend standaardwaarden bevat, dan wordt deze groep niet overgenomen. A. er is een vader Identificatienummers A-nummer Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Het administratienummer van de vader ontleent u aan zijn persoonslijst. Indien de vader is ingeschreven in dezelfde gemeente als het kind, is het A-nummer van de vader altijd bekend. Hoofdstuk 4 pagina 24 Handleiding Uitvoeringsprocedures

25 Procedure Burgerservicenummer Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Het burgerservicenummer van de vader wordt ontleend aan zijn persoonslijst. Indien de vader is ingeschreven in dezelfde gemeente als het kind, is het burgerservicenummer altijd bekend Naam Voornamen De volledige voornamen van de vader, gescheiden door een spatie, waarvan zo mogelijk het predikaat is afgesplitst. Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Indien de naam uitsluitend uit één (voor)naam of een groep namen bestaat, dan wordt hier niets ingevuld, maar wordt deze bij de geslachtsnaam opgenomen Adellijke titel/predikaat Dit gegeven moet worden ingevuld indien het bekend is. Invullen volgens tabel 38 Adellijke titel/predikaat. Indien de opgegeven titel niet voorkomt in tabel 38 (bijvoorbeeld bij buitenlandse titels) wordt niets ingevuld. Alleen wanneer de adellijke titel aan het begin van de geslachtsnaam voorkomt, wordt deze afgesplitst. Anders maakt de adellijke titel deel uit van de geslachtsnaam. Let op! Het kan voorkomen dat de geslachtsnaam van de vader geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een omschrijving uit tabel 38, zonder dat er sprake is van een adellijke titel/predikaat. Bij twijfel, kan de Hoge Raad van Adel worden geraadpleegd Voorvoegsels Dat deel van de geslachtsnaam dat aan het begin van de geslachtsnaam staat en door een spatie van de geslachtsnaam is gescheiden en dat voorkomt in tabel 36 Voorvoegseltabel. Als na het afsplitsen van de voorvoegsels geen geslachtsnaam meer overblijft wordt het laatste deel van de voorvoegsels geslachtsnaam. Indien het eerste deel van de geslachtsnaam niet voorkomt in tabel 36, maakt dit onderdeel uit van de geslachtsnaam Geslachtsnaam Dit gegeven moet worden ingevuld. De geslachtsnaam van de vader waarvan zo mogelijk de adellijke titel en de voorvoegsels zijn afgesplitst. Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 25

26 Procedure 4.1 Is de geslachtsnaam van de vader onbekend, dan wordt hier de standaardwaarde ingevuld. Geboorte Geboortedatum Dit gegeven invullen indien het bekend is. Indien de geboortedatum niet uit het brondocument blijkt, maar de persoonslijst van de vader is aanwezig in de gemeente, dan wordt de geboortedatum ontleend aan zijn persoonslijst. Indien de geboortedatum onbekend is, dan moet de rubriek toch (middels een standaardwaarde) worden ingevuld indien de geboorteplaats en/of het geboorteland bekend zijn. Let op! Er zijn verschillende jaartellingen (o.a. de islamitische). Zorg er voor dat de geboortedatum van de vader volgens de juiste rekenregel is omgezet naar de christelijke jaartelling Geboorteplaats Dit gegeven invullen indien het bekend is. Indien het een Nederlandse gemeente betreft, invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Indien het een buitenlandse gemeente betreft, dan de spelling in het brondocument volgen. Bestaat er een gebruikelijke Nederlandse schrijfwijze, dan bij voorkeur de Nederlandse schrijfwijze hanteren. Een vaststelling binnen de gemeente van een uniforme schrijfwijze van buitenlandse plaatsnamen is toegestaan. Heeft de geboorte op zee of buiten een gemeente plaatsgevonden, dan wordt een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving gegeven van de geboorteplaats, zomogelijk aangevuld met lengte- en breedtegraden. Is de geboorteplaats onbekend dan wordt de standaardwaarde opgenomen. Indien de persoonslijst van de vader in de gemeente aanwezig is, wordt de geboorteplaats ontleend aan zijn persoonslijst Geboorteland Dit gegeven invullen indien het bekend is. Invullen volgens tabel 34 Landentabel. Indien de persoonslijst van de vader in de gemeente aanwezig is, dan wordt het geboorteland ontleend aan zijn persoonslijst. Bij een buitenlandse geboorteakte mag het land beredeneerd of afgeleid worden, indien het land niet expliciet in het Brondocument is ver- Hoofdstuk 4 pagina 26 Handleiding Uitvoeringsprocedures

27 Procedure 4.1 meld. Er wordt bijvoorbeeld een Duitse geboorteakte overgelegd van een persoon die is geboren in Dortmund. Het land Duitsland staat niet in de akte vermeld, maar algemeen bekend is dat Dortmund in Duitsland ligt. In een Nederlandse geboorteakte wordt ook alleen de geboorteplaats genoemd en niet het geboorteland Nederland. Indien het geboorteland onbekend is, dan moet de rubriek toch worden ingevuld (middels een standaardwaarde) indien de geboortedatum en/of de geboorteplaats bekend zijn. Geslacht Geslachtsaanduiding Dit gegeven wordt ingevuld met V (vrouwelijk) of M (mannelijk) indien het bekend is. In de hierboven beschreven procedure wordt de M opgenomen. Indien het geslacht niet bekend is, komt de groep 04 Geslacht niet voor. Familierechtelijke betrekking Datum ingang familierechtelijke betrekking Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop de familierechtelijke betrekking tussen de persoon en de vader is ingegaan. Dit is veelal de geboortedatum. Andere data zijn eveneens mogelijk zoals adoptiedatum, erkenningdatum of standaardwaarde. Wanneer de vadergegevens onbekend zijn of de datum kan niet worden bepaald, dan wordt hier de standaardwaarde opgenomen. Akte of Document Indien de gegevens ontleend worden aan een akte uit de registers van de burgerlijke stand in Nederland en er wordt een aktenummer opgenomen in groep 81 Akte, dan dient dit een GBA-aktenummer te zijn. Is het geen aktenummer volgens de GBA-aktenummering en kan het aktenummer ook niet worden omgevormd, dan wordt groep 82 Document ingevuld. Zie hiervoor bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Indien u de gegevens ontleent aan een ander brondocument, vult u groep 82 Document in. Een van beide groepen moet voorkomen. Ze kunnen nooit gelijktijdig voorkomen. Akte Registergemeente akte Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente waar de akte, waaruit de familierechtelijke betrekking blijkt, is opgemaakt. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel. Zie ook bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Handleiding Uitvoeringsprocedures Hoofdstuk 4 pagina 27

28 Procedure Aktenummer Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de akte waaruit de gegevens blijken (de latere vermelding maakt deel uit van de akte). Invullen volgens tabel 39 Akteaanduiding en het aktenummer zonodig omnummeren. Zie ook Bijlage 4 Aktenummers in de GBA. Document Gemeente document Hier wordt de gemeentecode ingevuld van de gemeente die de gegevens op de PL opneemt. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode. Invullen volgens tabel 33 Gemeententabel Datum document Dit is de datum waarop de ontlening uit het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn Beschrijving document Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het document waaruit de familierechtelijke betrekking blijkt. Geldigheid Ingangsdatum geldigheid Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens zijn geldigheid heeft gekregen. De op te nemen waarde is afhankelijk van de datum van het laatste rechtsfeit. Heeft de persoon de vader vanaf de geboorte, dan wordt de geboortedatum ingevuld. Heeft de vader na de geboorte een andere naam gekregen, dan wordt hier de datum van het verkrijgen van de nieuwe naam van de vader (= nieuw rechtsfeit) ingevuld. Diverse data zijn mogelijk zoals de geboortedatum, adoptiedatum of erkenningdatum. Is de datum onbekend, dan wordt de standaardwaarde opgenomen. Opneming Datum van opneming Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum). Hoofdstuk 4 pagina 28 Handleiding Uitvoeringsprocedures

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95. 95.10 Afnemersindicatie 611504 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

016401 Gemeente Hengelo (O)

016401 Gemeente Hengelo (O) 95.10 Afnemersindicatie 016401 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeente Hengelo (O) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Handleiding Uitvoeringsprocedures

Handleiding Uitvoeringsprocedures Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handleiding Uitvoeringsprocedures Versie 2.3 Datum 18 december 2015 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 7 1 Algemene introductie... 8 1.1

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad EXAMEN BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 2 CURSUSJAAR 2013/2014 DATUM: 11 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave

Hoofdstuk 3. Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 3 Brondocumenten 1 3.1 Inleiding 3 3.2 Bronnen voor GBA-gegevens 4 3.2.1 Gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat 5 3.2.2 Gegevens over de identificatienummers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 november 2014, 2014-0000616453 heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Migratie

Burgerzaken modules - Migratie Burgerzaken modules - Migratie Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 4 1 Burgerzaken module Migratie Algemeen 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 (Verwerken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. 2014-0000232510 In de verzoeken van 20 december 2013, 2013-0000785573 en van 12 februari 2014, 2014-0000121822 heeft de directie van de Dienst Wegverkeer verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Versie 0.1 Datum 15 februari 2012 Status Concept 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor ziekenhuizen. Het geeft een opsomming van de taken waarvoor

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 24 mei 2013 2013-0000295655

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 24 mei 2013 2013-0000295655 Agentschap BPR DGBK/BPR De directeur van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een gemeentelijke

Nadere informatie

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Figuren... 10 Tabellen... 11 1 Inleiding... 12 1.1 Algemeen... 12 1.1.1 Opzet en terminologie LO BES... 12 1.1.2 LO PGK (Uitwisseling Persoonsgegevens

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 maart 2014, 2014-0000150066, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam en Diemen ten behoeve van de GGD Amsterdam verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

é/^ Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet Juridische grondslag: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

é/^ Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet Juridische grondslag: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Justitie é/^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Circulaire Aan:. - Het college van Burgemeester en Wethouders Onderwerp: Doelstelling: Gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 maart 2014, BPR2014-000042613 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Nieuwe versie AR-tool

Nieuwe versie AR-tool Nieuwe versie AR-tool BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE AR-TOOL OPLOSSING Veel gemeenten maken gebruik van de bestaande AR-tool oplossing. De huidige oplossing bestaat uit diverse modules met in totaal zo n

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) Versie 1.4 Datum 8 augustus 2014 Inhoud 1 Inleiding 7 1.1 Doel van deze handleiding 7 1.2 Doelgroep 7 1.3 De indeling 8 1.4 Beschrijving van de uitvoeringsprocedures

Nadere informatie

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117648

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117648 In het verzoek van 15 januari 2014, 2014-0000037952 De Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 3 cyclus 1 EXAMEN CURSUSJAAR 2015/20 /2016

Nadere informatie

Datum 7 februari 2014. Kenmerk 2014-0000070456

Datum 7 februari 2014. Kenmerk 2014-0000070456 In het verzoek van 27 januari 2014, 2014-0000063173 heeft Stichting Bevolkingsonderzoek Oost verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7

Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7 Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 1 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / gescheiden

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 22 maart 2013 2013-0000174281

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 22 maart 2013 2013-0000174281 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/54012 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP Model M46-A V-nummer(s): / Van: Aan: IND Centrale Verificatie Unit de ambtenaar van de BRP te. Postbus 287 7600 AG ALMELO... Verklaring in verband met: voorgenomen huwelijk inschrijving van een buiten

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117316

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117316 In het verzoek van 14 oktober 2013, 2013-0000648329, heeft Stichting Bureau Krediet Registratie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 april 2011. Bijlagen 1

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 april 2011. Bijlagen 1 Agentschap BPR DGBK/BPR Bijlagen 1 In het verzoek van 1 september 2010, BPR2010/53107 heeft Stichting Shell Pensioenfonds verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk. bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7

Melding van voorgenomen huwelijk. bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7 Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 1 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Afstamming

Burgerzaken modules - Afstamming Burgerzaken modules - Afstamming Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Afstamming Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Bij verzoek van 14 oktober 2014, 2014-0000552427, heeft het Zorginstituut Nederland verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie Toets MO-4 NP Oefentoets Migratie antal vragen: 16 Tijdsduur: 32 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de vragen. e echte toets bevat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7405 9 maart 2016 Autorisatiebesluit Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 17

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Bijlage(n) 1 In het verzoek van 9 april 2015, 2015-0000244955, heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Centraal Justitieel Incassobureau verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. 2015-0000061379 Bijlage(n) 1 In het verzoek van 9 januari 2015, 2015-0000017146 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen

Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen Versie 0.1 Datum 1 maart 2012 Status Concept Documentinformatie Titel Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen Datum 1 maart 2012 Versie 0.1 Status Concept Documentlocatie

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk

Melding van voorgenomen huwelijk Melding van voorgenomen huwelijk Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling Hartelijk dank voor het aanmelden van uw kind op onze basisschool de Wieken. Om uw kind in onze administratie te kunnen verwerken vragen wij U om dit inschrijfformulier volledig

Nadere informatie

DGBK/BPR Agentschap BPR. Datum 24 januari 2014. Kenmerk 2014-0000040034

DGBK/BPR Agentschap BPR. Datum 24 januari 2014. Kenmerk 2014-0000040034 DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 14 november 2013, 2014-0000039393 en 2014-0000039392, heeft het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Naam en geslacht

Burgerzaken modules - Naam en geslacht Burgerzaken modules - Naam en geslacht Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module Naam en geslacht Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling

Inschrijfformulier leerling Inschrijfformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen

Nadere informatie

B. MELDING VAN VOORGENOMEN HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP *

B. MELDING VAN VOORGENOMEN HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP * B. MELDING VAN VOORGENOMEN HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP * Dit formulier B moet alleen worden gebruikt als: (één van) beide echtgenoten/partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit en u bezit

Nadere informatie

mmh I Geboortedatum is volledig

mmh I Geboortedatum is volledig PSH-V ht^://psh-v.politie.local/politiesuite/partij/displaypersoon.do?pers., ^ Persoon i^ * Persoontype V-nummer * Geslachtsnaam Voorvoegsel Voornamen * Geslacht * Bron pers.gegevens I vreemdeling vrouwelijk

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad EXAMEN BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 2 Cyclus 2 CURSUSJAAR 205-206 DATUM:

Nadere informatie

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Aanstaande partner 1 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende:

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende: Admiraal de Ruyterweg 1931 VE Egmond aan Zee tel.: 072 5061661 e- mail: info@obsdriemaster.nl website: www.obsdriemaster.nl Egmond aan Zee, december 2014. Geachte ouders/ verzorgers, We zijn erg blij met

Nadere informatie

Geachte ouders/ jeugdige,

Geachte ouders/ jeugdige, Geachte ouders/ jeugdige, U heeft een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente om uzelf (jongeren tussen de 16-18 jaar) of uw kind aan te melden. Om deze verwijzing of beschikking

Nadere informatie

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven

Nadere informatie

Huisnummer. Adres geheim /onbekend

Huisnummer. Adres geheim /onbekend Inschrijfformulier Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

Obs. De Boswaid, Guyotte van IIsselsteinlaan34,1934 GN, Egmond a/d Hoef, 072-5061761 Aanmeldformulier

Obs. De Boswaid, Guyotte van IIsselsteinlaan34,1934 GN, Egmond a/d Hoef, 072-5061761 Aanmeldformulier Aanmeldformulier Persoonsgegevens bsnnummer * Roepnaam Voorna(a)m(en) Achternaam Adresgegevens Huisnummer Locatieomschr. Geslacht O M O V Gemeente Adres geheim /onbekend Toev. * Een kopie van één van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum 29 januari 2016 Kenmerk 2016-0000062023 In het verzoek van 13 januari 2016, 2016-0000052823, heeft de directeur van Arriva Personenvervoer Nederland

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

onderdelen inhoud en privacy. > Ter introductie Derde cyclus GBA-audit 2 Het inhoudelijk deel van de audit 3 Het procesmatige deel van de audit 4

onderdelen inhoud en privacy. > Ter introductie Derde cyclus GBA-audit 2 Het inhoudelijk deel van de audit 3 Het procesmatige deel van de audit 4 BPRkwaliteitsbrochure IN DIT NUMMER JUNI 2007 NR. 40 Ter introductie 1 Derde cyclus GBA-audit 2 Het inhoudelijk deel van de audit 3 Het procesmatige deel van de audit 4 Het privacydeel van de audit 4 Auditrapportage

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens

RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens Landelijke bijeenkomst Fraudebestrijding & Kwaliteitsverbetering BRP 27-11-2014 2 Agenda RNI algemeen Thea van Egmond / Bart de Gans (BPR) RNI loketgemeenten Yvonne

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2.

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Deel Partner U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan); of u heeft een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel

Nadere informatie