wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745"

Transcriptie

1 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van de Wet BRP direct effect hebben. Aangifte van adreswijziging (1) De Wet BRP verruimt de termijn waarbinnen een aangifte van verhuizing kan worden gedaan. De Wet GBA verplichtte een burger om binnen vijf dagen na de verhuizing de adreswijziging door te geven. Op grond van de Wet BRP wordt de aangiftetermijn voor een verhuizing vier weken voor en vijf dagen na de daadwerkelijke verhuizing. Zie hiervoor art. 2.20, derde lid, in samenhang met art Wet BRP. Toets aan rechtmatig verblijf Bij de aangifte van verblijf en adres van iemand die in het verleden ingeschreven is geweest als ingezetene, is vertrokken en weer terugkeert, dient getoetst te worden of deze persoon rechtmatig verblijf in Nederland geniet. Alleen dan is inschrijving als ingezetene mogelijk, zo volgt uit art Wet BRP. Dit was onder de Wet GBA bij hervestiging niet het geval. Geboortedatum en nationaliteit vreemdeling Wanneer een vreemdeling wordt ingeschreven, kan het voorkomen dat diens geboortedatum of nationaliteit niet op de gebruikelijke wijze is vast te stellen, bijvoorbeeld door het ontbreken van documenten over deze gegevens. De Wet BRP bepaalt in art dat in dergelijke gevallen deze gegevens, indien bij hem aanwezig, moeten worden ontleend aan een mededeling daarover van de minister van Veiligheid en Justitie voor zover deze gegevens door hem zijn vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokkene tot Nederland. Registratie van niet-ingezetenen Het wordt mogelijk om personen als niet-ingezetenen in te schrijven, dat wil zeggen personen die niet voldoen aan de voorwaarden om als ingezetene in Nederland te worden ingeschreven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt verantwoordelijk voor de inschrijving en bijhouding van de gegevens over niet-ingezetenen. In afdeling 2 van hoofdstuk 2 van de Wet BRP zijn de bepalingen over de registratie van niet-ingezetenen terug te vinden. U bent hierover geïnformeerd door het Agentschap BPR en indien u daarvoor geautoriseerd bent zullen per 6 januari 2014 gegevens over deze niet- Pagina 1 van 6

2 ingezetenen aan u worden verstrekt. Bestuurlijke boete Het college van B&W krijgt de bevoegdheid om een burger die niet aan zijn verplichtingen voldoet of heeft voldaan, een bestuurlijke boete op te leggen. Deze mogelijkheid bestaat op grond van art van de Wet BRP bij overtreding van de artikelen 2.38 (aangifte van verblijf en adres), 2.39 (aangifte adreswijziging), 2.40, vijfde lid (mogelijkheid briefadres in instelling), 2.43 tot en met 2.47 (aangifte van vertrek, verschaffen van inlichtingen), 2.50 (verstrekken van inlichtingen door hoofd instelling of bedrijf), 2.51 (verstrekken van inlichtingen over overlijden) en 2.52 (overleggen identiteitsdocument) van de Wet BRP. Daarnaast kan een boete worden opgelegd wanneer een burger met een woonadres in de gemeente bewust toelaat dat iemand anders - ten onrechte - met datzelfde woonadres is ingeschreven. Aangifte van vertrek De Wet BRP bevat wijzigingen rondom de aangifte van vertrek. Zie hiervoor de artikelen 2.43 en 2.49 van de Wet BRP en art. 30 van het Besluit BRP. Onder de Wet GBA was het niet verplicht om in persoon te verschijnen bij een dergelijke aangifte en was het mogelijk iemand te machtigen tot het doen van deze aangifte. Ook onder de Wet BRP is het in beginsel niet nodig om een burger in persoon te laten verschijnen bij een aangifte van vertrek. Wanneer echter niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Enige uitzondering is wanneer gezondheidsredenen dit belemmeren. Daarnaast is het laten doen van een aangifte van vertrek door een gemachtigde niet meer mogelijk. Aangifte van verblijf en adres Bij een aangifte van verblijf en adres moet een betrokkene in persoon verschijnen. Zowel onder de Wet GBA als onder de Wet BRP is het mogelijk een aangifte van verblijf en adres te doen voor een ouder, een meerderjarig kind, een geregistreerde partner en voor een echtgenoot (allen enkel wanneer deze op hetzelfde adres wonen), evenals het machtigen van een derde voor het doen van deze aangifte. Echter, de Wet BRP beperkt deze mogelijkheid tot gevallen waarin de vertegenwoordigde vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een penitentiaire inrichting niet zelf kan verschijnen. Anders dan onder de Wet GBA vervalt dan ook de mogelijkheid om de vertegenwoordigde in persoon op te roepen. Er kan wel om een verklaring van een arts worden verzocht. Dit alles kunt u terugvinden in de artikelen 2.49, derde lid en 2.38 van de Wet BRP en art. 30 van het Besluit BRP. Termijn protocollering De Wet GBA bepaalt dat de gegevens rondom verstrekking van gegevens (de zogenaamde protocolgegevens) gedurende 1 jaar na de verstrekking bewaard moeten worden. Als gevolg van een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 mei 2009, waarin het Hof van Justitie bepaalde dat de termijn van 1 jaar niet lang genoeg was, moeten deze gegevens sinds die datum langer bewaard worden door de verstrekkende gemeente. De lengte van de nieuwe termijn was echter onduidelijk. De Wet BRP bepaalt in art dat de protocolgegevens gedurende 20 jaar bewaard moeten worden. Dat geldt met het oog op de genoemde prejudiciële beslissing ook voor de gegevens die al voor de

3 inwerkingtreding van de Wet BRP waren bewaard. Aanwijzen toezichthouder Art. 4.2 van de Wet BRP verplicht het college van B&W tot het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger. Deze ambtenaren hebben dan de bevoegdheden van een toezichthouder als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals de bevoegdheid inzage van een identiteitsdocument of medewerking te vorderen. Briefadres De Wet GBA kent de mogelijkheid op verzoek van een burger een briefadres toe te kennen indien deze geen woonadres heeft of woont in een instelling waarbij opname van dat adres zijn persoonlijke levenssfeer te veel zou schaden. Deze mogelijkheid wordt gecontinueerd: zie hiervoor de artikelen 2.40 van de Wet BRP en de artikelen 17 tot en met 19 van de Regeling BRP. De Wet BRP breidt deze mogelijkheid uit in die zin dat het ook mogelijk wordt om wegens veiligheidsredenen voor een briefadres te kiezen. De beoordeling van deze situatie is in art van de Wet BRP aan de burgemeester toegekend. Daarnaast wordt het voor het college van B&W mogelijk om ambtshalve, dus zonder verzoek van de burger daartoe, een briefadres op te nemen. Zie hiervoor art. 2.23, tweede lid, Wet BRP. In beide gevallen is instemming van de briefadresgever nodig. Tot slot maakt de Wet BRP in art duidelijk dat ook een daartoe door het college van B&W aangewezen rechtspersoon kan worden gekozen als briefadresgever. Verklaring onder ede Evenals de Wet GBA bepaalt de Wet BRP dat gegevens over gerelateerden niet aan de hand van een eigen verklaring van de burger worden opgenomen, als aannemelijk is dat sterkere documenten hieromtrent kunnen worden verschaft. De Wet BRP voegt hieraan in art. 2.10, vierde lid, toe dat de gegevens enkel aan een verklaring onder ede mogen worden ontleend indien deze gegevens voor zover mogelijk zijn geverifieerd door raadpleging van de basisregistratie, andere registers of geschriften die door de betrokkene zijn overgelegd. Gebruik persoonskaart bij inschrijving De Wet GBA kende in art. 141 de mogelijkheid om bij de eerste inschrijving van een persoon in de basisregistratie gebruik te maken van de gegevens op een persoonskaart. Deze situatie betrof personen die in Nederland hadden gewoond en voor 1 oktober 1994 waren geëmigreerd. Deze mogelijkheid komt te vervallen omdat deze gegevens inmiddels erg verouderd zijn. Registratie vreemde nationaliteit naast de Nederlandse (1) De Wet GBA bevat de verplichting om in voorkomende gevallen naast de Nederlandse nationaliteit ook de vreemde nationaliteit(en) van een persoon te registreren. Onder de Wet BRP wijzigt dit: als de Nederlandse nationaliteit is opgenomen, wordt er daarnaast geen vreemde nationaliteit meer opgenomen. Dit volgt uit art. 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 4. Dit heeft gevolgen voor nieuwe inschrijvingen, terwijl bij bestaande inschrijvingen een mogelijke tweede nationaliteit naast de Nederlandse zal moeten worden verwijderd. Voor wat betreft nieuwe gevallen zal deze wijziging direct effect hebben op de uitvoering. Denk hierbij aan situaties als geboorte of eerste vestiging. In het geval de betrokkene naast de Nederlandse nationaliteit nog een vreemde nationaliteit

4 heeft, wordt deze vreemde nationaliteit niet meer geregistreerd. Ook wanneer een reeds ingeschrevene met een Nederlandse nationaliteit op een later moment een vreemde nationaliteit verwerft, zal deze vreemde nationaliteit niet worden geregistreerd. Op gevallen waarin iemand momenteel al geregistreerd staat met een vreemde nationaliteit naast de Nederlandse nationaliteit heeft de wijziging nog geen effect. Dit geldt ook voor de situatie waarin een ingeschrevene reeds met een vreemde nationaliteit geregistreerd staat en op een later moment de Nederlandse nationaliteit verwerft. Er wordt niet gevraagd de vreemde nationaliteit nu al te verwijderen. Op een later moment zal door middel van een wijziging van het Logisch Ontwerp GBA, die in de loop van 2014 wordt verwacht, voor deze bestaande gevallen een technische voorziening worden getroffen. Tot die tijd wordt op dit punt gebruik gemaakt van de overgangsbepalingen, meer in het bijzonder van art Wet BRP en art. 4 en bijlage 2 van het Besluit BRP. Wijzigingen die later ingaan Niet alle wijzigingen die de Wet BRP met zich brengt, kunnen vanaf 6 januari 2013 met de huidige GBA-voorzieningen (als in LO 3.8) worden uitgevoerd. Deze wijzigingen hoeven daarom op grond van overgangsrecht in de Wet BRP nog niet uitgevoerd te worden. Op het moment dat dit verandert, wordt u daarover geïnformeerd. Het overgangsrecht waarover het hier gaat, is te vinden in de artikelen 4.15 en 4.16 van de Wet BRP. Met name art Wet BRP is hier van belang. Dit artikel bepaalt dat een college van B&W uitvoering geeft aan de wet met behulp van de oude gemeentelijke (GBA-)voorziening, dan wel met de nieuwe gemeentelijke (BRP-)voorziening. In het derde lid van art Wet BRP is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels in verband met de overgang worden gesteld en dat bij deze regels kan worden afgeweken van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet BRP. Deze regels in verband met de overgang zijn onder meer ingevuld in art. 3 van het Besluit BRP, namelijk dat de systeembeschrijving een onderdeel kan bevatten dat is toegesneden op de oude gemeentelijke voorziening en een onderdeel dat is toegesneden op de nieuwe gemeentelijke voorziening. In de Regeling BRP is de systeembeschrijving vastgesteld, onder meer door gedeelten van het Logisch Ontwerp GBA aan te wijzen als onderdeel van de systeembeschrijving. Waar deze aangewezen gedeelten van het Logisch Ontwerp GBA afwijken van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet BRP, wordt dit mogelijk gemaakt door art van de Wet BRP. In de jaren tot 2018 zullen de nieuwe gemeentelijke voorzieningen beschikbaar komen. Op het moment dat een gemeente gebruik gaat maken van deze voorzieningen, gaat een ander onderdeel van de systeembeschrijving voor deze gemeente gelden en zal de uitvoering door deze gemeente in mindere mate dan wel niet meer afwijken van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet BRP. Registratie vreemde nationaliteit naast de Nederlandse (2) In de loop van 2014 wordt een wijziging van de GBA-voorzieningen verwacht door aanpassing van het huidige Logisch Ontwerp GBA. Die wijziging zal de registratie van een vreemde nationaliteit naast de Nederlandse in de BRP in overeenstemming brengen met de bepaling in de Wet BRP en omvat het verwijderen van de reeds opgenomen vreemde nationaliteit(en) van een persoon in dat kader. Zoals hierboven vermeld zullen bestaande gevallen waarin een

5 vreemde nationaliteit naast de Nederlandse is geregistreerd, voorlopig ongewijzigd blijven. Tot de wijziging van de GBA-voorziening met de aanpassing van het Logisch Ontwerp GBA in de loop van 2014, zal de wijziging in de gegevensset op basis van de overgangsbepalingen voor bestaande gevallen geen effect hebben in de praktijk. Het overgangsrecht daarvoor is opgenomen in art van de Wet BRP. Hieronder wordt ingegaan op de andere onderwerpen waarop het overgangsrecht van toepassing is. Gegevensset De gegevens die worden bijgehouden van ingezetenen op grond van de Wet BRP wijken enigszins af van de gegevensset onder de Wet GBA. Zie hiervoor art. 2.7 van de Wet BRP en bijlage 1 bij het Besluit BRP. Zo behoren enkele gegevens die in verband met de uitvoering van de Paspoortwet werden bijgehouden, niet meer tot de gegevensset onder de Wet BRP. Een ander voorbeeld is dat de gegevens die nog wel nodig zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet of de Kieswet, geen bijzondere maar algemene gegevens zijn onder de Wet BRP. Zolang een gemeente gebruik maakt van de oude voorzieningen, blijft de gemeente de gegevensset van de Wet GBA gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat vooralsnog het buitenlands reisdocument geregistreerd blijft worden, ook wanneer men bij een nieuwe inschrijving de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse niet registreert. Verstrekkingsbeperking Een burger kan het college van B&W van zijn woonplaats verzoeken om een aantekening op zijn persoonslijst te maken omtrent de beperking van verstrekking van gegevens aan derden. Zie hiervoor art en art Wet BRP. Deze beperking kan onder de Wet BRP verder worden gedifferentieerd dan onder de Wet GBA, bijv. bepaalde derden niet en andere derden wel. In bijlage 4 en 5 bij het Besluit Brp is te vinden ten aanzien van welke derden de verstrekking kan worden beperkt. Het gaat hier om de verstrekking aan derden die met gerechtelijke werkzaamheden zijn belast, zorginstellingen en de Stichting Interkerkelijke Leden- Administratie. Deze wijziging in de differentiatie van de verstrekkingsbeperking wordt pas mogelijk wanneer de nieuwe voorzieningen gereed zijn. De verstrekkingsbeperking aan zorginstellingen kan daarom nog niet worden geëffectueerd. Plaatsonafhankelijke dienstverlening Anders dan de Wet GBA, gaat de Wet BRP uit van een centrale database waarin de persoonsgegevens van alle ingeschrevenen zijn opgenomen. Dit maakt het gemeenten mogelijk om te beschikken over gegevens van anderen dan hun eigen inwoners en zodoende ook diensten te verlenen met gebruikmaking van deze gegevens. In art en 2.55 van de Wet BRP krijgt de ingeschrevene de mogelijkheid om bij een willekeurig college van B&W te informeren of er persoonsgegevens over hem worden verwerkt en te verzoeken om een uittreksel uit de basisregistratie. Daarnaast kan een college van B&W op niet-systematische wijze gegevens verstrekken aan overheidsorganen en daartoe aangewezen derden over alle ingeschrevenen, zo volgt uit art. 3.5 en 3.6 van de Wet BRP. Deze uitbreiding van de mogelijkheden wordt technisch ondersteund door de nieuwe voorzieningen. Vooralsnog kan een gemeente net als onder de Wet GBA enkel gegevens verstrekken over de eigen inwoners en moet een ingeschrevene zich wenden tot het college van B&W van zijn bijhoudingsgemeente.

6 Geslachtswijziging gerelateerden De Wet GBA bepaalt in art. 81 dat een geslachtswijziging van een gerelateerde niet automatisch doorwerkt in de persoonslijst van een ingeschrevene. Enkel wanneer de ingeschrevene hierom verzoekt, worden de nieuwe gegevens vermeld op dienst persoonslijst. De Wet BRP draait dit om: de nieuwe gegevens over het geslacht van de gerelateerde worden automatisch vermeldt op de persoonslijst van de ingeschrevene, tenzij deze zich daar tegen verzet. Men blijft vooralsnog werken met de oude systematiek, totdat een gemeente (en de gemeente waar de gerelateerden wonen) beschikt over de nieuwe voorzieningen. Aangifte van adreswijziging (2) Naast de hierboven genoemde termijn om een aangifte van adreswijziging te doen, wijzigt ook de datum ingang geldigheid van het nieuwe adres. Als binnen de nieuwe (ruimere) termijn aangifte is gedaan wordt de dag van de feitelijke datum adreswijziging volgens de aangifte opgenomen in de BRP. Als de aangifte buiten de termijn is gedaan wordt de dag van aangifte opgenomen als datum ingang geldigheid. Bij ambtshalve opneming van een adreswijziging wordt de datum waarop het voornemen hiertoe is verstuurd opgenomen als datum ingang geldigheid. Onder de Wet GBA wordt de dag waarop de aangifte is ontvangen opgenomen, dan wel de dag waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het adres aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan. De gemeenten blijven vooralsnog volgens deze werkwijze werken, met dien verstande dat bij een aangifte die vóór de feitelijke datum adreswijziging is gedaan de geldigheid ingaat op deze feitelijke datum van de adreswijziging. Geboorte niet-ingeschreven moeder Onder de Wet GBA, zie art. 25, kan een kind op grond van een geboorteakte worden ingeschreven als een van de ouders ingeschreven is als ingezetene. De inschrijving vindt plaats in de gemeente van de moeder, of in de gemeente van de vader wanneer de moeder niet als ingezetene is ingeschreven. Dit blijft in de uitvoering vooralsnog ongewijzigd. De wijzigingen die art. 2.3 van de Wet BRP hierop aanbrengt, hebben nog geen effect op de uitvoering. Op een later moment, wanneer de nieuwe voorzieningen gereed zijn, zal de situatie zo zijn dat inschrijving op grond van een geboorteakte enkel mogelijk is wanneer de moeder is ingeschreven als ingezetene. De inschrijving van het kind kan dan ook uitsluitend plaatsvinden in de gemeente van de moeder. De gegevens omtrent het adres worden ontleend aan de persoonslijst van de moeder, zo volgt uit art Wet BRP. Als de moeder niet is ingeschreven als ingezetene moet aangifte van verblijf en adres worden gedaan en worden voldaan aan de voorwaarden als genoemd in art. 2.4 Wet BRP. Als de moeder wel is ingeschreven als ingezetene maar het kind niet op het adres van de moeder woont, moet na inschrijving op grond van de geboorteakte nog aangifte van adreswijziging worden gedaan.

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014.

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 075 Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement door het

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, 1 Regeling briefadres gemeente WAALWIJK 2014 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278).

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 080 Naam Regeling briefadres gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding Uitvoeringsprocedures

Handleiding Uitvoeringsprocedures Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handleiding Uitvoeringsprocedures Versie 2.3 Datum 18 december 2015 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 7 1 Algemene introductie... 8 1.1

Nadere informatie

Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk

Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk *14-0067742* 14-0067742 Bestuurlijke boete in de Wet basisregistratie personen D13-0161381 2 Beleid Bestuurlijke Boete BRP Het beleid wordt vastgesteld op

Nadere informatie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie Agendapunt registreren Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: AGP Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000291 Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201301436 Lbr. 13/096

ons kenmerk BABVI/U201301436 Lbr. 13/096 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201301436

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijke Boete

Handreiking Bestuurlijke Boete Handreiking Bestuurlijke Boete - als bedoeld in de Wet basisregistratie personen Deze handreiking is samengesteld door de NVVB-werkgroep Bestuurlijke Boete. Samenstelling van deze werkgroep: Bart Beeren

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 127 Besluit van 6 maart 2009 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de systematische

Nadere informatie

De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens

De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens citeertitel : Nota Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens reg.nummer : 1.140 status : Besluit vaststelling : 1 maart 2011 publicatie : 24 maart 2011 in werking : 1 april 2011 Uitvoeringsbeleid

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Algemeen

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie Toets MO-4 NP Oefentoets Migratie antal vragen: 16 Tijdsduur: 32 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de vragen. e echte toets bevat

Nadere informatie

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Rapport Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) uitschreef Oordeel Op

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van

Nadere informatie

Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester

Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester Ontwerpaspecten dl 3 Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester 9. Bijzondere aspecten van de bijhouding

Nadere informatie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie:

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: Agendapunt registreren Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: AGP Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000292 Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61973 5 november 2014 Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes Het college van burgemeester

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II Toets HO NP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II antal vragen: 10 Tijdsduur: 20 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20784 25 juli 2014 Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming Het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 Rapport Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat medewerkers van de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel (P.I.), locatie Almelo, geen actie hebben ondernomen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 De onderstaande wijzigingen betreffen niet alle wijzigingen op wet- en regelgeving kinderopvang, maar alleen de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Maart 2015. PRIVACYREGLEMENT

Maart 2015. PRIVACYREGLEMENT PRIVACYREGLEMENT Inhoud: Paragraaf 1: Algemeen.... 3 Paragraaf 2: Welke gegevens worden verwerkt?... 3 Paragraaf 3: Doel van de gegevensverwerking.... 3 Paragraaf 4: Wat wordt met de verwerkte gegevens

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 3 cyclus 1 EXAMEN CURSUSJAAR 2014/2015 DATUM:

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 30 PUBLICATIEBLAD REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 februari 2013, nr. 2013-0000076649, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische

Nadere informatie

Beleid Organisatie Ingangsdatum: 08/03/2010 Versie: 003 Evaluatiedatum: 07/03/2013

Beleid Organisatie Ingangsdatum: 08/03/2010 Versie: 003 Evaluatiedatum: 07/03/2013 1. Toepassing Dit document is van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal binnen Kinderopvang Walcheren. Dit geldt voor persoonsgegevens en beeldmateriaal van

Nadere informatie

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie