Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007"

Transcriptie

1 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007

2 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Afdeling Economische Zaken StadsOntwikkeling Gemeente Utrecht internet rapportage Karel van Heelsbergen ( ) Hans van Hastenberg ( ) foto omslag G. Hurkmans drukwerk PrintPartners Ipskamp, Enschede bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht Juni 2007

3 Samenvatting Veel nieuwe starters in Utrecht. Een forse omzetstijging in het plaatselijke bedrijfsleven. Een sterk gestegen vertrouwen van ondernemers in de toekomst van hun bedrijven. Een spectaculaire daling van het aantal werkzoekenden in de stad. Het zijn alle overduidelijke signalen dat de Utrechtse economie floreert. Aan de jarenlange daling van de werkgelegenheid is nagenoeg een einde gekomen. Gezien de aanzienlijke toename van het aantal banen in de groeisectoren bij uitstek, de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening, is het reëel om te veronderstellen dat de werkgelegenheid in Utrecht vanaf 2007 weer zal gaan stijgen. Utrechtse economie draait op volle toeren De top van de werkgelegenheid werd behaald in Toen waren er in Utrecht ruim banen. De economische malaise in de jaren daarna zorgde voor een daling van de Utrechtse werkgelegenheid tot banen in Ten opzichte van tien jaar terug is de werkgelegenheid echter toegenomen met banen. Het aantal bedrijfsvestigingen blijft voortdurend groeien. Waren er in 2001 zo n vestigingen, in 2006 is dit aantal gestegen tot ruim Het aantal startende bedrijven in Utrecht is in 2006 met bijna starters opnieuw gestegen naar een nieuw record. Het bedrijfsleven laat in 2006 een forse reële omzetstijging zien van 6,4%. Daarvoor liep deze vier jaren op rij nog terug. De stijging van de omzet in Utrecht is beduidend hoger dan in de G4 (2,4%) en landelijk (3,7%), maar ligt ook boven die van de regio (5,0%). Uit de jaarlijkse ERBO-enquête van de Kamer van Koophandel blijkt dat het ondernemersvertrouwen omhoog schiet. Noch in de G4, noch in de regio, noch in Nederland is het niveau van dit vertrouwen zo hoog. De omzetstijging in Utrecht zien we vooral in de commerciële dienstverlening, met een stijging van bijna 12%. De groeipercentages van de bouw, groothandel en detailhandel liggen beduidend lager (3 tot 4%). De industrie is de enige sector die in 2006 (nog) een kleine daling van de omzet laat zien. Het grootste deel van de bedrijven (90%) sluit dat jaar met winst af. Bijna de helft van bedrijven realiseert een toename van het bedrijfsresultaat, wat beduidend hoger is dan in de vier voorafgaande jaren. Het stadsgewest Utrecht - het gebied van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) exclusief Vianen - kent een krachtige economische groei, die in 2005 met 3,2% het dubbele is van de landelijke groei. Het aandeel van het stadsgewest in de nationale economie bedraagt een stabiele 5,3%. Forse werkgelegenheidsgroei in gezondheidszorg en zakelijke diensten De gezondheidszorg blijkt qua werkgelegenheid dé groeisector in Utrecht. Terwijl de werkgelegenheid in veel sectoren afnam, groeide deze in de gezondheidszorg, jaar in, jaar uit. Tussen 2005 en 2006 kwamen er iets meer dan banen bij in deze sector, die nu tegen de arbeidsplaatsen omvat. Het werkgelegenheidsaandeel van de gezondheidszorg in de totale Utrechtse werkgelegenheid nam dan ook toe van 13,4% in 2001 naar 16,3% in De grootste sector in Utrecht, met iets meer dan een kwart van de Utrechtse werkgelegenheid, blijft de zakelijke dienstverlening. De klappen die deze sector opliep in de economische dip na 2001 is ze nog niet helemaal te boven, maar het aantal banen in de zakelijke diensten neemt weer toe sinds Samen met de gezondheidszorg is zij momenteel de banenmotor van Utrecht. Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 3

4 Naast aandacht voor de standaard sectorindeling is in dit rapport nader ingezoomd op de volgende vier clusters: Medisch cluster: met banen een van de voornaamste economische pijlers. Sinds 1996 is het aantal banen met 38% gegroeid. Dit is 2,5 keer zo hard als totale stedelijke werkgelegenheidstoename. ICT-sector: met banen eveneens een belangrijke economische pijler. Kent sinds 1996 een soortgelijk groeicijfer als het medisch cluster. Er is weer sprake van werkgelegenheidsgroei sinds 2003, vooral dankzij het aantrekken van de ontwikkeling van software. Creatieve industrie: dit cluster overlapt met de productie van maatwerksoftware in substantiële mate met de ICT-sector. Daarnaast valt onder deze sector andere creatieve activiteiten als kunsten, ontwerpbureaus et cetera. De werkgelegenheid in de creatieve industrie is de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot iets meer dan banen. Het werkgelegenheidsaandeel op het totaal aantal Utrechtse banen stijgt van 6,4% in 1996 naar 10,6% in Daalde de totale werkgelegenheid in Utrecht de afgelopen twee jaar nog met 1,7%, die in de creatieve industrie steeg met maar liefst 14,4%, harder dan in welk cluster ook. Recreatief-toeristisch cluster: met ruim banen de kleinste van de vier clusters. Het aantal banen nam de laatste twee jaar met 1,9% toe. Situatie op arbeidsmarkt sterk verbeterd Met het aantrekken van de economie is ook de situatie op de Utrechtse arbeidsmarkt sterk verbeterd. In 2006 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) met 21% naar Dit betekent dat 5,1% van de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jarigen) als werkzoekende staat ingeschreven. Dit is het laagste percentage van de G4 en ook lager dan gemiddeld in Nederland (5,4%). Opvallend is het sterk gedaalde werkzoekendenpercentage onder jongeren. Zorgelijk is de recente toename van het aantal langdurig werkzoekenden. De meeste nww-ers hebben een elementair of lager beroep. Daarbinnen zijn er relatief veel nww-ers met een administratief, technisch of verzorgend beroep. Voor elementaire beroepen is een opleiding met maximaal lager onderwijs voldoende en is geen vakspecialistische werkervaring vereist. Voor lagere beroepen geldt dit laatste wel. De Utrechtse arbeidsmarkt heeft een open karakter, wat betekent dat een groot deel van de Utrechtse beroepsbevolking (48%) buiten de stad werkt en dat een aanzienlijk deel van de Utrechtse banen (61%) is ingevuld is door mensen die buiten Utrecht wonen. Een groot deel (30%) woont zelfs buiten de provincie. Doordat de Utrechtse arbeidsmarkt zich voor een groot deel tot buiten de stad en zelfs buiten de provincie uitstrekt is het moeilijk om te bepalen wat de invloed van toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen is. Zeker is dat de Utrechtse beroepsbevolking de komende 15 jaar flink zal toenemen, met personen naar iets minder dan Een belangrijk deel daarvan zal elders in de regio of de Randstad een baan vinden. Daartegenover staat een uitbreiding van de werkgelegenheid die met name in de uitbreidinglocaties plaatsvindt: Papendorp, Leidsche Rijn Centrum en het Stationsgebied. Op basis van de nu bekende kantoorplannen gaat het om maximaal arbeidsplaatsen. Een deel van de kantoorplannen zal worden gebouwd ter vervanging van bestaande kantoren. Hierdoor zal de werkgelegenheidsuitbreiding in de praktijk lager zal zijn. 4 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

5 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Economische ontwikkeling 9 2 Economische structuur 17 3 Arbeidsmarkt 35 Bijlage 1: De economie in de wijken en subwijken 51 Bijlage 2: De economie op de werklocaties 69 Bijlage 3: Afbakening economische clusters 81 Bijlage 4: Toelichting op onderzoek en vaktermen 87 Bijlage 5: Geraadpleegde literatuur 89 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 5

6

7 Inleiding De stad Utrecht kent een grote economische dynamiek. De voor u liggende rapportage Utrecht werkt biedt een actuele beschrijving van de kenmerken en ontwikkelingen van de Utrechtse economie en arbeidsmarkt. Deze cijfers en trends bieden voor marktpartijen inzicht in de economische kansen en ontwikkelingen in de stad. Daarnaast vormt de rapportage een onmisbaar instrument voor overheden bij de monitoring van beleidsdoelstellingen. De gemeente Utrecht heeft haar visie op de economische ontwikkeling van de stad neergelegd in het Economisch Profiel Utrecht 2010, dat als motto heeft: Utrecht, ontmoetingsplaats voor talent. Het thema arbeidsmarkt krijgt daarin hoge prioriteit en vormt dan ook een belangrijk onderdeel in Utrecht werkt. Utrecht werkt is een trendrapportage, die voortbouwt op de eerdere edities van 2002 en Met de voorliggende rapportage is aangesloten bij de indeling van de rapportage uit Achtereenvolgens komen aan bod: Economische ontwikkeling: over economische prestaties, welvaart en werkgelegenheid; Economische structuur: over economische activiteiten (sectoren en clusters); Arbeidsmarkt: over banen, werkzoekenden, beroepsbevolking en pendel. Het rapport richt zich met name op de stedelijke situatie, met in een aantal gevallen een beknopte toelichting op de situatie in de regio, respectievelijk op wijkniveau en op werklocaties (kantoorlocaties en bedrijventerreinen). In de tabellenbijlage staan verzameltabellen met informatie naar wijk en naar subwijk en informatie per werklocatie. Als regio wordt zowel de BRU-regio als het stadsgewest Utrecht gehanteerd. De BRU-regio omvat naast Utrecht de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en Zeist. Het stadsgewest Utrecht is hetzelfde, met uitzonderling van de gemeente Vianen. Naast dit rapport is op internet een aantal economische rapporten te vinden die ingaan op delen van de stad. De rapporten bevatten gegevens over de economische structuur en de arbeidsmarkt die inhoudelijk aansluit bij de informatie uit het hoofdrapport Utrecht werkt. Het gaat om de volgende economische rapporten: rapporten met informatie op wijk- en subwijkniveau; rapporten met informatie over de diverse werklocaties in de stad: kantoorlocaties en bedrijventerreinen. De rapporten per wijk, subwijk, kantoorlocatie en bedrijventerrein zijn zelf te genereren op de online databank van de afdeling Bestuursinformatie WistUdata. Naast de economische rapporten bevat de databank een groot aantal andere gegevens op stads-, wijk- en buurtniveau. WistUdata is te vinden op Utrecht werkt, trendrapportage economie 2007 is opgesteld door de afdeling Bestuursinformatie, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de afdeling Economische Zaken. Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 7

8

9 1 Economische ontwikkeling Het herstel van de stedelijke economie blijkt uit de forse omzetstijging in het bedrijfsleven in 2006, vooral die in de commerciële dienstverlening. Utrechtse ondernemers hebben duidelijk weer vertrouwen in de toekomst, meer dan in andere steden en regio s. Het aantal starters is de afgelopen twee jaar sterk gestegen naar nieuwe inschrijvingen (2006) bij de Kamer van Koophandel. Utrecht heeft de hoogste startersindex van de G4. Het stadsgewest Utrecht kent een krachtige economische groei. Haar aandeel in de nationale economie is 5,3%. De werkgelegenheid in Utrecht daalt sinds 2001, in totaal met 7%. Ten opzichte van 2005 is het aantal banen met 0,4% licht afgenomen tot iets meer dan Het economisch herstel vertaalt zich in 2006 nog niet in een stijging van de werkgelegenheid, maar het keerpunt lijkt in zicht. 1.1 Economie en bedrijfsleven Economisch herstel blijkt uit forse omzetstijging bedrijfsleven In 2006 is definitief een eind gekomen aan de economisch mindere periode in Nederland. Volgens het CBS is de economie in Nederland in 2006 met 2,9% gegroeid. Dit is iets meer dan het langjarig gemiddelde van 2,5%. Het voorzichtige herstel in 2005 (1,5% groei) heeft zich daarmee in 2006 doorgezet. Aangenomen mag worden dat ook de Utrechtse economie zich in 2006 positief heeft ontwikkeld. Er zijn echter nog geen officiële cijfers voor de stad beschikbaar waaruit dit blijkt. Een goede indicator voor de economische opleving is de ERBO-peiling die de Kamer van Koophandel ieder najaar houdt onder het bedrijfsleven (Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling). Hieruit komt naar voren dat de omzet van het Utrechtse bedrijfsleven in 2006 met 6,4% is gestegen. Dit is een opmerkelijk fors herstel na een periode van vier jaar met een negatieve omzetontwikkeling. Het gaat overigens om reële veranderingen in de omzet, waarin gecorrigeerd is voor de invloed van inflatie. Ondernemersvertrouwen in de lift Een andere indicator waaruit blijkt dat de economie sterk groeit is het ondernemersvertrouwen. Dit is een index die is gebaseerd op de verwachtingen van bedrijven ten aanzien van omzet, investeringen en werkgelegenheid. Het ondernemersvertrouwen ligt in Utrecht met 83 op een -in vergelijking met andere steden en regio s- hoog niveau, dat ruim twee keer zo hoog is als een jaar geleden. Ter illustratie: het dieptepunt was in 2003 toen de index van het ondernemersvertrouwen slechts 27 was. Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 9

10 Bedrijfsresultaten stad Utrecht Omzet omzet: % verandering tov jaar ervoor +4,5 +3,9 +0,2-2,8 +0,5 +1,0 +7,3 reële omzet: % verandering tov jaar ervoor +0,8-2,5-3,8-0,8-0,7 * +6,4 % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar ondernemersvertrouwen ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers Dienstensector motor achter economische groei met 11,7% omzetstijging Het economisch herstel is vooral hoog in de dienstensector, waar de omzet in 2006 met 11,7% steeg. Het gaat dan alleen om de commerciële diensten. In de andere bedrijfssectoren is de omzettoename aanmerkelijk lager. Een aanzienlijke omzetgroei is te zien in de bouwnijverheid en de groothandel. In de industrie nam de omzet het afgelopen jaar af. Ook het ondernemersvertrouwen in de dienstensector is met een index van 108 erg groot. Voor iets minder dan de helft komt dit door de positieve omzetverwachting van ondernemers. Omzetstijging in Utrecht dubbel zo hoog als in Nederland De omzetontwikkeling in de stad steekt duidelijk positief af tegen die in de andere drie grote steden en het nationaal gemiddelde. Zo is de omzetstijging in Utrecht twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Ook in de regio Utrecht (KvK-gebied) is de omzetstijging met 5,0% evident. Zowel in Utrecht, de regio Utrecht, de G4 en Nederland is het ondernemersvertrouwen dit jaar duidelijk hoger dan een jaar geleden, maar de toename was nergens zo hoog als in Utrecht (van -0,7% in 2005 naar +6,4% in 2006). 10 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

11 Bedrijfsresultaten stad Utrecht per sector 2006 bouw- groot- detail- dienst- industrie nijverheid handel handel verlening Omzet omzet: % verandering tov jaar ervoor +0,3 +6,2 +4,1 +3,2 +13,0 reële omzet*: % verandering tov jaar ervoor -0,9 +4,4 +4,0 +2,8 +11,7 % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar ondernemersvertrouwen 107 ** ** - ** - ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers ** een zeer klein deel van de bedrijven exporteert Bedrijfsresultaten stad Utrecht, regio Utrecht (KvK-gebied), G4 en Nederland, 2006 Utrecht KvK G4 Nederland Omzet omzet : % verandering tov jaar ervoor +7,3 +5,9 +3,3 +4,6 reële omzet *: % verandering tov jaar ervoor +6,4 +5,0 +2,4 +3,7 % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar ondernemersvertrouwen ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 11

12 1.2 Startende bedrijven Sterke stijging aantal starters In 2006 is in Utrecht een record aantal nieuwe bedrijven gestart. Bijna bedrijven hebben zich in dat jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is meer dan in 2005, toen er waren. Gemiddeld lieten zich de afgelopen jaren ruim starters registreren. Het aantal starters in 2006 is ook hoger dan in het topjaar 2000, toen er bijna startende bedrijven waren. Startende bedrijven en startersindex startende bedrijven starters per 100 bedrijfsvestigingen 10,3 13,7 10,3 10,4 9,7 10,0 11,2 12,1 starters per potentiële beroepsbev. 8,3 11,4 8,2 8,2 7,7 7,9 9,2 10,1 Bron: KvK, PAR, GBA Utrecht Ook relatief neemt het aantal starters toe. Zowel gerelateerd aan het aantal bedrijfsvestigingen als aan de bevolking in de leeftijd van jaar (potentiële beroepsbevolking) is het aantal starters tussen 2003 en 2006 gestegen. Overwegend starters in dienstverlening Het grootste deel (62%) van de startende bedrijven richt zich op dienstverlening (gegevens 2005). Het gaat om bedrijven. Een kwart van alle starters (24%) in 2005 is actief in de adviesdiensten. Hierbinnen zijn de economische adviesdiensten het belangrijkst. Andere belangrijke starterssectoren zijn facilitaire diensten (341 starters), persoonlijke diensten (234), detailhandel (320) en de bouw (165). Utrecht heeft hoogste startersindex G4 Utrecht heeft al jaren een hoge startersindex, dat wil zeggen het aantal starters gerelateerd aan het aantal zittende bedrijven. In Utrecht is deze met 9,8% hoger dan in de andere grote steden: Den Haag (8,4%), Rotterdam (7,8%) en Amsterdam (6,8%). Ook in de provincie Utrecht is de startersindex relatief hoog (7,9%) en duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland (5,6%). Deze vergelijkende gerelateerde cijfers komen rechtstreeks van de Kamer van Koophandel en gaan over Hierdoor is er een klein verschil met het cijfer dat in bovenstaande tabel voor Utrecht wordt gegeven. 1.3 Regionale economie Sterke economische groei stadsgewest Utrecht De jaren van economische malaise liggen al weer enige tijd achter ons. Dieptepunt op stadsgewestelijk niveau was 2003 toen de economie met 1,8% kromp, zoals uit onderstaande tabel valt af te lezen. Het herstel start in 2004 en zet zich krachtig voort in 2005 met een economische groei van 3,2%, het dubbele van de groei in Nederland. Aangezien de nationale economie ook in 2006 floreerde (+ 2,9%), mag worden aangenomen dat de economie van het stadsgewest zich goed heeft 12 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

13 ontwikkeld (officiële cijfers komen in de loop van 2007 beschikbaar). De cijfers in onderstaande tabel betreffen het stadsgewest volgens afbakening van het CBS: het huidige BRU-gebied, exclusief Vianen. Aandeel stadsgewest in nationale economie 5,3% Het aandeel in de nationale economie van zowel stadsgewest als provincie Utrecht loopt ten opzichte van 2002 een fractie terug. In 2004 komt deze uit op 5,3% (stadsgewest) en 8,6% (provincie). In het stadsgewest Utrecht is het bruto binnenlands product (bbp) tussen 2000 en 2004 met 23,6% toegenomen. Landelijk was de toename over deze periode lager (21,8%), terwijl de provincie daar met een groei van 20,6% nog iets onder uitkomt. Deze cijfers zijn overigens niet gecorrigeerd voor inflatie. De inflatie kan per provincie bovendien verschillen door een verschil in economische functies. Economische ontwikkeling stadsgewest Utrecht, provincie en Nederland, * 2005* Stadsgewest Utrecht ** volumemutatie (groei toegevoegde waarde) +1,8% +2,4% +0,8% -1,8% +1,3% +3,2% bruto binnenlands product (bbp in mln ) Nb regionaal aandeel bbp 5,2% 5,3% 5,4% 5,3% 5,3% Nb bbp per hoofd (x euro) Nb Provincie Utrecht volumemutatie (groei toegevoegde waarde) +2,9% +2,7% -1,1% -1,2% +1,5% +2,8% bruto binnenlands product (bbp in mln ) Nb regionaal aandeel bbp 8,7% 8,8% 8,8% 8,6% 8,6% Nb bbp per hoofd (x euro) Nb Nederland volumemutatie (groei toegevoegde waarde) +3,5% +1,6% +0,2% +0,5% +2,0% +1,6% bruto binnenlands product (bbp in mln ) bbp per hoofd (x euro) Bron: CBS * voorlopige cijfers ** BRU, exclusief Vianen Binnen de provincie Utrecht neemt het stadsgewest Utrecht een belangrijke positie in. Dit geldt zowel voor het aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) als de groei van de toegevoegde waarde. In de periode wordt gemiddeld 64% van het bbp in de provincie gerealiseerd in het stadsgewest Utrecht. Ter vergelijking: in het CBS-stadsgewest Utrecht bevindt zich 48,5% van de provinciale werkgelegenheid (voor het BRU, inclusief Vianen, gaat het om 50,3%) en 43,8% van de vestigingen. Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 13

14 Economische prestaties regio bovengemiddeld Uit een vergelijking van 40 regio s in Nederland (Visie op provinciale dynamiek 2006) komt de provincie Utrecht als vierde regio naar voren. De vergelijking maakt onderscheid tussen de economische kracht en de economische prestaties van regio s. Utrecht scoort daarbij iets beter op economische kracht dan op economische prestaties. De economische kracht is hier gebaseerd op het aantal starters en vestigers van buiten de regio, sectorsamenstelling, export en investeringsbereidheid. De economische prestaties zijn gebaseerd op winstgroei, omzet, export en werkgelegenheid. Het vergelijkende onderzoek baseert zich nog op cijfers van 2005, waaronder de ERBO-gegevens. Gezien de positieve resultaten hiervan in 2006 (zie paragraaf 2.1) is het te verwachten dat Utrecht in 2006 weer hoog op deze lijst scoort. 1.4 Bedrijvigheid en werkgelegenheid Werkgelegenheid trekt nog niet aan Het economisch herstel is nog niet terug te zien in een aantrekkende werkgelegenheid in de stad. Deze is het afgelopen jaar tegen de verwachting in nog een fractie gedaald met 0,4%. Daarmee is sinds 2001 de werkgelegenheid in de stad steeds afgenomen, met gemiddeld 1,4% per jaar. In totaal werken er in Utrecht iets meer dan mensen, zo n 800 minder dan in Het aantal bedrijfsvestigingen laat een constante groei zien. Sinds het afnemen van de werkgelegenheid, vanaf 2001, zijn er iets minder dan bedrijfsvestigingen bijgekomen, een toename van 16%. In de gegevens voor het aantal banen en vestigingen is een onderscheid gemaakt tussen gegevens die uit het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) komen en landbouwgegevens die van het CBS betrokken zijn (landbouwtellingen). In het PAR worden de landbouwbedrijven niet meegenomen. In het PAR zitten alleen de landbouwgerelateerde bedrijven die onder de sector landbouw vallen. Voor een stad als Utrecht gaat het slechts om een klein aantal vestigingen en banen in de landbouw (82 respectievelijk 263). In het vervolg van deze publicatie wordt gebruikt gemaakt van de PAR-cijfers, dus exclusief de landbouwgegevens. De reden hiervoor is dat we alleen van de PAR-gegevens detailinformatie beschikbaar hebben. Wanneer in het vervolg wordt gerefereerd aan de sector landbouw, dan gaat het dus uitsluitend om de vestigingen en werkzame personen in de landbouwgerelateerde bedrijvigheid. Tegenover de daling van het aantal arbeidsplaatsen in Utrecht, staat een toename van de werkgelegenheid in de provincie Utecht. De werkgelegenheid steeg met 0,9%, van naar banen. Ook tussen 2004 en 2005 steeg het aantal banen in de provincie, en wel met 0,3%. 14 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

15 Ontwikkeling bedrijvigheid en werkgelegenheid Utrecht, Banen banen PAR banen landbouw totaal banen Vestigingen vestigingen PAR landbouw totaal vestigingen Bron: PAR, CBS Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 15

16

17 2 Economische structuur De gezondheidszorg blijkt qua werkgelegenheid dé groeisector in Utrecht. De werkgelegenheid in de grootste economische sector in Utrecht, de zakelijke dienstverlening, groeit weer sinds Beide sectoren zorgen tussen 2005 en 2006 voor ruim meer banen in Utrecht, tegenover een terugloop in veel andere sectoren van in totaal banen. Ingedeeld naar clusters van samenhangende economische activiteiten blijkt het medisch cluster met banen van grote betekenis. De ICT-sector, met banen, groeit sinds 2003 vooral dankzij de ontwikkeling en productie van software. Deze laatste economische activiteit behoort ook het cluster creatieve industrie, waar de werkgelegenheid in tien jaar tijd bijna is verdubbeld. In de periode neemt de werkgelegenheid vooral af in de wijken West (-20%), Noordwest (-15%) en Zuidwest (-14%). Voor Utrecht als geheel blijft de afname beperkt tot 7%. De bedrijventerreinen Lageweide en Kanaleneiland zien hun werkgelegenheid in de periode elk met circa 30% teruglopen. De werkgelegenheid op Rijnsweerd is in vijf jaar tijd bijna gehalveerd tot arbeidsplaatsen. Het nieuwe gecombineerde terrein voor bedrijven en kantoren Nieuwerijn/Papendorp is de laatste jaren snel volgestroomd en telt nu circa arbeidsplaatsen. 2.1 Sectorstructuur en ontwikkeling daarin Gezondheidszorg wint laatste vijf jaar aan belang Tussen 2001, toen de top van de werkgelegenheid in Utrecht werd bereikt, en 2006 is de sectorstructuur vooral veranderd door het groeiend aandeel van de gezondheidszorg. Dat aandeel nam in die periode toe van 13,4% naar 16,3%. Terwijl de werkgelegenheid in veel sectoren afnam, groeide deze in de gezondheidszorg. De Utrechtse economie wordt door deze sector steeds meer gekenmerkt, naast de nog altijd belangrijkste economische sector de zakelijke dienstverlening. Andere belangrijke sectoren zijn handel en onderwijs. De vier sectoren samen zijn goed voor bijna tweederde (65,4%) van alle banen. Bezien we de relatieve aandelen van de verschillende sectoren over een langere periode tussen 1996 en 2006 dan blijkt het niet alleen om een groeiend aandeel van de gezondheidszorg te gaan, maar vooral ook om dat van de zakelijke dienstverlening. Het werkgelegenheidsaandeel van de handel nam de afgelopen tien jaar duidelijk af. Keerpunt 2001 De invloed van het keerpunt 2001 is, met uitzondering van de niet-commerciële dienstverlening, over de hele linie duidelijk zichtbaar. Over de periode van tien jaar fluctueerde de werkgelegenheid Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 17

18 het minst in de handel (-1%), de overheidsinstellingen en landbouw (beide +7,1%), de financiële instellingen (+10,1%) en de bouwnijverheid (+13,2%). De combinatie industrie/nutsbedrijven liet een grote werkgelegenheidsafname (-33,1%) zien, vooral als gevolg van de privatisering van energiebedrijven en de fusiegolf die hierna plaatsvond in deze sector. In de industrie sec bleef het banenverlies beperkt tot 16,6%. De sector transport en communicatie verloor in de stad 22,6% van haar werkgelegenheid. Het recente verlies aan banen in de industrie heeft onder meer te maken met de reorganisatie bij Douwe Egberts / Sara Lee, waarbij taken zijn afgestoten naar externe partijen. Het verlies aan werkgelegenheid in de transport en communicatie hangt onder andere samen met de voortgaande reorganisaties bij KPN Telecom en TNT Post. Sectorstructuur Utrecht naar aantal arbeidsplaatsen, Utrecht Nederland sector landbouw 0,1 0,1 0,1 3,6 industrie en nuts 6,6 5,5 4,4 12,4 bouwnijverheid 3,7 4,6 3,7 6,3 groot- en detailhandel 15,8 14,0 13,6 17,9 horeca 3,2 3,1 3,3 4,1 transport en communicatie 8,3 7,0 5,6 6,3 financiële instellingen 6,7 7,3 6,4 3,3 zakelijke diensten 21,7 25,9 25,4 14,6 overheidsinstellingen 6,5 5,4 6,0 5,8 onderwijs 9,6 9,1 10,1 6,4 gezondheidszorg 13,7 13,4 16,3 14,9 overige sectoren 4,2 4,5 5,1 4,5 totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% totaal aantal Bron: PAR; LISA Zakelijke dienstverlening groeit weer sinds 2005 Vanaf 2005 is er bij de zakelijke dienstverlening weer sprake van een groeiende werkgelegenheid. Deze neemt tussen 2005 en 2006 toe met 2,1% ( banen). Daarvoor, in de jaren vanaf 2001, was het banenverlies groot. De sector verloor toen banen, terwijl er tussen 1996 en 2001 nog banen waren bijgekomen. Per saldo groeide de zakelijke dienstverlening de afgelopen tien jaar met 34,5%. Een duidelijke toename in het aantal banen in die periode was er ook in de horeca (+18,6%). Daarnaast is er een belangrijke sector waar de werkgelegenheid tussen 1996 en 2006 ieder jaar is toegenomen, de gezondheidszorg. In deze sector nam de werkgelegenheid in totaal toe met 37,5%. In het onderwijs nam de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar ook fors toe, namelijk met 21,3%. 18 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

19 : alleen substantiële groei in gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening Bezien we alleen de meest recente ontwikkeling, dan blijkt dat afgezien van de minieme landbouwsector, in (slechts) vijf van de dertien onderscheiden sectoren de werkgelegenheid tussen 2005 en 2006 groeit. De toename is vrijwel onbetekenend in de horeca (+17 banen), onderwijs (+31 banen) en de handel (+90 banen). De grote groei in die korte periode vindt plaats in de gezondheidszorg ( banen) en in de zakelijke dienstverlening zoals we al eerder zagen. Dat de werkgelegenheid in de financiële sector het laatste jaar behoorlijk afneemt (met ruim 8%) heeft onder meer te maken met reorganisaties bij de ABN-AMRO en Fortis. Bij het laatste bedrijf gaat het ook om een verschuiving van banen naar Amersfoort. Ook bij de overheid trad tussen 2005 en 2006 banenverlies op (-5,4%), wat mede samenhing met afslanking van het UWV. Werkgelegenheid in Utrecht per sector sector landbouw industrie en nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport/communicatie financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal Bron: PAR Productiestructuur: dienstverlening in Utrecht (64%) veel groter dan in Nederland (45%) De Utrechtse productiestructuur wijkt duidelijk af van die van Nederland. Het aandeel in de werkgelegenheid van de vijf belangrijke dienstensectoren (financiële instellingen, zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en gezondheidszorg) is in Utrecht 64,2% tegenover Nederland met 45%. De financiële dienstverlening is in Utrecht bijna twee keer zo groot als gemiddeld in het land. De zakelijke dienstverlening blijft in Utrecht, ondanks het banenverlies in de periode , veel dominanter in Utrecht dan in het gehele land. ook de overige drie dienstensectoren zijn in Utrecht relatief groot. De combinatie industrie/nutsbedrijven is in Utrecht met een werkgelegenheidsaandeel van 4,4% een veel kleinere sector dan in Nederland (12,4%). Dit geldt ook, zij het in mindere mate, voor de sectoren bouw en handel. De landbouwsector in Utrecht is natuurlijk erg klein, met een werkgelegenheidaandeel van 0,1% (Nederland 3,6%). Utrecht werkt, Gemeente Utrecht 19

20 Grote toename bedrijfsvestigingen laatste twee jaar Tussen 2004 en 2006 neemt het aantal bedrijfsvestigingen in Utrecht met ruim 9% toe. Dat is veel in vergelijking met de jaren daarvoor en heeft zonder twijfel te maken de verbetering van het economisch klimaat. Het aantal bedrijfsvestigingen in Utrecht is in de afgelopen tien jaar ieder jaar gegroeid. In totaal zijn er ruim vestigingen bijgekomen - een toename van 37% - voor het merendeel in de zakelijke dienstverlening. Iets meer dan eenderde van alle vestigingen is actief in deze sector. Andere sectoren waar het aantal vestigingen vooral is toegenomen zijn de overige diensten (+460) en de bouwnijverheid (+450). Aantal vestigingen in Utrecht per sector sector landbouw industrie en nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport/communicatie financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal Bron: PAR In de handel is het aantal vestigingen tussen 1996 en 2006 met 150 afgenomen, de grootste afname in absolute zin. Relatief gaat het maar om een kleine afname (-4%). De enige andere sector waar het aantal vestigingen daalde zijn de financiële instellingen. Onder andere de inkrimping van het aantal cliëntenbalies van de banken speelt hierin een rol. Detailhandel: meer winkels en minder personeel In 2006 telde Utrecht volgens het provinciaal arbeidsplaatsenregister detailhandelsvestigingen, waar ruim mensen werken. Nam het aantal detailhandelsvestigingen tussen 1996 en 2002 af, met in totaal 16%, daarna is er weer sprake van een toename. In 2006 ligt het aantal vestigingen bijna 9% hoger dan in Echter het aandeel van de sector in het totaal aantal vestigingen in Utrecht daalt continu, zij het geleidelijk. Behoorde in 1996 nog 19,3% van de vestigingen tot de detailhandel, in 2001 was dit 13,9% en in 2006 was dit aandeel verder gezakt naar 12,8%. De afgelopen jaren is het aantal banen in de detailhandel langzaam afgenomen. Tussen 2001 en 2005 nam de werkgelegenheid in de detailhandel met 6% af. Recent is er weer sprake van een lichte stijging. Over de afgelopen tien jaar blijkt het aantal banen met 718 te zijn toegenomen. 20 Utrecht werkt, Gemeente Utrecht

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2010

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2010 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2010 juli 2010 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Regionale economische prognoses 2016

Regionale economische prognoses 2016 Regionale economische prognoses 2016 Themabericht Rogier Aalders De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio s De Randstad, en daarbinnen vooral

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie