PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat"

Transcriptie

1 PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, 27 oktober 2014

2 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit document heeft tot doel u inzicht te verschaffen in wat u van EVC Centrum Vigor kunt verwachten en wat EVC Centrum Vigor op haar beurt van u verwacht. Na inleidende informatie over EVC in het algemeen en de bijzondere aanpak van EVC Centrum Vigor, treft u een stappenplan aan waarin het hele EVCtraject wordt uitgelegd. Op de laatste bladzijde van dit document is een samenvatting van de stappen opgenomen. EVC U leert iedere dag iets bij. Of het nu in het werk is, thuis, tijdens hobby s of vrijwilligersactiviteiten. Aan de hand van een EVC-procedure wordt vastgesteld welke competenties u in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Deze competenties worden op schrift gesteld in een zogenaamd Ervaringscertificaat. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Voor de landelijke erkenning van kennis en ervaringen kan het Ervaringscertificaat bij een erkende opleiding worden omgezet in een certificaat of diploma. Hiermee wordt het Ervaringscertificaat onafhankelijk van een EVC aanbieder, zoals het EVC Centrum Vigor, verzilverd. EVC door EVC Centrum Vigor Het EVC Centrum Vigor voegt, aan wat in de vorige paragraaf staat beschreven, nog een belangrijk element toe. EVC Centrum Vigor kijkt ook naar uw groeimogelijkheden en uw inzetbaarheid in beroepssituaties. In dit laatste element zit een onderscheidend kenmerk, omdat in de praktijk blijkt dat voor de meeste kandidaten het loopbaanperspectief veel zwaarder weegt dan het diplomaperspectief. Bij EVC, zoals dit over het algemeen wordt geïnterpreteerd, gaat het om competenties die gerelateerd zijn aan het succesvol uitoefenen van een beroep en aan het voldoen aan eisen van erkende beroepsopleidingen zoals in het mbo en hbo. Beide aspecten weegt EVC Centrum Vigor in haar EVCprocedure mee. Van veel beroepsopleidingen zijn de competenties in kwalificatiedossiers omschreven en gespecificeerd. De EVC-code van het Kenniscentrum EVC heeft dit vertaald in een standaard voor het beoordelen van iemands competenties door een koppeling met werkprocessen en onderliggende prestatieindicatoren. Het kwalificatiedossier staat daarbij centraal. EVC-aanbieders moeten zich ten minste aan deze code houden. Zo ook EVC Centrum Vigor. Wel laat EVC Centrum Vigor toetsing zoals die in het mbo geldt voor Rekenen, de Nederlandse taal en moderne vreemde talen buiten haar onderzoeksgebied. Vigor heeft afspraken met een partner zodat het eventueel onderdeel kan uitmaken van de procedure. EVC Centrum Vigor meent dat waarderen op basis van enkel en alleen de kaders van een kwalificatiedossier slechts ten dele toereikend is om iemands competenties in kaart te brengen. Zij gaat daarom een stap verder. Als EVC Centrum Vigor u in een beroepssituatie als competent beschouwt, dan betekent dit dat u een bepaalde beroepsverantwoordelijkheid met een gerust hart toevertrouwd kan worden. Dit stelt aanvullende eisen aan bewijsvoering en verantwoording. Als u in een EVC-procedure competent wordt beschouwd, betekent dit immers dat een werkgever daaruit met vertrouwen mag concluderen dat hij u een beroepsverantwoordelijkheid kan toevertrouwen. Vanuit dit aanvullende perspectief wordt een EVC-traject door EVC Centrum Vigor ingezet. Stappenplan EVC-traject door EVC Centrum Vigor Met een EVC-traject van het EVC Centrum EVC Centrum Vigor doorloopt u vier stappen waarvan de eerste (stap 0) afhankelijk is van uw werksituatie: Stap 0: Introductie EVC-traject Deze stap is optioneel. Wanneer uw EVC is georganiseerd vanuit een bedrijf of instelling waar meerdere mensen aaneen EVC-traject zullen deelnemen, geeft EVC Centrum Vigor er de voorkeur aan een algemene introductie te houden voor die organisatie. Dan komt de inhoud van dit document aan de orde, veelal aangevuld met de doelen die de organisatie stelt bij het inzetten van EVC. Aangezien er in een dergelijk geval meestal sprake is van een project, zal bij die introductie ook inzicht gegeven worden in de planning van het project, wie er een voor de deelnemers belangrijke rol in spelen en dergelijke. Stap 1: intake en ervaringsonderzoek Deze stap heeft als doel uw portfolio samen te stellen. Het intake en ervaringsonderzoek is één gesprek met een zogenaamde intaker. Bij het (korte) onderdeel Intake wordt u gevraagd of u bereid bent aan het EVC-traject deel te nemen. Dit is een formele vraag. Aanvullend kan u gevraagd worden of u bereid bent een eventueel opleidingstraject op basis van het EVC-traject in gang te zetten. Dit laatste is overigens afhankelijk van de reden waarom u het Procesverloop van een EVC-procedure 1 PROCVRLPEVC06

3 EVC-traject aangaat en de doelstelling die uw organisatie met het traject heeft. Via het Ervaringsonderzoek en het samenstellen van uw portfolio wordt de bewijsvoering van uw ervaringen in het verleden verzameld. Daarbij gaat het om aantoonbare (werk)ervaringen en de resultaten en producten die dat heeft opgeleverd, maar ook om diploma s, certificaten, getuigschriften en deelnemersbewijzen van door u gevolgde opleidingen en trainingen. Deze informatie en documenten vormen voor uw EVC-assessoren achtergrondbewijsvoering om zich op het assessment te kunnen voorbereiden. Bovendien is dit informatie die onafhankelijk van de assessoren tot stand is gekomen om de objectiviteit (= intersubjectiviteit) van uw EVC-traject te waarborgen. Ook zal de intaker met u vaststellen: welk kwalificatiedossier (mbo) of hboprofiel voor uw vaktechnisch assessment gehanteerd zal worden en wat uw persoonlijke doel is van het EVConderzoek. Als een werkgever de opdrachtgever is voor EVCtrajecten bij EVC Centrum Vigor, dan kan een functie- of bedrijfsonderzoek bij uw organisatie gewenst zijn. Dit heeft als doel inzicht te krijgen in de specifieke competenties die deelnemers hebben verworven en om de aangedragen bewijsvoering op waarde te kunnen schatten. Dit wordt vooraf als extra stap in het EVC-traject ingebouwd. Daar hoeft u geen persoonlijke inspanningen voor te verrichten. Ter voorbereiding van de intake en het werkervaringsonderzoek kunt u zoveel mogelijk van de volgende documenten verzamelen en meenemen naar het gesprek: Uw kerngegevens: incl. kopie ID-bewijs of paspoort. Uitvoerig CV Diploma s, getuigschriften, certificaten en bewijzen van deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen Werkgeversverklaringen, en beoordelingen van uw werkgever Alles waarvan u meent dat dit als bewijs kan dienen voor uw competenties Het intake en ervaringsonderzoek leidt al tijdens het gesprek tot een intake en werkervaringsrapportage ten behoeve van EVC die tijdens het gesprek op een computer wordt ingevuld. Dit rapport is later een bijlage bij uw Ervaringscertificaat. Op basis van de intake en werkervaringrapportage stelt de intaker een Verklaring EVC-onderzoek op dat u bij aanvang van het EVC-onderzoek ter ondertekening wordt voorgelegd. In dit document verklaart u dat u: op de hoogte bent van de inhoud van uw EVC-traject het persoonlijke doel van het traject onderschrijft en het eens bent met de keuze van het kwalificatiedossier of hbo-profiel, uitgedrukt in een Crebo- respectievelijk Crohonummer. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat het EVConderzoek binnen twee weken na de intake en het werkervaringsonderzoek plaatsvindt. De intake en het werkervaringsonderzoek nemen bij elkaar ongeveer anderhalf uur van uw tijd in beslag. Stap 2: EVC-onderzoek Het EVC-onderzoek wordt in één gesprek uitgevoerd door twee assessoren. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid: de vaktechnische assessor en de beroepsoverstijgende assessor. Het Vaktechnisch assessment is gericht op bewijsvoering gerelateerd aan de standaard van een mbo kwalificatiedossier of hbo profiel. EVC Centrum Vigor volgt hier de eisen van de Kwaliteitscode EVC nauwgezet. Het onderzoeken van uw vaktechnische competenties wordt door een ervaren vakspecialist gedaan. Tijdens dit assessment wordt vastgesteld of u alle taaksituaties en beroepsproducten, die behoren tot uw beroepsdomein, naar behoren heeft uitgevoerd. In feite gaat het hier om de vaststelling in welke mate u voldoende kennis bezit van de concepten van uw beroep en of de gehanteerde werkwijze voldoet aan de beroepseisen. Vaststelling van vaktechnische competenties is gerelateerd aan crebo- (mbo) of croho-nummers (hbo). Toetsing van uw competenties voor rekenen, uw Nederlandse taalvaardigheid en die voor uw beheersing van moderne vreemde talen maakt geen onderdeel uit van de EVC procedure van EVC Centrum, behalve als daar andere afspraken over zijn gemaakt.. Het Beroepsoverstijgend assessment is gericht op bewijsvoering die aangeeft op welk niveau u in een bedrijfsorganisatie inzetbaar bent. Dit onderdeel van het assessment is extra en valt grotendeels buiten de reikwijdte van de Kwaliteitscode EVC. Als standaard gelden voor het beroepsoverstijgend assessment de acht niveaus zoals die in de in het kader van het Europees en Nederlands Kwalificatieraamwerk 1 (EQF/NLQF) zijn verwoord: EQF/NLQF Omschrijving 1 De niveaus van het EQF/NLQF zijn beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met EQF/NLQF weten werkgevers, werknemers en studenten wat iemands werk- en denkniveau is en op welk niveau hij of zij functioneert. Opleiders weten dankzij EQF/NLQF wat de kwalificatie waard' is waar zij mensen tot opleiden. Bron: Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF), 's-hertogenbosch. Procesverloop van een EVC-procedure 2 PROCVRLPEVC06

4 niveau De medewerker werkt routinematig in een hem bekende context op basis van ervaringskennis. Hij staat volledig onder toezicht en handelt op instructieniveau (mbo 1) De medewerker werkt routinematig in een hem bekende context op basis van toepassinggerichte vakkennis. Hij staat deels onder toezicht, werkt deels zelfstandig (mbo 2) De medewerker werkt planmatig in een afgebakende context waarvoor hij een gedeelde verantwoordelijkheid draagt. Hij werkt onder taakstelling volledig zelfstandig en is meewerkend leidend (mbo 3) De medewerker werkt planmatig in een afgebakende context waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Hij is leidend met gesloten doelstelling/taakomschrijving en werkt aan verbetering van protocollen/werkprocessen (mbo 4) De medewerker heeft een leidende verantwoordelijkheid in een zich ontwikkelende context. Hij werkt met een doelstelling/taakomschrijving in transfer en ontwikkelt daarvoor protocollen/werkprocessen (hbo associate degree) De medewerker heeft een leidende eindverantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt met een open doelstelling/taakomschrijving mee aan de ontwikkeling van beleidsmatige kaders (hbo bachelor) De medewerker heeft een bestuurlijke verantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt vanuit een open doelstelling/taakomschrijving en ontwikkelt beleidsmatige kaders (hbo / wo master) De medewerker heeft een onderzoekende en strategische verantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt vanuit een open doelstelling/taakomschrijving en ontwikkelt wetenschappelijke kaders voor beleid (doctoraat / medisch specialist) Het vaststellen van uw niveau zegt iets over uw algemene professionele competenties, maar doet verder geen uitspraak over de mate waarin u ook over voldoende technische vakkennis beschikt. Het gaat bij het beroepsoverstijgend onderzoek om uw algemene functioneren en de breedte waarin u inzetbaar bent. Uw competenties voor Loopbaan en Burgerschap zijn overigens wél onderdeel van de Kwaliteitscode EVC. Om tot een zo betrouwbare beoordeling te komen, vinden er meestal twee gesprekken plaats: één met uw direct leidinggevende en één met uzelf. Als, door omstandigheden een gesprek met een direct leidinggevende onmogelijk is, worden andere bronnen voor 360-graden feedback gebruikt. Het EVC-onderzoek vindt bij voorkeur op of bij uw werkplek plaats. Uw assessoren zullen u ook vragen uw werkplek te bezoeken als dat tot de mogelijkheden behoort. U kunt hen dan ter plekke een indruk geven van wat u doet, hoe u dat doet en met welk resultaat en effect op uw belanghebbenden. U hoeft zich voor het gesprek niet voor te bereiden. Uw assessoren gaan een open gesprek met u aan. EVC Centrum Vigor hecht er veel waarde aan dat dit in een veilige sfeer en op een respectvolle manier gebeurt. U wordt niet overhoord maar juist uitgenodigd over uzelf, uw vak, hobby s, interesses en ambities te vertellen. U staat in het gesprek centraal. Hoe meer u van zichzelf laat zien, hoe meer de assessoren inzicht verkrijgen in uw competenties. Het gesprek is dan ook pas afgelopen als u en de assessoren de overtuiging hebben dat alles is gezegd dat gezegd moest worden. Tijdens het gesprek worden pauzes ingelast op uw aangeven en dat van de assessoren. Bij aanvang van het EVC-onderzoek wordt de Verklaring EVC-onderzoek in tweevoud aan u ter ondertekening voorgelegd. U houdt daarvan een exemplaar. Ongeveer drie werkdagen na het EVC-onderzoek wordt u door een van uw assessoren opgebeld. Dan kan naar aanleiding van het assessmentgesprek een eventuele aanvullende vraag gesteld worden door u of de assessor. Ook zal de assessor u vragen hoe u het EVC-onderzoek heeft ervaren. Na het EVC-onderzoek schrijven de assessoren ieder hun eigen onderdeel van uw uiteindelijke Ervaringscertificaat. Zij controleren elkaars werk op juistheid en volledigheid waarmee de objectiviteit maximaal wordt geborgd. Zij leveren ieder hun eindproduct voor kwaliteitscontrole aan bij een eindredacteur. Daarna worden beide onderdelen door EVC Centrum Vigor samengevoegd tot het definitieve Ervaringscertificaat en wordt dit gedrukt. Procesverloop van een EVC-procedure 3 PROCVRLPEVC06

5 EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat het opleveren van het Ervaringscertificaat binnen acht weken na het EVC-onderzoek plaatsvindt. Een EVC-onderzoek neemt tussen de tweeënhalf en vier uur van uw tijd in beslag. Het gesprek met uw direct leidinggevende (indien van toepassing) duurt ongeveer een half uur. Opmerking: EVC Centrum Vigor kan u vragen toestemming te verlenen aan het bijwonen van een derde assessor bij uw EVC-onderzoek. Deze derde assessor is dan nog in opleiding en leert op deze manier ook van de praktijk van zijn collega s. Stap 3: Uitreiking van het Ervaringscertificaat Hier is het allemaal om begonnen. Het Ervaringscertificaat wordt in enkelvoud op papier opgeleverd. Daarnaast wordt het u als PDF document ter beschikking gesteld. Het is de uiteindelijke rapportage van de assessoren, waarin de vraag wordt beantwoord: Welke beroepsverantwoordelijkheden kunnen u met een gerust hart worden toevertrouwd. U treft hierin aan: Uw personalia De conclusies van het EVC onderzoek met aanbevelingen en adviezen Handtekeningenblad De verantwoording van de vaktechnische conclusie (behoudens rekenen, Nederlands en moderne vreemde talen) De verantwoording van de beroepsoverstijgende conclusie waaronder uitspraken over Leren, Loopbaan en Burgerschap Uw Intake en werkervaringsrapportage Het Ervaringscertificaat is positief verwoord en ontwikkelingsgericht geschreven. Dat wil zeggen dat er in staat wat u aan competenties heeft laten zien en welke ontwikkelingen u nog kunt doormaken binnen de grenzen van uw potentie en ambitie. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat u zichzelf volledig in het Ervaringscertificaat zult herkennen en er trots aan ontleent. Het Ervaringscertificaat wordt met u doorgesproken. Er wordt dan uitleg gegeven over de bevindingen van de assessoren. Tevens wordt u gevraagd voor ontvangst van het Ervaringscertificaat te tekenen. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat uw intaker het certificaat met u doorspreekt. Het papieren exemplaar van het Ervaringscertificaat zijn voor u evenals het PDF document daarvan. U wordt verzocht uw exemplaar en een losse bladzijde uit het rapport, het "Belanghebbenden en handtekeningenblad", voor gezien te ondertekenen. Dit blad is voor het archief van EVC Centrum Vigor. Vigor is verplicht uw Ervaringscertificaat met alle overige documentatie drie jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd. Desgewenst kunt u uw ervaringscertificaat aan uw organisatie overleggen. Daartoe bent u overigens niet verplicht Met uw ondertekende Ervaringscertificaat kunt u bij een mbo of hbo instelling een verzoek indienen voor verzilvering in een landelijk erkend diploma of certificaat. De conclusie in het EVC geeft daarvoor aanleiding. De examencommissie van de instelling zal het Ervaringscertificaat beoordelen en al dan niet overgaan tot diplomering of certificering. Ook kan de examencommissie u vragen alsnog mee te werken aan een Rekentoets en/of taaltoets voor uw Nederlandse taalvaardigheid of die van een moderne vreemde taal. EVC Centrum Vigor werkt onafhankelijk van opleidingsinstituten maar kan u desgevraagd vanuit die onafhankelijke positie vrijblijvend ondersteunen bij de keuze van een onderwijsinstelling. Het uitreikingsgesprek van uw Ervaringscertificaat duurt een half uur tot een uur. Aan het einde van het gesprek krijgt u een Evaluatieformulier EVC-traject dat u later kunt invullen. Stap 4: Evaluatie van het EVC-traject Ongeveer een half jaar na het opleveren van het Ervaringscertificaat wordt u in de gelegenheid gesteld met EVC Centrum Vigor terug te kijken op uw EVC-traject. EVC Centrum Vigor neemt daarvoor het initiatief. Uiteraard kunt u ook zelf hiertoe het initiatief nemen. Aan de basis voor het evaluatiegesprek staat het door u ingevulde Evaluatieformulier EVC-traject. Gaat u in op de uitnodiging voor dit gesprek en heeft u het evaluatieformulier niet ingevuld, dan kunt u dat alsnog doen. Het doel van het gesprek is om de kwaliteit van de EVC-aanpak van EVC Centrum Vigor te optimaliseren. Tevens is het doel om zicht te krijgen op de effecten van een EVC-traject op uw (professionele) leven en uw (werk)omgeving. Het opleveringsgesprek duurt ongeveer een half uur en vindt bij voorkeur plaats met uw intaker. Uw mening over uw EVCtraject wordt op prijs gesteld Na afloop van het uitreikinggesprek van uw Ervaringscertificaat krijgt u van uw begeleider een Evaluatieformulier EVC-traject toegestuurd dat u thuis kunt invullen. Het invullen van het formulier is op Procesverloop van een EVC-procedure 4 PROCVRLPEVC06

6 vrijwillige basis. EVC Centrum Vigor stelt het uiteraard op prijs dit door u ingevulde formulier te ontvangen. Uw inbreng helpt EVC Centrum Vigor haar kwaliteit in stand te houden en te verbeteren. Er zijn drie momenten waarop u de delen van het evaluatieformulier kunt invullen: direct na het EVC onderzoek; na ontvangst en doorspreken van uw Ervaringscertificaat en na enkele maanden als de effecten van uw EVC-traject zichtbaar worden. Daarna stuurt u het formulier pas naar EVC Centrum Vigor. Het evaluatieformulier is ook op de website van EVC Centrum Vigor beschikbaar. U kunt het daar downloaden, op uw computer invullen en en naar EVC Centrum Vigor. Procesverloop van een EVC-procedure 5 PROCVRLPEVC06

7 Samenvatting stappen in een EVCtraject Stap 0: Introductie EVC-traject (optioneel) Algemene introductie van het EVC-project van uw organisatie voor u en uw collega s. Door organisatie vast te stellen Door organisatie vast te stellen Medewerkers, vertegenwoordiger EVC Centrum Vigor Toehoorder, stellen van vragen Inzicht in EVC-traject zoals van toepassing voor de organisatie Verder door organisatie vast te stellen Stap 1: intake en ervaringsonderzoek Inventariseren opleidingen, werkervaring. Vaststellen EVC-doel en crebo- of croho nummer waartegen het vaktechnisch assessment plaatsvindt. Op afspraak Anderhalf tot twee uur U en intaker Paspoort / ID-kaart, CV, diploma s, certificaten, getuigschriften, werkgeversverklaringen en andere bewijsstukken van uw competenties Uw levensloop Intake en ervaringsrapportage ten behoeve van EVC Portfolio Verklaring EVC-onderzoek (later door u te ondertekenen) Stap 2: EVC-onderzoek Inzicht verkrijgen in uw vaktechnische en beroepsoverstijgende competenties, ambities, niveau en potentie Op afspraak, binnen twee weken na Stap 1 Tweeënhalf tot vier uur U, uw direct leidinggevende (indien van toepassing) en twee assessoren Een open gesprek Getekende verklaring EVC-onderzoek Ervaringscertificaat Stap 3: Uitreiking van het Ervaringscertificaat Inzicht verschaffen in uw Ervaringscertificaat, de uitkomst van het EVC-onderzoek Op afspraak, binnen acht weken na Stap 2 Een half uur tot een uur U en intaker Stellen van vragen Getekend Ervaringscertificaat en een PDFdocument daarvan Evaluatieformulier EVC-traject (later door u in te vullen) Stap 4: Evaluatie van het EVC-traject Inzicht voor EVC Centrum Vigor hoe u uw EVC-traject heeft ervaren en wat het u en uw omgeving heeft opgeleverd. Optimaliseren van de kwaliteit van EVC Centrum Vigor Op afspraak, een half jaar na stap 3z Half uur U en intaker Uw ingevulde Evaluatieformulier EVC-traject Uw aanvullende bevindingen De dankzegging van EVC Centrum Vigor voor uw inbreng Verbetering van kwaliteit van EVC Centrum Vigor Procesverloop van een EVC-procedure 6 PROCVRLPEVC06

8 Colofon EVC Centrum Vigor Vigor Transitions Meerpaal ZM Amstelveen URL : E : M : EVC Centrum Vigor Transitions is door DUO geaccrediteerd als erkend EVC aanbieder. Procesverloop van een EVC-procedure 2 PROCVRLPEVC06

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

EVC Portfolio. Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten

EVC Portfolio. Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten EVC Portfolio Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten sysversie 5.0 EVC Portfolio Hoe vul ik mijn Portfolio in? 1 Hoe vul ik mijn Portfolio in? Het invullen van EVC Portfolio

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds EVC - Routeplan Inhoudsopgave Stap 1: oriëntatie en informeren Inleiding en toelichting op uw EVC-traject Schematisch overzicht EVC-procedure Start EVC-traject Persoonsgegeven

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING OP HET PORTFOLIO EN EXAMEN Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werk vinden en werk houden in Nederland. Als

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsdossier. Installatieverantwoordelijke Baan

Vakbekwaamheidsdossier. Installatieverantwoordelijke Baan Vakbekwaamheidsdossier Installatieverantwoordelijke Baan Datum indiening VBD Datum afronding VBD (ingevuld door assessor) Inhoud Vakbekwaamheidsdossier Tabblad Onderwerp Omschrijving Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Werkplekscan International Hospitality Management Duaal

Werkplekscan International Hospitality Management Duaal Werkplekscan International Hospitality Management Duaal Associate degree duaal (2jaar) Bachelor degree duaal (4 jaar) Naam kandidaat E-mailadres Naam bedrijf Naam contactpersoon bedrijf Datum werkplekscan

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

3 juli 2007 PLW/2007/18216

3 juli 2007 PLW/2007/18216 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 juli 2007 PLW/2007/18216 Onderwerp Kwaliteit EVC Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor Het EVC-assessment Methodiek-handleiding voor de Assessor 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: ontwikkelingen EVC 4 1.1 Wat is EVC? 4 1.2 Landelijke ontwikkelingen 4 2 De EVC-procedure van QRM 6 2.1 Stap 1: Voorlichting

Nadere informatie

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Datum: 28 oktober 2010 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC Postbus

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree Juni 2014 INLEIDING Voor u ligt de werkplekscan voor de opleiding 'Management in de Zorg'. Deze scan is ontwikkeld om te kijken of

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Colofon Handboek EVC 2010-2014 Versie 6, november 2014 Ontwikkeld door: Vastgesteld door: EVC-Centrum, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Dhr. P.M.F.

Nadere informatie

Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk.

Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk. Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk.nl NTI Zakelijk januari 2012 Inhoud 1. Voortraject 1.1 Quickscan

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO April 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector gelden. De huidige situatie is dat de financieel

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Utrecht, 18 november 2014 Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NP LLL) organiseerde op dinsdag 18 november 2014 een praktijksessie

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Op dinsdag 26 mei 2015 vond er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders, beoordelende organisaties en DUO over de

Nadere informatie

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Traineeship jeugdzorgwerker

Traineeship jeugdzorgwerker Bijlagen 1 proeve van bekwaamheid Traineeship jeugdzorgwerker Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document

Nadere informatie