Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr. 2013/50009 Uitbesteding Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds Opdrachtgevend bestuur Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Keizerslaan Brussel Voorwerp De dienstverleners staan in voor outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds, inclusief de bemiddeling naar werk vanaf 1 juli 2013 tem 30 juni 2015 Wijze van gunning Algemene offerteaanvraag Percelen 1-10: Raamovereenkomst met één aanbieder per perceel Percelen 11-20: Raamovereenkomst met meerdere aanbieders per perceel Indienen offertes Uiterlijk op maandag 22 april 2013 vóór 14u00 Opening van de offertes Maandag 22 april 2013 om 14u00 stipt, in lokaal 14.11, Gasthuisstraat 31, te 1000 Brussel Mogelijkheid tot vraagstelling Uiterlijk woensdag 3 april 2013 Infovergadering Dinsdag 9 april 2013 om 13u30 stipt, in lokaal 404 Keizerslaan 11, 1000 Brussel, 4 de verdieping Contactpersoon Sabine Pardaens Uitbesteding Outplacementbegeleiding in kader van het SIF 1/53 Bestek nr. 2013/50009

2 DEEL 1 : Toepasselijke wettelijke bepalingen... 5 DEEL 2 : Administratieve bepalingen Specifieke bepalingen Voorrang Aanvullingen op de Algemene Aannemingsvoorwaarden Opdrachtgevend bestuur Classificatie en voorwerp van de opdracht Duur van de opdracht en uitvoeringstermijnen Plaats van de dienstverlening Beschrijving van de Percelen Prijs Wijze van prijsbepaling Prijsherziening (art.13 AAV KB ) Engagement en aansprakelijkheid t.o.v. andere financieringsmiddelen en (Europese) subsidies Kosteloosheid van de begeleiding en de bemiddeling Betalingen Betaling vergoedingen De facturatie en de betaalopdracht Rechtstreekse vordering ten aanzien van onderaannemers Samenwerking tussen arbeidsmarktactoren Co-aanneming Onderaanneming Penhouder Wijze van gunning van de opdracht Voorwaarden tot deelneming Selectiecriteria Administratieve vereisten: Gunningcriteria Gunningcriteria en hun gewicht Beoordeling van de gunningcriteria Toewijzing van de percelen Opmaak van de inschrijving Beschrijvend deel van de offerte Bij de offerte te voegen documenten Vormvereisten van de offerte Opening offertes Gestanddoeningstermijn Mogelijkheid tot vraagstelling infovergadering Bestelnummer 2013/ /53

3 2.15 Discretieplicht/vertrouwelijkheid Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Wijzigingen / aanvullingen / verduidelijkingen aan het bestek Taalgebruik DEEL 3 : Technische bepalingen Specifieke wetgeving van toepassing op deze opdracht Situering Gedetailleerde doelgroepomschrijving Gedetailleerde opdrachtomschrijving De toeleiding Infosessie Begeleiding door het outplacementbureau Intake en opmaak actieplan De outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar duurzaam werk Faciliteren van opleiding of certificering van verworven competenties Nazorg bij tewerkstelling Einde van de outplacementbegeleiding Rapportering naar de tewerkstellingscel Kwalitatieve opvolging, audit en externe controle Kwalitatieve opvolging Audit DEEL 4 : Specifieke bepalingen betreffende de uitvoering van de opdracht Personeelsinzet Aansprakelijkheid Registratie in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) Verbintenissen met betrekking tot de registraties in MLP Verlening inzagerechten Rapportering Verplichte registraties in het MLP-dossier Toeleiding Specifiek met betrekking tot de outplacementbegeleiding en bemiddeling naar werk Competentieversterkende acties in kader van de outplacementbegeleiding Onderliggende bewijsstukken van de MLP-registraties Het klantendossier De competentieversterkende acties Medewerking van de werkzoekende Rol VDAB Rol dienstverlener Procedure bij niet-medewerking Bestelnummer 2013/ /53

4 4.5 Klachtenprocedure DEEL 5 : Definities DEEL 6 : Bijlagen Bijlage 1: Onderaannemingsverklaring Bijlage 2: Rechten en plichten van de werkzoekende Bijlage 3: Controlelijst informatieverplichtingen Bijlage 4: Registratieformulier aanwezigheden Bijlage 5: Algemene informatie m.b.t. de klachtenprocedure bij DEEL 7 : Inschrijvingsformulier Bestelnummer 2013/ /53

5 DEEL 1 : TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op onderhavige opdracht zijn onder andere volgende wetgeving en reglementeringen van toepassing: 1. de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 3. het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, evenals de algemene aannemingsvoorwaarden (bijlage bij K.B. dd ); 4. het Koninklijk Besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen; 5. het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming; 6. de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn van de werknemers; 7. het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA). 8. het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 9. het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, 1, 2, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Deze documenten zijn raadpleegbaar via de zoekpagina van de Belgische Federale overheid betreffende de wetgeving op volgend adres: Bestelnummer 2013/ /53

6 DEEL 2 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1 SPECIFIEKE BEPALINGEN Voorrang Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de dienstverlener uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze in de offerte of op een bijlage van de offerte voorkomen. Indien de offerte onduidelijkheden bevat, kan de VDAB schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de dienstverlener. Deze informatie dient eveneens schriftelijk en ondertekend te worden verstrekt en zal deel uitmaken van de offerte. Als in de offerte, bewust of onbewust, elementen zijn opgenomen die strijdig zijn met de bepalingen van het bestek, krijgen de bepalingen van het bestek steeds voorrang. Door een offerte in te dienen verklaart de dienstverlener zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorrang en ziet de dienstverlener af van enig beroep ter zake. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of de bepalingen van het bestek kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte en maakt dat de VDAB ze niet langer in overweging zal nemen Aanvullingen op de Algemene Aannemingsvoorwaarden De hierna volgende administratieve bepalingen, moeten worden beschouwd als een aanvulling en explicitering van sommige artikels uit de K.B.'s van en De dienstverlener wordt er attent op gemaakt dat de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) bijlage bij KB integraal op de uitvoering van de opdracht van toepassing zijn. Aangezien de opdrachtgever de bescherming van de werkzoekende en hiermee gepaard gaande eisen inzake de kwaliteit van de dienstverlening hoogst prioritair beschouwt, worden, in afwijking of ter explicitering van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, de volgende bepalingen voorzien: Met betrekking tot artikel 20 van de AAV: A. Indien de dienstverlener de overeenkomst niet uitvoert in overeenstemming met de in het bestek gestelde voorwaarden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de financiering van de betrokken outplacementbegeleidingen terug te vorderen en/of de opdracht op te schorten of stop te zetten en dit onverminderd de overige sanctiemogelijkheden voorzien in de Algemene Aannemingsvoorwaarden. B. Een miskenning van de contractuele regels betreffende de toepassing van Mijn Loopbaan voor Partners zal niet enkel leiden tot de sancties bedoeld in het desbetreffende contract maar kan tevens leiden tot een opschorting of stopzetting van de opdracht wegens ernstige tekortkomingen, en dit onverminderd de overige sanctiemogelijkheden voorzien in de Algemene Aannemingsvoorwaarden. C. De dienstverlener dient gedurende de hele duur van de opdracht te voldoen aan de voorwaarden tot deelneming. Het niet meer voldoen aan één van de voorwaarden kan leiden tot een opschorting of stopzetting van de opdracht en dit onverminderd de overige sanctiemogelijkheden voorzien in de Algemene Aannemingsvoorwaarden. D. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep gedaan wordt op onderaannemers dienen deze onderaannemers eveneens te voldoen aan de administratieve vereisten en de selectiecriteria die Bestelnummer 2013/ /53

7 gelden voor de dienstverlener, en dit voor de hele duur van de opdracht. Het niet meer voldoen aan één van de administratieve vereisten of aan de selectiecriteria door een onderaannemer kan leiden tot een opschorting of stopzetting van de opdracht en dit onverminderd de overige sanctiemogelijkheden voorzien in de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Met betrekking tot artikel 5 van de AAV: E. Omwille van de onvoorspelbaarheid van het aantal en de grootte van de deelopdrachten dient de dienstverlener geen borgtocht te verstrekken. 2.2 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), Keizerslaan 11, te 1000 Brussel, hierna genoemd de opdrachtgever of de VDAB. De opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB. Leidend ambtenaar : Mireille Gillebeert, Algemeen directeur. De dienst die instaat voor de opvolging van onderhavige opdracht is: Regie-Samenwerking, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, contactpersoon: Sabine Pardaens. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de VDAB moet betekend zijn aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, t.a.v. de juridische dienst, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 2.3 CLASSIFICATIE EN VOORWERP VAN DE OPDRACHT De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten in de zin van artikel 5 van de Wet van 24 december De te verlenen diensten vallen onder categorie B.22, van bijlage 2 van de Wet van 24 december Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, 1, 2, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding regelt de activiteiten die kunnen bijdragen tot herplaatsing van werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen. Via deze opdracht wil de VDAB de outplacementbureaus aanduiden die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds (SIF) aan die werknemers waarvoor er geen outplacementbureau kan aangeduid worden op basis van een collectieve overeenkomst in de betreffende sector. De opdracht bestaat uit : de uitvoering van de outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar werk voor het faciliteren van opleiding nodig voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en voor de certificering van verworven competenties. Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB. 2.4 DUUR VAN DE OPDRACHT EN UITVOERINGSTERMIJNEN De opdrachtgever beoogt de opdracht te laten aanvangen op 1 juli De opdracht wordt gegund tot 30 juni 2015 met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar tot 31 december Bij verlenging van de opdracht wordt de dienstverlener voor het einde van de opdracht per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. In principe voor 31 maart Bestelnummer 2013/ /53

8 De laatste outplacementbegeleidingen in kader van deze opdracht kunnen uiterlijk op 30 juni 2015 toegewezen worden en bij verlenging tot 31 december De concrete duur van een deelopdracht wordt bepaald bij toewijzing van de betreffende deelopdracht. Het project loopt definitief af op 31 december PLAATS VAN DE DIENSTVERLENING Bij aanvang van elke deelopdracht organiseert de dienstverlener in overleg met de VDAB een infovesessie. De dienstverlening staat in voor de locatie waar de infosessie doorgaat. Deze locatie dient zo dicht mogelijk gelegen te zijn bij de verblijfplaats van de betrokken werknemers of de plaats waar het bedrijf gevestigd is of was. Deze locatie moet vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en vrij toegankelijk zijn, zonder fysische of culturele drempels voor de beoogde deelnemers. De dienstverlener moet zelf instaan voor een locatie waar de begeleiding kan doorgaan. Deze locatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - de afstand van de verblijfplaats van de deelnemer tot de plaats van begeleiding is minder dan 25 km (in dit geval wordt er geen rekening gehouden met de verplaatsingsduur) of de verplaatsing heen en terug bedraagt maximum 2 uren, - de locaties moeten vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en vrij toegankelijk zijn, zonder fysische of culturele drempels voor de beoogde deelnemers. Opmerking: Binnen één deelopdracht kan de regionale spreiding van de verblijfplaats van de deelnemers zeer groot zijn, omdat de toewijzing van de deelopdracht gebaseerd is op de vestigingsplaats van het bedrijf en niet op de verblijfplaats van de getroffen werknemers. De plaats van dienstverlening wordt bepaald rekening houdend met de verplaatsingsmogelijkheden van de werknemer. Ter beoordeling van de verplaatsingsmogelijkheden van de deelnemer dienen de fysieke geschiktheid, de normale plaats van tewerkstelling, de beschikbaarheid van openbaar vervoer of eigen vervoer, de duur, de kosten en de frequentie van de verplaatsing in aanmerking genomen te worden Voor werknemers wiens verblijfplaats gevestigd is buiten de perceelsgrenzen en waarbij bovenstaande norm niet haalbaar is, kan in overleg met de VDAB de vestigingsplaats van het bedrijf als referentiepunt genomen voor bovenstaande voorwaarden. De locaties voldoen aan alle wettelijke voorschriften, in het bijzonder aan de veiligheidsreglementeringen en het ARAB. De dienstverlener moet in de voorgestelde plaats van dienstverlening beschikken over een lokaal geschikt voor individuele en collectieve begeleiding en met voorziening van basisinfrastructuur nodig om de outplacementbegeleiding op een kwaliteitsvolle manier te kunnen aanbieden volgens de voorwaarden van bestek en offerte. De dienstverlener zal bij aanvaarding van elke deelopdracht het adres en een beschrijving van de beschikbare ruimtes en infrastructuur voorzien voor de begeleiding aan de VDAB bezorgen, en wanneer dit gevraagd wordt, de VDAB toegang verschaffen voor een voorafgaandelijke controle. 2.6 BESCHRIJVING VAN DE PERCELEN De opdrachtgever opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 20 percelen. De indeling in de percelen is gebaseerd op de werkingsgebieden van de tewerkstellingscellen, die de opdracht hebben het verloop en de resultaten van de outplacementbegeleiding in kader van het SIF te volgen. Indien de aanvraag voor een outplacementbegeleiding in kader van het SIF wordt goedgekeurd, wordt een outplacementbureau aangeduid op basis van de vestigingsplaats van het bedrijf dat de aanvraag gedaan heeft. Indien het een bedrijf met vestigingen over heel Vlaanderen betreft, wordt de opdracht toegewezen aan het perceel met het grootste aantal getroffen werknemers (op basis van de verblijfplaats). Bestelnummer 2013/ /53

9 Per werkingsgebied van de tewerkstellingscellen wordt er telkens één perceel voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, en één perceel voor de werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag uitbesteed. De dienstverlener geeft in de offerte (inschrijvingsformulier) aan voor welke percelen er ingeschreven wordt. Van de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, kan de dienstverlener maximaal 3 percelen gegund krijgen. De dienstverlener geeft in zijn offerte de voorkeurvolgorde op voor de toe te wijzen percelen waarop hij inschrijft. Voor de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag, wordt de opdracht gegund als raamovereenkomst met maximaal 4 dienstverleners per perceel. De deelopdrachten zullen gegund worden door middel van een mini-competitie (zie punt ). In tabel 1 en 2 wordt de afbakening van de percelen beschreven, met daarbij per perceel, ter indicatieve titel, het aantal getroffen ondernemingen in 2012, het totaal aantal werknemers die in dienst was bij de onderneming op moment van het ontslag, en het totaal aantal werknemers die effectief outplacementbegeleiding via het SIF hebben gekregen. Bestelnummer 2013/ /53

10 Tabel 1: Indeling percelen voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, met indicatieve antallen op basis van de gegevens van 2012 Perceelsomschrijving (SERR-regio) Verantwoordelijke Permanente tewerkstellingscel Aantal getroffen ondernemingen 2012 Aantal werknemers op moment van ontslag 2012 Max aantal dienstverleners SIF-ANT-01 Antwerpen Antwerpen SIF-MEC-01 Mechelen Mechelen SIF-KEM-01 Kempen Kempen SIF-LIM-01 Limburg Limburg SIF-VLB-01 Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant SIF-BOW-01 SIF-ZWV-01 Brugge Oostende- Westhoek Midden-West Vlaanderen Roeselare - Tielt Zuid-West-Vlaanderen Brugge - Oostende Westhoek Perceelnummer Zuid-West- Vlaanderen SIF-GER-01 Meetjesland, Leiestreek en Schelde Gent en rondom Gent Gent SIF-WED-01 Waas en Dender Dender-Waas SIF-ZOV-01 Zuid-Oost-Vlaanderen Zuid-Oost- Vlaanderen Uitbesteding Outplacementbegeleiding in kader van het SIF 10/53 Bestek nr. 2013/50009

11 Tabel 2: Indeling percelen voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag, met indicatieve aantallen op basis van de gegevens van 2012 Perceelnummer Perceelsomschrijving (SERR-regio) Verantwoordelijke Permanente tewerkstellingscel Aantal getroffen ondernemingen 2012 Aantal werknemers op moment van ontslag 2012 Max aantal dienstverleners SIF-ANT-02 Antwerpen Antwerpen SIF-MEC-02 Mechelen Mechelen SIF-KEM-02 Kempen Kempen SIF-LIM-02 Limburg Limburg SIF-VLB-02 Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant SIF-BOW-02 Brugge Oostende- Westhoek Brugge - Oostende Westhoek SIF-ZWV-02 Midden-West Vlaanderen Roeselare - Tielt Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West- Vlaanderen SIF-GER-02 Meetjesland, Leiestreek en Schelde Gent en rondom Gent Gent SIF-WED-02 Waas en Dender Dender-Waas SIF-ZOV-02 Zuid-Oost-Vlaanderen Zuid-Oost- Vlaanderen Bestelnummer 2013/ /53

12 2.7 PRIJS Wijze van prijsbepaling De tegemoetkoming voor de outplacementbegeleiding is vastgelegd in art. 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, 1, 2, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.(verder het BVR van 18 maart 2011 genoemd Voor het werkingsjaar 2013 bedragen de tegemoetkomingen voor: De administratie: 50,91 euro excl.btw (61,60 euro incl. BTW) voor elke werknemer met wie het outplacementkantoor contact heeft genomen. De outplacementbegeleiding: 2.045,30 excl BTW (2.474,81 euro incl BTW) per begeleide deelnemer De opleiding en certificering van verworven competenties: maximaal 513,55 excl BTW (621,40 euro, incl BTW) per opgeleide deelnemer, op basis van bewezen kosten. Indien voor bepaalde deelnemers geen vergoeding voor opleiding of certificering wordt gebruikt, kan het niet-gebruikte gedeelte, tot een max. van 2558,85 excl BTW (3.096,21 euro incl BTW) per deelnemer, gebruikt worden voor de overige deelnemers Prijsherziening (art.13 AAV KB ) De vermelde bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die eraan voorafgaat. De aanpassing wordt berekend volgens de formule: bedrag * nieuw indexcijfer/basisindex november 2008 De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor de nieuw toegeleide en gestarte outplacementbegeleidingen vanaf dat toeleidingsjaar. Er zijn geen andere prijsherzieningen mogelijk Engagement en aansprakelijkheid t.o.v. andere financieringsmiddelen en (Europese) subsidies De VDAB betaalt voor de volledige uitvoering van de opdracht. Onderstaande bepalingen gelden zowel voor aannemers als voor onderaannemers. Dubbelfinanciering is uitgesloten. Dit wil zeggen dat acties in uitvoering van deze opdracht: - geen twee keer mogen gefinancierd worden of - geen tweede keer in een traject mogen uitgevoerd worden zonder akkoord van de VDAB, of dat er - geen twee gelijklopende trajecten naar werk kunnen vergoed worden zonder akkoord van de VDAB. Cofinanciering is uitgesloten. Dit wil zeggen dat geen enkele kost van acties in het kader van deze opdracht door andere instanties mag vergoed worden, met uitzondering van de kosten voor de in beschreven begeleiding bij de oprichting of overname van een bedrijf of de uitoefening van een zelfstandige activiteit, of voor de in beschreven opleiding of certificering van verworven competenties. Verdringing De dienstverlener verbindt zich er toe om geen verdringing te bewerkstellingen van acties die normaliter gefinancierd zijn met andere Vlaamse of Europese middelen (ESF). Verdringing wil zeggen dat de dienstverlener elders aangegane engagementen niet uitvoert ten voordele van deze opdracht, bijvoorbeeld omdat deze voordeliger zou zijn. Uitbesteding Outplacementbegeleiding in kader van het SIF 12/53 Bestek nr. 2013/50009

13 2.7.4 Kosteloosheid van de begeleiding en de bemiddeling Het volgen van de outplacementbegeleiding, incl. eventuele opleidingsacties en de certificering van verworven competenties, is kosteloos voor de deelnemers aan de outplacementbegeleiding, d.w.z. dat onder geen enkele voorwaarde aan de deelnemer enige financiële tussenkomst mag worden gevraagd. 2.8 BETALINGEN Alle in dit bestek vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld Betaling vergoedingen De berekening van verschuldigde bedragen zal maximaal gebeuren op basis van de registraties in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) 1. Er kan geen betaling geëist worden voor outplacementbegeleidingen waarbij de noodzakelijke of de vereiste registraties in MLP ontbreken. Indien de dienstverlener niet kan aantonen dat de outplacementbegeleiding werd uitgevoerd conform de afspraken van het bestek en de offerte, kan de VDAB beslissen om ontvangen vergoedingen terug te vorderen. - De vergoeding voor de administratie wordt betaald op basis van de lijst van werknemers die in aanmerking komen voor outplacementbegeleiding. De VDAB duidt in de klantendossiers in MLP aan welke werknemers beschouwd worden als behorende tot de doelgroep voor outplacementbegeleiding. Op basis van deze registratie ontvangen de dienstverleners een vergoeding voor de administratie. - De vergoeding voor de outplacementbegeleiding wordt betaald in 3 schijven: 1. Een 1 ste schijf van 55% (1.124,91 excl. BTW) van de vergoeding voor de outplacementbegeleiding wordt betaald bij effectieve start van de outplacementbegeleiding. De outplacementbegeleiding wordt beschouwd als effectief gestart na ondertekening van het attest outplacementbegeleiding én na registratie van de ondertekening van het individueel actieplan in MLP (zie punt en ). Het outplacementbureau bezorgt een lijst aan de VDAB met het aantal werknemers die hebben aangegeven dat ze aan de begeleiding willen deelnemen, overeenkomstig het model terug te vinden op de website van de VDAB (http://partners.vdab.be/tewerkstellingscel ). 2. Een 2 de schijf van 30 % (613,59 excl. BTW) van de vergoeding voor de outplacementbegeleiding wordt 6 maanden na ondertekening van het attest outplacementbegeleiding betaald voor alle outplacementbegeleidingen die in MLP als bezig staan geregistreerd. Het outplacementbureau bezorgt de VDAB een tussentijds inhoudelijk en financieel verslag van de ondernomen activiteiten binnen de gestarte outplacementbegeleidingen, overeenkomst het model terug te vinden op de website van de VDAB (http://partners.vdab.be/tewerkstellingscel ). Een 3 de en laatste schijf van 15% (306,79 excl. BTW) van de vergoeding voor de outplacementbegeleiding wordt ten vroegste 12 maanden na ondertekening van het attest outplacementbegeleiding betaald voor alle outplacementbegeleidingen die in MLP als uitgevoerd staan geregistreerd. Het outplacementbureau bezorgt de VDAB een inhoudelijk en financieel eindverslag van de ondernomen activiteiten binnen de gestarte outplacementbegeleidingen en een individueel rapport 1 Voorheen cliëntvolgsysteem of CVS Bestelnummer 2013/ /53

14 voor elke deelnemer door het toevoegen van het eindverslag in MLP, overeenkomstig de modellen die terug te vinden zijn op de website van de VDAB (http://partners.vdab.be/tewerkstellingscel). - De vergoeding voor opleidingen in functie van het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt worden per goedgekeurde opleiding afgerekend op basis van bewezen kosten, voor zover voldaan is aan de voorwaarden van het bestek (zie punt 2.7.1, en ) De facturatie en de betaalopdracht Voor de verschuldigde bedragen : 1. voor de administratieve kosten en de outplacementbegeleiding bezorgt de opdrachtgever maandelijks een gedetailleerde schuldbevestigingsstaat aan de dienstverlener. Deze staat bevat een gedetailleerd overzicht van registraties, met vermelding van alle verschuldigde bedragen voor de maand waarop de schuldbevestiging van toepassing is. 2. voor de goedgekeurde opleidingen buiten het door VDAB erkend aanbod, bezorgt de dienstverlener per goedgekeurde opleiding een gedetailleerd overzicht van de effectief gemaakte kosten aan de VDAB. Dit overzicht bevat: de factuur van de opleidingsinstantie met een gedetailleerd overzicht van de opleidingskosten het betalingsbewijs van de dienstverlener aan de opleidingsinstantie de goedkeuring van de niet VDAB-erkende opleiding door de VDAB. Binnen de 14 dagen na ontvangst van het gedetailleerd overzicht van de opleidingskosten ontvangt de dienstverlener van de VDAB: o o ofwel de schuldbevestigingsstaat, zijnde een schriftelijk akkoord met de onkostenstaat (gehandtekend en voorzien van datum door de VDAB); ofwel bemerkingen zodat aanpassingen kunnen gebeuren. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de maandelijkse rapportering en schuldbevestigingsstaat verwacht de VDAB de factuur. De dienstverlener verklaart zich akkoord met de schuldbevestigingsstaten door de factuur over te maken. Indien de dienstverlener de schuldbevestigingsstaat niet aanvaardt, dient hij zijn bemerkingen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsstaat over te maken aan de opdrachtgever. Zo nodig wordt een aangepaste bevestigingsstaat opgemaakt. De opdrachtgever gaat, na vergelijking van de factuur met de overeenkomstige schuldbevestigingsstaat, binnen de 50 kalenderdagen na factuurdatum over tot betaling per overschrijving op het rekeningnummer van de dienstverlener. De partner wordt attent gemaakt op het feit dat geen voorschotten worden betaald. Enkel deelfacturen voor geleverde prestaties zijn mogelijk. De factuurt bevat: - een uniek factuurnummer - naam, adres en het ondernemingsnummer van de partner - het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden - het inkoopordernummer (voor de administratieve kosten en de outplacementbegeleiding) - de chartfieldcombinatie of boekingscode (enkel voor opleidingskosten) - het financieringsnummer - de periode van de prestaties - de gepresteerde eenheden/aantallen en éénheidsprijs (conform het inkooporder) - de VDAB-contactpersoon of afdeling De dienstverlener moet de BTW-regelgeving strikt naleven. Er mag alleen gefactureerd worden conform de afgesproken aantallen en eenheidsprijzen. Bestelnummer 2013/ /53

15 De VDAB wenst bij voorkeur zijn facturen elektronisch (PDF via mail) te ontvangen. Het specifieke adres daartoe is: (geen papieren facturen meer nasturen!). De betaling gebeurt uitsluitend in EURO, door overschrijving van de verschuldigde som op het rekeningnummer van de dienstverlener Rechtstreekse vordering ten aanzien van onderaannemers De dienstverlener dient de facturen van zijn onderaannemers steeds stipt, tijdig en volledig te betalen. Ingeval van een rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen de opdrachtgever, stelt de dienstverlener de opdrachtgever volledig schadeloos voor alle gevolgen van deze rechtstreekse vordering. Aldus dient de dienstverlener de opdrachtgever onder meer te vergoeden voor alle gerechtskosten en registratierechten verschuldigd op het vonnis en zal hij aan de opdrachtgever ipso facto een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van euro ter dekking van de administratieve kosten van de opdrachtgever. De dienstverlener machtigt de opdrachtgever nu al deze kosten, rechten en vergoeding rechtstreeks af te houden van de betalingen verschuldigd aan de dienstverlener. Indien de dienstverlener door zijn onderaannemer niet werd betrokken bij de rechtstreekse vordering, stelt de opdrachtgever de dienstverlener binnen de tien kalenderdagen in kennis van de rechtstreekse vordering. In elk geval dient de dienstverlener de opdrachtgever binnen de tien kalenderdagen nadat hij kennis kreeg van de rechtstreekse vordering, schriftelijk en uitdrukkelijk te melden of hij zich verzet tegen de betaling van de onderaannemer door de opdrachtgever. Bij gebreke van verzet binnen deze termijn is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de opdrachtgever op dat ogenblik aan de dienstverlener verschuldigd is. Dergelijke betaling aan de onderaannemer zal tevens gelden als bevrijdende betaling t.o.v. de dienstverlener. In geval van verzet van de dienstverlener, verbindt deze zich ertoe, ingeval hij geen partij is bij de rechtstreekse vordering, vrijwillig tussen te komen in het geding en alleszins om de motieven van zijn verzet kenbaar te maken binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de dienstverlener kennis kreeg van de rechtstreekse vordering. Het niet-naleven van deze bepalingen machtigt de opdrachtgever er andermaal toe om de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de opdrachtgever op dat ogenblik aan de dienstverlener verschuldigd is. Huidige bepaling maakt expliciet geen beding ten behoeve van een derde uit, in het voordeel van de onderaannemers van de dienstverlener, die er zich niet zullen kunnen op beroepen, en bevat derhalve geen verplichting tot betaling van de opdrachtgever t.o.v. de onderaannemers van de dienstverlener. Bestelnummer 2013/ /53

16 2.9 SAMENWERKING TUSSEN ARBEIDSMARKTACTOREN De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van alle bepalingen van de opdracht en dit voor de gehele duur van de opdracht. Een dienstverlener kan voor de uitvoering een beroep doen op andere aannemers. Ongeacht of de dienstverlener de opdracht alleen of met meerdere partners in kader van co- of onderaanneming uitvoert, dient het aanbod in de offerte voorgesteld te worden in één totaalconcept met een gezamenlijke samenhangende methodiekbeschrijving, toepasselijk voor het ganse perceel. De dienstverlener geeft in zijn offerte aan welke delen hij via een onderaannemer wil uitvoeren, voor de coaanneming beschrijft de dienstverlener de werkafspraken en taakverdeling tussen de partners Co-aanneming Indien meerdere organisaties in het kader van co-aanneming gezamenlijk de opdracht wensen uit te voeren, worden zij allen als dienstverlener beschouwd in de zin van het huidig bestek, waarbij het ofwel gaat om: - een louter samenwerkingsverband van organisaties waarbij deze zich hoofdelijk verbinden ten aanzien van de opdrachtgever en onder hen een penhouder aanstellen die de co-aannemers bij de opdrachtgever vertegenwoordigt. - of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die door de dienstverleners wordt opgericht en waarbij alle dienstverleners hoofdelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van de opdrachtgever. Zij dienen een penhouder aan te wijzen die ermee belast zal zijn de vereniging ten overstaan van de opdrachtgever te vertegenwoordigen. De beschrijving van de werkafspraken en taakverdeling tussen de co-aannemers is een werkdocument en wijzigt de aansprakelijkheid van de partners niet (zie punt 2.9) Onderaanneming Een dienstverlener kan voor de uitvoering van de opdracht beroep doen op onderaannemers waarvan de identiteit in de offerte dient te worden opgegeven. De dienstverlener geeft in zijn offerte aan welke delen van de opdracht hij per onderaannemer wil laten uitvoeren. Indien de dienstverlener in de loop van de opdracht de inzet van onderaannemers wijzigt of herschikt, zal hij dit voorafgaand ter goedkeuring voorleggen aan de VDAB. Indien de dienstverlener zich in het kader van het aantonen van de technische bekwaamheid (zie punt , S.2 en S.3) wil beroepen op onderaannemers, dient hij volgens het standaardsjabloon (zie bijlage 1) een overeenkomst af te sluiten met de onderaannemer waarin wordt verduidelijkt dat de dienstverlener over de kwalificaties van de onderaannemer zal kunnen beschikken voor de uitvoering van deze opdracht. De dienstverleners blijven aansprakelijk inzake de goede uitvoering van de diensten en zien erop toe dat ook de onderaannemer(s) voldoen aan de bestekvoorwaarden, in het bijzonder de personeelsvereisten, de locatievereisten, de administratieve vereisten en de selectiecriteria, en dit voor de hele duur van de opdracht. De opdrachtgever kan tijdens de looptijd van de opdracht controleren of de onderaannemers voldoen aan de gestelde vereisten. Dienstverleners moeten bij de aanduiding van onderaannemers rekening houden met het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten en de Europese regelgeving over mededinging. Bestelnummer 2013/ /53

17 2.9.3 Penhouder De penhouder is de organisatie die: - het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever m.b.t. de facturatie en de opvolging van de opdracht; - zorgt voor de goede coördinatie van de uitvoering van de diensten; - toezicht houdt op de uitvoering van de opdracht volgens de gezamenlijke methodiekbeschrijving; - verantwoordelijk is voor een versterkende (empowerende) samenwerking binnen het samenwerkingsverband; - daartoe t.o.v. de opdrachtgever een contactpersoon aanduidt WIJZE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT De opdracht wordt gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. Deze procedure laat geen ruimte voor onderhandelingen. Het volgen van de procedure van de offerteaanvraag houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht of afzonderlijke percelen niet toe te wijzen. Voor de keuze van de dienstverleners zal de VDAB hierna vermelde criteria hanteren. Van de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, wordt de opdracht gegund als raamovereenkomst met één aanbieder per perceel. De dienstverlener kan maximaal 3 percelen gegund krijgen. De dienstverlener geeft in zijn offerte de voorkeurvolgorde op voor de toe te wijzen percelen waarop hij inschrijft. Voor de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag, wordt de opdracht gegund als raamovereenkomst met maximaal 4 dienstverleners per perceel. De gunning van de deelopdrachten gebeurt voor elk perceel afzonderlijk op basis van een mini-competitie. (zie punt ) Voorwaarden tot deelneming Selectiecriteria S.1 Zich niet in een uitsluitingspositie bevinden. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de dienstverlener zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. S.2 Technische bekwaamheid: Deskundigheid en ervaring met outplacementbegeleiding. De dienstverlener bewijst zijn deskundigheid aan de hand van referentieopdrachten van gelijke aard en gelijke omvang, uitgevoerd in de laatste 3 jaar. Voor dienstverleners die inschrijven op meerdere percelen worden de referentieopdrachten o.a. beoordeeld in functie van de maximaal te gunnen capaciteit. S.3 Technische bekwaamheid: Personeelsbezetting. De dienstverlener geeft een beschrijving van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader tijdens de laatste drie jaren, inclusief van de onderaannemers waarop beroep gedaan wordt in kader van het aantonen van de technische bekwaamheid. De dienstverlener ondersteunt deze beschrijving waar mogelijk met officiële documenten. Bestelnummer 2013/ /53

18 Administratieve vereisten: A.1 Voldoen aan de voorwaarden om te werken als bureau voor private arbeidsbemiddeling (BPA) conform het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling en het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling en de bijgevoegde gedragscode voor outplacementactiviteiten, De dienstverlener moet op het moment van de gunning en voor de duur van de opdracht voldoen aan de voorwaarden voor een BPA Gunningcriteria Voor de keuze van de dienstverleners zal de opdrachtgever de hiernavolgende criteria hanteren Gunningcriteria en hun gewicht G.1 Aanpak en methodiek voor de intake en opmaak eerste actieplan, bestaande uit de meting van de startcompetenties, de toetsing aan de arbeidsmarkt en de vertaling hiervan naar een individueel actieplan 15 G.2 Aanpak en methodiek voor de outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar werk, bestaande uit de voorbereiding van het werkzoekgedrag, de voorbereiding van de sollicitaties, de jobhunting en jobmatching door de dienstverlener en de opvolging van het sollicitatiegedrag 40 G.3 Aanpak en methodiek voor de flankerende acties, bestaande uit de begeleiding tijdens de opleidingsacties en de certificering van verworven competenties, en de nazorg bij tewerkstelling 15 G.4 Chronologische opbouw en timing van het basisprogramma, inclusief voor de intake en de opmaak van het actieplan Beoordeling van de gunningcriteria De punten per gunningcriterium worden per perceel toegekend op basis van de vermeldingen in de offerte van de dienstverlener met betrekking tot de inhoud, aantoonbaarheid en relevantie t.o.v. de doelstelling van het project en de onderlinge vergelijking van de beschrijvingen van de verschillende dienstverleners voor het perceel. Offertes die onvoldoende informatie bevatten om deze criteria te beoordelen of waarvan de beschrijving onvoldoende beantwoordt aan de bepalingen van dit bestek worden als onregelmatig beschouwd. De rangschikking wordt opgemaakt door de punten voor criterium G.1 t.e.m. G.4 samen te tellen. Dienstverleners die minder dan 60% op G.2 of 60% van de maximumscore halen, worden niet in de rangschikking opgenomen. De criteria worden beoordeeld op basis van de elementen die de dienstverlener aanreikt als antwoord op de vragen in het inschrijvingsformulier. Deze elementen worden gewaardeerd als zeer goed, goed of beperkt. Vragen die onvoldoende of niet beantwoord worden krijgen een waardering nihil en leiden tot een onregelmatigheid en mogelijke uitsluiting. Bestelnummer 2013/ /53

19 Toewijzing van de percelen - Voor de percelen voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag (perceel 1-10) kunnen maximaal 3 percelen per dienstverlener worden toegekend. De dienstverlener geeft in zijn offerte de voorkeurvolgorde op voor de toe te wijzen percelen waarop hij inschrijft. Onderaannemers die door de omvang van de onderaanneming dermate belangrijk zijn dat zij de uitvoering van de opdracht sterk kunnen beïnvloeden, kunnen door de VDAB, voor het bepalen van het maximum aantal percelen, worden gelijkgesteld aan een dienstverlener (co-aannemer). - Voor de percelen voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag (perceel 11-20) wordt de opdracht gegund als een raamovereenkomst met meerdere aanbieders. De raamovereenkomst wordt per perceel toegewezen aan de best gerangschikte dienstverleners, met een maximum van 4 per perceel. De deelopdracht zal vervolgens toegewezen worden op basis van volgende criteria: o Selectiecriteria: technische bekwaamheid Op basis van de aangetoonde technische bekwaamheid (S.2 en S.3) zal bepaald worden of de dienstverlener voldoende capaciteit heeft aangetoond in functie van de toe te wijzen deelopdracht. o Gunningscriteria: mini-competitie De dienstverleners die voldoende capaciteit hebben aangetoond, worden uitgenodigd om te beschrijven op welke manier de voorgestelde aanpak en methodiek, en de chronologische opbouw en timing wordt afgestemd op de specifieke deelopdracht (zoals aard van het bedrijf, sector, doelgroep). De beoordeling zal gebeuren op basis van de in punt beschreven criteria. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aanvraag tot tegemoetkoming door het SIF zal de VDAB de dienstverleners die voldoende capaciteit hebben aangetoond uitnodigen om deel te nemen aan de mini-competitie. Deze procedure is een schriftelijke procedure en laat geen ruimte voor onderhandelingen. De dienstverleners hebben 5 werkdagen tijd om de offerte voor de mini-competitie in te dienen. De VDAB zal de offertes binnen de 5 werkdagen beoordelen en de deelopdracht toewijzen. De praktische afspraken m.b.t. het verloop van de mini-competitie worden na sluiting van de opdracht gecommuniceerd aan de gegunde dienstverleners. Bij gelijke score in de mini-competitie zal de opdracht toegewezen worden aan de dienstverlener met de hoogste rangschikking binnen de raamovereenkomst OPMAAK VAN DE INSCHRIJVING Beschrijvend deel van de offerte De volledige identificatie van de dienstverlener en de beschrijving van de offerte dient te gebeuren aan de hand van het inschrijvingsformulier dat werd opgenomen in het bestek, aangevuld met de verplichte bijlagen. De opdrachtgever kan een offerte onregelmatig verklaren indien het inschrijvingsformulier niet behoorlijk is ingevuld en elektronisch ondertekend of indien één van de verplichte bijlagen ontbreekt. De beschreven informatie m.b.t. de selectiecriteria wordt niet automatisch meegenomen voor de beoordeling van de gunningcriteria. Indien de dienstverlener deze informatie hiervoor toch wil meenemen dient hij dit opnieuw op te nemen in de beschrijving van het betreffende gunningcriterium. Bestelnummer 2013/ /53

20 Bij de offerte te voegen documenten De beoordeling van de offerte gebeurt op basis van de informatie die in het inschrijvingsformulier is beschreven, aangevuld met onderstaande verplichte bijlagen. Elk van deze bijlagen moet genummerd zijn, herkenbaar volgens de gevraagde naamgeving (zie punt ) en elektronisch ondertekend door de gemachtigde ondertekenaar. Andere bijlagen worden niet in rekening gebracht bij beoordeling van de offerte. Alle informatie die de dienstverlener nodig acht om zijn inschrijving te verduidelijken, dient verwerkt in het beschrijvend deel van het inschrijvingsformulier op de daartoe aangewezen plaats. Verplichte bijlagen bij de offerte: Bijlage 1. Een ingevulde onderaannemingsverklaring (zie bijlage 1 van het bestek) in geval dat de dienstverlener: o voor het aantonen van de technische bekwaamheid beroep doet op onderaannemers (zie punt 2.9.2) o bij het indienen van de offerte aangeeft beroep te zullen doen op onderaannemers voor de uitvoering van de opdracht Bijlage 2: De bewijsvoering waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de offerte en de verplichte bijlagen in naam van de organisatie die zij vertegenwoordigen, gemachtigd zijn om zich contractueel te verbinden voor deze opdracht. Om de machtiging van de ondertekenaars aan te tonen voegt de dienstverlener (inclusief voor elke coaannemer en onderaannemer) de nodige documenten toe ter staving. De bewijsvoering bestaat uit: - Een kort verslag of schema van de chronologische stappen in de bewijsvoering - Documenten ter staving. Dit kunnen o.a. zijn: o Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad o Ondertekend en gedagtekende verslagen o Een volmacht Voor de volmachten geldt dat er ook een bewijsvoering wordt aangereikt voor de volmachtgevers. In de aangereikte documenten markeert de dienstverlener de passages die relevant zijn voor de bewijsvoering en voegt hij een volgnummer toe, dat refereert naar het verslag of schema van de bewijsvoering. Bijlage 3: Een verklaring op eer dat de dienstverlener voldoet aan de voorwaarden om te werken als bureau voor private arbeidsbemiddeling (zie criterium A.1) Bijlage 4: De officiële documenten waarmee de dienstverlener de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader tijdens de laatste drie jaren kan aantonen. Bijlage 5: GANTT-diagram van de chronologische opbouw en timing, in PDF-formaat (zie criterium G.4) Vormvereisten van de offerte 1. De volledige identificatie van de dienstverlener en de beschrijving van de offerte dient te gebeuren aan de hand van het officiële inschrijvingsformulier dat is opgenomen in deel 5 van het bestek, aangevuld met de verplichte bijlagen. 2. Het inschrijvingsformulier en de verplichte bijlagen moeten elektronisch ingediend worden in afzonderlijke files in PDF-formaat. De opdrachtgever kan een offerte onregelmatig verklaren indien het inschrijvingsformulier niet behoorlijk is ingevuld en ondertekend of indien één van de verplichte bijlagen ontbreekt. Bestelnummer 2013/ /53

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Aandacht: dit document beslaat 187 pagina s. Een 100-tal (pagina 72 tot 173) bevatten informatie over verschillende opleidingen. Het is niet noodzakelijk dit bestand volledig af te printen. Opmerking:

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie