Herstructurering. Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstructurering. Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering"

Transcriptie

1 WG Herstructurering Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering

2 Veranderingen horen bij het leven Veranderingen horen bij het leven. Ook de bedrijfswereld is onderhevig aan veranderingen. Herstructurering en grote organisatieveranderingen komen frequent voor. In deze brochure buigen we ons over de onlosmakelijke band tussen welzijn en herstructurering. De verwaarlozing van het thema welzijn in herstructureringsprocessen schaadt immers het welzijn van de medewerkers, de onderneming en de maatschappij. Deze brochure tracht beknopt weer te geven wat we precies verstaan onder herstructureringsprocessen, in welke mate ze het welzijn beïnvloeden en wat kan gedaan worden om de negatieve impact te verkleinen. De troeven van de Groep IDEWE als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in herstructureringsprocessen worden opgesomd alsook ons aanbod op dit gebied. 2

3 Wat is herstructurering en organisatieverandering? We hanteren een ruime definitie van herstructurering en organisatieverandering (Bron Hires 2009). Ondernemingen in herstructurering zijn ondernemingen die: 99verhuizen naar binnen- en/of buitenland 99activiteiten overhevelen naar een andere onderneming 99activiteiten stopzetten om economische redenen 99fusioneren 99grote interne wijzigingen doorvoeren 99een uitbreiding van activiteiten doen 99organisatorisch opsplitsen. Herstructurering is geen randverschijnsel De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD- WASO) schat dat ongeveer 50 % van de Belgische ondernemingen één of andere vorm van herstructurering doorvoeren. Dit cijfer zal in de toekomst nog toenemen onder invloed van de globalisering van de arbeid. Dit betekent concreet dat de meerderheid van de werknemers gedurende hun leven, misschien zelfs verschillende keren, zullen worden geconfronteerd met herstructurering. Herstructureringen zijn geen randverschijnsel. 3

4 De impact van herstructurering op het welzijn Economische en organisatorische redenen bepalen veelal de keuze tot herstructurering. Herstructureringsprocessen leiden echter ook tot 99jobonzekerheid (reëel en gepercipieerd, verlies van werk, veranderende taakinhoud, wijzigende arbeidsrelaties,...) 99verhoogde werkdruk 99vermindering van controlemogelijkheden (de beheersbaarheid van de arbeid) 99rolconflicten (onduidelijkheden inzake verantwoordelijkheden en taken). Deze gevolgen hebben een bewezen negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van medewerkers én de onderneming, en bij uitbreiding ook op de maatschappij. De gezondheid van medewerkers Er is een duidelijk oorzakelijk verband tussen herstructurering en hart- en vaatziekten enerzijds en tussen herstructurering en spier- en gewrichtsaandoeningen (musculoskeletale aandoeningen) anderzijds, met een verhoogde mortaliteit tot gevolg. Ook klachten over stress en angsten, depressie, slaapproblemen en burn-out nemen toe. Mannelijke werknemers hebben een verhoogde kans op zelfdoding en alcoholisme. Het algemeen psychisch welbevinden neemt af. Deze impact doet zich zowel voor bij de werknemers die de onderneming verlaten, als bij de blijvers en het middenkader (die de herstructurering moet operationaliseren). 4

5 Het welzijn van de onderneming Herstructurering heeft negatieve gevolgen op bedrijfsprocessen. Zo is vastgesteld dat herstructurering een productieverlaging veroorzaakt. Bij medewerkers wordt een verlaagde jobtevredenheid, een lagere motivatie, en een lagere bedrijfsbinding vastgesteld. Tevens is er een verhoogd risico op arbeidsongevallen en ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Bovendien installeren herstructureringen een negatief innovatief klimaat en een klaagcultuur. Indien deze impact wordt genegeerd, wordt het welslagen van de herstructurering op zich gehypothekeerd waardoor er herstructureringsspiralen ontstaan. Gevolgen buiten de onderneming De negatieve gevolgen beperken zich niet tot de onderneming maar reiken ook tot het gezinsleven van de medewerkers (bijvoorbeeld gespannen gezinsrelaties), het sociale netwerk van de medewerkers (bijvoorbeeld meer sociale isolatie) en de buurt (door de regionale inbedding van de onderneming). Tenslotte is er ook een negatieve impact op de maatschappij. De werkloosheid neemt toe en de employability (de beschikbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt) neemt af doordat mensen zich soms niet meer (opnieuw) willen of kunnen engageren om aan het werk te gaan. 5

6 Oproep tot sociaal verantwoord herstructureren Het spreekt voor zich dat een algemeen geldend recept voor een sociaal verantwoorde herstructurering niet bestaat. Een aanpak op maat is noodzakelijk voor elke onderneming. Toch geven we enkele inzichten weer ter inspiratie: 99Basisprincipes van sociaal verantwoord herstructureren 99Specifieke aandachtspunten tijdens bepaalde fases van de herstructurering 99Verantwoordelijkheden van de verschillende actoren 99Stappenplan voor een beleid rond welzijn en herstructurering Basisprincipes van sociaal verantwoord herstructureren Principe 1: Welzijn is even belangrijk als de economische en organisatorische processen Die overtuiging moet aanwezig zijn en/of geïnstalleerd worden bij alle relevante actoren van de herstructurering: de aandeelhouders, de leidinggevenden, de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de hiërarchische lijn, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en de medewerkers. De aandacht voor het welzijn in alle fases van de herstructurering biedt een meerwaarde. Het welzijn van de onderneming wordt positief beïnvloed, en dus ook het (economisch) welslagen van de herstructurering. Het volgend model illustreert deze denkwijze. 6

7 Organisatorische factoren Individuele effecten Organisatorische welzijns effecten Dimensies van verandering x Gewijzigde taakinhoud x Andere teams x Verhoogde werkdruk xpersoneelsvermindering x Veranderende flexibiliteit x Onzekere periodes Rechtvaardigheid van de verandering Motivering: preventie van crisis of winst op korte termijn? Individuele psychologische effecten x Gevoel van jobonzekerheid x Gevoel van onrecht x Lagere bedrijfsbinding x Verminderde motivatie xrolonduidelijkheid x Verminderde regelruimte Individuele gezondheidseffecten x Stress en burn-out xslaapstoornissen x Wijzigingen in gezondheidsgerelateerd gedrag: medicatie en alcoholgebruik, ongezonde voeding, weinig sportbeoefening x Meer kans op arbeids ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten x Muscusloskeletaire en cardiovasculaire aandoeningen xabsenteïsme xpresenteïsme x Negatief imago xpersoneelsverloop x Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk x Negatieve werksfeer x Verminderde productiviteit x Verminderde kwaliteit van de producten x Meer ziekteverzuim x Weinig attractieve onderneming voor aanwervingen Procedures van verandering x Kwaliteit van de communicatie x Inspraak bij beslissingen x Gelijke verdeling van de middelen en inspanningen van de veranderingen Bron: Hires 7

8 Principe 2: Welzijnsbevorderende veranderingen doorvoeren We denken hier aan: inspraak voor medewerkers waar mogelijk, een duidelijke communicatie en beslissingen nemen die niet indruisen tegen rechtvaardigheidsprincipes. Verder gaat het ook over het versterken van de vaardigheden van de leidinggevenden. Principe 3: Focus op welzijn optimaliseert de verstandhouding tussen alle (sociale) actoren Welzijn is immers een gedeelde doelstelling van de leidinggevenden, het middenkader, de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de hiërarchische lijn en de medewerkers. Specifieke aandachtspunten tijdens bepaalde fases van de herstructurering Voor de officiële mededeling Beschikken over een lang durige visie betreffende de competenties en vaardigheden Verhogen inzetbaarheid medewerkers Promoten van gezondheidsbevorderend gedrag en uitstippelen van actief welzijnsbeleid Zorgvuldig communiceren Zo kan het personeels- en opleidingsbeleid worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld door xfunctieverrijking xgoed opleidingsbeleid x jobrotatie xmedewerkers constructief leren omgaan met veranderingen xaandacht voor kwetsbare medewerkers. Deze maatregelen zijn ook gunstig voor individuele medewerkers en verhogen hun employability (= inzetbaarheid op de arbeidsmarkt). Bijvoorbeeld door xaandacht voor gezonde voeding en beweging xrook- en alcoholbeleid xscreenen van toekomstige (psychosociale) risico s en actieplan opstellen. Geruchtenmolen zo veel mogelijk stoppen. 8

9 Tijdens de herstructurering Perceptie van rechtvaardigheid stimuleren Communicatieplan opstellen Inspraak geven aan medewerkers Hiërarchische lijn ondersteunen Individuele en collectieve ondersteuningsprogramma s opzetten Verhoogde aandacht hebben voor gezondheid/welzijn Bijvoorbeeld door xformele en transparante procedures bij ontslag en mutatie xaanbieden van outplacement xconstructief overleg met sociale partners. Voor een duidelijke en ondubbelzinnige communicatie met alle actoren. Bij de operationele uitwerking van de herstructurering. Bijvoorbeeld bij x slechtnieuwsgesprekken xopvangen en ter sprake brengen van stress-signalen xomgaan met weerstand xbegeleiden van veranderingen met inspraak. Extra aandacht voor de informatiedoorstroming naar de hiërarchische lijn is vereist. Bijvoorbeeld door xoprichten van informatie- en adviespunt xcoaching en opvang van medewerkers. Bijvoorbeeld door xbewaken van gezondheidstoestand door arbeidsgeneesheer xbevorderen toegankelijkheid vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociale, arbeidsgeneesheer. Na de herstructurering Evalueren herstructurering Herstellen motivatie medewerkers Aandacht hebben voor bedrijfscultuur Waakzaam zijn voor gezondheid/welzijn In kaart brengen psychosociale belasting Mogelijke aandachtspunten zijn xtaakinhoud xafstemmen taken xprioriteiten xsamenwerking + communicatie in en tussen afdelingen. Alert zijn voor signalen van demotivatie, opvang en opvolging van medewerkers. Alert zijn voor signalen van negativisme, presenteïsme en absenteïsme. Door periodiek gezondheidstoezicht van de arbeidsgeneesheer. Door risicoanalyse + actieplan op te nemen in globaal preventieplan en jaaractieplannen. 9

10 Verantwoordelijkheden van de verschillende actoren Werkgever Hiërarchische lijn Werknemer Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Arbeidsgeneesheer Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Zorgt voor integratie van welzijn en gezondheid in herstructureringsbeleid. Is verantwoordelijk voor uitvoering in de praktijk. Specifieke competenties zijn noodzakelijk! Zorgt voor eigen welzijn en levert inspanningen voor zijn employability. Alle actoren bijstaan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid inzake herstructurering. Werkt samen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Verstrekt nuttige informatie en geeft advies. Praktische hulp is mogelijk (informering, vorming, coaching, opvang). Speelt een belangrijke preventieve rol. Waakt over gezondheid, arbeidsomstandigheden en hygiëne. Kan negatieve gevolgen onderzoeken. Werkt nauw samen met interne preventieadviseur. Doet de medische onderzoeken. Formuleert adviezen en voorstellen over het preventiebeleid. Zet welzijn op de agenda tijdens herstructureringen. Stappenplan voor een welzijnsbeleid bij herstructurering 10 Als u een beleid wenst te voeren rond welzijn en herstructurering, dan wordt het onderstaand stappenplan aangeraden: 99Stap 1: Creëer een draagvlak Informeer en motiveer over beweegredenen, engagementen van betrokken partijen, instemming werkgever. 99Stap 2: Zet overlegstructuur op of integreer in huidige structuren Bepaal de visie, uitgangspunten, doelstellingen, middelen, rollen en timing. 99Stap 3: Bepaal behoeftes en risico s Inventariseer de risicoverhogende en -verlagende factoren. 99Stap 4: Ontwikkel een veranderingsplan 99Stap 5: Implementeer 99Stap 6: Evalueer 99Stap 7: Herzie en veranker

11 Herstructurering en welzijn? Groep IDEWE als externe partner! Groep IDEWE beschikt over een aantal troeven. Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn we structureel verankerd in uw onderneming via de arbeidsgeneesheer, de verpleegkundigen en de preventieadviseurs psychosociale aspecten en veiligheid. We kennen dus de relevante actoren én de bedrijfscultuur, en we kunnen uw onderneming op lange termijn opvolgen. Het welzijn van de werknemers is onze hoofdbezigheid. We benadrukken echter dat we geen rol willen spelen in het economische en productietechnische verhaal van de herstructurering. Last but not least: we hebben een wettelijk neutrale positie, wat ons aanvaardbaar maakt voor zowel werkgevers als werknemers. Aanbod van de Groep IDEWE Onze experten kunnen u bijstaan bij: 99een beleidsaudit herstructurering en welzijn 99de beleidsmatige ondersteuning en advies aan de hand van een checklist 99de sensibilisatie van het management, de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de hiërarchische lijn, de medewerkers 99het communicatieplan 99de vormingssessies en opleidingen voor leidinggevenden over bijvoorbeeld het xinformeren van en communiceren met medewerkers tijdens de herstructurering xzorg dragen voor zichzelf xbegeleiden van veranderingsprocessen xleiden van een weerstandsvergadering xherkennen en ondervragen van stresssignalen x(opnieuw) motiveren van medewerkers xvoeren van slechtnieuwsgesprekken 99de opleiding van medewerkers: zorg dragen voor zichzelf tijdens de herstructurering 99de coaching van medewerkers bij negatieve effecten van herstructurering: stresssignalen, demotivatie, cynisme, 99de bewaking van de gezondheidstoestand door de arbeidsgeneesheer 99de gezondheidspromotie. 11

12 Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een regionaal kantoor van de Groep IDEWE. Antwerpen Tel Fax Brussel Tel Fax Gent Tel Fax Hasselt Tel Fax Leuven Tel Fax Mechelen Tel Fax Namur Tel Fax Turnhout Tel Fax Roeselare Tel Fax IDEWE - Niets uit deze uitgave mag, in enige vorm of op enige wijze, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever: dr. Simon Bulterys, IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven Wettelijk depot: D/2012/11.422/68.

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming Instituut voor de autocar ar en de autobus v.z.w. 1 Institut pour l autocar ar et l autobus a.s.b.l. reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming CAO n 100 P R E V E N T I E F A L C O H O L

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie