1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens"

Transcriptie

1 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd op 13 december 2010, Stb. 2011, 4 (i.w.tr ) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ter bevordering van de doelmatige voorziening van persoonsgegevens, in het bijzonder bij de vervulling van publiekrechtelijke taken, regels te stellen ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, en dat daarbij ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitvoering dient te worden gegeven aan artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, over één persoon in een basisadministratie; authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt; inschrijving: de opneming van een persoonslijst in een basisadministratie; ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in een basisadministratie is opgenomen; ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen; 17 T.B2 Lexplicatie Pag. 0017

2 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente van inschrijving: de gemeente waarbij een persoonslijst is opgenomen in de basisadministratie; uitschrijving: de overdracht van een persoonslijst door de gemeente van inschrijving aan de volgende gemeente van inschrijving; vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld; de aangifte van verblijf en adres: de aangifte, bedoeld in artikel 65; de aangifte van adreswijziging: de aangifte, bedoeld in artikel 66; de aangifte van vertrek: de aangifte, bedoeld in artikel 68; woonadres: a het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; b het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten; briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken; adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan of bij toepassing van artikel 67, het briefadres; burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; afnemer: een bestuursorgaan; binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie; buitengemeentelijke afnemer: elke andere afnemer dan een binnengemeentelijke afnemer; derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene; openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Artikel 2 Het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens over de be- 18 T.B2 Lexplicatie Pag. 0018

3 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 4 volking in een geautomatiseerde basisadministratie van persoonsgegevens. Artikel 3 1 De basisadministraties hebben tot doel de afnemers te voorzien van de in artikel 34 bedoelde algemene gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van de afnemers. 2 De basisadministraties hebben mede tot doel de afnemers, bedoeld in artikel 89, te voorzien van de in artikel 34 bedoelde bijzondere gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van de afnemers. 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen algemene en bijzondere gegevens worden verstrekt aan een derde, in bij of krachtens deze wet aangewezen gevallen. 4 De basisadministraties hebben mede tot doel een ingeschrevene te voorzien van de hem betreffende algemene gegevens. Artikel 3a Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke van de algemene gegevens, bedoeld in artikel 34, eerste en tweede lid, worden aangemerkt als authentieke gegevens. Artikel 3b 1 De afnemer die bij de vervulling van zijn taak informatie over een ingeschrevene nodig heeft die in de vorm van een authentiek gegeven beschikbaar is in de basisadministratie, gebruikt voor die informatie dat gegeven. 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien: a bij het gegeven een aantekening als bedoeld in artikel 54 is geplaatst; b de afnemer ten aanzien van het gegeven een mededeling als bedoeld in artikel 62 doet; c bij wettelijk voorschrift anders is bepaald; d een goede vervulling van de taak van de afnemer door de onverkorte toepassing van het eerste lid wordt belet. Artikel 3c Een ingeschrevene aan wie door een afnemer een gegeven wordt gevraagd, waarop artikel 3b, eerste lid, van toepassing is, behoeft dat gegeven niet mede te delen, behoudens voor zover het gegeven noodzakelijk wordt geacht voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van betrokkene. Artikel 4 1 Onze Minister draagt zorg voor de aanleg en de instandhouding van een beveiligd netwerk voor het met behulp van telecommunicatie geautomatiseerd verzenden en ontvangen van berichten in verband met de uitvoering van deze wet. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het gebruik van het netwerk voor andere berichten 19 T.B2 Lexplicatie Pag. 0019

4 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dan die waarvan de verzending en de ontvangst over het netwerk bij of krachtens de overige bepalingen van deze wet geregeld zijn. 3 Onze Minister legt de hoofdlijnen van het beheer van het netwerk vast in een regeling die in de Staatscourant bekend wordt gemaakt. 4 Al degenen die bij het beheer van het netwerk zijn betrokken, zijn verplicht de in het derde lid bedoelde regeling na te leven. Artikel 5 1 In dit artikel wordt verstaan onder betrokkene: a een college van burgemeester en wethouders; b een buitengemeentelijke afnemer; c een derde als bedoeld in artikel 99; d een gebruiker van het netwerk, die de in artikel 4, tweede lid, bedoelde berichten over het netwerk verzendt of ontvangt. 2 Door een betrokkene worden bijdragen verstrekt in de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen categorieën van kosten in verband met de uitvoering van deze wet. Van de bij de maatregel te bepalen categorieën van kosten maken in ieder geval deel uit de kosten van het netwerk in verband met de verzending en de ontvangst van berichten over het netwerk, en de kosten van het beheer van het stelsel van gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens. 3 Bij algemene maatregel van bestuur worden de grondslagen bepaald van de bijdragen van de betrokkenen in de kosten, bedoeld in het tweede lid. 4 Indien een betrokkene geen rechtspersoonlijkheid bezit, komt de bijdrage ten laste van de rechtspersoon, waartoe de betrokkene behoort. 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de vaststelling en de betaling van de bijdragen, bedoeld in het tweede lid. Artikel 6 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisadministraties. 2 Aan de regels moet in ieder geval uitvoering worden gegeven vanaf een bij of krachtens de maatregel bepaald tijdstip. 3 Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld volgens welke uitgangspunten er een vergoeding zal plaatsvinden van de kosten die moeten worden gemaakt in verband met door het Rijk verplichte wijzigingen in de technische en administratieve inrichting en werking van de gemeentelijke basisadministraties. Artikel 7 1 Het college van burgemeester en wethouders is slechts bevoegd uitvoering te geven aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels met toestemming van Onze Minister. 2 Aan de toestemming kunnen beperkingen worden verbonden. 20 T.B2 Lexplicatie Pag. 0020

5 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 11 Artikel 8 1 Het college van burgemeester en wethouders dient voor een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip een verzoek in tot het verlenen van een toestemming als bedoeld in artikel 7. 2 Bij of krachtens de maatregel kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het indienen van een verzoek om toestemming. Artikel 9 1 Onze Minister verleent geen toestemming als bedoeld in artikel 7, dan nadat een onderzoek is verricht naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de voorzieningen waarmee het college van burgemeester en wethouders uitvoering wil geven aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 2 Het onderzoek omvat de door Onze Minister te bepalen onderdelen van de inrichting, de werking en de beveiliging van de voorzieningen. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt een nauwkeurige beschrijving verstrekt van de onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen. 3 Het college van burgemeester en wethouders stelt de door Onze Minister hiertoe aangewezen personen in staat gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek. 4 Toestemming wordt slechts geweigerd indien uit het onderzoek blijkt dat de inrichting, de werking of de beveiliging van de voorzieningen, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 5 Indien toestemming wordt verleend, betreft het oordeel van Onze Minister dat de inrichting, de werking en de beveiliging van de voorzieningen voldoen aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid, slechts die onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen. Artikel 10 1 Het college van burgemeester en wethouders dat in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 7, draagt zorg dat de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisadministratie voldoen aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het verschaffen van inlichtingen door het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister in verband met het aanbrengen van een verandering in de wijze van uitvoering van de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid. Artikel 11 1 Onze Minister kan na het ingevolge artikel 6, tweede lid, bepaalde tijdstip een onderzoek verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van een basisadministratie. 2 Onze Minister kan voor dit tijdstip een onderzoek verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van een basisadministratie, in- 21 T.B2 Lexplicatie Pag. 0021

6 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dien het college van burgemeester en wethouders in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 7. 3 Artikel 9, tweede en derde lid, is van toepassing. Artikel 12 1 Onze Minister kan het college van burgemeester en wethouders een aanwijzing geven in verband met de uitvoering van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels indien: a het college van burgemeester en wethouders niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 8, een in dat artikel bedoeld verzoek heeft ingediend; b uit een onderzoek als bedoeld in artikel 9 blijkt, dat de inrichting, de werking of de beveiliging van de in dat artikel bedoelde voorzieningen, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid; c uit een onderzoek als bedoeld in artikel 11 blijkt, dat de inrichting, de werking of de beveiliging van de basisadministratie, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 2 Het college van burgemeester en wethouders is verplicht binnen een door Onze Minister te stellen termijn aan de aanwijzing te voldoen. Artikel 13 1 In een regeling tot wijziging van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels kan worden bepaald dat het college van burgemeester en wethouders slechts bevoegd is uitvoering te geven aan de gewijzigde regels met toestemming van Onze Minister. 2 De artikelen 7, tweede lid, en 8 tot en met 12, zijn van overeenkomstige toepassing op een toestemming als bedoeld in het eerste lid. 3 Een regeling tot wijziging van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels waarin de in het eerste lid bedoelde bepaling is opgenomen, wordt niet vastgesteld dan nadat de betrokken gemeenten, afnemers en derden de mogelijkheid is geboden hun zienswijze omtrent het voorstel tot wijziging naar voren te brengen. 4 In een regeling tot wijziging van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels, wordt bepaald op welk tijdstip de voor de uitvoering van die regeling te treffen voorzieningen moeten zijn gerealiseerd en vanaf welk tijdstip die regeling moet worden uitgevoerd. 5 Onze Minister kan na het ingevolge het vierde lid bepaalde tijdstip, onderzoek verrichten naar de getroffen voorzieningen. 6 De artikelen 9, tweede en derde lid, en 12 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 14 1 Het college van burgemeester en wethouders legt de hoofdlijnen van het beheer van de basisadministratie vast in een regeling die voor een ieder ter inzage wordt gelegd. 22 T.B2 Lexplicatie Pag. 0022

7 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art Het college van burgemeester en wethouders, de in artikel 15 bedoelde bewerker en al degenen die verder bij het beheer van de basisadministratie zijn betrokken, zijn verplicht de in het eerste lid bedoelde regeling na te leven. Artikel 15 Het college van burgemeester en wethouders kan met machtiging van Onze Minister technische en administratieve werkzaamheden laten verrichten door een bewerker die voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen omtrent de deugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden, de beveiliging van de gegevensbestanden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Artikel 16 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de verzending en de ontvangst van berichten over het netwerk door: a een buitengemeentelijke afnemer; b een derde als bedoeld in artikel Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de verzending en de ontvangst van berichten door een buitengemeentelijke afnemer, op een andere wijze dan over het netwerk, voor zover de berichten in verband staan met de verstrekking van gegevens op grond van een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid. 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de verzending en de ontvangst van berichten door een derde als bedoeld in artikel 99, op een andere wijze dan over het netwerk, voor zover de berichten in verband staan met de verstrekking van gegevens op grond van een besluit als bedoeld in artikel 99, achtste lid. Artikel 17 1 Een afnemer of een derde is slechts bevoegd uitvoering te geven aan de in artikel 16 bedoelde regels met toestemming van Onze Minister. 2 Aan de toestemming kunnen beperkingen worden verbonden. 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het indienen van een verzoek om toestemming. Artikel 18 1 Onze Minister verleent geen toestemming als bedoeld in artikel 17, dan nadat een onderzoek is verricht naar de inrichting en de werking van de voorzieningen waarmee de afnemer of de derde uitvoering wil geven aan de regels, bedoeld in artikel Het onderzoek omvat de door Onze Minister te bepalen onderdelen van de inrichting en de werking van de voorzieningen. Aan de afnemer of de derde wordt een nauwkeurige beschrijving verstrekt van de onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen. 3 De afnemer of de derde stelt de door Onze Minister hiertoe aangewezen personen in staat gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek. 23 T.B2 Lexplicatie Pag. 0023

8 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4 Toestemming wordt slechts geweigerd indien uit het onderzoek blijkt dat de inrichting of de werking van de voorzieningen, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel Indien toestemming wordt verleend, betreft het oordeel van Onze Minister dat de inrichting en de werking van de voorzieningen voldoen aan de regels, bedoeld in artikel 16, slechts die onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen. Artikel 19 1 De afnemer of de derde die in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 17, draagt zorg dat de verzending en de ontvangst van berichten voldoen aan de regels, bedoeld in artikel Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het verschaffen van inlichtingen door de afnemer of de derde aan Onze Minister in verband met het aanbrengen van een verandering in de wijze van uitvoering van de regels, bedoeld in artikel 16. Artikel 20 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens de artikelen 16 en 17, tweede lid, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen. 2 Het onderzoek in het kader van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, omvat de door Onze Minister te bepalen onderdelen van de inrichting en de werking van de voorzieningen. Aan de afnemer of de derde wordt een nauwkeurige beschrijving verstrekt van de onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen. 3 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Artikel 21 Indien uit een onderzoek als bedoeld in artikel 20, tweede lid, blijkt dat de verzending of de ontvangst van berichten, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 16, is de afnemer of de derde verplicht binnen een door Onze Minister te stellen termijn aan de regels te voldoen. Artikel 22 1 In een regeling tot wijziging van de in artikel 16 bedoelde regels kan worden bepaald dat de afnemer of de derde slechts bevoegd is uitvoering te geven aan de gewijzigde regels met toestemming van Onze Minister. 2 De artikelen 17, tweede lid, en 18 tot en met 21 zijn van overeenkomstige toepassing op een toestemming als bedoeld in het eerste lid. 3 Een regeling tot wijziging van de in artikel 16 bedoelde regels waarin de in het eerste lid bedoelde bepaling is opgenomen, wordt niet vastgesteld dan nadat de betrokken gemeenten, afnemers en derden de mogelijkheid is geboden hun zienswijze omtrent het voorstel tot wijziging naar voren te brengen. 24 T.B2 Lexplicatie Pag. 0024

9 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 26 Artikel 23 De artikelen 49 en 50 van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 23a 1 Onze Minister overlegt periodiek met een representatieve vertegenwoordiging van de gemeenten, de afnemers en de derden, bedoeld in de artikelen 99 en 109, tweede lid. 2 Alle onderwerpen die bij of krachtens deze wet worden geregeld, lenen zich voor overleg. In ieder geval wordt overleg gepleegd over: a wijzigingen in en aanvullingen op het bepaalde bij of krachtens deze wet; b de uitgangspunten van het te voeren kwaliteitsbeleid; c de uitgangspunten van het beheer van het netwerk en de krachtens artikel 5 in verband daarmee te verstrekken bijdragen. 3 Onze Minister kan met betrekking tot het overleg nadere regels stellen. Hoofdstuk 2 De bijhouding van de basisadministratie Afdeling 1 De verplichtingen van het college van burgemeester en wethouders 1 De inschrijving en de uitschrijving Artikel 24 De inschrijving in een basisadministratie geschiedt op grond van de geboorteakte, de aangifte van de betrokkene of ambtshalve. Artikel 25 Op grond van de geboorteakte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland, waarop als geboorteplaats een plaats in Nederland is vermeld, geschiedt de inschrijving van het kind dat niet reeds is ingeschreven en waarvan ten minste één der ouders op de geboortedatum van het kind als ingezetene is ingeschreven. De inschrijving geschiedt in de basisadministratie waar de moeder als ingezetene is ingeschreven, dan wel in de basisadministratie waar de vader als ingezetene is ingeschreven, indien de moeder niet als ingezetene is ingeschreven. Artikel 26 1 Op grond van zijn aangifte van verblijf en adres wordt degene die niet in een basisadministratie is ingeschreven, naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden en: a de Nederlandse nationaliteit bezit, 25 T.B2 Lexplicatie Pag. 0025

10 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens b op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of c vreemdeling is en rechtmatig verblijf geniet als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente waar hij zijn adres heeft. 2 Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor de inschrijving. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de betrokkene alsnog op grond van zijn aangifte in te schrijven, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. 3 Inschrijving geschiedt niet dan nadat de identiteit van de betrokkene deugdelijk is vastgesteld. Artikel 27 1 Op grond van zijn aangifte van adreswijziging wordt de ingezetene die zijn adres in een andere gemeente dan de gemeente van inschrijving heeft gevestigd, in die andere gemeente in de basisadministratie ingeschreven. 2 Indien een ingezetene als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar deze zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor de inschrijving. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de ingezetene alsnog op grond van zijn aangifte in te schrijven, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. Artikel 28 Degene die is ingeschreven in een basisadministratie, blijft na zijn vertrek uit Nederland of na zijn overlijden ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente waarin hij bij dat vertrek of bij dat overlijden was ingeschreven. Artikel 29 1 Op grond van zijn aangifte van verblijf en adres wordt de ingeschrevene die wegens vertrek uit Nederland niet als ingezetene is ingeschreven en die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden en die zijn adres vestigt in een andere gemeente dan de gemeente van inschrijving, ingeschreven in de basisadministratie van die andere gemeente. 2 Indien een ingeschrevene als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ingeschrevene zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor de inschrijving. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de ingeschrevene alsnog op grond van zijn aangifte in te schrijven, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. 3 Inschrijving geschiedt niet dan nadat de identiteit van de betrokkene deugdelijk is vastgesteld. 26 T.B2 Lexplicatie Pag. 0026

11 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 32 Artikel 29a 1 Inschrijving op grond van artikel 26 of 29 vindt ten aanzien van degene die in Nederland niet als ingezetene is ingeschreven in een basisadministratie en zich in Nederland vestigt, komende vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, niet plaats, dan nadat hij een hem betreffend verhuisbericht, verstrekt door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in een van de openbare lichamen, waar hij laatstelijk als ingezetene was ingeschreven, heeft overgelegd. 2 In het geval dat anderszins blijkt dat het vertrek van de betrokken persoon is verwerkt in de basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in een van de openbare lichamen waar hij laatstelijk als ingezetene was ingeschreven, of blijkt dat betrokkene daarin niet als ingezetene was ingeschreven, kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in het eerste lid. Artikel 30 1 Uitschrijving geschiedt uitsluitend op grond van de mededeling van het college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente dat heeft besloten tot inschrijving van de betrokken persoon in zijn basisadministratie. De uitschrijving geschiedt terstond na ontvangst van de mededeling. Tegen de in de eerste volzin bedoelde beslissing staat voor het college van burgemeester en wethouders geen voorziening open. 2 Als datum van uitschrijving geldt de datum van inschrijving bij de volgende gemeente. Artikel 31 1 Indien een persoon in meer dan één basisadministratie is ingeschreven, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres heeft of, bij het ontbreken daarvan, zijn laatste adres heeft gehad, er zorg voor dat betrokkene uitsluitend in zijn basisadministratie is ingeschreven. 2 Artikel 30 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 32 1 Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan een persoon aanwijzen die in verband met zijn bijzondere verblijfsrechtelijke status niet in aanmerking komt voor inschrijving. 2 Een persoon kan worden aangewezen indien hij geen Nederlander is en behoort tot een van de volgende categorieën van personen: a de leden van diplomatieke zendingen en van consulaire posten; b de leden van het administratieve en technische personeel van diplomatieke zendingen en van consulaire posten; c de inwonende gezinsleden van de onder a en b bedoelde personen; d andere personen die krachtens internationaal recht een bijzondere verblijfsrechtelijke status hebben. 3 Een persoon ten aanzien van wie een aanwijzing van kracht is, wordt niet ingeschreven. 27 T.B2 Lexplicatie Pag. 0027

12 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4 Een persoon ten aanzien van wie een aanwijzing van kracht wordt, terwijl hij reeds is ingeschreven, wordt aangemerkt als een ingeschrevene die wegens zijn vertrek uit Nederland niet als ingezetene is ingeschreven. 5 Een aanwijzing wordt niet van kracht voordat het college van burgemeester en wethouders daarvan de in artikel 61 bedoelde mededeling heeft ontvangen. Artikel 33 1 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën worden bepaald van personen, die in verband met hun bijzondere verblijfsrechtelijke positie niet in aanmerking komen voor inschrijving. 2 Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde maatregel kunnen regels worden gesteld ten aanzien van een persoon die behoort tot een categorie als bedoeld in het eerste lid, omtrent: a het niet-inschrijven van de persoon; b het aanmerken van de persoon die reeds is ingeschreven als een ingeschrevene die wegens zijn vertrek uit Nederland niet als ingezetene is ingeschreven. 2 De opneming van persoonsgegevens Artikel 34 1 In de basisadministratie van de gemeente van inschrijving worden over de ingeschrevene uitsluitend de volgende gegevens opgenomen: a algemene gegevens: 1 gegevens over de burgerlijke staat; 2 gegevens over curatele; 3 gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend; 4 gegevens over de nationaliteit; 5 gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling; 6 gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente, alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland; 7 gegevens over de administratienummers van de ingeschrevene, de ouders, de echtgenoot, de eerdere echtgenoten, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partners en de kinderen; 8 gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene; 9 gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot, de eerdere echtgenoten, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partners en de kinderen; 28 T.B2 Lexplicatie Pag. 0028

13 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner; b bijzondere gegevens: 1 gegevens, noodzakelijk in verband met de uitvoering van de Paspoortwet; 2 gegevens, noodzakelijk in verband met de uitvoering van de Kieswet. c administratieve gegevens: 1 gegevens in verband met de inschrijving en de uitschrijving; 2 gegevens ter aanduiding van akten en andere geschriften waaruit algemene gegevens zijn verkregen, dan wel van de rechtsgrond krachtens welke gegevens over het Nederlanderschap zijn opgenomen; 3 gegevens ter aanduiding van de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of van strijd met de Nederlandse openbare orde van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat dan wel over een onderzoek naar die onjuistheid of strijdigheid, alsmede andere gegevens, noodzakelijk in verband met de bijhouding van de basisadministratie; 4 gegevens over de systematische verstrekking van gegevens; 5 gegevens over de niet-verstrekking van gegevens krachtens artikel Als algemene gegevens worden de gegevens opgenomen die als zodanig zijn vermeld in bijlage I bij deze wet en voor zover het betreft de in het eerste lid, onder a, sub 5, bedoelde gegevens, nader zijn bepaald bij algemene maatregel van bestuur. 3 Een algemeen gegeven dat is opgenomen, blijft opgenomen, behoudens het bepaalde in artikel Bij algemene maatregel van bestuur wordt nader bepaald welke bijzondere en welke administratieve gegevens worden opgenomen. De verwijdering en de vernietiging van deze gegevens worden bij of krachtens de maatregel geregeld. Artikel 35 1 In de basisadministratie van een vroegere gemeente van inschrijving worden bij de uitschrijving over de uitgeschreven persoon uitsluitend de volgende gegevens opgenomen: a verwijsgegevens: 1 gegevens over de naam en de geboorte; 2 gegevens over het administratienummer; 3 gegevens over het burgerservicenummer; 4 gegevens over de gemeente van inschrijving, over het adres in die gemeente en over de datum van inschrijving. b administratieve gegevens in verband met de verwijsgegevens. 29 T.B2 Lexplicatie Pag. 0029

14 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2 Bij een eerste inschrijving op grond van artikel 25 of artikel 26 van een persoon omtrent wie door een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland in een andere gemeente dan de gemeente van inschrijving een geboorteakte is opgemaakt waarop als geboorteplaats een plaats in Nederland is vermeld, worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, opgenomen in de basisadministratie van die andere gemeente. 3 Indien gegevens worden opgenomen op grond van het eerste lid, worden de in dat lid, onder a, sub 1 en sub 4, bedoelde gegevens opgenomen naar de juiste staat van die gegevens bij de inschrijving in de basisadministratie van de volgende gemeente van inschrijving. 4 Indien gegevens worden opgenomen op grond van het tweede lid, worden de in het eerste lid, onder a, sub 1 en sub 4, bedoelde gegevens opgenomen naar de juiste staat van die gegevens bij de eerste inschrijving. 5 Een verwijsgegeven dat in een basisadministratie is opgenomen, blijft daarin opgenomen, tenzij de betrokkene in die basisadministratie wordt ingeschreven. 6 Als verwijsgegevens worden de gegevens opgenomen die zijn vermeld in bijlage II, onder A, bij deze wet. 7 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke administratieve gegevens in verband met de verwijsgegevens worden opgenomen. De verwijdering en de vernietiging van deze gegevens worden bij of krachtens de maatregel geregeld. 8 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het in bepaalde gevallen niet opnemen van de in het eerste lid, onder a, sub 3, bedoelde gegevens. Artikel 36 1 De gegevens over de burgerlijke staat worden, indien zij feiten betreffen die zich in Nederland hebben voorgedaan, ontleend aan een geschrift als bedoeld onder a en bij gebreke hiervan aan een geschrift als bedoeld onder b: a een akte over het desbetreffende feit, die is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand in Nederland; b een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte, een besluit, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of een notariële akte, over het desbetreffende feit. 2 De gegevens over de burgerlijke staat worden, indien zij feiten betreffen die zich buiten Nederland hebben voorgedaan, ontleend aan een geschrift als bedoeld onder a, bij gebreke hiervan aan een geschrift als bedoeld onder b of c, bij gebreke ook hiervan aan een geschrift als bedoeld onder d en bij gebreke ten slotte ook hiervan aan een geschrift als bedoeld onder e: a een akte over het desbetreffende feit, die is opgenomen in de registers van de Nederlandse burgerlijke stand; 30 T.B2 Lexplicatie Pag. 0030

15 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 37 b een in Nederland gedane rechterlijke uitspraak over het desbetreffende feit die in kracht van gewijsde is gegaan; c een buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte die ten doel heeft tot bewijs te dienen van het desbetreffende feit, of een over dat feit gedane rechterlijke uitspraak, of bij gebreke daarvan een akte van bekendheid of beëdigde verklaring, bedoeld in artikel 45 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; d een geschrift dat overeenkomstig de plaatselijke voorschriften is opgemaakt door een bevoegde instantie, waarin het desbetreffende feit is vermeld; e een verklaring die betrokkene ten overstaan van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar onder eed of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door betrokkene is ondertekend. 3 De gegevens over de burgerlijke staat worden, indien zij feiten betreffen die zich in Nederland hebben voorgedaan en waarvan een in Nederland geaccrediteerde consulaire ambtenaar van een ander land bevoegd een akte heeft opgemaakt die ten doel heeft tot bewijs te dienen van het desbetreffende feit, ontleend aan die akte. Artikel 36a 1 Aan een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder c, d, ofe, dan wel artikel 36, derde lid, worden geen gegevens ontleend over het huwelijk of het geregistreerd partnerschap dat is gesloten tussen echtgenoten dan wel geregistreerde partners van wie ten minste één vreemdeling is, voordat het college van burgemeester en wethouders zich een door de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 afgegeven verklaring heeft doen overleggen. 2 De verklaring, bedoeld in het eerste lid, is niet vereist indien voldaan is aan de eisen genoemd in artikel 25, vierde lid, onder b, c of d, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 3 Op de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn de regels in en krachtens artikel 44, eerste lid, onder k, en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Artikel 37 1 Indien aannemelijk is dat omtrent een gegeven over de familierechtelijke betrekkingen tot de ouders of de kinderen, over het huwelijk en de eerdere huwelijken, over de echtgenoot en de eerdere echtgenoten, over het geregistreerd partnerschap en de eerdere geregistreerde partnerschappen of over de geregistreerde partner en de eerdere geregistreerde partners een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder c of d, kan worden verschaft, mogen deze gegevens niet aan een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder e, worden ontleend. 2 Aan een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder c, d of e, alsmede artikel 36, derde lid, worden geen gegevens ontleend, voor zover 31 T.B2 Lexplicatie Pag. 0031

16 Art. 37a 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de Nederlandse openbare orde zich verzet tegen de erkenning van de rechtsgeldigheid van de in deze geschriften vermelde feiten. 3 Aan een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder d en e, worden geen gegevens ontleend, indien aannemelijk is dat de gegevens onjuist zijn. 4 Een wijziging van de algemene gegevens over de naam en het geslacht van een ouder, de eerdere echtgenoot, de eerdere geregistreerde partner of van een algemeen gegeven over de naam van het kind van de ingeschrevene, in verband met een rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte, wordt niet opgenomen op de persoonslijst van de ingeschrevene. Artikel 37a Bij algemene maatregel van bestuur worden gevallen bepaald waarin het college van burgemeester en wethouders een afschrift van een beslissing als bedoeld in artikel 85 om op grond van artikel 37, tweede lid, een gegeven betreffende een vreemdeling niet in de basisadministratie op te nemen, toezendt aan de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet Artikel 38 Op de persoonslijst van een persoon worden geen gegevens over zijn kind opgenomen indien: a het kind ten tijde van de eerste inschrijving van de persoon reeds is overleden en b het kind zelf geen ingeschrevene is. Artikel 39 De datum van ingang of beëindiging van de rechtsgeldigheid van een gegeven over de burgerlijke staat van de ouder, de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partner of het kind, wordt slechts op de persoonslijst van de ingeschrevene opgenomen, indien die datum ligt na de datum waarop de familierechtelijke betrekking met de ingeschrevene is ontstaan. Artikel 40 1 Bij gerede twijfel over de toepassing van artikel 36, tweede en derde lid, en artikel 37, eerste en tweede lid, wordt advies ingewonnen van de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente. 2 Indien bij de ontlening van gegevens over een huwelijk dat is gesloten tussen echtgenoten van wie ten minste een vreemdeling is, aan een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder c, d, ofe, dan wel artikel 36, derde lid, op grond van de verklaring van de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 of anderszins het redelijke vermoeden bestaat dat het oogmerk van de echtgenoten, of een van beiden, niet was gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland, wordt in afwijking van het eerste lid, over de ontlening van de gegevens over het 32 T.B2 Lexplicatie Pag. 0032

17 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 43 huwelijk advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-gravenhage ingewonnen. 3 Indien na het advies, bedoeld in het eerste lid, gerede twijfel blijft bestaan of het voornemen bestaat van het advies af te wijken, wordt het advies van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit ingewonnen. Artikel 41 1 De gegevens over curatele worden ontleend aan het curateleregister. 2 De gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend, worden ontleend aan het gezagsregister. Artikel 42 1 Gegevens over het Nederlanderschap worden opgenomen met toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 628), van andere op het Nederlanderschap betrekking hebbende wettelijke bepalingen en van verdragen waaruit het Nederlanderschap voortvloeit. 2 Indien omtrent een ingeschrevene akten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b en c, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, zijn opgenomen in het in dat lid bedoelde register, wordt aan deze akten het gegeven over het Nederlanderschap ontleend. Indien omtrent een ingeschrevene een afschrift wordt overgelegd van de in de eerste volzin bedoelde akten, uit het register, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de genoemde wet, wordt het gegeven over het Nederlanderschap aan dit afschrift ontleend. 3 In de gevallen bedoeld in artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, worden de gegevens over het Nederlanderschap ontleend aan een afschrift van een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een rechterlijke instantie in Nederland. 4 Indien een afschrift wordt overgelegd van een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba krachtens artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, worden de gegevens over het Nederlanderschap aan dit afschrift ontleend. 5 Gegevens over de behandeling als Nederlander, van een persoon die niet het Nederlanderschap bezit, worden opgenomen met toepassing van de Wet betreffende de positie van Molukkers (Stb. 1976, 468). Artikel 43 1 Gegevens over een vreemde nationaliteit worden ontleend aan een beschikking of uitspraak van een daartoe volgens het ter plaatse geldend recht bevoegde administratieve of rechterlijke instantie, die tot doel heeft tot bewijs te dienen van de betreffende nationaliteit, dan wel opgenomen met toepassing van het betreffende nationaliteitsrecht. 2 Indien gegevens over een vreemde nationaliteit niet overeenkomstig het eerste lid kunnen worden verkregen, kunnen deze gegevens worden ontleend aan een geschrift van een volgens het ter plaatse geldend recht bevoegde autoriteit, dat gegevens vermeldt over die nationaliteit. 33 T.B2 Lexplicatie Pag. 0033

18 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 3 Indien de betrokkene geen nationaliteit bezit of de nationaliteit niet kan worden vastgesteld, wordt dit gegeven opgenomen. Indien een rechterlijke uitspraak op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is gedaan, waarbij is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt daarvan melding gemaakt. Artikel 44 Gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling worden ontleend aan mededelingen daarover van Onze Minister van Justitie aan het college van burgemeester en wethouders. Artikel 45 Bij de inschrijving op grond van artikel 25 worden de gegevens omtrent het adres ontleend aan de persoonslijst van de moeder, dan wel, indien deze niet als ingezetene is ingeschreven, aan de persoonslijst van de vader. Artikel 46 1 Aan de aangifte van verblijf en adres van degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden en die zijn adres heeft in de betrokken gemeente, worden gegevens betreffende het verblijf, het vorige land van verblijf en het adres ontleend. 2 Indien aannemelijk is dat het gegeven betreffende het vorige land van verblijf onjuist is, wordt dit gegeven niet opgenomen. 3 Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor opneming van gegevens betreffende het verblijf, het vorige land van verblijf en het adres. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de gegevens alsnog aan de aangifte van de betrokkene te ontlenen, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. 4 Als datum van aanvang van het verblijf in Nederland en van vestiging van het adres in de gemeente wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen, dan wel de dag waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens over het verblijf en adres aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan. 5 De gegevens worden niet opgenomen dan nadat de identiteit van de betrokkene deugdelijk is vastgesteld. Artikel 47 1 Aan de aangifte van een ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, worden gegevens betreffende het adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat hij het vermelde adres niet heeft. 2 Indien een ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor opneming van gegevens betreffende het adres. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de gegevens alsnog aan de aangifte 34 T.B2 Lexplicatie Pag. 0034

19 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 50 van de betrokkene te ontlenen, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. 3 Als datum van adreswijziging wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen, dan wel de dag waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het adres aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan. Artikel 48 1 Aan de aangifte van vertrek van de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derden van de tijd buiten Nederland zal verblijven, worden gegevens betreffende het volgende land van verblijf en het eerste adres van verblijf in dat land ontleend. 2 Indien een ingezetene als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van inschrijving ambtshalve zorg voor opneming van gegevens betreffende het vertrek, het volgende land van verblijf en het eerste adres van verblijf in dat land. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de gegevens alsnog aan de aangifte van de ingezetene te ontlenen, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt. 3 Als datum van vertrek uit Nederland en van opheffing van het adres wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen, dan wel de dag waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens over het vertrek aan de ingeschrevene schriftelijk mededeling is gedaan. 4 Indien de ingezetene in de aangifte van vertrek meldt te gaan verblijven in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in een van de openbare lichamen, verstrekt het college van burgemeester en wethouders aan hem kosteloos een verhuisbericht, volgens een door Onze Minister vast te stellen model. Artikel 49 1 Indien het woonadres ontbreekt dan wel artikel 67 van toepassing is, wordt op aangifte een briefadres opgenomen. 2 Met betrekking tot de ingeschrevene die in verband met zijn vertrek uit Nederland geen ingezetene is, wordt het eerste adres van verblijf in het volgende land van verblijf opgenomen. Artikel 50 1 Het administratienummer wordt toegekend op een door Onze Minister te bepalen wijze uit door hem beschikbaar gestelde nummers. 2 Het administratienummer bevat geen informatie omtrent de persoon op wie het betrekking heeft. 3 Onze Minister, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders, draagt zorg dat het administratienummer foutloos en slechts één maal beschikbaar wordt gesteld, onderscheidenlijk wordt toegekend. 4 De administratienummers van de ouders, de echtgenoot, de eerdere echtgenoten, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partners en de kinderen worden ontleend aan de desbetreffende persoonslijsten. 35 T.B2 Lexplicatie Pag. 0035

20 Art Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 5 De datum waarop het administratienummer van de ouder, de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partner of het kind van kracht is geworden, wordt slechts op de persoonslijst van de ingeschrevene opgenomen, indien die datum ligt na de datum waarop de familierechtelijke betrekking met de ingeschrevene is ontstaan. 6 Het administratienummer van een persoon die laatstelijk als ingezetene was ingeschreven in een basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in een van de openbare lichamen, wordt bij de inschrijving ontleend aan de mededeling van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in die basisadministratie. Artikel 51 1 Het burgerservicenummer dat aan een persoon is toegekend overeenkomstig artikel 8 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer wordt opgenomen op zijn persoonslijst, voordat over de betrokken persoon voor de eerste keer gegevens worden verstrekt. 2 De gegevens over het burgerservicenummer van de ouders, de echtgenoot, de eerdere echtgenoten, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partners en de kinderen worden ontleend aan de desbetreffende persoonslijsten. 3 De datum waarop het burgerservicenummer van de ouder, de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere geregistreerde partner of het kind van kracht is geworden, wordt slechts op de persoonslijst van de ingeschrevene opgenomen, indien die datum ligt na de datum waarop de familierechtelijke betrekking met de ingeschrevene is ontstaan. Artikel 52 De gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner worden opgenomen op schriftelijk verzoek van de daartoe krachtens artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevoegde ingeschrevene, dan wel op grond van een rechterlijke uitspraak als bedoeld in artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 53 Met betrekking tot de ingeschrevene die geen ingezetene is, worden geen nieuwe algemene gegevens opgenomen, tenzij deze feiten betreffen die zich hebben voorgedaan in de tijd dat hij nog ingezetene was, of die bij algemene maatregel van bestuur zijn bepaald. Artikel 54 Omtrent de beslissing dat een opgenomen algemeen gegeven onjuist is of, indien het een gegeven over de burgerlijke staat betreft, in strijd is met de Nederlandse openbare orde, omtrent een onderzoek naar die onjuistheid of strijdigheid, alsmede omtrent het van toepassing zijn van artikel 53, wordt een aantekening geplaatst bij de desbetreffende gegevens. 36 T.B2 Lexplicatie Pag. 0036

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 april 2013 Wij Beatrix,

Nadere informatie

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 5 de januari 2012, no. 12/0035, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit basisadministratie persoonsgegevens D E G O

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 380 Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 240 Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen-

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 30 Beschikking van de Minister van Justitie van 18 januari 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit gemeentelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, gelet op: - artikelen 2.23, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 343 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18694 Wijziging van de Kieswet betreffende de verlening van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer aan Nederlanders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden JE MAINTIENDRAI 232 Wet van 22 april 1999, houdende regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 675 Regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 202 Wet van 5 april 2012 tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 687 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2012-125 M s-gravenhage,. 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 106 Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden p* i.luj mnx nco 1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1994 JE MA NTIEND 959 Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 506 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 236 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 594 (R 1496) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 813 (R 1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 24 Besluit van 9 juni 2017 tot het afkondigen van de Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23029(R1461) Wijzigïng van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 926 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 116 28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RIJKSWET. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

VOORSTEL VAN RIJKSWET. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd Nr. 2 Herdruk 1 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 276 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003 Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie