EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie"

Transcriptie

1 EVC-procedure EVC4U Algemene informatie

2 Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? Wat is een EVC-procedure Het doel van EVC Voor wie is een EVC-procedure? Voor en nadelen van een EVC-procedure 2.6 Voor welke opleidingen kan een EVC-procedure opgestart worden? Wat gebeurt er na een EVC-prcedure? 5 3. De EVC-procedure bij EVC4U 3.1 EVC traject bij EVC4U: stap voor stap Toelichting op het schema De rol van de EVC-trajectbegeleider en de EVC-assessor 11 1

3 1. Inleiding Voor u ligt de informatie over het EVC-traject, dat u bij EVC4U gaat volgen. EVC staat voor Ervaringscertificaat. En het erkennen van verworven competenties. Alles wat u weet en kunt, wilt u in dit traject laten waarderen en erkennen. Het geeft u inzicht in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en op het gebied van onderwijs en studiemogelijkheden. Met als resultaat een aantoonbaar bewijs in de vorm van een Ervaringscertificaat. Voor uzelf en wellicht voor uw (toekomstige) werkgever. In deze informatie vindt u wat u kunt verwachten van de trajectbegeleider en de assessor. Maar ook wat we van u verwachten. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, dan kunt u deze altijd voorleggen aan uw trajectbegeleider of mailen naar of bellen met EVC4U, telefoon Namens het EVC4U wensen we u als deelnemer veel succes met uw EVC-traject. Directeur EVC4U L.B.A.M. Ponds Coördinator EVC4U A. Hoving-Kuiper 2

4 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat is EVC? EVC staat ook voor erkennen van verworven competenties. Simpelweg betekent een competentie, alles wat u weet en wat u kunt. Voorbeelden van competenties zijn bijvoorbeeld: Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren en Omgaan met verandering en aanpassen. Competenties kunt u op vele manieren verwerven, binnen het onderwijs maar zeker ook daarbuiten. Via (vrijwilligers)werk, hobby en andere ervaring verwerven mensen competenties. Binnen het onderwijs leggen we deze competenties altijd al vast. EVC is een methode om ook op een andere manier deze verworven competenties in kaart te brengen en te waarderen. Competenties zijn kwaliteiten, talenten of vaardigheden die u hebt (ontwikkeld). De overheid hanteert het begrip een leven lang leren. Met dit begrip maakt de overheid duidelijk dat het hebben en het verwerven van kennis op één moment niet meer het belangrijkste is. In onze huidige moderne wereld is kennis namelijk snel verouderd. Om bij te blijven moet u uw leven lang leren. Competenties zijn in dat kader belangrijk geworden. 2.2 Wat is een EVC-procedure? Omdat kennis minder belangrijk geworden is, zoals we al geconcludeerd hebben, zijn de kwaliteiten, talenten of vaardigheden die u heeft belangrijker geworden. Wanneer deze kwaliteiten, talenten of vaardigheden aanwezig zijn of worden ontwikkeld, is het voor de hand liggend dat ze ook erkend worden. Een EVC-procedure is een middel om de competenties, die u heeft of heeft ontwikkeld, te inventariseren, te beoordelen en te erkennen. Om competenties te kunnen beoordelen en te erkennen, moeten ze ergens mee vergeleken worden. Binnen een EVC-procedure worden de aanwezige competenties vergeleken met de beschreven competenties van een beroep (bijv. een operator, een secretaresse etc.) De beschrijving van ieder beroep (competenties en kerntaken/werkprocessen) staat in het kwalificatiedossier van de opleiding (bijv. de opleiding operator). In het nieuwe competentiegerichte onderwijs is de inhoud van de opleiding opgebouwd uit kerntaken en de bijbehorende werkprocessen. Bij elk werkproces worden de competenties beschreven, die voor het werkproces nodig zijn. Binnen een EVC-procedure worden de stappen: herkennen, waarderen en erkennen van competenties gehanteerd. Herkennen en erkennen Vaak kunnen we wel zien waar u goed in bent, we herkennen uw competenties. EVC wil daar wat aan toevoegen: waardering en formele erkenning. Wanneer uw competenties formeel worden erkend, bijvoorbeeld met een kwalificatie/diploma, dan heeft dat een civiel effect. Een Ervaringscertificaat geeft u inzicht in uw persoonlijke ontwikkeling, loopbaan mogelijkheden en de nog te verwerven competenties. Mogelijk kan er dan een korter opleidingtraject gevolgd worden. Met behulp van de erkende competenties kunt u op de arbeidsmarkt aantonen waar u goed in bent. 3

5 2.3 Het doel van EVC EVC4U wil competenties, die via allerlei ervaringen zijn verworven, erkennen op basis van de kwalificatiestructuur van het MBO. Zowel werkenden als werkzoekenden, die nog geen kwalificatie (kwalificatie: diploma of certificaat)) hebben of een kwalificatie op lager niveau, kunnen de EVCprocedure van EVC4U doorlopen. Op basis van de EVC-procedure kunt u gekwalificeerd worden. 2.4 Voor wie is een EVC-procedure? Een EVC-traject is een arbeidsmarkt en loopbaaninstrument. Een EVC-traject is zinvol voor mensen die een stap in hun loopbaan willen zetten en daarvoor in beeld willen krijgen welke beroepscompetenties ze op welk niveau beheersen. Uw doel m.b.t. het EVC-traject wordt bij het eerste gesprek met de intaker of trajectbegeleider vastgelegd. De resultaten van het hele traject worden in de EVC-rapportage samengevat. De EVC-rapportage wordt ook wel Ervaringscertificaat genoemd. Op basis van het Ervaringscertificaat en het opgebouwde portfolio kunt u, als u dat wilt, een nieuwe stap zetten in uw carrière, richting werk of opleiding. Vaak zal de wens een diploma (alsnog) te halen binnen de doelstelling liggen. Een Ervaringscertificaat kan ingediend worden bij de examencommissie van een opleiding, die vaststelt of er voldoende bewijs is om tot vrijstellingen binnen een opleidingstraject te komen. In een enkel geval kan met het Ervaringscertificaat een diploma aangevraagd worden. 2.5 Voor- en nadelen van een EVC-procedure Een voordeel is dat uw ervaring, uw natuurlijke talenten en uw kwaliteiten, los van het wel of niet volgen van een opleiding, worden vastgelegd en gewaardeerd. U kunt hierbij veel winst behalen. In sommige gevallen een diploma. In andere gevallen kan, als u verder wilt leren, de duur van het opleidingstraject ingekort worden. Daarnaast zullen de kosten van de (deel)opleiding minder zijn. Ook de werkgever heeft baat bij een EVC-procedure. Ten eerste kan de werknemer snel en efficiënt opgeleid worden om tekorten binnen het bedrijf (of de arbeidsmarkt) te doen verminderen. Ten tweede wordt de werknemer gewaardeerd voor de inspanningen en de investeringen die hij/zij doet, binnen het bedrijf. Door EVC verbetert de aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Ook worden vaardigheden en kennis beter benut waardoor de inzetbaarheid verbetert. U krijgt door het EVC-traject beter inzicht in uw eigen carrièremogelijkheden. Een nadeel is dat een EVC-traject de nodige inspanning en tijd van u vraagt, maar ook van bijv. collega s of leidinggevende. Daarnaast is een EVC-traject niet goedkoop. Een EVC-procedure kan verwachtingen bij u wekken, waarin u later teleurgesteld kan worden. De aangegeven competenties worden niet altijd erkend, omdat ze niet het juiste niveau hebben of omdat de bewijzen ontbreken of te gedateerd zijn. Voor de onderwijsinstelling, die het vervolg op het EVC-traject uitvoert, zijn er uitdagingen. Een Ervaringscertificaat roept de vraag naar flexibilisering en onderwijs op maat op. Veel opleidingen zijn sterk ingericht op vaste programma s in een vaste volgorde. 4

6 Vrijstellingen verminderen daarom niet altijd de opleidingsduur maar wel de opleidingszwaarte. (Wat dan natuurlijk ook als voordeel kan worden gezien.) 2.6 Voor welke opleidingen kan een EVC-procedure gestart worden? Een ROC, waaronder het Noorderpoort biedt de mogelijkheid voor een EVC-traject in principe voor elke opleiding. Er is één Noorderpoort EVC-procedure, die per beroepsrichting verder ingevuld wordt met de beroepsspecifieke gegevens uit het kwalificatiedossier van het beroep (competentiegericht onderwijs CGO). 2.7 Wat gebeurt er na het EVC-traject? Als in het Ervaringscertificaat staat dat u erkenning heeft gekregen voor alle kerntaken en werkprocessen van een opleiding en u wilt graag verzilveren (een diploma aanvragen), dan moet u rekening houden met aanvullende eisen voor de vakken Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Ook een Moderne Vreemde taal kan nog een eis zijn, voordat u een diploma kunt aanvragen. De trajectbegeleider kan u hier alles over vertellen. De Erkenning van kerntaken en of werkprocessen geven u de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen voor de betreffende opleiding. Deze vrijstelling geeft aan dat het examen voor dat onderdeel reeds is behaald of dat de kerntaak al wordt beheerst. Vervolgens kan een aanvullend leertraject worden gevolgd, waarin de kandidaat de nog benodigde competenties moet kunnen ontwikkelen. Het EVC-traject en het vervolgtraject staan los van elkaar. Daarmee borgt EVC4U dat u een vervolgtraject kunt volgen bij iedere opleidingsinstelling. EVC-traject Portfolio Beoordeling = Ervaringscertificaat Vervolg Mogelijkheden Verzilveren Opleiding (Persoonlijk Opleiding Plan) Nieuwe baan/ functie (zoeken) Elk EVC-traject resulteert in een EVC-rapportage/ErVaringsCertificaat. Het Ervaringscertificaat is het eindproduct van het EVC-traject. Het is voor u de feedback. Het kan ook een communicatiemiddel zijn richting de EVC-opdrachtgever of een communicatiemiddel richting de organisatie voor vervolgmogelijkheden. 5

7 3. De EVC-procedure bij EVC4U 3.1 Het EVC-traject bij EVC4U: stap voor stap Op de volgende pagina wordt schematisch weergegeven hoe de EVC-procedure verloopt. 1.Het EVC-traject start met de aanmelding. Meestal gebeurt dit door een instantie waar u ingeschreven staat of het bedrijf waar u werkt, maar kan ook via de website van EVC4U: U krijgt voorlichting over EVC en de EVC-procedure. Dit kan individueel maar ook in een groep. 2. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met de trajectbegeider. In dit gesprek wordt het doel van het EVC-traject bepaald. Ook worden begin- en einddatum van het EVC-traject afgesproken. De gemiddelde doorlooptijd van een EVC-traject is 16 weken. In het intakegesprek kan het voorkomen dat u besluit om het traject niet te starten, of dat de trajectbegeleider dit adviseert omdat het bijvoorbeeld moeilijk is om aan bewijzen te komen. 3. De trajectbegeleider spreekt de werkwijze van het samenstellen van het portfolio met u door. U vult een aantal formulieren in en u gaat bewijzen verzamelen. 4.De assessor beoordeelt het digitale EVC-portfolio en nodigt u uit, indien nodig, voor een gesprek (criteriumgericht interview )om het portfolio nog aan te vullen met bewijzen. Over dit gesprek schrijft de assessor een verslag (aanvullend bewijs) De assessor schrijft een rapportage waarin hij aangeeft wat er erkend wordt. Deze rapportage is het Ervaringscertificaat. 5. In de nabespreking wordt het Ervaringscertificaat besproken en uitgelegd door de trajectbegeleider. Het EVCtraject wordt geëvalueerd (evaluatieformulier). 6. Wanneer u niet tevreden bent over het verloop van het traject bespreek dit dan eerst met de trajectbegeleider. Ook kunt u een mail sturen naar de EVC-coördinator, mevr. A. Hoving, Er zal dan contact met u worden opgenomen. Tot slot beschikt EVC4U over een klachtenreglement die u op verzoek kan worden toegezonden. 6

8 DE EVC-PROCEDURE Basismodel EVC4U 1.Voorlichting 2. Intake 3. Samenstellen portfolio 4. Waarderen en erkennen - Portfolio-assessment - Criteriumgericht interview Ervaringscertificaat 5. Nabespreking en evaluatie De doorlooptijd vanaf intake is gemiddeld 16 weken voor een totaal EVC-traject. 7

9 3.2 Toelichting op het EVC-schema Voorlichting Voor u als individuele kandidaat, wordt de voorlichting gegeven op een locatie van EVC4U. Daarnaast kan de voorlichting over de EVC-procedure ook bij u in het bedrijf gegeven worden. Aan de orde komen de stappen, de (tijds-)investering en de consequenties. Alle aangemelde aspirantkandidaten worden uitgenodigd. Aansluitend kunt u besluiten of u wel of niet deelneemt. Indien dit wel het geval is, volgt de uitnodiging voor het intakegesprek. Intake Via een intakegesprek wordt vastgesteld of het uitvoeren van een EVC-traject zinvol is en indien dit het geval is voor welk niveau/beroep. Onder het kopje Intake (in Remindo) wordt een kort verslagje toegevoegd. Tijdens het intakegesprek tekent u het EVC-contract met. Hierin staan alle rechten en plichten van zowel EVC4U als van uzelf. Met deze stap wordt begonnen aan de herkenningsfase van de EVC-procedure. Herkennen : portfolio vullen De trajectbegeleider zal allereerst samen met u aan de hand van een voorbeeld het portfolio bespreken om onduidelijkheden te verhelderen. Dit is het eerste individuele gesprek. Er wordt een afspraak gemaakt voor het tweede gesprek. De trajectbegeleider bespreekt samen met u het stappenplan om het portfolio te vullen. U kunt thuis in het systeem verder werken aan uw digitale portfolio. Tegelijkertijd verzamelt u zoveel mogelijk bewijzen om het portfolio te vullen (via uploaden). In het tweede gesprek bespreekt u samen met de trajectbegeleider het digitale portfolio en de aangeleverde bewijzen. Eventueel komt er nog een vervolggesprek met de trajectbegeleider. Samen met de trajectbegeleider stelt u vast of het portfolio volledig genoeg is om voorgelegd te worden aan de assessor, die de beoordeling doet. Als die nog om aanvullend bewijs vraagt, worden er afspraken gemaakt. Het is mogelijk dat u na het samenstellen van het portfolio besluit om te stoppen met het traject. 8

10 Verzamelen van bewijzen U gaat bewijzen verzamelen waaruit blijkt dat hij de competenties heeft (ontwikkeld). De volgende zaken kunnen worden aangeleverd als bewijs: a) Bewijsstukken van aanwezige leerervaring: 1) Officiële documenten - diploma s - certificaten - overgangsbewijzen - cijferlijsten - getuigschriften 2) Verklaringen - verklaring deelname bijscholing - verklaring deelname cursus - verklaring praktijkopleider - stagebeoordeling 3) Producten - stageverslag - werkstuk - resultaat van toets of test 4) Overig - overzicht van eerdere opleidingen - omschrijving van de inhoud van de opleiding - boekenlijst van de opleiding - abonnementen op vakbladen, tijdschriften die betrekking hebben op de te behalen kwalificatie b) Bewijsstukken van aanwezige werkervaring: 1) Officiële documenten - arbeidscontracten - taak- en functieomschrijvingen - benoeming ondernemingsraad/medezeggenschapsraad - lidmaatschap beroepscontactgroepen - verslag functioneringsgesprek - verslag beoordelingsgesprek 2) Verklaringen - verklaring werkgever - verklaring personeelszaken - verklaring afdelingshoofd/chef - verklaring collega - verklaring klant - verklaring derden/referenties 9

11 3) Producten - eigen beschrijving werkuitvoering - zelfreflectie op werkuitvoering - zelf geschreven rapportages - zelf geschreven werkplannen - werkstukken - verslagen van werkoverleggen en/of teambesprekingen - video-opnamen / foto s c) Bewijsstukken van overige persoonlijke ervaringen: 1) Officiële documenten - rijbewijs - EHBO-diploma 2) Verklaringen - deelname vrijwilligerswerk 3) Producten - werkstuk - verslag 4) Overig - persberichten d) Bewijsstukken uit aanvullend onderzoek van de assessor: Officiële documenten - beoordeling n.a.v. STARRT-interview (zie paragraaf 6.3) - beoordeling n.a.v. criteriumgericht interview (zie paragraaf 6.3) - beoordeling toets Dit bewijsmateriaal moeten aan de volgende eisen voldoen: De inhoud van het bewijsmateriaal is in overeenstemming met de betreffende uitwerking van de competenties/eindtermen; De herkomst van het bewijsmateriaal staat vermeld; De geldigheid van het bewijsmateriaal is vastgesteld door middel van een bedrijfsverklaring, die is getekend door een leidinggevende; Het bewijsmateriaal is op origineel briefpapier van het bedrijf aangeleverd; Het bewijsmateriaal is voorzien van een datum; De namen en functies van de betrokkenen staan op het bewijsmateriaal; De handtekeningen van de betrokkenen en de direct leidinggevende staan op het bewijsmateriaal; Bewijsmateriaal dat bij elkaar hoort, wordt in één document samengevoegd 10

12 Beoordelen van bewijzen De EVC-assessor beoordeelt of de aangevoerde bewijzen voldoende zijn om als eerder verworven competenties te worden erkend. Indien de bewijsvoering onvoldoende is dan zal er aanvullend bewijs gevraagd worden in een criteriumgericht interview. De EVC-rapportage/het Ervaringscertificaat De assessor schrijft de EVC-rapportage/Ervaringscertificaat op basis van het portfolio en het criteriumgericht interview. In het Ervaringscertificaat wordt aangegeven in hoeverre u via het EVCtraject heeft aangetoond via eerder verworven competenties aan de standaard beroepskwalificatie te voldoen. Nabespreking Het Ervaringscertificaat wordt in een afsluitend gesprek met u besproken. Hierbij wordt het EVCtraject geëvalueerd. In principe wordt dit gesprek met de trajectbegeleider gevoerd. In uitzonderingsgevallen kan dit ook door de assessor worden gedaan. Vervolgtraject Verzilvering Het Ervaringscertificaat kan bij de examencommissie van een opleiding worden ingebracht voor het verkrijgen van vrijstellingen binnen een onderwijsprogramma. In enkele gevallen kan op grond van verworven competenties een diploma worden afgegeven, als aan de aanvullende diploma-eisen is voldaan. Voor onderwijsdeelname geeft het Ervaringscertificaat een basis voor het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Bij toekenning van verleende vrijstellingen kunt u zich inschrijven als onderwijskandidaat of examenkandidaat Rol van de EVC-trajectbegleider en EVC-assessor EVC-trajectbegeleider: De trajectbegeleider speelt een rol tijdens de eerste stap van het EVC-traject (voorlichten en informeren van de kandidaat). Daarna speelt de trajectbegeleider een rol in de fase van het herkennen; hij/zij begeleidt u tijdens het herkennen van uw competenties (portfolio samenstelling), voordat ze gewaardeerd/ beoordeeld worden door de assessor. Tijdens het traject heeft de trajectbegeleider de volgende taken: De trajectbegeleider informeert u over de procedure van het EVC-traject, de te volgen stappen in die procedure, het tijdspad en de instrumenten. De trajectbegeleider informeert u over het invullen van het portfolio. De traject-begeleider legt hierbij uit hoe u de juiste bewijzen dient te verzamelen. De trajectbe-geleider beantwoordt hierbij uw vragen en geeft tips zodat u uw portfolio nog completer kunnen maken. Zo kunt u een zo compleet mogelijk beeld geven van uw werkervaring, kennis en kunde in relatie tot de gevraagde competenties. 11

13 De trajectbegeleider informeert u over het verdere verloop van de EVC-procedure en informeert u desgewenst over de gang van zaken tijdens de beoordeling door de assessoren. In de laatste stap, de nabespreking (Afronden en evalueren) bespreekt de trajectbegeleider met u de EVC-rapportage/Ervaringscertificaat. Hij/zij adviseert over eventuele vervolgstappen. Door middel van het evaluatieformulier wordt het EVC-traject geëvalueerd. In een enkel geval wordt de nabespreking door de assessor verzorgd. EVC-assessor De assessor beoordeelt/waardeert uw competenties, die zijn vastgesteld in het EVC-traject. Dit doet hij d.m.v. het portfolioassessment en het criteriumgericht interview (CGI). Tijdens het traject heeft de EVC-assessor de volgende taken: De assessor bepaalt de waarde van het portfolio en de bekwaamheidsbewijzen aan de hand van verschillende criteria. De assessor voert een beoordelingsgesprek (CGI) met u om te beoordelen wat de kwaliteit is van uw ervaring (kennis en kunde), in relatie tot de standaard van de EVC-procedure. De assessor beoordeelt de activiteiten en de producten: wat beantwoordt aan de competenties van het beroep? Hij legt verband tussen competenties en de standaard en beslist aan welke criteria is voldaan en in welke mate. De assessor stelt de eindrapportage op. Hierin wordt duidelijke informatie verschaft over het resultaat en de beoordeling. Op basis van dit rapport kan een examencommissie beslissingen over vrijstellingen nemen en onderbouwen. De assessor geeft de trajectbegeleider of u feedback over de uitkomsten van het EVCtraject. (informeren, eindgesprek, enzovoort). 12

14 13

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds EVC - Routeplan Inhoudsopgave Stap 1: oriëntatie en informeren Inleiding en toelichting op uw EVC-traject Schematisch overzicht EVC-procedure Start EVC-traject Persoonsgegeven

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Schooljaar 2013 - 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Dit examenhandboek geldt voor de duur dat je op het Tender College

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Logistiek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Logistiek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 2: Logistiek medewerker mobiliteitsbranche Niveau 4: Logistiek

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Autotechniek Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Autotechniek EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 1: Assistent Mobiliteitsbranche Niveau 2: Autotechnicus

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Zoë van Ginneken Jo Lucassen Mulier Instituut, Utrecht Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond Hoofdstuk 2: Bevindingen Hoofdstuk 3: Resultaten Introductie

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

EVC-trajecten van KCM4EVC

EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten van KCM4EVC Ontwikkel-jezelf! en Ontdek-jezelf! in een KCM4EVC Deze brochure geeft informatie over de EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel 9 6828 HT Arnhem www.kcm4evc.nl

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Operator A I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de onderbouwing

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Colofon Handboek EVC 2010-2014 Versie 6, november 2014 Ontwikkeld door: Vastgesteld door: EVC-Centrum, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Dhr. P.M.F.

Nadere informatie

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor Het EVC-assessment Methodiek-handleiding voor de Assessor 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: ontwikkelingen EVC 4 1.1 Wat is EVC? 4 1.2 Landelijke ontwikkelingen 4 2 De EVC-procedure van QRM 6 2.1 Stap 1: Voorlichting

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC Postbus

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, 27 oktober 2014 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Secretaresse Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES. Handleiding portfolio

ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES. Handleiding portfolio ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES Handleiding portfolio Inleiding U staat aan het begin van een EVC-procedure. De algemene informatie over de procedure op zich, kunt u in de EVC-gids (EVC/KAND/2)

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio 1 Inleiding 1.1 Wat is EVC? EVC staat voor eerder verworven competenties of het geheel van kennis,

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat. Branches

Schrijfwijzer ervaringscertificaat. Branches Schrijfwijzer ervaringscertificaat Branches Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat branches Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie